Matematik

HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
Første ordinære hovedgeneralforsamling for HK-klubben (kontor, klinikassistenter og grafikere), Aarhus Universitet, onsdag 30. oktober 2013 kl.
13.00-15.00, Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Aulaen
REFERAT
Til stede: Ca. 100 HK-medlemmer/AU, FTR/bestyrelsesformand Helle C. Seiersen (HCS), TAP-FTR/næstformand Aase Pedersen (AAP), klubbestyrelsen/tillidsvalgte: Anette Kudahl, Mette Greve, Marianne Andersen, Linda Fischer, Gitte Ditlefsen, Helle Trolle, Malene L. Sørensen, Henriette Jaquet, Søren Dam, Joan Kjær, Jesper Kittelman, Laila Parbst.
Fra HK Østjylland/Stat: Leo Jensen, Gitte Færgemann, Pia Jensen, Jytte
Gaardsted, Klaus Krogsbæk
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af kasserersuppleant for 1 år
9. Valg af revisor for 1 år
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
11. Eventuelt
Ad 1)
Valg af dirigent
Formand for HK Østjylland/Stat, Leo Jensen, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet udsendt i august samt 16.10.13. Generalforsamlingen er dermed lovligt indvarslet.
Ad 2)
Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at punktet ’Indkomne forslag til vedtægterne’ ikke er anført
på dagsordenen og derfor tilføjes som punkt 7.a. I forlængelse af punkt 7 gennemføres valg af tillidsrepræsentanter/suppleanter/Hus-TR i hvert af de forhandlingsberettigede områder. Et medlem ønskede, at der blev givet lokale beretninger i forbindelse
med de lokale valg. Dette blev taget til efterretning og dagsordenen blev godkendt.
Ad 3)
Valg af referent
Anna Louise Dolan Plaskett blev valgt.
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 1/7
HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
Side 2/7
Ad 4)
Valg af stemmeudvalg
Bente Kejser, Ivy Kirkelund, Esther Henriksen og Rikke Schultz blev valgt.
Ad 5)
Fremlæggelse af beretning ved FTR/bestyrelsesformand, Helle C. Seiersen
(HCS):
1 år og 9 mdr. er gået siden den stiftende generalforsamling, 19. januar 2012. Bestyrelsen og medlemmerne har haft store udfordringer med at finde fodfæste i den nye
AU organisation. Helt grundlæggende har det for både klubbestyrelsen og AU’s ledelser været svært at udrede medlemmers nye placeringer. Dette er der efterhånden
kommet nogenlunde styr på. Bestyrelsen har siden den stiftende generalforsamling
afholdt møder hver måned undtaget de tre sommermåneder (juni, juli og august). Bestyrelsen har indtil nu bestået af 7 tillidsrepræsentanter og 5 suppleanter, men flere
områder mangler TR-repræsentation. Der er i bestyrelsen nedsat forskellige arbejdsudvalg, som alle medlemmer er velkomne til at deltage i. Der er derudover blevet
nedsat et centralt elevudvalg (for alle elever og lærlinge på AU) med en HR medarbejder tilknyttet (½ årsværk). Det er dejligt, at der nu fra AU’s side gøres en indsats
for at styrke elevområdet. Bestyrelsen deltager bredt i hovedsamarbejdsudvalg
(HSU), kontaktudvalg, lokale samarbejdsudvalg (LSU) og TAP-klubben (som omfatter alle OAO TAP-ansatte på AU/ Offentlig Ansattes Organisationer). Gældende for
alle parter har der været dyb frustration over kaos i forbindelse med AU’s omorganisering, og de tillidsvalgte har brugt mange ressourcer på at hjælpe medlemmerne
med at finde sig til rette i den nye organisation på AU.
Emnet om Ny-løn har desuden fyldt meget i bestyrelsesarbejdet. Det har i den forgangne periode været svært at forhandle lønforbedringsresultater til medlemmerne.
