Bedienungsanleitung

EKSTRA SPRØJTEN EKSTRA
SPRØJTEN
Hårdere straf for
overtrædelse af
konkurrenceloven
Det nye
Autobranchens
Videncenter
Side 8
Side 4
Lærlinge fra
Skandinavien
samlet
Side 6
Kvalitet i
skadesreparation
Side 13
Chefen skal være
gearet til vækst
Side 9
35. UDGAVE juni 2013
FAI og D·A·F
fusionerer
1. januar 2014
Side 4
Antallet af skader
er faldet
Side 9
KONKURRENCE!
Side 22
– se navn og logo inde i bladet
FAI’s og Håndværksrådets
skoletilfredshedsundersøgelse
Få alle dine nyheder
direkte fra FAI
Side 5
2
Juni 2013
Fusionen er
næsten i hus
Af Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI
Den 1. januar 2014 fusionerer FAI og DAF til én ny stor brancheforening med navnet Autobranchen Danmark og til én
ny stor arbejdsgiverforening under navnet Autobranchens
Arbejdsgiverforening.
Der blev orienteret om disse planer på de to foreningers generalforsamlinger den 23. maj 2013, og den 2. oktober 2013 afholdes
der en ekstraordinær generalforsamling, hvor det er planen at
fusionen endelig vedtages.
LEDER
Siden efteråret 2010 har vi arbejdet koncentreret med dette projekt, som jeg er overbevist om bliver til stor gavn for både DAF’s
og FAI’s medlemmer.
Med etableringen af Autobranchens Videncenter får vi målrettet
og optimeret rådgivning og hjælp til alle medlemmer inden for
miljø, ledelse, kvalitet, undervisning og autoteknik.
Jeg har i mange år arbejdet aktivt i FAI, og det er derfor ikke uden
en vis vemod, at FAI-logoet nu toner ud, men jeg er samtidig umådelig stolt over at have medvirket til dannelsen af Autobranchen
Danmark og er sikker på, at det er det helt rigtige for branchen
og for medlemmerne.
Hele forløbet har været præget af en bemærkelsesværdig tillid
mellem fusionspartnerne og både bestyrelser, direktører og medarbejdere har arbejdet konstruktivt og åbent med projektet.
Derfor vil vi nu stå med en stærk fælles platform for bilforhandlere, autolakererier og værksteder med en brancheforening og en
arbejdsgiverforening, der er gearet til fremtidens udfordringer –
for dem er der mange af.
Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI
FAI og D·A·F opretter bestyrelsesdatabase for medlemmerne
Som følge af flere års økonomisk krise er kravene til den
enkelte virksomheds dokumentation og forretningsgrundlag skærpet. Herunder sammensætningen af nøglepersoner i og omkring virksomheden.
udvikling, ejerskifte, branding, finansiering, lean og
organisation.
Det betyder, at der i de kommende år vil blive øget
fokus på etablering af professionelle bestyrelser.
Flere medlemsvirksomheder er ramt på tilbagebetalingsevnen – især de medlemsvirksomheder, der alene
har banken som finansieringskilde og ikke er tilstrækkeligt polstret med egenkapital.
I den forbindelse har FAI og D·A·F – i samarbejde med
ASNET Board – oprettet en bestyrelsesdatabase på
internettet, hvori vores medlemsvirksomheder kan søge
efter egnede bestyrelsesmedlemmer. Det vil være muligt
at søge på kandidater ud fra seks kompetencekriterier;
Derfor kan der være god grund til at se på, om den samlede ledelse kan styrkes ved f.eks. i en periode at tilføre
eksterne kræfter med indsigt i finansierings- og kapitalforhold, strategi og organisation, forretningsudvikling
eller tilsvarende.
Udgiver:
Foreningen af Auto- og Industrilakerere
Autobranchens Hus
Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup
Tlf. 33 31 45 55, Fax 33 31 30 75
Annoncetegning:
Malene Engelund, Tlf. 33 31 45 55, [email protected]
Læs mere på www.fai.dk/annonceinfo
Deadlines 2013:
Annoncer og artikler:
12. februar • 13. maj • 14. august • 13. november
”Det handler i bund og grund om at komme styrket
gennem krisen og sikre, at virksomhedens forretningsog kapitalgrundlag også holder på den lange bane. En
professionalisering af bestyrelseslokalet vil derfor være
både et rigtigt og sikkert skridt at tage”, udtaler adm.
direktør i FAI, Michael Nørregård.
Bestyrelsesdatabasen vil være til rådighed efter foreningernes generalforsamlinger torsdag den 23. maj 2013.
Indsendelse af annoncer:
PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i InDesign CS5 samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt Katja Petersen på [email protected]
hvr.dk for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til Malene
Engelund vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via [email protected] og
kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol.
Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til:
FAI, att. Malene Engelund, Autobranchens Hus, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup.
Oplag: 4.500 stk
Layout: Katja Petersen, [email protected]
EKSTRA SPRØJTEN
3
En kæde af fordele...
Kun 5.000,- om året
– alt i laker
Et medlemskab, som kan mærkes direkte på bundlinien!
Lakkæde
Har du lyst til at være det næste kædeværksted, så kontakt gerne
bestyrelsesformand Torben Rasmussen på telefon 51 97 75 97.
Danmar
Se mere om os på www.lakkaeden.dk
Lakkæde
Jeg har aldrig været den store tilhængere af kæder. Jeg må
dog indrømme, at jeg i Lakkæden Danmark oplever, at jeg kan fokusere
på at være selvstændig og gennemføre mine egne planer og samtidig
få markant udbytte af kædefordelene. I vores forretning skønner jeg,
at vi opnår en omkostningsoptimering på materialer på 20-40%.
Vi har optimeret vores omkostningsniveau
med 10-15%. Med en årlig investering på kun kr.
5.000,- må det være verdens bedste forrentning! Vi
er stadigvæk den samme forretning, men vi er blevet
styrket og bedre rustet til de nye tider.
Claus Busk, Ruds Vedby Autolakering
René Thomsen, Hvidkær Autolak
Danmar
– alt i laker
Lakkæden
Danmark
– alt i lakering
Lakkæden Danmark har indgået aftale med ovenstående leverandører.
Kontakt din faste konsulent og hør om mulighederne, hvis du er medlem.
Baldersbuen 23 • 2640 Hedehusene
4
Juni 2013
FAI og D∙A∙F fusionerer
1. januar 2014
FAI’s generalforsamling den 23. maj 2013 blev afholdt
sammen med D·A·F på Hindsgavl slot ved Middelfart
på Fyn. Dagen indledtes med, at både D·A·F og FAI’s
medlemmer blev informeret om fremdriften i fusionen
mellem de to foreninger.
FAI’s direktør, Michael Nørregård, og D·A·F’s direktør, Jens Brendstrup, informerede om hovedpunkterne for en ny fælles brancheforening og en ny fælles
arbejdsgiverforening.
Efterfølgende afholdt de to foreninger hver sin generalforsamling, hvor de to formænd i deres beretninger bad
om medlemmernes tilkendegivelse til hovedpunkterne
i fusionen.
De to generalforsamlinger gav deres bestyrelser mandat
til at arbejde videre med fusionsplanerne ud fra nedenstående hovedpunkter:
1. FAI og D·A·F fusioneres til én brancheforening og
én arbejdsgiverforening pr. 1. januar 2014.
2. Den nye forenings navn bliver Autobranchen Danmark.
3. Autobranchen Danmark består af en salgssektion og
en eftermarkedssektion, som direkte vælger repræsentanter til en hovedbestyrelse og direkte vælger
repræsentanter til faglige udvalg.
4. Der betales, til Autobranchen Danmark, et kontingent, der er fastsat på baggrund af antal ansatte (dog
antal solgte biler for brugtvognsforhandlere).
5. FAI’s arbejdsgiverdel fusioneres med D·A·F’s arbejdsgiverforening til én arbejdsgiverforening under navnet Autobranchens Arbejdsgiverforening.
6.
Der udarbejdes et kontingentregulativ for
Autobranchen Danmark og et kontingentregulativ
for Autobranchens Arbejdsgiverforening.
Fusionen vedtages på ekstraordinær generalforsamling
Vedtægter samt kontingentregulativ mv. for henholdsvis Autobranchen Danmark og Autobranchens
Arbejdsgiverforening fremlægges til endelig vedtagelse
på en ekstraordinær generalforsamling for de to foreninger onsdag den 2. oktober 2013.
Nyt navn og logo for fusionen
Under forudsætning af generalforsamlingernes endelige
godkendelse bliver navnet for den nye fælles brancheforening Autobranchens Danmark med tilhørende logo.
Den fælles arbejdsgiverdel får navnet Autobranchens
Arbejdsgiverforening med tilhørende logo.
Alle medlemmer vil i god tid få tilsendt forslag til vedtægter og forslag til kontingentregulativ.
Autobranchens Videncenter
Af Jacob Lauridsen, D·A·F/FAI
FAI og D·A·F har samlet, målrettet og effektiviseret
den brede vifte af faglig rådgivning, de to foreninger har tilsammen, i videncentret Autobranchens
Videncenter, som fungerer som kompetencecenter for
medlemsvirksomhederne.
”Hensigten med det nye videncenter er at kunne tilbyde
vores medlemsvirksomheder en række nye ydelser og
samarbejdsrelationer indenfor kvalitet, effektivitet, kurser, miljø og autoteknik,” siger Jens Brendstrup, adm.
direktør i D·A·F.
Videncentret sætter fokus på udviklingen af ydelser, der
giver bedre effektivitet hos medlemsvirksomhederne og
bidrager med tiltag, der kan mærkes på bundlinjen hos
landets bilforhandlere, værksteder og autolakerere.
Fokus på medlemmerne
”Autobranchens Videncenter er oprettet for og med
medlemmerne. Det er vores ønske, at medlemmerne
skal være med til at forme videncentret, så de i endnu
højere grad er med til at sætte fokus på de udfordringer, de hver især står over for,” siger Michael Nørregård,
adm. direktør i FAI, om de ydelser, som udvikles i regi
af Autobranchens Videncenter.
Udgangspunktet for videncentrets ydelser er reelle medlemsbehov, som afgrænses og specificeres. Derefter vil
videncentret indhente tilbud fra diverse leverandører.
Allerede pr. dags dato er der indgået samarbejdsrelationer med eksterne udbydere, som er attraktive for medlemsvirksomhederne. På sigt skal relationerne udvides,
så viden og kompetencer bliver funderet og opbygget i
videncentret.
På denne vis kan Autobranchens Videncenter yde assistance indenfor både certificeringer som KS 2000, ISO
9001, værktøjskontrol, reparationskontrol, rådgivning
og ekspertbistand indenfor arbejdsmiljø og eksternt
miljø. Videncentret fokuserer på målrettet rådgivning
og tilbyder også kurser i brug af Autotaks indenfor
skadesopgørelser.
Drevet af erfarne mennesker
Autobranchens Videncenter drives af en række kompetente og brancheerfarne mennesker. Hans Bruun er
tilknyttet som koordinator for videncentret og har med
sin fortid som direktør for Peugeot Danmark og formand for De Danske Bilimportører unik indsigt i branchen på både forhandler- og importørniveau.
Selvstændig konsulent i Dansk Karrosseri Teknik, John
Milton, fungerer som teknisk konsulent for videncentret og er med sine mange år med karrosserierfaring en
værdifuld ressource for medlemmer med udfordringer
med karrosserikontrol og Autotaks. John Milton afvikler både 1-dags kurser i Autotaks/Forsi og on-site træning, udfører kvalitetskontrol af skadesarbejde samt
bidrager med værkstedsoptimering for karrosseri- og
lakeringsværksteder.
