Medlemsfordele i Netsam: Branche eksklusivitet. Erhvervs

branchestatistik
Videnrådgiverne – Godt på vej ud af krisen
> Videnrådgiverbranchen havde en pæn vækst i
2010, og branchen er nu på vej ud af krisen. Branchen skaber værdi for det øvrige erhvervsliv og
den offentlige sektor, og udgør hermed en motor
for vækst i det danske samfund.
01Sammenfatning
Videnrådgiverbranchen omsatte i 2010 for knap 124 mia. kr., hvilket er udtryk for
en stigning på 1,2 pct. fra 2009 til 2010 i den indenlandske omsætning. Branchens
omsætning ramte bunden under finanskrisen i november 2009. Siden da og frem
til januar 2011, er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. 8 pct.
Videnrådgiverne er godt på vej ud af finanskrisens skygge. Der er imidlertid stadig et
stykke vej at gå. Den primære hindring for yderligere vækst i branchen er markedets
tilbageholdenhed. Det vil sige, at der opleves lavere efterspørgsel i markedet efter
videnrådgivning i forhold til tidligere. For at branchen skal komme tilbage til niveauet
før krisen, skal deres kunders økonomiske hjul igen op i omdrejninger.
10
Glædeligt er det, at forventningerne til det kommende år er præget af optimisme.
Særligt er forventningerne til indtjeningen høj. Forventningerne til omsætningen er
knap så høj. Dette er formentlig udtryk for, at branchen har været under stort pres og
haft fokus på at nedbringe omkostningerne for at fastholde konkurrenceevnen.
25
Som konsekvens af fokus på at bringe omkostningerne ned, er flere videnrådgiver­
virksomheder begyndt at indføre nye forretningsmodeller. Herunder har særligt
videnrådgiveres køb af kerneydelser i udlandet hos udenlandsk placerede konsulenter
været genstand for stigende omtale i de senere år.
Forretningsmodellen går under navnet ”distributed consultancy”. Distributed Consul­
tancy defineres som det forhold, at danske videnrådgivere bruger konsulenter i lavtlønslande til løsning af rådgivningsopgaver (eller dele heraf) på det danske marked.
Opgaver, der ellers ville være blevet løst af danske konsulenter.
Omfanget af distributed consultancy er undersøgt blandt medlemmerne. Under­
søgel­­sen præsenteres i et temaafsnit.
04
Omsætning og vækst
08Vækstbarrierer for
videnrådgiverne
Forventninger til 2011
12Videnrådgivernes
internationalisering
16
Tema: Distributed consultancy
23Videnrådgivernes
sammensætning
Om undersøgelsen
di
Udgivet af DI og DI Videnrådgiverne
Redaktion: Mette Fuglsang Nielsen og Christian Hald-Mortensen
Tryk: DI
ISBN: 978-87-7353-852-4
700.06.11
SIDE 1
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
Sammenfatning
Videnrådgiverne er godt på vej ud af krisen.
For fjerde år i træk præsenterer DI Videnrådgiverne branchestatistikken
for videnrådgivervirksomhederne i Danmark.
Med en indenlandsk omsætning på knap 124 mia. kr. i 2010 er branchen
på vej ud af krisen. På baggrund af en rekordhøj vækst i den samlede omsætning på 17,7 pct. i 2008 oplevede branchen i 2009 et markant omsætningsfald på 4,3 pct. Siden den indenlandske omsætning nåede bunden i
november 2009 og frem til januar 2011 er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. otte pct. Dette er en stærk indikation på, at udviklingen er vendt. Videnrådgiverne er godt på vej ud af krisen.
Størstedelen af omsætningen hentes på det private marked
Videnrådgivernes ydelser er fortsat efterspurgt og i stigende grad blandt
kunderne i den private sektor, hvor godt 68 pct. af omsætningen hentes.
Den samlede offentlige sektor står for godt 32 pct. af omsætningen i 2010.
Viden om branchens sammensætning
Branchestatistik 2011 giver et interessant indblik i branchens geografiske
sammensætning og fordelingen af delbrancher. Branchens virksomheder
er koncentreret geografisk i Region Hovedstaden, hvor knap 57 pct. befinder sig.
Sammensætningen af delbrancher er stort set uændret fra 2010. IT-rådgivning er stadig den suverænt største delbranche med en omsætning på over
53 mia. kr. i 2010. Stort set samtlige delbrancher har haft en pæn årlig gennemsnitlig årlig vækst på godt syv pct. fra 2002 til 2010. Videnrådgivere indenfor byggeri og anlæg samt indenfor markedsføring og kommunikation
har været hårdere ramt af krisen og har oplevet lavere vækstrater.