Bestyrelsen har derfor igangsat et arbejde med at udarbejde beskrivelser af klare kriterier for at opnå lønforbedring. Der har desuden været en del datafejl i forbindelse
med lønforhandlingerne, som har vakt uro. Derudover har nogle forhandlinger været
problematiske pga. uoverensstemmelser mellem parterne. HCS opfordrer medlemmerne til løbende kompetenceudvikling specielt indenfor internationalisering og
sprog. Der udbydes fx sprogkurser i England, hvor 175 HK’er/andre TAP’er allerede
har været af sted. HCS gjorde i den forbindelse opmærksom på næste ansøgningsfrist til kompetencefondens midler (AU): 6.12.13. Hvis man har brug for hjælp med sin
ansøgning, står den lokale TR til rådighed.
Emnet om offentliggørelse af lønforhandlingsresultater har skabt stor debat i bestyrelsen, hvor der er delte meninger og holdninger om, hvorvidt/hvordan klubben
skal praktisere dette fremover. Alle medlemmer opfordres derfor til grundigt at overveje denne problematik.
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 2/7
HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
Bestyrelsen har også brugt ressourcer på at forhandle en ny lønaftale og indgår generelt i arbejdet med AU’s personalepolitik. Derudover er der blevet brugt store kræfter på arbejdet med den psykiske APV, hvor TR’erne søger så stor indflydelse som
muligt i forhold til at afhjælpe de mange problemer, som undersøgelsen peger på –
herunder en voldsom arbejdsbelastning. Mange medlemmer/kolleger har været sygemeldte pga. arbejdsrelateret stress, og heldigvis er der mange, som er vendt godt
tilbage. Men, vi har også sagt farvel til kolleger, der ikke kunne magte at vende tilbage. I disse sager har TR’erne forsøgt at lave gode fratrædelsesordninger. Det er
glædeligt, at resultatet af den psykiske APV tages alvorligt af AU’s ledelse. Direktør,
Jørgen Jørgensen, lægger ansvaret på ledelsen i forhold til at forbedre arbejdsvilkårene. Alle opfordres til at tage stress alvorligt, og vi bør alle tage ansvar for at hjælpe
hinanden. HCS opfordrede specifikt til, at man tager kontakt sin TR, hvis man selv
føler sig ramt af stress.
Side 3/7
Der er oprettet en ny klubhjemmeside, som nu er i luften:
http://hkklubben.au.dk/
Der har 22. maj 2013 været medlemsudflugt til Cheminova, og udflugten var interessant og rigtig god. Der var plads til flere deltagere, og HCS opfordrede derfor medlemmerne til at deltage i klubbens fremtidige aktiviteter herunder klubbens kommende julearrangement.
HCS afsluttede beretningen med oplysning om, at der skal vælges nye
TR’er/suppleanter og beder medlemmerne overveje, om man ønsker at stille op. Bestyrelsen har et godt samarbejde, og man vil blive tilbudt TR-uddannelse hos HK,
hvis man skulle blive valgt. Man har altid andre tillidsvalgte medlemmer at sparre
med og står derfor ikke alene om ansvaret. Det er en fordel at varetage et tillidshverv,
idet man opnår stor viden og indsigt om arbejdsforholdene på AU og i samfundet generelt.
HCS takkede for ordet, og der blev åbnet for debat.
Kommentarer til debat
Et medlem spurgte til uoverensstemmelser ift. lønresultater. Hvem laver de fejl og
hvad går de ud på? AAP svarede, at det især har været på fakulteterne, at der har
været problemer. Generelt har man skullet finde en ny forhandlingsfacon/tradition,
som fungerer for alle parter.
Et medlem kommenterede emnet om kompetenceudvikling. Hvad er der foregået i
klubbens kompetenceudvalg? AAP svarede, at hun og Ulla Skaft (?) fungerer som
repræsentanter i det centrale AU kompetenceudvalg (nedsat under Hovedsamarbejdsudvalget), hvor en stor del af det konkrete arbejde foregår. Ellers arbejder kompetenceudvalget på fortsat at sikre udbud af kurser vedr. interkulturelle forhold og
sprogkurser. AAP erkender, at aktiviteten i klubbens udvalg har været lille i den for-
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 3/7
HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
gangne periode, men lover at der kommer til at ske meget mere i den kommende periode. Hun opfordrede alle medlemmer til at tage aktiv del i et af de forskellige udvalg
nedsat under HK-klubben.