Miljøkonsulent i FAI, Klaus Plum, har mange års erfaring med håndtering af miljøsager, kontakt til myndighederne og miljøstyring. Klaus har samtidig et stort
netværk til myndigheder på alle niveauer.
Den samlede kompetencestyrke bidrager med et bredt
netværk af unikke kontakter, som kan løse et bredt
udsnit af forskelligartede opgaver. Den altoverskyggende fordel for medlemsvirksomhederne er videncentrets
evne til at yde hjælp nu og her til de udfordringer, som
medlemmet står over for.
Autobranchens Videncenter er i gang med at udarbejde
konkret tilbudsmateriale, så medlemsvirksomhederne
kan få et overblik over de ydelser, videncentret tilbyder.
Kontakt Autobranchens Videncenter ved at ringe til
D·A·F/FAI på 33 31 45 55.
EKSTRA SPRØJTEN
5
FAI’s og Håndværksrådets
skoletilfredshedsundersøgelse
De 85 FAI-medlemmer, der har besvaret Håndværksrådets og FAI’s skoletilfredshedsundersøgelse, sætter
fingeren på et par ømme tæer i samarbejdet mellem Teknisk Skole Silkeborg og de virksomheder, der uddanner
lærlinge. Men der er heldigvis også lyspunkter.
Af Heike Hoffmann, Håndværksrådet
Får lærlingene undervisning nok?
Det ser desværre ud til, at de 37 timers undervisning,
som skoleopholdene skal indeholde, ikke tilbydes til alle
lærlinge. Mere end halvdelen af virksomhederne peger
på, at deres lærlinge ikke modtager undervisning 37
timer om ugen. Når 40 % af virksomhederne samtidig
fortæller, at der også er lærerfri timer undervejs, så er der
en god anledning til at få taget et fælles kig på kvantiteten af undervisningen – og om skemalægningen kan
foregå anderledes.
Lærer lærlingene nok på skoleopholdene?
Virksomhedernes svar indikerer, at der også skal arbejdes
på kvaliteten af skoleopholdene. Kun 5,5 % af virksomhederne mener, at lærlingen i høj grad har lært tilstrækkeligt på skoleopholdet – det er kun tre virksomheder i
alt. Samtidig angiver 20 virksomheder – ca. 36 % - at
lærlingen kun i lav grad har lært tilstrækkeligt. Det er
fint at se, at mere end 50 % af virksomhederne ”i nogen
grad” er tilfredse – for der skal jo være plads til forbedring. Men spørgsmålet er naturligvis, om vognmalerne,
FAI og lærlingene kan være tilfredse med, at så få virksomheder har en højkvalitetsoplevelse af skoleopholdet.
Et eftersyn af skoleopholdene ligger lige for
Når lærlingene hverken får den undervisning, de i kvalitet og kvantitet skal have efter loven, ligger det lige
for, at man tager en god snak om, hvad der kan gøres.
Og det kan for eksempel gøres med udgangspunkt i
mange af de kommentarer, som FAI’s medlemmer har
formuleret:
Mødedisciplin
En del virksomheder siger i undersøgelsen, at de ikke
har lærlinge, fordi de har haft uheldige oplevelser med
lærlinge – der fx taler for meget i mobil, er for meget
syge eller bare ikke gider passe deres job. Og mødedisciplin er afgørende for et godt læreforhold. Derfor er det
også trist læsning, når undersøgelsen viser, at kun godt
halvdelen af virksomhederne mener, at skolen griber
(tilstrækkeligt) ind over for manglende disciplin.
Det er væsentligt for det gode læreforløb, at lærlingen
møder op og passer sit arbejde, uanset om det er på
skolen eller hos mester. Det er derfor ærgerlig læsning,
når en mester skriver: ”Når folk kommer fulde fredag
morgen, udsættes undervisningen”. Det er naturligvis
kun ét eksempel, men det er helt utilfredsstillende for
mestrene, at dette kan forekomme – og det er mindst
lige så utilfredsstillende for de lærlinge, der møder både
til tiden og ædru!
Det lokale uddannelsesudvalg lever livet stille
”Den, der lever stille, lever godt” er i nogle sammenhænge korrekt, men når FAI’s medlemmer peger på de
ovennævnte problemer med undervisningens omfang
og kvalitet, så er det dobbelt ærgerligt, at meget, meget
få virksomheder har kontakt med eller kendskab til
arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg på Teknisk
Skole Silkeborg:
”Måske skulle det være mere målrettet på kortere
skoleforløb”, ”For meget fritid ødelægger motivationen”, ”Gennemføre undervisningen på kortere tid” og
”Effektivisering [af] opholds varighed”.
• 1 virksomhed er medlem af det lokale uddannelsesudvalg
• 4 virksomheder har kontakt til det lokale uddannelsesudvalg
• 2 virksomheder har kendskab til det lokale uddannelsesudvalg og
• 13 virksomheder har været i kontakt med det lokale
uddannelsesudvalg i forbindelse med en konkret
lærlings uddannelse.
Mange kommentarer peger specifikt på, at skoleopholdet kan kortes ned eller effektiviseres, og sammen med
vurderingerne af skoleopholdenes kvalitet og kvantitet
giver undersøgelsen et godt input til debatten i både det
faglige udvalg og i det lokale uddannelsesudvalg.
Denne del af undersøgelsen viser, at det lokale uddannelsesudvalg på Teknisk Skole Silkeborg sagtens kunne
leve livet mere synligt, end det gør. Der er i hvert fald
en række FAI-medlemmer med holdninger og meninger i forhold til de arbejdsopgaver, som det lokale
Fakta
• 251 FAI-medlemmer har modtaget spørgeskemaet.
• 85 virksomheder har udfyldt skemaet helt eller
delvist.
• Svarprocenten er ca. 34.
• 66 % uddanner lærlinge lige nu.
• Mere end 60 % af virksomhederne har én lærling. 30 % har 2-3 lærlinge.
• Årsagen til, at virksomhederne ikke har lærlinge, skyldes for 50 % vedkommende mangel på
arbejde.
• Undersøgelsen er gennemført i februar/marts
2013.
uddannelsesudvalg kan og skal varetage i henhold til
lov om erhvervsuddannelser.
På positivsiden
Heldigvis peger undersøgelsen også på en række områder, hvor FAI’s medlemmer grundlæggende er glade for
det samarbejde, man har med Teknisk Skole Silkeborg.
Fx peger 64 % af virksomhederne i undersøgelsen på, at
undervisernes faglige kvalifikationer er ”i orden”, og næsten
2/3 af virksomhederne finder, at standarden på udstyr,
materialer og maskiner er særdeles godt eller i orden.
I undersøgelsens afsluttende del har mestrenes kuglepenne fået frit spil, og her skinner det tydeligt igennem,
at kontakten til Teknisk Skole Silkeborg grundlæggende
fungerer godt. Ord og formuleringer som ”hjælpsomme”, ”information”, ”god dialog” og ”info om lærlinge”
går igen og igen, og især ser det ud til, at der er udbredt
tilfredshed med skolehjemmet.
Sørg for, at virksomhederne kender aftaletyperne
Undersøgelsen peger også på, at der er i hvert fald én
opgave, som trænger sig på i den nærmeste fremtid –
nemlig information om de mange forskellige typer af
uddannelsesaftaler, der findes. Mere end 70 % af virksomhederne mener selv, at de mangler kendskab til de
forskellige aftaletyper, man kan indgå. Kun 9 virksomheder mener, at de kender til og ved tilstrækkeligt om,
hvad der findes af aftaler.
I løbet af 2013 etableres de såkaldte praktikcentre, som
skal hjælpe de praktikpladssøgende unge med at kunne
gennemføre en erhvervsuddannelse, fx ved hjælp af delaftaler, korte uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler
osv. De dele af uddannelsen, der ikke kan gennemføres
i en virksomhed, skal så gennemføres i skolepraktik på
praktikcentret.
Hvis vognmalerbranchen vil sikre sig, at flest muligt
lærlinge gennemfører praktikken hos en mester, kan
man med fordel sørge for god og præcis information
om, hvordan man kan ansætte lærlinge – fx i en delaftale. Hvis mestrene selv arbejder for at fordele lærlingene
imellem sig ved hjælp af de forskellige aftaletyper – og i
samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg – kan brugen
af skolepraktik minimeres. Og det har både mestre og
lærlinge en særlig interesse i.
6
Juni 2013
Lærlinge fra Skandinavien samlet i Falun
Vognmalerlærlinge fra Danmark, Sverige, Norge og Finland var i uge 19 samlet i Falun i Midtsverige.
Vognmalerlærlinge deltager i et toårigt, EU-finansieret Leonardo-projekt, og ugens tema er de afsluttende prøver
i de nordiske landes autolakereruddannelser.
For Mathias Frimor, der er indehaver af det danske
mesterskab i autolakering, bød mødet i Sverige også
på en mulighed for at afpudse formen til World Skills
i Leipzig i begyndelsen af juli. Mathias konkurrerede
tirsdag med de øvrige nordiske mestre i en test, der var
baseret på den svenske afslutningstest. ”Testen adskiller sig på mange områder fra en dansk svendeprøve,
og det er muligt, at vi i Danmark kan bruge elementer fra testen som inspiration ved fremtidige justeringer
af den danske svendeprøve”, siger forbundssekretær i
Malerforbundet Søren Kjærsgaard.
Specielt interessant er, at eleverne i den svenske test
får målt deres lagtykkelser flere gange undervejs i
processen, og at sikkerheden under testen vægtes højt;
eleverne mister 1 point for hver graverende fejl, og hvis
de har sat ti point over styr, har de dømt sig selv ude af
svendeprøven/testen.
På et stormøde fortalte eleverne fra de fire nordiske
lande om afgangstesten/svendeprøven i deres eget land.
”Jeg oplever, at de unge mennesker i den grad har rykket
sig i løbet af projektet. De har ikke længere de store problemer med at stå frem foran en forsamling og formulere sig på engelsk. De har udviklet sociale kompetencer”, fastslår Lars Fredriksen, bestyrelsesmedlem i FAI
og udvalgsmedlem i Malerfagets Faglige Fællesudvalg.
Lars Fredriksen og Mathias Frimor
Hele elevgruppen samlet
NYE SVENDE, MAJ 2013
Her er de nye svende, som fik deres
svendebrev den 8. maj 2013.
Svendeholdet har valgt Ali Said Saleh
fra Lakspecialisten A/S i Åbyhøj som
modtager af Mølgaards mindelegat.
Legatet uddeles af FAI til en elev,
som i sin læretid på skoleophold har
udmærket sig ved særligt godt kammeratskab, hjælpsomhed, godt humør
og høj social ansvarlighed. Med
diplomet følger en check på 3.000 kr.
Bagerst fra venstre:
Nicolej – Jacob – Thomas – Niklas M
– Niklas V
Midtfor fra venstre:
Morten – Sten – Kasper – Mads –
Dennis – Jeff – Daniel
Forest fra venstre:
Simon – Ali – Üner – Lærer Jan –
Mustapha – Per – Mikkel
Von Sven instruerer
om PinStriping
EKSTRA SPRØJTEN
Fuld dækning
med perfekt finish
Det vigtigste ved en forsikring er, hvad
der sker, når du får en skade. Det er
først dér, du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af FAI betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard,
når du tegner en forsikring hos If.
