dan-corn a/s søger 2 nye kolleger servicemontør til silo og korn

Årsrapport 2012-2013
Juni 2013
Styregruppen
Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand
Fhv. kontorchef Torben Christoffersen
Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium
Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske skole
Rektor Steen Hoffmann, Sct. Knuds Gymnasium
Lektor Keld Nielsen, Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet
Rektor Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium
Rektor Mads Peter Villadsen, Rosborg Gymnasium
Projektgruppen
Fhv. rektor Carl P. Knudsen, projektleder
Lektor Per Brønserud, Sct. Knuds Gymnasium
Lektor Merete Johansen, Nærum Gymnasium
Lektor Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium
Lektor Erik Pawlik, Rysensteen Gymnasium
Lektor Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium
Lektor Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium
Per Brønserud måtte udtræde af projektgruppen i efteråret på grund af alvorlig sygdom. Per døde i
februar måned. Per har været med i projektgruppen fra DASG’s start og har gjort en stor indsats.
Han efterlader et stort savn.
Forord
Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan
og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag.
Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer
til rådighed herfor.
DASG blev etableret i foråret 2006 med økonomisk støtte fra Lundbeckfonden. Interessen for at
deltage var overvældende, men af såvel økonomiske som organisatoriske grunde så projektledelsen
sig nødsaget til at begrænse antallet af deltagere det første år til 25 skoler. Bevillingen fra
Lundbeckfonden ophørte med udgangen af 2009, og på det tidspunkt var antallet af deltagende
skoler udvidet til 39. Styregruppen besluttede i foråret 2010 at indbyde alle almene og tekniske
gymnasieskoler til at være med i Danske Science Gymnasier fra og med skoleåret 2010-2011.
Denne rapport beskriver aktiviteterne i skoleåret 2012-2013, som er netværkets syvende år.
Carl P. Knudsen
Projektledelsens rapport for 2012-2013
Danske Science Gymnasier har i dag 87 almene og tekniske gymnasier fra hele landet som medlemmer1.
Netværkets hovedaktivitet i skoleåret 2012-2013 har været udviklings- og efteruddannelsesprojekterne:
 Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 Fagenes identitet, metoder og vidensformer – i de naturvidenskabelige fag og matematik
 Matematik, IT og fagdidaktik
 Moodle/JiTT (kun fortsættere)
 Fra nano til mega – nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
 Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 Planteforskning – besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland
Det samlede deltagerantal har været ca. 210. Projektet Dataopsamling og databehandling (D&D)
måtte desværre aflyses på grund af Per Brønseruds sygdom.
Lundbeckfonden har støttet projekt Grøn teknologi med et betydeligt beløb til projektledelse og
undervisningsmaterialer.
Styregruppen har holdt 3 møder i løbet af året. Hovedopgaverne har været:
 Samarbejde med andre aktører og projekter
 Nye udviklingsprojekter
 Netværkets fremtid
Projektgruppen har holdt 5 møder i løbet af året. En væsentlig del af aktiviteten er foregået inden
for de enkelte udviklingsprojekter. Hovedopgaverne har været:
 Gennemførelse af kursusprogram
 Opsamling, bearbejdning og formidling af resultater
 Evaluering
 Planlægning af næste års kursusprogram
Der er gennemført et omfattende kursus- og mødeprogram for deltagerne i løbet af året 2.
I skoleåret 2013-2014 udbydes udviklingsprojekterne:
 Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.
 Fagenes identitet, metoder og vidensformer – i de naturvidenskabelige fag og matematik
 Matematik, IT og fagdidaktik
 Egne e-bøger og hjemmesider i matematik
1
2
Se deltagerlisten i Bilag 1
Se projektets hjemmeside www.dasg.dk
3




Kognition – matematik og dansk
Fra nano til mega – nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
Planteforskning – besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland
På grund af det forventede store antal deltagere har DASG oprettet en særlig tilmeldingsside3.
DASG har påtaget sig at forestå tilrettelæggelse og gennemførelse af efteruddannelsen i
bioteknologi samt vidensdeling og formidling af resultater over en treårig periode.
Undervisningsministeriet har givet en bevilling på 150.000 kr. til udvikling af kurserne. Desuden
har Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland stillet meget betydelige
midler til rådighed for gennemførelse af efteruddannelsen.
Efteruddannelseskurserne er udbudt ved Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU),
Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Der er udbudt 6
kursustyper, og det enkelte kursus varer 3 dage og har 25-30 deltagere.
