SOMMER-KAMPAGNE - Folke

BIIB
INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI
BRUGERDREVEN INNOVATION,
KON
CEP
TER
ET KATALOG TIL INSPIRATION
Titel: Koncepter - Et katalog til inspiration
Udgivet af: DI Byggematerialer
Redaktion: Marie Bruun Nielsen, DI Byggematerialer,
Henning Mortensen, DI ITEK
Layout: Rune Fogh, SBi
ISBN: 978-87-7353-920-0
2
INDHOLD
FORORD....................................................4
RFID-LØSNINGER.......................................6
Vejledning på mobil................................................ 7
Logistik optimering med RFID-tags........................... 8
Intern logistikeffektivisering.................................... 9
RFID-tags i interiør................................................10
Postkassen med RFID-aflæser.................................11
SENSOR-LØSNINGER................................ 12
Fugtregistrerende isolering.....................................13
Fugtsensor i rørsamlinger.......................................14
Fugtsensor i vægge...............................................15
Fugtregistrerende transportpalle.............................16
Loftplader med fugtsensorer...................................17
Intelligente tagrender............................................18
Automatisk udluftning............................................19
Rettidig nymaling..................................................20
Malerspand med sensorer.......................................21
Makroceller korrosion.............................................22
LØSNINGER INTEGRERET I BIM.................. 23
Automatisk indregistrering......................................24
Visualisering af byggeprocessen..............................25
Interaktiv TODO....................................................26
Det intelligente hjem..............................................27
Bevidsthed om vand, varme og el............................28
At se gennem vægge.............................................29
ANDRE.................................................... 30
Fjernstyring af indeklima........................................31
Døren til teknologien..............................................32
Mursten med indlejrede solceller.............................33
Vinduesglas der varierer i transparens.....................34
TEKNOLOGI FORKLARING.......................... 35
BAGGRUNDEN FOR PROJEKT BIIB............... 38
INVOLVEREDE I PROJEKT BIIB.................... 39
RESULTATER FRA PROJEKT BIIB.................. 40
3
FORORD
Konceptkataloget er en oversigt over specifikke koncepter, hvor teknologi spiller sammen med byggematerialer. Koncepterne er udviklet
på baggrund af projekt ’Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi
og Byggeri’ (BIIB) og bygger på brugernes udsagn og ønsker samt de
teknologiske muligheder.
Konceptkataloget skal især virke som inspiration og give udtryk for de
teknologiske muligheder, der er indenfor en overskuelig tidshorisont.
Koncepterne er delt ind i fire kategorier:
1.
2.
3.
4.
4
RFID-løsninger
Sensor-løsninger
Løsninger integreret i BIM
Andre
Hvert koncept i konceptkataloget er opbygget efter samme struktur.
Der redegøres for de behov, der ligger til grund for koncepterne samt
en beskrivelse af løsningen og teknologien.
For hvert koncept er angivet en kontaktperson fra virksomheder
i byggematerialebranchen og i IT erhvervet, der har faglig viden
indenfor det område, konceptet berører.
Sidst i kataloget findes en beskrivelse af de benyttede teknologier
i koncepterne, en kort beskrivelse af projekt BIIB samt en oversigt
over projektets tilknyttede virksomheder og projektgruppen.
En digital version af konceptkataloget findes på projektets hjemmeside. www.intelligentebyggematerialer.dk
Her er der yderligere informationer om teknologien, konteksten og de
samarbejdende virksomheder.
5
1
6
RFID-LØSNINGER
1.1. Vejledning på mobil
FORMÅL: Byggeelementer
som
TEKNOLOGI:
Bygge elemen-
tag, facader og dampspærre har alle
terne er forsynet med Passiv-RFID’er,
tilhørende monterings- og vedligehol-
som indeholder informationer omkring
delsesinformationer. Med RFID-tags
det specifikke byggeelement.
kan en håndværker få disse informationer ved blot at holde sin smartphone
op til materialerne.
Håndværkeren er udrustet med en
smartphone, der har indbygget RFIDaflæser, der gør det muligt at læse in-
Herved kan håndværkeren nemmere
formationerne på byggeelementernes
og sikrere tage beslutninger om, hvor-
RFID-tags. Disse aflæsere gør det også
dan en skade skal repareres, hvilke
muligt at skrive ekstra information til
materialer der skal bruges, og hvilket
materialets RFID-tag som f.eks. op-
værktøj der er bedst egnet til arbejdet.
sætningsdato og håndværkerfirma.
Udover vejledninger kan byggematerialerne indeholde informationer
om produktions- og opsætningsdato,
garantiinformationer og producentoplysninger.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Carsten Andersen
Navn: Henrik Granau
Virksomhed: PRIMO DANMARK A/S
Virksomhed: Granau IT
Telefon: 75 29 91 77
Telefon: 39 16 94 44
RFID-løsninger - 7
1.2. Logistik optimering med RFID-tags
FORMÅL: For at gøre logistikken
TEKNOLOGI:
i produktionen, på byggepladsen og
tionen af isoleringsmaterialet lægges
under renoveringsarbejdet nemmere
der passive RFID-tags ind i materialet.
og mere effektiv er der i hvert iso-
Disse tags bliver kun aktiveret ved, at
leringsbat indbygget RFID-tags. Ved
en RFID-aflæser, for eksempel i en
automatisk at scanne alle varerne kan
smartphone, sender et signal til tag-
der nemt holdes styr på, hvor meget
gen, der derved aktiveres og sender
isoleringsmateriale der er, og hvor det
dens identifikation til læseren. RFID-
er opbevaret.
aflæserens rækkevide afhænger af
Derudover kan ægtheden af materialet
verificeres for at mindske risikoen for
billige kopivarer.
