Bygge Information udgiver Danmarks største byggemagasin!

Vækst
i Gislev
Bandholm Foto
Nr. 2 · November 2012
December - Janu
ar - Februar
Gislev & Elleste
d
Sogne
KIRKE
BLADET
Kirkebladet på midtersiderne
Blad for foreninger,
institutioner og erhvervsliv
Årgang 63
N r. 1 - 2 0 1 3
Velkommen til VÆKST i Gislev - nr. 2
I de kommende numre vil vi til hvert nummer
give opfordringen videre til en anden lokal borger. Det kunne være spændende, hvis vi kunne
sætte fokus på bl.a. bosætning: Hvorfor bor vi
her? Hvorfor flytter folk hertil? - og meget mere!
Så er vi igen på gaden…..
I redaktionsudvalget er vi rigtig glade for alle de
positive tilkendegivelser, som vi har modtaget
på det første blad.
Det er vigtigt at have fokus på det lokale, hvis vi
vil overleve lokalt. Vi gør det ikke, hvis vi handler
i de store supermarkedskæder udenbys, og kun
handler her, når vi har akut mangel.
Vi er rigtige stolte af den opbakning, som vi har
modtaget fra foreninger, forretningsdrivende
og enkeltpersoner. Med alle de positive tilkendegivelser og alt det stof, som kom ind til første
nummer og ikke mindst den store mængde af
stof til dette andet nummer, overstiger det vores
vildeste fantasi. Vi har samlet forøget indlæg og
annoncer fra første til andet nummer med cirka
50 procent.
Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde, hvis vi ikke vil være et udkantsområde!
Så, derfor støt hele tiden op om det lokale, de
støtter op om os!
Bilen er kun til rådighed en del af vores liv!
Vi har åbenbart ramt et behov for lokale informationer med fokus på dette lokalområdes fantastiske natur og mangeartede tilbud.
Men hvorfor skulle det ikke også være her tingene sker. Med 74 store som små erhvervsdrivende, 14 kommunale og private institutioner og
29 foreninger/afdelinger og naturligvis så alle vi
andre menige soldater. Det er et helt fantastisk
potentiale, der er gang i, og som vi alle kun kan
være stolte af.
Redaktionsudvalget håber, at VÆKST i Gislev
kan medvirke til en positiv udvikling af Gislevområdet. Vi har indgået aftale med ejendomsmæglerne i Ringe om, at de har VÆKST i Gislev
liggende i deres butik, og at de vil udlevere dem
til køberemner til boliger i Gislev-området.
Endvidere kan bladet også vedhæftes digitalt til
deres salgsopstillinger.
Vi siger også tak til alle dem, som sørgede for
omdelingen af det første blad.
Redaktionsudvalget modtager gerne ris/ros og
gode ideer, så vi fortsat kan udvikle bladet til
glæde og gavn for alle.
Redaktionsudvalget har til dette nummer bedt
Jens Elmgren skrive et indlæg om hans oplevelse
ved at flytte til Gislev.
Med venlig hilsen
AP Andersen, Ole Bandholm,
Lars Fredslund Hansen
Vi modtager gerne private bidrag til VÆKST i Gislev
Bidrag kan indbetales på vores konto i Andelskassen: 5961 8017137
Skriv venligst navn i beskedfeltet!
Du kan altid læse VÆKST i Gislev på www.gislev.info
Bandholm Foto
Redaktionsudvalget har fået fælles mailadresse: [email protected]
2
Fra redaktionen
Materialet skal sendes elektronisk:
• Tekst i Word-format
• Billeder separat i JPG-format / billederne
bedes afleveret i højst mulig opløsning.
• Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm,
for at få gode råd om kvalitet og format.
Virksomheder
Virksomheder i Gislev og omegn tilbydes markedsføring til en billig penge gennem annoncering og virksomhedsprofiler.
Informationssider
Bladet vil indeholde informationssider fra vores
lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer og virksomhedsprofiler fra
virksomhederne i Gislev og omegn.
Herudover er der telefonlister mm. for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender
for kommende periode.
I er meget velkomne til at kontakte redaktionen,
hvis I ønsker at få taget billeder. Redaktionen
opfordrer til, at man løbende fremsender indlæg
til næste nummer. Redigering og korrektur på
bladet står vi for. Udgangspunktet er, at vi gerne
optager al tekst og en del af billederne, men vi
er nødt til at have nogen fleksibilitet specielt
med hensyn til billeder. Da vi pga. pris for trykningen forsøger at tilpasse tekst og billeder, er
billeder gode til at justere med.
Det er vigtigt, at vi får datoerne ind for kommende aktiviteter så tidligt som muligt. Har I datoer,
der rækker et halvt eller helt år frem, så lad os
endelig få dem. Så kan vi få annonceret arrangementerne så tidligt som muligt. Vi lader hele
tiden kalenderen gå så langt frem tidsmæssigt,
som der er plads til i det pågældende nummer.
Annoncepriser (ex. moms) - Mål: B x H
Helside pr. år . . . . . . . . . . . . 2.200 kr.
185 x 260 mm el. 210 x 297 mm
Halvside pr. år . . . . . . . . . . . 1.375 kr.
185 x 125 mm el. 90 x 260 mm
Kvart side pr. år . . . . . . . . . . 1.100 kr.
90 x 125 mm
En ottendedel side . . . . . . . 1.600 kr.
90 x 60 mm
Virksomhedsprofil ½ side. 1.500 kr.
(forudsætter annoncering)
Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår
som indstik i VÆKST i Gislev.
Man behøver derfor kun at kigge i
”VÆKST i Gislev” for at finde relevante oplysninger.
Udgivelsesplan 2012/13
Nr. 2 udkommer den 15. november 2012
Deadline er den 25. oktober 2012
Nr. 3 udkommer den 15. februar 2013
Deadline er den 25. januar 2013
Nr. 4 udkommer den 15. maj 2013
Deadline er den 25. april 2013
Nr. 5 udkommer den 15. august 2013
Deadline er den 25. juli 2013
I er altid velkommen til at kontakte os med
spørgsmål og gode ideer; henvendelse via:
[email protected] eller direkte til
Redaktionsudvalget
Lars Fredslund Hansen
Bystævnevej 2, 5854 Gislev
[email protected]
mobil 4045 8187
Indlevering af tekst til bladet
Alt materiale skal være redaktionen i hænde
senest på deadline-datoen. Dersom deadline ikke
overholdes har vi desværre ikke mulighed for at
få stoffet med i det planlagte nummer.
Ole Bandholm
Bytoften 9, 5854 Gislev
[email protected],
mobil 51 329 329
Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for
at få gode råd om kvalitet og format. Det letter
redaktionens arbejde.
A.P. Andersen
Søndervangen 24,5854 Gislev
[email protected]
mobil 2941 3125
3
Gislev Lokalråd
Børnekulturprojekt
Lokalrådet er sammen med dagplejerne og kommunens børnebibliotek med i et projekt med
formidling af fortælling, teater og musik for de
allermindste. Arrangementerne løber formentlig
af stablen i april/maj 2013.
Vi følger op med mere oplysning senere, når programmet er fastlagt. Jeg er sikker på at der bliver
noget spændende for de små.
”Vækst i Gislev”
Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til de tre
redaktører Lars Fredslund, A.P. Andersen og Ole
Bandholm for et flot stykke arbejde. Et kvalitetsblad vi kan være stolte af i Gislev
De reaktioner vi har fået på bladet er udelukkende positiver og lover godt for de fremtidige
udgivelser.
Også en tak til menighedsrådet. der har vist den
tillid at sætte kirkebladet sammen med Vækst i
Gislev. Det giver sammenhængskraft i lokalsamfundet at have en fælles udgivelse.
Så håber vi, at vi alle sammen får lært at bruge
bladet aktivt sådan, at det bliver ved med at
være en inspirationskilde til os alle, og samtidig
viser, hvad der sker og giver et godt indtryk af
Gislev Sogn og Fjellerup by.
Andre tiltag
Lokalrådet har flere tiltag, som vi arbejder med:
•Udviklingsplanen, som er en del af det grundlag kommunen tilrettelægger deres landdistrikts politik efter, skal revurderes i den
nærmeste fremtid
•Der bliver arbejdet med markedsføring sammen med Fynsland og Kommunen, og ikke
alene markedsføring af kommunen, men også
de enkelte lokalområder. - Rent lokalt tænker
vi bl.a. i en form for tilflytter - og velkomstpakke til nytilkomne beboere i sognet.
•Der er også fra kommunens side ytret ønske
om byfornyelsesforslag i Gislev By. Det er også
noget vi har på vores dagsorden.
• Gislev Info – altid i udvikling
• Vi har forslag om cykelstier i støbeskeen..
Borgermødet vedrørende hallerne
i gamle Ryslinge kommune
I Gislev Lokalråd er vi glade for det umiddelbare
udfald af det borgermøde, der var om hallernes
fremtid den 2. august 2012.
Det viser, at hvis argumenterne og forarbejdet er
i orden, så nytter det også at tage dialogen, og
dele de tanker og ideer, der er i lokalsamfundet,
med politikerne. Nu skal vi så bevise, at der er
grobund for videre udvikling, så vi ikke senere
igen står i samme situation.
Der er i den forbindelse nogle praktiske opgaver,
der skal løses og der er mulighed for at gøre en
aktiv indsats for hallen i Gislev. Vi har en arbejdstitel der hedder ”Handymandag”. Man kan
melde sig ved Toke Andersen som i første omgang koordinere holdet af praktiske folk, der en
gang imellem vil give en hånd med.
Toke har tlf. 6229 2848 eller mail:
[email protected]
Gislev lokalråd er i øvrigt altid lydhør over for
gode ideer og vil gerne i det omfang, vi kan være
behjælpelige med det, der kan være relevant for
lokalrådet at deltage i.
Ebbe Andersen
Formand
4
Bandholm Foto
”Vækst i Gislev”
Ikke kun titlen på bladet!
En idérig, innovativ tænketank med aktion
Foranlediget at nogle udtalelser Mogens Andersen, Gislev Rejser udtalte til avisen om ”En ny
vej”, har Heide Munk, medlem af lokalrådet og
fmd. for idrætsforeningen foreslået et idéforum
af aktive innovative og idérige mennesker.
Lokalrådet tilslutter sig meget gerne og modtager gerne henvendelser om og fra personer, der
vil deltage og give deres mening og gode ideer
videre til en form for tænketank, som også kan
formå at sætte gang i nye tiltag eller events, der
kan tiltrække nye beboere og gøre Gislev sogn
mere spændende og attraktiv end det allerede er.
Henvendelse kan ske til Gislev Lokalråd.
Ebbe Andersen
Formand
Gode og interessante hjemmesider:
Gislev lokalråds: www.gislev.info
Ministeriet for by, bolig og
landdistrikter: www.livogland.dk
5
Faaborg-Midtfyn Kommune:
www.faaborgmidtfyn.dk
Tak for en god aften!
Vi vægter læsningen højt, da læsning er forudsætningen for at kunne klare alle andre fag.
Nu da vi er kommet ind i den mørke tid, begynder
skoledagen med læsning i alle klasser. 20 minutters total stilhed breder sig hver morgen gennem
skolen. I 4. klasse arbejder lærerne intenst med
faglig læsning. De har været på kursus i faglig
læsning og 4. klasse vil i dette skoleår modtage
en undervisning, som har til formål at styrke
elevernes faglige læsning.
Dette skoleår er præget af en vilje og tro på fremtiden. Skolens personale yder et stort arbejde og
det afspejles i stor faglighed i undervisningen og
i fritidspæda-gogikken. Derudover lægger vi stor
vægt på de sociale kompetencer hos ele-verne.
De to områder skal helst gå hånd i hånd. Hvad
er der ved at være faglig dygtig, hvis du ikke kan
finde ud af at omgås andre? Hvor meget får du
lært, hvis du ikke har det godt socialt i klassen?
Du kan være sikker på, at dit barn får begge dele
med, som elev på Tre Ege Skolen.
Den 4. oktober 2012 var Tre Ege Skolen på besøg i
Snurretoppen til forældre-møde. Det var en aften,
som vi fra Tre Ege Skolen ser på med stor glæde.
Helene Madsen (børnehaveklasseleder), Jette
Holm (SFO-leder) og jeg selv fik mulighed for at
fortælle om vores skole, om samarbejdet mellem
børnehaven og skolen og om hvordan vi gør os
klar til at modtage netop jeres børn. For at høre
mere kommer her nogle vigtige datoer i vores
samarbejde:
Åbent Hus på Tre Ege Skolen bliver den 15.
november klokken 16.00 – 17.30.
Her møder I forældre fra skolebestyrelsen samt
skole- og SFO-ledelsen. Vi går rundt og ser skolens rammer. Undervejs fortæller afdelingsleder
Claus Schønberg, SFO-leder Jette Holm og jeg om
indholdet i skolens hverdag. Tag hele familien
med. Vi glæder os til at møde jer.
Juniorklubben er åben hver eftermiddag. Der er
ansat et dygtigt personale, som står klar til at
være sammen med jeres børn. Støt op om klubben – meld dit barn ind!
Informationsmødet om undervisningen i
børnehaveklassen og fritiden i SFO foregår
den 5. december klokken 19.00 til 21.00.
Mødet er for forældre til kommende elever
børnehaveklassen.
Følg også med på skolens hjemmeside:
www.treegeskolen.dk





Venlig hilsen
Selve indskrivningen foregår den 15. januar
klokken 16.00 – 17.30.
Det er en festdag både for jeres børn og for os
på skolen. Vi har valgt at markere dagen med en
sammenkomst i børnehaveklassen. Den digitale
indskrivning er åbent fra november.
ered
ress
inte ...
alle børn
For ne og
voks



Marianne Aagaard
Skoleleder
Oktober bød på høstfest for 0. – 4. klasse. En
tradition som er overført fra Gislev. Der er sang,
dans med musik fra Tommy og Karen og masser
af dejlig frugt, brød og kage. Aulaen var pyntet så
fint med medbragte frugter, blomster og landbrugsmaskiner i miniformat. Børnene var glade,
dansen blev trådt med energi og stemningen var høj.
