1 UDSTOF (PL) c)

Information til forældre med børn, der deltager i Fremtidens Dagtilbud
Dit barns dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave) er udvalgt til at deltage i
udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud i jeres kommune.
Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved
Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner
om at udvikle og afprøve udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud. Programmet er
igangsat af Socialstyrelsen.
Formålet med programmet er at få viden om, hvordan vi bedst understøtter børns trivsel og
læring i dagtilbud. I programmet deltager ca. 9.000 børn i alderen 0-6 år i perioden fra
2014-2016.
Hvad er Fremtidens Dagtilbud?
Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram, der understøtter børns læring, udvikling og trivsel,
ved at pædagoger/dagplejer arbejder målrettet og systematisk med at planlægge, igangsætte og
følge op på pædagogiske aktiviteter i hverdagen. De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så de
enkelte børn møder passende udfordringer set i forhold til deres forudsætninger. Aktiviteternes
indhold vil blive tilrettelagt ud fra de seks læreplanstemaer, som alle dagtilbud ifølge
dagtilbudsloven skal arbejde med, nemlig alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig
udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.
1
Derudover vil dagtilbuddene arbejde med:




Forældreinvolvering
Kompetenceudvikling af personalet
Ledelse
Brug af it som læringsredskab i de pædagogiske aktiviteter.
Hvad får kommunerne ud af at deltage i Fremtidens Dagtilbud?
Ved at deltage i programmet får din kommune en unik mulighed for at bidrage til at forbedre
kvaliteten i de danske dagtilbud. Det pædagogiske personale i de udvalgte dagtilbud får
også konkrete og anvendelige redskaber til at styrke arbejdet med børns trivsel og læring.
Flere redskaber er digitale, og de involverede dagtilbud og dagplejegrupper vil i perioden,
hvor der arbejdes med Fremtidens Dagtilbud, bl.a. få stillet tablets til rådighed. Derudover
skal de enkelte pædagoger, dagplejere, dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter
deltage i kompetenceudvikling.
Hvad får dit barn ud af at deltage i Fremtidens Dagtilbud?
Fremtidens Dagtilbud har til formål at støtte og styrke dit barns trivsel og læring i dagtilbuddet
med udgangspunkt i dit barns forudsætninger og behov.
En god trivsel og læring i dagtilbuddet gør det nemmere for dit barn at klare den fremtidige
skolegang. Fremtidens Dagtilbud understøtter derfor de færdigheder, der giver børn en god
skolestart. Det gælder både barnets almene, sociale og sproglige udvikling.
Hvad skal I som forældre gøre i Fremtidens Dagtilbud?
Undervejs i programmet vil I som forældre blive informeret om og inddraget i de pædagogiske
aktiviteter, som planlægges og gennemføres i dagtilbuddet. Nogle af jer vil vi også gerne bede
deltage i et udvidet samarbejde med dagtilbuddet om at lave kortvarige læringsaktiviteter i
hjemmet, som understøtter og bygger videre på de pædagogiske aktiviteter, som barnet deltager i
i dagtilbuddet. Forskning viser, at en større sammenhæng mellem, hvad barnet oplever i
dagtilbuddet og hjemmet kan styrke barnets læring og udvikling.
Afprøvningen af Fremtidens Dagtilbud forløber over fire perioder af hver 15 uger i 2014-2016 (se
køreplanen på bagsiden af folderen).
For at kunne måle effekten af indsatsen og dermed finde ud af, om programmet gør en forskel,
vurderer vi børnenes udvikling på følgende måde:

Hvert halve år vurderer pædagoger/dagplejere ved hjælp af anerkendte spørgeskemaer
børnenes sproglige og sociale udvikling samt deres evne til problemløsning. Vurderingerne
kobles med data om forældrenes baggrund i Danmarks Statistik.

I forbindelse med afprøvningen vil vi bede jer udfylde et skema om, hvordan I derhjemme
og i samarbejde med dagtilbuddet arbejder med jeres barns udvikling og læring.
Den information, der indsamles, bruges udelukkende til forskning. Vi vil gerne fremhæve, at data
er fuldt anonymiserede. Ingen persondata på børn vil på noget tidspunkt blive beskrevet, så de
kan henføres til det enkelte barn, dets forældre eller konkrete dagtilbud.
Rambølls og Aarhus Universitets medarbejdere i programmet fra har desuden kun adgang til
fiktive CPR-data.
For at kunne vurdere, om programmet gør en forskel, vil pædagogerne/dagplejere i nogle
dagtilbud også lave videooptagelser af arbejdet i Fremtidens Dagtilbud i udvalgte situationer og
dagtilbud. I videooptagelserne vil der ikke være fokus på det enkelte barn, men på pædagogernes
2
rolle i det pædagogiske arbejde. Videooptagelserne vil kun blive anvendt i forskningsregi til
analyse af den pædagogiske praksis og vil således ikke blive offentligt tilgængelige. Hvis I skulle
have indvendinger mod, at jeres barn indgår i optagelsen, bedes I give besked til jeres
dagtilbudsleder, om at I ønsker jeres barn undtaget fra videooptagelserne.
Køreplan for programmet
Af køreplanen fremgår de væsentligste aktiviteter i Fremtidens Dagtilbud for første periode,
efteråret 2014.
Periode
Aktivitet
Involverede
1. august – 20.
august
1. august – 20.
august
1. august – 20.
august
25. august
Uge 36
Indsamling af kontaktoplysninger fra forældre
Projektleder og deltagende
dagtilbud
Deltagende dagtilbud og
forældre
Deltagende dagtilbud
Jan.
2015
Efter-måling, første periode
Måling af dagtilbuddets rammer, herunder læringsmiljøet i
hjemmet og forældresamarbejdet
Før-måling af børnene, første periode
Første eksperimentperiode begynder
Tværkommunal lanceringskonference
Deltagende dagtilbud
Politikere og interessenter fra
de deltagende kommuner
Deltagende dagtilbud og
børnehaveklasselærere
3