Jydsk Håndbold Forbund Kreds 5

Midtpunktet, Dalstrup
MINI-INFO
2012
Møllebækken
Mini-info
Indhold:
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Praktiske oplysninger om
Møllebækken . . . . . . . . . . . . 1
Telefonservice . . . . . . . . . . . 4
Mobiltelefoner . . . . . . . . . . . 4
Hvad er Møllebækken . . . . . . 4
Personalegrupper på
Møllebækken . . . . . . . . . . . . 8
Information . . . . . . . . . . . . . 8
It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bosted . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Region Midtjyllands værdier . 13
Møllebækkens værdigrundlag 13
MED/LMU . . . . . . . . . . . . . . 14
Arbejdsmiljøorganisation . . . 15
Virksomhedsplan vedr. sikkerheds- og sundhedsarbejde . . 15
Forældreråd . . . . . . . . . . . . 15
Udvalg, råd og grupper. . . . . 16
Ansættelse af medarbejdere . 17
Principper omkring ansættelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lønpolitik . . . . . . . . . . . . . . 17
Introduktion . . . . . . . . . . . . 17
Kompetenceudvikling . . . . . . 17
Medarbejdersamtaler . . . . . . 17
Ligestillingspolitik. . . . . . . . . 17
Sygepolitik . . . . . . . . . . . . . 17
Arbejdsmiljøpolitik . . . . . . . . 18
Seniorpolitik . . . . . . . . . . . . 18
Rygepolitik . . . . . . . . . . . . . 18
Alkoholpolitik. . . . . . . . . . . . 18
Mobiltelefonpolitik . . . . . . . . 19
Orlov . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tjenestefrihed uden løn . . . . 19
Tjenestefrihed med løn . . . . . 19
Omsorgsdage . . . . . . . . . . . 19
Nedsat tjenestetid . . . . . . . . 20
Principper omkring
vagtplanlægning . . . . . . . . . 20
Lønforskud . . . . . . . . . . . . .
Lokalaftale . . . . . . . . . . . . .
Tillidsrepræsentant . . . . . . .
Arbejdsskader . . . . . . . . . . .
Voldspolitikker på
Møllebækken . . . . . . . . . . . .
Fysisk magtanvendelse. . . . .
Registrering af trusler om
vold . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erstatning . . . . . . . . . . . . . .
Tavshedspligt . . . . . . . . . . .
Underretningspligt for alle. . .
Fagpersoners underretningspligt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retningslinjer for aktindsigt .
Indgående post . . . . . . . . . .
Nøgler . . . . . . . . . . . . . . . .
Befordringsgodtgørelse. . . . .
Kørsel i Møllebækkens busser
Fastspænding . . . . . . . . . . .
Jubilæumsgratiale . . . . . . . .
Lån af institutionens ting . . .
Leverandører og leverandørlister . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontokort . . . . . . . . . . . . . .
Personligt udlæg . . . . . . . . .
Elektronisk faktura . . . . . . . .
Rekvirering af håndværkere .
Traditioner . . . . . . . . . . . . .
Bruttolønsfinansierede
personalegoder . . . . . . . . . .
21
21
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
Mini-info
Møllebækken
Forord
”Mini-info” er udarbejdet med det formål at give en oversigt
over nogle af de generelle bestemmelser og retningslinier, der
er gældende for ansatte på Møllebækken.
Vi er pt. ca. 190 ansatte på Møllebækken.
Vi forventer at ”Mini-info” vil blive brugt aktivt.
Erik C. Petersen,
Forstander
Praktiske oplysninger om Møllebækken
Møllebækken,
Strandvejen 24-26,
Fjellerup,
8585 Glesborg
Telefon
Fax
E-mail
Hjemmeside
7847 8200
7847 8214
[email protected]
www.moellebaekken.rm.dk
Forstander Erik Corfitz Petersen
Telefon
7847 8201
Mobil
7847 8211
E-mail
[email protected]
Stedfortræder Jytte Faurholt Jacobsen
Telefon
7847 8202
Mobil
7847 8212
E-mail
[email protected]
Pedel Calle Westrup
Mobil
7847 8330
E-mail
[email protected]
Træffes indenfor normal arbejdstid.
