Udbudsmateriale - Billund Vand A/S

Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Odder Kommunes
Træningscenter
OKTC
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 1
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Indholdsfortegnelse
Forord ........................................................................................................................ 3
Indledning ................................................................................................................. 4
Formål ............................................................................................................................................... 4
Opgaver ............................................................................................................................................. 4
Ansvar ............................................................................................................................................... 4
Gyldighedsområde ........................................................................................................................... 4
Ajourføring af planen ...................................................................................................................... 4
Afprøvning af planen ....................................................................................................................... 4
Aktivering af OKTC’s ledelse og driften ................................................................. 5
Alarmering ........................................................................................................................................ 5
Aktiveringsniveauer ......................................................................................................................... 5
Afløsning ........................................................................................................................................... 5
Håndtering af informationer .................................................................................... 5
Information til Ældrechefen ........................................................................................................... 5
Intern information ........................................................................................................................... 5
Information til patienter .................................................................................................................. 5
Koordinering af handlinger og ressourcer ............................................................. 6
Personale: normal normering ......................................................................................................... 6
Operative indsatsplaner ........................................................................................... 7
Evakuering i.f.m. brand og andre direkte truende situationer. ................................................... 7
Evakuering i.f.m. anden ulykke ...................................................................................................... 8
Ekstraordinære indkvarteringsmuligheder på OKTC ................................................................. 8
Bilag ........................................................................................................................... 9
Bilag 1: Oversigt over ansatte ......................................................................................................... 9
Bilag 2: Vigtige telefonnumre........................................................................................................ 10
Bilag 3: Tegning over Odder Kommunes Træningscenter......................................................... 11
Bilag 4: Brandinstruks ................................................................................................................... 12
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 2
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Forord
Denne delplan er gældende for Odder Kommunes Træningscenter (herefter OKTC) og indgår
som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.
Træningscentret (OKTC) har til huse i
Vita Park
Asylgade 31b, 1. Sal
8300 Odder
Kommunens Helhedsorienteret delplan består af en generel beredskabsplan – et antal
delplaner for de enkelte forvaltninger og delplaner for de enkelte institutioner.
De forskellige delplaner skal være praktiske og funktionelle værktøjer. Derfor er der udarbejdet
et antal Operative planer, der på en hurtig og overskuelig måde giver anvisninger på, hvordan
en specifik situation skal håndteres.
Delplanen er opbygget efter Odder Kommunes gældende skabelon for delplaner.
Birgitte F. Kure
Sundhedscenterleder
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 3
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Indledning
Formål
Delplanens hovedformål er:
 at afværge eller begrænse de skadelige påvirkninger, der truer personalet og borgerne
ved ulykker på Odder Kommunes Træningscenter (OKTC), eller ulykker i de nærmeste
omgivelser.
 at forberede alle ansatte på deres opgaver, hvis borgerne eller bygninger trues af brand,
røg, gas eller andre ulykkesforhold.
 at orientere brand- og politimyndigheder om de forhold på OKTC, der kan forudses at
have betydning for myndighedernes indsats i en ulykkesituation.
 at kunne modtage et ekstraordinært antal beboere fra en anden af kommunens
institutioner, såfremt der her måtte være indtruffet en hændelse der påbyder en sådan
situation.
Opgaver
Det er OKTC’s opgave at tilbyde træning efter Sundheds- og Serviceloven til borgere, der har
behov for det. samt at stille faciliteterne til rådighed ved behov for indkvartering i henhold til det
operative plan for ekstraordinær indkvartering (dok. nr.: 727-2009-13407)
Ansvar
Lederen af OKTC (sundhedscenterlederen)
 foretager efter indstilling fra Arbejdsmiljøudvalget rettelser i planen, eventuelt efter høring
af de stedlige brandmyndigheder.
 Sikrer, at alle ansatte er bekendt med delplanen og ved hvilke opgaver de forventes at
varetage.
Gyldighedsområde
Delplanen gælder for alle ansatte ved OKTC samt de hertil hørende borgere / patienter.
Ajourføring af planen
Lederen af OKTC er ansvarlig for, at delplanen inkl. operative planer og bilag mv. gennemgås
og ajourføres en gang årligt.
Rettelser sendes til Redningsberedskabet, der varetager ajourføringen af kommunens
samlede Helhedsorienterede Beredskabsplan på kommunens intranet.
Afprøvning af planen
Delplanen inkl. de operative planer og bilag, skal en gang årligt gennemgås med samtlige
ansatte samt ved nyansættelser.
Specielt vægt skal der lægges på:
 Alarmeringsopgaven
 Evakueringsopgaven
 Kendskab til forebyggende funktioner fx røgdetektorer, automatiske dørlukker og sikring af
flugtveje.