Ligeledes var TRIM-dagen en dag med engagement og røde kinder. Dagen sluttede i aulaen
med sang, glæden over gode præstationer fra
alle og udsigt til efterårsferie.




























Kattemad - 5 kg . . . . . . . . 150 kr .
Hundemad - 15 kg . . . 320 kr .
6
e
alle dage
8.00 - 20.00
Gislev
7
Spil og spis dansk arrangement
men musikskolens elever på
Gislev Friskole
På Spil dansk dagen den 25. oktober 2012 havde
Musikskolen Spil og Spis dansk ”koncert” på
Gislev Friskole. Det er første gang, arrangementet
holdes på Gislev Friskole. Og det skal da siges,
at der var mange fremmødte fra både Ryslinge,
Kværndrup og Gislev. Ca. 130 forventningsfulde
folk var mødt op. Fra kl. 17.00 -18.30 deltog
guitar, - sang, og klaverelever. Derudover spillede
minibandet fra Gislev Friskole, som efterhånden
er blevet et stort miniband med 15 deltagere.
Som afslutning af den første koncert spillede
ungdomsklubbandet.
Spil Dansk – Spis Dansk Dag
på Gislev Friskole
Siden 2001 har Spil Dansk Dagen eksisteret. Hvert
år – den sidste torsdag i oktober fejres dansk musik
i al sin bredde og mangfoldighed.
I radioen kunne vi hele dagen høre dansk musik. Kl.
11.03 var der budt ind til fælles sang, hvor vi sang
forskellige sange. Normalt er det et krav at musikken og teksten skal være skrevet af danske musikere. I år var der for første gang en afvigelse fra
reglen, da arrangørerne bag Spil Dansk ønskede at
fejre Bamse. Derfor blev ”I en lille båd der gynger”
sunget sammen med ”Jeg ser de bøgelyse øer”, ”Se
min kjole”, ”Jeg´ i live”, ”Ud under åben himmel”
og ”Hvalborg”. Den store fællessang var første del
af et større arrangement på Gislev Friskole.
99 personer deltog i den efterfølgende fællesspisning, som Den lokale Støttekreds for Musikskolen
stod for. Menuen bestod af gammeldags kyllingesteg med kartofler, agurkesalat og salat med
”bedstemordressing” med kage til kaffen, som
flere hjælpsomme folk have bagt. Efter spisning
spillede Musikskolens guitarlærer, Kirill Gedde på
fornem vis, en koncert, hvor han præsenterede
sin egen musik inspireret af russisk historie og
tradition. Som afslutning på et godt arrangement
spillede Det lokale band ”Tøsetoner”.
Sidst på dagen åbnede Musikskolen for dørene
kl. 17.00 og inviterede til koncert med elever fra
musikskolen. - Alt dette kan I læse om i FaaborgMidtfyns Musikskoles reportage andet steds i
dette nummer. (red)
Palle Larsen / souschef
Faaborg-Midtfyn Musikskole
Mette Greve Kristensen
8
Gislev Friskole
- en god friskole til et godt liv
På Gislev Friskole har vi en del arrangementer,
som knytter os tættere sammen. Morgenen starter med at de elever, der skal møde 8.15, følges
over til morgensang. Ved morgensangen spiller
skolens musiklærer Søren Krog klaver sammen
med lærer Steffen Gyldstrand på trommer, og
eleverne synger med. Morgensang afspejler et
meget godt billede af fællesskabet, som vi har
her på friskolen.
Arrangementer for alle
Vi har bl.a. vores årlig Julebasar i november, hvor
alle eleverne og deres forældre deltager aktivt.
Hver klasse har en bod med forskellige sager.
8. - 9. kl. står hvert år for kaffe og kage, imens 3.
kl. laver en juleforestilling. Resten af klasserne
har boder, hvor man kan købe adventskranse, og
vinde ting i tombolaer.
Ugen slutter med en premiere for hele skolen,
deres forældre og interesserede.
Inden juleferien begynder har skolen, og nogle af
forældrene arrangeret en stor julefrokost for eleverne, der venter på dem, når de kommer hjem
fra den årlige julegudstjeneste.
Derudover har vi bl.a. også fastelavn, Sankt Hans
og teateruge.
Teaterugen begynder så småt, når eleverne skal
til at vælge, hvilket værksted de skal være på i
ugens løb. Et par dage inden ugen begynder, får
hver enkelt elev at vide, hvad eller hvor han/hun
skal være. Ugen begynder med en fælles samling, hvor man får lidt at vide om, hvad der skal
foregå i værkstederne. Skuespillerne får manuskripterne en uge inden, så de går straks i gang
med at øve replikkerne.
Forholdet i klasserne
Når det nye skoleår starter får Børnehaveklassen
en store-ven fra 5. kl.
Eleverne i klassen har et ansvar for de små, de
skal bl.a. vise dem rundt, og 5. klasse er dem,
som børnehaveklassen kan komme til, hvis der er
problemer.
Sammenholdet på tværs af klasserne ses tydeligt
i pauserne, da tiden bruges på leg og fodbold
udenfor og snakken går indenfor. En gang om
ugen har hele hvid bygning en times matematik
sammen. Det forstærker sammenholdet mellem
”de store” og ”de små”, da de kan hjælpe hinanden, hvis det er svært.
Lærere og elever
Forholdet mellem lærerne og eleverne er rigtig
godt. De står altid klar til at hjælpe, hvis der er
brug for det, og man kan altid komme til dem,
hvis der er problemer.
Maria og Rikke
Elever i 9. klasse på Gislev Friskole
9
Julens traditioner
på Gislev Friskole
Nu nærmer julen sig, og en af de helt store traditioner på Gislev Friskole er årets JULEBASAR. I år
finder den sted lørdag den 24. november 2012.
Skolens 2. - 3. klasse står for årets Nissespil. I år
er det en julemusical: ”Nisse Grandprix”. Kort fortalt, så handler musicalen om, at julemanden i år
har aflyst julen fordi børnene er begyndt at ønske
sig så mange nymodens ting. Butikkerne er chokerede, og de udskriver et Jule-Melodi-Grandprix
for at redde julehandlen.
Der vil også være aktiviteter i skolens nyopførte
bålhus. 8. - 9. klasse sælger i cafeen gløgg, kaffe/
the og æbleskiver.
Vi håber en masse mennesker vil møde op – alle
er velkomne. Overskuddet fra dagen går til noget, som børnene er med til at bestemme.
Luciaoptog den 13. og 14. december 2012
En af de andre store ting i december er årets
luciaoptog. Stammen i luciaoptoget er i år 4.
- 5. klasse og så er elever fra de ældste klasser
velkomne til at deltage. Vi går for hele skolen
torsdag den 13. december 2012 kl. 8.15. Om eftermiddagen går vi på Plejecentret Nørrevænget
og synger en lille koncert i deres lokaler. Fredag
den 14. december 2012 slutter vi af med årets
sidste Lucia-koncert i Gislev Kirke. Vi håber mange
vil dukke op og se os en af de 3 gange vi opfører
vores koncert.
Nisserne og troldene er rystede, men beslutter
sig for at deltage i Melodi Grandprixet. Og så…
Hvis du vil vide, hvordan det hele ender, så må du
dukke op til Julebasaren på Gislev Friskole lørdag
den 24. november kl. 13.30.
Udover Nissespil så er der en masse boder på
skolen. Vi har Amerikansk lotteri med flotte gevinster, flødebollemaskine, fiskedam til børn og
barnlige sjæle med fine gaver, dåsekast samt salg
af flotte hjemmelavede dekorationer og adventskranse.
Vel mødt på Gislev Friskole
Martin og Nathja
forklarer for 3 elever
fra 1. klasse
Natursti på Gislev Friskole
7. klasse har arbejdet med at lære træer og buske
at kende og har lavet natursti for 1. klasse.
Eleverne har arbejdet sammen i grupper.
Hver gruppe har fundet 10 forskellige træer og
buske, som de har bestemt navnene på ved at benytte bestemmelsesnøgle og opslag i plantebøger.
Da de var færdige med opgaven, lavede hver
gruppe en natursti til 1. klasse, så de også kunne
blive klogere på, hvad der vokser omkring skolen.
Det var dejligt at komme ud og røre sig i den
friske luft, og vi havde en rigtig hyggelig time
sammen med 1. klasse.
Vi er glade for, at I ville være med og I var rigtig
gode til at finde træerne!
Julie og Ida forklarer,
hvad der skal findes
i naturen
Hilsen
Gitte Pedersen
Biologilærer på Gislev Friskole
10
VERDEN RUNDT MED DIT
LOKALE REJSEBUREAU
BESTI
WWW
.GISLE
L
V-REJS
E
R.DK
TLF. 62
29 121
0
MAN FRE 917
SE 23 OVERSØISKE REJSEMÅL
USA – Canada 11 dg Afr. 18.5+13.7+7.9
kr. 21.998
New Zealand 21 dg Afr. 14.1 + 18.2
kr. 41.698
Alaska 14 dg Afr. 14.7
kr. 32.998
Sri Lanka 16 dg Afr. 15.2+29.3
kr. 19.998
Canada Vest 16 dg Afr. 17.7+19.7
kr. 28.998
Kina Beijing 8 dg
Afr. 17.3+14.4+21.5+4.6+23.7
fra kr. 9.998
Kinesisk Nytår 8 dg Afr. 12.2
kun kr. 8.498
USA Best of West 17 dg Afr. 31.5+14.6+19.7 kr. 26.998
USA Wild West 17 dg Afr. 11.9
kr. 27.998
New York & Washington 8 dg Afr. 19.4
kr. 13.998
New York 8 dg Afr. 12.7+9.8
kun kr. 13.998
Hawaii 16 dg Afr. 18.1+22.2
kr. 29.998
De Vestindiske Øer & New York 15 dg
Afr. 11.1+8.3+29.3+26.4
Cuba 12 dg Afr. 13.1+10.3
Brasilien 12 dg Afr. 27.1
Australien 22 dg Afr. 16.3 + 18.10
Nordkap 16 dg
Afr. 2.6+11.6+18.6+23.6+27.6+30.6+2.7
fra kr. 27.498
kr. 16.498
fra kr. 19.998
kr. 46 .998
kr. 15 .698
Kina, krydstogt på Yangtze-floden 13 dg
Afr. 5.5+9.6+14.7+11.8+1.9
fra kr. 17.498
Vietnam 18 dg Afr. 23.3
kr. 21.998
Dubai 9 dg Afr. 18.2
kr. 11.998
Egypten 13 dg Afr. 3.2+10.3
fra kr. 15.998
Sydafrika 13 dg Afr. 12.3+22.10
kr. 23.498
Bestil katalog og kom til gratis informationsmøder.
DET SKER PÅ ØRBÆKVEJ 12:
Gislev Rejser er grundlagt i Gislev i 1946. Vi startede som en
taxaforretning, så blev det busrejser til det nære Europa og i
dag har vi rejser med Fly, Bus og Skib til hele verden. I alt kan
du vælge imellem 170 forskellige rejsemål, der alle har rejseleder med hele vejen. Vi er stadig danskejet og har en solid
11 økonomi. Kom ind og få dit rejsekatalog på kontoret.
Nyhedsbrev
fra Gislev Forsamlingshus
”Et råb om hjælp”
Husets naturgaskedel står overfor en udskift-
Bestyrelsen i Gislev forsamlingshus
v/Poul Kirkeskov Pedersen
Bandholm Foto
Nu hvor vi har fået et lokalt blad, må det være
passende at skrive lidt om forsamlingshuset.
Først vil vi her sige en stor tak til Andelskassen
Fyn, Vanførefonden og Bevica Fonden, for deres
tilskud til vores nye handicapvenlige indgang
ved Skovstuen. Uden deres tilskud havde vi ikke
kunnet gennemføre projektet.
Som et af få forsamlingshuse lejer vi stadig ud til
ungdomsfester. Der plejer ikke at være de store
problemer, men vi er også strikse med, at der
skal være 1 voksen for hver 12 unge.
Forsamlingshuset havde i juni besøg fra Baggårdsteatret i Svendborg. De opførte skuespillet
”forsamlingshuset”, der var godt besøgt.
Desværre bliver der ingen revy i 2013. Det har
ikke været muligt at finde ”stof” nok til en revy.
Måske skulle vi overveje at starte på dilettant
igen. Er der nogle, der har lyst at arbejde med
det ene eller det andet, så er I velkomne til at
kontakte forsamlings-husets bestyrelse.
ning. Anlægget er fra 1987 og er meget dyrt i
drift i forhold til nye anlæg. Vores gasregning
er derfor alt for stor. Vi har fået et tilbud på nyt
anlæg. Med 3 separate anlæg – dette vil være
det mest rentable – vil det koste ca. 152.000,kroner. Så stort et beløb kan ”huset” ikke spare
sammen til ud af driften. Vi er derfor i gang med
at søge fondsmidler, og vi håber, der kan komme
lidt tilskud den vej.
Samtidig med gasfyret søger vi om tilskud til
renovering af Rigsvåbenet, der er kommet frem
på væggen i den store sal. Vi håber, vi kan få det
tilbage i den oprindelige udførelse.
Ligeledes vil vi bede borgerne i Gislev om lidt
frivillige bidrag. Der vil blive spurgt om dette i
2013, når der bliver sendt girokort ud til medlemsbidrag.
Alt dette er for at vi kan bevare et velfungerende
og pænt forsamlingshus i Gislev.
Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle gør et stort stykke frivilligt arbejde
i ”huset”. Det er nødvendigt at spare på håndværkerudgifterne, hvis økonomien skal hænge
sammen.
12
SuperBrugsen
Nyt fra
Gislev Erhvervsforening
I år kommer julehjerterne op!
Bestyrelsen har fået lavet vores julehjerter om,
så de nu er lovlige. Takket være byens borgere,
Andelskassen Fyn og sponsorløbpenge har det
nu økonomisk kunnet lade sig gøre, at få vores
flotte julehjerter gjort klar.
