Normalkøreplan (11. august 2014 - 27. juni 2015)

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
H www.lejre.dk
Til elever og forældre på Kirke Såby Skole
Information om skolebus - december 2010
Nyt busnet fra 12. december 2010
Bustrafikken skal gøres mere ensartet og effektiv. Derfor er der lavet
et nyt busnet med afgange, der er planlagt efter de nye togtider.
Busnettet træder i kraft søndag d. 12. december 2010.
Nyt busnet - en fordel for mange
Det nye busnet er lagt, hvor der bor flest mennesker, og afgangene er lagt på
de tidspunkter, hvor flest har brug for dem. Det betyder, at nogle af de lidt
større byer, som ikke har bus i dag, vil få det fremover, og at der vil blive
flest afgange i myldretiderne. Lejre Kommune vil fortsat være den kommune
på Sjælland, der samlet set har flest bustimer pr. indbygger.
- og en ulempe for nogle
Effektiviseringen betyder desværre også, at nogle tyndt belagte afgange
falder væk, og at enkelte områder, som tidligere har haft rutebus og
opsamlingssted for skoleelever, ikke vil have det fremover. Her må eleverne
transportere sig selv til det nærmeste opsamlingssted (maksimalt 2,5 km).
Busserne kører ikke ad mark- og grusveje.
Skolebuskørsel
Skolebuskørslen bliver integreret i det ordinære busnet. Til skolerne er der
planlagt særlige ruter og afgange, der er tilpasset skolernes ringetider.
Alle børn, der har fået skolebuskort til skoleåret 2010/11, vil også blive kørt
efter den 12. december 2010, og alle elever med gyldig billet eller
skolebuskort har ret til at bruge både skolebuslinjer og ordinære buslinjer til
og fra skole/SFO. Som princip er der planlagt én tur til skolen om morgenen
og to afgange hjem om eftermiddagen. Hjemkørslerne er planlagt efter de
børn der ikke går i SFO, men skal direkte hjem fra skole. Men det udmønter
sig forskelligt i de forskellige skoledistrikter.
Status på skolebuskørslen til Kirke Såby Skole - december 2010
Morgenkørsel til Kirke Såby Skole
- efter 12. december 2010:
Børn fra Vester Såby køres med linje 218, se
kortet til højre. Bussen ankommer til Kirke
Såby på Fanøvej ca. kl. 8.00. Øvrige
kørselsberettigede børn køres med linje 236.
Rute: Hvalsø Station - Kisserup - Skullerupvej
- Kirke Såby - Torkilstrup - Kirke Såby Skole.
Se vedhæftede køreplan.
Hjemkørsel fra Kirke Såby Skole
- efter 12. december 2010:
Hjemkørslen er tilpasset efter de
kørselsberettigede elever, der ikke er tilmeldt
SFO/Klub, og som har ønsket hjemkørsel
direkte fra skole. Der er følgende
afgangstider:
Man-, ons og torsdag Kl. 11.45 - tilpasset rute
med linje 236
Onsdag kl. 13.15 - tilpasset rute med telebus
Tors- og fredag Kl. 13.05 - tilpasset rute med
telebus.
Alle dage Kl. 14 - tilpasset rute med telebus
Man-, tirs- og torsdag kl. 14.45 - tilpasset rute
med telebus.
Der kan forventes lidt ventetid i begyndelsen
og eventuelle tilpasninger af afgangstiderne,
når den tilpassede rute er prøvet af i praksis
og optimeret mest muligt.
Ønskes kørsel hjem med børn der er tilmeldt
SFO, kan kørslen enten ske med den ordinære
rute 236 eller bestilles som telebuskørsel.
Køreplaner kan hentes på www.moviatrafik.dk. Du kan også finde
rejseoplysninger på www.rejseplanen.dk.
Side 2 af 3
Regler for betalt transport
Betalt transport til og fra skole
Ifølge folkeskolelovens § 26 skal kommunerne sørge for transport til og fra
distriktsskolen og specialskoletilbud for elever, hvis de
- har lang eller farlig skolevej
- er syge eller invaliderede.
Elever har ikke ret til betalt kørsel
• Hvis de går i en anden skole end distriktsskolen.
• Hvis de pendler mellem to forældre med delt forældremyndighed i eller
udenfor skoledistriktet. Der betales kun transport mellem skolen og én
af forældrene, og denne forælder skal bo indenfor skoledistriktet.
• Hvis de går på SFO, har de ikke ret til betalt hjemkørsel.
Ventetiden på en skolebus må ifølge loven være op til én time før og efter
skoletid.
Lang skolevej betyder ifølge lovgivningen:
Mindst 2,5 km for elever i 0.-3. klasse
Mindst 6 km for elever i 4.-6. klasse
Mindst 7 km for elever i 7.-9. klasse
Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som elever kan gå, cykle eller køre
knallert på hele året, og den måles fra hjemmets udkørsel til den nærmeste
indgang til skolegården.
Farlig skolevej betyder ifølge lovgivningen, at vejen er vurderet til ikke at
være sikkerhedsmæssig forsvarlig skolevej, hvorfor elever, som ikke har
sikker vej at færdes ad, får udleveret et skolebuskort, så de kan transporteres
sikkert i skole.
Særlig kørsel
Elever, som er syge, invaliderede eller skal køres til specialundervisning på en
anden skole transporteres som regel i en særskilt ordning.
Side 3 af 3