Dyrene i Hakkebakkeskoven-endelig.pub

d e t s u n d h e d s v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
vol. 44 nummer 1
februar 2012
vol. 44 nummer 1 • februar 2012
Velkommen til
School of
Pharmaceutical
Sciences
dannelsesinstitutions historie. Med etableringen af et nyt stort Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, sammensat af det gamle SUND, FARMA og det veterinære område
fra LIFE, ophørte Det Farmaceutiske Fakultet med at eksistere som en selvstændig
enhed. Vi har fået nye kollegaer, som vi skal udvikle det nye store fakultet sammen med og høste de forventede synergier.
Vi har dog fortsat et fællesskab at værne om her på den nordre del af Nørre
Campus. Den 1. januar blev også School of Pharmaceutical Sciences etableret.
Denne enhed, som du kan læse mere om længere inde i Plexus, omfatter alle
uddannelser og kurser, som vi udbyder inden for det farmaceutiske område. Så
først og fremmest vil jeg byde velkommen til alle studerende på School of Pharmaceutical Sciences. Jeres uddannelser vil i udgangspunktet være helt uændrede,
men I vil på sigt kunne få stor glæde af fællesskabet med andre schools og uddannelsesråd under det nye SUND. Vi skal i fællesskab, studerende og undervisere,
værne om den farmaceutiske identitet og om de farmaceutiske uddannelser – og
ikke mindst værne om studiemiljøet. Det særlige studiemiljø på FARMA skal føres
videre på School of Pharmaceutical Sciences. Det skal plejes og udvikles, og her
er I også fremover den vigtigste faktor.
Kurser og undervisere på School of Pharmaceutical Sciences vil fortsat – i al
væsentlighed – skulle rekvireres på de tre nuværende institutter (som snart bliver
til to). Institutternes forskning udgør det helt centrale forskningsmæssige grundlag for School of Pharmaceutical Sciences uddannelser. Derfor er alle forskere og
undervisere også afgørende for at skabe indhold og identitet. Så jeg ser håbefuldt
frem til, at I alle – både studerende og medarbejdere – vil medvirke til dette, så
vi i fællesskab kan skabe et stærkt brand og det nødvendige uddannelsesmæssige indhold og sammenhold på vores fælles projekt: School of Pharmaceutical
Sciences.
Ulf Madsen, School Director
Plexus nummer 1 • februar 2012 • volume 44: Udgives af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) e-mail: [email protected],
Stine Rasmussen e-mail: [email protected] / Forsideillustration: Mikal Schlosser / Jens Raadal Layout: Mads Frederik Graphic Design / Tryk: Centraltrykkeriet Skive.
Deadline for næste ­nummer er den 20. april 2012 – udkommer den 3. maj 2012 / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Fakultetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. ­Indlæg sendes ­elektronisk / Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved hen­vendelse til Jesper Munck [email protected] / ISSN: 1399-6606
Annoncer: DG Media as, telefon 70 27 11 55, fax 70 27 11 56, e-mail: [email protected] og web: www.dgmedia.dk
2
plexus 1 februar 2012
Foto: Mikal Schlosser
Den 1. januar 2012 tog vi hul på endnu en epoke i den farmaceutiske ud-
d e t s u n d h e d s v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
6
8
4
Første skoledag
6
Plexus tager pulsen
6
Livet forstås baglæns
8
Kloning, knockout-mus og klatring
9
Skil gyllen ad
10
Forskningens Dag
12
Forskere efterlyser undersøgelse af ADHD-medicin
13
Ny ordning giver mulighed for dobbelt ph.d.-grad
13
To studerende får prestigefyldt legat
14
Få styr på begreberne
15
Ny adjungeret professor med fokus på optimal
lægemiddelanvendelse
15
På nano­medicinsk s­ tudietur med Medicon Valleyallierede
16
Stor opbakning til Pædagogisk Dag
18
Nyt om navne
19
Bilister på afveje
19
Sammenhæng mellem stress og depression
20
Små hjerner til stor fornøjelse
20
plexus 1 februar 2012
3
Første
skoledag
Den 1. januar blev uddannelsesområdet
på Det Farmaceutiske Fakultet til School of
Pharmaceutical Sciences som en konsekvens
af fusionen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bliv en smule klogere på skolestrukturen her.
Af Stine Rasmussen
En fusion på Københavns Universitet
per 1. januar
forvandlede det tidligere FARMA til en integreret del af en ny
SUND-storfamilie af sammenbragte børn fra såvel det lægemiddelfaglige som det veterinære fagområde på Danmarks ældste
universitet.
Fusionen skal på sigt styrke forskning og uddannelse på tværs
af fag med fokus på sundhed for mennesker og dyr. Puslespillet
om det nye SUND er langt fra lagt. Endnu er det usikkert, hvordan
og hvornår de mange faglige visioner skal føres ud i livet – men
tre ting står foreløbig fast: de farmaceutiske uddannelser er stadig
samlet i en enhed på Nørre Campus. Navnet på institutionen, der
stadig tilbyder en bred lægemiddelfaglig uddannelsesbuket, er nu
School of Pharmaceutical Sciences. Den nye skole ledes af tidligere
prodekan Ulf Madsen, som har fået titel af School director.
Fra prodekan til rådsformand
Ulf Madsen kommer til at stå i spidsen for et såkaldt Uddannelsesråd – et rådgivende og koordinerende udvalg, der i mangt og
meget kommer til at sætte dagsordenen på de lægemiddelfaglige
uddannelser:
– Fakultetsledelsen på SUND har nedsat i alt fem arbejdsgrupper, som hver især dækker Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets
uddannelsesområder – humanmedicin, folkesundhedsvidenskab,
odontologi, veterinærmedicin og farmaceutisk videnskab. Arbejdsgrupperne skal i første omgang diskutere og definere ud-
4
plexus 1 februar 2012
dannelsesrådenes hovedopgaver – og samtidig identificere særlige
udfordringer inden for de respektive uddannelsesområder. I arbejdsgruppen for de farmaceutiske uddannelser kunne det fx være
relevant at tale om arbejdet med at rekruttere nye studerende.
Det har altid været er et højt prioriteret område for os, siger Ulf
Madsen.
Alle arbejdsgrupper tager på internat i maj. I løbet af opholdet
skal grupperne videnudveksle, brainstorme og til sidst fastlægge
opgaveporteføljen for de respektive uddannelsesområder.
Uddannelsesrådene på de fem fagområder får karakter af koordinationsudvalg – de store beslutninger træffes i fakultetsledelsen,
men rådet får god mulighed for at præge processerne. Rådsformænd deltager på udvidede fakultetsledelsesmøder en gang om
måneden – og institutledernes plads i uddannelsesrådene sikrer
direkte forbindelse til de øvre beslutningslag.
Fodfolket er tyvstartet
Uddannelsesrådene er ikke formelt nedsat endnu, men på School
of Pharmaceutical Sciences er fodfolket tyvstartet og trukket i
arbejdstøjet.
