Navn Firma/organisation og stilling E

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5
Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)
For studerende som begynder modulet i 2011
Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) afsluttes
med en intern bedømmelse (efter 7-trinsskalaen) af en individuel skriftlig
synopsis. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Opgaven skal være relateret
til den studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig
problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk
perspektiv.
Opgaven skal max. fylde 6 normalsider. Ved en normalside forstås 2400 enheder
inkl. mellemrum. Omfanget er ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og
litteraturliste samt relevante bilag i begrænset omfang.
Vejledningen omfatter følgende hovedpunkter:
-
Formål med eksamensopgaven
Vejledning til synopsis til et problemorienteret projektarbejde
Stof og inspiration til eksamensopgaven
Formelle krav til eksamensopgaven
Eksamen
Aflevering
Formål med eksamensopgaven
Formålet med eksamensopgaven er, at I skal vise, at I har realiseret
kompetencemålene, som fremgår af studievejledningen til LO1, og som er, at I
Viden og forståelse
- Skal have viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af
dem, herunder i særdeleshed viden om forskellige tænkninger, teorier og
metoder relateret til ledelse af komplekse organisationer i et konstant
foranderligt samfund.
- Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og
skelne mellem forskellige teoriers og metoders betydning for forståelse og
håndtering af kompleksiteten i organisationers forhold til sig selv og til
deres omverden.
- Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og forstå dets
betydning for ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, processer
og tiltag i egen organisation.
-
Skal have indsigt i, hvordan organisatoriske fortællinger og fortolkninger
tilfører ledelsen, medarbejderne og organisationen betydning og identitet
indadtil i organisationen og udadtil i forhold til omverdenen.
Færdigheder
- Skal kunne iagttage og indsamle empiri i forhold til udvalgte
organisatoriske problemstillinger på en relevant måde.
- Skal kunne analysere rammer og identificere mulighederne for
ledelsesrummet i egen organisation
- Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og
perspektivere empiriske organisatoriske problemstillinger i egen
organisation, og skal kunne reflektere og vurdere ledelsesbeslutninger i
forhold hertil og begrunde organisatoriske konsekvenser heraf.
- Skal over for organisationens forskellige interne og eksterne aktører
kunne skabe og formidle forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og
organisatoriske tiltag i egen organisation
- Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold
hertil.
Kompetencer
- Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og
håndtering af innovative organisatoriske forandrings- og
udviklingsprocesser under hensyntagen til organisationens komplekse
interne og eksterne relationer.
- Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens
aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion
over organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingstiltag.
- Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk
kompetenceudvikling i forhold til ledelse af organisatoriske forandringsog udviklingsprocesser
Vejledning til synopsis til det problemorienterede projektarbejde
Ordet synopsis er græsk og betyder overblik. Det bruges bl.a. til at betegne en
kortere skriftlig fremstilling af handling eller pointe i en film eller et skuespil, som
grundlag for udarbejdelsen af selve manuskriptet, eller til at betegne et skriftligt
oplæg til et foredrag.
Endelig bruges det om et skriftligt forarbejde eller oplæg til et projektarbejde,
herunder i uddannelsesmæssige sammenhænge ofte også i eksamenssammenhæng
om oplæg til en mundtlig eller skriftlig eksamensopgave, hvori (dele af)
projektarbejdet gøres til genstand for eksaminationen eller opgaven.
I studiemæssig sammenhæng kan man i forbindelse med et projektarbejde skelne
mellem tre forskellige typer af synopser:
1. En synopsis til selve projektarbejdet
2
2. En synopsis til en mundtlig eksamens fremstilling af teoribearbejdning,
proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af
projektarbejdet.
3. En synopsis til en skriftlig eksamens projektopgaves fremstilling af proces
og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af
projektarbejdet.
Nr. 1 er den, som vi anvender i forbindelse med eksamensopgaven til PL1,
Ledelse og medarbejdere 1 (LM1) og Ledelse og organisation 1 (LO1).
På Det Personlige Lederskab 2 (PL2) og Ledelse og medarbejdere 2 (LM2)
anvendes en kombination af nr. 1 og 2-synopsis. Synopsis på disse moduler skal
derfor både rumme et afsnit om det valgte projektarbejde og et afsnit om den
studerendes disponering af sin fremstilling til den mundtlige eksamen af
teoribearbejdning, proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis gennemførelse af projektarbejdet.
