FM 5® Funktionsmørtel HM farvet - til teglsten med høj minutsugning

weber multi 280
weber multi 280 anvendes s om hæftemørtel på beton og andre glatte, ikke s ugende underlag. Kan med fordel
anvendes s ammen med armerings net på underlag, hvor der er ris iko for revnedannels er, f.eks . ved materiales kift.
Anvendes s om tyndpuds på beton og murværk af glatte mas kins ten.
Anvendes s om tyndpuds på s okler, eventuelt ilagt weber.therm 397 Armeringsnet (glas fiber).
Hæftemørtel
Armerings mørtel
Til puds på glatte underlag
OVERSIGT
EMBALLAGE
ANVENDELSESOMRÅDE
Anvendes s om hæftemørtel på beton og andre glatte, ikke s ugende underlag.
Kan med fordel anvendes s ammen med armerings net på underlag, hvor der er ris iko
for revnedannels er, f.eks . ved materiales kift.
Anvendes s om tyndpuds på beton og murværk af glatte mas kins ten.
Anvendes s om tyndpuds på s okler, eventuelt ilagt weber.therm 397 Armerings net
(glas fiber)
Hæfter på plademateriale s om f.eks . gips plader, s pånplader m.v. Forinden grundes
med weber.prim 404 hæfte og forseglingsgrunder.
Kun indendørs . Er velegnet ved udformning af murs tens møns tre både på beton, puds et
underlag eller på ovennævnte plademateriale.
weber multi 280 kan anvendes til fyldning af 10-15 mm tilbageliggende fuger.
Kan efterfølgende behandles med Webers farvede produkter.
Det anbefales altid at foretage en vedhæftnings prøve på kritis ke underlag.
PRODUKTBESKRIVELSE
Weber multi 280 er en s pecialmørtel bas eret på cement, ovntørret s and og
tils ætnings s toffer, s om forbedrer vedhæftning og bearbejdelighed.
Weber multi 280 kan benyttes s ammen med weber.therm 397 Armerings net.
BLANDING
Weber multi 280 blandes med almindelige blandepumper s om f.eks . m-tec M 3, m-tec
D20, Duomix s amt med almindelig tvangs blander eller pis keris .
FORARBEJDE
1 / 4 | 2011-11-28 | © Weber
25 kg sæ k
PR-Num m er: 1535999
Varenum m er: xx6307
PRODUKTOVERSIGT
Underlag
Tegl
Kalksandsten
Beton
Letklinkerblokke
Glatte underlag
Murvæ rk af glatte m askinsten
Keram iske fliser
Forbrug pr. m²
C a. 1,4 kg pr. m m lagtykkelse
på plant underlag
Ved lagtykkelse på 5 m m ca. 7
kg
Blandingsforhold
Der tilsæ ttes ca. 5 l vand pr. 25
kg
Lagtykkelse
1-5 m m
Opbevaring
Tørt og uåbnet. Tåler frost
Holdbarhed
12 m åneder fra
produktionsdato
ANVENDELSESVEJLEDNINGER
weber multi 28 0 som
grundingsm ørtel
Arm eringspuds m ed weber
multi 28 0
Puds forstæ rket m ed
FORARBEJDE
Puds underlaget s kal have god s tyrke og være tørt, rent og frit for løs e partikler.
Filmdannende s killemidler s kal fjernes .
UDFØRELSE
Som vedhæftningsforbedrer til grovpuds
Påfør produktet vandret med grov tands partel. Næs te puds lag påføres tidligs t efter to
dage.
Som underlag for tyndpuds, silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds og
silikoneharpiksmaling
Eventuelt s andblæs t murværk s kal vas kes grundigt, s å mørtelres ter og
s andblæs nings materiale er fjernet. Generelt s kal murværket være bæredygtigt, rent,
s tøvfrit og uden løs e partikler. Dybe huller uds ættes før puds ning med Webermuremørtel.
Weber multi 280 påføres murværket med s prøjtepuds mas kine eller manuelt og
jævnes med s tålbræt eller puds ebræt. Ved dybe, tilbageliggende fuger - maks . 15 mm påhviler det den udførende at s ørge for, at alle fuger er fyldte og komprimerede.
Hvis det s kønnes , at fugen s ætter s ig, tilrådes det, at der vådt i vådt trækkes en eks tra
gang hen over den behandlede overflade.
Armeringspuds
Vi anbefaler, at der monteres en weber.therm 400 bundlis te neders t på vægfladen.
Denne kan s ømmes eller s krues fas t med rus tfri s øm/
s kruer eller fas tklæbes med weber multi 280.
Der fas tgøres weber.therm 391/392-hjørnelis ter ved hjørner og vindues fals e. Endvidere
fas tklæbes der diagonalarmering ved hjørnerne ved dør- og vindues åbninger, s å ris iko
for revnedannels er i puds en minimeres .
