Indkomne forslag 2015 Fra Kurt Kofod: Vedr. snerydning

Orientering om regeringsgrundlagets fremstilling af
moderniseringsreformen og digitaliseringsstrategien
Moderniseringsreformen varsler nye tider for den offentlige sektor. Den er beskrevet
gennemgående i regeringsgrundlaget, men står klarest frem i afsnittet ”Ny styring af
den offentlige sektor”. Her under fremgår:
”Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner iværksætte en reform med
fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Det skal sikre, at den
offentlige opgaveløsning i højere grad orienteres mod resultater – effektivitet,
kvalitet og serviceniveau..”
En del af denne reform er digitaliseringsstrategien med anvendelse af IT som middel
til at forbedre ledelsen, fagligheden, skabe afbureaukratiseringen og frigøre
ressourcer til bedre service for borgerne. Der bliver således lagt vægt på at digitale
løsninger både skal anvendes til at lette kommunikationen internt og eksternt i den
offentlige sektor, og samtidig skabe nye velfærdsløsninger gennem velfærdsteknologi
til at effektivisere den offentlige sektor og frigøre ressourcer. Dette fokus vil
formodentlig også hænge sammen med en fornyet indsats i det forebyggende
arbejde på flere velfærdsområder, herunder socialområdet, sundhedsområdet og
ældreplejen.
I forhold til kommunikationen, nævner regeringen som et konkret mål at al
kommunikation mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor skal være
digitaliseret inden udgangen af 2015. I denne forbindelse er tanken også at de nye
former for kommunikation kan understøtte afbureaukratiseringen gennem f.eks.
forenkling af afrapportering.
Indenfor velfærdsløsninger nævner regeringen flere centrale velfærdsområder, som
oplagte til en strategisk satsning på ny velfærdsteknologi, at den offentlige sektors
efterspørgsel skal anvendes til at fremme innovationen indenfor velfærdsteknologi.
Der nævnes bl.a. undervisningssektoren, sundhedssektoren, ældreplejen og
handicapområdet.
I regeringsgrundlaget fremstår specielt telemedicin indenfor sundhedsområdet, som
en velfærdsteknologisk løsning, der vil blive lagt vægt på i de kommende år. Men
også andre konkrete løsninger bliver nævnt. Bl.a. videosamtaler med ældre, som kan
erstatte SoSu-medhjælperens besøg hos den ældre, eller nedbringe frekvensen af
disse.
Denne udvikling er dog ikke uden politiske udfordringer. Den nyeste diskussion om
afløsningen af SoSu-medhjælpere med robotstøvsugere som en velfærdsteknologisk
løsning bidrager til at klargøre de muligheder og barrierer som ligger i
velfærdsteknologien.
CVL
Center for
Virksomhedsudvikling og
Ledelse
For notat: Stefan Roth
Kirkegaard
Copenhagen Business
School
Solbjerg Plads 3
Tårn B, 3. Sal
DK-2000 Frederiksberg
CVR: 19596915
Tel.: +45 ∙ 3815 2906
Fax: +45 ∙ 3815 2995
[email protected]
www.cvl.dk
www.forstyr.dk
slip.cbs.dk