Tillidsrepræsentant SL Mats Sommer
Telefon
7847 8209
E-mail
[email protected]
1
Mini-info
Den Danske Kvalitetsmodel Ressourceperson Lis Boje
Telefon
7847 8208
Mobil
7847 8218
E-mail
[email protected]
Konsulent Dorte Neumann
Mobil
7487 8271
E-mail
[email protected]
Brand
Brand & Redning Djursland 8959 4000
eller Alarmcentral
112
Brændtvadvej
Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs
Telefon
7847 8220
Afdelingsmobil
7847 8221
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Kirsten Andreassen
Mobil
7847 8222
E-mail
[email protected]
Fundamentet
Solbakken 11, 8240 Risskov
Telefon
7847 8230
Afdelingsmobil 1
7847 8232
Afdelingsmobil 2
7847 8233
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Pernille Bregendorf
Mobil
7847 8231
E-mail
[email protected]
Kløvhøj
Kløvhøjvej 37-39, Dalstrup, 8500 Grenaa
Telefon
7847 8250
Afdelingsmobil
7847 8252
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Kirsten Andreassen
Mobil
7847 8222
E-mail
[email protected]
2
Møllebækken
Labyrinten
Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg
Telefon
7847 8260
Afdelingsleder
7847 8261
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Helene Friis
Telefon
7847 8262
Mobil
7847 8263
E-mail
[email protected]
Midtpunktet
Kløvhøjvej 33, Dalstrup, 8500 Grenaa
Telefon
7847 8220
Afdelingsmobil
7847 8221
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Kirsten Andreassen
Mobil
7847 8222
E-mail
[email protected]
Områdeafdelingen
Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg
Telefon
7847 8270
Afdelingsmobil 1
7847 8276
Afdelingsmobil 2
7847 8277
Kernehuset 1
7847 8278
Kernehuset 2
7847 8279
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Inge Gejl Pedersen
Telefon
7847 8273
Mobil
7847 8251
E-mail
[email protected]
Regensen
Dalstrupvej 28, Dalstrup, 8500 Grenaa
Telefon
7847 8280
Afdelingsmobil
7847 8281
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Rikke Bettina Schønebeck
Mobil
7847 8282
E-mail
[email protected]
3
Mini-info
Strandbo
Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg
Telefon
7847 8290
Afdelingsmobil
7847 8295
E-mail
[email protected]
Afdelingsleder Hanne Hejring Andersen
Telefon
7847 8291
Mobil
7847 8294
E-mail
[email protected]
Telefonservice
Når man ringer til Møllebækkens hovednummer i dagtimerne
på hverdage, mødes man med tastevalg for alle Møllebækkens afdelinger, Administration samt Køkken og Pedel.
I aftentimer og weekender får man ikke mulighed for at vælge Administration og Køkken og Pedel.
Såfremt en hel afdeling er ude af huset i dagtimerne, gives
besked til administrationen, telefonen stilles eventuelt om.
Telefonkultur
Personalets private telefonnumre udleveres ikke.
Når du tager telefonen, siger du ”Møllebækken + dit for- og
efternavn”
Mobiltelefoner
Afdelingerne har mobiltelefoner, som tages med, når man
skal køre tjenstligt og har brug for at kunne kontaktes/give
korte beskeder.
Hvad er Møllebækken
Møllebækken er en paragraf 67 stk. 2 døgninstitution under
Region Midt, opdelt i otte afdelinger.
4
Møllebækken
Brændtvadvej
Afdelingen er beliggende Brændtvadvej 12 i Ørum Djurs.
Afdelingen har fem faste pladser og tilbuddet retter sig mod
unge i alderen 11-18 (23) år, som er generelt retarderede
med svære tilpasningsproblemer.
Alle kræver de en individuel specialpædagogisk indsats.
I det socialpædagogiske arbejde fokuserer vi på at give de
unge mulighed for at erhverve sig kompetencer, der gør dem
bedre i stand til at leve et godt liv med deres handicaps og
begå sig bedst muligt i samfundet.
Fundamentet
Fundamentet er en selvstændig afdeling under Møllebækken,
beliggende ved psykiatrisk hospital i Risskov.
Afdelingen skal fortrinsvis modtage børn og unge fra børnepsykiatrisk afdeling, børn og unge der har brug for et individuelt pædagogisk behandlingstilbud. Der modtages
børn/unge i alderen 7 til 18 (23) år, med varig nedsat psykiske funktions evner, med forskellige former for psykiatriske
diagnoser.
Vores hovedopgave, i det pædagogiske behandlingstilbud er,
at give den enkelte et særligt tilrettelagt tilbud, der kan støtte, give styring og indsigt i egen social rolle, afklare fremtidsmuligheder og familierelationer, samt styrke eget selvværd og selvstændighed.
Labyrinten
Afdelingen er et særligt tilrettelagt døgntilbud til fem børn og
unge i alderen 0-18 (23) år med infantil autisme.
Pædagogisk fokuserer vi på en fremadrettet og individuel
udvikling gennem visuelle støttesystemer, struktur samt
genkendelighed. Dette øger barnets/den unges kompetencer
til at begå sig i samfundet omkring dem og leve et godt liv
med deres handicaps.
5
Mini-info
Midtpunktet
Afdelingen er beliggende i Dalstrup.
Afdelingen har fem pladser, som retter sig mod unge i alderen 11-18 (23) år, som er generelt retarderede med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og med svære tilpasningsproblemer.
Alle kræver de en individuel socialpædagogisk indsats. Gennem en struktureret hverdag forsøger vi at udvikle de unges
sociale og personlige kompetencer. Den pædagogiske indsats
tager afsæt i den enkeltes vanskeligheder og ressourcer.
Vi prioriterer tæt samarbejde med forældre, skole og øvrige
samarbejdspartnere, for den unge skal opleve helhed, sammenhæng og positivt samarbejde i hverdagen.
Områdeafdelingen
Afdelingen er delt op i tre målgrupper. Den ene er fastboende børn, der kan have stort behov for pleje.
Den anden er børn/unge i aflastning, der kan have vidt forskellige problemstillinger og desuden magter at indgå i sammenhænge med andre børn/unge.
Den sidste målgruppe er projektbørn/unge, der også kan
have vidt forskellige problemstillinger, men har behov for
ekstra støtte idet deres problemstilling er meget mere kompleks og gennemgribende end de andre børns/unges. Det
kan både være fastboende som aflastningsbørn/unge, der
modtager dette tilbud. Disse børn/unge evner muligvis at
indgå i en gruppe i korte, strukturerede sammenhænge.
Alle børn/unge har et individuelt tilrettelagt pædagogisk tilbud, der har fokus på, at børnene/de unge anvender deres
egne ressourcer samt, at personalet prioriterer i samværet
med børnene/de unge at kompensere for deres problemstillinger, hvor det er muligt af hensyn til ressourcer.