Under produk-
teknologien på RFID-taggen, men er
normalt på mellem få centimeter og tre
meter. Varerne bliver automatisk scannet af byggearbejderens smartphone,
når byggearbejderen går forbi noget
materiale. RFID-tagsne er tilkoblet en
GPS, der angiver koordinaterne for
byggematerialet. Det vil således være
langt lettere at lokalisere materialer,
selvom de er lagt forkert, og derved
undgås meget spild.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Torkil Baatrup-Andersen
Navn: Michael Jensen
Virksomhed: Dolle A/S
Virksomhed: Prosign A/S
Telefon: 97 99 14 22
Telefon: 23 35 93 91
8 - RFID-løsninger
1.3. Intern logistikeffektivisering
FORMÅL: Ved at indlejre RFID-
TEKNOLOGI:
tags i en virksomheds samtlige pro-
som en stregkode, der angiver et num-
dukter, f.eks. hvert isoleringsbat,
mer, når den bliver aflæst. RFID-tags
kan effektiviteten af virksomhedens
har dog den fordel, at de kan blive
interne logistik forøges markant.
aflæst på op til flere meters afstand
Der kan spares mandetimer ved at
automatisere registreringen af materialerne. Med RFID-tags kan varerne
RFID-tags virker
og uden at RFID-taggen er synlig for
aflæseren. Dette gør det muligt at aflæse mange varer på én gang.
registreres ved blot at køre dem igennem en port med indbyggede RIFDlæsere. Dette kan endda gøres med
mange varer på én gang.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Erling Jessen
Navn: Arne Rask
Virksomhed: Saint Gobain Isover A/S
Virksomhed: Logisys A/S
Telefon: 72 17 17 17
Telefon: 43 52 67 11
RFID-løsninger - 9
1.4. RFID-tags i interiør
FORMÅL: Ved
større boligbyg-
TEKNOLOGI:
Der er indlejret
geri, hvor beboerne har individuel rå-
RFID-tags i alle inventarmoduler. Disse
deret og derved selv kan bestemme,
fungerer som en stregkode og angiver
hvilket slags køkken/bad de vil have,
et bestemt nummer, når de bliver læst.
kan det være et stort logistisk arbejde
Dette nummer er, via en database for
at installere det rigtige inventar i de
hele byggeriet, blevet forbundet med
rigtige boliger.
en bestemt lejlighed. Derved kan
Ved at have indlejrede RFID-tags
i alle køkken/bad-modulerne kan
håndværkerne hele tiden let holde sig
håndværkeren altid se, hvor inventarmodulet skal hen, når RFID-taggen
aflæses med RFID-aflæseren.
ajour med, hvor inventarmodulet skal
installeres.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Carina Poulsen
Navn: Michael Jensen
Virksomhed: Intra Juvel A/S
Virksomhed: Prosign A/S
Telefon: 36 34 02 88
Telefon: 23 35 93 91
10 - RFID-løsninger
1.5. Postkassen med RFID-aflæser
FORMÅL: I familier, hvor begge
TEKNOLOGI:
forældre arbejder fuldtid, er der ofte
ved hjælp af en elektronisk kode, der
ingen hjemme, når posten bliver leve-
følger med pakken, åbne postkassens
ret. Derudover stiger indkøbet på net-
pakkeindkast. Postkassen har en ind-
tet, og et behov for at kunne modtage
bygget RFID-læser, der kan scanne
pakker fra postbuddet og kvittere for
pakken og kvittere elektronisk for
disse, stiger. Denne postkasse kan,
leveringen, hvis en underskrift er på-
udover at give besked pr. email når
krævet. Postkassen er også forbundet
du har modtaget post, også modtage
til husets trådløse netværk, så den via
større pakker i et pakkeindkast, der
internettet kan sende mails til bruge-
kan åbnes af postbudet.
rens smartphone om nyankommet
Postbudet kan
post.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Peter Andersen
Navn: Henrik Granau
Virksomhed: ME-FA A/S
Virksomhed: Granau IT
Telefon: 46 19 35 00
Telefon: 39 16 94 44
RFID-løsninger - 11
2
12
SENSOR-LØSNINGER
2.1. Fugtregistrerende isolering
FORMÅL: I
moderne huse er
TEKNOLOGI:
Rørisoleringen
stort set alle rør skjulte. Dette gør det
har indbyggede fugtsensorer, der
svært at finde utætheder, når disse
registrerer fugtniveauet og er koblet
opstår. Det nye isoleringsmateriale til
sammen med aktive RFID-tags. Sen-
rør er udrustet med fugtsensorer, der
sorerne og RFID-tagsene er indbygget
registrerer utætheder, som er opstået
i jævne afstande for at kunne indikere
efter slid gennem flere års brug eller
utæthedens placering.
af unøjagtig montage. Når isoleringsmaterialet registrerer fugt, sendes et
signal med materialets ID og position
til ejeren. Derved får ejeren mulighed
for at spore og reagere på utætheden,
inden den forårsager varige skader på
isoleringsmaterialet og andre byggematerialer.
En aktiv RFID-tag sender et signal,
og har derved brug for en strømkilde
i form af f.eks. et batteri. Dette signal
bliver sendt til et elektronisk device,
som ejeren har valgt forinden. Det kan
være en smartphone, en computer eller en infoskærm, der styrer husets
installationer. På det valgte device
bliver data fra de forskellige sensorer
håndteret via et specielt programmeret software.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Kim Eriksen
Navn: Rune Domsten
Virksomhed: Norisol A/S
Virksomhed: Prevas A/S
Telefon: 58 19 50 50
Telefon: 33 29 34 55
Sensor-løsninger - 13
2.2. Fugtsensor i rørsamlinger
FORMÅL: Det svageste sted på
TEKNOLOGI:
vandledende systemer er samlingerne.
indkapsles i en tynd ABS-fatning, der
Det er dér problemet oftest findes, når
opfanger væsken fra en utæthed. I
der er lækager. Ved at overvåge sam-
ABS-fatningen er der indbygget en
lingerne kan en lækage opdages i god
aktiv fugtmåler, der sender oplysnin-
tid og dermed undgås en større skade.