Gislev Erhvervsforening afholder intern julefrokost i Gislev i forsamlingshus i år.
Vi ved, at mange borgere er ærgerlige over, at
den fælles julefrokost, som vi plejer at lave i
Gislev hallen, ikke bliver i år, da deltagelsen i
hallen var dalende.
Fredag den 12. november 2012 havde vi halloween-arrangement her ved SuperBrugsen. Igen
i år var det i samarbejde med Andelskassen og
Gislev friskole. Et hyggeligt arrangement med
masser af flotte udklædte børn og flotte græskar. Hvilken fantastisk dag!
Sammenhold, Glæde og Engagement.
MEN Har du et CVR nr. kan du melde dig ind i
Gislev Erhvervsforening, Det koster ca. 800 pr. år.
og der er i skrivende stund enkelte ledige pladser.
For mere info….
Kontakt formand Morten Pedersen
tlf. 6229 1717 / 4070 8020
Generalforsamlingen er tirsdag den 12. februar
2013 i Gislev hallens cafeteria.
Søren Hvidberg
SuperBrugsen Gislev
Dorthe Milland
13
Gislev IF
Fritid for alle – også for dig!
Sæsonen er i fuld gang…
Siden sæsonstart i september har der været
gang i idrætten i og omkring hallen. De mange
trænere, instruktører og medhjælpere står klar
hver uge til at lave sjove, spændende og udfordrende aktiviteter for alle aldre, så prøv bare at
se her:
1 - 3 årForældre/Barn-håndbold og Forældre/Barn-gymnastik
3 - 6 årHåndbold, Gymnastik og Fodbold
0. - 1. kl.Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold
2. kl.Bordtennis, Badminton, Krocket,
Håndbold, Gymnastik og Fodbold
3. - 4. kl.GIF Fritid m/lektiecafé, Bordtennis,
Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold
Prisen er KUN 250 kr. om måneden for begge
dage, eller 150 kr. for den ene dag.
Læs mere om GIF Fritid på www.gislev-if.dk
GIF Fritid – Lektiecafé
I GIF Fritid er der også mulighed for at få hjælp
til lektierne. Det kan være alt fra dansk til fysikkemi, eller hvis du har særlige vanskeligheder
forsøger vi at hjælpe dig med dem. Som skolelærer har Heide mulighed for at skaffe hjælpemidler, træningsopgaver og gode ideer til at knække
et problem. Så kom og få hjælp til lektierne eller
bare et pusterum.
Læs mere om GIF Fritid på www.gislev-if.dk
HUSK Børnekontingent: T.o.m. 10 år betales
kun ét kontingent pr. sæson uanset antallet af
aktiviteter.
5. - 8. kl.Badminton, Gymnastik, Bordtennis,
Håndbold, Krocket, Fodbold og GIF
Fritid m/lektiecafé
9. - 10. kl.Håndbold, Badminton, Bordtennis
Krocket, Fodbold, GIF Fritid m/lektiecafé og FritidsLederUddannelse
16 - 22 årBadminton, Håndbold, Bordtennis,
Krocket, Fodbold og FritidsLederUddannelse
18+ årBadminton, Gymnastik og Dans,
Håndbold, Bordtennis, Spinning,
Krocket, Løb og Cykel, Fodbold og
VenteTilbud.
Spinning: Hjerte- eller Powerhold
Genoptræning, fedtforbrænding, vedligeholde
formen eller bare at opbygge en. Spinding er
måden at få pulsen helt i vejret, muskulaturen
styrket og udholden-heden sat på prøve.
Med vinteren på trapperne begynder indesæsonen. Vi har cyklerne, og tilbyder hold for hjerteog diabetespatienter, hold for motionister, og
”lukkede” hold for grupper. Er i 5 - 9 der vil en
tur på cyklerne, så se mulighederne på www.
gislev-if.dk, og kontakt instruktørerne for evt.
træningstider. Se også hvor vi holder til.
GIF Fritid – Fritidsklub
Siden 17. september har vi nu haft Fritidsklub
hver mandag og onsdag kl. 13.30 til 16.30 for
alle i 3. - 10. klasse. Og det er en succes, som
gerne vil være endnu større.
Vi bruger hallen – hele hallen – til det, som vi
lige har lyst til: Svinge i reb, spille hockey og fodbold eller hygger i en krog. Den sidste times tid
går vi så i Caféen, får lidt spiseligt, spiller dart,
Wii, bordfodbold og andre spil.
GIF og Cross Fit
Den 25. oktober 2012 samlede GIF og DGI en lille
gruppe nysgerrige for at introducere til en spændende og alsidig motions- og styrketræningsform
– Cross Fit.
I aftenens skær fra lysmasterne fik vi en god (og
svedig) gennemgang af en række øvelser, hvor vi
14
hurtigt fik pulsen op og varme i musklerne – klar
til at styrke bl.a. ryg, skuldre, mave og overarm.
Det der er med til at gøre netop Cross Fit yderst
interessant i foreningsregi er, at det kan gøres
ved ret simple og redskaber, der er lette at få fat
i: Mukkert, traktordæk, gummislanger, paller,
vanddunke, o.l.
Cross Fit er vil være en fantastisk mulighed i
flere sammenhænge, fx til genoptræning, styrketræning, opvarmning til fx fodbold, forebyggelse
af kropsligt forfald, og meget mere.
Også med stor interesse blandt de fremmødte,
vil vi også ønske, at endnu flere giver udtryk for
at være nysgerrige eller gerne vil prøve kræfter
med Cross Fit i Gislev. Send derfor en mail til
[email protected], og tilkendegiv din lyst til
at få styr på muskulaturen.
Foreningslivet er jo afhængigt
af, at der er frivillige unge og
voksne til at være trænere og instruktører, og der er også behov
for praktiske hænder til enkelte
opgaver omkring fællesområderne. Også til organisering kan vi bruge en frivillig i ny og næ.
Så, hvis du har en ledig stund, så vil vi være taknemmelige for din hjælp. Kontakt blot bestyrelsen.
Vi har rammerne…
sammen fylder vi dem ud! I Gislev IF vil vi rigtig
gerne kunne sige: Vi har tilbud til alle. Derfor er vi
klar til at se på evt. nye tiltag. Det, der er med til
at gøre Gislev IF til noget særlig genialt, og som
gør det muligt for ildsjæle at gøre det de er bedst
til, er, at vi har den påkrævede bestyrelse, og
mulighed for at hjælpe med økonomien. Vi har et
stort netværk, erfaring, kontakt til borgerne og en
stor vilje til at ideerne kan udvikles.
Har du en ledig stund?
Har du en træner inden i?
Er du Handyman eller har grønne fingre?
Har du lyst til eller behov for et socialt netværk
lokalt?
Så… Har du en god ide, skal du blot henvende
dig til Heide Munk, eller sende en mail til [email protected]
gislev-if.dk. Så skaber vi i fællesskab noget nyt
og fantastisk.
For alle gælder det, at har man en ledig stund,
kan vi sagtens bruge en ekstra hjælpende hånd.
Bliv sponsor – også GRATIS
Der er mange måder at give et bidrag til Gislev IF på. Vi vil også takke alle nuværende sponsorer for
samarbejdet, og håber i vil holde fast i støtten til GIF.
”Har vi penge, kan vi udvikle!” På forhånd tak for støtten!
Nu kan du også gøre det
via dit elforbrug – og det
koster ikke dig noget.
Gislev IF er oprettet hos
Fynsk SponsorEl, hvor
el-prisen er ca. 10 ører
under markedsel-prisen,
og hvor EnergiFyn giver
2 øre til Gislev IF pr.
elforbrug.
Er dit forbrug max
100.000 kWh (gælder
også virksomheder), og
vil du gerne støtte GIF, så
kontakt EnergiFyn eller
Jytte fra GIF, og vi hjælper med det praktiske.
Det er alm. kendt, at man
støtter en forening ved at
tanke OK-benzin med OKkort. Men mange bliver
overraskede over at det
ikke bare kører.
Hvis du vil være sikker på
at du støtter GIF, bedes
du kontakte OK, og sikre
at kortet er tilknyttet
Gislev IF.
Mobiltelefonen er blevet hvermandseje, og
dermed opstår der også
muligheder for at støtte
foreninger gennem sit
taletidsforbrug. Nogle
selskaber giver mulighed
for støtte, bl.a. CBB, så
tjek din konto på selskabets hjemmeside, og se
om du kan støtte GIF.
Sponsor nr.: 55 86 12
Tlf.: 70 10 20 33
15
Hvert år afholdes forskellige arrangementer i og
omkring GIF, hvor der er
mulighed for at støtte
bl.a. GIF: Loppemarked,
Sponsorløb, div. fester.
Vi beder jer have os i
tankerne i løbet af året.
Derved kan vi skabe den
udvikling og de aktiviteter
der er og bliver behov for.
Gislev IF –
Vi har også noget for dig!
Heide Munk, Formand
Er din bil
klar til vinter?
UNDERVOGNSBEHANDLING
Kom hurtigt videre med
Mekonomen Vejservice
afbilenisamarbejdemed
GLASSKADE
Samarbejdemedalleforsikringsselskaber.
Vi udbedrer:
• Glasskader
• Revner
• Stenslag
• Udskiftningafruder
Med Mekonomen Vejservice kommer du
hurtigt videre, hvis bilen er gået i stå.
Få luft i økonomien med
Med i købet får du også:
• Hjælp døgnet rundt på 70 11 60 00
• En lang række tilbud til dig og din bil
• 3 års garanti på reservedele
• Fastholdelse af din fabriksgaranti
Mekonomen Kortet
Årligt abonnement kun kr.
295,-
Lån op til kr. 60.000,- / 12 mdr. rentefrit
Kom ind og hør mere!
FORSIKRINGSSKADE
Repræsentativt eksempel for delbetaling 12 måneder*
• Vilaveralletyperskaderpådinbil.
• Vihåndtererkontakttilditselskabsamt
opgørelseafskaden
• Hososhardulånebil,mensvilaverdinbil.
Debitorrente
0%
Adm.afg./md.
29,-
Oprettelsesgebyr
295,-
ÅOP
11,5%
Samlede kreditomk.
369,-
Månedlig ydelse**
863,-
Samlet beløb til betaling
10.643,-
*) Løbende måned + 30 dage.
* Eksemplet er baseret på et køb foretaget den 15. i en kalendermåned og er beregnet den 12. Januar 2012.
Eksemplet forudsætter at rente og omkostninger er uændret gennem hele kreditperioden. Hvis kreditten udnyttes på anden måde, kan det medføre såvel
højere som lavere ÅOP. ÅOP er beregnet i henhold til Kreditaftaleloven (KAL).** Ydelserne afrundes op til nærmeste hele krone. Oprettelsesgebyret tilskrives
saldoen. Evt. oprettelsesgebyr er inkluderet i ”Samlede kreditomk.” og ”Samlet beløb til betaling”.
Alleprisererinkl.moms.
VINTERDÆK
Eks. 195/65-R15 91T Michelin Alpin
4 stk.
Kreditbeløb/Køb
10.000,-
Vi fører alle
dækmærker.
2.399,-
Ring for
tilbud!
Inkl. montering og afbalancering.
Gislev Autohandel
16
v/Anders Johansen
Bygmestervej 1
5854 Gislev
Tlf.: 62 29 10 57
Birkemose
lige ovre på Fåborgvej
Mandag den 8. oktober vandrede Else og jeg
op ad Faaborgvej i Gislev. Vi havde meldt os til
Lokalhistorisk Forenings rundvisning hos Birkemose. Vi passerede den mørklagte ”Tre Ege
Skole”, drejede omkring Håndværkervej med det
nedlagte busstoppested til Svendborg, passerede
det, der - engang var vores bibliotek, og idet vi
drejede ind til vores bestemmelsessted Birkemoses kantine, kastede vi et blik på det, der engang
var vores kommunes nu nedlagte materialegård.
Således lidt nedbøjede satte vi os tilrette blandt
Lokalhistorisk blandede medlemmer, der både
udgjorde folk fra de to nabobyer Kværndrup og
Ryslinge. Heldigvis var der mange lokale fra
Gislev.
Efterhånden, som aftenen skred frem, blev ryggen rettet, og vi følte virkelig stolthed over at
være fra Gislev.
midt i det hele opfinder han nye maskiner og
arbejdsmetoder.
Efter en dejlig kop kaffe og ostemad var det med
en helt anderledes rank holdning, vi hilste af med
deltagerne fra vore nabobyer. Vi er glade og
stolte over, at vi har en sådan virksomhed i vores
by, og da vi passerede skiltet med Four Design forstod vi, hvorfor familien Birkemoses valgsprog er:
Henning Birkemose og hans indkøbschef orienterede os på fortræffelig vis om, hvad Birkemose
står for i dag. Fra Henning Birkemoses farfars
start med skiftende fabrikationer fra biler i træ
til karetmagerarbejde til hans far der fabrikerede
havemøbler frem til de nuværende ejere, brødrene Henning og Olavs produktion af arkitektegnede møbler. Vi fik et interessant foredrag, som
gav et godt billede af en virksomhed, der med
opfindsomhed, trods krisetider, ikke alene har
holdt virksomheden i gang og beskæftigelse til
lokale, men også er et firma i stor fremgang.
Kvalitetsstole og borde med eksport til hele
Europa, Australien og Amerika. Testrum, hvor alt
bliver testet, for eksempel bliver kontorstolene
testet med 220 000 drejninger. Udstillingslokaler i mange lande. Fotostudie - så hjemmesidebrochurer hele tiden er opdateret.
Tak til familien Birkemose for en god oplevelse
og til Lokalhistorisk Forening for et godt arrangement.
Finn Hviid
Efter rundvisningen sad vi med en rigtig god
fornemmelse og med stolthed over en lokal
virksomhed, solidt forankret i en udkants by, der
tager vare på sine medarbejdere, og ved nytænkning og udvikling er til gavn og glæde for Gislev.