– Vi er allerede forholdsvis langt med etableringen af et uddannelsesråd, som er kernen i school-strukturen. De øvrige fagområder er også i gang, og det er planen, at uddannelsesråd og
forhåbentlig en fælles school-struktur skal etableres på hele det
sundhedsfaglige uddannelsesområde på Københavns Universitet i
løbet 2013, siger Ulf Madsen.
Men hvad er den foreløbige opgaveportefølje for uddannelsesrådet på det lægemiddelfaglige område? Og hvem får plads i
rådet, som skal tage sig kærligt af de farmaceutiske uddannelser?
– Uddannelsesrådet består blandt andre af studieledere, institutledere, studerende samt en lektor i didaktik. Selv sidder jeg for
bordenden, siger Ulf Madsen og fortsætter: – I rådet skal vi blandt
andet udvikle langsigtede uddannelsesstrategier – fx fortsætte det
konkrete arbejde med Farmaceutuddannelsen 2020 i samarbejde
med Studienævnet – sikre forskningsbaseret undervisning i samarbejde med institutterne, koordinere kursustilbud, udvikle nye
1. januar blev FARMA del af en ny
SUND-storfamilie af sammenbragte børn.
didaktiske tiltag og jonglere budgetter i samråd med
fakultetsledelsen, profilere uddannelsestilbud over
for forskellige eksterne interessenter samt fastholde og videreudvikle det fantastiske studiemiljø
på det farmaceutiske område, siger Ulf Madsen.
Det er endnu usikkert, hvordan budgettet for
School of Pharmaceutical Sciences kommer til at
se ud. En ukendt faktor i den nye skoles økonomi
er fx udmøntningen af normsystemet for undervisning,
som fordeler økonomiske midler mellem institutterne
på baggrund af en fordelingsnøgle, der opererer med
et bestemt antal timer for henholdsvis forelæsninger,
klassetimer, øvelser, evaluering og administration i forbindelse med kurser og specialer.
Fælles struktur med fem schools ønskes
Ulf Madsen ser gerne, at der etableres såkaldte schools på alle
fem uddannelsesområder – det vil sige schools for uddannelser
på henholdsvis det odontologiske, det farmaceutiske, det humanmedicinske, det veterinære og det folkesundhedsvidenskabelige
område. En fælles struktur kan både skabe klarhed og sammenhængskraft, øge samarbejdet på tværs og danne grundlag for
en fælles økonomisk struktur – og er lettere at kommunikere til
omverdenen.
– Hvis school-begrebet skal slå an, er det vigtigt at alle uddannelsesområder går helhjertet ind i en strukturtilpasning. Det er
klart, at school-begrebet mister betydning, hvis der kun er en eller
to på hele Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Men uddannelsesbuketterne omkring professionsuddannelserne har et særligt
fællesskab, som jeg ser det. Uddannelserne ligner hinanden i
opbygningen, som består af en del fastlagte bestanddele – mange
laboratorietimer, megen konfrontationsundervisning. Vi guider
alle de studerende meget i løbet af en relativt strømlinet uddannelse – det giver et helt særligt undervisningsmiljø. Og indlysende
muligheder for samarbejde, siger Ulf Madsen.
Stort er det nye sort
Københavns Universitets bestyrelse besluttede i december
2011 at sammenlægge fire af universitetets otte fakulteter
til to. Fusionen skal få forskning og uddannelse til at hænge
bedre sammen.
Det Farmaceutiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet og veterinærområdet er blevet til et storfakultet for
medicin og sundhed. På samme måde er Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet samlet
under forskellige tage i hovedstadsområdet.
Sammenlægningerne af fakulteterne sker for at skabe
stærkere faglige miljøer, bedre uddannelser og forskning
inden for blandt andet energi, klima, bæredygtighed, fødevarer og behandling af patienter. Planen omdanner 35
institutter til 24 nye, større enheder og berører i alt 14.000
studerende og omkring 7.000 medarbejdere.
plexus 1 februar 2012
5
Plexus tager
pulsen
Livet
Foto: SR
forstås
baglæns
Paivastoon Sayed, stud.pharm. på 1. år:
– Jeg synes som udgangspunkt, at fusionen er en rigtig god ide.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en spændende organisation med stor forskningstyngde – og det giver god mening at
samle uddannelserne inden for sundhedsområdet. Farmaceuter og
læger har meget til fælles, som jeg ser det – vi er alle beskæftiget
med mennesker og medicin. Samtidig sender navnet School of
Pharmaceutical Sciences et internationalt signal, som jeg mener,
er meget positivt.
Af Stine Rasmussen
– Ved at nedbryde
Foto: SR
Lamija Silajdzija, stud.pharm. på 2. år:
– Fusionen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er problematisk. De farmaceutiske fag er fortsat samlet på School of
Pharmaceutical Sciences, men jeg synes, vi har givet køb på vores
farmaceutiske identitet ved at blive en del af et stort og mere
uoverskueligt SUND. Den farmaceutiske faglighed er stærk – jeg
tror sagtens, vi kunne klare os på egen hånd. Jeg frygter, at farmaceutuddannelsen bliver udsat for besparelser på længere sigt.
SR
6
plexus 1 februar 2012
En amerikansk professor satte i efterårs­
semesteret nye undervisningsmetoder under
lup. Det vigtigste redskab i David Needhams
begrebsfaglige værktøjskasse er reverse
engineering – en tænkemåde der skærper
sanserne, vækker de studerende og øger
indlæringen ved at anskue en problemstilling
bagfra.
en konkret problemstilling i mindre
dele lærer de studerende at stille kritiske spørgsmål til forskellige elementer i en proces. Det er præcis den slags egenskaber
lægemiddelindustrien vil efterspørge i de kommende år, hvor
kommende kandidater i stigende grad vil fungere som problemløsende projektledere med en bred faglig tilgang, siger professor
David Needham, der besøgte School of Pharmaceutical Sciences
med økonomisk støtte fra Veluxfonden fra oktober til december
2011. Det primære formål var at øge indlæringen i farmaciundervisningen – det sekundære at bidrage med farmaceutisk forskning
i drug delivery.
Lektor Jette Jacobsen fulgte den engagerede professors arbejdsmetoder tæt i det obligatoriske fag Lægemiddelformulering:
– Davids undervisningsmetoder får de studerende helt ned i
materien og langt ind i stoffet. Reverse engineering fungerer som
en form for iscenesættelse eller framing af et undervisningsforløb.
Metoden danner rammen om et koncentreret forløb, som opmuntrer de studerende til at være opsøgende, undersøgende og
kritiske – entreprenante om man vil. Jeg er sikker på, at reverse
engineering giver en dybere indlæring og en bedre forståelse, siger
lektor Jette Jacobsen, der som kursusansvarlig lod David Needham
boltre sig i efterårssemesterets undervisning.