ger om fugtniveauet en gang om da-
Samlingerne
gen til et centralt kontrolsystem. Hvis
niveauet overstiger et prædefineret
niveau, sender den en alarm sammen
med dens identifikationsnummer, så
det bliver nemt at finde den utætte
samling og afhjælpe problemet.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Susanne Thygesen, Bo Johansen
Navn: Jens Henriksen
Virksomhed: Viega A/S
Virksomhed: FORCE Technology
Telefon: 45 94 29 50
Telefon: 43 26 70 00
14 - Sensor-løsninger
2.3. Fugtsensor i vægge
FORMÅL: Skimmelsvamp er sta-
TEKNOLOGI:
dig et af de største problemer indenfor
fugt- og temperatursensorer i væggen
byggeriet. Ved at monitorere fugt- og
mellem indervæggen og dampspær-
temperaturforholdene inde i væggene,
ren, kan man få en tidlig advarsel,
er man i stand til at se, om der er risiko
hvis der opstår fugt, der kan medføre
for kommende skimmelsvamp. Dette
fugtskader.
kan blive en stor økonomisk fordel, da
man let og billigt kan forhindre skader
i at opstå, inden et større renovationsarbejde ville blive nødvendigt.
Ved at indlejre
Sensorerne samler energi fra omgivelserne ved hjælp af et peltier-element,
der omdanner temperaturforskelle til
energi. Dermed er sensoren i stand til
at sende et signal til husets styreenhed
en gang om dagen.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Magnus Sommer
Navn: Rune Domsten
Virksomhed: Cembrit A/S
Virksomhed: Prevas A/S
Telefon: 99 37 22 22
Telefon: 33 29 34 55
Sensor-løsninger - 15
2.4. Fugtregistrerende transportpalle
FORMÅL: Med den Fugtregistre-
TEKNOLOGI:
rende transportpalle kan man nemt
placere ansvaret for hvornår materia-
overvåge transportomstændigheder-
ler bliver beskadiget, har et isolerings-
ne. Derved kan ansvaret for evt. ska-
firma indlejret fugtsensorer i deres
der under transporten placeres, som
transportpaller. Sensoren er koblet til
når for eksempel isoleringsmateriale
et ur og en RFID-tag med hukommelse
er blevet udsat for fugt. Når byggema-
nok til at kunne lagre data om mate-
terialet ankommer på byggepladsen,
rialernes tilstand.
For at kunne
bliver pallen scannet og informationer
om isoleringens nuværende tilstand
oplyst. Er varerne blevet beskadiget,
kan tidspunktet for skaden aflæses og
ansvaret derved placeres.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Claus Jørgensen
Navn: Claus Fabricius
Virksomhed: Sundolitt A/S
Virksomhed: Logisys A/S
Telefon: 70 11 10 20
Telefon: 43 52 67 11
16 - Sensor-løsninger
2.5. Loftplader med fugtsensorer
FORMÅL: Hvis der er den mind-
TEKNOLOGI:
ste fejl eller uhensigtsmæssig slid i et
måler luftfugtigheden og er typisk til-
byggeri, kan fugt trænge ind og skabe
knyttet en RFID. Enheden kan enten
store varige skader, der kan være me-
være tilknyttet et batteri og selv sende
get omkostningskrævende at reparere.
fugtniveauet til en central database,
Ved at indlejre fugtsensorer strate-
eller den kan vente på at blive aflæst,
giske steder i byggeriet, som f.eks.
og ved aflæsningen opfange strøm
loftplader, kan disse fugtproblemer
nok til at måle luftfugtigheden. Denne
opdages før de bliver et problem og
sidste løsning kræver, at man manuelt
fejlen udbedres, før skaden opstår.
går rundt og aflæser sine fugtsenso-
Fugtsensorerne
rer. En tredje løsning er, at enheden er
tilknyttet et energi-høstnings-system,
der oplades ved små rystelser eller
temperaturændringer.
Eftersom et byggeri nok vil have flere
sensorer, vil det være mest oplagt, at
en central enhed opfanger alle signalerne og evt. sender en sms til brugeren, hvis en værdi har oversteget det
acceptable niveau.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Kenneth Vraa
Navn: Ole Jørn Steensen
Virksomhed: Nordic Waterproofing A/S
Virksomhed: DELTA
Telefon: 79 96 22 88
Telefon: 72 19 40 00
Sensor-løsninger - 17
2.6. Intelligente tagrender
FORMÅL: Fyldte
tagrender kan
TEKNOLOGI:
Der er indlejrede
lede vandet uhensigtsmæssige steder
vandstandssensorer i tagrenderne, der
hen, så vandskader kan forekomme.
kan registrere, hvis der ligger større
For at undgå dette kan der i tagrenden
mængder vand i tagrenden. Senso-
sidde en sensor, som holder øje med,
rerne er koblet til husets netværk og
om tagrenden er fyldt og sender en
sender informationerne til et stykke
SMS til beboeren/driftschefen for at
software, der sammenligner med DMI
gøre opmærksom på problemet.
for at finde ud af, om det regner usædvanligt meget, eller om tagrenden er
tilstoppet. Hvis tagrenden er tilstoppet, sendes en besked til beboeren/
driftschefen, så tagrenden kan renses,
inden der opstår fugtskader på grund
af vandet.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Bjørn Marcher
Navn: Michael Jensen
Virksomhed: Monarflex c/o Icopal A/S
Virksomhed: Prosign A/S
Telefon: 44 88 55 00
Telefon: 23 35 93 91
18 - Sensor-løsninger
2.7. Automatisk udluftning
FORMÅL: En
af de hyppigste
TEKNOLOGI:
Der indbygges
årsager til skimmelsvamp og dårlig
temperatur- og fugtsensorer i vindu-
indeklima er for lidt udluftning. Ved
esrammen, som kobles op til et cen-
at automatisere vinduerne kan disse
traliseret styringssystem, trådløst eller
overtage styringen af udluftningen
via kabler i væggen. Styringssystemet
på baggrund af rumtemperaturen og
kan være en info-skærm eller hjem-
luftfugtigheden.
mets computer.