Dagen efter at ovens tående er udført, påføres førs te lag multi 280. Puds en kan påføres
manuelt eller med s prøjtepuds emas kine. Lagtykkels en s kal være ca. 5 mm. Der
ilægges weber.therm 397 EF glas fiberarmerings net i den våde puds . Hus k 10 cm
overlapning ved s amlingerne. Nettet glattes ind i den våde puds med s tålbræt eller
amerikaner.
Tidligs t dagen efter påføres andet lag multi 280 i ca. 2-3 mm lagtykkels e. Overfladen
færdiggøres med ru overflade, hvis der efterfølgende s kal anvendes en s lutpuds . Hvis
der øns kes afs luttet med en malet overflade, afs luttes med en filts ning af puds en.
Bemærk:
Den totale lagtykkels e bør være ca. 5 mm. Hvis s tørre lagtykkels e øns kes , udføres
denne s om bes krevet ovenfor ad to gange med maks . 5 mm pr. arbejds gang.
Armerings nettet s kal da ligge i den yders te tredjedel af puds laget.
Tynde pudslag
Ved anvendels e s om puds i maks lagtykkels e (ca. 5 mm) kan det, s pecielt på s vagt/ikke
s ugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven s om en 2-lags behandling.
Førs te dag påføres weber multi 280 s om grundings lag.
Tidligs t næs te dag påføres næs te lag til den øns kede lagtykkels e.
Overfladen filts es , hvis den s kal males , eller efterlades til færdigbehandling med
indfarvet s lutpuds .
På kløvede kalksandsten
Weber multi 280 påføres altid over to omgange.
TEKNISKE DATA
2 / 4 | 2011-11-28 | © Weber
Puds forstæ rket m ed
glasfibernet
Tynde pudslag på glatte
underlag
Tyndpudsede overflader på
puds
Hæ ftem ørtel - puds på glatte
underlag
RELATEREDE PRODUKTER
weber multi 280 hvid
Weber multi 280 hvid
anvendes s om hæftemørtel
på beton og andre glatte,
ikke s ugende underlag. Kan
med fordel anvendes
s ammen med
armerings net på underlag,
hvor der er ris iko for
revnedannels er, f.eks . ved
materiales kift.
weber.therm 397 EF
Glas fiber Armerings net.
Armering af puds .
DOKUMENT
Sikkerheds datablad 1
CE Deklaration
LØSNINGER
Eks is terende puds og
maling er krakeleret
Tyndpuds ning på
mas kins ten
Puds ede ydervægge med
Leca® termblokke
TEKNISKE DATA
Mørtelgruppe
P III i henhold til DIN 18550
Tryks tyrke
> 10 N/mm²
Byggematerialeklas s e
A1, ikke brændbar
Lagtykkels e
1-5 mm
Vandtils ætning
Ca. 5 l pr. s æk
EFTERBEHANDLING
I tørre og varme perioder s kal puds en bes kyttes mod for hurtig udtørring og evt.
eftervandes ved fors tøvning med vand.
Den nypuds ede overflade bes kyttes mod nedbør.
Kan efter 2-3 dage påføres kalk-, kalkcement- og cementpuds . Efter hærdning kan
overfladen færdigbehandles med alle typer s lutpuds - og malingprodukter.
ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER
Ved anvendels e på s altholdige underlag, f.eks . gammelt murværk eller højtryks rens et
murværk, hvor s altene trans porteres ud i overfladen, kan der ops tå s kæmmende
udfældninger og afs kallinger. Såfremt arbejdet udføres på fugtigt murværk i
vinterhalvåret, kan der ops tå fros ts kader, da mørtlen ikke kan hærdne fulds tændigt. Det
anbefales derfor kun at gennemføre opgaver med weber multi 280 i s ommerhalvåret.
Alternativt etableres afdækning/opvarmning for at s ikre, at optimale
udførels es betingels er er til s tede.
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Søg rådgivning i tilfælde af tvivls s pørgs mål vedrørende forarbejdning eller s ærlige
forhold. Der må ikke tils ættes fremmeds toffer. I øvrigt gælder bes temmels erne i DIN
18550.
Bemærk: Temperaturen under udførels en s kal være minimum 5 °C hele døgnet, ogs å i
underlaget. Ved lave temperaturer og fugtigt vejr anbefales inddækning og eventuel
opvarmning.
MILJØDEKLARATION
Miljøvenlige råvarer
Ingen opløs nings midler
Kodenummer: 00-4 (1993)
PR-nummer: 1535999
SIKKERHEDSDATABLAD
Sikkerheds datablad kan rekvireres via eks peditionen eller findes på www.weber.dk.
FORBEHOLD
3 / 4 | 2011-11-28 | © Weber
FORBEHOLD
Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber
ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet
Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden
for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring,
konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og
lokale forhold.
KONTAKTOPLYSNINGER
Saint-Gobain Weber A/S
Randers vej 75, Hinge
8940 Randers SV
Tlf.: 70 10 10 25
4 / 4 | 2011-11-28 | © Weber