Der skal forskes i klasseværelset
David Needham arbejder til daglig som professor på Pratt School
of Engineering, Duke University. Her forsker han blandt andet i
lægemiddelformuleringer til behandling af kræft, men forsøger
samtidig at justere i traditionelle undervisningsformer og nedbryde
de uskrevne regler. Målet er revolution – på fløjlshandskemåden:
Foto: Mikal Schlosser
– Basalt set handler reverse engineering om at skærpe opmærksomheden på en særlig problemstilling ved at tænke baglæns – bryde et fænomen op i delkomponenter for at få de studerende til at beskrive problemet fra alle sider. De studerende stiller
spørgsmålstegn ved de enkelte komponenter eller brudstykker –
finder selv svarene og stykker en konklusion sammen på baggrund
af litteratursøgning og tankearbejde. Det er i processen – ikke i det
endelige resultat – at magien findes, siger David Needham.
David Needham er professor i mechanical engineering og
material science – og han har ofte benyttet reverse engineeringmetoden på naturens mysterier – og ifølge den engagerende
professor er der ikke langt fra at stille spørgsmålet; Hvordan fungerer fotosyntesen? til spørgsmålet om, hvordan man fremstiller et
givent lægemiddel bedst:
– Ved at aktivere de studerende opnås et paradigmeskifte, hvor
mange forskellige fagdiscipliner kommer i spil: Hvor nedbrydes
lægemiddelstoffet, hvilke molekyler skal det bestå af, hvordan
skal det se ud på overfladen for at virke? De studerende skal
lære i højere grad end at lytte – og underviseren skal ikke være
hovedpersonen i klasseværelset. Her er det de studerende, der har
forsker-førertrøjen på, fortæller David Needham.
Underviseren skal være filter
De studerende skal først forstå tankemønstret i reverse engineering, dernæst selv søge information og efterprøve kilder:
– Davids ophold har bekræftet min opfattelse af, at vi er
på rette spor i vores undervisningsform. Problembaseret læring
handler først og fremmest om at sætte nogle rammer, hvorefter
de studerende selv er ansvarlige for at få det fulde udbytte af
undervisningen. Det kan fx handle om at introducere nogle emner
på et overordnet plan – og derefter lade de studerende selv stå for
Reverse engineering danner rammen om et koncentreret undervisningsforløb, som opmuntrer de studerende til at være opsøgende, undersøgende og kritiske.
litteratursøgning, valg af emne samt udvælgelse af videnskabelige
artikler og apparatur. Men det er klart, at undervisningsformen
kræver et solidt fagligt fundament hos de studerende og en underviser, der kan vejlede i processen. Du kan findes alle former for
modsatrettet information på nettet – og her er det underviserens
opgave at være filter. Derfor er der tale om en undervisningsform,
der kræver ressourcer. Men det er også en form, der gør det sjovere at undervise, siger Jette Jacobsen. Hun understreger samtidig,
at reverse engineering kan være en metode, der gør det nemmere
at tænke innovation og entrepreneaurship ind i farmaceutuddannelsen – det handler om at idéudvikle og anlægge en kritisk vinkel:
– Grundprincippet i min form for undervisning er Lectures at
home – homework in class. Alle forelæsninger i et fag kan filmes
og lægges ud på nettet. Så kan de studerende holde pause undervejs i forelæsningen for at tage noter og dermed suge viden til sig i
individuelt tempo. Samtidig kan forelæsninger genbruges, og man
sparer undervisningstimer, der kan bruges til at understøtte gruppearbejde baseret på
, siger David Needham.
Han understreger at arbejdsformen ikke kun er velegnet i undervisningssituationer – faktisk kan reverse engineering bruges i alle
former for problemløsning – også inden for forskning og udvikling.
Resultaterne baseret på undervisningsforløbet i Lægemiddelformulering er gode. Hovedparten af de studerende har afleveret
positive evalueringsrapporter – og David Needham er i denne tid
tilbage på School of Pharmaceutical Sciences for at bidrage til
bachelorprojektet i farmaci, hvor han skal få de studerende til at
tænke baglæns for fuldt udsyn.
plexus 1 februar 2012
7
Hans Bräuner-Osborne er glad,
beæret og ydmyg over at modtage
Uddannelsesministeriets EliteForskpris: – For mig er det nysgerrighed
og lyst, der driver værket. Men i sidste ende har forskningen et humanitært mål: lægemidler der gør livet
lettere for patienterne, siger han.
Den store EliteForsk-pris er på 1,2
millioner kroner, hvoraf 200.000
er en personlig hæderspris og
1.000.000 kroner skal anvendes til
forskningsaktiviteter.
Kloning,
knockout-mus
og klatring
Professor Hans Bräuner-Osborne er forsker i
den internationale sværvægtsklasse med et
væld af priser og bevillinger i rygsækken. Nu
har receptorbetvingeren og fritidsbjergbestigeren også modtaget Uddannelsesministeriets
store EliteForsk-pris.
Af Stine Rasmussen
44-årige Hans Bräuner-Osborne
leder af forskningsgruppen Molecular Pharmacology på Institut for Molekylær
lægemiddelforskning. Den unge professor beskæftiger sig med
de allermindste byggesten i mennesket – nærmere bestemt en
særlig receptorfamilie, der er et potentielt mål for nye lægemidler.
Gennem hele sin molekylærfarmakologiske karriere har farmaceut, ph.d. og dr.pharm. Hans Bräuner-Osborne været fordybet i
8
plexus 1 februar 2012
rationelt drug design, hvor forskere målrettet forsøger at ramme
bestemte ’targets’ i den menneskelige organisme.
Receptor med stor biologisk betydning
GPRC6A er en human receptor, der fungerer som en slags omstillingsbord mellem cellens ydre og indre miljø. Hans BraunerOsborne og resten af forskningsgruppen var de første til at klone
og karakterisere receptoren, der findes i mange af menneskets
organer som for eksempel hjernen, nyrerne, lungerne, leveren,
tarmene og musklerne:
– Andre var på sporet, men vi var de første til at publicere resultater. På den måde tør jeg godt kalde os pionerer. Siden vi klonede
og karakteriserende GPRC6A, er vi langsomt blevet klogere på
den vigtige rolle, receptoren spiller i den menneskelige organisme.
Vores resultater indikerer, at receptoren har stor betydning for stofskiftet – og den er derfor interessant at undersøge med henblik på
fx fedme og type 2-diabetes, fortæller Hans Bräuner-Osborne, som
af samme grund deltager i det tværfaglige forskningsinitiativ
Food, Fitness and Pharma på Københavns Universitet, der har
fokus på livsstilssygdomme:
– For at løse gåden om receptorens virkemåde har vi
fremstillet en såkaldt knockout-mus. I musen har vi fjernet
arvematerialet, der koder for GPRC6A-receptoren – og ved at
sammenligne den genetisk modificerede mus med almindelige
mus, har vi fundet forskelle i stofskiftet mellem de to – forskelle
der må skyldes receptorens biologiske funktion, fortæller Hans
Bräuner-Osborne.
Forskning er en holdsport
Når Hans Bräuner-Osborne ikke grundforsker i menneskelige
receptorer og signalstoffer, bestiger han bjergtinder i fjerne verdensdele – isklatring i blandt andet Kina, New Zealand og USA
har ført Hans Bräuner-Osborne til tops i gennem de sidste ti år:
– Man kan godt sammenligne forskning med bjergklatring.