Det skal selvfølgelig være muligt at un-
Systemet vil, på baggrund af data
derkende vinduet, hvis man har andre
fra sensorerne, åbne vinduet ved at
præferencer. F.eks. må vinduet ikke
aktivere et par aktuatorer, der er ind-
åbne, når man ikke er hjemme.
bygget i vinduet, og derved sørge for
udluftning. Da alle vinduer er sluttet til
det samme system, er det også muligt,
at systemet sørger for gennemtræk
under udluftningen for at optimere
i forhold til varmetab i huset. Som
ekstra sikkerhed måler aktuatorerne
i vinduerne modstanden, når de åbner/lukker vinduet, for at forhindre at
personer eller ting kommer i klemme.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Lars Fleron
Navn: Torben Sevel
Virksomhed: VELUX Danmark A/S
Virksomhed: FORCE Technology
Telefon: 45 16 78 92
Telefon: 43 26 70 00
Sensor-løsninger - 19
2.8. Rettidig nymaling
FORMÅL: Med
tiden vil enhver
TEKNOLOGI:
Den automati-
klimaskærms overfladebehandling
ske registrering, af hvornår der skal
blive nedbrudt. Når dette sker, er der
males, sker vha. indbyggede UV senso-
altid en risiko for, at der sker varige
rer i klimaskærmen, der sidder umid-
fugtskader. Med dette koncept vil man
delbart under overfladebehandlingen.
automatisk få besked om, hvornår
Jo mere slidt overfladebehandlingen
overfladen senest skal nymales, så
er, jo større UV stråling trænger igen-
klimaskærmen altid er sikret mod
nem. Når UV strålingen når et bestemt
fugtskader. Dette resulterer i en langt
højdepunkt, sendes en besked til en
længere levetid af klimaskærmen.
centraliseret kontrolboks vha. en aktiv
RFID.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Lars Find Andersen
Navn: Ole Jørn Steensen
Virksomhed: Flügger A/S
Virksomhed: DELTA
Telefon: 70 15 15 05
Telefon: 72 19 40 00
20 - Sensor-løsninger
2.9. Malerspand med sensorer
FORMÅL: Der males alt for ofte
TEKNOLOGI:
under forkerte forhold. Hvis det er
nen til maleren, om hvornår forholdene
meget koldt eller meget varmt, kan
er i orden, kan være baseret på fugt-
malingen ikke trænge ordentligt ind i
sensorer i malerspandens låg, der af-
materialet, hvilket giver afskalninger
læses med en RFID-læser. Alternativt
før tid og dårligere beskyttelse af det
kunne man forestille sig en mekanisk
bagvedliggende materiale.
løsning, hvor et lille stykke materiale,
For at afhjælpe dette er der indlejret
små sensorer i malerspandene, der
angiver, om luft- og temperaturfor-
Kommunikatio-
der reagerer betydeligt på temperaturog fugtændringer, er gjort synligt på
låget og derved kan angive forholdene.
holdene er i orden.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Lars Find Andersen
Navn: Rune Domsten
Virksomhed: Flügger A/S
Virksomhed: Prevas A/S
Telefon: 70 15 15 05
Telefon: 33 29 34 55
Sensor-løsninger - 21
2.10. Makroceller korrosion
FORMÅL: Korrosion i beton kan
TEKNOLOGI:
nedbryde de bærende elementer og
rosions-strømmen mellem to metaller,
svække et byggeris holdbarhed mar-
hvoraf den ene er af samme kvalitet
kant.
som armeringen, kan man effektivt
Ved at måle kor-
undersøge, om der sker aktiv korrosion.
Sensorerne anbringes i dæklaget, mellem betonoverfladen og armeringen og
kan anvendes i både nye og eksisterende beton-konstruktioner.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Karsten Sandal
Navn: Jens Henriksen
Virksomhed: ØSB A/S
Virksomhed: FORCE Technology
Telefon: 97 34 60 24
Telefon: 43 26 70 00
22 - Sensor-løsninger
3
LØSNINGER INTEGRERET I BIM
23
3.1. Automatisk indregistrering
FORMÅL: For
at optimere ind-
TEKNOLOGI:
RFID-tags virker
registreringen af byggematerialer,
som en stregkode, der angiver et num-
der ankommer til en byggeplads, kan
mer, når den bliver aflæst. RFID-tags
der anvendes RFID-teknologi. Hvis
har dog den fordel, at de kan blive
f.eks. fundamentmoduler har indlejret
aflæst på op til flere meters afstand
RFID-tags, kan indregistreringen ske
og uden, at RFID-taggen er synlig for
automatisk ved blot at køre pallerne
aflæseren. Dette gør det muligt at af-
med materiale igennem en port med
læse mange varer på én gang.
indbyggede RIFD-læsere. Således bliver indregistreringen mere præcis og
langt mere effektiv.
RFID-tagsene har andre fordele, såsom validering af at varerne kommer
fra den påståede producent.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Henrik Christensen
Navn: Henrik Granau
Virksomhed: Saint-Gobain Weber A/S
Virksomhed: Granau IT
Telefon: 70 10 10 25
Telefon: 39 16 94 44
24 - Løsninger integreret i BIM
3.2. Visualisering af byggeprocessen
FORMÅL: På større byggepladser
TEKNOLOGI:
er det en stor opgave at optimere logi-
formation Model er en dynamisk n-
stikken, så byggearbejderne og mate-
dimensionel model, der repræsenterer
rialerne er klar på de rette tidspunkter.
og indeholder informationer om byg-
For at have overblik over dette kan
geriet, herunder bygningsbeskrivelser,
byggepladsen have en Building Infor-
tidsplaner mm. Når byggearbejderne
mation Model (BIM), der indeholder
og andre ude på byggepladsen har
alle de informationer, projektlederen
adgang til dele af denne BIM fra deres
har behov for. Det skal således være
smartphones, kan de opdatere den
muligt at se, hvor langt byggeriet er
løbende, så projektlederen hele tiden
fremskredet, hvor mange materialer
kan følge med i, hvad der sker.