Vi vægter, at børnene/de unge har en genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag.
På afdelingen prioriterer og værdsætter vi samarbejdet med
forældre og pårørende.
6
Møllebækken
Kløvhøj
Kløvhøj er beliggende i Dalstrup, tæt på natur med de muligheder det byder på.
Kløvhøj henvender sig til børn og unge, som er generelt
retarderede. Det er børn og unge, der ofte har flere diagnoser, evt. psykiatriske og som har problemer, der udspringer
af omsorgssvigt i opvækstmiljøet. Dette kan give udslag i
besværligheder med at omgås andre mennesker på en hensigtsmæssig måde.
Børnene og de unge på Kløvhøj har typisk brug for en skærmet hverdag i et individuelt tilpasset og overskueligt miljø.
Vi prioriterer tæt samarbejde med forældre, skole og øvrige
samarbejdspartnere, da vi lægger vægt på at barnet/den
unge oplever helhed, sammenhæng og positivt samarbejde i
hverdagen.
Regensen
Regensen er beliggende i Dalstrup.
Tilbuddet retter sig med børn og unge, som er generelt
retarderede med svære tilpasningsproblemer.
Der er tale om børn og unge med meget komplekse vanskeligheder. Foruden manglende social forståelse, retardering
eller udadreagerende adfærd, kan der være tale om problemer, der kan relateres til familien.
Alle kræver de en individuel socialpædagogisk indsats
Strandbo
Afdeling Strandbo i Fjellerup har ti døgnpladser til børn/unge
i alderen 6-18 (23) år, samt plads til børn/unge i samme
aldersgruppe til aflastning fra familier eller plejefamilier.
Afdelingen henvender sig til børn/unge med indlærings/adfærdsforstyrrelser på grund af hjernedysfunktion kombineret med generel retardering. Der er ofte tale om
børn/unge med familiemæssige problematikker af en grad,
der kendetegnes ved omsorgssvigt og deraf afstedkommende adfærdsproblematikker.
7
Mini-info
Strandbo er opdelt i to grupper med fem børn/unge i hver.
Der arbejdes socialpædagogisk målrettet, og pædagogikken
og strukturen tilpasses det enkelte barns behov. Der søges
skabt et miljø, hvor barnet/den unge udvikler sig fysisk og
psykisk. Personalet er pædagogisk uddannet personale og
omsorgsmedhjælpere. I timerne hvor alle børnene er hjemme, vil normeringen som hovedregel være fire på arbejde til
ti børn. Der er tilknyttet vågen nattevagt på afdelingen.
Personalegrupper på Møllebækken
Personalegruppen på Møllebækken består af:
Pædagoger
Omsorgsmedhjælpere
Køkkenleder og køkkenpersonale
Pedel og pedelmedhjælper
Kontorassistenter
Konsulenter
Derudover er der tilknyttet en række specialister, som vi kan
trække på, i den udstrækning børnene/personalet har behov
for hjælp. F.eks. psykiater, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.
Information
Relevant information skal tilgå medarbejderne så tidligt som
muligt.
På alle regionale arbejdspladser er der etableret informationssystemer, som sikrer, at medarbejderne holdes orienteret.
Formålet er, at alle skal kende og arbejde for de overordnede
mål samt have indblik i og forståelse for opgaveløsningen.
Formålet er desuden at sikre et nødvendigt grundlag for
arbejdets udførelse samt mulighed for at træffe beslutninger
på et kvalificeret grundlag.
8
Møllebækken
Det lokale MEDudvalg kan fastsætte retningslinjer for, hvad
der skal informeres om, og hvordan der skal informeres.
Det er også den enkelte medarbejders pligt selv at søge de
informationer, som er nødvendige for arbejdets udførelse,
ligesom der forventes af medarbejderen, at de orienterer
ledelsen om forhold, som kan være af betydning.
It
Alle medarbejdere får ved ansættelse eget brugernavn til
regionens netværk.
På alle Møllebækkens computere tilknyttet regionsnetværket,
er der adgang til fælles drev. Herunder en fællesmappe som
er fælles for hele Møllebækken, og derudover en afdelingsmappe, som kun er tilgængelig for de medarbejdere, som er
ansat på den enkelte afdeling.
I afdelingsmappen kan der oprettes mapper efter behov.
Når den enkelte medarbejder er logget ind på en pc, har
man adgang til en mappe der hedder Dokumenter. Det er et
personligt drev som man kun selv har adgang til.
Det tilstræbes, at det pædagogiske personale oplæres og bliver fortrolige i brugen af it.
Alle skrivelser, der sendes ud af huset, skal så vidt muligt
omkring kontoret for korrekturlæsning. Skrevet i Region Midt
brevskabelon.
Læg det på eventuelt på fællesdrevet og send en advis for at
fortælle, I har lagt en skrivelse til kontoret, der skal læses
korrektur på.
Vær opmærksom på at datere skrivelser.
Når dokumenter gemmes navngives de gerne med dato først
i formatet: åååå-mm-dd
9
Mini-info
Brug advis-systemet i Bosted, når du vil informere dine kolleger.
Du må ikke selv installere programmer eller udstyr på computerne.
Der må ikke ændres på computernes opsætning.
Internet
Internet må bruges til søgning af relevante oplysninger i forbindelse med arbejdet.
