UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

#JobInfo Criteria=KABside1#
Referat
Roskilde Nord Boligselskab
Møde den 4. december 2012
Udsendt den 13. december 2012
Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15
Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge
Til stede:
Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin,
Maj-Britt Jørgensen, Grete Andersen, Kirsten Justesen og Hanne Mortensen
Fra KAB:
Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Lund
Afbud fra:
Allan Larsen, Connie Andersen, Eivind Poulsen, Jan Søderholm, Bettina Nielsen og
Jane Berg
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg af dirigent ..................................................................................................................................... 2
Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen fra
det seneste år ......................................................................................................................................... 2
Godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskaber med tilhørende
revisionsberetning samt forelæggelse af selskabets budget for budgetåret 2013 til
orientering ............................................................................................................................................. 2
Behandling af eventuelt indkomne forslag ....................................................................................... 4
Valg af bestyrelsesmedlemmer........................................................................................................... 4
Valg af suppleanter .............................................................................................................................. 5
Valg af medlemmer samt suppleanter til KAB´s repræsentantskab ............................................. 5
Valg af revisor ....................................................................................................................................... 6
Eventuelt ................................................................................................................................................ 6
Bilag 2: Årsberetning.................................................................................................................................... 2
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning ........................ 3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget ............................................................................................................... 3
1/6
Referat
Roskilde Nord Boligselskab
Møde den 4. december 2012
Udsendt den 13. december 2012
#JobInfo Criteria=KABside1#
1. Valg af dirigent
Indstilling: Repræsentantskabet vælger en dirrigent.
Jan Spohr blev valgt som dirigent.
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen fra det
seneste år
Organisationsbestyrelsen aflægger årsberetning 2011/2012 for Roskilde Nord Boligselskab
med tilhørende afdelinger bilag 2.
Bilag 2: Årsberetning
Indstilling: Repræsentantskabet tager årsberetningen til efterretning.
Formanden gennemgik årsberetningen, hvorefter repræsentantskabet tog beretningen til efterretning.
3. Godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af selskabets budget for budgetåret 2013 til orientering
Som bilag 3 vedlægges selskabets og afdelingernes regnskab for perioden den 1. juli 2011 til
den 30. juni 2012 med status pr. sidstnævnte dato.
Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme
periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode.
Regnskaberne udviser følgende:
2600-0 Roskilde Nord Boligselskab
Resultatopgørelsen balancerer med 5.016.982 kr. og slutter med et overskud på 258.554 kr.,
der overføres til arbejdskapitalen.
Status balancerer med 15.282.248 kr.
Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 3.294.858 kr. svarende til 12.069 kr. pr. lejemål.
2/6
Referat
Roskilde Nord Boligselskab
Møde den 4. december 2012
Udsendt den 13. december 2012
#JobInfo Criteria=KABside1#
2601-7 Baunehøjparken
Resultatopgørelsen balancerer med 7.544.515 kr. og slutter med et overskud på 327.665 kr.,
der afvikles af egenfinansiering på 31.139 kr. og overføres til opsamlet resultat 296.526 kr.
Status balancerer med 100.392.622 kr.
2602-4 Mølleengen
Resultatopgørelsen balancerer med 10.778.126 kr. og slutter med et overskud på 877.009 kr.,
der afvikles af opsamlet underskud på 303.824 kr. af egenfinansiering på 226.186 kr. og overføres til opsamlet resultat 346.999 kr.
Status balancerer med 136.962.724 kr.
2605-6 Sværdagergård
Resultatopgørelsen balancerer med 1.479.116 kr. og slutter med et overskud på 25.372 kr.,
som overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 22.277.201 kr.
Sideaktivitet
Status balancerer med 7.500 kr.
Afdelingernes regnskaber
Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af hhv. afdelingsbestyrelserne og
afdelingsmøderne.
Selskabets driftsbudget
Selskabets driftsbudget for perioden den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013 er vedlagt som bilag
3.1.
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget
Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskaber med
ovenstående bemærkninger og tager selskabets driftsbudget til efterretning.
Jan Spohr gennemgik regnskabet for 2012/13 for selskabet og afdelingerne, hvorefter repræsentantskabet godkendte disse.
Efterfølgende tog repræsentantskabet selskabets budget for 2013/14 til efterretning.
3/6
Referat
Roskilde Nord Boligselskab
Møde den 4. december 2012
Udsendt den 13. december 2012
#JobInfo Criteria=KABside1#
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Organisationsbestyrelsens forslag om digital fremsendelse af dagsorden og referat til medlemmer af repræsentantskabet
I forlængelse af beslutningen om at organisationsbestyrelsen kommunikerer digitalt med
administrationen, har bestyrelsen på mødet den 20. november 2012 besluttet at fremsætte forslag om at udstrække dette til også at gælde kommunikationen med selskabets repræsentantskab – det vil sige, at indkaldelser med dagsorden og efterfølgende referater fremover fremsendes digitalt til repræsentantskabets medlemmer.