Til Ledelse og Organisation 2 (LO2) anvendes som udgangspunkt alle 3
synopsisformer, idet den endelige skriftlige projektopgave i LO2 dog alene
indeholder synopsis til den mundtlige eksamens fremstilling (synopsisform nr. 2).
Synopsisform nr. 1 anvendes som et nødvendigt arbejdsredskab til at afgrænse og
beskrive selve projektarbejdet, mens synopsisform nr. 3 anvendes til at udfolde
den teoretiske og metodiske fremstilling i projektopgaven.
Man kan også sige, at der er en progression i de tre synopsistyper:
Synopsisopgaven i PL er en forudsætning for opgaverne i PL2, LM og LO: Man
er nødt til at udarbejde en synopsis til afgrænsning og beskrivelse af indholdet af
et projektarbejde for at kunne fremstille en – evt. delvis – gennemførelse af dette
projekt til en mundtlig eksamen (og lave en synopsis for sin mundtlige
fremstilling heraf) som i PL2, LM2, eller i en skriftlig projektopgave (og lave en
synopsis for sin skriftlige fremstilling heraf) som i LO2.
Formål
Den type synopsis, du skal skrive i LO1, handler altså om dine ideer, forestillinger
og planer for gennemførelsen af et problemorienteret projektarbejde. Formålet er
at afgrænse og give retning for det problemorienterede projektarbejde.
I synopsen redegøres for projektets tema, problemformulering, teori og metode,
empiri og disposition (jf. s. 4: Indholdsmæssige krav til synopsis til det
problemorienterede projektarbejde). En synopsis er således et forarbejde, et
forstadie, et koncentrat eller en hypotese for, hvordan du kunne tænke sig at
arbejde med et projektarbejde. Udarbejdelsen af synopsis kan således også
betragtes som det første skridt i arbejdet med selve det problemorienterede
projekt.
3
Synopsen til det problemorienterede projektarbejde lægger ikke alene op til en
synliggørelse af dine faglige kvalifikationer, men også til en synliggørelse af dine
kompetencer til at beskrive, analysere og reflektere, hvordan du bedst muligt kan
bruge og udvikle dem i et projekt, der handler om at kompetenceudvikle dig selv
og din organisation.
Ordet projekt kommer af latin. Et projekt er noget, som man "kaster fremad eller
foran sig". At arbejde projektorienteret forudsætter således evne og fantasi til at
forestille sig, hvordan et givet tema, en given sag, du selv, dit arbejde eller din
organisation kunne se ud i fremtiden, når noget er anderledes end det er i dag.
Ordet problem betyder i denne sammenhæng slet og ret "afstanden mellem den
nuværende og den fremtidige ønskede situation". At arbejde problemorienteret
betyder altså at arbejde med at tilegne sig viden, kvalifikationer og kompetencer,
som skal til for at overvinde denne afstand.
En problemformulering er derfor en relativt kort og præcis formulering af denne
afstand mellem det nuværende og det fremtidigt ønskede, dvs. af forestillingen
om det fremtidigt anderledes og af hvordan man - projektorienteret - vil arbejde på
at overvinde denne afstand.
Det er altså karakteristisk for det problemorienterede projektarbejde, at det tager
udgangspunkt i en forestilling om, at noget kunne være anderledes. Det
anderledes skal netop forstås som det mål, der giver retning for projektarbejdet.
Det betyder, at man i synopsen til det problemorienterede projektarbejde ikke skal
dokumentere færdige og entydige løsninger på, hvordan man kan realisere det
anderledes. Synopsen er jo netop en foreløbig hypotese om, hvordan man gennem
projektarbejdet kan kvalificere sine forestillinger om mulige løsninger: Med
udgangspunkt i en hypotese om en sammenhængende teoretisk og praktisk
forståelse af problemet (dvs. afstanden fremtid-nutid) opstiller og afprøver man så
efterfølgende i selve projektarbejdet nogle teoretiske og praktiske muligheder for
at realisere forestillingerne om det fremtidigt anderledes.
En problemformulering vil derfor også i sin første form ofte være foreløbig, fordi
en række erfaringer og teoretiske forståelsesperspektiver undervejs i arbejdet med
synopsen, eller siden hen med projektet, kan give anledning til justeringer og
ændringer af den.