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 4
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Aktivering af OKTC’s ledelse og driften
Alarmering
Alarmering af personalet sker ved hjælp af #Bilag 2:Telefonoversigt. Listen hænger på
opslagstavlen i personalekontoret.
Aktiveringsniveauer
Da OKTC udelukkende omfatter ambulant træning og behandling, er der ikke behov for
evakuering til andre institutioner.
Dog skal alarmering i tilfælde af brand eller lignende gå videre til de øvrige funktioner i
bygningen. (”Injiva” Odder 2. sal, tlf. 70 20 33 05)
Afløsning
I en ekstraordinær situation kan den normale arbejdstid blive suspenderet og der kan blive tale
om vagtperioder på op til12 timer. Afløsning aftales i givet fald med lederen af OKTC.
Håndtering af informationer
Information til Ældrechefen
Lederen af OKTC skal snarest muligt orientere Ældrechefen alternativt ved dennes fravær
Social Forvaltningens ledelse om:
 Status, årsag, iværksat indsats
 Personale til stede eller indkaldt
 Antal involverede borgere/patienter
 Anden relevant information
Intern information
Lederen af Træningscentret (OKTC) orienterer de ansatte hurtigst muligt.
Information til patienter
Patienter (og evt. pårørende) orienteres om situationen og hvilke ændringer/betydning det vil
have for dem.
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 5
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Koordinering af handlinger og ressourcer
Personale: normal normering
Der er ansat 9 terapeuter hvoraf ca. halvdelen arbejder en stor del af deres arbejdstid udenfor
huset.
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 6
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Operative indsatsplaner
Evakuering ved brand og andre direkte truende situationer.
Generel instruks
Evakueringsplanen er udarbejdet til at danne grundlag for en total evakuering af
Træningscentret ved brand eller andre direkte truende situationer.
En fuldstændig evakuering af OKTC omfatter:
• Ambulante patienter – antallet er meget varierende, hvoraf et antal kan være
kørestolsbrugere eller dårligt gående borgere.
• Inventar: IT-udstyr.
• Kontor: vigtige dokumenter.
Det tilstedeværende personale gangsætter den fornødne alarmering/evakuering. Lederen af
OKTC Birgitte F. Kure kontaktes hurtigst muligt på mobiltlf.: 24 86 55 39.
Brandalarmering
Ved brand eller røg i bygningen alarmeres Brandvæsenet automatisk. Ved tvivl ring til 112. Se
brandinstruks (bilag 4), som hænger på kontoret og gangen i OKTC (dok. 727-2012-81864).
Indsatslederen fra brandvæsenet ankommer ad trappen fra p-pladsen mod Asylgade.
Brandslukningen foregår fra Randlevvej p-pladsen.
Den medarbejder, der tager imod brandvæsenet tager den sikkerhedsvest på, som ligger i
skyllerummet over vasken. Så ved indsatslederen, hvem der skal kontaktes ved ankomsten.
Orientér indsatslederen om hvor det brænder, om alle er kommet ud, om der forefindes
iltflasker på etagen.
Evakuering
Patienterne evakueres fra de(t) rum, hvor det brænder og der påbegyndes slukning af ilden
med afsnittets slukningsmateriel. Evakuering fra selve brandstedet sker efter følgende
principper/prioritering:
1. Evakuér patienterne ud af rummet, hvor det brænder - Red: kan/kan ikke.
2. Evakuér de patienter, der er mest truet og ikke kan klare sig selv – evt. kørestolsbruger
mm.
3. Afhængig af hvor branden er bruges nærmeste trappenedgang. Benyt ALDRIG
elevator.
Indkaldelse af ekstra personale
Hvis situationen nødvendiggør indkaldelse af ekstra personale, anvendes telefonlisten over
ansatte (Bilag 1: Oversigt over ansatte).
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 7
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Evakuering i.f.m. anden ulykke
Afhængig af årsag, se ovenstående.
Ekstraordinære indkvarteringsmuligheder på OKTC
Kapacitet ved ekstraordinær indkvartering:
Træningsafsnit (OKTC), 1. sal:
kan tilvejebringe 4 - 8* pladser i løbet af få timer**.
* Kræver tilførsel af tilsvarende antal senge.
** Kræver tilførsel af ekstra plejepersonale.
Se i øvrigt det ”operative plan for ekstraordinær indkvartering på
plejehjem/Korttidsafsnit” – EDH Dok nr.: 727-2009-13407.