Blandt andet får du tilknyttet en fast
kontaktperson, der har erfaring fra
netop din branche. Læg det sammen
med en VIP-postkasse på [email protected],
hvor skader kan anmeldes døgnet
rundt, så har du en forsikring hos If.
Og skulle du mod forventning blive
utilfreds med noget, kan du kontakte
If eller FAI, som sørger for, at behandle
din henvendelse.
Vil du vide mere så ring til os på 70 12 12 22
12038 - InHouse 0512
FAI Forsikring i samarbejde med If
7
8
Juni 2013
DET JURIDISKE HJØRNE
§
Hårdere straf for overtrædelse
af konkurrenceloven
Nye regler skærper straframmen for blandt andet indgåelse af ulovlige
prisaftaler og kartelaktivitet.
Af chefjurist i Håndværksrådet, Peter Andersen
Fra den 1. marts er straffen for overtrædelse af konkurrenceloven blevet skærpet markant. Deltagelse i karteller, som hidtil har været straffet med bøde, kan nu straffes med fængsel - i de groveste tilfælde med op til seks
års fængsel.
Samtidig er bødeniveauet hævet markant, ikke blot for
kartelovertrædelser, men for alle konkurrencelovsovertrædelser. Endvidere har politiet fået mere omfattende
efterforskningsbeføjelser som telefonaflytning, ransagelse, varetægtsfængsling og andet.
Og nu risikerer danske statsborgere at blive udleveret til
retsforfølgelse og fængsel i udlandet, hvis man deltager
i internationale karteller.
Som hidtil er det fortsat således, at en virksomhed eller
en person undgår enhver straf, hvis man som den første afslører deltagelse i et kartel overfor myndighederne
med oplysninger, der kan optrevle kartellet.
Højere bøder
Overtrædelser af konkurrenceloven generelt straffes
med markant højere bøder.
Det gælder uanset, om der er tale om misbrug af dominerende stilling eller aftaler om bindende videresalgspriser. Bødeniveauet afhænger af overtrædelsens grovhed
bedømt efter tre kategorier, mindre alvorlige, alvorlige
og grove overtrædelser.
Ud over disse offentligretlige sanktioner, så risikerer virksomhederne tillige erstatningskrav fra andre
virksomheder, private eller offentlige kunder, hvis
overtrædelsen af konkurrenceloven har påført disse et
økonomisk tab.
§
Endelig risikerer virksomheder, som dømmes for
overtrædelse af konkurrenceloven, at blive udelukket
fra deltagelse i konkurrence om fremtidige opgaver.
Summen af disse sanktioner vil kunne lukke mange
virksomheder.
Pas på
Har man ikke tidligere taget konkurrenceloven alvorligt eller ikke anset det for nødvendigt at tænke nærmere over denne lov, så gør det nu i alle virksomheder.
Og så skal man som leder utvetydigt melde ud for de
ansatte, at firmaet overholder landets love, og at enhver
deltagelse i karteller eller lignende ulovligheder vil være
ødelæggende for firmaet med risiko for hårde straffe.
Af samme grund bør sådanne bevidste overtrædelser imod firmaets udtrykte holdning og politik være
afskedigelsesgrund.
Er man i tvivl om lovligheden af en bestemt fremgangsmåde, så kontakt din organisation, Håndværksrådet
eller Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.
Fakta
Som leder bør man sikre sig, at alle kender reglerne,
og at ingen medarbejdere involverer sig i karteller eller
andre overtrædelser, uanset om den pågældende tror, at
han gør det af misforstået interesse for virksomheden.
Spørg ind til arbejdsgange og samarbejdsrelation med
andre virksomheder, så ingen uforvarende gør noget
forkert, blot ved at gøre som man plejer.
Ved kartelvirksomhed forstås indgåelse af aftaler
mellem konkurrerende virksomheder om
• priser og avancer
• begrænsning af produktion og salg
• opdeling af markeder og kunder
• koordinering af bud
Fakta
Bødeniveauet afhænger af overtrædelsens grovhed bedømt efter tre kategorier:
Overtrædelsens grovhed
Bødestørrelse virksomheder
Bødestørrelse personer
Mindre alvorlige overtrædelser
Op til 4 mio. kr.
Mindst 50.000 kr.
Alvorlige overtrædelser
4 mio. kr. - 20 mio. kr.
Mindst 100.000 kr.
Grove overtrædelser
Fra 20 mio. kr.
Mindst 200.000 kr.
Vækstfondens nye lån skal hjælpe flere virksomheder
Håndværksrådet anbefaler: Få din virksomhed op i højere omdrejninger – brug ny vækstkaution og statens
nye vækstlån.
Er du én af de mange mindre virksomheder, som har
svært ved at få adgang til yderligere kredit i banken?
Så er det værd at overveje kautionen fra Vækstfonden,
anbefaler Håndværksrådets cheføkonom, Jacob Thiel.
”Eksempelvis kan den nye version af vækstkaution være
en god mulighed for nogle virksomheder for at komme
op i omdrejninger igen. Det er noget, som de små og
mellemstore virksomheder skal være meget opmærksomme på”, siger Jacob Thiel.
Samtidig er vækstlånet er nyskabelse, som kan hjælpe
de mange virksomheder, som har sunde projekter, men
hvor banken efterlyser flere sikkerheder.
Kort om Vækstkaution
• Kautionen dækker lån, kreditter, finansiel leasing,
factoring samt arbejds- og betalingsgarantier på op
til 2 mio. kr.
• Kautionen dækker op til 75 pct. af bankens eller
finansieringsinstituttets tab efter sikkerheder og
øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over
finansieringens løbetid.
• Finansieringsinstituttet, som fx kan være din bank,
dit realkreditinstitut eller leasingselskab, yder selve
finansieringen og står for kreditvurderingen.
• Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore
virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer
Kort om Vækstlån
• Vækstlånet skal være på min. 2 mio. kr.
• Du kan anvende Vækstlån til finansiering af etablerede virksomheder med gode vækstplaner, men utilstrækkelige sikkerheder.
• Et Vækstlån er sikret ved pant, men står som
udgangspunkt bagefter andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer.
• Vækstlån bærer en større risiko end almindelige
banklån, og renten er derfor højere.
• Vækstlån ydes direkte af Vækstfonden og er et supplement til virksomhedens øvrige finansiering.
Kilde: Vækstfonden
EKSTRA SPRØJTEN
9
Antallet af skader er faldet
Fra 2011 til 2012 faldt antallet af skader med 28.000,
svarende til 9 %, til under 300.000 skader i 2012.
Dermed er antallet af skader på det laveste niveau siden
2006.
Det gennemsnitlige skadebeløb er steget med små 1,2 %
og ligger nu på 11.010 kroner - heraf udgør lakering knap
30 %. Det betyder, at det samlede reparationsbeløb løb
op i 3,24 milliarder kroner. En reducering af markedet for
autolakering på 10 % betyder en skærpet konkurrence på
et - i forvejen - meget konkurrencepræget marked.
I nedenstående diagram ses udviklingen i skadesantallet
for første kvartal 2013 sammenlignet med de to foregående år – foreløbig ser vi ud til at befinde os på samme lave
niveau trods en mindre stigning for skadesantallet i april.
Chefen skal være gearet til vækst
Når virksomheden vokser er det svært at følge med som leder – FAI mener, det er nødvendigt at lære nogle
teknikker, ellers får man baghjul.
Af Lars Solberg
Mange ejere af autolakererier har i de senere år befundet
sig i en rutchebanevogn, der kører stærkere og stærkere.
Fra at lede en mindre virksomhed med et par autolakerere og en sekretær for et par år siden, står de nu i
spidsen for 10-20 mand med et omsætningskrav, der
kan give søvnløse nætter. Virksomhederne i FAI vokser
i størrelse, og det går stærkt, og hvis ikke kaptajnen på
skuden skal gå ned med stress, kræver det, at han eller
hun lærer nogle teknikker og er klædt på til at være en
god leder, mener FAI.
”Konkurrencesituationen gør, at mange af vores medlemsvirksomheder vokser hurtigt, og her er det altafgørende, at lederne vokser med. Men det er svært. Mange
af dem har ingen ledelsesmæssig uddannelse, og det er
vanskeligt at styre en stadig større virksomhed uden at
have lært det. Derfor er det nødvendigt at få et fagligt
input som ejerleder og leder, ellers sakker virksomheden bagud i den hårde konkurrence. Forkerte lederbeslutninger kan være skæbnesvangre for virksomheden”,
siger adm. direktør i FAI, Michael Nørregård.
Hjælpen er nær
FAI er med i Håndværksrådet, som sammen med de
regionale væksthuse og med støtte fra EU’s sociale fond
og Erhvervsstyrelsen står for et udviklingsprogram, der
hedder Vækst via Ledelse.
Det er målrettet og formet specielt til de travle ledere af
små og mellemstore virksomheder, der ikke kan være
lang tid væk fra den daglige drift.
Gennem Vækst via Ledelse-programmet undgår lederne at ædes op af den daglige drift ved at blive bedre
til at prioritere, uddelegere ansvar og ansætte de rigtige
medarbejdere de rette steder i produktionen. Og lederne får mere overskud og tid til den vigtige, men ofte
forsømte opgave, at tænke strategisk og tage strategiske
FAI-virksomheder tredoblet i størrelse
Bedre chef med Vækst via Ledelse
Grundet hård konkurrence bliver der færre, men
større autolakererier i Danmark.
Vækst via Ledelse er et udviklingsprogram for ledere i små og mellemstore virksomheder (5-50 ansatte). Forløbet er relativt billigt, da det er støttet økonomisk af Danmarks Vækstråd, Erhvervsstyrelsen
og EU.
I dag har FAI 260 medlemsvirksomheder. 100 færre
end for seks år siden, Til gengæld er virksomhedsstørrelsen gået fra godt tre ansatte i gennemsnit til
næsten 10 ansatte. Den største virksomhed i FAI,
Pierre.dk, har 130 ansatte.
beslutninger. Det vil sige at finde ud af, hvordan virksomheden udvikler sig, så der også er en god omsætning
om et år eller fem.
”Traditionelt er mange virksomhedsejere dygtige håndværkere, der kan deres fag, og det har sat gang i en god
forretning. Men når de pludselig står med et stort værksted og mange medarbejdere, får de alt for travlt. Typisk
vil de gerne være med i alle beslutninger, og det holder
ikke i længden. Derfor er der nogle ting, de kan lære,
og her er Vækst via Ledelse et godt tilbud”, siger FAIdirektør, Michael Nørregård.
Skal tage sig tid
Mange ledere mener ikke, at de har tid til at tage af
sted på kursus. Men FAI-direktøren siger, at det er
nødvendigt.
”At være leder af en moderne virksomhed kræver indsigt. Der er meget at holde styr på. Ud over certificeringer, omsætningskrav og myndighedsregler er der
hele det sociale perspektiv med at lede de ansatte, så
alle fungerer optimalt. Og derfor skal en virksomhedsleder være skrap til at lede, og det kan Vækst via Ledelse
bidrage til, siger Michael Nørregård.
Det kører over følgende tre faser:
– Screening. En samtale, hvor lederen får afdækket virksomhedens ledelsesmæssige udfordringer. Det er gratis.
– Afklaring, hvor lederen via profilværktøjer, caseøvelser og seminar finder frem til sine ledelsesbehov og definerer udviklingsmulighederne.
Her er der blandt andet inkluderet et internatophold med andre virksomhedsledere. Denne fase
koster 5.000 kroner.