Størstedelen af medlemmerne er små og mellemstore virksomheder. Godt
34 pct. har en omsætning på 0 til 2 mio. kr., mens ca. 30 pct. har en omsætning fra 2 til 10 mio. kr. Derimod udgør virksomheder med en omsætning
på over 100 mio. kr. kun otte pct. af medlemmerne, men de repræsenterer
samtidig godt tre fjerdedele af branchens samlede omsætning i 2010.
DI ANALYSE
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 2
Tilbageholdenhed i markedet i 2010
Som tidligere har DI Videnrådgiverne spurgt medlemmerne om barrierer
for vækst. Tilbageholdenhed i markedet er fortsat den væsentligste hindring for vækst. Således vurderer mere end halvdelen af virksomhederne,
at kundernes udgiftspåholdenhed og følgende faldende efterspørgsel udgjorde en hindring for vækst i 2010.
TEMA: Distributed consultancy
– brugen af udenlandske konsulenter
Begrebet distributed consultancy dækker over den forretningsmodel, hvor
danske videnrådgivervirksomheder hyrer højtuddannet arbejdskraft i
lande med et lavere lønniveau end Danmark. Det er ca. 12 pct. af virksomhederne i branchen, der benytter sig af denne model. De 12 pct. tegner sig
samtidig for 37 pct. af den danske omsætning blandt samtlige af de deltagende virksomheder.
For de virksomheder, der benytter distributed consultancy, er de kulturelle forskelle i ledelse, værdier, de sproglige forskelle samt de udenlandske konsulenters manglende kendskab til det danske marked og danske
forhold blandt de væsentligste udfordringer ved distributed consultancy.
Ca. 44 pct. af de virksomheder, der anvender distributed consultancy,
vurderer, at flere rådgivningsopgaver kan løses i udlandet af udenlandske
konsulenter. Vandene er altså delt blandt dem, der allerede anvender forretningsmodellen, i forhold til om den kan udvides.
SIDE 3
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
Forventningerne til 2011 er positive
Branchen har positive forventninger til det kommende år. Forventningerne er i højere grad positive, når det gælder forventninger til indtjeningen end til omsætningen. Dette tyder på, at virksomhederne har trimmet
deres omkostninger således, at indtjeningen er forbedret. Håbet er, at de
stigende forventninger til omsætningen og indtjeningen snart har en effekt på beskæftigelsen.
God læselyst.
Henriette Søltoft, Branchedirektør
DI ANALYSE
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 4
Omsætning og vækst
Indenlandsk omsætning er
steget med 1,2 pct. i 2010
Den indenlandske omsætning var i 2010 på knap 124 mia. kr. Efter et fald
i omsætningen grundet den økonomiske krise, er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. 1,2 pct. fra 2009 til 2010. Siden bunden
i november 2009 frem til januar 2011 er omsætningen på det indenlandske
marked steget med ca. otte pct.
Omsætningen i videnrådgiverbranchen,
2002 til 2010
>
Total omsætning
Indenlandsk omsætning
Mia. kr.
180
160
140
Kilde
Danmarks Statistik og DI beregninger. Eksporttallene er ikke
tilgængelige for 2010, hvorfor den
samlede omsætning for 2010 ikke
kan opgøres.
120
100
80
60
40
20
0
2002
Størstedelen af omsætningen
hentes i den private sektor
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Videnrådgiverne henter størstedelen af deres omsætning i den private
sektor. Gennemsnitligt anslås det, at 68 pct. af omsætningen hentes hos
kunder i det private erhvervsliv. Den samlede offentlige sektor står dermed for ca. 32 pct. af omsætningen i 2010. Heraf udgør både den statslige
og kommunale omsætning ca. 12 pct. hver af den totale omsætning, den
regionale omsætning udgør knap tre pct. og de statslige selskaber står for
ca. fem pct.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 5
DI ANALYSE
Omsætning fordelt på sektorer
<
Statlige selskaber (f.eks Dong, DSB mv.) 5 pct.
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirksomheder.
Afsluttet maj 2011.
Regioner (inkl. sygehuse), 3 pct.
Kommune, 12 pct.
Privat, 68 pct.
Stat, 12 pct.
Den private sektor udgjorde i 2009 ca. 58 pct. af branchens omsætning.
At den private sektors andel af omsætningen er steget kan forklares ved,
at der igen var fremgang i økonomien i 2010 samt statistisk usikkerhed.
Mens den private sektors efterspørgsel er stærkt konjunkturfølsom, vil efterspørgslen fra den offentlige sektor som hovedregel være upåvirket eller
højere i perioder med konjunkturtilbageslag.