Justeringer af synopsis undervejs i arbejdet med den, eller undervejs i det
efterfølgende projektarbejde, skal derfor ikke opfattes som forsinkelser i
arbejdsprocessen, men tværtimod som en naturlig del af den. Verden står ikke
stille, mens man skriver synopsis, endsige bagefter mens projektarbejdet udvikler
sig. Din faglige, teoretiske indsigt ændrer sig. Din professionelle kompetencer
udvikler sig og åbner nye muligheder i synopsis- og projektforløbet.
Projektarbejdets kontekst ændrer sig. Din empiriske undersøgelser af den
afdækker nye sider af den.
4
Derfor er justeringer også udtryk for evnen til løbende at lade sig forstyrre af og
reflektere forandringer og forskelle, der gør en forskel. Og forstyrrelser og
forskelle bliver netop mere synlige, jo mere de kan ses i perspektiv af en synopsis
til det problemorienterede projektarbejde.
Indholdsmæssige krav til synopsis til det problemorienterede projektarbejde
Synopsen til det problemorienterede projektarbejde skal relateres til din egen
organisation.
Disponeringen af de elementer, der indgår i synopsen er relativt fast struktureret.
Det hænger sammen med, at hensigten med at udarbejde en synopsis for et
problemorienterede projektarbejde er kort og præcist at gøre rede for, hvordan
man ser den røde tråd mellem følgende indholdselementer i et efterfølgende
projektarbejde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temaet og dets kontekst
Problemformulering og centrale problemstillinger
Teorifragmenter og metodisk tilgang
Empiri
Tilrettelæggelse af projektarbejdet
Professionel kompetenceudvikling og erfaringer fra arbejdet med at
udarbejde synopsen
Der skal således i synopsen i en udstrækning, som er relevant i forhold til
studievejledningen for PL og det på modulet gennemgåede stof, gøres rede for
konsistensen mellem projektarbejdets problemformulering, teori, strategi, metode
og empiri og i forbindelse hermed for forskellige forståelser og handlemuligheder
i forhold til problemformuleringen.
I det følgende folder vi i den angivne rækkefølge beskrivelsen af de enkelte
indholdselementer ud med den ikke uvæsentlige tilføjelse, at den angivne
rækkefølge hvori synopsens elementer stilles op og beskrives, sjældent svarer
kronologisk til den måde, som du i praksis vil arbejde med at indholdsudfylde
synopsens elementer på – snarere tværtimod, idet den praktiske arbejdsproces ofte
indebærer, at du vil springe frem og tilbage mellem indholdselementerne med
henblik på at sikre konsistens imellem dem.
Som det fremgår af det følgende er det helt centrale indholdselement
problemformuleringen.
1. Temaet og dets kontekst
Temaet vælges inden for modulets fagområde. Det betyder at det skal tage
udgangspunkt i en personlig ledelsesmæssig udfordring. Dets relevans skal
fremgå af en konkret situations- og kontekstdefineret beskrivelse af dets
5
genstandsområde, der altså skal være relateret til din egen organisatoriske
sammenhæng.
Præciseringen af konteksten er en væsentlig forudsætning for at forstå dine
forskellige konkrete baggrunde for den professionelle kompetenceudvikling (s.d.),
som du ser som en målsætning for og et resultat af arbejdet med det projekt, som
synopsen vedrører.
Der er generelt en tendens til at genstandsområde/kontekst for temaet er for bredt
og generelt formuleret - “ en omverden/ organisation i hastig forandring” er f.eks.
ikke tilstrækkeligt til en begrundet forankring af en problemformulering i din
hjemorganisation og i dine personlige erfaringer herfra.
Desuden er en præcisering nødvendig for forståelsen af, i hvilke kontekster dit
empiriske materiale indsamles og af, hvorvidt de metoder, som du i den
forbindelse vælger at benytte dig af, er hensigtsmæssige og konsistente i forhold
til den formulerede problemstilling.
2. Problemformulering og centrale problemstillinger
Det er problemformuleringen, som udpeger og fokuserer dit tema og dets
kontekst. Mens en tema- eller emneformulering mest har karakter af en overordnet
afgrænsning ("Hvad skal det handle om?") er en problemformulering
retningsgivende for, i hvilken retning synopsisarbejdet og det efterfølgende
projektarbejde orienterer sig og for, hvordan du har tænkt dig at arbejde med det
("Hvad gør du med henblik på hvad?").