En Building In-
der er ankommet og hvor de ligger,
hvor meget af byggeriet der er blevet
kvalitetskontrolleret osv.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Lars Bloch Kristensen
Navn: Arne Rask
Virksomhed: Scanglas A/S
Virksomhed: Logisys A/S
Telefon: 70 33 27 00
Telefon: 43 52 67 11
Løsninger integreret i BIM - 25
3.3. Interaktiv TODO
FORMÅL: Ved at indlejre RFID-
TEKNOLOGI:
tags i byggematerialer såsom gipspla-
er indlejret i alle byggematerialer refe-
der, kan monteringsarbejdet effektivi-
rerer til en centraliseret n-dimensione-
seres. Håndværkeren vil kunne aflæse
ret BIM. håndværkerens smartphone
RFID-nummeret af gipspladen vha. sin
synkroniserer de relevante data over
smartphone og automatisk se, hvilke
3G eller WiFi.
RFID-tags, der
opgaver han skal udføre. Disse oplysninger hentes fra en samlet BIM over
hele byggepladsen. Dette vil gøre kommunikationen mellem projektlederne
og håndværkerne lettere og effektivisere logistikken på byggepladsen.
Derudover kan håndværkeren også få
monteringsvejledning samt koordinater for, hvor arbejdet skal udføres via
sin smartphone.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Michael Amstup
Navn: Henrik Granau
Virksomhed: Saint-Gobain Gyproc A/S
Virksomhed: Granau IT
Telefon: 59 57 03 11
Telefon: 39 16 94 44
26 - Løsninger integreret i BIM
3.4. Det intelligente hjem
FORMÅL: I en nær fremtid vil et
TEKNOLOGI:
hjems termostater, udluftning, lys mm
måder at koble husets forskellige tek-
formentlig alle sammen være koblet
nologier sammen på. Alle produkterne
sammen i et netværk. For at få adgang
kan have en indbygget wifi-sender og
til alle disse informationer, er det vig-
således forbindes via et trådløst net-
tigt, at brugergrænsefladen er rettet
værk. Produkterne kan også kobles til
mod en typisk husejer. Styringen kan
et kabel, der ligger rundt i husets væg-
være centraliseret omkring en tablet
ge. I begge tilfælde vil det være muligt
computer. Hvert byggemateriale der
at give hvert produkt et identifikations-
kan styres, kan således have en ap-
nummer, så de kan styres individuelt.
plikation til denne tablet. Det er vigtigt,
Det vil således være muligt at lave et
at husejeren ikke bliver bombarderet
stykke software, der kontrollerer de
med informationer, men kun får ad-
enkelte termostater eller får data fra
gang til de hyppigste funktioner i første
de enkelte sensorer visualiseret på
omgang.
tablet’en.
Der er mange
Som en oplagt udvikling af dette kan
data fra husets indlejrede sensorer
også være tilgængelige på denne
platform.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Michael Kanstrup Jensen
Navn: Ole Jørn Steensen
Virksomhed: Clorius Control A/S
Virksomhed: DELTA
Telefon: 77 32 31 30
Telefon: 72 19 40 00
Løsninger integreret i BIM - 27
3.5. Bevidsthed om vand, varme og el
FORMÅL: Som
et led i at ned-
TEKNOLOGI:
Byggeriets el-
sætte vores allesammens energifor-
og vandmålere kobles sammen med
brug kan en øget bevidsthed om eget
en enhed, der sender data krypteret
el- og varmeforbrug være en afgø-
til den af byggeriets computere, der er
rende faktor. Bevistheden kan øges
koblet op til det. På denne computer
ved at udarbejde et stykke software,
kører der et program, der håndterer
der gør informationerne om brugerens
data og gør dem tilgængelige for bru-
el- og vandforbrug let tilgængeligt for
gerne. Afhængig af brugerens præ-
brugeren. Man vil således kunne se,
ferencer kan disse data være tilgæn-
hvor meget el/vand man har brugt
gelige over internettet, så forbruget
de forskellige timer/dage og derved
altid kan tjekkes. Alternativt kan data
blive bevidst om, hvor meget standby
alene være tilgængeligt på hjemmets
forbrug og lange bade egentlig koster.
computer.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Peter C. Andersen
Navn: Rune Domsten
Virksomhed: Danfoss Heating Solutions
Virksomhed: Prevas A/S
Telefon: 74 88 85 00
Telefon: 33 29 34 55
28 - Løsninger integreret i BIM
3.6. At se gennem vægge
FORMÅL: Det sker ofte for ”gør-
TEKNOLOGI:
det-selv” folk, at de kommer til at bore
har en applikation installeret, der har
ind i el-ledninger, når der skal bores
en masse informationer om beboerens
huller i væggene. Dette koncepts for-
hus registreret. Dette værende plan-
mål er at gøre det let at tjekke, hvor
tegninger, materialeinformationer osv.
el-ledninger og andre indlejrede tekno-
Applikationen ved altså hvor i huset,
logier er placeret i husets vægge, uden
el-ledningerne er lagt.
at skulle konsultere sig med boligens
plantegninger først.
Smar tphonen
Ved at måle på styrken af de forskellige netværksenheder, der er i hjem-
Ved hjælp af augmented reality vil
met og via et indbygget kompas, kan
man kunne bruge sin smartphone til
smartphonen lokalisere brugeren og
at gøre væggene gennemsigtige og på
afgøre, hvilken væg han kigger på. Når
den måde tjekke, hvorvidt der ligger
brugeren kigger på væggen gennem
el-ledninger bagved.
smartphonen, vil han se hvorvidt, der
er ledninger i væggen.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Peter Haarup
Navn: Michael Jensen
Virksomhed: Schneider Electric DK A/S
Virksomhed: Prosign A/S
Telefon: 44 20 71 21
Telefon: 23 35 93 91
Løsninger integreret i BIM - 29
4
30
ANDRE
4.1. Fjernstyring af indeklima
FORMÅL: Ved at fjernstyre ud-
TEKNOLOGI:
luftningen og varmen i sit sommerhus
varmesystemet har indbygget wifi
kan man undgå at ankomme til et koldt
og kan derved gå på sommerhusets
og klamt hus, der lugter jordslået.