Uffe, den tredje broder, har med sin opfindsomhed og tekniske kunnen været en vigtig del af
Four Designs succes. Med sit eget firma placeret
17
”
”Ingenting slår familien
18
FOUR DESIGN - Faaborgvej 14 - DK 5854 - Gislev / Tlf: 62 29 19 77 / www.fourdesign.dk / [email protected]
Bosætning
Jens Elmgren flyttede med familie til Gislev for
12 år siden, og de blev her - derfor!
Familien, Anni 43, Jens 50 og Sofie 7 år vil år
2000 gerne møde en drøm om livet ved at bo i
et lokalsamfund med varme mellem mennesker,
med mening og sammenhæng i arbejdsliv og
fritid. Jens havde fået nyt job i Odense, Anni nyt
job i Nyborg. Sofie skal finde en skole og nye
kammerater.
Vi kom til vores hus på Søltvej en varm dag i juli
- en dag på biltur efter mange huse på ejedomsmæglernes lister. Her kunne det være, vores
fremtidige hjem. Her var plads og ro. Her var en
god skole for enden af vejen.
Første år: Forældrene i Sofies klasse bød til klassefest, nu da en ny familie (os, vi!) var kommet
til. Det skete allerede i august få dage efter Sofie
var startet i skolen. Der blev spist medbragt mad
ved lange borde i laden på en gård hos gæstfrie
forældre. Vi spillede rundbold, alle forældre og
alle børn. Himlen var meget stor her, hvor der
ikke var huse på alle sider og vinden var frisk.
Børn og voksne havde det godt sammen. De
voksne kunne godt forstå, vi havde bosat os netop her; her var godt at være og her var tilflyttere
velkomne. Vi var bekymrede for brændenælder,
der stod højt på det meste af vores mark; det
kunne forældrene godt forstå. Kort tid efter dukkede en forælder uanmeldt op med en traktor
med grønthøster. Den klarede brændenælderne.
Her var praktisk hjælp at hente fra naboerne. Det
er en selvfølge her på Midtfyn.
Sjette år: Det tager to til tre timer at handle ind
i brugsen. Er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Alle vil gerne tale med mig om skolen,
børnehaven, boldklubben. Alle vil fremgang for
det lokale. Alle vil høre, hvad der foregår. Det
bedste ved at være i kommunalbestyrelsen er,
når der er stort lokalt engagement og det er der!
Det lokale er ikke bare noget, der er der; det er
noget vi gerne vil kæmpe for.
Tolvte år: Kommunens embedsmænd har peget
på, at én af vore tre idrætshaller skal lukke. Der
skal nu spares penge ved, at der skal være færre
timer til boldspil og sport for vores børn og
unge. Der er et massivt fremmøde på folkemøde
i Gislev Hallen om besparelsen - alle stole er
optaget. Formanden for fritidsud-valget og andre
politikere er med.
De lokale fører ordet sagligt og vel forberedt.
Det fremgår tydeligt, at den her lukning er en
rigtig dårlig idé. Den her sag er slet ikke gennemtænkt. Efterfølgende trækkes forslaget af bordet.
Sådan Gislev og sådan Kværndrup og Ryslinge.
Den aften var jeg også stolt af det sted, hvor jeg
bor. Der er ikke havudsigt i Gislev. Her er udsigt
over bakker, skov og mark fra næsten alle steder
i byen. Her er engagement i de lokale sager. Her
er mange, der tager fat med en frivillig indsats,
der ikke belønnes med penge, men med arbejdsglæde. Glæden ved at være noget for andre. Her
vil jeg gerne bo.
Bandholm Foto
Med venlig hilsen
Jens Elmgren
19
Ryslingehallerne
Status og planer
Vi kan alle gøre en forskel
Det er dejligt at flere har opdaget mulighederne
for at udnytte lokalerne omkring hallerne, og
vi vil gerne gøre opmærksom på et par måder
hvorpå alle kan være med til at sikre grundlaget
for hallernes fremtid.
•For kun ca. 360 kr. i timen, kan hallen også
lejes af private. Skal I f.eks. holde børnefødselsdag, familiearrangementer, gadekampe,
eller lign.? I hallen har I mulighed for at
spille de spil, som du kender fra foreningernes tilbud, samt en lang række flere.
•Ved at udnytte de mange muligheder der
tilbydes fra foreningslivet omkring hallen, er
man med til at skabe grundlaget for foreningerne, og dermed også for hallen.
Siden borgermødet
Efter borgermødet den 2. august 2012 i Gislevhallen er der en del, som har spurgt, om der så
skal lukke en hal. Lad os afkræfte dette med at
give et par af de politiske udmeldinger: ”Der er
rimelig enighed om, at besparelserne på Ryslingehallerne sættes i bero. Vi trænger til at lige
få tænkt os om, hvordan hallerne skal tildeles
fremover” (Sven Thaisen, Soc.Dem).
”Det er vigtigt, at vi giver dem mulighed for
at leve op til de visioner, som de gav udtryk for
på det borgermøde der var, og hvordan det kan
køre” (Bo Andersen, Venstre).
”Ideen var tydeligvis at give Ryslingehallerne det
gule kort, så det ikke kunne misforstås.
Se nu og få styr på den økonomi. Og det ser ud
til at virke.” (Jacob Holm, SF).
Med andre ord: ”Vi har fået 2 år til at bevise, at
vi godt kan få økonomien til at balancere i plus.
Aktivitetsudvalget
Halbestyrelsen vil gerne finde et lille hold på 5-6
personer, som skal indsamle alle de gode ideer,
der må være til nye aktiviteter i hallerne – alle
de ideer som ikke allerede foregår i foreningerne, men som kan være med til at skabe en
ny indtægt til hallerne. De nye aktiviteter kan
være nye arrangementer for alle eller for særlige
borgergrupper, kontakt til f.eks. hundeklubber
og andre specialinteresser.
Udvalget gør det indledende arbejde, men skal
ikke nødvendigvis selv udføre alle de nye opgaver. I samarbejde med halbestyrelse, foreninger
og andre borgere kan det blive muligt at skabe
ny aktivitet i hallerne.
Er man interesseret i at gøre en forskel i hallerne, bedes man kontakte halbestyrelsen. Læs
mere om Ryslingehallerne på www.ryslingehallen.dk.
Status
Og hvordan ser status så ud for nuværende? Lad
os komme med en kort beskrivelse af hallernes
situation.
•Vi overholder budgettet for de første 3
kvartaler, men der er endnu ikke luft til evt.
uforudsete udgifter.
•Der er nu fuld gang i de rigtigt mange vinteraktiviteter, og det er især dejligt at se, at
mange nye aktiviteter er sat i søen.
•Det nye nøglesystem til hallerne har drillet
en del, men der kæmpes en brav kamp for,
at det kommer til at køre inden årets udgang. Det har desværre givet ekstra omkostninger til personale.
•Aktivitetsbroen i Ryslingehallen er officielt
droppet, men vil i stedet blive forsøgt i
Broby.
•God lokal opbakning til vedligeholdsopgaver,
der skal varetages af de respektive byer.
Klaus Jørgensen / medl. af halbestyrelsen
H’AndyMan
Havearbejde
(slå græs, klippe hæk, beskæring,
jordfræsning, sprøjtning af ukrudt)
I forhold til belægningen af hallerne i denne
vintersæson, kan man fortælle, at det ser positivt ud.F.eks. i Gislevhallen er udlejningen steget
med godt 6 timer om ugen, som følge af bl.a.
GIF Fritid og lektiecafé.
Maling/træbeskyttelse
(døre og vinduer)
Vinduespolering . Postkasser
Diverse opgaver (bare spørg)
Hele året rundt
RING TIL Andy på:
20
28 45 16 70
December - Januar - Februar
Gislev & Ellested
Sogne
KIRKE
BLADET
Årgang 63
N r. 1 - 2 0 1 3
Sogneudflugten
blev en succes 2012
2
Udflugten startede i gråvejr, hvor der
under turen, kun kom en byge, så vi
51 personer, der sad i Gislev Rejsers bus, næsten ikke fornemmede
vejrliget, idet vejret var godt, når vi gik
rundt ved de besøgte steder.
Vi kørte af de små veje til Birkende,
hvor Hans Tavsen er født i år 1494.
Med baggrund i de oplysninger, der
bygger på overlevering og udsagn
om Hans Tavsens barndom, der blev
udarbejdet omkring år 1750, fortalte
jeg om faderen angiveligt skulle være
landmand, men også beskæftigede
sig med noget smedearbejde, idet
sagnet siger, at faderen gik til den
mosede jord, når mørket fald på. I
mosen hentede han dyng, der om
morgnen blev smedet til jern. - Der
hvor ejendommen med sikkerhed har
ligget, har man fundet flere skaller- og
jernflækker.
Odense Domkirke blev det første
stop på udflugten. I kirken stod biskop
Kresten Drejergaard og ventede på
os. Biskoppen fortalte om kirken,
der stammede tilbage fra Knud den
Helliges tid, hvor den først var en
trækirke, derefter opbygget af en
form for sandsten. Aktuelt står den nu
i brændte røde mursten. Altertavlen,
der er opdelt i mange felter, har hver
deres fortælling, hvor billedeskærearbejdet er af sublim karakter. Der er
beretninger i hvert felt. Altertavlen er
guldbelagt, der giver en meget smuk
effekt. Biskoppen udtrykte: Det er
den næst flotteste altertavle i Europa.
Det må stå for hans regning, idet jeg
har set en domkirke i Italien, der nok
kan måle sig med altertavlen i Odense
Domkirken.
Biskoppen fortalte meget karismatisk om Knud den Hellige, der er
skrinlagt i kirken. Efter overflytning
fra Sct. Albani Kirke, hvor Knud
den Hellige blev myrdet i 1086, og i
1101 blev kanoniseret af paven, som
Helgen, fandt man det rimeligt, at
flytte kongen, der selv havde planlagt
Odense Domkirke. – Biskoppen gik
meget ind i Knud den Helliges livsforløb, hvor der blev fortalt om, at
han ville erobrer England, hvorfor han
havde samlet en flåde på 1.000 skibe
i Limfjorden, der måtte ligge i lang tid
og afvente, idet der var uro ved den
sydlige grænse. Da Konge Knud kom
til Limfjorden mødte han modstand
fra besætningerne og folket. Dels for,
at forplejningen var sluppet op, men
også fra bønderne, der var blevet
beskattet med tiende, som de fandt
horribelt. Konge Knud den Hellige blev
forfulgt til Sct. Albani Kirke i Odense,
hvor han blev myrdet.
Humlemagasinet blev det næste
stop på turen, hvor der er flere museer: Humlemuseum, Historisk Dukke
Museum, Sigfred Pedersen Museum,
besøgshave og kongelig udstilling.
Lederen Peter Petersen bød os
velkommen, han fortalte kort om
museerne, hvorefter tiden gik med
beretningen om, besøget i 2012, af
dronning Margrethe og prins Henrik.
Efter ovenstående, kom Den syngende Maler, der fortalte om Sigfred
Pedersen og dennes liv, der var noget
alkoholiseret. – Vi havde trykt to af
Sigfred Pedersens sange, som Den
syndende Maler hjalp os med at
synge, da vi fik kaffe med lagkage..
Udstillingerne var så omfattende,
så flere deltagerne gav udtryk for, at
der godt kunne bruges meget mere
tid på museerne. Det var begrænset,
hvor meget haven på 10 tønder land,
kunne opleves p.g.a. tidsrammen,
trods vi havde to timer på stedet.
Gelsted Kro blev sidste stop på
udflugten, hvor vi kom retmæssigt til aftalt tid, kl. 17.45. På stedet
beklagede de, at vi måtte afvente en
tid, idet maden ikke var blevet færdig.
Vi brugte en del af denne ventetid,
på en halve time, til Sigfred Pedersen
sang. Her gik sangene noget bedre
end første gang. Da kalvestegen kom,
måtte vi erkende, at den var vær at
vente på, idet den var stegt godt og
var meget saftig. Desserten var en god
citronfromage.
Under spisningen kom der flere
forslag til, hvor turen kan gå hen
næstkommende år.
Forsinkelsen medførte, at vi først
var hjemme, kort før kl. 21.
I forbindelse med, vi tog afsked
med hinanden, var der mange, der
gav udtryk for, at det har været den
bedste sogneudflugt, som de har deltaget i, dette glædede mig meget, idet
denne tur angiveligt bliver den sidste
udflugt, som jeg er med at arrangere.
Carl Skovgaard
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 22. november kl. 17.30 i konfirmandstue ved Gislev præstegård, hvor Gislev menighedsråd
holder møde. Ellested menighedsråd holder ligeledes menighedsrådsmøde torsdag den 22. november kl. 17.30.
Mødet finder dog sted i graverhuset ved Gislev kirke.
Herefter er der fællesmøde i Gislev konfirmandstue kl. 18.30 -19.15.
Alle er velkomne
Ellested menighedsråd
Gislev menighedsråd
Henning Bisgaard Larsen
Solveig Pedersen
Tirsdag den 27. november kl. 19.00 er første møde i Gislevs nye menighedsråd.
Sted: Konfirmandstuen ved præstegården.
Denne aften skal pladserne i de forskellige udvalg besættes, ligesom der vælges
formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge og sekretær.
Ellested menighedsråd holder ligeledes deres første møde denne dag. Stedet for dette møde er:
Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk. Tidspunkt kl.19.00
3
Adventsfamliegudstjeneste
Søndag den 2. december i Gislev
og Ellested kirker.
To meget familievenlige gudstjenester, hvor der vil blive
fortalt historier om adventstiden. Sammen vil vi tænde
det første lys i adventskransen og synge kendte julesalmer. Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på
kaffe og saft til børnene i våbenhuset.
I Gislev kirke begynder gudstjenesten kl. 10.30 og
i Ellested kirke kl. 14.00
Julekoncert
i Ellested Kirke
Tirsdag den 4. december kl. 19.30
Ved julekoncerten i år i Ellested Kirke medvirker Pro
Cantu Koret, som er et blandet kor med 25-30 sangere fra Midtfynsområdet. Koret ledes af deres nye
dirigent, Ulla Poulsen, der er organist og korleder ved
Nørre Lyndelse Kirke. Koret synger traditionelle danske
julesange og -salmer, Christmas Carols og andre udenlandske julesalmer. Alle er velkomne.