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 8
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Bilag
Bilag 1: Oversigt over ansatte
Navn
Funktion/
stilling
Telefon
Mobiltelefon Bemærkning
Birgitte F. Kure
Leder
8780 3731
2486 5539
Lone Thuesen Arboe
Ergoterapeut
Charlotte K Madsen
Ergoterapeut
8654 7001
4240 7001
Lisbeth Oksbjerg
Ergoterapeut
8629 8096
2699 1118
Lotte Pallesen
Fysioterapeut
8629 9892
3029 9892
Katrine D Pedersen
Fysioterapeut
Elsebeth Holm
Holm
8655 1513
2217 4693
Helle Marx Lauridsen
Fysioterapeut
8656 0518
2067 2252
Pia Christensen
Fysioterapeut
8656 0218
5090 4432
Tine Madsen
Inge Merete Hansen
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
2878 6686
TR
2361 7500
Fysioterapeut
Fysioterapeut
(vikar)
Alarmere
AMiR
2066 2167
8655 4797
2398 0684
Side 9
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Bilag 2: Vigtige telefonnumre
Hovednr. Ældreservice 87 80 32 43 – indenfor almindelig åbningstid.
Funktion
Navn
Ældrechef
Anne Juul
Sørensen
Birgitte F. Kure
Leder af Træningscenter,
Korttidsafsnit, Daghjem og
Aktivitetshus (
ODDER SYGEHUS
Pedellerne / Teknisk afd.
Alm. Telefon
Arbejde / privat
87 80 32 46/
75 65 48 10
87 80 37 31
Mobiltelefon
Arbejde / privat
20 90 23 05
24 86 55 39
79 27 44 44
Leder Bronzealdervej
Hovednummer
Regionsygehuset
Horsens
Bente Markfoged
87 80 32 70/
24 86 55 15
Leder Stenslund
Anni Andersen
87 80 37 01/
30 84 34 48
Leder Administration
Stedfortræder ældrechef
Ass. leder Bronzealdervej
Stedfortræder
Ass. leder Stenslund
Stedfortræder
Distriktsleder – hjemmeplejen
Thomas Trust
87 80 32 47/
30 84 34 47
Hanne Kofoed
87 80 32 72/
20 90 23 06
Tove Riis Hansen
87 80 37 10
20 90 23 02
Marianne Ahl
87 80 32 26/
32 12 74 78
87 80 32 48/
30 51 10 51
21 19 60 34/
29 93 53 92
21 19 60 04
87 80 32 77
87 80 32 77
30 84 34 41
DØGNNR.
Distriktsleder – hjemmeplejen Lene Brygger
Rasmussen
Teamkoordinator
Korttidsafsnit
Vagthavende sygeplejerske
Socialdirektør
Assistent i vagt
Jette Rud Knudsen 87 80 33 06
86 99 11 79
Kommunaldirektør (fra d.1.8.12) Kenth Halfdan
87 80 33 01
Ferning
Brandstationen
Vagthavende
87 80 35 60
Indsatsleder, Brandstationen Vagthavende
40 68 05 29
KommunikationsRoald Kramer
87 80 33 95
medarbejder
Myndighedsschef /
Anne Stenbæk
87 80 37 19
hjælpemiddelområdet
Psykologisk førstehjælp
Falck
70 10 20 12
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
20 90 20 10
51 38 61 61
20 90 20 40
Side 10
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Bilag 3: Tegning over Træningscentret (OKTC)
P-kontor
Træningssal
Beh.
rum
Beh.
rum
P-kontor
Beh.
rum
Reng.
P-kontor
Beh.
rum
Dep. P-gard.
Beh.
rum
Beh.
rum
Køkken
Udgang til Randlevvej
Personale
Beh.
rum/
møderum
Møderum
Odder Kommunes Træningscenter
Side 11
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Delplan for beredskab i Odder Kommunes Træningscenter
Bilag 4: Brandinstruks
I tilfælde af brand:
1. Brandalarmen aktiveres automatisk. Ved tvivl brug brandtrykket og ring 112 og
sig hvor det brænder.
2. Forsøg derefter at slukke ilden med afdelingens slukningsmateriel og få
eventuelle brugere ud af rummet, hvor det brænder.
3. Hvis forsøg på slukning af ilden må opgives, lukkes døre og vinduer til rummet.
4. En medarbejder tager sikkerhedsvest på (ligger i skyllerummet over vasken) og
tager imod brandvæsenet.
5. Indsatslederen kommer op ad trappen fra Asylgade.
6. Afhængig af hvor det brænder benyttes nærmeste trappenedgang. – Brug
ALDRIG elevator.
7. Medarbejderen, som alarmerede brandvæsenet informerer hurtigst muligt leder
af OKTC Birgitte F. Kure, mobil tlf. 24 86 55 39. Alternativt kontaktes ældrechef
Anne Juul Sørensen mobil tlf. 20 90 23 05 eller Ældreservices administrative
leder Thomas Trust mobil tlf. 30 84 34 47.
Dok. nr. 727-2009-845889
Sags id. 727-2009-6455
Side 12