Stillings- og funktionsbeskrivelse for psykolog børn

HVOR KAN I FINDE OS?:
Kontaktoplysninger:
Min kontaktperson er:
Tlf.nr.:
e-mail:
PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK
RÅDGIVNING (PPR)
Telefontid i Børne- og Familiecentret:
Mandag – onsdag kl. 8.00 – 15.30
Torsdag kl. 8.00 – 17.00
Fredag kl. 8.00 – 13.30
Du kan træffe PPR-medarbejderne efter aftale
Struer Kommune
Børne- og Familiecentret
Du kan læse mere om Børne- og Familiecentret på
www.struer.dk
Vi har kontor:
Revideret maj 2011
”
Børne- og Familiecentret
Bremdal Torv 4
7600 Struer
Tlf.: 96 84 85 55
2
BØRN OG UNGE
Introduktion
PPR i Struer Kommune er en del af Børne- og
Familiecentret. PPR varetager indsats i forhold til børn og
unge op til 18 år.
I PPR er tilknyttet:
1 afsnitsleder
2 tale-høre-konsulenter
2 ergoterapeuter
5 psykologer
•
1 pædagogisk konsulent på skoleområdet
•
1 pædagogisk konsulent på småbørnsområdet med
teamlederfunktion for ressourcepædagoger
•
1 teamleder for kompetenceteam
•
3 pædagogiske konsulenter
•
•
•
•
PPR arbejder med udredning, rådgivning, vejledning,
træning og undervisning i forhold til børn med
udviklingsmæssige vanskeligheder indenfor motorik,
kognition, emotion og sprog/tale. PPR arbejder desuden
konsultativ i forhold til samarbejdspartnere på skoler og i
institutioner samt dagpleje.
I Børne- og Familiecentret arbejder vi ud fra en
tværfaglig tankegang, som skaber mulighed for at
inddrage de forskellige ansatte i centret. Dette omfatter
faggrupper som socialrådgivere, sundhedsplejersker,
skolesygeplejersker og småbørnsvejleder/familievejleder.
Vi mener, det tværfaglige samarbejde giver mulighed for
en helhedsorienteret indsats i barnets/den unges liv, så
vi skaber fælles mål på både det personlige og faglige
plan.
2
Kompetenceteam
På de følgende sider kan du læse om:
Arbejdsområde:
•
Konsultativ bistand og supervision til pædagogisk
personale i skoler/SFO i forhold til elever, der har særlige
specialpædagogiske behov.
Skal-opgaver:
• Observation i læringsmiljøet/SFO
•
Supervision af lærere og pædagoger tilknyttet
skoleområdet
•
Vejledning i forhold til holddannelse/grupperinger
• Guidning af de voksne omkring barnet med henblik på at
se nye muligheder
Kan-opgaver:
Efter samtykke fra forældrene er det muligt at
konsulenterne i kompetenceteamet tilbyder:
o deltagelse i netværksmøder
o
støttende samtaler med barn, klasse, forældre samt
andre fagpersoner
o
tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere i
Børne- og Familiecentret samt videreformidle oplysninger til
relevante samarbejdspartnere
Konsultationen foregår på baggrund af konsulenternes
specialpædagogiske fagviden. Kontakten foregår via
skolernes nøglepersoner, såsom ledelse, AKT-lærere samt
specialundervisningslærere.
10
PPR`s opgavefordeling/opbygning
4
Hvordan får jeg kontakt til PPR
4
Faggruppernes arbejdsområder:
o
Ergoterapeuter
5
o
Tale-høre-konsulenter
6
o
Psykologer
6-7
o
småbørn
Pædagogisk konsulent til
8
o
skole
Pædagogisk konsulent til
9
o
Specialundervisningscenter
10
Struer
Kontaktoplysninger
12
Pædagogisk konsulent på skoleområdet
PPR`s opgavefordeling/opbygning
Arbejdsområde:
Konsultativ bistand og supervision til pædagogisk
personale i skoler/SFO i forhold til elever, der har særlige
specialpædagogiske behov
•
Rådgivning og vejledning af elever og forældre
•
Afsnitsleder
Ergoterapeuter
Tale-hørekonsulenter
Pædagogisk
Konsulent
småbørn
Psykologer
Pædagogisk
konsulent
skole
Ressourcepædagoger
Teamleder
Kompetenceteam
KompetenceTeam
Hvordan kontaktes PPR?
Der er to måder man kan komme i kontakt med PPR på:
1. ved indstilling
2. konsulentbistand
Indstillingen foregår på et skema, hvor barnets netværk
beskriver den problemstilling, der ønskes hjælp til.
Indstillingen kan foretages af forældre, skole og daginstitution.
Efter indstillingen bliver barnet visiteret til den/de relevante
medarbejdere i PPR.
Konsulentbistand gives overfor lærere, pædagoger og dagplejere
i forhold til pædagogisk-psykologisk indsats overfor det enkelte
barn eller børnegrupper. Ved konsultativ bistand har PPR
medarbejderne som regel ikke kendskab til barnets navn eller
cpr-nr., og der skrives ikke journal.
Skal-opgaver:
•
Rådgivning og supervision af skolens personale.
Fokus ligger på at tilpasse pædagogikken barnets behov og få
mulighed for at få nye ideer/handlemuligheder integreret i
det daglige pædagogiske arbejde med eleverne.