Husk at et problem defineres som afstanden mellem en ønsket og en eksisterende
tilstand.
Med henblik på at afgrænse og præcisere problemformuleringen kan det evt. være
en god idé at skelne mellem en relativt kort overordnet problemformulering på
den ene side, og en eller flere dertil relaterede centrale problemstillinger eller
del-problemformuleringer på den anden side. Det er hér vigtigt, at du gør dig
klart, og i synopsen forklarer, hvordan disse del-problemformuleringer er relateret
til den overordnede problemformulering og bidrager til at kvalificere forståelsen
af og arbejdet med denne.
Vær opmærksom på, at tid, ressourcer og opgavens tilladte omfang kræver en
afgrænsning, dvs. en prioriteret udvælgelse af de mulige problemstillinger, som
du vælger at gøre til genstand for projektarbejdet.
Udvælgelsen blandt mulige problemstillinger skal i synopsen være synlig, og du
skal begrunde din prioritering. Vær dog opmærksom på, at udvælgelse og
prioritering i starten af arbejdet med synopsen vil have karakter af hypoteser, der
kan ændre sig efterhånden som synopsisarbejdet skrider frem.
6
Afslutningsvis kan du evt. pege på (betydningen af) andre problemstillinger, som
ikke er medtaget i synopsen, men som også kunne have været væsentlige. Det kan
være dem, som du var nødt til at vælge fra, eller nogle, som du evt. er stødt på
undervejs i din arbejdsproces.
3. Teorifragmenter og metodisk tilgang
Teorier og metoder skal beskrives og begrundes kort og præcist.
Hér gøres der i synopsen rede for, hvilke teoretiske overvejelser der kan
kvalificere projektarbejdets hovedtema, dets afgrænsning i form af en
problemformulering og dets bearbejdning, teoretisk og i praksis.
Det er vigtigt at gøre rede for relevansen af teorifragmenter og analyse- og
fortolkningsteorier og –metoder i forhold til problemformuleringen, dvs.: Hvad
der er din begrundelse for at vælge netop disse teorier og metoder i forhold til det
overordnede problem eller de prioriterede problemstillinger. I den forbindelse kan
det også fremgå, hvilke andre teoretiske/metodiske indfaldsvinkler der kunne have
været relevante, og hvad der er din begrundelse for ikke at medtage dem.
Endvidere er det ud over disse begrundelser også nødvendigt, at du gør dig klart
og redegør for, hvordan du har tænkt dig at arbejde konkret med teorier og
metoder i forhold til den kontekst og det materiale, som er dit empiriske
udgangspunkt.
4. Empiri
Det skal fremgå af synopsen, hvordan du konkret vil fremskaffe og indsamle det
empiriske materiale, som indgår i dit projektarbejde, og hvilke metoder du
anvender til at bearbejde det. Der er mange muligheder, men også hér er en
velbegrundet afgrænsning nødvendig: Du skal udvælge dem i forhold til dine
muligheder, ressourcer, tid og - selvfølgelig - opgavens afgrænsede
problemstillinger. Husk, at også hér er det problemformuleringen, der sætter
rammer for udvælgelse og omfang af empirien. I en redegørelse for udvælgelsen
kan man med fordel vurdere fordele og ulemper ved såvel valgte som fravalgte
metoder til behandling af empiri.
Husk at du i det projektarbejde, som synopsen lægger op til, hverken forventes at
lave en empirisk dækkende eller blot en empirisk repræsentativt dækkende
undersøgelse af ”virkelighederne derude”.
5. Tilrettelæggelse af projektarbejdet.
Det drejer sig i synopsen til projektarbejdet om at gøre rede for, hvordan du vil
tilrettelægge og gennemføre projektarbejdet, altså om, i hvilken rækkefølge du vil
gøre hvad for at realisere projektet. Her kan du bl.a. gøre rede for, hvordan du
forestiller dig at processen skal udvikle sig i forhold til din problemformulering
som en gensidig vekselvirkning mellem teoribearbejdning, handling og
indsamling og bearbejdning af empiri.
7
6. Professionel kompetenceudvikling.
Det er problemformuleringen, der bestemmer afgrænsning og relevans af den
professionelle kompetenceudvikling, som redegørelsen for dette punkt fokuserer
på.