Side 4/7
Et medlem spurgte til TR’ernes holdning om offentliggørelse af lønresultater. HCS
svarede, at der har været delte meninger internt i bestyrelsen. Den tidligere AU Fællesadministration praktiserede synliggørelse af årets lønresultater og har været vant
til denne praksis, mens man på de tidligere institutter og fakulteter ikke har været
vant til denne praksis. HCS vil derfor bede generalforsamlingen om tage stilling til
problematikken.
Flere medlemmer gav udtryk for støtte til offentliggørelse af lønresultater. Åbenhed er
med til at udviske rygtedannelse, men det vil være en glimrende proces at høre medlemmerne, inden klubben beslutter en praksis. Hvis det skal give mening, er det vigtigt også at synliggøre andre faggruppers resultater, så man kan sammenligne resultaterne på tværs af faggrupper. AAP svarede, at hun ønsker, at hvis navne skal
fremgå af offentliggørelsen, så skal det enkelte medlem spørges om det først. Hun
henviste i øvrigt til, at alle borgere kan søge om aktindsigt i de ansattes lønninger iht.
Offentlighedslovens bestemmelser. Hun støtter synspunktet om synliggørelse af resultater opgjort på tværs af faggrupper.
Et medlem spurgte, hvor lønresultaterne i så fald vil blive offentliggjort. Nogle TR’er
har udsendt de lokale resultater til egne medlemmer på baggrund af HR’s datalister.
Andre TR’er har blot skrevet, hvad der er blevet tildelt i den pågældende lønforhandlingsrunde med begrundelserne for de aktuelle forbedringer. Dvs., at den fulde løn for
de enkelte medlemmer ikke er blevet oplyst. Ét sted er det den lokale leder, der melder resultatet ud for alle faggrupper.
Et andet medlem fortalte om sit tidligere arbejdssted, hvor der var fuldt åbenhed. Lederne meldte altid resultatet ud. Man kan bruge resultaterne som løftestang. Det kan
være svært at forholde sig til i starten, men man vænner sig til det.
Det er vigtigt, at punktet om offentliggørelse af lønresultater drøftes grundigt og vedtages på demokratisk vis af medlemmerne. Derfor skal emnet synliggøres og fremgå
af en mødedagsorden, så alle medlemmer får mulighed for at tage stilling til emnet
og afgive sin stemme.
AAP og HCS henstillede til, at man på de lokale valgområder drøfter og tager stilling
til emnet. AAP opfordrede i øvrigt til at konsultere: https://www.loenoverblik.dk/
Dirigenten/formand for HK Stat Østjylland bidrog til debatten med HK’s officielle holdning om, at der skal være åbenhed, gennemskuelighed og synlighed omkring Ny-løn.
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 4/7
HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
Dirigenten opsummerede slutteligt, at man tager en debat om åbenhed omkring lønresultater i de enkelte valgområder og vender tilbage til punktet senere evt. til næste
generalforsamling. Dette var der konsensus om.
Side 5/7
Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad 6)
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
HK-klubbens kasserer, Dorte Kondrup, fremlagde det omdelte regnskab for perioden
10. januar 2012 til 22. oktober 2013.
Der har været nogle restoverskud fra de tidligere HK-klubber (fra inden omorganiseringen), som figurerer under ’Indtægter’. Periodens resultat er kr. 95.921,28.
Et medlem spurgte til udgiftsposten ’Gaver’/’Receptioner’ – hvad dækker posten konkret over? HCS svarede, at udgifterne dækker over gaver til receptioner, som bestyrelsen deltager i (receptioner ifm. jubilæer, pension, afsked, fx tiltrædelse af ny rektor,
reception for klubbens næstfmd.s/AAP’s runde fødselsdag, elever mm.).
Et medlem spurgte til udgifter vedr. klubbestyrelsesmøder. Kasseren svarede, at udgifter dækker over forplejning/transport til/fra bestyrelsesmøder (i hele DK) og årsmøder på Sandbjerg (som inkluderer overnatninger). HK Stat yder i øvrigt tilskud til
disse aktiviteter, som figurerer under ’Indtægter’.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 7.a)
Tilføjet punkt: Indkomne forslag
HK klubbestyrelsen har rundsendt et bilag med fire ændringsforslag. Se venligst forslagene i bilaget.