• Guide og supervisere i forebyggende øjemed før
henvisning til PPR
• Observere barnet i det pædagogiske miljø
• Coache voksne omkring barnet
•
Foretage pædagogisk vurdering med fokus på at
iværksætte forandringer i barnets omgivelser
Kan-opgaver:
Kortere samtaleforløb med elever efter aftale med
skolen/hjemmet
•
Kortere samtaleforløb med forældrene til børn,
der vækker bekymring, med fokus på at hjælpe forældrene
med deres pædagogiske rolle i forhold til barnet
• Vurdere og formidle henvisning til øvrige PPR
medarbejdere eller medarbejdere i Børne- og
Familiecentret
• Deltage i netværksmøder omkring barnet
• Rådgive forældre og institution/skole vedr.
samarbejdet omkring barnet
•
9
4
Pædagogisk konsulent på småbørnsområdet
Ergoterapeuter
Arbejdsområde:
Arbejdsområde:
Konsulentbistand til daginstitutioner eller dagpleje samt
øvrige relevante voksne omkring barnet med henblik på at
optimere indsatsen i forebyggende øjemed
•
Pædagogiske vurderinger af børn
•
Vejledning, rådgivning og supervision til personale i
dagtilbud samt forældrene
•
Skal-opgaver:
•
•
Skal-opgaver:
•
Pædagogisk vurdering af børn via observation og samtaler
med institutionens personale samt forældrene med fokus på
at iværksætte forandringer i barnets omgivelser, når barnet
er indstillet til PPR
• Rådgivning og supervision af institutionens personale inden
der laves indstilling til PPR. Fokus ligger på at tilpasse
pædagogikken, barnets behov og få mulighed for at få nye
ideer/handlemuligheder integreret i den daglige pædagogik
•
Rådgivning og vejledning vedr. indstilling til PPR i forhold
til børn, der vækker bekymring
•
Koordinatorfunktion i forhold til ressourcepædagoger, som
er ansat i institutionerne, men med tæt faglig tilknytning til PPR
•
Kan-opgaver:
•
•
•
•
Børn som grundet motorikken har vanskeligheder i
forhold til deltagelse i aktiviteter.
Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til børns
motoriske udvikling.
•
•
•
•
Udredning af børn med sensoriske og motoriske
vanskeligheder. Udredningen indebærer indhentning af
oplysninger fra forældre, lærere, pædagoger,
dagplejere m.m., observation og eventuel testning.
Beskrivelse af barnets kompetencer og
udviklingspotentiale.
Vejledning i forhold til valg af aktiviteter og
hensigtsmæssig håndtering.
Konsultativ rådgivning til barnets netværk.
Træning efter genoptræningsplaner udarbejdet af
sygehuset.
Sundhedsfremmende og forebyggende indsatsats. Kan
for eksempel rettes mod mødregrupper og for tidligt
fødte børn.
Kan-opgaver:
Rådgivning og vejledning af forældre mht. pædagogikken i
forhold til barnet
Vurdere og formidle henvisning til øvrige PPR medarbejdere
eller medarbejdere i Børne- og Familiecentret
Deltage i netværksmøder omkring barnet
Rådgive forældre og institution vedr. samarbejdet omkring
barnet
•
Generel rådgivning i forhold til sansebearbejdning og
motorik
8
5
Tale-høre-konsulenter
Arbejdsområde:
Børn og unge med sprog-, tale-, høre- og
kommunikationsvanskeligheder
Skal-opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
Udredning og beskrivelse af sprog-, tale-, høre- og
kommunikationsvanskeligheder
Vejledning til forældre og pædagoger/lærere
Taleundervisning
Vejledning af støttepædagog
Henvisning til specialister
Åben rådgivning til forældre og pædagoger/lærere
Konsultativ bistand i forhold til kommunikation
Kan-opgaver:
•
Generel rådgivning i forhold til sprog og kommunikation
• Rådgivning og anbefalinger
Psykologer rådgiver blandt andet om den faglige og
pædagogiske indsats overfor barnet, om forældrenes rolle i
henhold til barnets udvikling samt skolevalg.
Psykologer skriver udtalelser og støtteanbefalinger til
efterskole og friskoler efter konkret forespørgsel i forhold til
børn, der er indstillet til PPR.
Der udarbejdes endvidere henvisninger til nærmere
udredning på børne- og ungepsykiatrisk afdeling efter behov.
Konsulentfunktion
PPR-psykologer varetager opgaven at supervisere og rådgive
personale på institutioner og skoler. Den konsultative bistand
foretages på baggrund af psykologfaglig specialviden om
blandt andet psykisk og kognitiv udvikling samt
udviklingsforstyrrelse, kommunikationsstruktur,
gruppedynamiske processer samt relations- og
systemstruktur.
•
Kan-opgaver
Psykologer
Arbejdsområde:
• pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)
• Rådgivning og anbefaling
• Konsulentfunktion
• Intervention
Skal-opgaver:
•
Intervention
Psykologerne tilbyder støttende samtaler i et begrænset
omfang med fokus på skoleproblematikker til børn og deres
forældre.
Der tilbydes endvidere intervention i forhold til klassens
gruppekonstellationer.
Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)
kan blandt andet indeholde
o testning og observation af barnet
o samtaler med forældrene, barnet og
fagpersonalet
•
Udredningen udmøntes i en rapport, der bruges som et
redskab i det videre pædagogiske arbejde med barnet.
6
7