Opdeles kunderne på branche er den vigtigste kundegruppe for videnrådgiverbranchen i Danmark kunder, der arbejder med bygge- og anlægs
virksomhed. Denne gruppe tegner sig for over en fjerdedel af branchens
omsætning. Fremstillingsindustrien står for ca. 13 pct. af branchens omsætning og er dermed tilbage på sit niveau fra 2008, efter et fald til ca. syv
pct. i 2009.
Det kundesegment, hvor der har været den største vækst i 2010 er inden
for sundhed og pharma, hvor omsætningen er steget fra ca. fem pct. i 2009
til over otte pct. i 2010. Dette segment går dermed fra at være den syvende
vigtigste kundegruppe, til at være den fjerde vigtigste kundegruppe for
videnrådgiverbranchen, hvilket primært kan tilskrives, at denne branche
ikke blev berørt af den økonomiske krise.
Videnrådgivernes vigtigste
kundesegment arbejder med
bygge- og anlægsvirksomhed
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 6
Omsætning fordelt på kundesegmenter
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirksomheder.
Afsluttet maj 2011
Transport (SCM, lagerstyring, distribution)
Fødevareproduktion (drikkevare-,
fødevare-, tobaksproduktion mv.)
Operationel service (facility management,
vaskeri, callcenter, rengøring mv.)
Bygge og anlæg (entreprenør-, ingeniør-,
arkitekt-, håndværksvirksomhed)
Finans (bank, pension, forsikring,
investeringsvirksomhed mv.)
IT- og telesektoren (teleselskaber,
forbrugerelektronik, software)
Handel (engros og detailvirksomhed)
Energi (-udvinding, -forsyning,
-produktion, -net osv.)
Andet
Sundhed og pharma (privathospitaler, medicinalog medicoproduktion, private plejeydelser)
IT-rådgivning er den største
delbranche med en omsætning
på 53 mia. kr. i 2010.
Fremstillingsindustri (maskiner, teknik,
værktøjer, stål, materialebehandling mv.)
Udviklingen i delbrancherne
Videnrådgiverbranchen deles op i 10 delbrancher. Heraf er IT-rådgivning
den suverænt største delbranche, med en omsætning på over 53 mia. kr.
i 2010.
Delbranchernes placering målt i omsætning i forhold til hinanden er uændret i forhold til 2009.
Udvikling i delbranchernes indenlandske
omsætning, 2002 til 2010
>
IT-rådgiver Mia. kr.
Management 60000
Rådgivning – bygge og anlæg 50000
Teknologisk rådgivning Design Markedsanalyse og meningsmåling 40000
30000
Markedsføring og kommunikation 20000
IPR og anden forretningsservice 10000
HR og rekruttering Kilde
Danmarks statistik og
DI-beregninger.
Bemærk at delbranchen ”forskning
og udvikling” i modsætning til tidligere år ikke er medtaget, grundet
for store udsving i leveringen af data
for denne delbranche
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 7
Stort set samtlige delbrancher har haft en flot gennemsnitlig årlig vækst på
over syv pct. Enkelte brancher har endda haft en gennemsnitlig årlig vækst
på næsten ni pct.
DI ANALYSE
De fleste delbrancher har haft
en flot gennemsnitlig årlig vækst
Rådgivere inden for bygge- og anlæg har ikke haft samme vækstrater som
den øvrige videnrådgiverbranche. Denne sektor har været særligt hårdt
ramt af den økonomiske krise, og har således kun oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på lidt over en pct. i perioden 2002 til 2010. Generelt har
virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen været hårdere ramt af den
økonomiske krise end øvrige brancher.
Det samme gør sig gældende for virksomheder inden for markedsføring
og kommunikation, der tilsvarende ikke har haft del i den store vækst,
som branchen ellers har oplevet i perioden fra 2002 til 2010.
Udvikling i delbranchernes indenlandske
omsætning, 2002 til 2010
<
Gennemsnitlig årlig vækst i pct.
Kilde
Danmarks statistik og
DI beregninger
10
8
6
4
2
0
IT-rådgivning
Management
Markedsanalyse
og meningsmåling
Rådgivning- bygge
Teknologisk
Design
og anlæg
rådgivning
Markedsføring
IPR og
HR og
og kommunikation anden forretningsservice
rekruttering
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 8
Vækstbarrierer for
videnrådgiverne
Den samlede branche er igen begyndt at have vækst, men der er fortsat
tale om en moderat vækst.
Vigtigste vækstbarriere:
Tilbageholdenhed i markedet
i 2010
Virksomhederne vurderer selv, at den primære barriere for vækst i 2010
i videnrådgiverbranchen har været, at kunderne generelt har været tilbageholdende i deres efterspørgsel efter videnrådgivernes ydelser – såkaldt
tilbageholdenhed i markedet – på grund af den økonomiske krise.