§ 3, stk. 3
To medlemmer havde flg. bemærkninger. Det har været en god ordning med hus-TR
i Emdrup, og det er problematisk at ændre vedtægterne til kun at omhandle Campus
Emdrup og ikke andre områder. Andre medlemmer bør også have mulighed for at
komme med et ønske om at stille med en Hus-TR, hvis der skulle opstå behov for
det.
AAP svarede på bestyrelsens vegne: Campus Emdrup skal bestå, men alle andre
områder skal på sigt flyttes til Aarhus, og det kan derfor være svært for andre områder at forhandle de samme TR beskyttelsesvilkår som for en hus-TR på Campus
Emdrup.
Et medlem påpegede, at det er vigtigt, at beslutningen overlades til medlemmerne.
Herefter var der afstemning om bestyrelsens ændringsforslag:
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 5/7
HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
For: 13 medlemmer
Imod: 24 medlemmer
Forslaget blev dermed forkastet.
Side 6/7
§4
Pga. de geografiske udfordringer på AU henstiller bestyrelsen til at, man fremover afholder de lokale områdegeneralforsamlinger i forbindelse med klubbens hovedgeneralforsamling.
Forslaget blev vedtaget.
§ 4, stk. 9
Forslaget blev vedtaget.
§ 4, stk. 10
Et medlem ytrede ønske om at være i direkte dialog med sin lokale TR ved, at de lokale beretninger gives decentralt i de lokale valgområder, og opfordrede derfor medlemmerne til at stemme imod forslaget.
HCS indlagde en timeout mhp. intern drøftelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen trak herefter forslaget.
Derefter gik medlemmerne til de lokale valgområder og genoptog generalforsamlingen kl. 14.50.
Resultat af valg til TR, TR-suppleanter og HUS-TR:
Som suppleant for områderne AU HR, AU Kommunikation, Ledelse & Strategi samt
Forskning & Talent, genvalgtes Lykke Ankersen
Som suppleant for AU Studier genvalgtes Joan Kjær
Som suppleant for AU Viden blev Bodil Hansen nyvalgt
Som suppleant for AU Økonomi & Regnskab (FO) blev Michael Krattet nyvalgt
Som suppleant for AU Økonomi & Regnskab (BA) blev Lene Bødskov nyvalgt
Som TR på Arts blev Mette Greve valgt og suppleant på Arts blev Rikke Bjørn
Jensen nyvalgt
Som suppleant på Tandlægeskolen blev Linda Fischer genvalgt
Som HUS-TR på Campus Emdrup blev Henrik Christensen nyvalgt
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 6/7
HK-KLUBBEN
KONTOR, KLINIKASSISTENTER OG GRAFIKERE
AARHUS UNIVERSITET
Side 7/7
Ad 7.b)
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at bibeholde klubkontingentet til kr. 15 kr./mdr.
Forslaget blev godkendt.
Ad 8)
Valg af kasserersuppleant
Helle Trolle opstillede og blev valgt.
Ad 9)
Valg af revisor
Anne-Mette Pedersen genopstillede og blev valgt.
Ad 10)
Valg af revisorsuppleant
Henriette Jaquet opstillede og blev valgt.
Ad 11)
Eventuelt
HCS takkede generalforsamlingen for god ro og orden og satte pris på den livlige
debat. Hun reklamerede igen for klubbens nye hjemmeside: http://hkklubben.au.dk/
samt aktivitetsudvalgets juletur til Den Gamle By i Aarhus. Tilmeldinger åbner 1. november 2013. Hun orienterede kort om HK’s hvervekampagne målrettet studentermedhjælpere. Sidst takkede hun de afgående TR-suppleanter: Henriette Jaquet,
Anette Kudahl og Laila Parbst. Også en stor tak til HK Østjylland for god støtte ikke
mindst fra Pia Jensens side. Tak til Leo Jensen for at dirigere generalforsamlingen.
Og ikke mindst tak til generalforsamlingens deltagere.
Referent, Anna Louise Dolan Plaskett, 1. november 2013
Dato: 1. november 2013
Ref: alp
Side 7/7