Der må kun downloades eller kopieres fra internettet på sikre sider og kun i forbindelse med arbejdet.
Det er ikke tilladt at besøge usikre sider, der f.eks. indeholder virus, pornografi eller sider der opfordrer til at gøre
noget ulovligt.
E-mail
Møllebækkens fælles e-mail åbnes af forstander eller administrationsmedarbejder.
Der må åbnes for andres e-mail postkasse, såfremt man har
fået bemyndigelse hertil.
De enkelte afdelinger har hver især en e-mail-adresse. Afdelingernes e-mail kan f.eks. bruges, når der kommunikeres
med forældre eller sagsbehandlere. Alle i afdelingen har
samme adgang til e-mail postkassen, og kan derfor se samtlige e-mail der sendes og modtages for afdelingen.
Vær opmærksom på at afdelingens e-mail ikke er en såkaldt
sikker mail, og at der derfor ikke må sendes mails og dokumenter som indeholder f.eks. cpr.numre.
Medarbejdere med særlige opgaver, som for eksempel TR,
AMR, ICF-ansvarlig med mere, har egen e-mail-adresse.
10
Møllebækken
Vi bruger e-mail så meget som muligt. Tøm postkassen
jævnligt. E-mail bruger vi i dag til både formel og mere uformel post, for eksempel beskeder til kolleger i regionen, kommunikation i arbejdsgrupper og lignende. Når vi bruger email som formel post, gælder som udgangspunkt de samme
krav til dokumentation af handlinger, seriøsitet og beskyttelse af fortrolige oplysninger som ved traditionel papirpost.
Der gælder også de samme krav til at gemme dokumenter i
journal, sag og lignende.
Det er sikker mail at sende mails internt imellem regionens
e-mail adresser. Altså de som slutter med [email protected]
Skal man sende sikker mail til personer udenfor regionen,
eksempelvis sagsbehandlere eller pårørende, skal man skrive en kode i e-mailens emnefelt som sender den via en fælles sikker postkasse. Koden er {{rm}} ££. Vejledning findes
på regionens intranet.
Bosted
Er vores dagbogssystem der anvendes på alle afdelinger. Her
føres dagbog for alle børnene/de unge på Møllebækken.
I Bosted findes alle aktuelle oplysninger på børnene/de
unge, så som pårørende og samarbejdspartnere m.m.
Afdelingerne har ansvar for at holde oplysningerne opdaterede.
Bosted har et advis-system som gør det muligt at sende
beskeder internt til ansatte på Møllebækken.
Referater fra møder, og anden information findes ligeledes på
Bosted.
Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
Danske Regioner har taget initiativ til at udvikle en model for
kvalitetsarbejdet på de regionale sociale boformer og institutioner. Modellen blev overdraget til regionerne i maj 2009 og
gælder for regionale sociale tilbud efter SEL §§ 67, 107, 108
samt lov om almene boliger m.v. § 185b.
11
Mini-info
Modellen består af ni fælles nationale generiske standarder,
som dækker ydelsesspecifikke og organisatoriske temaer:
Standard 1.1 Kommunikation
Standard 1.2 Brugerinddragelse
Standard 1.3 Individuelle Planer
Standard 2.1 Kompetenceudvikling
Standard 2.2 Arbejdsmiljø
Standard 2.3 Ledelse
Standard 3.1 Medicinhåndtering
Standard 3.2 Magtanvendelse
Standard 3.3 Utilsigtede hændelser
Modellen forventes yderligere udbygget i løbet af de næste
år.
Kvalitetsmodellens formål:
• At sikre systematisk dokumentation for indsatsen af hensyn til synlighed og gennemsigtighed for brugere, pårørende og offentligheden.
• Fokus på kontinuerlig faglig udvikling og læring i de faglige
miljøer.
• Styrkelse af bruger- og pårørendeinddragelse og medindflydelse.
• Kontinuitet og sammenhæng i tilbud på tværs af typer af
tilbud og sektorer.
• Sammenligne og dele viden på tværs af tilbud og i regioner.
På Møllebækken er der valgt en ressourceperson som sørger
for implementeringen. Det er Lis Boje.
I forbindelse med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel er alle Møllebækkens politikker blevet revideret.
Disse kan findes på Bosted.
Alle informationer og vejledninger til Den Danske Kvalitetsmodel findes på Bosted under administrationens dokumenter.
Som medarbejder er du forpligtet til at læse og arbejde efter
retningslinjerne i Den Danske Kvalitetsmodel.
12
Møllebækken
Region Midtjyllands værdier
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Møllebækkens værdigrundlag
De overordnede værdier der vægtes på Møllebækken er:
Respekt
For os er det en grundlæggende værdi, at det enkelte menneske er værdifuldt og må respekteres for sin særegenhed.
Vi vægter derfor respekt for det enkelte menneske og for
vores forskellighed, for at alle kan opleve sig som ligeværdige. Udgangspunktet er en tro på, at alle vil det bedste.
Ansvarlighed
Vi lægger vægt på den enkeltes ansvar for sig selv og for de
sammenhænge, man indgår i. Det er nødvendigt, at alle
tager sin del af det fælles ansvar for at skabe rammer, der
sikrer trivsel og udvikling.
Åben dialog
Vi ønsker en åben dialog på alle niveauer, således at alle har
mulighed for at komme til orde.
Loyalitet
Loyalitet er en forudsætning for tillid, og for at vi kan stole
på hinanden. Når beslutningerne er truffet, skal der være
fælles fodslag i forhold til at løse opgaven.