– Videreudvikling. I denne sidste fase kan deltageren på baggrund af en konkret handlingsplan
få tilskud på op til 50.000 kroner (maksimalt 50
procent) til at finansiere lederkurser, rådgivning
eller specifikke kompetenceforløb målrettet
lederen og virksomheden. Det koster virksomheden 5.000 kroner.
Vækst via Ledelse gennemføres i perioden 20122014 som et samarbejde mellem Håndværksrådet,
Væksthusene, Dansk Erhverv og Syddansk
Universitet.
Yderligere oplysninger kan fås hos Thomas Birger
Hansen i Håndværksrådet på tlf. 24 41 51 40.
Læs mere om projektet på www.vvl.dk
10
Juni 2013
Grundlæggende Lederuddannelse
- rettet til autobranchen
Business College Syd, Mommark udbyder – i samarbejde med FAI, Bilbranchen og D∙A∙F – en af Danmarks
absolut bedste uddannelser inden for ledelse: Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU).
Værkførere på malerværkstedet
Undervisningsmetode
Uddannelsen har fokus på lederrollen på det operationelle niveau, hvor du får træning og inspiration til din
egen, daglige personaleledelse. GLU er et forløb, der
består af flere AMU-kurser.
Netværk
Hvorfor vælge GLU? Ønsker du en større ledelsesfaglig
baggrund, fordi
• du lige er udnævnt som leder?
• du ikke har nogen form for lederuddannelse?
• du har lyst til at starte på en lederuddannelse?
– så er GLU et godt tilbud.
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af
teori, gruppearbejde og praktiske øvelser med henblik på
at relatere teori og øvelser til dit arbejdsliv. Diskussioner,
erfaringsudveksling, små tests, spil og arbejde med cases
er også en del af undervisningen. Cases og eksempler vil
være taget fra branchen.
Du får lejlighed til at møde andre ledere fra forskellige
virksomheder inden for malerbranchen, så glæd dig
til en bred erfaringsudveksling, gode diskussioner og
mulighed for at danne netværk.
Formål med uddannelsen
Det overordnede formål med uddannelsen er at lære,
hvad god ledelse er, herunder:
• at blive mere bevidst om ledelse
• hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god
leder?
• hvad er ”rigtig” lederstil og rigtige ledelsesmetoder i
forskellige situationer?
• hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering?
• personlig planlægning – få styr på din egen tid
• de grundlæggende ledelsesværktøjer
• opbygge netværk blandt andre ledere i malerbranchen.
Kursusforløb
Forløbet strækker sig over 12 dage + 7 dage med salg/
økonomi.
Moduler
INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER
Modul 1 Medarbejderinvolvering d.10. - 12. 09.13
Modul 2 Mødeledelse d.01. - 02.10.13
Modul 3 Konflikthåndtering d.19. - 20.11.13
Modul 4 Personligt mersalg ..* d.17. - 19.12.13
Modul 5 Komm. som ledelsesværktøj d.14. - 16.01.14
Modul 6 Optimering logistik nøgletal* d.10. - 13.02.14
Modul 7 Ledelse og samarbejde d.11. - 13.03.14
* tilvalgsmoduler i salg og økonomi
Uddannelsessted
Business College Syd Mommark Kompetencecenter
Mommarkvej 374 6470 Sydals
Kursuspris
Nedenstående priser gælder for AMU berettiget
kursister.
Pris for ikke berettigede kursister kan du få ved at kontakte Karen Clausen på 7340 7914:
Deltagerbetaling i 2013-priser: Tillæg til norm 3.060 kr.
1.900 kr.
Forplejning og overnatning:
for VEU berettigede kursister: Særlige IV-aktiviteter/arrangementer: 5.938 kr.
3.500 kr.
Refusioner
Der er mulighed for at søge VEU refusion efter gældende regler. Lønrefusion for VEU-berettigede for 19
dage: 12.175,20 kr.
ProcessManager
Tilmelding
– så navigerer du forretningen den rigtige vej
NEXA AUTOCOLOR® styrker din forretning fra A til Z. ProcessManager
er vores nye, unikke it-system til lakbranchen, der optimerer din
virksomheds ressourcer og øger din indtjening. Systemet giver dig
et værdifuldt og præcist overblik over alle væsentlige nøgletal såsom
forbrug per job i tid og kroner og øre samt avanceret lagerstyring
og online-booking.
Forhandler:
Scandinavia Paint Solution A/S • Tlf.: 69 89 81 00 • www.sps-dk.com
✓
✓
✓
✓
Du skal tilmelde dig via www.efteruddannelse.dk – få
evt. et kvik-nummer hos kursussekretær Karen Clausen
– [email protected] telefon 7340 7914
Overblik
Indtjening
Kundeservice
Præcision
Tidsbesparelse
www.nexaautocolor.dk
NEXA AUTOCOLOR er et varemærke der tilhører PPG Industries. © 2013 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Yderligere information om uddannelsen
Kontakt Johnny Nedergaard på tlf: 4274 3800
mail: [email protected]
Et samarbejde mellem:
EKSTRA SPRØJTEN
11
PRESSEMEDDELELSE
Ny ejerstruktur hos AP Farver
Viborgs til dato ældste familieejede virksomhed der i
2013 kan fejre 83 års drift har med indgangen til maj
måned 2013 ændret i ejerstrukturen.
Således indtræder administrerende direktør Torben
Gaml (42) samt salgschef for auto- og industrisegmentet Jesper Johannessen (27) i ejerkredsen. Torben Gaml
der har sine rødder i autobranchen har været tilknyttet
virksomheden siden 2010 hvor han tiltrådte som Adm.
Direktør. Jesper Johannessen er udlært i virksomheden
og har gennem årene primært været beskæftiget med
Auto- og industrisegmentet, siden 2012 som salgschef.
AP Farver har de seneste år været gennem en større
omstrukturering, der har vendt op og ned på meget.
Hele Auto- og Industriafdelingen er flyttet fra Vejle til
Viborg på adressen Lundborgvej 13A, og i januar i år er
afdelingen på Farvervej flyttet og lagt sammen med den
øvrige virksomhed på Lundborgvej.
”Det har været naturligt at følge op på den turn-around
AP Farver har været igennem ved at byde to af de drivende kræfter i denne udvikling indenfor i ejerkredsen
af den gamle Viborg-virksomhed”, udtaler Ole Anders
Petersen, den ene af de to ejere fra tredje generation af
Petersen-familien. ”Ligeledes er det vigtigt for mig at
sikre kontinuitet i forhold til den forandringsvillige kultur der nu er opbygget og som er en forudsætning for
virksomhedens fremtidige succes”, fortsætter han.
et veludbygget lager samt kursus- og testfaciliteter i
Vejle står virksomheden godt rustet til at møde udfordringerne i et stadig mere konkurrencepræget marked.
Og adm. Direktør Torben Gaml følger op: ”Det er kronen på værket for os begge, at blive en del af ejerkredsen
efter tre hårde år præget af omstruktureringer. Vi har
nu den rette base til at skabe fornyet vækst og vinde
markedsandele i alle segmenter.”
AP Farver af i dag har flere forretningsområder. En
mindre del, som dog nok er den mest kendte i Viborg,
er bygningsmaling med forhandling af Nordsjö, et af de
stærkeste brands på området. Gennem alle årene har AP
Farver været den førende udbyder i Viborg og omegn
og med de nye faciliteter på Lundborgvej skabes basen
for at fortsætte denne udvikling. AP Farver er ligeledes
landsdækkende forhandler af Auto- og Industrilakker
fra PPG, et af verdens absolutte top brands på disse
områder. Med et team af professionelle medarbejdere,
KRAFTIG
AFDÆKNINGSFILM
Den nye Norton Plastifilm er den perfekte løsning, som beskytter bilens
karosseri optimalt under påføring af primer og lak i forbindelse med reparation.
- Nem påsætning, reducerer arbejdstiden
- Tåler både vandbaseret og opløsningsmiddelbaseret lak
- Kan anvendes i alle lakeringskabiner
- Tåler temperaturer op til 110° C og infrarød tørring
- Fås i tykkelserne 9 og 11 mikron
- Afsætter ikke mærker på køretøjer, hvor lakken ikke er hærdet
SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S Robert Jacobsens Vej 62 A, 2300 København s
Tlf. 46755244 E-mail: [email protected] www.saint-gobain-abrasives.com
Fra venstre ses Torben Gaml, Ole Anders Petersen og Jesper Johannessen
foran virksomhedens nye domicil på Lundborgvej 13A i Viborg.
12
Juni 2013
LAKexperten Aars KS 2000/ISO 9001 certificeret
Indehaverne af LAKexperten Aars, Brian og Morten Jensen, kunne sammen med deres medarbejdere glæde sig
over en god afslutning på 2012, da ISO certificeringen kom i hus.
Redskab i hverdagen
Med certificeringen på plads er arbejdet dog ikke overstået – det er faktisk først nu det
for alvor skal til at begynde. Morten Jensen fortæller:
- For os er certificeringen meget mere end bare et skilt på facaden. Den tid vi i efteråret har brugt på, at få implementeret de mange elementer fra certificeringen i hverdagen har været en god investering som fremover kommer alle på værkstedet til gode.
Han forsætter:
- Effektivisering foregår andre steder end i produktionen. Også i forhold til det administrative er der noget at hente.
Hele vejen rundt
Med certificeringen kommer man hele vejen rundt – også omkring kunderne. Morten
Jensen fortæller:
- Vi har altid haft fokus på kunderne og haft tilfredse kunder som et dagligt mål, men
krav om dokumentation af afvigelser og kundetilfredshed gør, at vi nu ser på det med
andre øjne. Med LAKexpertens online booking- og planlægningssystem, LAKplan,
Din samarbejdspartner,
når det gælder...!
• KS 2000 certificering i samarbejde med FAI
• Energibesparelser og energieffektivisering
• Projektering af tekniske anlæg
• APV, kemistyring og ATEX-vurdering
har vi i forvejen et redskab, der kan registrere afvigelser lige ved hånden, så den del af
dokumentationen lå lige til højrebenet i forbindelse med certificeringen.
Kunderne har i øvrigt taget rigtigt godt imod online systemet. Det har lettet hverdagen hos dem såvel som os i den daglige dialog, og givet et generelt overblik.
Kunden i fokus
Kravet om dokumentation af kundetilfredshed skræmmer heller ikke i Aars, hvor
gode og tætte relationer til kunderne, som tidligere nævnt i forvejen er et fokusområde. Foruden faste årlige kundearrangementer med mindre fagligt omdrejningspunkt
har der også været afholdt takseringskursus, hvor både medarbejdere fra LAKexperten
Aars og medarbejdere fra kunderne deltog på lige fod og foruden godt fagligt udbytte
også generelt fik en god snak om stort og småt fra hverdagen.
- Alt i alt kan man sige, at ISO 9001/KS 2000 certificeringen har været det naturlige
næste skridt – både for os internt, men også udad til som overbygning på de aktiviteter og tiltag vi i forvejen har god tradition for i relation til vores kunder og samarbejdspartnere, slutter Morten Jensen.
Husk husk husk
Ekstraordinær
generalforsamling
• Miljøansøgning og Myndighedsbehandling
onsdag den 2. oktober 2013
Tlf. 96 30 34 62
www.manconsult.dk
[email protected]
Aalborg
K. Christensens Vej 6
9200 Aalborg SV
MANconsult er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som udvikler
og effektiviserer virksomheder inden for forretnings- og ledelsessystemer,
klima og energieffektivisering samt CSR og arbejdsmiljø.