trådløse internet. En hjemmeside eller
Betjeningen kunne f.eks. være tilgængelig fra en hjemmeside eller en applikation, der er installeret på brugerens
Udluftnings- og
smartphone applikation er sat op til at
kunne sende beskeder til udluftningsog varmesystemet om at starte det.
smartphone. Herved kan man let se,
hvordan temperaturen og luftkvaliteten er overalt i sommerhuset. Man kan
tænde for udluftningen og varmen et
par timer før, man skal derop.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Mads Lildholdt
Navn: Torben Sevel
Virksomhed: BROEN A/S
Virksomhed: FORCE Technology
Telefon: 64 71 20 95
Telefon: 43 26 70 00
Andre - 31
4.2. Døren til teknologien
FORMÅL: I
mange hjem hober
TEKNOLOGI:
Døren vil være
elektroniske apparater med bunker af
brugerens/installatørens indgang til
kabler og opladere sig op i hjemmets
husets indlejrede teknologier såsom
hjørner. I stedet kunne mange af disse
fugtsensorer, temperatur-sensorer,
apparater, som f.eks. internet router,
trådløst internet osv. Der vil være
IHC og fremtidige indlejrede teknologi-
strømstik og netværkskabler samt ka-
er, være gemt væk i husets vægge. For
belkanaler til opgradering til fremtidig
at gøre betjeningen af disse apparater
teknologi og dermed vil huset være
tilgængelig er en af husets døre indret-
mere fremtidssikret.
tet med en lem i dørkarmen, hvori al
teknologistyring sidder.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Peter Haarup
Navn: Ole Jørn Steensen
Virksomhed: Schneider Electric DK A/S
Virksomhed: DELTA
Telefon: 44 20 71 21
Telefon: 72 19 40 00
32 - Andre
4.3. Mursten med indlejrede solceller
FORMÅL: For at udnytte solbe-
TEKNOLOGI:
skinnede murstensvægge som ener-
lægges en ledning ind i murstenen, så
gikilde, uden samtidig at gå på kom-
murstenen let kan forbindes til elin-
promis med æstetikken, fremstilles
stallationen på indersiden af muren.
mursten med et tyndt lag solcellefilm
På ydersiden af murstenen er der
uden på. På denne måde vil murstens-
monteret organiske solceller baseret
væggen stadig tage sig ud som en
på polyphenylene vinylene (tynd film
murstensvæg, dog med en mørkere
af plastik).
I produktionen
farve, og effektivt kunne bruges som
energikilde.
Kontakt#2
Navn: Ole Jørn Steensen
Virksomhed: DELTA
Telefon: 72 19 40 00
Andre - 33
4.4. Vinduesglas der varierer i transparens
FORMÅL: Store
vinduer er vig-
TEKNOLOGI:
Et lag ”elektro-
tige for at skabe en god dagslys-belys-
kromatisk solfilm” er indbygget mellem
ning i beboelser. Lyset er især vigtigt
de to ruder af termovinduet. Ved at til-
om vinteren, hvor det opløfter humøret
føre solfilmen en elektrisk impuls, kan
men også resten af året, da varmen
man påvirke transparensen af filmen
fra solen hjælper med at varme huset
og derved ændre, hvor meget sollys
op. Til tider er det dog også vigtigt at
og varme der kommer igennem ruden.
skærme for solen, som for eksempel
Teknologien virker reversibelt, så ved
om sommeren når det bliver for varmt.
at tilføre endnu en elektrisk impuls,
Derfor er der indbygget en film i vin-
kan vinduet gøres transparent igen.
duesruderne, der kan justeres for at
skærme for solen og kun lade så meget
sollys igennem, som brugeren ønsker.
Kontakt#1
Kontakt#2
Navn: Lars Bloch Kristensen
Navn: Rune Domsten
Virksomhed: Scanglas A/S
Virksomhed: Prevas A/S
Telefon: 70 33 27 00
Telefon: 33 29 34 55
34 - Andre
TEKNOLOGI FORKLARING
Her beskrives de teknologier, der er benyttet i konceptkataloget.
BIM: Building Information Model er en dynamisk ndimensionel model, der repræsenterer og indeholder
informationer om byggeriet, herunder bygningsbeskrivelser, tidsplaner mm.
Luft til vand varmesystem: Et luft til vand varmesystem er et varmeanlæg, der udnytter varmen
i luften til at opvarme boligen. Luftvarme overføres
via en varmeveksler til husets varmeinstallation,
hvorfra den kan anvendes både til opvarmning af
brugsvand og til rumopvarmning via radiatorer eller
gulvvarme.
GPS: Global Positioning System er et globalt navigationssystem, der benytter satellitter til at beregne
GPS-modtageres koordinater.
Mekanisk ventilation: Automatisk mekanisk ventilation er ventilering eller udluftning af huset, som
foregår ved hjælp af en eldreven ventilator. Ventilationsanlægget suger ”forurenet” luft ud indefra og
blæser eventuelt også frisk luft ind udefra.
35
ONS: Object Name Service er en automatiseret
netværksbaseret service. Når en RFID-tag aflæses
og dens nummer videregives til et middlewareprogram, kan ONS pege programmet i retning af en
server, hvor information om det respektive produkt
er lagret.
PDA: Personal Digital Assisant er en håndholdt computer, der typisk også fungerer som mobiltelefon,
webbrowser, musikafspiller etc. Mange PDA’er kan få
adgang til internettet, intranets ved hjælp af Wi-Fi
(Wireless fidelity) eller WAN (Wide Area Network).
Peltier element: Konstruktion af to plader, hvorimellem der er etableret elektriske overgange. Elementet omdanner varmestråling, fra temperaturforskellen mellem de to plader til elektrisk energi,
ved hjælp af den termodynamiske effekt kendt som
Thomson effekten. Den omvendte effekt kendes
også fra køletasker, hvor man ved hjælp af strøm
kan skabe kulde indvendig og varme på ydersiden
af køletasken.