Julekoncert
i Gislev Kirke
Tirsdag den 11. december kl. 19.30
Der afholdes den årlige julekoncert i kirken med deltagelse af et af Sydfyns kendte kor, Vester Skerninge
Sangkor. Koret synger bl.a. små klassiske værker, traditionelle julesalmer og der er solistoptræden af nogle af
korets medlemmer. Der bliver også lejlighed til synge
med på fællessalmer og høre orgelmusik.
Alle er velkomne.
4
Luciagudstjeneste
Fredag den 14. december kl. 16.00 i Gislev kirke.
Traditionen tro går eleverne fra Gislev friskole Luciaoptog til denne stemningsfyldte gudstjeneste, hvor vi
skal hører dem synge kendte julesange og salmer.
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved
en kop kaffe eller sodavand.
Mens vi venter...
julegudstjeneste for
hele familien
Søndag den 16. december kl. 13.00 i Gislev kirke
Traditionen tro holder vi også i år en hyggelig børnejulegudstjeneste forud for det årlige juletræsarrangement på byens torv.
Kom og hør juleevangeliet fortalt ud fra Gislevs kirkes
kalkmalerier. Bagefter vil der være en lille skattejagt
for både børn og voksne.
Kl. 13.45 Går vi alle i samlet trop ned til byens torv,
hvor foreningen for sammenslutningen af aktive juletræsrejsere i Gislev vil spille op til dans om træet.
Dansen om juletræet begynder kl.14.00.
Vel mødt til en festlig eftermiddag
Syng julen ind
Søndag 23. december kl. 16.00 i Gislev kirke
En gudstjeneste fyldt med kendte julesalmer og
sange. Undervejs vil jeg fortælle lidt om de forskellige julesalmer og sange. Så tag en pause midt i al
travlheden og lad freden sænke sig med denne stemningsfyldte julegudstjeneste.
Gudstjenester
GISLEV
2. december
6. december
9 december
11. december
12. december
14. december
16. december
19. december
23 december
24.
25.
26.
30.
1.
6.
december
december
december
december
januar
januar
13. januar
20. januar
27 januar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
3. marts
10. marts
ELLESTED
1. søndag i Advent
10.30
14.00
Familieadventsgudstjeneste
m. kirkekaffe i begge kirker
9.30 Dagpleje gudstjeneste
2.søndag i Advent
14.00 Robert B.N.Hansen
9.30
Børnehaven solstrålens julegudstjeneste
9.30-10.00
Børnehaven Snurretoppens julegudstjeneste
16.00 Luciagudstjeneste og kirkekaffe
3. Søndag i Advent
13.00 Familiegudstjeneste
9.00 Gislev Friskole
juleafslutningsgudstjeneste
4. Søndag i Advent
16.00
Syng julen ind. Julesalmegudstjeneste
Juleaften
15.30
14.00
Juledag
10.30
2.juledag
10.30
Julesøndag
10.30
Nytårsdag
16.00 Kirkekaffe
Hellig 3 kongers søndag 16.30 Vi bærer julen ud
Spaghettigudstjeneste
1.s.e.H.3 k.
9.00 Robert B.N.Hansen
Sidste s.e.H.3 k.
10.30
Septuagesima
16.00
14.00
Kyndelmisse og familiegudstjeneste i
begge kirker med kirkekaffe
Seksagesima
10.30
14.00 Fastelavnsgudstjeneste
1.s.i fasten
10.30
2.s. i fasten
9.00 Robert B.N.Hansen
3.s. i fasten
10.30
19.00
Salmesangsgudstjeneste med
kirkekaffe i begge kirker
Midfaste
9.00 Robert B.N. Hansen
Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent, juleaften og nytårsdag medvirker
Jonas Hintze på trompet i begge kirker. Hvor intet andet er anført er Mette Sauerberg liturg.
5
Nytårsgudstjeneste
Babysalmesang
Tirsdag den 1. januar kl. 16.00 i Gislev kirke
Tirsdag den 15. januar 2013
Tag hul på det nye år ved at komme i kirke.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret en forfriskning i våbenhuset.
Vi starter op med noget nyt i Gislev kirke,
nemlig babysalmesang. Mange har
måske hørt om det
før, da det efterhånden er et fast
tilbud i mange kirker
landet over. Man behøver ikke at være udstyret med
en fantastisk sangstemme for at kunne deltage. Ens
barn syntes nemlig alligevel, at enten mors eller fars
stemme er den bedste i verden. Sammen skal vi synge
nogle af de kendte salmer, synge og lege andre fagte
og børnesange, vugge i tæpper og dyner og plaske
i vandet i døbefonden. Kort sagt der bliver alt for
sanserne.
Vi synger og leger hver gang ca. 45 min. Nogen får
måske lyst til lidt mad undervejs og andre skal måske
pusles.
Bagefter vil der blive tilbudt te og kaffe til forældrene,
ligesom der bliver tid til at give børnene mad og pusle
dem inden der atter skal puttes.
Et forløb varer cirka 8 gange og det er gratis at deltage.
Første gang er tirsdag den 15. januar kl. 10.00.
Vi mødes i Gislev kirke.
Jeg glæder mig til at møde jer alle
Sognepræst
Mette Sauerberg
Vi bærer julen ud…
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Søndag den 6. januar kl. 16.30
Selvom mange af os for længst har pyntet ned fra jul
og båret juletræet ud slutter julen faktisk først den
6. januar, Hellig Tre Kongers dag. I år falder denne
dag på en søndag og derfor vil vi gerne invitere alle
børn og voksne til at komme op i kirken og danse om
juletræet en sidste gang. Når vi har sunget, danset og
hørt fortællingen om de Hellig tre konger, bærer vi
sammen juletræet ud af kirken. Bagefter går vi over i
konfirmandstuen ved præstegården, hvor menighedsrådet vil være vært ved en omgang spaghetti med
kødsovs.
Arrangementet slutter senest kl. 18.30 og det er
gratis at deltage.
Tilmelding er ikke nødvendig, men for at vi kan beregne, hvor mange portioner vi cirka skal købe ind til,
må man meget gerne sende en mail [email protected]
eller ringe eller sende en sms på tlf. 29 38 89 88.
Jeg glæder mig til at se jer
Sognepræst
Mette Sauerberg
Kyndelmisse
- FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 27. januar kl. 16.00 i Gislev kirke
og kl.14.00 i Ellested kirke.
Ved kyndelmisse fejrer vi, at halvdelen af vinteren er
gået. I den katolske kirke fejrer man det blandt andet
ved en stor lysmesse. Denne tradition har vi taget til os
her i Danmark og i flere og flere kirker fejrer man nu
kyndelmisse. Det gør vi også her i Gislev og Ellested
kirker med to gudstjenester fyldt med lys.
Det er to meget familievenlige gudstjenester og efter
gudstjenesterne vil hvert barn få en lille gave, som de
kan tage med hjem.
Efter gudstjenesterne vil menighedsrådene være vært
ved kaffe, saft og en småkage.
6
Sangaften med
Povl Chr. Balslev
Tirsdag den 22. januar, kl. 19.30
Sangaften i konfirmandstuen ved Gislev Præstegård.
Her medvirker organist og
kantor, Povl Chr. Balslev fra
Vor Frue Kirke i Svendborg.
Han vil guide os gennem
aftenen og fortælle om
komponisten Th. Aagaard,
som han har et særligt kendskab til og kombinere det
med, hvad Aagaard og hans tids sangkomponister har
betydet for den folkelige sang i dag. Alle er velkomne.
Fastelavnsgudstjeneste
Gislev
Menighedsråd
med efterfølgende tøndeslagning i præstegårdshaven.
Søndag den 10. februar kl. 14.00
består fra søndag den 2.12.2012
af følgende:
Egon Noer Pedersen,
Gislev Lærkevej 8, 5854 Gislev
Poul Andersen,
Tornsangervænget 4, 5854 Gislev
Jonna Sindberg,
Havesangervænget 1, 5854 Gislev
Marianne Simonsen Nielsen,
Havesangervænget 5, 5854 Gislev
Margit Olsen, Lykkesholmvej 5,
5854 Gislev
Solveig Pedersen,
Præstevænget 2B, 5854 Gislev.
Vi begynder kl. 14.00 i Gislev kirke med en festlig fastelavnsgudstjeneste.
Herefter vil vi i samlet trop gå over i præstegårdshaven for at slå katten af
tønden. Der vil være præmier til de to kattekonger.
Efterfølgende vil der blive budt på kaffe, sodavand og fastelavnsboller i
konfirmandstuen.
Vel mødt til en festlig eftermiddag
Ellested
Menighedsråd
Populære toner i Gislev Kirke
Ved arrangementet den 14. februar, kl. 19.30 medvirker sangeren
Micael Castor fra Gislev og hans
akkompagnatør, Agnar Ellebye på
klaver.
Ved koncerten synger Micael Castor
kendte danske salmer og sange, samt
egne tekster og melodier.
Micael Castor har udgivet flere CD’er med julesalmer, arbejdersange og
egne kompositioner, og har optrådt mange steder især på Syd- og Midtfyn. Agnar Ellebye er født og opvokset på Færøerne. Som 18-årig startede han på Det Jydske Musikkonservatorium. Siden konservatorietiden har
Agnar arbejdet i seks år i Norge som dirigent, musiker og musikunderviser.
I 2001 flyttede han til Sydfyn, for at undervise på Ollerup Efterskole - Sang
og Musik.
Salmesangsgudstjeneste
i Ellested og Gislev kirker
Søndag den 3. marts kl. 10.30 i Gislev kirke
og kl. 19.00 i Ellested kirke
To gudstjenester, hvor vi skal synge nogle af vinterens smukke salmer.
Undervejs vil der blive fortalt lidt om salmerne og deres tilblivelse.
Herudover vil der blive tid til en lille ønskekoncert, hvor der er frit valg
fra hele salmebogen.
Efter gudstjenesterne vil menighedsrådene være vært ved en kop kaffe i
våbenhuset.
består fra søndag den 2.12.2012
af følgende:
Henning Bisgaard Larsen,
Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk
Ulla Sjögren Jørgensen,
Ellebækvej 4, 5853 Ørbæk
Anne-Grethe Larsen,
Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk
Johannes Ewald Pedersen,
Kullerupvej 19, 5853 Ørbæk
Palle Nyborg Lundsfryd,
Assensvej 45, 5853 Ørbæk
Siden sidst
Gislev
Døbte
Willads Gordon Rohmann
Kasper Vedel Døssing Hansen
Vielser og Velsignelser
Heidi de Jong Rogren og Rico
Andreasen Kjær
Døde
Inger Larsen
Arne Andersen
Anna Lise Jensen
Poul Lund Steffensen
Ellen Margrethe Pedersen
Inger Marie Hansen
Karl Aage Hansen
Ellested
Døde
Gudrun Drud
7
MENIGHEDSRÅDSVALG
I GISLEV SOGN
I henhold til lov om valg til menighedsråd §16
bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med
valget tirsdag den 13. november 2012 kun er
indleveret én gyldig kandidatliste.
Derfor aflyses afstemningen.
Valgbestyrelsen for Gislev Sogn
Formand - Solveig Pedersen,
Præstevænget 2B, 5854 Gislev
Kirkekaffe
Følgende datoer er der
kirkekaffe i
Gislev kirke:
2. december, 14. december,
1. januar og 27. januar.
Ellested kirke:
2. december og 27. januar
ADRESSER
Sognepræst
Mette Sauerberg
Lykkesholmsvej 8, Gislev
Telefon 62 29 10 32/ 29 38 89 88
Træffes bedst hverdage mellem
kl. 9 og 10, undtaget mandag
(samt efter aftale).
E-mail: [email protected]
Graver
John Lykkedal Pedersen
Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk
Mobil 20 77 18 46
Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28,
E-mail: [email protected]
Organist
Erik Kempf
Majsvej 29, 5800 Nyborg
Mobil 22 55 15 92
Formand for Gislev Sogns
Menighedsråd
Solveig Pedersen
Præstevænget 2, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 13 07
E-mail: [email protected]
Kirkeværge i Gislev Sogn
Jørgen Jørgensen
Smedeager 22, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 13 24
Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk
Formand for Ellested Sogns
Menighedsråd
Henning Bisgaard Larsen
Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 53 21 81
E-mail: [email protected]
Kirkebil
Kirkebil til og fra gudstjenester
til begge kirker og arrangementer i konfirmandstuen kan
bestilles. Dog skal man ringe
senest dagen før gudstjenesten
eller arrangementet,
på tlf. 65 98 11 22.
Der gøres opmærksom på,
at det er gratis at benytte sig
af kirkebilen, idet udgiften
dækkes af menighedsrådene i
Gislev og Ellested.
www.gislevkirke.dk
MARK & STORM GRAFISK A/S · 62 62 22 77
Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, Gislev
www.gislevkirke.dk
Gammeldags juletræ i Gislev
4. juledag 2012 i
Gislev Forsamlingshus
For 3. år i træk afholder Laundrup Marks Egnsspils Forenings gammeldags juletræ i Gislev
forsamlingshus.
- Og deltagerantallet er steget hvert år, hvor over
120 børn og voksne danser omkring det store
pyntede juletræ. Det store nisseorkester får alle
ud på dansegulvet til alle de gamle julelege.
Den gamle nisse ankommer med sin sæk med
slikposer til alle børnene, som han gjorde i de
go’e gamle dage, hvor Socialdemokraterne, de
Konservative og Husmandsforeningen fyldte forsamlingshusene, med glade børn og voksne.
Juleløjerne starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.30.
Kom og oplev den gamle juletradition den 28.
december 2012 i Gislev Forsamlingshus.
Pris: børn: kr. 40 - alle børn får godtepose
voksne kr. 25
Tilmelding: Inden 2. juledag.
Tommy tlf. 6229 2028
Finn tlf. 6229 1626
Winnie tlf. 2731 4920
Søndervangen 5
5854 Gislev
Alle er velkommen
Laundrup Marks Egnspils Forening.
Bestyrelsen.