EKSTRA SPRØJTEN
Fornemt
kvalitetsstempel
til LAKexperten
Viborg
Midtjysk Autolakering A/S kan
fremover smykke sig med et
kvalitetsstempel af den fineste
slags på sine tre værksteder. Som
tre ud af godt 30 autolakererier i
Danmark er de blevet tildelt den
internationalt anerkendte ISO
9001/KS 2000 certificering.
Indehaveren af de tre LAKexperten værksteder i Viborg,
Hobro og Ålestrup, Jesper Gregersen, kunne sammen
med sit personale glæde sig over en god start på 2013,
da ISO certificeringen midt i januar måned kom i hus.
Ved samme lejlighed blev de tre værksteder også alle
KS 2000 miljøcertificerede. Denne certificering havde
afdelingen i Viborg indtil nu været alene om.
Kvalitet i skadesreparation
Autobranchens Videncenter har, i samarbejde
med D·A·F/FAI’s kvalitetsgruppe, formuleret
nedenstående seks kvalitetspunkter som et fælles
udgangspunkt ved udbedring af skader hos autoriserede værksteder, værksteder og autolakererier.
Kvalitetspunkter ved skadesreparation
1) Der anvendes korrekte mærke- og modelspecifikke reparationsanvisninger fra fabrikken.
2) Der anvendes mærke- og modelspecifikt udstyr
og specialværktøj relevant for den aktuelle
skade.
3) Der anvendes originale reservedele eller dele af
samme dokumenterede kvalitet.
4) Der anvendes forbrugsmaterialer bestemt af
bilproducent eller tilsvarende med samme
dokumenterede specifikationer.
5) Medarbejderne skal sikres den nødvendige
importør- og bilproducentkrævede uddannelse eller tilsvarende.
6)Der benyttes KS 2000-certificerede lakeringsværksteder (evt. suppleret med mærke/
modelspecifikke lakeringsanvisninger).
Ovenstående guidelines skal i alle tilfælde sættes
i sammenhæng med god håndværksmæssig kvalitet og sund fornuft.
Fravigelser af ovenstående skal være godkendt af
bilimportør og -producent.
Alle medlemsvirksomheder vil modtage et eksemplar af kvalitetspunkterne til brug i virksomheden.
Sikkens er stolte af at præsentere
DEN NYE
Ian Bates autolakerer
McLaren-lakeringsværksted
“Det er vores opgave at være et
skridt foran konkurrenterne.
Førstepladsen er så godt som sikret
med dette toptunede system”
Motiveret af ønsket om, at ”hæve overliggeren” og en
efterfølgende målrettet indsats, hvor alle procedurer,
arbejdsgange osv. det sidste års tid har været under lup,
har alle medarbejdere på værkstederne nu for alvor fået
systematiseret dokumentation og procedurer.
Styringsværktøj og kvalitetsstempel
Arbejdet frem mod en ISO certificering har været det
naturlige næste skridt for indehaveren af Midtjysk
Autolakering A/S, som også er aktionærer i den landsdækkende frivillige kæde LAKexperten A/S. Hos os
er kvalitet en selvfølge, og kædens slogan ”når kvalitet
er mere end farve” dækker jo netop over at kvaliteten
rækker meget længere end selve lakeringen. Vi håber, at
såvel nuværende som kommende kunder vil tage godt
imod certificeringen. Foruden kvalitetsstemplet, er
arbejdet med certificeringen også motiveret af ønsket
om at uddelegere flere arbejdsopgaver og optimere de
daglige arbejdsgange.
Forsat hårdt arbejde
Det har været en hektisk tid hos folkene på de tre værksteder - klargøring til ISO certificering kræver arbejde.
Dygtige medarbejdere har taget en ekstra tørn og fleksible samarbejdspartnere fortjener også et klap på skulderen, siger Jesper Gregersen. Han fortsætter:
- Vi skal ikke hvile på laurbæerne, men holde momentum og sørge for, at såvel nye som gamle kunder forsat
vil opleve høj service og upåklagelig kvalitet.
Se den nye trailer:
WWW.SIKKENSVR.COM
13
14
Juni 2013
Hjemvisning af Arbejdstilsynets påbud om at ændre
procesudsugning ved spartelarbejde i en slibehal
Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste for nyligt et påbud om at ændre procesudsugning ved spartelarbejde, da det
ikke var tilstrækkelig oplyst om den eksisterende ventilation i virksomhedens slibehal var tilstrækkelig de steder,
hvor der spartles.
Ved FAI’s mellemkomst havde et autolakereri klage
over AT’s afgørelse om etablering af supplerende procesventilation ved spartling.
Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en autolakeringsvirksomhed. I virksomhedens slibehal stod 4-5 køretøjer
samt 1-2 emner, hvorpå der for nylig var blevet udført
PPG bringer ekspertisen fra bilfabrikkerne til dit værksted
spartelarbejde. Arbejdstilsynet fik oplyst, at slibehallen
er 600 m2, og der arbejder 7 personer i hallen, som bliver brugt til forskellige klargøringsarbejder på køretøjer
og dele hertil, inden lakering.
Dagligt og jævnligt udføres spartelarbejde i slibehallen.
Arbejdstilsynet kunne konstatere, at der var rumventilation i rummet, som havde indblæsning via kassetter
placeret under loftet og udsugningsriste i gulvet, men at
der ikke var etableret supplerende procesudsugning til
brug ved spartelopgaver i slibehallen. Biler og emner til
spartling var placeret over udsugningsriste.
Spartelmassen, som havde en MAL-kode på 5-6, indeholdt 10-15 % styren. Arbejdstilsynet vurderede, at
spartelarbejdet i slibehallen ikke foregår sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og afgav påbud om, at der skal
anvendes effektiv procesudsugning ved spartelarbejdet
i slibehallen. Virksomheden oplyste i klagen blandt
andet, at der udsuges i alt cirka 25.000 m3 luft i timen.
Afgørelse
Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste sagen, idet et flertal
af nævnets medlemmer fandt, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig
grad har sandsynliggjort, at den eksisterende ventilation
i virksomhedens slibehal ikke er tilstrækkelig de steder,
hvor der arbejdes med det styrenholdige produkt.
Flertallet lagde vægt på, at det er oplyst, at der i den
600 m² store slibehal findes en eksisterende ventilation
med indblæsning via kassetter placeret under loftet og
udsugningsriste/kanaler i gulvet, og at biler til spartling
er placeret umiddelbart herover.
Flertallet lagde i forhold hertil vægt på, at Arbejdstilsynet
ikke i tilstrækkelig grad har oplyst, hvorledes luftforureningen fra spartelmassens hærdningsproces spredes til
den ansattes indåndingszone, og til andre arbejdspladser, og derved øvrige ansattes åndedrætszoner.
Flertallet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ikke
har oplyst, hvor på bilerne der normalt udføres spartelarbejde, og afstanden herfra til den etablerede udsugning i gulvet, ligesom afstanden til de i slibehallen øvrige 7 ansatte, som udfører for- og efterbehandling samt
klargøring af biler, ikke er oplyst eller beskrevet.
PPG har – som verdens førende inden for autolakker – et tæt samarbejde
med bilproducenterne og er den eneste leverandør af autolakker, der
anvendes af dem alle.
PPGs omfattende viden om bilfabrikanternes produktionsfarver betyder, at vi
kan identificere farvevarianter tidligere end andre lakleverandører. Dette sikrer,
at vores kunder er i stand til at matche enhver bil, der indleveres på deres
værksted.
Vil du vide mere?
FAI’s miljøkonsulent Klaus Plum, der nu er en del
af Autobranchens Videnscenter, svarer gerne på
alle spørgsmål vedrørende miljø, arbejdsmiljø,
brand/beredskab.
Forhandler:
AP Farver • Tlf.: 86 62 12 66 • www.ap-farver.dk
PPG. OEM’ernes og værkstedernes foretrukne lakleverandør.
www.ppgrefinish.dk
Kontakt Klaus på [email protected] eller tlf. 27 24 06 51
Make it happen. With PPG
EKSTRA SPRØJTEN
Der er sket meget siden...
En smørestation. Et autolakereri. Nå,
ja og så i nabodøren en mulighed for
at indkøbe et par flasker vin og en
kasse cigarer – der er sket en del på
autolakereri-området siden dengang.
Sprøjtekabiner, beskyttelse, udsugning
og et hav af regler for blot at nævne
nogle få ting der er ændret siden da.
Billedet er udateret, men efter alt
at dømme er det taget i årene 194045. Autoværkstedet lå i Vester
Farimagsgade i København, og billedet er taget af Erik Petersen, der var
fotograf på Politiken, og det indgår
da også i fotobogen ’Erik Petersens
besættelse’.
Danskerne er de
mindst stressede i EU
THE COLOUR OF TRUST.
Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao har offentliggjort sin årlige undersøgelse af stressniveauet
blandt medarbejderne på virksomhederne i
medlemslandene.
Resultaterne findes i rapporten “Pan-European Opinion Poll on
Occupational Safety and Health 2013”.
For andet år i træk oplever medarbejderne på de danske virksomheder det
laveste stressniveau i EU.
En spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte på virksomhederne i medlemslandene viser, at det psykiske arbejdsmiljø er bedst på de danske
virksomheder.
Medarbejderne er blevet spurgt om deres oplevelse af stress.
Kun fem pct. blandt de ansatte over 18 år på de danske virksomheder oplever
meget hyppigt arbejdsrelateret stress. Til sammenligning er gennemsnittet i
EU på 16 pct.
Sidste års undersøgelse viste, at blandt de ansatte i EU var forventningerne
til en voldsom stigning i arbejdsrelateret stress også lavest på de danske
virksomheder.
Put Standox tæt ved dit hjerte. Det gør bilproducenterne. Standox,
det førende mærke i reparationslak til bilindustrien, har godkendelser fra
alle de store bilproducenter. Det er perfekt for bilforhandlere og ideel
for autolakerere, der udfører garantireparationer. Så hav tillid til os og
stol på, at Standox leverer de bedste resultater.
15
Foto:Polfoto
16
Juni 2013
PRESSEMEDDELELSE
Sikkens lancerer Autowave 2.0
AkzoNobel Automotive and Aerospace Coatings
(A&AC) har frigivet Sikkens Autowave 2.0 og sætter
en ny standard for vandbaserede basefarver med store
fremskridt inden for binder- og pigmentteknologi. Med
fantastisk brugervenlighed, rigtig farve første gang og
reduceret procestid, tilbyder Sikkens nu et ”turboladet” autolakeringssystem, der består af Autowave 2.0,
Autosurfacer UV og Autoclear LV Superior.
”Ingen metallisk farve på markedet kommer i nærheden af den nye Autowave 2.0. Denne opgradering tager
et gigantisk skridt fremad med en fremragende ydelse,
hvad angår nem påføring og farvenøjagtighed, sammen med strålende farver og udseende”, siger A&AC
Marketing Director Kerstin Stranimaier.
Den opgraderede Autowave lanceres gradvist i EMEA,
og derefter følger lanceringer i Amerika samt Asien
og Stillehavsområdet i 2014. ”Jeg synes, at perspektiverne med Autowave 2.0 ser utrolig spændende ud”,
tilføjer Stranimaier. ”I denne opgradering har Sikkens
trukket på sin erfaring som partner med McLaren
F1-racerteamet, hvor der er fokuseret på at give
McLaren-teamet et konkurrenceforspring med supereffektive, højtydende, ultralette lakker. Vi har brugt det,
vi har lært i dette partnerskab, til at levere det bedste
produkt til autolakerere”.