Som sammensætningen af det nuværende repræsentantskab er for tiden, er der kun én repræsentant, der ikke benytter computer, og vedkommende vil i sagens natur blive betjent på
sædvanlig vis, det vil sige med fremsendelse af mødemateriale og referater i papirform.
Indstilling: Repræsentantskabet træffer beslutning om, at der fremover alene udsendes materiale til repræsentantskabet i digital form. Der vil dog være mulighed for at modtage materialet i papirform for medlemmer, der ikke benytter computer.
Jan Spohr fremlagde forslaget på organisationsbestyrelsens vegne. Repræsentantskabet godkendte forslaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter valg på det ordinære repræsentantskabsmøde den 13. december 2011 havde organisationsbestyrelsen følgende sammensætning:
Leif Tingvad, Sværdagergård
Grete Andersen, Mølleengen
Connie Poulsen, Mølleengen
Hanne Olesen, Mølleengen
H. C. Thigaard, Baunehøjparken
Lisbet Berthelin, Baunehøjparken
Eivind Poulsen, Baunehøjparken
(2013)
(2013)
(2012)
(2013)
(2012)
(2013)
(2012)
Efterfølgende konstituerede organisationsbestyrelsen sig med Leif Tingvad som formand og
Connie Poulsen som næstformand.
4/6
Referat
Roskilde Nord Boligselskab
Møde den 4. december 2012
Udsendt den 13. december 2012
#JobInfo Criteria=KABside1#
På valg i år er således:
Connie Poulsen, Mølleengen
H. C. Thigaard, Baunehøjparken
Eivind Poulsen, Baunehøjparken
Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen. Der er i
Roskilde Nord Boligselskab en forståelse af, at der i organisationsbestyrelsen sidder 3 medlemmer fra hhv. Mølleengen og Baunehøjparken og 1 medlem fra Sværdagergård.
Der skal således vælges 1 medlem fra Mølleengen og 2 medlemmer fra Baunehøjparken.
Connie Poulsen, Mølleengen, H.C. Thigaard, Baunehøjparken og Eivind Poulsen, Baunehøjparken blev
alle genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidater.
6. Valg af suppleanter
På repræsentantskabsmødet den 13. december 2011 blev følgende valgt som suppleanter:
Hanne Mortensen, Sværdagergård
Jane Berg, Mølleengen
Bettina Nielsen, Baunehøjparken
Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter. Der er i Roskilde Nord Boligselskab en
forståelse for, at der i organisationsbestyrelsen sidder medlemmer fra alle selskabets 3 afdelinger. Der skal således vælges en suppleant for hhv. Mølleengen, Baunehøjparken og Sværdagergård.
Hanne Mortensen, Sværdagergård, Jane Berg, Mølleengen og Bettina Nielsen, Baunehøjparken blev alle genvalgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.
7. Valg af medlemmer samt suppleanter til KAB´s repræsentantskab
Connie Poulsen og Leif Tingvad er valgt som medlemmer til KAB´s repræsentantskab. Der er
p.t. ikke valgt personlige suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.
Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til KAB´s repræsentantskab.
Connie Poulsen og Leif Tingvad blev valgt som medlemmer af KAB´s repræsentantskab. Der blev ikke
valgt suppleanter for disse.
5/6
Referat
Roskilde Nord Boligselskab
Møde den 4. december 2012
Udsendt den 13. december 2012
#JobInfo Criteria=KABside1#
8. Valg af revisor
Revisionsfirmaet Ernst & Young er revisor for Roskilde Nord Boligselskab.
Indstilling: Repræsentantskabet vælger Ernst & Young, statsautoriseret revisionsaktieselskab
som revisor for Roskilde Nord Boligselskab.
Repræsentantskabet valgte Ernst & Young som revisor for Roskilde Nord Boligselskab.
9. Eventuelt
Kommende møder:
Organisationsbestyrelsesmøder i 2013:
Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00, lokalt
Tirsdag den 25. juni 2013, kl. 10.00, lokalt
Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10.00, lokalt
Tirsdag den 26. november 2013, kl. 10.00, lokalt
Repræsentantskabsmøder i 2013:
Tirsdag den 10. december 2013, kl. 18.15, lokalt
Afdelingsmøder i 2013:
Tirsdag den 12. marts 2013, kl. 19.00, lokalt (ændret fra den 11. marts 2013)
Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 19.00, lokalt
Onsdag den 20. marts 2013, kl. 14.00, lokalt
Formand Leif Tingvad takkede Thomas B. Lund for godt samarbejde og ønskede Bettina Djarlslund
velkommen som ny driftschef for Roskilde Nord Boligselskab.
6/6