Nyt fra Gislev jagtforening
Mandag: 9-16
Tirsdag: 9-16
Onsdag: 18-22
Torsdag: 9-17
Fredag:
9-17
Lørdag: Efter aftale
Gislev Jagtforening har ledige pladser på fasanjagterne den 24. november og den 8. december
2012 for medlemmer af foreningen.
Synes du det lyder spændende?
- og er du ikke medlem?
Så kan indmeldelse eller mere info fås ved henvendelse til Jørgen Gaardsted på tlf. 6178 6065
Det koster kun 150 kr. om året at være medlem,
hvis du melder dig ind nu, er der gratis medlemskab resten af 2012.
Pfv.
Claus Milland
21
Tlf.: 29 43 80 93
Pension
Økonomisk
wellness
Bare slap af – vi hjælper dig
med at få styr på din økonomi
Vi ved godt, at du godt ved, at pension er vigtigt.
Men vi ved også, at det nogle gange kan knibe
med tid og overskud til at sætte sig ind i de nyeste
pensionsregler. Derfor har vi gjort det for dig og vil
gerne dele vores viden, så vi sammen kan skabe
overblik over din pension, og du kan gå fremtiden
trygt i møde. Bestil et møde nu.
Faaborgvej 6A · 5854 Gislev
Telefon 87 99 35 20 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
Gislev musik
FESTIVAL
Året rinder ud, og i Gislev Musik Festival kan vi se
tilbage på et fantastisk år, med en masse dejlige
begivenheder.
Foreningen har til formål at arrangere en musikfestival i Gislev hvert år, første lørdag i juni
måned, således at der skabes grundlag og mulighed for et musisk og et kulturelt liv. Vi kan med
stolthed se tilbage på et år, hvor festivalen har
været med til en række rigtig gode begivenheder
i vores lille by.
Vi har haft arrangementer ved SuperBrugsen i
Gislev. Disse dage med levende musik på parkeringspladsen har efterhånden udviklet sig til
markedsdage, hvor der bliver opstillet forskellige
små stande, med mulighed for at købe lokale
ting og sager.
mange stilarter, som er repræsenteret denne
dag. Fantastisk er det den første lørdag i juni,
når arbejdet går op i en højere enhed og det hele
løber af stabelen! Vi kan ikke andet end at være
stolte af vores by!
Senere på sommeren var vores scenevogn med
ved cykelsponsorløbet. I år var startstedet flyttet
til det grønne område ved Gislev Hallen, og her
var rammerne lagt for endnu et rigtig godt lokalt
arrangement.
I slutningen af august var vi så heldige at få
lov til at være med til egnsspillets forestilling
på marken. Det var en dejlig oplevelse at være
bag scenen, og dette samarbejde blev jo senere
styrket ved årets oktoberfest i Gislev Forsamlingshus. En hyggelig aften, hvor vi igen kunne
mærke den store opbakning fra lokalbe-folkningen.
Igen i år havde vi markeret Spil Dansk Dagen
med et lille hyggeligt arrangement på vores
jobcenter. Koordineringsproblemer gjorde dog,
at der blev lavet to musikindslag i vores by på
denne dag. Det var super ærgerligt, men det gør
vi bedre til næste år!!
Mandag den 29. oktober 2012 har vi vores årlige
generalforsamling, hvor vi i bestyrelsen begynder på et nyt år med masser af nye hyggelige
aktiviteter og begivenheder.
Festivalen i år var igen en stor succes. Det er dejligt med den massive opbakning, som vi oplever
fra folk fra både nær og fjern. Vi havde i år hjælp
fra Gislev Ungdomsklub, som var med for første
gang, og de unge mennesker klarede det rigtig
godt. Desuden fik vi igen hjælp fra byens børn,
således at vi kunne have gang i vores forskellige
boder – det er helt fantastisk, og vi kan slet ikke
holde vores festival uden denne hjælp! Rent
musikalsk er vi meget glade for den brede vifte
af forskellige musikalske genrer, vi kan præsentere på festivalen. Der er alle alderstrin og
Louise Gotfredsen
23
Gislev Pensionistforening
Gislev Marchforening
- Foreningen for pensionister og efterlønsmodtagere
Den 1. december 2012 kl. 13.00 afholder vi vores
årlige juletur. Vi mødes ved Gislev hallen, og
kører i samlet flok til Lykkesholm, hvor vi går en
lille tur i skoven, hvorefter vi tager til Sandager,
hvor marchforeningen vil være vært med gløgg
og æbleskiver.
Det er gratis at deltage, men der vil være mulighed for at købe øl og sodavand. Hvis man er
interesseret, så møder man op ved start.
Julehygge
Onsdag den 12. december 2012 kl. 14.00 på Nørrevænget, hvor beboerne er inviteret med.
Julemusik, sang, historie, kaffe, kage og godter dans om juletræet. Pris: 50 kr. pr. deltager.
Tilmelding inden den 8. december 2012.
Gudrun tlf. 6229 1055 eller Otto 2575 1722.
Generalforsamling
Onsdag den 23. januar 2012, kl. 14.00 på Nørrevænget.
Dagsorden ifølge vedtægterne! - kaffe og bankospil, som vi plejer.
Kortspil på Nørrevænget fortsætter i det nye år
med start den 2. januar 2013
Den 19. januar 2013 afholder vi vores årlige medlemsmøde og generalforsamling kl. 17.00 i Gislev
Forsamlingshus, hvor der efterfølgende afholdes
ålegilde. Pris for tarteletter, ål eller flæsk med
kartofler og persillesauce, kaffe med kager og
suppe til natmad 125 kr. pr. deltager, der kan
købes drikkelse.
Fastelavnsfest i februar 2013 - dato senere!
Tilmelding til undertegnede på tlf. 2627 0383.
Gislev Pensionistforening
Gudrun Jeppesen
Med venlig hilsen
Charlotte Høgh
Service og reparation
af alle bilmærker?
- den klarer vi!
Forsikringsskader
Klargøring til syn
Serviceeftersyn
Alt i autoruder og stenslag
Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted
Håndværkervej 6, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 16 11
www.kildegaardsauto.dk
[email protected]
24
Bandholm Foto
Veteranforeningen
Omtale af bankospillet
Denne weekend er nok årets højdepunkt hvad
angår bankospil.
Vi finder sponsorgaver i tiden op til. Lørdagen
bruger vi på at dele gaverne op i diverse gevinster og sætte dem flot op på scenen. Søndag gør
vi klar i hele Forsamlingshuset og julepynter.
Det er altid en fornøjelig og hyggelig weekend,
som plejer at være godt besøgt og give et pænt
overskud bl.a. til ungdomsarbejdet i Gislev
Idrætsforening. KOM og VÆR MED!!!!!
Hilsen bestyrelsen i Gislev Veteranforening
BANKO - hver onsdag kl. 19.00
i Gislev Forsamlingshus.
Der kan bestilles kørsel ved Mette’s Taxi på
tlf. 6262 2260.
Gislev Veteranforening er en støtteforening til
Gislev Idrætsforening. Vores primære formål er
at støtte ungdomsarbejdet i GIF men også at
støtte et øvrige kulturliv i byen.
25
Om aftenen tændes bålet, hvor der bliver hygget
omkring, med ristet skumfiduser.
De ældste børn i Solstrålen (storegruppen) starter hvert år i september måned med ”legeskole”.
De bliver inviteret over på friskolen en gang om
ugen i ca. 1½ - 2 timer, og deltager i børnehaveklassens undervisning.
I Solstrålen sætter vi pris på et rigtig godt forældresamarbejde. Vi har årligt to arbejdsdage,
hvoraf den ene er i samarbejde med Friskolen Gislev. Som noget nyt har vi opstartet forældrekaffe den første fredag i måneden, hvor forældrene
kommer med hjemmebagt kage, samt hjælper
med at lave kaffen. Den 31. oktober skal børnene
optræde med sang for forældrene, som børnene
har øvet sig på. Derefter er der fællesspisning for
forældrene, hvor hver familie medbringer en ret.
Sidst i november har vi julebazar i fællesskab
med Gislev Friskole. Der vil være en masse boder
med kager, julepynt, drikkelse osv. Som børnene
selv har lavet. Salget går til børnene på Friskolen
og Solstrålen i fællesskab. Så kom og vær med
og støt op omkring det.
Solstrålen
Solstrålen er en privat børnehave, med egen
bestyrelse. Vi er gennemsnitlig 38 børn. Solstrålen ligger i et naturskønt område i udkanten af
Gislev by. Vi deler bygninger med Gislev Friskole,
og har derfor fordelen af at kunne benytte gymnastiksalen til motorik, leg og musik. Der udover
er der mulighed for at bruge Friskolens udendørsfaciliteter som multibanen.
I Solstrålen prioriterer børnenes leg højt. Børnene får i trygge og overskuelige omgivelser tid
og mulighed for at beskæftige sig med det, som
de ønsker - inden for rimelighedens grænser.
Hver fredag medbringer hvert barn en ingrediens til en fælles ret, f.eks. boller i karry, som
bliver lavet i samarbejde med børnene. Børnene
nyder det rigtig meget og ser frem til denne dag
hver uge. Der bliver gået tur til en nærliggende
spejderhytte en gang om ugen, hvor børnene
tilbringer det meste af dagen, med medbragte
madpakker. Vi har en dejlig legeplads, hvor bålet
bliver tændt en gang om ugen, og der bliver
tilberedt mad over bålet.
Venlig hilsenBestyrelsen i Solstrålen
I juni måned bliver der arrangeret koloni for børnene. Børnene bliver kørt i bus til Spodsbjerg,
hvor de får en overnatning. Børnene har utrolig
meget glæde af denne tur, de udvikler det sociale samt får sammenhold. Der er nærliggende
strand, hvor der bliver gået tur, børnene samler
sten og laver sjove figurer af dem.
26
Nyt fra dagplejen i Gislev
Kommende arrangementer I Dagplejen:
25. oktober: Syng dansk dag på plejehjemmet
i Gislev. Børnene vil synge nogle
af de sange, som de kender fr
hverdagen for beboerne.
7. november: Indvielse af bibliotek i legestuen.
6. december: Børnegudstjeneste i Gislev Kirke.
Velkommen til alle Jer nye børn og forældre i den
kommunale dagpleje i Gislev!
Vi vil tilstræbe at skrive lidt om hverdagen i den
kommunale dagpleje i Gislev til hver udgivelse.
I den kommunale dagpleje tilbydes man, så vidt
det er muligt, dagplejeplads i lokalområdet. Kan
dette i sjældne tilfælde ikke lade sig gøre, skal
barnet anvises dagplejeplads inden for en radius
på max. 8 km. fra hjemmet. Dette er politisk
vedtaget.
I oktober tager vi hul på et nyt projekt i dagplejen omhandlende Mad og Måltid.
Dagplejens ”Madmod og Madglæde i Dagplejen”
er under udarbejdelse og vi har indgået et samarbejde med fødevarestyrelsen, som vil sætte os
i gang med projektet.
Efter en dejlig sommer kommer jo et efterår og
senere vinter, det går vi i møde med spænding.
Der skal nemlig ske mange ting i den kommunale dagpleje i Gislev. Vi er allerede i fuld gang med
en ny omgang gymnastik i hallen, hver torsdag
formiddag, hvor vi synger, leger sanglege og får
styrket motorikken.
Så er legestuen genåbnet. Der er repareret gulve
i garderoben, malet, nye toiletter og badeværelserne er frisket op. Der er gjort hovedrent, smidt
ud og indrettet på ny. Vi har alle glædet os meget til at starte op i legestuen igen, både børn
og voksne, for der er mange spændende ting,
som vi skal i gang med her henover efteråret og
vinteren. Først skal vi holde en lille indvielsesfest
i legestuen. Vi har også lavet en aktivitetsplan,
for det er en af de ting, som der kræves af os,
hvis vi vil være Grøn Dagplejer, og det vil vi!
Så har vi i Gislev, Kværndrup og Ryslinge været
så heldige at få nogle midler fra Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. Det er Ringe bibliotek, som står for aktiviteterne, som bl.a. er
indretning af vores eget bibliotek i legestuen i
november, dagplejetasker med bøger, undervisning i pædagogisk læsning, teaterforestilling og
en dag med sang og musik. Vi voksne skal også
til at have et tættere samarbejde med vores
pædagogiske supervisorer, og det betyder, at de
vil komme i legestuen i middagsstunden og uddanne og udvikle os.
31. oktober 2012 starter vi med en inspirationsaften for dagplejerne og legestuegruppen,
hvor fødevarestyrelsen vil guide os igennem
kostregler, kostinspiration og hvordan kosten
implementeres ud fra Dagplejens læreplaner.
Herefter følges der op i legestuen og hjemme
hos dagplejerne.
En lille sang fra dagplejen:
Melodi Lille Lise.
Se hvor langsomt,
se hvor langsomt,
sneglen den kan gå
(lad fingrene gå op ad armen)
Den har horn så lange
(lave lange horn fra hovedet)
og når den bliver bange
(hænderne foran munden som når man er bange)
Gemmer den sig,
gemmer den sig i sit sneglehus.
(gem ansigtet under armene og kom frem
til slut og sige BØH!)
Bandholm Foto
Den Kommunale Dagpleje i Gislev
27
Nyt fra
fodboldafdelingen i Gislev
Nyt fra Gislev/
Kværndrup
håndboldklub
Udendørs sæsonen er slut, og nu begynder indendørs sæsonen.
Det foregår i Gislev hallen, og alle er velkomne.
Så er håndboldsæsonen 2012/2013 godt i gang.
En stor udfordring i at finde trænere ser nu ud til
at være lykkedes, dog mangler vi stadig en træner til U 14 Drenge B fra 1. december 2012, så
ring endelig, hvis du sidder og tænker, at dette
kan være noget for dig eller hvis du kender en
som evt. kan være interesseret. Der er dog stadig
ledige pladser på de enkelte hold, så mød op og
bak op om jeres lokale klub.Økonomien er stadig
en stor udfordring, men vi arbejder ihærdigt i
bestyrelsen med disse udfordringer. Vi har bl.a.
netop afholdt sponsorcykelløb i Gislev Hallen,
hvor vi samlet fik cyklet 25.000 kr. ind. En STOR
TAK for indsatsen skal lyde her fra bestyrelsens
side til såvel ryttere som sponsorer.