Begge discipliner kræver mentalt overskud og byder på både
succes og fiasko. I laboratoriet kan man opleve et pludseligt
gennembrud efterfulgt af måneder uden resultater. På samme
måde har jeg været på klatreture, hvor vi lå og ventede i base
camp i en måned på grund af dårligt vejr. Desuden er man afhængig af andre mennesker, når man klatrer på bjerget – det er
i høj grad et spørgsmål om tillid. Forskning er på mange måder
også en holdsport, fortæller Hans Bräuner-Osborne.
Talentmassen får chancen
Inden for Hans Bräuner-Osbornes forskningsfelt – de såkaldte
G protein-koblede receptorer – er der i mennesker fundet cirka
350 forskellige signalmodtagere. Omkring en tredjedel er såkaldte orphans – det vil sige, at man ikke ved, hvilket signalstof
der aktiverer dem. At matche receptorerne med deres signalstoffer er en af de helt store forskningsmæssige udfordringer
med et rigtig spændende perspektiv – ethvert match kan åbne
for helt nye forståelser af biologiske funktioner i mennesker.
Hans Bräuner-Osborne fortæller, at dele af EliteForsk-prisen
netop skal bruges på at støtte mere risikofyldte forskningsprojekter:
– Vi forsøger at gentage kloningssuccesen på andre interessante receptorer – men en ny succes er langt fra sikker.
Men forskning handler også om at tage chancer og modne
konkrete ideer blandt talentfulde yngre, forskere i teamet – de
økonomiske midler fra EliteForsk-prisen kan give de projekter i
forskningsgruppen et velkomment skub i den rigtige retning,
slutter Hans Bräuner-Osborne.
Foto: Arkiv
Foto: Mikal Schlosser
Skil
gyllen
ad
Forskere fra København og Aarhus har vist, at separering af
gylle kan nedsætte risikoen for tilførsel af hormoner til vandmiljøet.
Gylle indeholder sygdomsfremkaldende bakterier og vira samt
en række naturlige hormoner udskilt fra landbrugets produktionsdyr. Både smitstoffer og hormoner risikerer at blive bragt
ud på marken og udvasket til vandløb og søer, hvor de kan
have fatal indflydelse på plante- og dyreliv. Udledning af østrogene steroidhormoner er tidligere blevet kædet sammen med
skader på fisk i en række lande. Hormonerne får hanfisk
og ungfisk til at producere æggeblommeproteiner, som ophobes i blodet, og desuden kan hanfisk danne ægproducerende celler i testiklerne, hvilket kan formindske deres fertilitet.
Forskere i analytisk kemi og veterinær sundhed fra Københavns
Universitet har i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet
og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark
og Grønland) undersøgt resultatet af en særlig teknik, som
forarbejder og separerer gyllen, før den spredes på marken.
– For bedre at kunne måle på forureningen af vandmiljøet har vi
i samarbejde med de øvrige forskere i PATHOS-projektet udviklet
nye teknikker til påvisning af mikroorganismer og naturlige hormoner i jord og vand, fortæller adjunkt Martin Hansen og fortsætter:
– Ved hjælp af en særlig separationsteknik kan landmanden populært sagt dele gyllen op i henholdsvis tørt og vådt materiale. Den
tørre del kaldes fiberfraktionen, og her viser det sig, at en god del
af hormonerne opsamles. Den tilbageværende væske indeholder
næringsstoffer til gavn for landmanden – og samtidig færre hormoner, hvilket er til gavn for miljøet, fortæller Martin Hansen,
adjunkt i toksikologi og miljøkemi.
SR
plexus 1 februar 2012
9
Foto: SR
De ph.d.-studerende benytter Forskningens Dag til at præsentere deres forskningsprojekter – her i posterform.
Forskningens
Dag
Ph.d.-studerende på School of Pharmaceutical Sciences indbød traditionen
tro til formidlingsfestligheder med lægemiddelvidenskab i fokus.
Den 27. januar slog School of Pharmaceutical Sciences dørene op for Forskningens Dag, hvor ph.d.-studerende præsenterer deres respektive forskningsprojekter – både i form af posterudstillinger og mundtlige oplæg. De bedst formidlede
projekter blev belønnet ved en præmieoverrækkelse sidst på dagen – her løb
Christine A. Ussing fra Institut for Molekylær Lægemiddelforskning med prisen
for bedste mundtlige præsentation, selv om hun stillede op på et afbud. Præmien for bedste poster-præsentation gik til Freja Jacobsen, som udstillede under
overskriften The role of a non-receptor tyrosine kinase in T cell receptor signalling
and chronic inflammation. Freja boltrer sig til daglig på Institut for Farmakologi
og Farmakoterapi, men kunne desværre ikke være til stede under formidlingsarrangementet.
Forskningens Dag bød som altid på en inspirerende gæsteforelæsning. Denne
gang ved én af landets førende diabetesforskere – professor Nils Billestrup fra
Biomedicinsk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
SR
Projektet Cys-loop receptors – Now going all the way! var så
prisen for bedste mundtlige oplæg til en veloplagt Christine A.
Ussing, Institut for Molekylær Lægemiddelforskning.
10 plexus 1
februar 2012
Foto: SR
spændende præsenteret, at lektor Claus Cornett kunne o
­ verrække
Foto: SR
Otte færdige ph.d.’er var mødt op for at modtage deres ph.d.-beviser af school director Ulf Madsen.
DE BILLIGSTE
STUDIEBØGER.
SÅDAN.
academicbooks.dk
Foto: Arkiv
Forskere efterlyser
undersøgelse af
ADHD-medicin
De seneste 10 år er væksten i forbruget af
ADHD-medicin steget med 1.400 p
­ rocent.
I en ny videnskabelig artikel g
­ ennemgår
forskere med tilknytning til School of
­Pharmaceutical Sciences en række kliniske
studier af bivirkninger ved fire typer medicin
til ­behandling af den psykiske lidelse.
Af Stine Rasmussen
Gennemgangen afslører
, at der er tale om kortvarige
studier foretaget på små populationsgrupper. Forskerne efterlyser
derfor en grundig undersøgelse af de langsigtede perspektiver ved
medicinsk ADHD-behandling.
Forskere ved ikke meget om konsekvenserne ved et langvarigt
behandlingsforløb med ADHD-medicin. Professor Ebba Holme
Hansen og lektor Lise Aagaard fra Institut for Farmakologi og
Farmakoterapi har netop gennemgået bivirkninger registreret i 43
internationale kliniske studier af medicinsk behandling af ADHD.
Undersøgelsen er den første af sin art, og resultatet er offentliggjort i tidsskriftet Neuropsychiatric Disease and Treatment.
– Alle de kliniske studier af ADHD-medicin er af kortere varighed. Det er dybt problematisk, fordi man på den måde ikke får
undersøgt virkningerne af en langvarig lægemiddelbehandling.
Diagnosen ADHD varer livet ud, men de fleste kliniske studier er
gennemført på 2-4 uger, fortæller professor Ebba Holme Hansen.
