Forord

Kreds 16
Valbyvej 4, 2630 Taastrup Tlf. 43524560 Email: [email protected] www.kreds16.dk
28. august 2014
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 26. august 2014 kl. 12.15 på kredskontoret.
Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen,
Sven-Erik Dreisig, Kirsten Petersen, Birgitta Schou, Rikke Groth Krumbach, Kristoffer
Rømer, David Qvist, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Jens Christian T. Rasmussen,
Lotte Grell
Afbud:
Mette Thorup, Henrik Larsen og Lisbeth Quist
Dagsorden:
Referat:
1. Kongres
Foreningens strategi i forbindel- Info fra Heidi Yoma Rasmussen.
se med lov 409
Hovedstyrelsens
OK15 krav
forslag
Læreruddannelsespolitikken
forslag fra LL
til
– Ytringer: Det er ikke vigtigt, om det er 4 eller 5 år.
Indholdet er vigtigt
 mere praktisk erfaring
 mere undervisning
 højt uddannelsesniveau er med til at højne anseelse og
omdømme jf professionsidealet
Målsætninger, vision mv., hvis
oplæg når frem inden vores møde
Praktiske: hvem deltager i fro- Alle 4 fra FU
kost?
Tirsdag: Rikke Groth Krumbach
Onsdag: Kristoffer Rømer, Kirsten Petersen
Skriv evt. på SkoleKom konferencen.
2. Formand skal klædes på til Vibeke Lynge ønsker tilbagemelding fra skolerne.
møde med Henrik Torry Ras- Orientering fra skolerne.
mussen – eksempler fra skolerne
Udfordringer mht. forberedelsestiden
Dækning ved kurser, vikararbejde
Anvendelse af Trio-flex
Arbejdspladserne og gruppe- Der var bred enighed om, at FU skriver et udkast til en be/møderum (skal vi skrive til di- kymringsskrivelse til politikerne.
rektion/politikere?)
Opgaveoversigter 4-5 eksempler
til Kreds 16 (mangler fra nogle
skoler)
3. HTK budget 2015 – Vibeke Der skal findes effektiviseringer for 47 mil. Kr.
Lynge orienterer om direktio- Vibeke Lynge orienterede.
nens ”budget i balance”-oplæg
4. Koordinere løntjeksrunden
Heidi Yoma Rasmussen orienterede og lavede liste, som
kommer på SkoleKom, når vi er sikre på, at logistikken passer med resten af kredskalenderen.
Til løntjek skal opgaveoversigt og seneste lønseddel medbringes.
5. Meddelelser
Tjenestemændene har stadig ikke fået UV-tillæg.
Det er vigtigt, at alle TR har tid til at se opgaveoversigterne
igennem.
6. Eventuelt
Heidi Yoma Rasmussen / Mads Thranov