Dette forhold har i nogen eller høj grad været gældende for tre ud af fire
virksomheder i undersøgelsen. Ingen anden faktor har været så entydig
en hindring for vækst i branchen, som kundernes udgiftsmådehold og følgende faldende efterspørgsel.
I hvor høj grad oplevede du, at tilbageholdenhed
i markedet var en hindring for vækst i 2010?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirksomheder.
Afsluttet maj 2011.
I høj eller nogen grad
Slet ikke eller i mindre grad
Ved ikke/ikke relevant
Hverken / eller
0
Udbudsprocedurer er
barrierer for vækst
10
20
30
40
50
60
70
80 Pct.
Udover tilbageholdenhed i markedet udgør offentlige udbudsprocedurer
en af de væsentligste vækstbarrierer. Over halvdelen af virksomhederne
oplever i nogen eller høj grad, at besværlige udbudsprocedurer er hindringer for yderligere vækst.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 9
DI ANALYSE
I hvor høj grad oplevede du, at offentlige
udbudsprocedurer var en hindring for vækst
i 2010?
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirksomheder.
Afsluttet maj 2011.
I høj eller nogen grad
Slet ikke eller i mindre grad
Ved ikke/ikke relevant
Hverken / eller
0
10
20
30
40
50
60 Pct.
Besværlige udbudsprocedurer indebærer høje transaktionsomkostninger,
som ikke står i rimeligt forhold til udsigten til en kontrakt. Desuden kan
høje transaktionsomkostninger få nogle virksomheder til at afholde sig fra
at byde på en opgave.
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 10
Forventninger til 2011
Videnrådgiverbranchen har positive forventninger til omsætningen i det
kommende år, men har i endnu højere grad positive forventninger til indtjeningen. Dette tyder på, at virksomhederne har trimmet deres omkostninger, således at indtjeningen kan forbedres.
Der er positive forventninger
– især til omsætningen
De positive forventninger går igen i beskæftigelsen, men ikke i lige så udpræget grad som til indtjeningen. Tendensen kan ses dels i sammenhæng
med en øget beskæftigelse i udlandet og branchens brug af udenlandske
konsulenter, der undersøges i temaafsnittet om distributed consultancy.
Forventningerne til beskæftigelsen har imidlertid generelt været stigende
over de sidste kvartaler, hvilket formentlig snart vil slå igennem også på
antallet af ansættelser i Danmark.
Konjunkturindikator for videnrådgiverne
>
DI Videnrådgiverne
DI Virksomhedspanel
Kilde
DI's virksomhedspanel, Survey
blandt 502 medlemsvirksomheder.
Afsluttet ultimo marts 2011.
Anmærkning
Konjunkturindikatoren er et
beskæftigelsesvægtet gennemsnit
af nettotallene (besvarelserne
tildeles point fra -1 til 1 afhængig af
vækstudsigterne) for henholdsvis
omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge
fra 1 til -1, hvor negative værdier
signalerer tilbagegang.
Pct.
0,5
0,0
-0,5
Omsætning
Indtjening
Beskæftigelse
Sammenvejet
konjunkturindikator
Betragtes den sammenvejede konjunkturindikator for DI Videnrådgiverne over perioden 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2011 bliver den positive udvikling i forventningerne til fremtiden meget tydelig.
Fjerde kvartal 2010 ligger dog noget højere end de følgende to kvartaler.
Forventningerne til 1. og 2. kvartal i 2011 er vurderet at være mere realistiske, da de ligger på niveau med de øvrige brancher i virksomhedspanelet.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 11
DI ANALYSE
Udviklingen i den sammenvejede
konjunkturindikator for DI Videnrådgiverne,
2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2011
<
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
Kilde
DI´s Virksomhedspanel
Anmærkning
Konjunkturindikatioren er et
beskæftigelsesvægtet gennemsnit og kan svinge fra 1 til -1,
hvor negative værdier signalerer
tilbagegang.
2. kvt. 2009
4. kvt. 2009
1. kvt. 2010
2. kvt. 2010
3. kvt. 2010
4. kvt. 2010
1. kvt. 2011
2. kvt. 2011
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 12
Videnrådgivernes
internationalisering
I det følgende præsenteres udbredelsen af internationale aktiviteter, formen af disse samt deres geografiske placering.
Næsten 60 pct. af videnrådgivervirksomhederne har aktiviteter uden for
Danmarks grænser. Der er dermed ikke nogen udvikling i andelen af virksomheder med internationale aktiviteter i forhold til 2009.
Har virksomheden aktiviteter, der strækker sig
ud over Danmarks grænser?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Nej
Ja
0
10
20
30
40
50
60
70
Pct.
Ud af disse knap 60 pct. fordeler aktiviteterne i udlandet sig primært på
udenlandske projekter, netværk og samarbejder.