Forskerne undrer sig desuden over, at der er stor spredning i de
rapporterede bivirkninger, selv om der er tale om kliniske studier
baseret på de samme lægemiddelstoffer og forsøgsopstillinger:
– En stor del af de kliniske studier – som involverer i omegnen
af 7.000 forsøgspersoner – er foretaget af de samme personer, og
forsøgene er som oftest finansieret af de lægemiddelvirksomheder, der sælger de respektive lægemidler. Det er ikke nødvendigvis
et problem, men det er da en tankevækkende observation, siger
lektor Lise Aagaard.
12 plexus 1
februar 2012
Forskerne mener, der er behov for yderligere forskning over en
længere periode: – Der er intet afgørende til hinder for at foretage
længerevarende kliniske studier af ADHD-medicin, hvor både børn
og voksne monitoreres. ADHD-medicin bør ikke udskrives i almen
praksis – der skal specialister på banen, understreger professor
Ebba Holme Hansen.
Alternative perspektiver på ADHD
Flere og flere voksne bliver diagnosticeret med ADHD – og da
der er stor forskel på børn og voksne biologisk set, er det ifølge
forskerne problematisk, at de kliniske studier er foretaget på børn
– primært 6-12-årige drenge:
– De mest almindelige bivirkninger ved de typiske ADHDpræparater er hovedpine, mavesmerter og manglende appetit.
Kun ganske få bivirkningsindberetninger er af alvorlig karakter,
men eftersom flere børn sprang fra de kliniske forsøg på grund af
gener ved medicinen, er antallet af forskellige bivirkninger givetvis
højere, men disse er ikke kendt i dag, siger professor Ebba Holme
Hansen.
Forskerne ønsker desuden en diskussion af alternative tilgange
til ADHD-diagnosen:
– Det er klart, at syge mennesker skal i behandling. Men man
kan overveje, om medicin er den eneste mulighed? Nyere forskning peger på elementer i kosten og sociale vilkår som betydningsfulde for sygdomsbilledet, siger lektor Lise Aagaard.
ADHD står for attention deficit/ hyperactivity disorder
og er en neuropsykiatrisk lidelse. Diagnosen var tidli­
gere kendt som DAMP i Danmark og de øvrige nordi­
ske lande. Det anslås, at mellem to og seks procent af
alle skolebørn har ADHD, hvilket blandt andet kommer
til udtryk som hyperaktivitet og opmærksomheds­
problemer.
Ny ordning giver
mulighed for
dobbelt ph.d.-grad
School of Pharmaceutical Sciences udvider samarbejdet med
VU University Amsterdam – en ny ordning vil give danske
og hollandske ph.d.-studerende mulighed for at opnå en
såkaldt double degree.
The Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems
og School of Pharmaceutical Sciences har netop underskrevet en
aftale, som giver danske og hollandske ph.d.-studerende mulighed
for at få en akademisk grad fra både VU University Amsterdam og
Københavns Universitet.
De ph.d.-studerende skal tilbringe tid i både Danmark og Holland – og naturligvis opfylde begge universiteters akademiske krav.
Begge institutioner vil i løbet af de næste to år tilbyde ph.d.projekter, som er særligt udvalgte til at indgå i double degreeordningen. Projekterne vil få både en hollandsk og en dansk
ph.d.-studerende tilknyttet.
Den nye ordning på ph.d.-området styrker de eksisterende
bånd mellem Danmark og Holland inden for det farmaceutiske
fagområde. Samarbejdet har allerede resulteret i double degreekandidatprogrammet, hvor studerende fra School of Pharmaceutical Sciences kan tage hele sidste år af kandidatuddannelsen på
VU University Amsterdam og vice versa (se Plexus 5/2011). Studerende der består forløbet får tildelt en kandidatgrad fra begge
universiteter.
FBDD of GPCR ligands guided by thermodynamic and kinetic
properties. Vejledere lektor Iwan de Esch og professor Rob Leurs,
VU University Amsterdam i samarbejde med professor Hans
­Bräuner-Osborne fra Københavns Universitet.
The driving forces for recognition of drug compounds by drugmetabolizing cytochrome P450 enzymes – Computational chemistry studies on thermodynamics of binding. Vejledere lektor Lars
Olsen og professor Flemming Steen Jørgensen fra Københavns
Universitet i samarbejde med professor Nico Vermeulen fra VU
University Amsterdam.
The driving forces for recognition of drugs by drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes – Biochemical and biophysical
characterization of thermodynamics of binding. Vejledere professor Nico Vermeulen og lektor Jan Commandeur fra VU University
Amsterdam i samarbejde med lektor Lars Olsen fra Københavns
Universitet.
SR
Foto: Arkiv
Projekter i støbeskeen
Fire projekter er i støbeskeen, og her får kommende ph.d.-studerende mulighed for at byde ind på emnerne:
Development of pharmacological tool compounds by employment of privileged structures and fragment libraries. Vejleder er
Professor Hans Bräuner-Osborne fra Københavns Universitet i
samarbejde med Professor Rob Leurs fra VU University Amsterdam.
Dobbelt ph.d.-grad = Dobbelt så meget at fejre.
To studerende får
prestigefyldt legat
Hver vinter vanker der legater til talentfulde juniorforskere. The
Novo Scholarship Programme er skræddersyet til de kommende
ildsjæle inden for fremtidens lægemiddelforskning. I år fik to farmaceutiske forskerspirer lægemiddelkoncernens kærlighed at føle.
I 2011 modtog fire studerende fra den farmaceutiske gren af
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet det prestigefyldte scholarship, men i år var nåleøjet blevet en anelse mindre. To studerende
med tilknytning til School of Pharmaceutical Sciences har i 2012
opnået et specialelegat gennem The Novo Scholarship Programme
in Biotechnology and Pharmaceutical Sciences – et initiativ designet til fremtidens lægemiddeleksperter i form af henholdsvis
økonomisk støtte, hjælp til netværksdannelse og øvelser i videnskabsformidling. Interessen for naturvidenskab skal vækkes tidligt
hvis Danmark skal stå distancen i den globale konkurrence om de
kloge hoveder – og virksomhederne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S ser det som en vigtig samfundsopgave at bidrage.
Smerteforsker in spe Rasmus Vestergaard Juul skal skrive speciale om Pharmacokinetic-Pharmacodynamic modeling of opioid
effects on evoked potentials in the brain during painful stimuli
– det får han støtte til fra Novo-koncernen i det kommende år.
Peter Stoffersen bliver kandidat på et speciale med titlen Basophil
histamine release in relation to allergen specific IgE – også han har
fået adgang til prestige-legatet.
Rasmus og Peter specialevejledes af henholdsvis professor Lona
Christrup og professor Erik Wind Hansen.
SR
plexus 1 februar 2012
13
Få styr på
begreberne
Årets kampagne for farmaceutuddannelsen stiller skarpt
på uddannelsens og farmaceuternes indforståede begreber
med en fotografisk (mis)fortolkning. Nøgleordene er Animal
models, Computational chemistry og Clinical trials.