RFID: Radio frequency identification er en trådløs
identifikationsmetode. Produkter får inkorporeret
RFID-tags med unikke identifikationsnumre, der kan
aflæses af RFID-læsere.
36
Sensor: Et teknologisk apparat som kan måle en
fysisk manifestation som f.eks. varme, lyd, fugtighed
og bevægelse.
Selektiv spektralitet: Selektiv spektralitet er
forholdet mellem synligt lys og infrarødt lys, der
gennemtrænger glas. Jo højere værdi, des bedre
kan solfilmen blokere varmestråling relativt i forhold
til reduktionen af synligt lys.
Solceller: En solcelle er en diode der, via den fotoelektriske effekt, omdanner en del af den modtagne
lysenergi fra solen til elektrisk energi.
Solfilm: Solfilm bruges til at blokere infrarødt lys
(varmestråling), UV lys, samt dele af det synlige
lys fra solen.
Strain-gauge: Et device til at måle indre spændinger i et objekt. Der findes forskellige typer straingauges. De mest almindelige består af en elektrisk
leder, der ændrer modstand ved deformation (træk
og kompression).
37
BAGGRUNDEN FOR PROJEKT BIIB
Projekt ’Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri’ (BIIB)
er et samarbejde mellem DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder indenfor produktion af
byggematerialer og IT. Projektet er delvist finansieret af Erhvervs- og
Byggestyrelsen (EBST) under den strategiske indsats indenfor området
’Brugerdreven innovation i bygge- og anlægssektoren’.
Projekt BIIB undersøger mulighederne for indlejret teknologi i byggematerialer på baggrund af brugerundersøgelser indenfor fire brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i alment byggeri
(leje) og beboere i parcelhuse (eje).
Formålet med projekt BIIB er at styrke byggebranchens evne til at
indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye
byggematerialer og samtidig give branchen bedre forudsætninger for at
benytte informationsteknologi (IKT) i byggematerialer. Dette opnås bl.a.
ved at demonstrere nogle af de muligheder, der ligger i teknologien, for
både branchen og kunderne. Projekt BIIB har samarbejdet med brugerne
for at undersøge, hvilke typer produkter og løsninger de, bevidst eller
ubevidst, efterspørger.
Projekt BIIB har, udover konceptkataloget, to hovedresultater. Det ene
er en køreplan for brugerdreven innovation til de virksomheder, der selv
ønsker at gå videre med konkret produktudvikling. Det andet er fem
scenariebøger, der via billeder og tekst beskriver nogle arbejds- eller
hverdagssituationer, hvor teknologien indgår.
Der kan læses mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden
www.intelligentebyggematerialer.dk.
38
INVOLVEREDE I PROJEKT BIIB
Her på siden ses en oversigt over de virksomheder, der er tilknyttet
projekt BIIB samt projektgruppen.
Byggemateriale producenter
BROEN A/S
PRIMO DANAMRK A/S
Cembrit A/S
Saint-Gobain Isover A/S
Clorius Control A/S
Saint-Gobain Weber A/S
Danfoss Heating Solutions
Scanglas A/S
Dolle A/S
Schneider Electric Danmark A/S
Flügger A/S
Sundolitt A/S
Gyproc A/S
Nordic Waterproofing A/S
Intra Juvél
Juvél A/S
VELUX A/S
MEFA A/S
Viega A/S
Monarflex c/o Icopal A/S
ØSB A/S
Norisol A/S
IT leverandører
Copy Stop Systems ApS
LOGISYS A/S
DELTA
Prevas A/S
FORCE Technology
Prosign A/S
Granau IT
Projektgruppen i projekt BIIB
DI Byggematerialer:
DI ITEK:
Marie Bruun Nielsen, Konsulent
Henning Mortensen, Chefkonsulent
Statens Byggeforskningsinstitut:
Studentermedhjælpere:
Kresten Storgaard, Seniorforsker
Magnus Edvard Nielsen
Thomas Cornelius, Forsker
Christina Storgaard
Niels Lykke Sørensen, Seniorforsker
Line Neugebauer
Steen Holmgren, Arkitekt
Lærke Ærenlund
Thorben Bayer
Rune Fogh
39
RESULTATER FRA PROJEKT BIIB
Besøg www.intelligentebyggematerialer.dk eller www.bm.di.dk og
læs om projektet og andre resultater
De fem scenariebøger
giver et indblik
i teknologiens
brug indenfor
byggeriet.
SUSTAINABILITY IN
THE
ENVIRONMENT BY USING
ENTBUILT
PM
N
VELO TRUCTIOTECHNOLOGY
E DE EMBEDDED
NS
S IN TH IN CO
Thomas Cornelius
USER NOLOGY
k
Denmar
VING
Danish Building Research Institute/Aalborg
University, Hørsholm, Denmark
sholm,
d
INVOL ED TECH
y, Hør
Storgaar
BEDD
Universit
Kresten
Kresten Storgaard
Aalborgk
OF EM
Research Institute/Aalborg
k University, Hørsholm, Denmark
Institute/Danish Building
Danish
Building
Danish
Research
Building
Research
mar
[email protected]
m, Den
Hørshol
Lærke Ærenlund
Cornelius ersity,
Univ
Thomas
Danish
Building Research Institute/Aalborg University, Hørsholm, Denmark
Aalborg
Institute/ sbi.dk
mark
[email protected]
m, Den
d
Hørshol
ÆrenlunUniversity,
Lærke
Aalborg
.com
tute/ havelund
Various
studies
eren demonstrated that innovation of sustainable products and solutions in the built
arch Insti [email protected]
value both by reducing emissions
Reseenvironment
laerk using embedded technology in constructions generates
), the
(BIIBfor the end-user. Based on a project
Building
of green-house gasses from buildings and by optimising comfort
truction s is on the
Danish
on User-driven Innovation and Embedded Technology
Construction,ofthis paper presents a number
in cons yinfocu
ology
ation
ciall covers
techn
of potential products and solutions
for sustainability.
variety
1) of areas such as recycling,
r espe This
the valid asses
embedded
the pape
discu of sustainable
energy efficiency. nInand
addition,
theInpaper
addresses, ainnew ct
concept
products designated
scenarios
involves
proje
vatio products
of applying
lvement.
