Artikel 1 - Langmarkskolen

Generalforsamling den 18.februar 2015
Fremmødte til generalforsamlingen ca. 45
1. valg af dirigent
Erik Nissen blev enstemmigt valgt
2. bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning samt
beretning fra atletik.
Beretningen lægges på hjemmesiden.
Der efterspørges mulighed for afprøvning inden der
bestilles klubtøj.
3. beretning fra udvalgene
Kim R. Petersen, formand for Motion og Tri fremlagde
beretning fra Motion og TRI .
Beretningen lægges på hjemmesiden.
4. Fremlæggelse af regnskab for
det forløbne år
Ulla Arreborg, kasserer fremlagde årets regnskab, og der
blev udleveret eksemplarer af dette..
Regnskabet blev godkendt.
Spørgsmål/kommentarer fra salen: der fremsættes et
ønske om, at HIF starter med spining igen..
Der ønskes en stillingtagen til, hvilke aktiviteter der skal
udbydes via klubben.
5. forelæggelse af næste års
budget, samt fastsættelse af
kontingenter
Formanden fremlagde budget for 2015.
Budgettet er opdelt på følgende måde:
 Overordnet budget
 VUC Vesterskovsløb
 Motion og Tri
 Atletik
Nuværende kontingent fastholdes.
6. Behandling af indkomne
forslag.
Forslag til vedtægtsændring er
indkommet
§ 8 i foreningens vedtægter ændres således at sidste linje
slettes: Generalforsamlingen varsles i dagspressen.
Fremover varsles generalforsamlingen over hjemmesiden
pr mail/brev.
Bestyrelsen arbejder videre med formuleringen.
7. Valg af bestyrelse
a)Sekretær
b) kasserer
Preben Bech stiller op til kasserer posten og vælges.
Janni Riis Jensen stiller op til sekretær posten og vælges.
Rene Steenberg Olsen melder sig som suppleant og vælges.
C) 2 suppleanter
Mark Sørensen fortsætter som suppleant
8. Valg af 1 revisor
Tove Larsen er på valg. Tove genopstiller og fortsætter.
9. HIF initiativ pris
Lise Ribergaard modtager prisen for sit store arrangement
for begynderhold.
10. Eventuelt
Aktive løbere er en åben gruppe på face book, og man
ønsker, at det bliver en lukket gruppe.
Der mangler trænere til at tage sig at de løbere, som ikke
passer ind i klubbens nuværende løbehold. Forslag om at
trænerne kan arbejde videre med fartholder. Dette tages
op til et tirsdagskaffe møde.
Forslag om seniorkontingent.