Rummelighed
Møllebækkens opgave er at skabe et hjem for en gruppe
meget forskellige børn, der af den ene eller anden grund
ikke kan være hjemme hos deres forældre. For at løse denne
opgave kræves et tæt samarbejde med andre voksne
omkring barnet, først og fremmest barnets forældre, men
også lærere og pædagoger på skolen, socialrådgiver i kommunen osv. Udgangspunktet for arbejdet er, at vi tror på det
bedste og på den gode vilje.
Relationer
Udgangspunktet er, at både børn og voksne udvikler sig gennem de relationer, vi har til hinanden og at vi har brug for
det nære og det kære.
13
Mini-info
MED/LMU
Region Midtjyllands samarbejdsudvalg hedder MEDudvalg.
Medindflydelse og medbestemmelse. På Møllebækken har vi
et lokal medarbejderudvalg, LMU.
I LMU har medarbejderne og ledelsen gensidig pligt til at
informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-,
personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
Vi ønsker en åben og ligeværdig dialog, hvor vi giver hinanden tilbagemeldinger – både påskønnelse og konstruktiv kritik. Det er legitimt og velkomment, at ledelse og medarbejdere tidligt henleder opmærksomheden på problemer, så de
kan løses i samarbejde og med inddragelse i beslutningsprocesserne på den enkelte arbejdsplads.
Region Midtjylland er en decentral organisation, hvor beslutninger i så høj grad som muligt bliver truffet lokalt. Det giver
den enkelte medarbejder gode muligheder for reel indflydelse på sin egen arbejdssituation.
LMU skal vurdere, om den enkelte medarbejder har adgang til
den nødvendige og tilstrækkelige information for selv at holde
sig informeret om alle forhold af betydning for arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold.
En vigtig forudsætning for en effektiv opgaveløsning er, at
der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er engagement og
arbejdsglæde, og hvor de ansattes sundhed og sikkerhed
prioriteres meget højt.
LMU skal løbende sikre den fortsatte udvikling af arbejdsmiljøet, så at arbejdsmiljøarbejdet bliver en naturlig del af
hverdagen. Sikre og til stadighed forbedre og udvikle gode
forhold for personalet, herunder sikkerheds- og sundhedsforhold, der fremmer tryghed og trivsel.
LMU skal ligeledes sikre mulighed for at den nødvendige
introduktion, efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejderne finder sted.
14
Møllebækken
Arbejdsmiljøorganisation
Der er fastsatte regler om hvordan sikkerheden på en
arbejdsplads skal tilgodeses.
Arbejdsmiljøgruppen har til formål at sikre et sikkert og
sundt arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøgruppen er et grundlag for, at institutionen selv
kan løse sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål med
vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer, samt vejledning og kontrol af arbejdstilsynet.
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet efter tillidsrepræsentant reglerne.
Virksomhedsplan vedr. sikkerheds- og sundhedsarbejde
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Forældreråd
Alle institutioner skal have et forældreråd.
Forældrerådet, der skal have normalt fem og mindst tre
medlemmer, vælges af og blandt forældre, der har børn
anbragt i institutionen på valgtidspunktet.
Medlemmerne og suppleanterne for disse vælges for to år ad
gangen ved forældrearrangementer på afdelingen, senest
inden udgangen af december måned.
Forældrerådsmedlemmer udtræder af rådet, når den pågældendes barn udskrives fra institutionen, senest ved udløbet
af den valgperiode, hvor barnet er udskrevet.
Forældrerådet vælger selv sin formand.
Forældrerådet indkaldes af institutionens forstander eller
forældrerådets formand til møde, der afholdes på institutionen mindst to gange om året.
15
Mini-info
Endvidere kan et flertal af forældrerådets medlemmer
begære rådet indkaldt til møde ved indgivelse af motiveret
skriftlig anmodning til formanden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage fra begæringens fremsættelse.
Institutionens leder og en af de ansatte medarbejdere, valgt
af medarbejderne, deltager i møderne uden stemmeret.
Referat af forældrerådsmøder findes på Møllebækkens hjemmeside.
Udvalg, råd og grupper
Tillidsrepræsentant SL
TR Mats Sommer
Suppleant J. Sonnich H. Damgaard
På valg 2011
På valg 2012
Møllebækkens udvalg til LMU og Arbejdsmiljøgruppe er et etstrenget system, således de valgte er repræsenteret i begge
udvalg.
Oversigt over de valgte ses i Bosted, efter at valget har fundet sted.
Forældreråd
Forstander Erik C. Petersen
Stedfortræder Jytte Jacobsen
Jytte Frandsen
Supp. Gitte T. Steffensen
Connie Svith Nielsen
Hanne Hytting
Karen Andersen
Miljøgruppe udpeget af Erik C Petersen
Calle Westrup
Gitte Madsen
Dorte Andersen
Inge G. Pedersen
16
På valg 2012
Møllebækken
Velfærdsgruppe
Grethe Christiansen
Esther Sørensen
Rikke Schønebeck
Jan Lundbøl
Jytte Jacobsen
Carsten Fabricius Madsen
Anja Lindum
Ansættelse af medarbejdere
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Principper omkring ansættelse
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Lønpolitik
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Introduktion
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Kompetenceudvikling
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Medarbejdersamtaler
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Ligestillingspolitik
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Sygepolitik
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
17
Mini-info
Arbejdsmiljøpolitik
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Seniorpolitik
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Rygepolitik
Møllebækken skal som arbejdsplads være røgfri indendørs.