Egen professionel kompetenceudvikling er således også en integreret del af
processen med at lave en synopsis for projektarbejdet, fordi redegørelsen for
problemformuleringen indeholder en beskrivelse af nogle af de relationer, som
konstituerer dine ledelsesmæssige relationer i din egen organisatoriske
sammenhæng.
Når synopsen udarbejdes vil overvejelserne omkring, hvordan projektarbejdet kan
bidrage til eller forudsætter din egen professionelle kompetenceudvikling ofte
have samme visionære hypotetiske karakter som selve synopsens
problemformulering: Som en problemformulering, der ved hjælp af fx
Kompetencebroen beskriver afstanden mellem en ønsket og en eksisterende
tilstand, samt den proces (forankret i din deltagelse i uddannelsesforløbet,
herunder i arbejdet med din PUP) hvorved afstanden mellem de to punkter søges
overvundet gennem tilegnelse af ny kompetence og ny indsigt i din egen
lederrolle.
I relation til modulet Personligt Lederskab, som inden for den organisatoriske
kontekst netop fokuserer og afgrænser ledelsesmæssige kompetenceudvikling som
det primære emneområde, vil der desuden ofte også være tale om, at indholdet af
den professionelle kompetenceudvikling er meget direkte forbundet til selve
problemformuleringen for projektarbejdet.
Det betyder at dette punkt i synopsen om din professionelle kompetenceudvikling
også skal indeholde en redegørelse for, hvordan arbejdet med at udarbejde
synopsen til det problemorienterede projektarbejde har bidraget til din
professionelle kompetenceudvikling.
Stof og inspiration til eksamensopgaven
Stof og inspiration til din eksamensopgave i LO kan I f.eks. hente fra jeres
Professionelle Udviklings Projekt (PUP), som I har udarbejdet på modulet PL, fra
det problemorienterede Leder-Medarbejder Projekt (LMP), som I har udarbejdet
på modulet LM, og som tager udgangspunkt i leder-medarbejder udfordringer i
egen organisation, eller fra det Organisations-Udviklings-Projekt (OUP), som I
arbejder med på modulet Ledelse og organisation.
I kan også hente inspiration i forhold og erfaringer, der konkret har (haft)
betydning for din professionelle kompetenceudvikling i arbejdet med jeres
PUP/LMP/OUP, som f.eks.
Det er ikke noget krav at du bruger eller inddrager dit PUP/LMP/OUP. Men fra
arbejdet med Kompetencebroen og dit PUP/LMP/OUP har du i hver fald nogle
8
erfaringer med at udarbejde scenariebeskrivelser og fortællinger og anlægge
forskellige perspektiver på dem og reflektere og vælge, hvordan du vil positionere
dig i forhold til dem. På samme måde, som Kompetencebroen er bygget op over
forskelle på fortidige, nutidige og fremtidige fortællinger, perspektiver og
fortolkninger vil du også i din opgave kunne lege med de forskellige
tidsperspektiver som udgangspunkt for essayets refleksioner af det anderledes
mulige, synopsens problemformulering eller casens plot.
Du kan f.eks. hente inspiration i forhold og erfaringer, der konkret har (haft)
betydning for din professionelle kompetenceudvikling i arbejdet med din
PUP/LMP/OUP, som
-
egne ledelsesmæssige eller organisatoriske forforståelser, begivenheder,
tanker, arbejdshypoteser, metabetragtninger, læringspointer, erfaringer,
refleksioner f.eks. fra K-teams, strategi- eller metodeovervejelser eller
metodeerfaringer f.eks. med reflekterende teams.
-
ledelsesteori og –praksis: Der kan her f.eks. være tale om kompetencer i
at forstå og reflektere ledelsesteori, analyser, metoder og redskaber, som
er behandlet i modulet, og i at omsætte dem til praksis og handling
gennem egen lederadfærd eller i udviklings- og forandringsinitiativer i
egen hjemorganisation.
-
arbejdet med kommunikationsprocesser, teori- og metodeovervejelser,
konflikter, barrierer, modstand, delsuccesser, sejre, ah-ha-oplevelser,
positionsskift og alternative forståelser, som både kan være udtryk for en
ny eller ønsket adfærd hos de(n) studerende eller i hjemorganisationen
eller i den/de organisation(er), som er i fokus for opgaven.