Tider:
Fredage: fra 2. november 2012
17.00 – 18.00 u/10 og u/11
18.00 – 19.30 u/15
19.30 – 21.00 u/13 – u/14
21.00 – 22.00 Seniorer.
Lørdage: fra 3. november 2012
09.00 – 10.00 Oldboys
10.00 – 11.00 u/7
Hvis du spiller udendørs, er indendørs træningen
gratis.
Husk årets generalforsamling den 20. november
2012 kl. 19.30 i Kværndruphallen. Mød op og
bevar den lokale håndboldklub!
Fodboldafdelingen har påtaget sig, at samle
sponsorpenge til Gislev Idrætsforening, ved at få
borgerne til at købe OK benzin, på et benzinkort,
som – HVIS – det har
et sponsornummer der hedder 558612, giver
foreningen 6 øre pr liter benzin man tanker.
DERFOR står vi nogle gange om året ved GISLEV
SUPERBRUGS, og spørger om I
har et OK kort, mange siger ja, og tror de så
støtter den lokale idrætsforening, men hvis man
ikke har vores sponsornummer, så får vi IKKE de
6 øre... SÅ..
Ring evt. til 7010 2033 og få sat vores sponsornummer 558612 på, hvis du
ikke har det i forvejen, eller kontakt Lars Bie
Hansen tlf. 2075 1229,
og vi hjælper dig.
Sponsorpengene betyder rigtig meget for foreningen, og har man fået nyt kort, eller har et
der er mere end 3-4 år gammelt, så støtter man
ingen andre end OK.
Med venlig hilsen bestyrelsen
!$!$ !
")#
"!
#
"'*.#
"!(!!
($)*
'%.#&
""
#
"
#
"
"
$
%##
Vi glæder os til at se en masse OK kort, når vi
står i SuperBrugsen i Gislev næste gang.
!
"
### Milland
28
Børnehaven Snurretoppen
Præsentation af mig selv, som ny daglig leder i
Børnehaven Snurretoppen. Jeg hedder Marianne
Wolff og bor i Faaborg sammen med min familie,
som består af vores to børn, Sofie 17 år, Mikkel 20 år og min mand gennem de sidste 29 år
Torben. Jeg er uddannet i 1991 og har siden 2000
været leder. Har været 3 forskellige steder, indtil
jeg i forbindelse med nye strukturtilpasning på
dagtilbudsområdet blev tilbudt den daglige leder
stilling i Snurretoppen.
STORE LEGEDAG
Onsdag den 5. september 2012 havde
vi den traditionsrige Store Legedag
i Gislev. Det er en dag hvor Børnehaven Snurretoppen, Børnehaven Solstrålen, og de kommunale og private dagplejere
mødes og leger sammen hele formiddagen – i år
i Snurretoppen.
Vi startede med at synge – og hver børnehave
og dagplejerne havde en sang med, og der blev
blandt andet sunget om ”Mariehønen Evigglad”
og ”Hjulene på bussen”. Derefter var der dejlige
æbler til alle. Denne dag var der set frem til med
stor forventning. Her havde børnene rig mulighed for at lege på kryds og tværs med mindre
søskende – dem de går til gymnastik, håndbold
eller fodbold med eller dem man har gået i
dagpleje med. Børnene snakkede også hyggeligt
med deres tidligere dagplejere.
Det jeg brænder for som leder er den pædagogiske ledelse og personale ledelse. Hvordan kan vi
som fagpersoner tilrettelægge en dagligdag for
det enkelte barn, hvor barnets trivsel og udvikling er i fokus. Hvor vi som fagpersoner ser og
reflekterer over vores tilgang og relation til det
enkelte barn.
Det, som jeg vil arbejde for, er at Snurretoppen
får et godt samarbejde med vores dagplejere
i området, så det enkelte barn får så nem en
overgang, som mulig fra dagpleje til børnehave.
Skolerne i området skal også være et fokus. I
forhold til Tre Ege Skolen er der et formaliseret
samarbejde. Dette betyder, at vi skal samarbejde
for, at det enkle barn oplever, at over gangen fra
børnehave til skole bliver så godt som muligt.
Det vigtigste for mig er, at alle børn får denne
oplevelse, så derfor vil der også være et uformelt
samarbejde med Gislev Friskole.
Guldgravere
I løbet af formiddagen var der mulighed for at
grave guld og der blev gravet på livet løs i sandkasserne. Det blev fundet mange guldklumper
og der var god brug for store lommer. En lille
dreng var dog uheldig og havde ikke fundet noget, men så delte Jonas glad ud af sine guldfund.
Så var alle glade igen.
Til sidst var der pølser og brød til de sultne guldgravere og de sad rundt om på legepladsen og
spiste blandt de nye og gamle venner.
En stor tak til Andelskassen og Super Brugsen,
som velvilligt havde sponsoreret pølser og æbler.
Til næste år mødes vi i Degnemarken, hvor dagplejerne står for arrangementet – vi glæder os
allerede.
Samarbejde er i det hele taget en nøgleord for
mit vedkommende - der skal jo også samarbejdes
med de forskellige foreninger i Gislev. Hvordan
dette gøres må der udvikles på i fremtiden.
Venlig hilsen
Marianne Wolff
29
Bandholm Foto
Nørrevængets
venner afholder
Julemarked
Søndag den 2. december 2012
kl. 14.30 i caféen på Nørrevænget.
Der vil være salg af juleting, Kinesisk lotteri samt
gløgg, æbleskiver, kaffe m.m.
Nørrevængets Venner
Forårsprogram 2013
9. januar: Fælleskaffe og bankospil
3. februar: Søndagscafè og underholdning
20. februar: Fælleskaffe og underholdning
3. marts:
Søndagscafè og underholdning
20. marts:
Fælleskaffe og underholdning
13. april:
Forårsfest og underholdning.
Der bliver tilmelding
5. maj:
Søndagscafè og underholdning
29. maj:
Fælleskaffe og underholdning
15. juni:
Grillfest Der bliver tilmelding
Julemarkedet
Hvert år 1. søndag i advent holder Nørrevængets
Venner et julemarked i caféen.
Der er salg af æbleskiver, gløgg, øl, vand og
kaffe. Der er salg af juledekorationer,
som vi i bestyrelsen fremstiller, der er også salg
af forskellige hjemmebagte kager og Else plejer
at lave julemarmelade.
Der er også salg af forskellige andre juleting,
som nogle søde damer fra byen fremstiller.
Desuden plejer vi at have Lucia-optog samt hyggemusik på klaveret.
Det plejer at være rigtig hyggeligt og velbesøgt.
Arrangementerne starter kl. 14.30
Grillfesten kl. 17.00
Kørsel med Palles Taxi - tlf. 6262 2815.
Egenbetaling 25,- kr. og bestilling dagen før
Alle er velkommen
venlig hilsen
Bestyrelsen.
Hvis der skulle være nogle, som har ting, der
kan sælges på julemarkedet, vil vivære de glade
modtagere.
30
30
Østergård Fårebrug
For os er kvalitet i arbejdet og
god dialog med kunderne
kerneværdier. Det efterlader
tilfredse kunder, og det sikrer,
at vores løsninger holder
i mange år.
Altilammekødfraegnedyr
lMerinogarn,og
GotlandskPelsuldgarn
lFarveskiftegarn,m.m.
fraHjelholtsUldspinderi
lArwettaStrømpegarn
lSkind,fraegnedyr,
lPlaider,fraSilkeborg
uldspinderiogAlpaca strømperfraFyrfår
l
Vi har åbent tirsdag kl.15-19 og
lørdag 9-13, men ring eller kig ind,
er vi hjemme åbner vi.
Kig ind eller ring og få
et uforpligtende tilbud
Sandagervej 2,5854 Gislev
tlf. 62 29 12 62, www.fåreklip.dk
mail: [email protected]
nu
Isolér
og få en lun vinter
r
u
i
l
p
d
a
P
d
e
m
g
n
i
r
Efterisole
Efterisolering med Papiruld tjener hurtigt sig selv hjem i
besparelser på varmen. Papiruld tilpasser sig omgivelserne, så
loft, krybekælder og hulmur kan efterisoleres effektivt uden
kuldebroer.
DEVISION 110005
Papiruld er helt fugtsikkert og dets brandmodstand er en af
markedets højeste – gennemtestet og dokumenteret af Dansk
Brandteknisk Institut.
Ved isolering med Papiruld er I fri for materialer gennem huset,
kun indblæsningsslangen skal ind.
Papiruld er billigere end traditionelle isoleringsmaterialer, og
du isolerer helt uden spild.
Ring og få et uforpligtende tilbud:
Frands Jeppesen, Strarupvej 4, Sandager
Mobil: 20 71 12 67, www.frandsjeppesen.dk
Email: [email protected]
31
Bandholm Foto
Omkring Holmebækken
v/ Hans Jensen, Hestehavegård.
Sådan omtrent skrev jeg for en del år siden i anden forbindelse om bækken: Holmebækken. Og
det har vel stadig sin gyldighed i dag. Dog med
den forskel, at der de senere år er blevet mere
liv i vandløbet, takket være en forbedret vandkvalitet. Fra en beskeden begyndelse i vejgrøften
ved det gamle Gislev Mejeri løber den gennem
Eskelunds eng, Holme Mose syd om Gislev, forbi
Aagård gennem søen ved Hestehavegård og videre mod Bremisteskoven. Undervejs modtager
den en hel del smårender og drænudløb og når
efterhånden en hel pæn størrelse inden den ved
skoven løber sammen med den lidt større ”Sorteå”, der kommer sydfra ved Brænderupvænge,
forbi Lamdrup og gennem mølledammen ved
Lamdrup Mølle.
Der løber en lille bæk gennem vor mark og forbi
vor have. Om efteråret og især ved tøbrudstid
om foråret bruser den som en hel lille Elv. Ved
sommertid klukker den stilfærdig af sted, og
midt i en hård vinterperiode er den isdækket og
tavs. Men den er der altid. Den er blevet en del
af vor tilværelse, og vi savner dens lyd, når den
er tavs. Jeg tænker ofte på Aakjærs dejlige digt
om ”du kære blide Danske bæk” der slutter med
ordene ”men værn dog mest om bækken”.
Som børn legede vi meget ved bækken. Der var
fisk og meget andet liv i og ved vandet. Dengang
var det en lykke at have sådan et lille vandløb i
sin mark.
Nu er det nærmest det modsatte. Fiskene er for
længst væk og det er småt med liv ved bækken.
Sådan skrev jeg i alt fald for 12 år siden. Og altid
skal vi være på vagt overfor sportsfiskere og
miljøfolk.
Som om vi ikke i egen interesse gør, hvad vi kan
for at bevare vor bæk.
Herefter bliver vandløbet til Kongshøj Å. Besynderligt nok har teknisk forvalt-ning i Ryslinge i
en årrække fejlagtigt kaldt Holmebækken for
”Sorteåen”. Hvilket jeg flere gange har protesteret imod.Først da amtets vandmiljøafdeling for
nogle år siden ”opdagede” at Sorteå kom fra den
anden side fik Holmebæk sit rigtige navn igen.
Selvom der i Ravndrup-kvarteret stadig er noget,
der hedder Sorteåstien.
På den anden side af Gislev Mejeri – ca. 500 m
fra Holmebækkens begyndelse er der et andet
lille vandløb, der begynder som dræn og åben
grøft ude på Gislev Mark, forbi Gislev Friskole og
Sandager for senere at blive til Sallinge å, der som
bekendt er en ”biflod” til Odense å. Jeg synes, det
er ganske interessant, at der i det flade landskab
findes 2 små vandløb, der løber i hver sin retning.
32
32
Går man en tur langs Holmebækken, så er der
ikke så meget at se i begyndelsen, nærmest kun
en åben grøft, hvor vandet glider dovent af sted.
Først efter at have passeret søen ved Hestehavegård kommer der mere fart i strømmen. Ådalen
snævres ind, åbrinken bliver mere stejl og træbevokset og løbet fyldt af store sten.
ned for at rense bladene op. Så var der lys igen!
Det oprindelige ”bagløb” fra søen var en såkaldt
stenkiste. Altså en slags kiste med sider og låg
sat op af store sten. Der findes stadig flere af den
slags i omegnen. Under normale forhold kunne
stenkisten tage vandet. Men engang i 1920’erne
kom der et voldsomt tøbrud efter en ret hård
vinter. Den gamle stenkiste kunne ikke tage alt
vandet. Yderligere havde en isflage sat sig fast
i udløbet og blokerede endnu mere for vandet.
Vandet steg og steg i aftenens løb og stod langt
op i haven og ådalen.
Sidst på natten lød der et vældigt brag. Vandet
var brudt igennem dæmningen og havde lavet
et mægtigt hul. Mange af de store sten fra den
gamle stenkiste var trillet rundt af de store vandmasser. Markvejen over dæmningen var også
væk. Heldigvis stod det lille turbinehus med
alle installationerne nogenlunde uskadt. Det
lignede en hel naturkatastrofe og gav et indtryk
af, hvilke enorme kræfter vandet har. I de næste
dage kom der en masse mennesker for at se på
ødelæggelserne.
I 1916 lavede min far en opstemning på bækken,
så vi fik vor nuværende lille sø. Der blev bygget
et lille hus. Vi kaldte det ”turbinehuset”. Her
blev installeret en vandturbine, der trak en dynamo m.m., som leverede lys til gården. Bagved
blev gravet en dyb rende, turbinerenden, - med
håndkraft. Det var før gravemaskinens tid.