Der kan ikke indføres et totalt rygeforbud udendørs, men det
accepteres ikke, at der ryges ud ad døre/vinduer.
Der henvises i øvrigt til Den Danske Kvalitetsmodel.
Alkohol
Det er uforeneligt med ansættelsen at indtage alkohol i
arbejdstiden, samt at møde påvirket eller lugte af alkohol på
arbejde.
Ved særlige lejligheder må der drikkes en enkelt genstand.
Med særlige lejligheder menes der: festival – åbent hus –
nytårsaften – lejr – 18 års fødselsdag – jubilæum – afskedsfest.
I alle andre tilfælde skal forstander give tilladelse.
Hvis der er mistanke om, at en kollega møder påvirket eller
har misbrugsproblemer, er man som en god kollega forpligtet til at reagere.
Det eneste man ikke må, er ikke at gøre noget, idet man så
”fastholder” misbrugeren i problemstillingen.
Det er Møllebækkens personalepolitik at støtte op og være
behjælpelig med tiltag til afvænning.
18
Møllebækken
Mobiltelefonpolitik
Private mobiltelefoner må ikke forstyrre i arbejdstiden.
Der henvises i øvrigt til Den Danske Kvalitetsmodel.
Orlov
Der skal i forbindelse med hver enkelt orlov træffes en aftale
om de nærmere vilkår for medarbejderens tilbagevenden til
arbejdspladsen.
Medarbejderen har ikke ret til at vende tilbage før orlovsperioden udløber.
Da vi på Møllebækken anser orlov som et personalegode, der
også kommer institutionen til gode, prioriterer vi retten til
orlov højt.
Selvfølgelig tages der hensyn til institutionens dagligdag.
Tjenestefrihed uden løn
Der kan gives en ansat tjenestefrihed, uden løn, uden for
den egentlige ferie, når særlige forhold taler derfor og hensynet til tjenestens forsvarlige varetagelse gør det muligt.
Tjenestefrihed med løn
I følge beslutning i LMU har man fri med løn på sin egen 50
og 60 års fødselsdag.
Omsorgsdage
Fastansatte har ret til to omsorgsdage pr. barn under otte år,
pr. kalenderår.
Omsorgsdage tilrettelægges efter reglerne om omsorgsdage.
Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve enkeltdage,
eller som to dage i træk, og de placeres altid på dage, der
ellers ville have været arbejdsdage.
19
Mini-info
Afholdelse af omsorgsdage skal varsles over for tjenestestedet så tidligt som muligt, idet forholdene på tjenestestedet
indgår i beslutningen om, hvorvidt omsorgsdagen kan afholdes.
Nedsat tjenestetid
Såfremt det er foreneligt med tjenestens tarv, kan der efter
anmodning bevilges nedsat tjenestetid for begrænset tid
eller indtil videre mod tilsvarende løn nedsættelse.
For tjenestemænds vedkommende kan der normalt kun
bevilges nedsættelse med højst halvdelen af tjenestetiden.
Det er en forudsætning, at den pågældende aftale eller overenskomst muliggør deltidsbeskæftigelse i det ønskede omfang.
Principper omkring vagtplanlægning
Der bliver lavet en rullende grundplan over fire uger.
Vagtplan (ikke grundplan) skal være klar senest fire uger før
den træder i kraft.
TR godkender grundplanen.
Sommerferieplanen skal foreligge senest den 1. april.
I grundplanen indlægges søndagsafspadsering samt aften/
nat afspadsering.
Det er afdelingslederens ansvar at justere planen løbende,
så personaledækningen er forsvarlig.
Planerne udarbejdes, så de overholder gældende arbejdstidsregler.
Der tages så vidt muligt hensyn til medarbejdernes ønsker.
20
Møllebækken
Lønforskud
Der ydes ikke lønforskud.
Lokalaftaler
Der er pt. gældende lokalaftale på Møllebækken.
Lokalaftale for personale ansat ved
Møllebækken, af 28. juni 2011
Arbejdstid
Denne aftale gælder kun i forbindelse med personalemøde.
Det aftales, at der må planlægges med arbejdstid på 12
timer og ned til 3 timer i forbindelse med mødeaktivitet.
Personalet kan i forbindelse med ferieperioder ønske en
arbejdstid på 12 timer. Hviletidsbestemmelserne skal dog
overholdes. Ledelsen eller vagtplanlæggeren må ikke
pålægge medarbejderen en arbejdstid på 12 timer.
Afspadsering
Det aftales, at der mellem den enkelte medarbejder og Møllebækken kan aftales, at der laves * ved optjent afspadsering, så regnskabet ikke automatisk udbetales ved forfaldsdag. Hvis det ikke har været muligt at få afspadseret det
optjente, kan det udbetales på den ansattes foranledning.
Det ændrer ikke ved ledelsens ret til at planlægge afspadsering, så optjent afspadsering løbende afspadseres.
Den enkelte medarbejder, der er fastansat, må efter eget
ønske have et minus på 16 timer på afspadseringskontoen.
Der kan ikke fra ledelsens side planlægges med et minus.
Det aftales, at der optjenes aften/nat afspadsering fra kl.
14.00, når vagten påbegyndes kl. 10.00 eller senere.
Hviletid
Det aftales, at hviletiden i forbindelse med rådighedsvagt fra
vagtværelse kan nedsættes til 8 timer, og i forbindelse med
ordinær vagt til 9 timer, max 2 gange på 1 uge.