For lærere, der underviser i bioteknologi er der udbudt kurserne:
 A. Biostrukturkemi (ved AU), afholdt 9 gange
 B. Bioteknologiske modelsystemer (ved SDU), afholdt 6 gange
 C. Biostruktur og biofunktion (ved KU), afholdt 8 gange
 D. Bioinformatik (ved DTU), afholdt 6 gange
For lærere, der underviser i fysik eller matematik på bioteknologi-studieretningen er der udbudt
kurserne:
 E. Fysikken i biologien (ved SDU) for fysiklærere, afholdt 1 gang.
 F. Bioinformatik (ved DTU) for matematiklærere, afholdt 1 gang.
Efteruddannelsesprogrammet i bioteknologi er afsluttet med udgangen af 2012. På baggrund af
tilmeldingerne til den sidste runde skønnes det, at det store behov nu er dækket.
Sammenfattende har DASG opnået en betydelig synlighed i undervisningsverdenen, interessen for
at deltage i netværket er overordentlig stor, og udviklingsprojekterne forløber tilfredsstillende.
Projektledelsen har således grund til at se tilbage på aktiviteten i det forløbne år med tilfredshed.
Carl P. Knudsen
3
Se http://www.sctknud-gym.dk/dasg/index.asp
4
Grøn teknologi
– undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Formålet med dette projekt er at styrke en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning gennem at
udvikle eksemplariske undervisningsforløb inden for det højaktuelle emne Grøn teknologi. Målet
er, at eleverne arbejder med naturvidenskabelige problemstillinger i en anvendelsesorienteret
sammenhæng, hvor der lægges stor vægt på en undersøgelsesbaseret tilgang.
Projektet udvikles i samarbejde med Institut for Natur, Systemer og Modeller ved RUC og EUudviklingsprojektet PRIMAS (www.primas-project.eu).
I skoleåret 2012/13 deltog 43 lærere fra 23 gymnasier på to kurser i henholdsvis Bølge- og
vindenergi samt Bio- og solenergi.
Hvert projekt var planlagt som et internatskursus på tre dage i efteråret samt en kursusdag i foråret.
Alle oplæg om undersøgelsesbaseret undervisning på kurserne er afholdt af:
 Lektor Martin Niss, Studieleder Morten Blomhøj og Lektor Tinne Hoff Kjeldsen, alle RUC.
Faglige oplæg på kurset i Bio- og solenergi:
 Professor Søren Laurentius Nielsen, ENSPAC, Roskilde Universitet om forskning i alger til
produktion af biodiesel.
 Lektor Torben Lund, RUC om farvesensibiliserede solceller og perspektiverne ved brug af
solenergi.
Ekskursioner:
 Bioenergi: DTU Risø Campus.
 Solceller: Topdanmark Forsikring A/S
Faglige oplæg på kurset i Bølge- og vindenergi:
 Erik Skaarup, Bølgekraftforeningen: Om forskning i og udvikling af bølgekraft i
 Danmark.
 Søren Frost Ahrenfeldt, DONG Energy: Om forskning i og udvikling af vindenergi
 i Danmark.
Internatskurset i Bio- og solenergi var ramt af sygdom blandt deltagerne samt den ene
oplægsholder. Samtidig var der et misforhold mellem projektets indhold og deltagernes
forventninger. Det medførte en del kritik fra projektdeltagerne og medførte, at der kom en del afbud
til kursusdagen i foråret. Da flere deltagere også meldte afbud på grund af vigtige møder på
skolerne måtte kursusdagen desværre aflyses.
De deltagende lærere har udviklet oplæg til undervisningsforløb, der har fokus på en
undersøgelsesbaseret tilgang om følgende emner:
5







Bølgeenergi
Vindenergi
Grønne energier
Biodiesel fra alger
Energiforsyning
Teknologi – grøn energi
Solceller
Efter evalueringen af det første internatskursus besluttede projektledelsen at reducere i de teoretiske
oplæg om undersøgelsesbaseret undervisning.
Der samarbejdes med Risø/DTU og Dansk Energi med henblik på at sikre adgang til
teknisk/videnskabelig rådgivning vedrørende bæredygtig energi. Desuden etableres kontakt til
universiteter og virksomheder i forbindelse med de enkelte undervisningsforløb.
Erik Pawlik
Fagenes identitet, metoder og vidensformer
– i de naturvidenskabelige fag og matematik
Projektet var tilmeldt mange deltagere og blev derfor dubleret. Hvert kursus var opdelt i et to dages
internatkursus på Brogården i Middelfart og efter ca. 2 måneder én enkelt kursusdag på Aarhus
Universitet. Der deltog 21 plus 18 lærere fra i alt 23 forskellige STX- og HTX-gymnasier.