Open Built
(OBS),
two principles:
and reuse of building
ssion compatibility
innoSource
. The
ent by
and
user invodevelopm eptual level first discu
driven with
users
s on embedded
methods
in the
leadUser-driven
t userproducts
tive technology.
The usedeen
conc The
es with Innovation are presented,
al issue
ct abou ogic
ent. and
betw expe
on a
with
focuscolla
onbora
userions
engagement,
interest
ofrienc
the ideas
lvem
daryarising from the process.
rencesacceptance
on a proje methodol users in
solut
d
to boun of social and economic
tive invo
discuss ence
e
Sustainability is categorised
in ofthediffe
three dimensions
environmental,
Base
discusses involving g innovativfor collaboradiscussion involvement,
refer
for use
paper
sustainability.
In this paper
a fourth
sustainabilitywith
field is introduced;
Adoption
a
and of sustainability. User
tions
es on developin
borativecompetences
methodsof sustainable
ofbysitua
ept and colla
operation
experienc and in and 2)adoption
the
solutions is
not only achieved
developing
the solutions,
the user also needs
al
conc
ents
al
on
es. In
segm profession
user
ssion before
scenarios of users extended
profession
to adopt
the
solution,
it mayctbefour
implemented
practise.
Several barriers need to be taken into
discu
ched hous
ess, in deta
ral and
second cultusuch
in
concepts tion of an s. The
the projefunctionality
ing proc and value
consideration,
as usability,
for thes. user, technology fear, cultural and
ss
ion. In : the build pants/owners types of user
acro
presenta anced user ation
lizat
social
backgrounds.
The
paper
presents
a
new
approach
for
dealing
with
User-driven
innovation as a
dary
visua is analysed - and occu
unic
ss these
s, boun exemplified by innovated
andfor
need-adv for comm
mean
developing
sustainable
solutions.
is analysed,
ing
user
ion
ared acro The methodology
systems
l hous
anced
construct
methods tangible
-adv
are comp
products
show how
may
implemented much more efficiently, by applying
in socia
y in
needbe
ntsand
userssustainable solutions
objects,
technolog ings,
vation,
thistena
new approach.
involving
en inno
embedded ng of build methods for
user driv
rent
gy,
maintaini
KEYWORDS:
Userdriven
innovation,
embedded
technology,
sustainability,
energy
nolo
the diffe
le
tech
artic
edded
efficiency,
recycling.
have
might ents
resid
materials
OUND
building taining, the fits for
CKGR
gy in
, main high bene do not
D BA
technolo operation
e
of
edded
for
ION AN
In spite marked alonagent for
that embess itself and 2007).
DUCTINTRODUCTION
that the seen as an case of
ted out
proc
et al.,
In the
has poin building (Storgaard rials it is seen client is
rd &
tions. (Storgaa
thethroughsolu
)
studiesSustainable
in the developments
aremate
often achieved
discoveries, but they
e
e technological
sector vativ
Several lly results: ABuild, 2006 building
ish scen
need to be able tothe
be carried out
business
in a valueDan
creating
way at the same time to be a
builasding
ific inno
the
beneficia users (ER nology in ent. In the
t on is
commercial
success.
The main
focusspec
in this
paper
to show how firms may use
collaborative
and
on
endleas
tech
lopm
dem
the
and
based
at
ng the
e deve
innovation
methods ty
andto user-driven
of innovation
ity to realize
tioned innovation in the early-stage
products
introduci innovativ of the abili
complexThe, technical
been ques products with a high lopi
this high-technology
sustainable
degree
of user
adoption.
ng new
use
. This
culty
has
drive
n, beca may
gy this
products
with diffitechnologies in
be many, but in this paper
technology
advances
of embedded
les, deve plex
innovatio d angles
technolo
com
uct, only
and articproject
building
materials, developed
Innovation and Embedded
).
case of em'User-driven
of prod
reports in isthe
embedde 2009
1a
).
syst
tioned
an,
,
will
be
used
as
example.
The
main
barrier is the
Technology
in
Construction'
(BIIB)
rials
a
2009
men
of
Form
above building mate a setup & Forman,
rd
in
d1 in the
ng such(Stoog
rgaaIndlejret
project,
Teknologi i Byggeriet, BIIB, is carried out by the
nologyBrugerdreven
As state dThe
developi sInnovation
tech
only
of
Confederation of Danish Industry, Building Materials and IT, 28 firms from the organisation and the Danish
embeddethat a process ket condition
mar
means
lop on
may deve
emb
RDS:
ems
KEYWOtangible syst
objects,
Projektet har
været grundlag
for to videnskabelige artikler
udarbejdet af
SBi.
På hjemmesiden
kan man finde
resultaterne fra
projekt BIIB.
Her kan du bl.a.
navigere rundt i
scenarierne og
downloade alle
scenariebøgerne.
BIIB
BRUGERDREVEN INNOVATION,
INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI
Køreplan for brugerdreven innovation
Køreplanen giver
gode råd til brugerinddragelse i
produktudviklingen.
INTRO
207
113
DI Byggematerialer
1787 København V
Telefon 3377 3377
www.bm.di.dk
DI ITEK
1787 København V
Telefon 3377 3377
www.itek.di.dk
SBi
Dr. Neergaards Vej 15
2970 Hørsholm
Telefon 4586 5533
www.sbi.dk
Kontaktperson
Marie Bruun Nielsen
Mail [email protected]
Telefon 3377 3804
Kontaktperson
Henning Mortensen
Mail [email protected]
Telefon 3377 3901
Kontaktperson
Kresten Storgaard
Mail [email protected]
Telefon 9940 2274