21
Mini-info
Normperiode
Det aftales, at der ved vagtplanlægning bibeholdes 4 ugers
normperiode.
Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 mdr. varsel.
Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten, der skal være fastansat, vælges af
sine kolleger til at varetage de ansattes interesser over for
arbejdsgiver.
Endvidere skal tillidsrepræsentanten varetage sit forbunds
interesser over for de ansatte/arbejdsgiveren.
Både TR og suppleant uddannes til TR.
TR skal
- arbejde for et godt arbejdsmiljø
- være talsmand for sine kolleger
- deltage i lokalforhandlinger om løndannelse
- deltage i forhandlinger og drøftelser om arbejdstilrettelæggelse, ferieplanlægning mm
- kan rejse spørgsmål om urimelig afskedigelse af en
kollega
- under overenskomststridige arbejdsnedlæggelser prøve
på at få sine kollegaer til at genoptage arbejdet
Arbejdsskader
En arbejdsskade er en lovteknisk fællesbetegnelse for alle de
helbredsmæssige forringelser, der skyldes arbejdet eller de
forhold, arbejdet foregår under.
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsskade.
Anmeldelsen skal ske til Direktoratet for Arbejdstilsynet, hvis
ulykken har medført sygefravær på mindst en dag ud over
tilskadekomstdagen.
Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter ulykken.
Dette medfører ikke, at der automatisk bliver oprettet en
arbejdsskadeforsikringssag.
22
Møllebækken
Kontoret udfylder i samarbejde med medarbejderen arbejdsskadeskema elektronisk via EASY. EASY er Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Elektroniske AnmeldeSYstem til anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
Anmeldelsen har til formål at sikre den ansatte i forhold til
arbejdsskadeforsikringsloven.
Anmeldelsen skal ske, hvis det formodes at en arbejdsskade
vil medføre udgifter til behandling, medføre mèn eller har
medført dødsfald.
AMR er altid interesseret i at blive informeret af medarbejderen, når denne har været udsat for en arbejdsskade.
Voldspolitikker på Møllebækken
Der henvises til Den Danske Kvalitetsmodel.
Fysisk magtanvendelse
Alle på Møllebækken får ved ansættelsen udleveret Social
Ministeriets bekendtgørelse 13893, 9. juli 2007 om magtanvendelse, og skriver under på at læse og følge bekendtgørelsen.
Loven indeholder følgende forbud
- nedværdigende behandling
- fysisk magtanvendelse - legemelig afstraffelse
- fiksering, mekanisk, tvangsmiddel, bælte, håndremme
- isolation - låste døre
Hvis du er nødsaget til at fastholde et barn, skal magtanvendelsesskema udfyldes og afleveres til afdelingslederen.
Stedfortræder sørger for indberetning til Region Midtjylland og
kommunen.
23
Mini-info
Registrering af trusler om vold
Efter trusler om vold eller andre krænkelser udfyldes skema.
Skemaet afleveres til stedfortræder.
Erstatning
Der ydes desværre ingen erstatning for beskadigelse af personlige ejendele. Briller er dog undtaget. Der udfyldes
anmeldelsesblanket vedrørende brilleskade.
Tavshedspligt
Ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold,
som man i medfør af sin stilling bliver bekendt med og hvis
hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet.
Tavshedspligt ophører ikke med udtræden af tjenesten.
Der skrives under på overholdelse af tavshedspligten ved
ansættelsen.
Underretningspligt for alle
Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for
vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under
forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller
udvikling i fare.
Fagpersoners underretningspligt
Som offentlig ansat har du en skærpet pligt til at gribe ind,
hvis du under udøvelsen af dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under
18 år har behov for særlig støtte. Såfremt du bliver bekendt
med sådanne forhold, skal du underrette kommunen.
Retningslinjer for aktindsigt
Pædagogisk og administrativt personale på Møllebækken har
adgang til beboernes journaler.
24
Møllebækken
Alle andre skal have forældremyndighedsindehaveres tilladelse til at se journaler.
Journalernes oplysninger er underlagt reglerne om tavshedspligt, ifølge Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.
Forældrene har ikke ret til at få journalerne udleveret, men
ret til at gennemgå dem sammen med forstanderen.
Indgående post
Al post, der sendes til Møllebækken, åbnes af kontoret. Breve der er stilet til forstander, tillidsrepræsentant eller beboere, det skal dog fremgå tydeligt af adressen, er undtaget.
Brændtvadvej, Regensen, Kløvhøj, Klitgården og Fundamentet fører postbog på afdelingerne.
Al post der modtages i administrationen i Fjellerup registreres i elektronisk postbog.
Post, der kommer om lørdagen, må ikke tages med fra administrationsbygningen, før den er registreret.
Men kommer der private breve til børnene i weekenden, må
de gerne hentes på kontoret.
HUSK at lægge en seddel i administrationen om at der er
afhentet et brev, med afsender og modtager, således at
administrationsmedarbejderne kan føre det i den elektroniske postbog.
E-mail-postkasser skal åbnes hver dag.
Nøgler
Der bliver udleveret nøgle ved ansættelse. Der kvitteres for
nøgle.
Det er forbudt at smide nøglen væk!
25
Mini-info
Befordringsgodtgørelse
Reglerne i Amtsrådsforeningens Administrative Vejledning nr.
21.13.1 og 21.14.1 om godtgørelse for benyttelse af eget
befordringsmiddel på tjenesterejser, finder anvendelse for
kørsel i Regionens tjeneste.