I ugerne 6, 7 og 8 bliver størstedelen af de danske gymnasieelever
mødt af en ny kampagne for farmaceutuddannelsen, som – rent
visuelt – fokuserer mere på, hvad farmaceutuddannelsen ikke er,
end hvad den er. Konceptet er, at tre begreber fra farmaceuternes
verden er taget ud af deres gængse sammenhæng, isoleret og
fortolket på ny. Fortolkningen er imidlertid langt fra farmaceuter
og lægemidler, men betragtes i stedet fra et helt andet perspektiv,
som til gengæld er tro mod begrebernes semantiske betydning.
Begreberne Animal models, Computational chemistry og
­Clinical trials har fået følgeskab af fotografiske (mis)fortolkninger
og er blevet blæst op i plakatformat. Formålet med plakaterne er
at fange gymnasieeleverne i øjenhøjde, og gøre opmærksom på
Åbent hus-arrangementet på School of Pharmaceutical Sciences
den 1. marts 2012. Da de suppleres med en nyudklækket brochure
om farmaceutuddannelsen kan interesserede hurtigt få styr på
begreberne og blive klogere på studiet.
TP
14 plexus 1
februar 2012
Overlæge og kontorchef i Lægemiddelstyrelsen Steffen
Thirstrup er udnævnt til adjungeret professor på Institut for
Farmakologi og Farmakoterapi på Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
Steffen Thirstrup skal styrke et strategisk vigtigt forskningsområde på Københavns Universitet og være med til at slå bro mellem
lægemiddelproducenter og patienter.
Med i bagagen har Steffen Thirstrup en faglig baggrund i intern medicin og klinisk farmakologi samt mange års erfaring fra
ansættelser i Lægemiddelstyrelsen – herunder som leder af Institut
for Rationel Farmakoterapi og senest som chef for godkendelsesafdelingen.
Den nye adjungerede professor besidder et væld af videnskabelige og praktiske kompetencer inden for metoder til vurdering
af lægemidler effekt og sikkerhed – herunder de vigtige riskbenefit-analyser, der ligger til grund for lanceringen af ethvert
nyt lægemiddel. Steffen Thirstrup har desuden stor erfaring med
internationalt regulatorisk arbejde, hvor myndigheder tager stilling
til kvaliteten af et konkret lægemiddel, før det færdige produkt
rammer markedet. Er quality, safety og efficacy veldokumenteret?
Lever lægemidlet op til gældende lovgivning? Lever markedsføringen af det godkendte lægemiddel op til myndighedernes krav?
Steffen Thirstrup er en god formidler og bliver ofte benyttet
som lægemiddelfaglig kilde, når medicin og lægemiddelsikkerhed
står øverst på samfundets dagsorden.
SR
Foto: Privat
Ny adjungeret professor med fokus
på optimal lægemiddelanvendelse
Lektor Camilla Foged og professor Moein Moghimi drog i
januar på studietur til USA for at møde verdens førende forskere
inden for nanomedicin. Turen var arrangeret af Medicon Valley Alliance og det EU-finansierede initiativ Nano Connect Scandinavia.
Medicin designet på nanoskala giver helt nye muligheder for
målrettet behandling af sygdomme i mennesket. Tænk hvis man
kunne indoperere en lille beholder under huden, som kunne dosere livsvigtig medicin i præcis den nødvendige mængde på rette
tidspunkt. Forestil dig, man kunne opdage en kræftknude, når den
var mindre end et knappenålshoved og derefter fjerne den ved at
sende medicin ind i kroppen, der selv fandt frem til de syge celler.
På Institut for Farmaci og Analytisk Kemi designer nanomedicinske forskere forskellige former for transportsystemer, som kan
dirigere lægemidler hen til de celler i kroppen, hvor de har størst
effekt. Forskerne prøver at udnytte det princip, som bakterier og
virus har udviklet til perfektion – nemlig at inficere på den mest
effektive måde.
Guldpartikler i nanoformat
Lektor Camilla Foged og professor Moein Moghimi fra Institut for
Farmaci og Analytisk Kemi er netop hjemvendt fra en studietur
til USA, hvor de sammen med andre forskere og virksomhedsrepræsentanter fra Øresundsregionen fik besøgt de allerfremmeste
nanoforskere i verden på blandt andet Massachusetts Institute of
Technology og Harvard University. Blandt andet fik de to hilst på
den førende forsker i drug delivery professor Robert Langer
– som arbejder med lægemiddelstoffer afleveret i form af
nano-partikler af guld:
– Formålet med turen var
først og fremmest kontaktskabelse og networking, og det
blev opfyldt til fulde. Desuden
fik vi et unikt indblik i samarbejdskonstellationerne mellem industri og universitet over
there – hvor man nok må sige,
at systemet virker noget mere
smidigt og pragmatisk, end det
vi kender fra Danmark. Man er
meget opmærksom på, at spalte lovende forskningsprojekter ud i
spin off-virksomheder så hurtigt som muligt, siger lektor Camilla
Foged.
Turen var blandt andet arrangeret af Medicon Valley Alliance –
en dansk-svensk interesseorganisation, som arbejder på at fremme
life science-forskning og forretning i Øresundsregionen i form af
initiativer, som medlemmerne – blandt andre Københavns Universitet – ikke ville kunne løfte på egen hånd.
SR
plexus 1 februar 2012
Foto: Arkiv
På nano­medicinsk ­studietur
med Medicon Valley-allierede
15
Stor opbakning
til Pædagogisk Dag
Undervisere på School of Pharmaceutical
Sciences var den 30. november 2011 samlet
til Pædagogisk Dag for at diskutere fremtidens undervisning. Dagen havde blandt
andet besøg af formidlingssuperstars fra det
store udland.
Af Lektor Frederik Voetmann Christiansen
Normalt afholdes Pædagogisk Dag
i slutningen af
august, og dagen tiltrækker som regel et sted mellem 50-80 ansatte fra School of Pharmaceutical Sciences. August måned er jo
før semesterstart, og det var derfor med noget bange anelser, at
vi i 2011 havde valgt at lægge dagen til sidst i november. Ville det
være muligt at få lige så mange til at møde op til arrangementet,
når undervisningen var i fuld gang? Det lykkedes heldigvis: Den
30. november deltog 65 ansatte fra det daværende Farmaceutiske
Fakultet i Pædagogisk Dag i historiske og smukke omgivelser i Odd
Fellow Palæet i Bredgade. Programmet var todelt – første halvdel
foregik på engelsk og bød på to internationale oplægsholdere fra
henholdsvis Duke University, North Carolina og fra University of
16 plexus 1
februar 2012
Sydney. Den anden del foregik på dansk og var en opfølgning på
forårets Farmaceut 2020-møde, og temaet for eftermiddagen var
Nytænkning af farmaceutbacheloruddannelsen.
Særlig metode under lup
Første oplægsholder var Professor David Needham fra Duke University. David Needham præsenterede sit originale, selvudviklede
uddannelsesformat, der består af en særlig pædagogisk metode
(EDU-K) og en metode til organisering af curriculum baseret på
faserne/elementerne i ingeniørmæssigt design.