Over halvdelen af virksomhederne med internationale aktiviteter har
udenlandske projekter. Ca. hver tredje videnrådgivervirksomhed etablerer et datterselskab eller følger med kunderne ud, og hver 10. rekrutterer
medarbejdere fra udlandet.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 13
DI ANALYSE
Hvilken form tager jeres internationale
aktiviteter?
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Ja, udenlandske projekter
(inkl. deltagelse i internationale udbud)
Ja, udenlandske netværk/samarbejder
Ja, etablering af datterselskab(er)/
afdelinger i udlandet (inkl. at følge en kunde)
Ja, outsourcing og/eller produktion af
konsulentopgaver i udlandet
Ja, rekruttering af
medarbejdere fra udlandet
Andet, f.eks. R&D eller kursusvirksomhed
0
10
20
30
40
50
60 Pct.
De internationale aktiviteter udgør en meget varierende andel af virksomhedernes omsætning. For lige knap halvdelen af virksomhedernes vedkommende (ca. 45 pct.) udgør den internationale aktivitet op til 10 pct. af
omsætningen. Herefter er den største gruppe faktisk den del, hvor aktiviteterne udgør over halvdelen af omsætningen.
Hvor stor en del af virksomhedens omsætning
stammer fra internationale aktiviteter/
projekter?
<
Kilde
DI Videnrådgiverne.
Survey blandt 220 medlemsvirksomheder. Afsluttet maj 2011.
0 –10 pct.
11–20 pct.
21–30 pct.
31–50 pct.
51–100 pct.
0
10
20
30
40
50 Pct.
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 14
Videnrådgivernes internationale aktiviteter foregår primært i Norden og
de nordeuropæiske lande. Hele 60 pct. af virksomhederne med internationale aktiviteter er således til stede i de øvrige nordiske lande. For de
nordeuropæiske lande er det hver anden virksomhed. På en fjerdeplads
ligger Asien, hvor mere end hver tredje virksomhed er til stede.
Hvor foregår jeres internationale aktiviteter?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne.
Survey blandt 220 medlemsvirksomheder. Afsluttet maj 2011.
Pct.
70
60
50
40
30
20
10
0
Norden
Øvrige EU
(Sverige, Norge, Nordeuropa
Finland, Island) (Tyskland, Polen,
de baltiske lande,
Holland, Belgien, England)
Asien
Nordamerika
Afrika
Rusland Mellemøsten Sydamerika
For de resterende ca. 40 pct. gælder, at de ikke har internationale aktiviteter, da det danske marked rummer tilstrækkeligt med opgaver. Derudover
angiver ca. hver tredje virksomhed uden internationale aktiviteter, at omkostningerne ved de internationale aktiviteter vil overstige gevinsterne.
Endelig er den udenlandske lovgivning og arbejdsmarkedsforhold medvirkende til, at disse virksomheder ikke har aktiviteter uden for Danmarks
grænser.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 15
DI ANALYSE
Hvad er de primære årsager til, at din
virksomhed har holdt sig tilbage fra
internationale aktiviteter?
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Der er tilstrækkelig mange
opgaver herhjemme
Omkostningerne ved internationalisering
overstiger de forventede fordele
Udenlandsk lovgivning og
arbejdsmarkedsforhold
Andet
Problemer med at finde
udenlandske samarbejdspartnere
Bekymret for overtrædelse af vores
intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR)
0
20
40
60
80 Pct.
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 16
Tema:
Distributed consultancy
Dansk økonomi har været hårdt ramt af den internationale økonomiske
krise, som startede i 2008, hvilket også har påvirket den danske videnrådgiverbranche. Desuden har globaliseringen medført, at danske videnrådgivere har været under et stort pres for at nedbringe omkostningerne for
at fastholde konkurrenceevnen. Dette har medført implementering af nye
forretningsmodeller, og her har videnrådgiveres køb af kerneydelser i udlandet hos udenlandsk placerede konsulenter været genstand for stigende
omtale i de senere år.
DI Videnrådgiverne anvender her begrebet ’distributed consultancy’, som
er det forhold, at danske videnrådgivere bruger konsulenter i lande med
lavere lønomkostninger til løsning af rådgivningsopgaver (eller dele heraf)
på det danske marked. Opgaver der tidligere ellers ville være blevet løst af
danske konsulenter.
Dette temaafsnit undersøger omfanget af distributed consultancy samt
specifikke aspekter herved, som eksempelvis placeringen af udenlandske
konsulenter, de væsentligste udfordringer ved forretningsmodellen og årsager til at nogle videnrådgivere fravælger distributed consultancy.