Det faglige indhold i kurserne har omhandlet oplæg af teoretisk begrebsramme for undervisning i
Nature of Science (NOS), forskellige tilgange til undervisning i NOS, diskussioner i fag- og
skolegrupper, præsentation af konkrete eksempler på undervisningsforløb samt kursisternes eget
arbejde med planlægning, afholdelse og præsentation af undervisningsforløb.
De første to kursusdage handlede om introduktion af begreber og deltagernes indledende
planlægning af forløb til afholdelse på egen skole. På sidste kursusdag blev forløbene, i den
udstrækning de var nået i klasserne, præsenteret for hele kursusgruppen. Efterfølgende er
undervisningsforløbene blevet sammenskrevet og er klar til vidensdeling med andre kolleger.
Kurserne har generelt fået meget positiv evaluering. Vigtige gode elementer har især været; at få
den teoretiske ramme italesat, at høre om helt konkrete undervisningsforløb, at arbejde med fag- og
skolekolleger om udvikling af undervisningsforløb. Ønsker til forbedring har været; mere tid til
arbejde med undervisningsforløb og sparring med kursusledere.
Vibeke Axelsen
6
Matematik, IT og fagdidaktik
55 kolleger fra 24 almene og 3 tekniske gymnasier har deltaget i årets projekt om at inddrage og
udnytte IT i matematik. Det store antal gjorde, at det var nødvendigt at dele op i to delprojekter. På
hvert delprojekt blev der arrangeret et efterårskursus med to overnatninger og et forårskursus med
en overnatning. Kurserne blev holdt på hhv. Brogården i Middelfart og Liselund i Slagelse. Der var
blandt deltagerne stor tilfredshed med de to kursussteder.
De enkelte kursusdage var organiserede, så der var megen tid til at arbejde i mindre grupper.
Omkring halvdelen af tiden var der oplæg. I år var der fokus på elektronisk retning af
matematikopgaver. I et samarbejde med Matematiklærerforeningen blev der i august holdt et
forberedende seminar med 6 deltagere, der planlagde oplæggene og udarbejdede vejledninger.
Disse vejledninger findes på projektets hjemmeside. Der blev fokuseret på såvel den tekniske side
som på de pædagogiske overvejelser.
Efter ønske fra deltagerne var der på kurserne også fokus på brug af quizzer i undervisningen. Der
blev især arbejdet med mulighederne i Khans Academy, men også programmerne Quia og
Mathbattle og forskellige ”skattejagter” var på dagsordenen i nogle arbejdsgrupper. Der blev
arbejdet med wikier i undervisningen, og oplægget om alternative skriftlige afleveringer gav
inspiration til at arbejde videre med screencasts.
Også CAS-programmerne var på programmet. På efterårets kurser var der oplæg om nspire
Navigator, og det blev der arbejdet videre med i en del grupper. Desuden blev der på kurserne - og
efterfølgende på skolerne - arbejdet med at udvikle materialer om nspire. Nogle gruppe arbejdede
med Maple, og på et af forårets kurser holdt Knud Nissen oplæg om simulering af
differentialligninger i MapleSim.
På begge kurser var der oplæg om eksamensforsøget med netadgang, hvor kolleger fra den specielle
opgavekommission holdt oplæg om erfaringer fra forsøget og om fremtiden. Det har været svært at
finde oplæg fra matematikdidaktiske forskere, men på forårskurserne gav et oplæg fra Michael
Paulsen fra Ålborg Universitet god debat, ikke mindst om begrebet digital dannelse.
Ud over de planlagte oplæg var der en del mindre oplæg fra deltagerne. Disse oplæg handlede om
små og store eksempler fra egen undervisning, og de tjente som oplæg til videre arbejde på kurserne
og som udgangspunkt for pædagogiske diskussioner. Deltagerne udtrykte tilfredshed med denne
form for inspiration.
Tilbagemeldingerne fra deltagerne fremhæver:
 Det er guld værd med megen tid på kurserne til at arbejde selv sammen med kolleger. Det
giver gode muligheder for faglig inspiration og ideudveksling.
 Især kurserne med to overnatninger er gode. Her er der mulighed for at arbejde med den
inspiration, der opstår.
7



Der foregår en del videndeling på skolerne. I år er især fremhævet, at man har videregivet
erfaringerne med elektronisk retning på faggruppearrangementer.
Nogle kolleger har været glade for også at arbejde på tværs af skolerne mellem kurserne.
Andre har efterlyst denne mulighed. Dette kan der med fordel arbejdes med i det kommende
års projekt.
Der er stadig behov for kurser af denne type med tid til fordybelse.