Gennem praktiske, gruppebaserede øvelser fik deltagerne
et godt, konkret indblik i, hvad formatet går ud på, og der var
livlig aktivitet og diskussion. David Needham har været VELUXgæsteprofessor på School of Pharmaceutical Sciences i perioden
fra slutningen af oktober til december, og igen i en periode i
januar-februar. David Needham har deltaget i forskningsaktiviteter
i relation til blandt andet Institut for Farmaci og Analytisk Kemi,
udviklet på sit undervisningsformat samt været tovholder på et
kursusudviklingsmodul i forbindelse med kurset i lægemiddelformulering (se side 6). Han kunne derfor præsentere materiale, der
var særligt tilrettelagt for de studerende på School of Pharmaceutical Sciences og havde på forhånd gjort sig erfaringer med,
– Vi kan være godt tilfredse med at have en Pædagogisk Dag, der hvert
år tiltrækker så mange engagerede ansatte og studerende til konstruktiv
og kritisk dialog om udviklingen af vores uddannelser, siger lektor og
didaktiker Frederik Voetmann Christiansen.
hvordan formatet fungerer hos os. Særligt tanken om at lade de
studerende foretage såkaldt reverse engineering på farmaceutiske
problemstillinger vandt genklang blandt deltagerne.
Anden workshop blev afholdt af professor Keith Trigwell fra Institute for Teaching and Learning ved University of Sydney. Keith
Trigwell er en af universitetspædagogikkens helt store stjerner, og
er blandt andet kendt for sin og kollegaen Michael Prossers udbredte lærebog i universitetspædagogik Understanding, Learning
and Teaching (1999). Trigwell forsker blandt andet i sammenhængen mellem læreres tilgange til undervisning og studerendes
tilgange til læring. Trigwell indledte med spørgsmålet Hvordan
ved du, at de studerende lærer mere, hvis du underviser bedre?
og oplægget handlede meget om, hvad vi ved, og hvad vi tror, vi
ved om forholdet mellem undervisning og læring på universitetet.
Et centralt skel – foreslået af Trigwell – er forskellen mellem to
overordnede tilgange til undervisning: Opfatter læreren primært
undervisningen som et spørgsmål om overførsel af information,
eller har man et klarere fokus på de studerendes udvikling af
faglige begreber/forståelse. Trigwells undersøgelser peger på, at
de lærere der har den sidstnævnte tilgang til læring, oftere har
studerende der har dybere tilgange til læring. Den afsluttende
diskussion handlede om, hvad man kan gøre for i højere grad, at
få de studerende til anlægge dybe tilgange til læring.
Både Trigwell og deltagerne refererede i udstrakt grad tilbage til
de eksempler Needham havde præsenteret, så selvom de to oplæg
var meget forskellige supplerede de hinanden rigtig godt, og der
kom en rigtig god diskussion ud af det.
Arrangement vi kan være stolte af
Arbejdsgruppernes tilbagemeldinger indgår i det materiale det
nedsatte udvalg arbejder videre med frem mod udvalgets deadline
den 1. marts. Flere af arbejdsgrupperne havde fået inspiration fra
formiddagens oplæg og trak ideer fra formiddagens drøftelser ind
i forslagene.
Det nedsatte udvalg har ikke til opgave at komme med et
egentligt forslag til studieordning – hovedopgaven er at skitsere
rammerne for den fortsatte udvikling hen mod nye studieordninger. Der er lang vej til målet, og undervisere på School of Pharmaceutical Sciences vil blive inddraget mange gange fremover i den
proces, der sættes i gang. Diskussionen på Pædagogisk Dag viste,
at selvom der selvfølgelig er særinteresser og politiske hensyn på
spil, så er der også en fælles ambition om at få en (endnu) bedre
bred bacheloruddannelse. Det synes jeg, lover godt for det videre
arbejde.
Jeg synes, at vi på den nyslåede School of Pharmaceutical
Sciences har god grund til at være tilfredse med at have en Pædagogisk Dag, der hvert år tiltrækker så mange engagerede ansatte
og studerende til konstruktiv og kritisk dialog om udviklingen af
vores uddannelser. Den tradition skal vi værne om og fastholde
også i den nye fakultetsstruktur.
Slides og arbejdsdokumenter fra dagen er tilgængelige på adressen: www.pedagogicalday2011.wikispaces.com
Ny bacheloruddannelse i farmaci
Den sidste del af programmet var tænkt som en
fortløbende workshop, hvor deltagerne skulle
komme med input til den arbejdsgruppe, der
er nedsat af studienævn og skoleledelse med
henblik på at få udviklet nye studieordninger.
Eftermiddagen var organiseret med korte oplæg
på cirka 10 minutter efterfulgt af diskussion og
arbejde i de nedsatte arbejdsgrupper. Første
oplæg var ved tidligere studerende Katrine
Tarp Jensen, der gav et kritisk tilbageblik på
sin oplevelse af bacheloruddannelsen. Herefter
fulgte oplæg af repræsentanter fra institutterne. Professor Helle Waagepetersen (Institut
for Farmakologi og Farmakoterapi) kom med sit
bud på, hvad man kunne lære af uddannelsen
i lægemiddelvidenskab, lektor Holger Grohganz (Institut for Farmaci og Analytisk Kemi)
argumenterede blandt andet for at den nuværende uddannelses 7. semester måtte integreres
i bacheloruddannelsen, og professor Kristian
Strømgaard (Institut for Molekylær Lægemiddelforskning) argumenterede for en skarpere
Professor David Needham fik sat en inspirerende
gruppediskussion i gang.
Foto: SR
Foto: SR
Universitetspædagogikkens store stjerne
profilering, men advarede samtidig mod, at man orienterer sig
for snævert mod det, der lige netop nu er buzz-words. Fælles for
oplæggene – og for den diskussion der fulgte – var signalet om, at
der er behov for ændringer, og at disse ændringer ikke skal være
småjusteringer, men egentlige revisioner.
plexus 1 februar 2012
17
Nyt om
navne
Institut for Farmaci og Analytisk Kemi
Tiltrådt:
Cornelis Jan van de Streek som postdoc fra 1. januar
Charlotte Gabel Jensen som lektor fra 1. januar
Andrew Bond som gæsteprofessor fra 10. januar
Institut for Farmakologi og Farmakoterapi
Tiltrådt:
Nils Ole Dalby som gæsteforsker fra 1. januar 2012
Camilla Wendel som studentermedhjælper fra 15. januar
2012
Louise Winneke Jensen som undervisningsassistent fra 18.
­februar 2012
Fratrådt:
Lise Aagaard som lektor per 31. januar.
Ph.d.-­graden
Naja Wessel Jacobsen tildeltes 15. december ph.d.-graden
Jacob Kramer Jacobsen tildeltes 16. december ph.d.-graden
Jes Gitz Holler tildeltes 19. december ph.d.-graden
Linea Lykke Frimodt Obel tildeltes 21. december ph.d.graden
Jeppe Trudslev Pedersen tildeltes 10. januar ph.d.-graden
Mikkel Krogh-Madsen 10. januar ph.d.-graden
Rune Andersen Hartvig tildeltes 24. januar ph.d.-graden
Som afslutning på ph.d.-studiet holder MSc Nina Østergaard
Knudsen en offentlig forelæsning med efterfølgende forsvar
torsdag d. 27. februar kl. 14.00 i Auditorium 4. Emnet er:
­Advanced targeted liposomal drug delivery to the skin.