I vandknappe perioder brugte man petroleumsmotor som drivkraft . Anlægget fungerede ganske udmærket og var op til 1938 vor eneste kilde
til elektricitet. En ulempe var dog, at de mange
blade i løvfaldstiden. Om efteråret tilstoppede risten ind til turbinen. Så dalede lyset på grund af
den mindre vandtilførsel, og der måtte en mand
33
33
Bandholm Foto
Den følgende sommer blev der støbt en solid
tunnel af beton, som stadig står i god form. Men
der gik mange læs jord og meget arbejde til at
fylde hullet i dæmningen.
med, at vi stadig har vor del af bækken som privat vandløb. Selvom vi skal holde en dyrkningsfri
bræmme, hvad der i øvrigt falder os let, da vi aldeles ikke kan dyrke så tæt på grund af terrænet.
Vi skal også tolerere, at folk kan færdes langs
bækken – og at amtet vil sløjfe opstemningen,
eller i alt fald forsøge at lave en fiskepassage så
for eksempel ørreden kan gå op og gyde. Ålen
har altid kunnet gå op gennem et ålepas, som vi
har pligt til at holde i orden.
Den øverste del af bækken, ind til udløbet i vor
sø, har status som offentligt vandløb med deraf
følgende kommunal oprensningspligt. Neden
for søen er det stadig såkaldt privat vandløb. For
en del år siden var der fra kommunen og amtets
side bestræbelser for at få hele bækken indtil
Kongshøj å optaget som offentligt vandløb. Men
på grund af lodsejernes modstand forblev bækkens nedre del som privat vandløb. Så har man
selvfølgelig pligt til selv at rense op, hvis det
bliver påkrævet.
Men uanset hvad man finder på af restriktioner
og bestemmelser i fremtiden, så vil vi stadig
betragte Holmebækken som vor bæk, - og tænke
på Aakjærs digt.
Ovenstående artikel er fremskaffet af
Otto Jørgensen fra Lokalhistorisk Forening
Førhen blev oprensning og kantslåning udført
med håndkraft. Nu bruges der maskiner til det
hele. I den nederste del af bækken – den private, kan der dog slet ikke bruges maskiner til
oprensning på grund af de stejle skrænter, træer
og store sten. Rent personlig er jeg godt tilfreds
Harboe´s køreskole
Svinget 3 · 5854 Gislev
Tlf. 2466 8239
34
Frisøren på hjemmebane….
Den 2. maj 2011 åbnede Hårgalleriet v/ Janne Schjødte Hald.
Hårgalleriet v/ Janne Schjødte Hald er frisøren for hele familien,
store som små, unge som ældre, hvor der bliver lagt vægt på faglig
stolthed og på den enkelte kundes behov.
Hårgalleriet er en salon med højt til loftet og en god atmosfære, der
giver en dejlig ro, så du kan nyde din behandling.
Janne er født og opvokset i Gislev og har valgt, efter 7 år som frisør
i Svendborg, at åbne sin egen salon, og har nu de sidste 1½ år drevet
virksomhed på hjemmeadressen Søndervangen 5 i Gislev. Salonen
er bygget til på deres private bolig. Janne, hendes mand og deres to
børn på henholdsvis 2 og 4 år nyder at kunne kombinere arbejdsliv
og privatliv på en sådan måde, at det hele kan gå op i en højere
enhed.
Mandag: 9-16
Tirsdag:
9-16
Onsdag: 18-22
Torsdag: 9-17
Fredag:
9-17
Lørdag: Efter aftale
Efter en forrygende start med mange nye samt gamle kunder, har
Janne så travlt på salonen, at det er en god ide at bestille tid i god
tid. Det kan man i øvrigt nemt og smart gøre inde på hendes
hjemmeside på www.hårgalleriet-gislev.dk
Inno
vativ
®
arbejdsplads
annonce.indd 1
35
31/10/12 09.47
SAAJIG
Her bliver foreningens præsident valgt. På tiden er
det Peder Jørgensen, som må bære præsidentkæden ved festlige lejligheder. De øvrige poster bliver
også besat ved generalforsamlingen og her bliver
også datoer for årets aktiviteter fastlagt.
Sammenslutningen af aktive juletræsrejsere i
Gislev blev stiftet i maj 1981, da den daværende
Håndværker - handels og borgerforening blev
nedlagt. Sammenslutningens eneste formål er
at sørge for at byen får et juletræ. Midlerne fra
den gamle forening samt et årlig kontingent fra
medlemmerne skal sikre byens juletræ. Formuen
er der ikke taget meget af, da Andelskassen og
andre har været flinke til at sponsorere pærer,
når der har været brug for det.
Vi har skovtur en lørdag eftermiddag, hvor vi
kigger til de kommende juletræer, som står ved
Hestehavegård. De er så flinke at sponsorere et
træ hvert år. Bagefter går turen til Herbæk, hvor
vi går en tur i ”Nis Jensens” skov, hvor vi tidligere fik træet fra. Der er ikke store juletræer nu,
men det er dejligt at se og nyde den dejlige skov.
Enkelte år bliver vi tilbudt et træ fra private haver, det er vi selvfølgelig meget glade for.
1. søndag i advent eller sidste søndag i november bliver træet rejst.
Dans om juletræet er som hovedregel sidste
søndag før juleaften.
Sammenslutningen har 12 medlemmer. Aase
som er foreningens sekretær betaler ikke kontingent, men skal komme med en kringle til hver
sammenkomst, da alle arrangementer foregår
i private hjem, må der ikke være flere, dog kan
man søge optagelse, hvor en enig generalforsamling skal sige god for det nye medlem.
Til transport og opsætningen af træet er der god
hjælp fra entreprenør Hans. H. Pedersen ApS.
I 2002 blev sammenslutningen kontaktet af
Erhvervsforeningen, om vi ikke ville sørge for
dansen om juletræet og uddeling af godteposer,
æbleskiver og kaffe. Det har vi stået for siden,
dog betaler erhvervsforeningen godteposerne,
SuperBrugsen og Andelskassen er også gode
sponsorer.
I år bliver det søndag den 16. december 2012
kl. 14.00 med børnegudstjeneste i Gislev Kirke
kl. 13.15.
I januar bliver der holdt julefrokost, hvor vi glæder os over den veloverståede jul.
Det er også en tradition for, at der ved runde fødselsdage uddeles medaljer, som bliver fremstillet
af byens tidligere urmager Erik Fich.
Sammenslutningen holder generalforsamling
grundlovsdag.
Bandholm Foto
Holger Klausen
36
37
Bandholm Foto
AKTIVITETSKALENDER
November
15. Vækst i Gislev - udkommer
15. Åbent hus – Tre Ege Skolen Ryslinge afd.
20. Generalforsamling
– Gislev/Kværndrup Håndboldklub
24. Byens juletræ tændes SAAJIG
24. Julebasar – Gislev Friskole
24. Fasanjagt for medlemmer – Gislev Jagtforening
December
1.
1.
2.
2.
4.
5.
6.
8.
8.
9.
9.
11.
11.
12.
12.
13.
14.
16.
16.
19.
23.
24.
25.
26.
28.
30.
Julefrokost – Gislev Erhvervsforening
Juletur – Gislev Marchforening
Julemarked – Nørrevængets venner
Familieadventsgudstjeneste med kirkekaffe
Julekoncert i Ellested Kirke
Infomøde, kommende bh. klassebørn
– Tre Ege Skolen Ryslinge afd.
Dagplejernes julegudstjeneste
Tilmeldingsfrist til julehygge
– Gislev Pensionistforening
Fasanjagt for medlemmer – Gislev Jagtforening
2. Søndag i advent Gudstjeneste
Julebanko – Gislev Veteranforening
Børnehaven Solstrålens julegudstjeneste
Julekoncert Gislev Kirke
Børnehaven Snurretoppens julegudstjeneste
Julehygge – Gislev Pensionistforening
Lucia – Gislev Friskole
Luciagudstjeneste med kirkekaffe
Familiegudstjeneste
Dans om byens juletræ
Gislev Friskoles juleafslutningsgudstjeneste
Syng julen ind – Julesalmegudstjeneste
Julegudstjeneste
Juledags gudstjeneste
Anden juledags gudstjeneste
Juletræ – Laundrup Marks Egnspils Forening
Julesøndag gudstjeneste
Januar
1. Nytårsgudstjeneste med kirkekaffe
6. Spaghettigudstjeneste – Vi bærer julen ud
9. Fælleskaffe og bankospil
– Nørrevænget venner
13. 1.s.e.H. 3 k. gudstjeneste
15. Babysalmesang
15. Indskrivning – Tre Ege Skolen Ryslinge
19. Medlemsmøde og generalforsamling
– Gislev Marchforening
20. Sidste s.e.H.3 k. gudstjeneste
22. Babysalmesang
22. Sangaften med Poul Chr. Balslev
23. Generalforsamling – Gislev Pensionistforening
25. Vækst i Gislev - deadline for februar-nummeret
27. Kyndelmisse og familiegudstjeneste med kirkekaffe
29. Babysalmesang
Februar
3. Seksagesima gudstjeneste
3. Søndagscafè og underholdning
– Nørrevængets venner
5. Babysalmesang
10. Fastelavnsgudstjeneste
med efterfølgende tøndeslagning
12. Babysalmesang
12. Generalforsamling – Gislev Erhvervsforening
14. Koncert med Micael Castor og Agnar Ellebye
15. Vækst i Gislev – udkommer
17. Salmesangsgudstjeneste med kirkekaffe
20. Fælleskaffe og underholdning
– Nørrevængets venner
24. 2.s. i fasten gudstjeneste
26. Babysalmesang
Marts
3.
3.
3.s. i fasten gudstjeneste
Søndagscafè og underholdning
– Nørrevænget venner
5. Babysalmesang
10. Midfaste gudstjeneste
20. Fælleskaffe og underholdning
– Nørrevængets venner
April
13. Forårsfest og underholdning
– Nørrevængets venner - Der bliver tilmelding
25. Vækst i Gislev – deadline for maj-nummeret
Maj
5. Søndagscafè og underholdning
– Nørrevængets venner
15. Vækst i Gislev – udkommer
29. Fælleskaffe og underholdning
– Nørrevængets venner
Juni
15. Grillfest
– Nørrevængets venner - Der bliver tilmelding
22. Sponsorløb
NB! Alle arrangementer
er omtalt nærmere
andet sted i bladet.
38
Telefonliste - foreninger
Gislev Antenneforening
Fmd. Jan Christiansen
[email protected]
Gislev Erhvervsforening
Dorthe Milland
[email protected]
Gislev Idrætsforening
fmd. Heide Munk
[email protected]
Badminton
Mathias Bo Pedersen
[email protected]
BikeFit
Kristina Boje
[email protected]
Bordtennis
Lars K. Kristensen [email protected]
Fodbold
Lars Bie Hansen
[email protected] Gymnastik og dans
Majbrit Stage
[email protected]
Håndbold (G&K HS)
fmd. Ole Jensen
[email protected]
Gislev Marchfolket
fmd. Elsa Ø. Pedersen
[email protected]
Krocket
Ruth Madsen
[email protected]
Løb og cykel
Marianne Andersen
[email protected]
Ridning (indstillet)
Anika Leth
[email protected]
Gislev Jagtforening
Niels Jørgen Pedersen
[email protected]
Gislev L´hombreklub
Thormod Larsen Gislev Musik Festival
Tommy H. Nielsen [email protected]
Gislev Pensionistforening
Fmd. Gudrun Jeppesen
[email protected]
Gislev Veteranforening
Fmd. Ejner Nielsen
KFUM spejderne
Christina (kasserer)
[email protected]
Laundrup Mark Egnsspilsforening Finn Hviid
[email protected]
Midtfyns Bueklub
Bent Hvam Pedersen
[email protected]
Nørrevængets venner
Else Hviid
[email protected]
SAAJIG
Peder Jørgensen
Sandager Beboerforening
Henrik Møller Hanse
Sandager Kodriverlaug
Frands Jeppesen
[email protected]
Lokalhistorisk Forening
Otto Jørgensen
[email protected]
Selskabet til opstilling af springvand
og skulpturer i Gislev A.m.b.a.
Anders Hein
[email protected]
Gislev Lokalråd
Ebbe Andersen
[email protected]
4075 4258
4088 5219
3113 1902
2228 7882
60622929
3031 1422
2546 6229
4082 3044
4296 8730
2075 8573
5126 5811
2484 9418
6229 2700
6178 6065
6229 1497
6229 2028
6229 1055
6229 1553
6229 2028
6229 1766
6229 1626
2250 7038
2071 1267
2575 1722
6221 4233
2927 7460
Telefonliste - institutioner
Dagpleje – privat:
Fjellerup Private Dagpleje
Hanne West Lægteskov Tinas Private Dagpleje
Tina M. Christiansen
Dagpleje – kommunal:
Ingen kommunal oversigt
Pia Schjødte
Børnehaver – privat:
Solstrålen, Gislev Friskole
Johnny Hansen
Børnehave – kommunal:
Snurretoppen
Marianne Wolff
Skoler – privat:
Gislev Friskole
Margit Østergaard Hansen
Skoler - kommunal
Tre Ege Skolen - Ryslinge afd.
Marianne Aagaard
SFO – privat:
Klubben / Gislev Friskole
Kamilla Bæk
SFO - kommunal
Kålormen / Tre Ege Skolen/Rys
Jette Holm
Andre institutioner:
Gislev kom. Ungdomsklub
xxx xxx
Højskoler:
Den Frie Højskole
Asser Amdissen
Haller:
Ryslinge Hallerne
Gislev repr. Klaus Jørgensen
Kirker:
Gislev Menighedsråd
Solveig Pedersen
Plejehjem og ældrecentre:
Plejecenter Nørrevænget
Merete Jørgensen
Øvrige kommunale institutioner
ARC-Faaborg-Midtfyn Kommune
Lotte Attrup Rasmussen
39
[email protected]
[email protected]
5140 9423
4059 4258
[email protected]
6229 1772
[email protected]
2890 0860
[email protected]
7253 4690
[email protected]
6229 1292
[email protected]
7253 4031
[email protected]
2990 6436
[email protected]
7253 4045
xxx
[email protected]
2137 4552
[email protected]
2233 2970
[email protected]
2441 9945
[email protected]
7253 0520
[email protected]
7253 7423
Mark & Storm Grafisk A/S
Deadline til næste nummer: 25. januar 2013