Anne Winther Petersen
Moodle/JiTT
Moodle/JiTT-projektet har i skoleåret 2012-2013 gennemført et enkelt 1-dages fortsætterseminar
med 8 deltagere fra 6 gymnasier med fagene matematik og fysik. På seminaret præsenterede
deltagerne noget af det, de havde lavet siden sidst, og de pædagogiske erfaringer blev drøftet.
Desuden blev mulighederne for at bruge databaser mm. introduceret, og deltagerne arbejdede med
egne og andres ideer.
For ikke helt at afskære nye skoler fra at blive introduceret til Moodle udbød DASG i efteråret 2012
et (fler)skolebaseret Moodle-kursus.
Der er kommet en ny og anderledes version af Moodle, hvilket betyder, at de eksisterende
opgavesamlinger vil blive opdateret, så de fortsat kan anvendes i det nye miljø.
Som følge af omstruktureringer i UNI-C blev skolernes Moodle-servere flyttet til ITC-Fyn i
efteråret 2012.
Da Moodle-JiTT-projektet udfases med udgangen af skoleåret 2012-2013, overgår drift og
administration af Moodle-serverne i skoleåret 2013-2014 til ITC-Fyn, hvor de er i gode hænder.
Merete Johansen
Fra nano til mega
- nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
Denne del af indsatsområdet Moderne teknologi bestod i skoleåret 2012/2013 i et samarbejde med
Haldor Topsøe A/S. Målet er at give eleverne et indblik i moderne teknologi, samt give dem et
indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret virksomhed. Det gør vi ved at udvikle og afprøve
web-baserede undervisningsmaterialer til korte undervisningsforløb om nanoteknologi.
I skoleåret 2012/13 deltog 19 lærere fra 15 gymnasier og HTX-kurser.
8
Der er afholdt et ét-dags kursus hos Haldor Topsøe A/S i efteråret 2012. På kurset blev deltagerne
præsenteret for skitser til undervisningsforløb i: Nanoteknologi og katalyse, Brændselsceller samt
Konvertering af biomasse og filerne med undervisningsmaterialet er placeret i projektets Skolekomkonference.
Der planlægges med at afholde et kursus hos Haldor Topsøe med fokus på virksomhedssamarbejde
med Haldor Topsøe, katalysatorer i den virkelige verden samt batterimaterialer i efteråret 2013.
Erik Pawlik
Autentisk bioteknologi
- bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
En vigtig del af undervisningen i bioteknologi og de fleste andre fag i stx og htx er at vise fagets
brug uden for undervisningsverdenen ved eksempelvis at skabe kontakter til virksomheder og give
lærere og elever bedre indsigt i den forskning og forsøg, der udføres på virksomhed.
Fra indbydelsen:
Målet med pilotprojektet er at afprøve og færdiggøre undervisningsmateriale til
eksperimentel bioteknologi og ruste lærerne, så de kan give eleverne et indtryk af, hvad der
foregår i en forskningsbaseret bioteknologi-virksomhed. Undervisningsmaterialet skal
dække ca. 10 -15 timers undervisning. Samarbejde med Chr. Hansen er en integreret del af
projektet.
Der blev i september afholdt to én-dages lærerkurser hos Chr. Hansen i Hørsholm. Der deltog 13
lærere på hver kursusdag. Desværre var der igen i år ikke plads til alle, der havde ønsket at deltage,
hvorfor det allerede fra start var ønsket, at samarbejde kunne fortsætte.
På kurserne blev der fremstillet yoghurt med forskellige bakteriestammer og ved hjælp af
dataopsamling blev processerne fulgt. Desuden blev der afprøvet forskellige sterilteknikker som
agarstøbning, udpladning mm. Ansatte fra Chr. Hansen orienterede om firmaets forskningsområde
og produktudvikling. Efterfølgende har Chr. Hansens været villige til at levere kulturer til de
undervisere, der benytter forsøgene i undervisningen.
Materialet, som består af materiale fra foredragene, forsøgsvejledningen og andet relevant er
uploadet på Skolekom-konferencen og vil senere blive overført til dasg.dk for derigennem at
videndele mest muligt.
Også i det kommende skoleår vil der blive to kursusdage på Chr. Hansens Laboratorier med et
program tilsvarende dette års.
Birgit Sandermann Justesen
9
Planteforskning
- besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland
Projektet bestod primært af et tredages besøg hos Bayers forskningsafdeling for CropScience i
Monheim. 23 lærere fra 13 gymnasier og HTX-kurser deltog i oktober 2012 i et tredages besøg på
Bayers forskningsafdeling i Monheim.