Autowave 2.0 er det seneste produkt, der er medtaget i
The Painters Campaign, en del af reklamekampagnen
Creating Together. Kampagnen blev skudt i gang sidste
år for at sætte fokus på, hvordan produkter fra Sikkens
giver reparatører valuta for pengene. På Sikkens’ websted og i salgsmaterialer er autolakerere på McLaren
Technology Center vilde med Autowave 2.0.
Som en del af lanceringskampagnen udfordrer A&AC
også besøgende på webstedet i ”Play&Spray” ved først
at lakere og derefter sætte sig bag rattet i en virtuel
Grand Prix-bil og spille et af de mest populære spil på
internettet, spillet Mobil 1 Racing Academy. Vinderen
af konkurrencen vil få mulighed for at rejse til McLaren
Technology Center i Woking, England og deltage sammen med McLarens team af autolakerere i arbejdet med
at klargøre en McLaren MP4-28 til et F1-løb.
Autowave 2.0 leverer ikke kun fantastisk ydelse, bemærker Stranimaier, men forøger tillige effektiviteten på
værkstedet. ”Autowave 2.0 er et lysende eksempel på,
hvad kampagnen Creating Together handler om. Med
sin kortere afluftningstid og vores sikkerhed for rigtig
farve første gang får reparatører større kapacitet, hvilket medfører lavere omkostninger og et mere rentabelt
værksted”.
EKSTRA SPRØJTEN
17
2012 endnu et fremgangsår for LAKexperten
LAKexperten A/S afholdte d. 19. april 2013 generalforsamling og kædens aktionærer kunne endnu engang
glæde sig over et år med vækst og fremgang.
Ved generalforsamlingen blev kædens nyeste aktionær præsentret, nemlig LAKexperten Frederikssund –
Centervejens Autolakering. Herudover har kæden siden
sidste generalforsamling budt velkommen til yderligere tre aktionærer. De tre er: LAKexperten - Struer,
LAKexperten - Lakskadecentret og LAKexperten Vejle. Således kunne bestyrelsesformand Per Larsen
starte sin beretning med at præsentere i alt 54 værksteder, som er det højeste antal i kædens historie.
endt læretid. Ved DM i Autolakering 2012 markerede
kæden sig endnu engang stærkt med hele seks ud af i
alt 10 deltagere. Samtidig kunne alle kædens aktionærer
glæde sig over, at det igen blev LAkexperten, som vandt
mesterskabet, da Mathias Frimor fra LAKexperten –
Thisted kunne hyldes som vinder og Jesper Bønlykke
fra LAKexperten – Svendborg fik en flot 3. plads.
Arrangementer for alle
Samtidig med det højeste antal værksteder nogensinde,
kunne formand Per Larsen og berette om aktiv deltagelse i kædesamarbejdet med det ligeledes højeste fremmøde nogensinde. Han fortæller:
- en mødeprocent 85 % henover et helt år er utrolig flot.
Aktionærerne er engagerede og det er derfor en selvfølgelighed at man deltager aktivt i udvikling, optimering
og gode diskussioner. Det høje engagement og åbenhed
overfor hinanden giver alt i alt en stærk kæde og et godt
fundament til fremtidens spændende udfordringer.
Foruden den årlige generalforsamling, afholdtes der i
det forgangene år også en lang række andre bredtfavnende arrangementer. Blandt andet er der etableret et
netværk bestående af administrative medarbejdere, som
mødes flere gange årligt med henblik på erfaringsudveksling og arbejde med konkrete problemstillinger
fra hverdagen. I august gentog LAKexperten succesen
fra 2011 og inviterede alle medarbejdere i hele kæden
til Grandprix stævne på Jyllandsringen. Herudover
afholdtes en række erfa-, regions- og kædemøder for
aktionærer og ledende medarbejdere og som noget helt
nyt efteruddannelse sammen med kunder.
Fokus på næste generation
ISO certificeringer
En stærk kæde
Både i kædens strategi og i dagligdagen er der fokus
på næste generation hos LAKexperten. 26 nye svende
er udlært fra LAKexperten værksteder over hele landet – og langt de fleste forsætter hos deres mester efter
Mange værksteder landet over er den det seneste år
blevet KS2000/ISO9001 certificerede. Også her markerer LAKexperten sig helt i front. Ved generalforsamlingen kunne der således berettes om 23 certificerede
LAKexperten værksteder ud af i alt 32 på landsplan. Et
faktum bestyrelsesformanden betegner som meget tilfredsstillende og et signal om, at LAKexperten optræder
helt i tråd med kædens slogan, der siger, at kvalitet er
mere end farve.
Stærkt koncept
De seneste år har stået i udviklingens tegn hos den
dynamiske kæde, så man i dag kan præsentere et stærkt
koncept, der kommer hele vejen rundt om forretningen.
Øget fokus på procesoptimering gennem bl.a. benchmarking internt i kæden, er i det forgange år vokset og
et område som forsat udvikles.
Ny næstformand
På valg til bestyrelsen var Ole Elkjær, Ib Møller Pedersen,
Bjørn Mikkelsen og formand Per Larsen. Der var genvalg til alle og bestyrelsen ser derfor forsat ud som følger: Per Larsen, Ib Møller Pedersen, Morten F. Nielsen,
Michael Elkjær, Frank Mosegaard, Bjørn Mikkelsen og
Ole Elkjær. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen
konstitueret sig med Per Larsen som formand og Bjørn
Mikkelsen som ny næstformand. Han overtager pladsen efter Ib. Møller Pedersen, som dermed forsætter som
menigt bestyrelsesmedlem.
18
Juni 2013
Lakering af brugte dele
I forbindelse med indførslen af de nye starttider i forbindelse med lakering af løse skruedele i juli sidste år,
blev det ikke længere tidsmæssigt realistisk at lakere en
brugt del på den tid en nydelslakering giver. FAI’s og
DAG’s over 10 år gamle aftale om håndtering af lakering af brugte dele blev derfor gensidigt og i fuld forståelse opsagt.
FAI har derfor indgået en aftale med TRYG og If om,
at lakering af brugte dele opgøres i henhold til principperne i boksen.
REJS MED AUTOBRANCHEN OG ALBATROS
Brugte dele
Brugte dele afregnes med en nydelslakering under følgende forudsætninger:
• Delen er helt OK – næsten som ny (kvalitetskode B1 = Kan umiddelbart anvendes)
• Rengjort for div. olie, lydisolerende materiale, listetape og undervognsbeh. m.m.
• Afskallinger, rust og lignende findes ikke på en A del
• Prikbuler kan forekomme, men ikke opretning
• Om nødvendigt kompenseres den lave starttid med et tillæg på 12 AE
• Brugte plastdele afregnes som Li3 (K1G i FAI euro LAK)
PRESSEMEDDELELSE
LAKGRUPPEN A/S vokser…
Eventyrlige Indien
Tusindårig historie, farvestrålende kultur og fredfyldte
templer. Med Taj Mahal, Agra Fort og Ganges’ hellige by,
Varanasi. Inkl. faglige besøg og helpension!
– med dansk rejseleder, 8 dage
Efter 23 farverige år har Niels Thomsen valgt at sælge
alle aktiviteter i nj handel. ”Det er næsten et kvart
århundrede siden, jeg startede med farver og lak. Det
har været en rigtig god tid i denne farverige verden, men
nu vælger jeg at give bolden videre. Jeg er sikker på, at
det er den rigtige beslutning, der er truffet for alle parter” siger Niels.
nj handel er pr. 29. april 2013 solgt til Ole Dupont, LAKGRUPPEN A/S i Odense.
Tag med på et historiefyldt og farverigt eventyr, når vi rejser til
Nordvestindiens kulturelle trekant dannet af hovedstaden Delhi, Agra
og Varanasi. I Delhi skal vi på tempel- og moskébesøg, og vi oplever
den livlige basar fra bagsædet af en cykelrickshaw. I Agra beundrer
vi det imponerende, sandstensrøde Agra Fort og et af verdens syv
nye vidundere – det gudesmukke og funklende hvide Taj Mahal.
Men ikke nok med det pr. 1. april startede Flemming
Brasgaard i en nyoprettet stilling som distriktschef i
industridelen. LAKGRUPPEN startede i 2000 med 8
ansatte og har langsomt vokset sig større. De er nu oppe
på hele 25 ansatte.
I Varanasi ser vi solopgangen ved den hellige Ganges’ bredder: Når
himlen farves rød, og lysspejlingen over Ganges varsler endnu en
dag, begiver vi os i robåde ud på floden og dens gigantiske kalejdoskop af tempelpræster, sadhuer, ulmende ligbål og hinduistiske
pilgrimme, og vi tager på udflugt til Sarnath, der i stærk kontrast til
Varanasi er et fredfyldt buddhistisk centrum. Undervejs besøger vi
bl.a. en virksomhed, der producerer dele til bilindustrien.
Dagsprogram
Dag 1 Afrejse fra København.
Dag 2 Ankomst til Delhi. Lakshmi-Narayana-templet, Præsidentpaladset, India Gate, Jama-moskeen og rickshawtur gennem
Chandni Chowk-basaren.
Dag 3 Delhi – Agra. Autobranchebesøg og Agra Fort.
Dag 4 Agra. Taj Mahal, Fatehpur Sikri og nattog til Varanasi.
Dag 5 Varanasi. Rickshaw-tur, basar og Ganges-floden.
Dag 6 Varanasi. Pilgrimme ved Ganges-floden og udflugt til Sarnath.
Dag 7 Fly Varanasi – Delhi. Tid på egen hånd, afskedsmiddag
Dag 8 Hjemrejse og ankomst til København.
Afrejse 9. oktober 2013
Kr.
9.990,-
Information og bestilling
www.albatros-travel.dk/aub
[email protected]
Tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode LR-AUB
DELHI
Agra
Fatehpur Sikri
INDIEN
N E
PA
L
Varanasi
Prisen inkluderer: Dansk rejseleder, fly
København – Delhi t/r, udflugter jf. program, 5 nætter på gode hoteller i delt
dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse), 1 overnatning på nattog Agra –
Varanasi på 2. klasse, helpension (ekskl.
drikkevarer), skatter og afgifter.
REJS MED HJERTE, HJERNE OG HOLDNING
Bay
Coast
of
ARABIAN
l
M a
orom
andel
SEA
Bengal
ANDAMAN
SEA
Det går stærkt hos LAKGRUPPEN A/S, der i starten af
året slog sig sammen med datterselskabet Salcolor A/S
(lak til overfladebehandling indenfor træ- og metalindustrien). Der blev lavet en ny fælles identitet med
nyt logo og ny fælles hjemmeside for at symbolisere en
ny start.” Det var vigtigt for os, at signalere en ny start
overfor især vores tidligere Salcolor kunder, så Salcolor
ikke bare blev en del af LAKGRUPPEN men at der var
et nyt fælles udgangspunkt. Vores nye logo symboliserer kvalitet og professionalisme – to ord der er meget
beskrivende for LAKGRUPPEN”, siger Ole Dupont.
Med købet af nj handel udbygger LAKGRUPPEN
deres primære kundebase, som er auto- og industrilakerere og styrker derved deres position på markedet.”Vi
er rigtig glade for købet og ser frem til at samarbejde
med nj handels kunder og vise dem hvad vi kan tilbyde”, udtaler Ole Dupont. ”Vi er så heldige, at Bjarne
Lykke og Niels Teinhart (tidligere nj handel) har valgt
at fortsætte som salgskonsulenter hos LAKGRUPPEN
og fortsat besøge og servicere deres tidligere kunder.”