Overvejer du
at studere i
udlandet?
Institut for Molekylær Lægemiddelforskning
Tiltrådt:
Martin Nors Pedersen som ph.d.-studerende fra 15.
­november 2011
Diala Awad som videnskabelig assistent fra 1. januar
Jeanette Hansen som videnskabelig assistent fra 1. januar
Inge Steengaard Villumsen som ph.d.-studerende fra 1.
januar
Line Hyltoft Kristensen som videnskabelig assistent fra 1.
januar
Osman Mirza som lektor fra 1. januar
Jerzy Dorosz som postdoc fra 15. januar 2012
Sune Bejerholm Villadsen som postdoc fra 15. januar
Michael Piotr Rostkowski som postdoc fra 16. januar
Dorthe Mondrup Skytte som videnskabelig assistent fra 1.
februar
Henrik Brix som laborant fra 1. februar
Nicolai Stuhr-Hansen som tidsbegrænset lektor fra 1.
­februar
Raminta Venskutonyte som postdoc fra 1. februar
Tri V. H. Huynh som videnskabelig assistent/postdoc fra 1.
marts
Fratrådt:
Kasper Harpsøe som postdoc fra 1. marts
Administrationen
Fratrådt:
Helle Hentzen som overassistent fra 29. februar.
18 plexus 1
februar 2012
Mandag d. 27. februar afholder EDU studiemessen EDU Days
i Falkoner Centret på Frederiksberg fra klokken 13 til 18. Her
kan studerende snakke med vejledere og blive klogere på deres
mange udlandsmuligheder. Alle studerende på Københavns
Universitet inviteres til at komme og suge til sig, spørge løs og
lade sig inspirere.
EDU er den førende danske organisation inden for internationale studier og hjælper studerende med hele processen fra
drømmeri over ansøgning til et uforglemmeligt ophold på et
udenlandsk universitet.
Læs mere om hvordan EDU hjælper dig af sted:
www.edu-danmark.dk
Biblioteket hjælper
med informations­
søgning
Eksamener, specialeskrivning, opgaver og projekter sætter sit
præg på hverdagen i biblioteket, hvor der livlig aktivitet. Du er
altid velkommen til at spørge efter hjælp og har du brug for
intensiv vejledning i, hvordan du skal gebærde dig på informationsmotorvejen, så udbyder biblioteket kurser i databaserne
Pubmed, Embase og IPA.
Datoer og tider finder du på bibliotekets hjemmeside under
Kurser og aktiviteter. Passer ingen af datoerne dig, og kan du
samle mindst tre personer, så finder vi gerne en alternativ tid.
Bilister på afveje
Foto: Jørgen Stage Johansen
Foran Institut for Molekylær Lægemiddelforskning har man
længe haft problemer med kreativ parkering og fantasifulde former for genvejskørsel. Sikkerhedsleder på School of Pharmaceutical Sciences Jørgen Stage Johansen har fundet kameraet frem og
ved flere lejligheder fanget bilister i sin – dog ikke bøde-udløsende
– fotofælde. Parkering skal selvsagt udføres i de dertil indrettede
båse – og genveje skydes på de dertil indrettede stier. Plexus har
fået oplysning om, at instituttet ved hjælp af store sten vil forsøge
at forhindre trafiksynd for fremtiden.
SR
Sammenhæng mellem
stress og depression
Helle Mark Sickmann er erhvervspostdoc forankret på School of
Pharmaceutical Sciences. I løbet af de næste tre år skal hun undersøge nervecellernes kommunikation mellem tre centrale hjerneområder i voksne rotter, der har været udsat for stress i fostertilstanden. Resultaterne skal sammenholdes med dyrenes søvnmønster,
fordi problemer med at sove er karakteristiske for depression. Helle
skal desuden undersøge strukturelle vævsforskelle i håb om at finde
bedre diagnostiske redskaber til identifikation af depressive tilstande:
– Et vigtigt aspekt af forskningen er at studere kønsforskelle. Der
er nemlig langt flere kvinder, som udvikler depression – måske på
grund af forskelle i reaktionen på stress i fostertilstanden. Jeg vil
i løbet af projektet få en større forståelse for forskellene mellem
han- og hunrotters hjerneceller i forlængelse af stresspåvirkning i
fostertilstand. Desuden vil jeg undersøge de voksne dyrs reaktion
på akut stress. Ofte er det nemlig stress senere i livet, der i den
sidste ende udløser den depressive tilstand, fortæller Helle Mark
Sickmann, som understreger, at der er tale om et såkaldt translatorisk forskningsprojekt – det vil sige, at resultaterne fra laboratoriet kan overføres direkte til klinikken til gavn for patienterne.
Foto: Arkiv
Omkring 20 procent af den danske befolkning vil på et
tidspunkt i deres liv rammes af depression, og eksperter
forsøger hele tiden at blive klogere på sygdomsbilledet.
Forskere ved, at stress i fostertilstanden øger risikoen for
senere udvikling af depression – en ung erhvervspostdoc vil
vise hvorfor.
Københavns Universitet samarbejder med H. Lundbeck A/S og
Hvidovre Hospital om projektet, som er støttet af Højteknologifonden med 1,5 millioner kroner.
SR
plexus 1 februar 2012
19
Små hjerner
til stor
fornøjelse
ID NR. 47533
Foto: Arkiv
Returneres ved varig adresseændring
Græshoppehjerner kan give hurtigere, billigere og bedre lægemidler. Et nyt forskningsprojekt med deltagelse af lægemiddelfagfolk bliver medfinansieret af Højteknologifonden
med 13,5 millioner kroner.
90 procent af alle testede lægemiddelstoffer til behandling af lidelser med rod i centralnervesystemet dumper, fordi de ikke kan passere blod-hjerne-barrieren. Der er derfor behov for effektive
screeningsværktøjer, der hurtigt kan bedømme et lægemiddelstofs terapeutiske potentiale. I et nyt
projekt samarbejder forskere fra Institut for Farmaci og Analytisk Kemi med EntomoPharm og H.
Lundbeck A/S om insektmodeller til hurtigere og mere effektiv test af lægemidler.
Projektet er en videreudvikling af en teknologi, som bygger på græshoppehjerner, der er langt
billigere end de mus og rotter, industrien almindeligvis benytter. Dette giver betydelige besparelser,
og på længere sigt forventes brugen af insekter at reducere antallet af forsøg på mus og rotter i
lægemiddeludviklingen. Virksomheden EntomoPharm står bag teknologien.
Ved at bruge græshopper har man kun brug for en lille mængde stof til afprøvningen, men da
insekthjerner er meget små, er det til gengæld nødvendigt at effektivisere metoderne til måling af
lægemiddelkandidatkoncentrationen.
Forskningsgruppen Advanced Drug Analysis på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har i
mange år beskæftiget sig med kombinationen af lægemiddelmetabolisme og analytisk kemi, og de
seneste år har miniaturisering af analyseteknikker været en central del af forskningen. Forskningsgruppen ledes af professor Steen Honoré Hansen.
SR