Der kræves ikke skriftlig bemyndigelse for at oppebære kilometergodtgørelse efter den høje sats.
Kørsel i egen bil afregnes med statens kørselstakster.
Kørsel i egen bil skal begrænses mest muligt - brug Møllebækkens busser.
I feltet ”Tjenesterejsens bestemmelsessted” skal angives
adresse.
Ved kørsel i egen bil skal afdelingsleder attestere kørselsbilag inden udbetaling.
Kørselsbilag findes på bosted.
Efter aflevering af kørselsbilag sker udbetaling til NEMkonto.
Kørsel i Møllebækkens busser
Ved byt af busser, koordineres der afdelingerne imellem.
På længere ture kontrolleres olie, vand og luft for at undgå
skader på bussen.
Eventuelle skader skal omgående meddeles på kontoret,
eller afdelingsleder.
Vær opmærksom på om bussen bruger benzin eller diesel.
Der tankes med OK-kort og kvittering for diesel/benzin afleveres i administrationen, med underskrift på.
Kørselsbog udfyldes efter hver tur med - kilometerstand,
antal kørte kilometer, initialer og rutebeskrivelse.
P-afgifter refunderes ved aflevering af underskrevet kvittering på kontoret.
26
Møllebækken
Vær ekstra opmærksom på færdselsreglerne når du kører i
Møllebækkens busser og biler.
Føreren af bussen hæfter personligt for eventuelle p-bøder
og fartbøder. Ved fartbøder indkaldes medarbejderen til en
tjenstlig samtale.
Fastspænding
Reglerne for minibusser (til max ni personer inkl. føreren) er
de samme som for personbiler.
- Børn under 135 cm skal anvende godkendt sikkerhedsudstyr (for eksempel barnestol, selepude), der passer
til højde og vægt.
- Der må ikke være flere personer i bilen, end der er
seler til.
- Det er forbudt at placere en bagudvendt barnestol ved
en aktiv frontairbag. Dette har hele tiden været livsfarligt, men nu er det altså også forbudt.
Klip i kørekortet
Du får et klip i kørekortet:
- Hvis du har passagerer under 15 år, der ikke er spændt
fast.
- Hvis du har passagerer under 135 cm, der ikke er
spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til
højde og vægt.
Jubilæumsgratiale
Til de ved regionen ansatte ydes der ved 25, 40 og 50 års
tjenestejubilæer et gratiale i overensstemmelse med de gældende regler.
Lån af institutionens ting
Aftales med pedel eller afdelingsleder.
Grundregel er, at institutionens daglige drift, ikke må hindres på grund af at ting er udlånt.
27
Mini-info
Leverandører og leverandørlister
Region Midt har indkøbsaftaler med forskellige firmaer, hvor
der er aftalt betingelser/rabatordninger.
Indkøbsaftalekataloget ses på regionens intranet.
Kontokort
Vi har flere rabat- samt kontokort på Møllebækken.
Kortene opbevares på afdelingen.
Herudover har Møllebækken konto i de lokale Brugsen der
ligger i nærheden af de enkelte afdelinger. Husk altid at
oplyse korrekt kontonummer.
Alle følgesedler/kvitteringer skal underskrives og afleveres
på afdelingens kontor.
Personligt udlæg
Hvis en medarbejder har lagt penge ud personligt, skal man
aflevere kvittering påført underskrift og cpr.nr. i administrationen senest 14 dage efter. Man hæfter personligt for beløbet
såfremt kvittering ikke afleveres. Beløbet indsættes på NEMkonto.
Elektronisk faktura
Når der handles steder hvor Møllebækken ikke har konto,
skal der opgives EAN-nummer, således at der bliver fremsendt elektronisk faktura. Ellers kan kontoret ikke betale
regningen.
Rekvirering af håndværkere
Som hovedprincip rekvirerer pedellen håndværkere efter
samråd med forstander. For Brændtvadvej, Midtpunktet,
Kløvhøj, Regensen og Fundamentet kan pedellen bruges som
konsulent, ellers er det afdelingsleder på afdelingen der
rekvirerer håndværkere.
28
Mini-info
Møllebækken
Opstår der problemer i weekender og ferier samt uden for
normal arbejdstid, der ikke kan vente med at blive ordnet til
pedellen kommer, kontaktes forstander eller afdelingsleder.
Vi har oprettet et rekvisitionssystem, til brug når der rekvireres håndværkere eller større indkøb. Skemaet findes på:
Fælles/Rekvisitioner.
Man opretter og indskriver selv et nyt rekvisitionsnummer i
skemaet efter følgende regel:
Rekvisitionsnummeret skal bestå af forbogstavet på den
afdeling det vedrører efterfulgt af årstal og et fortløbende
nummer. HUSK at oplyse rekvisitionsnummeret til leverandøren.
Traditioner
Julearrangement for Møllebækkens beboere planlægges af
den enkelte afdeling og afholdes i november/december.
Der afholdes en årlig julemiddag med banko mm. for beboerne og de ansatte der er på arbejde, den anden torsdag i
december.
Bruttolønsfinansierede personalegoder
Regionen har aftaler vedrørende bruttolønsfinansierede personalegoder. Der kan hentes information om dette på regionens intranet.
29
Møllebækken
Strandvejen 24-26
Fjellerup
8585 Glesborg
Telefon 7847 8200
www.moellebaekken.rm.dk
Grefta tryk · Grenaa