EKSTRA SPRØJTEN
19
PRESSEMEDDELELSE
Blå multihuller til alle
De er nye – de er blå. Meget er sket siden 3M opfandt slibepapiret i 1904 og nu er
3M klar til at tilbyde endnu en rondel med spiralformet hulkonfiguration – denne
gang til midtersegmentet, hvilket betyder at det nu for første gang er muligt at
anvende multihul teknologien til priser der er til for alle. Den nye serie af rondeller
hedder 3M Hookit Blue og de opsigtsvækkende egenskaber er skabt gennem en
spiralformet hulkonfiguration, som i samspil med de nye specialdesignede multihulsbagplader skaber markedets bedste støvudsugning.
De nye Hookit Blue rondeller i kombination med de nye multihuls bagplader giver øget udsug, mindre støv
og sparer tid.
Omfattende test har vist, at den nye rondel fra 3M sliber væsentligt hurtigere end
eksisterende rondeller i midtersegmentet og desuden kan de slibe længere - samtidig med, at den har markedets bedste støvudsugning.
Tre centrale styrker
Der er tre ting der er vigtige, når man skal vælge sliberondel på et autoværksted,
nemlig dens evne til at fjerne slibestøv fra arbejdsomgivelserne, holdbarheden og
den hastighed, hvormed man kan afslutte slibeprocessen.
Rondellens unikke evne til at fjerne slibestøv kan tilskrives en række teknologiske fremskridt. For det første skaber den unikke spiralteknologi en effektiv hvirvelstrøm, der opsamler støvpartikler og leder dem effektivt væk fra rondellens
overflade. Desuden er det større centerhul med til at lede støvet effektivt væk fra
overfladen. Endelig vil rondellen i kombination med de nye specialdesignede bagplader med forbedret udsugning forbedre ydeevne op til med 50%.
Nøgleordene for de nye Hookit
Blue rondeller fra 3M er hurtigere
slibning, mindre støv i omgivelserne
og længere standtid.
Hurtig og holdbar
Den anden styrke ved rondellen er, at den er særdeles holdbar, dels fordi dens evne
til at lede støvet væk fra rondellen sikrer at den ikke ”pakker” og dels fordi der er
anvendt en speciel type resin, der giver bedre vedhæftning af slibemineralerne. En
holdbar rondel har desuden den sidegevinst, at man sparer kostbar arbejdstid til
rondelskifte.
Bedre finish
Få en højere produktivitet
Anvendelsen af den mest avancerede slibeteknologi er samtidig til gavn for produktiviteten. Således maksimerer rondellernes spiral hulmønster og de nye specialdesignede bagplader støvudsugningen og sikrer en ensartet ridsedybde ved
hver reparation, hvilket skaber et godt grundlag for høj ensartet finish. Desuden
betyder den mindre pakning at man slipper for de dybe sliberidser, der forårsager
uønskede ”Grisehaler”, som er synlige selv efter at bilen er lakeret.
Mindre støv
Det innovative design af det nye multihul-bagpladesortiment gør bagpladerne ideelle til brug sammen med alle 3Ms 150 mm sliberondeller: rondeller med 6 til 15
huller samt Purple+ med multihuller. Bagbladesortimentet, der fås i 5/16 og M8
og både i en standard og i en blød version, sikrer maksimal sikkerhed for brugeren
takket være den enestående støvudsugning.
De nye 3M Hookit Blue fås i et bredt udvalg af kornstørrelser fra P80-til P600
og de nye multihul bagplader fås i to hårdheder. Læs mere om de nye rondeller
på www.3Mauto.dk, hvor du også kan finde en oversigt over den nærmeste 3M
forhandler.
Kort om 3M Hookit Blue rondellerne
•
•
•
•
Spiraldesign øger støvudsugning og slibeevne
Øget støvudsugning giver mindre slibestøv
Slibere længere og hurtigere
Markedets eneste rondel med multihuller i midtersegmentet
Få opgaverne på værkstedet fra hånden i en fart med DuPont
Refinish. Sortimentet af produkter, der er udviklet til at
optimere produktiviteten, sikrer kortere procestider, højere
effektivitet, lavere omkostninger og mindre spild. Samtidig
giver den suveræne kvalitet og korte værkstedstid flere
tilfredse kunder i butikken.
Gå ind på www.lakgruppen.dk for at få mere
at vide om, hvordan vi kan hjælpe med at øge
jeres produktivitet.
Copyright © 2012 DuPont. Alle rettigheder forbeholdes. DuPont Oval-logoet, DuPont™,
The miracles of science™, DuPont Refinish-logoet og alle produkter forsynet med ™ eller ©
er indregistrerede varemærker eller varemærker fra E.I. du Pont de Nemours and Company
eller dets datterselskaber.
DP_Refinish_DK_127x194.indd 1
8/8/12 2:57 PM
20
Juni 2013
Lakkæden Danmark kigger på fremtidens kædekoncept…
Hen over vinteren har Lakkæden Danmark igangsat et udviklingsprojekt, som skal medvirke til, at kæden får udviklet
selve kædekonceptet, så det kan rumme og imødekomme de udfordringer og krav, der må forventes i fremtiden.
“Den automotive branche er på alle områder i opbrud,
og det er tydeligt at alle aktører tilpasser og udvikler sig
til en anden virkelighed og fremtid. Vi er som dygtige
håndværkere og selvstændige erhvervsdrivende nød til
at fastholde vores plads i værdikæden og tænke ud af
boksen fremadrettet, så vores ydelser og kompetencer er
attraktive og konkurrencedygtige”, udtaler bestyrelsesformand Torben Rasmussen.
“Vi er dygtige til at udfylde vores rolle 100 %, men
vi forventer, at vi i fremtiden kan blive udfordret på
at kunne tilbyde på ydelser tværs af forskellige kompetencegrupper. Derfor bør vi allerede nu begynde at
kigge på, hvilke koncepter og ydelser vi skal tilbyde, og
hvorledes de kan implementeres i vores kunders forretningsgange. Vores udgangspunkt er særdeles godt, idet
vi allerede i dag har et samarbejde med vores kunder,
som mere har karakter af et partnerskab end et simpelt
kunde/leverandørforhold.”
”Den indgangsvinkel til et samarbejde viser, at vi som
fagfolk er i stand til at være fleksible og tilpasse vores
ydelser og forretningsgange til de udfordringer og behov,
som vores samarbejdspartnere og kunder har. Vi er overbevist om, at det giver os et godt udgangspunkt til at
videreudvikle, så vi er med til at præge fremtiden og ikke
blot sidder og venter på, at fremtiden kommer til os.”
“Vi ved, at vores kunder også påvirkes af tiderne og de
strukturforandringer, som finder sted. Det vil på et tidspunkt medføre nye ønsker og krav til os. Derfor har vi
igangsat et udviklingsprojekt, hvor vi forsøger at kigge
i krystalkuglen og vurdere, hvilke tendenser der kan
blive til virkelighed, så vi kan være på forkant” udtaler
Torben Rasmussen.
i hele branchen. En forudsætning er, at man tænker ud
af boksen og har mod til at tage de skridt, som er nødvendige for at lykkes.”
“Lakkæden Danmark ønsker at bidrage til udviklingen
– alene eller sammen med andre kollegaer i den automotive branche. Derfor vil jeg da gerne opfordre andre
i den automotive branchen, som tænker i samme fremtidsbaner som os, til at kontakte os – måske kan vi sammen skabe nye muligheder”, slutter Torben Rasmussen.
“Vi følger sammenlægningen af D·A·F og FAI tæt og
hilser den udvikling, som organisationerne har igangsat, meget velkommen. Målet for dette initiativ er at
samle alle automotive organisationer i en stor og stærk
organisation til glæde og gavn for alle aktører på markedet. Et revolutionerende initiativ for hele den automotive branche. Om blot 3-4 år vil de ressourcer, der
investeres i dette visionære projekt skabe markant værdi
Smart parkering...
Moderne parkering, fanget af Camilla Hjort fra D·A·F på Manhattan i New York.
EKSTRA SPRØJTEN
21
PRESSEMEDDELELSE
Ny afdækningsfolie til billakering
NORTON lancerer et nyt sortiment i plastfolie til afdækning ved billakering. Det nye sortiment med betegnelsen Plastifilm er den perfekte løsning for fremragende
beskyttelse af bilens karrosseri ved sprøjtning af fylder,
basefarve og klarlakker under reparationsarbejdet.
Plastifilm er statisk behandlet, hvilket sikrer en perfekt
vedhæftning til bilens karosseri. Afdækningsfolien former sig hurtigt efter bilens konturer, hvilket dermed gør
afdækningsarbejdet hurtigere. Den nye afdækningsfolie
er forbehandlet for brug på fugtige biler, og tillader dermed fugten at fordampe under tørring uden at efterlade
kalkaflejringer i lakoverfladen. Plastifilm kan anvendes
til alle former af lakker, opløsnings- som vandbasserede
lakker, og er endvidere behandlet for at modvirke krakelering- og flager af lak under tørring.
NORTONs afdækningssortiment indgår også flere forskellige typer af afdækningstape, som dækker de mest
almindelige afdækningsopgaver som anvendes på pladeog lakværksteder.
Flere informationer kontakt Saint-Gobain Abrasives
A/S på telefon 46 75 52 44.
Plastifilm er fremstillet af HDPE (High Density
Polyethylene) og er varmeresistent for anvendelse af IR
tørrelamper, og tåler temperaturer op til 110°. Plastifilm
kan leveres i to forskellige tykkelser, henholdsvis
9mikron og 11mikron, og begge kan de leveres i 4m
eller 5m bredde, i længderne 120m, 150m og 300m. I
Sparring
Gennem professionel sparring løfter vi i fællesskab
din forretning
Udvikling
Vi holder os altid opdateret
med de nyeste tiltag i branchen og formidler det videre.
Optimering
Spar tid og penge med en
effektiv styring af arbejdsprocesserne.
nøglen til en
ekSkluSiv klub
værdi
Vores succes afspejles i din
succes, hvorfor vi har fokus på
værdien af vores rådgivning.
– kontakt os og få fordele allerede i dag!
Som kunde hos AP Farver får du:
·
Professionel rådgivning
·
Teknisk assistance fra fagligt topkvalificerede medarbejdere
·
Adgang til it-systemer som sikrer dig en optimeret drift
·
Markedets stærkeste lakprodukter og hjælpematerialer
Kontakt os på [email protected] eller 86 62 12 66 og hør hvor nemt det er, at blive en del af klubben!
A U T OKontakt
& os
I N
D Upå:S T R I
direkte
86 62 12 66 eller [email protected]
www.ap-farver.dk
13_03_AP profil ann_256x178mm_vejl_Ekstra-sprøjten.indd 1
Make it happen. With PPG
20/03/13 13.45
22
Juni 2013
Årets sommertur for medlemmerne
af FAI ØST og Seniorklubben går til
Kongernes Nordsjælland
Vi får en guidet rundvisning på Frederiksborg slot og en introduktion til den meget smukke slotshave.
Efter slottet begiver vi os til den meget populære italienske restaurant La Perla, hvor vi får en 3-retters frokostmenu
med efterfølgende kaffe.
Rundvisningen starter kl. 11.00, så vi mødes på slottets parkeringsplads kl. 10.30.