-
Nye forståelser af forskellige ledelsesmæssige relationer, f.eks. i form af
teoretisk indsigt, erkendelse og viden, eller i form af ny erkendelse af
egen ledelsespraksis i forhold til din organisations forskellige kulturer,
værdier, adfærd og kontekster.
En mulighed er også at du henter stof fra din log-skrivning, hvis du arbejder med
en sådan i dit uddannelsesforløb, med henblik på at fastholde dine refleksioner om
såvel din egen professionelle kompetenceudvikling som den faglige og
pædagogiske progression i læringsprocessen.
Formelle krav til udarbejdelsen af eksamensopgaven
Omfang
Opgaven udarbejdes individuelt og skal max. fylde 6 normalsider. Omfanget er
ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste samt relevante bilag i
begrænset omfang. Ved en normalside forstås 2400 enheder inkl. mellemrum.
9
Forside og indholdsfortegnelse
Forsiden er fri, men skal dog indeholde følgende oplysninger:
- Navn på forfatter
- DFH-Videreuddannelse. Diplomuddannelsen i ledelse. Ledelse og
Organisation 1: organisation og processer
- Om opgaven må udlånes
Det følgende blad skal indeholde opgavens titel, den valgte opgavetype (genre) og
en indholdsfortegnelse med sideangivelse og en oversigt over evt. bilag – angivet
med navn eller nummer.
Udlån af eksamensopgaven
På opgavens forside anføres om den må udlånes fx til andre studerende eller tredje
part. Såfremt det ikke positivt er anført, at ”opgaven må udlånes”, går DFH ud fra
at opgaven ikke må udlånes.
Litteraturfortegnelse og kilder
Sidste blad i opgaven reserveres til fortegnelse over anvendt litteratur, materiale
og kilder, der angives således:
- Anvendte bøger med angivelse af forfatter, titel, forlag, trykkested og
trykkeår. F.eks. Haslebo, Gitte, Nielsen, Kit Sanne(Red):
Erhvervspsykologi i praksis, Dansk psykologisk Forlag, København 1998.
For evt. håndbøger må yderligere anføres hvilke afsnit, der er benyttet.
- Anvendte tidsskriftsartikler med angivelse af forfatter, artiklens titel og
tidsskriftets navn, årgang, nummer og sidetal.
- Anvendte dagblade og lignende med angivelse af navn på dagbladet, dato
og år.
- Internt skriftligt materiale fra egen eller andre organisationer med
angivelse af emne/overskrift, navn på organisation, og evt. dato. F.eks.:
Situationsbestemt Ledelse, upubliceret materiale, Danmarks
Forvaltningshøjskole januar 2001.
- Personer, virksomheder eller institutioner man har indhentet oplysninger
hos. Der kan her være tale om ikke publiceret materiale m.v., hvilket
anføres. F.eks.: Samtale med personalet i NN-institution, oktober 2002.
- Elektroniske kilder, fx hjemmesider, angives med fuldstændig webadresse og hvilken dato kilden var aktiv og tilgængelig.
Eksamen
Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer afsluttes med en
intern bedømmelse (efter 7-trinsskalaen) af en individuel skriftlig synopsis.
Evaluering af eksamensopgaven sker ud fra følgende kriterier:
- Problemafgrænsning, herunder evne til at præsentere præmisser, baggrund
eller kontekst for forskellige fortolkninger af og perspektiver på den
ledelsesmæssige udfordring, som er opgavens tema.
10
-
Overholdelse af de indholdsmæssige og formelle krav til den valgte
opgavetype (jf. ovenfor)
Evalueringer og konklusioner/perspektiveringer.
Selvstændighed og kreativitet.
Meddelelse af karakter
Tidspunktet for meddelelse af karakter fremgår af studievejledningen for PL.
Aflevering
I sørger selv for, at eksamensopgaven mangfoldiggøres, og at der inden
afleveringsfristens udløb er afleveret 2 eksemplarer på
Center for ledelse og Styring
Professionshøjskolen Metropol
Lindevangs Allé 10
DK 2000 Frederiksberg
Afleveringsfristen fremgår af studievejledningen for LO1. Eksamensopgaver, der
ikke er afleveret inden tidsfristen udløb, betragtes som bortfaldne. Udsættelse af
afleveringen af eksamensopgaven kan normalt kun ske ved sygdom, dødsfald i
nærmeste familie, fødsel og lignende. Ved sygdom skal der foreligge
lægeerklæring.
11