12 pct. af videnrådgivervirksomhederne benytter
distributed consultancy
Undersøgelsen foretaget af DI Videnrådgiverne viser, at distributed consultancy benyttes af ca. 12 pct. af de danske videnrådgivere.
De 12 pct. af de deltagende virksomheder, der anvender denne forretningsmodel, tegner sig for over 37 pct. af den danske omsætning blandt samtlige
af de deltagende virksomheder, samt over 61 pct. af det samlede globale
antal årsværk i de deltagende virksomheder.
Benytter virksomheden sig af distributed
consultancy?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Ja, 12 pct.
Nej, 88 pct.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 17
DI ANALYSE
Hvis man ser på antallet af virksomheder inden for hvert enkelt omsætningsinterval, der benytter distributed consultancy som forretningsmodel, står det klart, at distributed consultancy er mest udbredt blandt de
allerstørste virksomheder.
Blandt de deltagende virksomheder med en omsætning på 100 millioner
og over, er det 44 pct. af disse virksomheder, som anvender distributed
consultancy. I ingen af de øvrige omsætningsintervaller er andelen for anvendelse så høj.
Distributed consultancy
er mest udbredt blandt de
større virksomheder
Andel af virksomheder, der anvender
distributed consultancy fordelt på
omsætningsintervaller
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
100 mio. kr og over
10 - 50 mio. kr.
5 - 10 mio. kr.
50 - 100 mio. kr.
2 - 5 mio. kr.
0 - 2 mio. kr.
0
10
20
30
40
50 Pct.
Til sammenligning skal det bemærkes, at en undersøgelse fra Danmarks
Statistik fra 2006 viste, at 19 pct. af de danske virksomheder med 50 ansatte eller derover har outsourcet til udlandet i perioden 2001 – 2006.
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 18
Distributed consultancy og omsætning
For nogle virksomheder, spiller
distributed consultancy en
væsentlig rolle
Hos de virksomheder, der anvender distributed consultancy, anslår virksomhederne selv, at det er en mindre del af deres aktiviteter, der stammer
fra denne forretningsmodel. Hele 78 pct. af de virksomheder, der benytter
distributed consultancy angiver, at alene mellem 0 – 10 pct. af deres aktiviteter kommer fra denne forretningsmodel. Syv pct. af de virksomheder,
som anvender distributed consultancy benytter, denne model i mere end
50 pct. af virksomhedens aktiviteter.
Hvor stor en del af jeres aktivitet kommer
fra distributed consultancy?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
31 – 50 pct.
7 pct.
4 pct.
21 – 30 pct.
11 – 20 pct.
50 – 100 pct.
7 pct.
4 pct.
88 pct.
0 – 10 pct.
Distributed consultancy og antal ansatte
DI Videnrådgiverne har også undersøgt, hvordan fordelingen mellem konsulenter ansat i udlandet til løsning af danske opgaver og antallet ansat i
Danmark ser ud. Langt hovedparten har mindre end 10 pct. af medarbejderne, som løser danske opgaver, ansat i udlandet.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 19
DI ANALYSE
Hvor stor en del af jeres samlede antal
konsulenter, udgør de udenlandske
medarbejdere, der regelmæssigt løser opgaven
til det danske marked?
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
51 –100 pct.
21 – 30 pct.
11 – 20 pct.
0 –10 pct.
Blandt de virksomheder, der anvender distributed consultancy, er det i sagens natur ikke alle konsulenter, der har direkte kontakt med kunderne.
I gennemsnit drejer det sig om ca. 40 pct. af konsulenterne, der ikke har
direkte kontakt med kunden.
Af disse virksomheder, hvor man allerede anvender distributed consultancy vurderer ca. 44 pct., at en del af disse konsulenter uden kundekontakt
i teorien ikke vil kunne erstattes af konsulenter ansat i Indien, Kina, mv.
Der er dermed stadig en lang række opgaver, som stadig kan og skal løses
i Danmark, selv om virksomheden allerede anvender distributed consultancy. Et tilsvarende antal virksomheder mener modsat, at det vil kunne
lade sig gøre at løse flere opgaver i udlandet i fremtiden. De sidste 12 pct.
ved ikke om dette kunne være en mulighed.
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 20
Vil de konsulenter, der ikke har direkte
kundekontakt, i teorien kunne erstattes via
distributed consultancy?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Ja
Nej
Ved ikke
Placeringen af udenlandske konsulenter
De udenlandske konsulenter er
primært placeret i Indien
Ikke overraskende er de udenlandske konsulenter primært placeret i Indien, Kina og i det øvrige Asien. Det er markant, at over dobbelt så mange
virksomheder primært har deres konsulenter ansat i Indien som i Kina.
Hvor er jeres udenlandske konsulenter primært
placeret?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Pct.