Hvis nogen kommer med toget, vil der være mulighed for at blive hentet på stationen efter forudgående aftale.
Søndag den 23 juni 2013 kl. 10.30
Pris for hele arrangementet er 200,- kr. pr. person.
Tilmelding senest d. 10. juni 2013
Kr. 200,- bedes indbetalt ved tilmelding på bank konto 6520 4149512
Tilmelding er først gyldig når betaling er modtaget. Husk at oplyse navn på hver deltager ved indbetaling.
De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen for aktivitets- og seniorklubben Øst.
Tlf. 40 53 66 32 eller tlf. 40 94 12 84
KONKURRENCE!
Isvejsning af dørpanel
Kan du opgøre lakeringsarbejdet på denne Peugeot 206,
hvor der er isat et nyt dørpanel ? Send os en opgørelse
over lakarbejdet i forbindelse med denne arbejdsoperation og deltag i konkurrencen.
Isvejsede karrosseridele
Når det drejer sig om isvejsede dele vil der altid
være mere eller mindre beskadigelse af de sideliggende dele. AT-lak/FAI euro LAK systembeskrivelsen siger følgende:
Ved svejsedele er lakreparation af tilstødende dele
indeholdt indtil 10. cm. Er det nødvendigt at lakere
en større del af de tilgrænsende dele, kan behandlingsmønster L eller Li anvendes.
Vær opmærksom på at der generelt i forbindelse
med nye svejsedele ikke altid er overensstemmelse
mellem opmålingen af lakarealet på karrosseridelen og reservedelens beskaffenhed.
Når der er skarret i panelet, vil det være rigtigt at give lak rep.
under 50 %. Delen kræver spartel, fylder, stenslagsgrunder og
evt.pvc behandling.
nydel
Blandt de rigtige opgørelser trækkes der lod om 3 x 6
flasker god vin.
Lakopgørelsen sendes til [email protected] senest den 25.
juni 2013.
nydel
Således opmåles og afregnes lakarealet
Denne skarring skal have samme behandling. Derudover er
panelet sort og afregnes med en overfladelakering.
EKSTRA SPRØJTEN
Fra Håndværksrådets årsberetning 12-13
Målrettet indsats fik ændret reparationsgrænsen
Det var op ad bakke, da Håndværksrådet sammen
med en samlet autobranche forenede kræfterne for at
få ændret reparationsgrænsen for trafikskadede biler fra
65 pct. til 75 pct.
Men takket være gode og vedholdende argumenter lykkedes det at trænge igennem til politikerne, og i aftalen
for første del af regeringens vækstplan blev det i april
besluttet at hæve grænsen til 75 pct. med virkning i
2014 og 2015.
Denne ændring er ikke kommet af sig selv. Siden beslutningen om 65 pct. blev truffet i slutningen af 2010, har
Håndværksrådet benyttet enhver lejlighed til at overbevise politikerne om, at det er en forkert ordning.
Springet fra de oprindelige 75 pct. til 65 pct. har kostet
hundredevis af job og lærepladser og har været en fod på
bremsen for hele autobranchen.
Stadig noget at kæmpe for
Så det var en sejr, men Håndværksrådet hviler ikke på
laurbærrene. Reparationsgrænsen burde være højere end
de 75 pct., og så skal det være en permanent ordning i
stedet for kun at gælde i 2014 og 2015.
Reparationsgrænsen blev hævet igen
”Mange autovirksomheder har måttet afskedige
medarbejdere, fordi man ikke mere måtte reparere
biler, der skulle repareres for mere end 65 pct. af
værdien før skaden. Man har tænkt, at hvis vi nu
kasserer den skadede bil, så går folk nok ud og køber
en ny bil, og det giver indtægter til statskassen. Men
folk får altså ikke pludselig råd til at købe en stor ny
bil, bare fordi den gamle bliver beskadiget.”
Ordfører så et levende eksempel på
reparationsgrænsens konsekvenser
Til et møde med Venstres erhvervsordfører Mads
Rørvig havde formanden for Håndværksrådets
Autoudvalg Henrik Pedersen medbragt en skadet
bil, som efter de nuværende regler skal skrottes,
selvom bilen på ingen måde ligner et skrotningsmodent køretøj. Mads Rørvig lyttede til argumenterne og kunne sagtens se det uhensigtsmæssige
i reparationsgrænsens konsekvenser.
Adm. direktør Ane Buch i TV2 Finans, 22. april 2013.
Møder og en skadet bil på Borgen
Håndværksrådet har lavet analyser og talt med politiske
ordførere om reparationsgrænsen og har sammen med
medlemsorganisationer inden for autoområdet stået
bag aktioner, der kunne åbne politikernes øjne. Blandt
andet har Håndværksrådet sammen med CAD haft en
skadet bil med på Christiansborg, så politikerne kunne
se det absurde i loven.
Håndværksrådet har assisteret lokalafdelinger fra vores
medlemsorganisationer med at komme i dialog med
lokalt valgte politikere og pressen. Radio og tv har været
flittige gæster på værkstederne. Så denne sag har øget
opmærksomheden på hele autobranchen og medvirket
til ændring af den dårlige beslutning fra 2010.
HÅNDVÆRKSRÅDETS AUTOUDVALG
Reparationsgrænse koster arbejds- og lærepladser
Autobranchen har længe mærket konsekvenserne af den
tidligere regerings sænkning af grænsen for, hvornår
en skadet bil skal repareres. Færre biler end tidligere
er blevet repareret, mens flere biler skrottes, og derfor
har autobranchen mistet omsætning, afskediget dygtige medarbejdere og ikke mindst nedlagt stribevis af
praktikpladser.
Protester fra hele autobranchen
Autoudvalget har samlet hele Danmarks autobranche om en fælles indsats for at få ændret reparationsgrænsen. Indsatsen har bl.a. omfattet møder mellem
Autoudvalget og en lang række folketingspolitikere,
hvor politikerne er blevet gjort bekendte med de skadelige konsekvenser af den sænkede reparationsgrænse.
Sagen har flere gange været behandlet i diverse medier.
Særligt i forbindelse med regeringens oplæg til en konkurrenceevnepakke i starten af 2013 har Autoudvalget
gjort opmærksom på det antal nye arbejds- og praktikpladser, som en ændring af reparationsgrænsen kan
give. Indsatsen bar frugt: Med vækstaftalen den 21.
april 2013 hævede Folketinget igen reparationsgrænsen.
Ny registreringsafgift for miljøets skyld
I en længere årrække har der været talt om at omlægge
registreringsafgiften, og Autoudvalget støtter varmt
en intelligent omlægning af afgiften og ønsker en
teknisk baseret afgiftsmodel, der er tidssvarende og
gennemskuelig, og som skaber incitamenter til at købe
en miljørigtig bil. Autoudvalget vil deltage aktivt i drøftelserne, når der kommer et konkret udspil fra regeringen og skatteministeren.
Aktiv deltagelse i Autobranchens Skadesråd
Autoudvalget har siden oprettelsen deltaget aktivt i
Skadesrådet, som er et vigtigt forum, hvor branchen
sammen med forsikringsselskaberne drøfter forhold
omkring forsikringsselskabernes skadestakseringssystem
Autotaks. Reparation af forsikringsskader på biler udgør
en betydelig del af omsætningen i autobranchen, hvorfor
der til stadighed er relevante emner at tage op med forsikringsselskabernes repræsentant Forsikring & Pension.
PÅ AUTOUDVALGETS AGENDA
Håndværksrådets Autoudvalg arbejder for bedre
vilkår for små og mellemstore virksomheder i
autobranchen. Autoudvalget arbejder bl.a. for:
• Fjernelse af reparationsgrænsen
• Omlægning af registreringsafgiften
• Fair og fri konkurrence på autoområdet
• Autobranchens
interesser
i
SKATs
Motorkontaktudvalg
• Dialog med relevante myndigheder og politikerer.
Virksomhederne vil ansætte igen
”Virksomhederne vil først og fremmest ansætte de
medarbejdere, de har måttet fyre i første kvartal,
men vi forventer, at mange virksomheder også vil
ansætte ud over det.”
Politisk chef Frank Korsholm i TV2-nyhederne, 22. april 2013.
23
24
Juni 2013
”Kør Bedre – gennem krisen”
Af Jacob Lauridsen, D·A·F/FAI
Medlemmer af FAI og D·A·F har nu mulighed for at
gøre brug af foreningernes nye kompetenceteam ”Kør
Bedre – gennem krisen”, som er et samarbejde med
KPMG, Lett Advokater og Kapitalbørsen.
Kompetenceteamet hjælper medlemsvirksomhederne
med råd og bistand til blandt andet finansiering, forretningsudvikling og strategi og kan være med til at lave en
handlingsplan med fokus på øget kapitaltilførsel.
God forberedelse inden mødet med banken
Som ejer af egen virksomhed forventer bankerne, at
man som kunde kan fremvise et veldokumenteret forretningsgrundlag med perspektiv i. Bankerne er særligt
optaget af faktorer, som skaber sikkerhed for bankens
kreditafdeling, og der spørges ofte ind til virksomhedens handlingsplan, risikoanalyse og kapitaltilførsel.
Kompetenceteamet hjælper med forberedelse til mødet
med banken – herunder hvad man selv kan gøre, og
hvad man skal være forberedt på.
Lav en handlingsplan
Kompetenceteamet tilbyder sparring og gennemgang
af udfordringer forud for udarbejdelse af en konkret
handlingsplan, der kan bidrage til at løse forhandlerens
udfordringer ved forretningsudvikling, kapital og struktur til fremtiden, tilpasning af forretningsgrundlag og
-forbedringer samt rekonstruktion og krisehåndtering.
Handlingsplanen giver medlemsvirksomhederne et
overblik over strategi, nøgleudfordringer og likviditet.
Start op uden beregning
Kompetenceteamet tilbyder medlemsvirksomhederne
både professionel telefonsparring og et afklaringsmøde
i København, Odense eller Århus - helt uden beregning
- som en del af den indledende fase. Afklaringsmødet
er en dialog om virksomhedens behov og aktuelle økonomiske situation. En telefonisk hotline bliver stillet til
rådighed, som kan benyttes til at få afklaring på akutte
behov og professionel telefonsparring.
Efter den indledende fase fremsender kompetenceteamet et oplæg til samarbejde om en løsning for din
Kvalitet til tiden
virksomhed. Medlemmer vil desuden blive tilbudt folderen ”Møde med banken – hvordan forbereder jeg
mig?” og en ”Kør Bedre – gennem krisen” håndbog om
forretningsudvikling og kapitaltilførsel.
Kompetenceteamets bidrag
• Sparring om strategi og nøgleudfordringer
• Orientering om skattemæssige konsekvenser af
salg
• Hjælp til dialog med bank om likviditet
• Bistand ved tilførsel af ny kapital/lån/finansiering
• Udarbejdelse af handlingsplan for forbedringer
• Orientering om konsekvenser af en rekonstruktion
• Hjælp til etablering af professionel bestyrelse
Kontakt ”Kør Bedre – gennem krisen”-kompetenceteamet ved at ringe på 33 34 07 67.
���
�
��������
Inden for LAK & KNOW-HOW® netværket fokuserer vi på at levere kvalitet, hvilket bl.a. opnås via
stadig faglig efteruddannelse.
Læs mere på www.lakogknow-how.dk, eller kontakt netværkets koordinator, Baden-Jensen A/S.
Vi er din lokale autolakerer
Med 110 medlemmer fordelt over hele landet er LAK & KNOW-HOW®
netværket Danmarks største.
Test os!