Forskningscenteret i Monheim lige nord for Køln er kæmpestort, og det er et af verdens største
forskningscentre for plantebeskyttelsesmidler. Busturen til Monheim går gennem et meget stort
industriområde og bl.a. passeres flere af Bayers fabrikker på turen.
I Monheim præsenterede forskere fra Bayer udvalgte forskningsområder, og deltagerne besøgte en
række forskningslaboratorier og arbejdede selv med bioteknologiske eller kemiske analyser i
laboratoriet. Laboratoriearbejdet foregik i Bayers skolelaboratorium, som stilles til rådighed for
ungdomsuddannelserne i Tyskland. Normalt er personalet i skolelaboratoriet laboranter, men mens
vi arbejdede i laboratoriet, var der også forskningspersonale til rådighed for at svare på spørgsmål.
Jens Husby fra Bayers CropScience- afdeling i Danmark stod for de praktiske arrangementer, og
Jens sørgede sammen med kolleger fra Bayer for, at turen til Monheim både blev fagligt udbytterigt
samt socialt et rigtig godt arrangement, bl.a. med en guidet tur i Kølns gamle bydel.
Nogle af deltagerne har efter besøget arbejdet videre med nogle af de ideer, vi arbejdede med i
grupper hos Bayer. Arbejdet drejer sig om, hvordan vi på gymnasierne kan lave eleveksperimenter,
der kan anvendes i forbindelse med et emne om plantebeskyttelsesmidler. Efter vores kursus har
Jens Husby arbejdet med at udvikle et netbaseret undervisningsmateriale om
plantebeskyttelsesmidler.
Der er ingen tvivl om, at lærerne efter besøget bedre kan perspektivere et forløb om
plantebeskyttelsesmidler, samt at de har fået et fint indblik i hvordan en kæmpe kemisk virksomhed
fungerer, og oplevet et autentisk forskningsmiljø.
Det er aftalt med Bayer, at besøget gentages i efteråret 2013. Her vil der blive arbejdet videre med
materialet fra Bayer og de tilhørende eksperimenter.
Jakob Schiødt
10
BILAG 1
Danske Science Gymnasier 2012-2013
Region Hovedstaden
Allerød Gymnasium
Aurehøj Gymnasium
Ballerup Tekniske Gymnasium
Birkerød Gymnasium
Bornholms Gymnasium
Christianshavns Gymnasium
Espergærde Gymnasium
Falkonergårdens Gymnasium
Frederiksberg Gymnasium
Frederiksberg Tekniske Gymnasium
Frederikssund Gymnasium
Gefion Gymnasium
Gl. Hellerup Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Herlev Gymnasium
Ishøj Tekniske Gymnasium
Lyngby Tekniske Gymnasium
Nordsjælland Tekniske Gymnasium
Nærum Gymnasium
Nørre Gymnasium
Ordrup Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Rødovre Gymnasium
Virum Gymnasium
Zahles Gymnasium
Øregård Gymnasium
Region Sjælland
Greve Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Kalundborg Gymnasium
Køge Gymnasium
Midtsjællands Gymnasieskoler
Nykøbing Katedralskole
Næstved Gymnasium
Odsherreds Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Selandia htx
Slagelse Gymnasium
Vordingborg Gymnasium
Region Syddanmark
Alssundgymnasiet Sønderborg
EUC Syd htx
Fåborg Gymnasium
Grindsted Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Munkensdam Gymnasium
Mulernes Legatskole
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Odense Katedralskole
Rosborg Gymnasium
Rødkilde Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Svendborg Gymnasium
Syddansk Erhvervsskole
Tornbjerg Gymnasium
Region Midtjylland
Egå Gymnasium
Favrskov Gymnasium
Grenå Gymnasium
Grenå Tekniske Gymnasium
Herning Gymnasium
Holstebro Gymnasium
Horsens Statsskole
Horsens Gymnasium
Langkær Gymnasium
Marselisborg Gymnasium
Randers HF & VUC
Randers Statsskole
Risskov Gymnasium
Silkeborg Gymnasium
Skanderborg Gymnasium
Skive Gymnasium
Struer Statsgymnasium
Tørring Gymnasium
Viborg Gymnasium
Viborg Katedralskole
Viby Gymnasium
Aarhus Katedralskole
Aarhus Statsgymnasium
Aarhus Tekniske Gymnasium
Region Nordjylland
Brønderslev Gymnasium
EUC Nord htx
Frederikshavn Gymnasium
Mariagerfjord Gymnasium
Aalborg Katedralskole
Aalborghus Gymnasium
Aars Tekniske Gymnasium
11