35
30
25
20
15
10
5
0
Indien
Øvrige Asien
Kina
Øvrige EU
Norden
Nordeuropa
(Sverige, Norge, (Tyskland, Polen,
Finland, Island) de baltiske lande,
Holland, England)
Afrika
Rusland
SIDE 21
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
Denne tendens, at Indien står som modtager af videnstunge stillinger understøttes af en undersøgelse fra Danmarks Statistik i 2006, som viste, at
Indien især var modtager af IT- og forsnings- og udviklingsopgaver fra såvel industri – som servicevirksomheder.
DI ANALYSE
Danmarks Statistik: "Generel
erhvervsstatistik: International
Sourcing 2006", 2006
Udfordringer ved distributed consultancy
De fleste virksomheder, der benytter distributed consultancy, oplever en
del udfordringer ved at benytte denne model. Således oplever næsten to
tredjedele af virksomhederne, at forskelle i kulturer dvs. værdier, ledelseskulturer mv. er en stor barriere for dem. Næsten hver anden virksomhed
oplever ligeledes, at sproget udgør en stor udfordring, i forhold til at anvende distributed consultancy.
Forskelle i kulturer er blandt
de største udfordringer ved
distributed consultancy
Hvilke udfordringer/barrierer oplever du som
de væsentligste i forhold til distributed
consultancy?
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Forskellige kulturer (værdisæt, ledelseskultur mv.)
Sprog
De udenlandske konsulenters manglende
kendskab til det danske marked
Administrative byrder (lovgivning generelt,
særlige krav til nye virksomheder mv.)
Udenlandske overenskomster/
arbejdsmarkedslovgivning
Svært at finde kvalificeret arbejdskraft
Ingen barrierer/udfordringer
Andet
0
10
20
30
40
50
60
70 Pct.
Årsager til at videnrådgivere
fravælger distributed consultancy
Der er forskellige grunde til, at en stor del af de adspurgte virksomheder
ikke anvender distributed consultancy. Blandt de virksomheder, der ikke
har tilvalgt denne forretningsmodel, mener 17 pct. at de udenlandske medarbejdere ikke har det nødvendige kendskab til markedet for at kunne løse
opgaverne tilfredsstillende. Hver 10. virksomhed mener dertil, at de potentielle udfordringer ved distributed consultancy ikke opvejer det højere
Mange virksomheder mener
ikke, at ulemperne ved
distributed consultancy opvejes
af de potentielle besparelser
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 22
lønniveau i Danmark. Med andre ord er det holdningen, at de potentielle
besparelser ikke står mål med det forventede besvær med processen.
Hvorfor har I valgt ikke at benytte jer af
distributed consultancy?
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Det er ikke relevant for os
De udenlandske medarbejdere har for lavt
kendskab til de forhold, der er relevante for os
For dyrt og besværligt i forhold til den
forventede omkostningsreduktion
Andet
0
20
40
60
80 Pct.
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 23
DI ANALYSE
Videnrådgivernes
sammensætning
Sammensætningen af virksomhederne er stort set uændret. Ca. 34 pct. af
virksomhederne har en omsætning på 0 – 2 mio. kr., mens ca. 30 pct. har en
omsætning fra 2 – 10 mio. kr. Størstedelen er således små og mellemstore
virksomheder. Ca. otte pct. af virksomhederne har en årlig omsætning på
100 mio. kr. eller derover.
Virksomheder fordelt på omsætning
<
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
100 mio. kr. og over
50 –100 mio. kr.
0 – 2 mio. kr.
10 – 50 mio. kr.
5 –10 mio. kr.
2 – 5 mio. kr.
Videnrådgivervirksomheder, der har en omsætning på over 100 mio. kr.
udgør kun godt otte pct. af virksomhederne, men de repræsenterer samtidig ca. 73 pct. af omsætningen i 2010.
De fleste virksomheder i branchen findes i intervallet 0 – 2 mio. kr., og tilsammen tegner disse virksomheder sig for 1,2 pct. af omsætningen. Færrest virksomheder er placeret i intervallet fra 50 – 100 mio. kr. Denne gruppe udgør fem pct. af virksomhederne, men tegner sig for knap 10 pct. af
branchens omsætning i 2010.
DI ANALYSE
Videnrådgiverne – godt på vej ud af krisen
SIDE 24
Omsætning fordelt på intervaller
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
0 – 2 mio. kr.
(1 pct.)
2 – 5 mio. kr.
(2 pct.)
5 –10 mio. kr.
(3 pct.)
10 – 50 mio. kr.
11 pct.
11 pct.
100 mio. kr og over
50 – 100 mio. kr.
73 pct.
Videnrådgiverbranchens virksomheder er geografisk koncentreret i Region Hovedstaden, hvor knap 57 pct. af virksomhedernes hovedkontorer
er. Herefter følger de andre fire regioner med stort set samme mængde videnrådgivningsvirksomheder. I bunden er dog Region Nordjylland, hvor
alene seks pct. af virksomhederne er placeret.
Branchens geografiske fordeling
>
Kilde
DI Videnrådgiverne. Survey blandt
220 medlemsvirkomheder.
Afsluttet maj 2011.
Region
Nordjylland
5,9 pct.
Region Midtjylland
11,4 pct.
Region
Syddanmark
13,6 pct.
Region Hovedstaden
56,8 pct.
Region Sjælland
12,3 pct.
Om undersøgelsen
Branchestatistik 2011 bygger primært på data indsamlet via en spørgeskema­
undersøgelse i marts/april 2011. Blandt de over 900 medlemmer har 220
virksomheder deltaget i undersøgelsen.
Spørgeskemaets baggrundsdel er omskrevet i forhold til forrige år for
at klargøre og præcisere enkelte spørgsmål og svar. Sammenligning
med tidligere års branchestatistikker skal dermed ske med varsomhed.
Dertil kommer en naturlig variation i hvilke virksomheder, der deltager.
Stikprøverne bliver derfor forskellige fra år til år. Ydermere kommer den
sædvanlige statistiske usikkerhed, når man arbejder med stikprøver.
Branchestatistik 2011 er derudover suppleret med data fra Danmarks
Statistik. Desværre er der et problem med eksportopgørelsen, hvorfor
branchens eksport for 2010 ikke er opgjort.
Danmarks Statistik arbejder med i alt 21 branchekoder (DB07), som igen
samles i delbrancher. Ifølge Danmarks Statistik har overgangen fra DB03
koder til DB07 koder ikke haft betydning for sammenligneligheden. Juridisk
bistand og revision er ikke med i undersøgelsen, da repræsentativiteten er
meget begrænset. Branchekoder og delbrancher ses nedenfor:
Videnrådgivernes brancher
BRANCHEKODER DB07
IT-rådgivning
62.02.00 Konsulentbistand vedr. informationsteknologi
62.01.00 Computerprogrammering
Forskning og udvikling
72.19.00 A
nden forskning og eksperimentel udvikling inden
for naturvidenskab og teknik
72.20.00 F&U inden for samfundsvidenskab og humanisti­
ske videnskaber
Markedsanalyse og me­
ningsmåling
73.20.00 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
Management
70.22.00 V
irksomhedsrådgivning og anden rådgivning om
drift
Markedsføring og
kommunikation
70.21.00
73.11.10
73.11.90
73.12.00
Public relations og kommunikation
Reklamebureauer
Anden reklamevirksomhed
Reklameplads i medier
Rådgivning Bygge og Anlæg
71.12.10
Rådg. ing. inden for byggeri og anlægsarbejder
IPR og anden forretnings­
service
63.99.00 Andre informationstjenenster i.a.n.
74.90.90 A ndre liberale, videnskabelige og tekniske tjene­
steydelser i.a.n.
82.99.00 Anden forretningsservice i.a.n.
Teknologisk rådgivning
71.12.90
71.20.20
71.20.90
71.12.20
HR og rekruttering
78.30.00 Anden personaleformidling
Design
74.10.10 Industriel design og produktdesign
74.10.20 Kommunikationsdesign og grafisk design
Anden teknisk rådgivning
Teknisk afprøvning og kontrol
Anden måling og teknisk analyse
Rådg. ing. inden for produktions- og maskinteknik
> DI
1787 KØBENHAVN V
TLF. : 3377 3377
FAX : 3377 3300
[email protected]
DI.DK
DI Videnrådgiverne repræsenterer ca. 900 virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretningsområde.
Videnrådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af services, rådgivning
og teknologi. Videnrådgiverne yder rådgivning indenfor:
>> Byggeri og anlæg, energi og miljø
(Rådgivende ingeniører)
>> HR, rekruttering og personaleformidling
>> Udbuds- og indkøbsrådgivning
>> IT-rådgivning og computerprogrammering
>> Politikudvikling, analyser og strategi
>> Design og formgivning
>> Ledelses- og virksomhedsudvikling, drift og
effektivisering (Management consulting)
>> Meningsmåling og markedsanalyse
>> Reklame, PR og kommunikation
>> Forskning, produktudvikling
og teknologirådgivning
>> Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed
>> Økonomisk rådgivning
>> Revision
>> IPR og patenter
>> Juridisk rådgivning
Vil du vide mere om DI Videnrådgiverne?
Formand for DI Videnrådgivernes bestyrelse er Poul Skadhede, adm. direktør, Valcon A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft.
På DI Videnrådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker og
analyser.
Klik ind på: viden.di.dk