Microsoft PowerPoint - KIF Kolding K\370benhavn vs Besiktas 07

Kursusprogram
2012 - 2013
Betalingsbetingelser ved kurser
• Tilmelding er bindende.
• Eventuel framelding skal ske skriftligt senest 4 uger før kursusstart.
Herefter opkræves det fulde kursusgebyr.
Det vil dog være muligt at sende en anden deltager end den frameldte.
Det ny Fonden Samrådet
Vi har fået nyt navn. Vi har fået nyt udseende.
Den høje faglige kvalitet på kurserne er den samme.
Selve navnet Samrådet er naturligvis bibeholdt, mens den tidligere lange sætning ”… af specialskoler for børn med autisme” er sløjfet. Til gengæld har vi tilføjet, at vi er blevet til en fond. Men vigtigst er det, at vi også har tilføjet vores
værdier – care, learn, share – til det nye logo. Du kan læse mere om tankerne
bag det ny logo efter præsentationen af kurserne.
I vores kurser og konferencer i sæsonen 2012-2013 kan du igen få glæde og
udbytte af de danske og udenlandske instruktører, vi har lavet aftaler med.
Gennem vores kurser og konferencer er det vores målsætning at fastholde og
videreudvikle den store viden og ekspertise, der er i Danmark, til fælles gavn
for både dig og os – og dem, som har brug for vores viden.
Som noget nyt holder vi i denne sæson en oplægsserie. Vi har været så heldige
at få lavet en aftale med den danske psykolog Bo Hejlskov Elvén, der trækker
fulde huse til sine forelæsninger i Sverige, hvor han er bosat.
Skivekonferencen, som er vores store internationale autismekonference, byder
igen i år på mange spændende forelæsninger og workshops. Du kan læse det
fulde konferenceprogram på www.skivekonferencen.dk fra medio maj 2012.
Som hidtil har vi et samarbejde med flere danske og udenlandske organisationer. På den måde er vi med til at styrke og dele vores viden, så vi konstant kan
forbedre og optimere kurserne.
Du kan tilmelde dig og finde flere informationer om Fonden Samrådet og vores
kurser på www.samraadet.org eller på den fælles kursusportal www.autismeportalen.dk.
Vi er stolte af at kunne præsentere en ny sæson med kurser og konferencer.
God fornøjelse.
Torbjörn Andersson
Direktør
Fonden Samrådet
Specialiserede og individuelt
tilpassede tilbud
Fonden Samrådet kan udarbejde et mere specialiseret og individuelt tilpasset tilbud vedr. følgende:
1. Huskurser om TEACCH for gruppeordninger, enkelt­integrerede, børnehaver, SFO’er, døgninstitutioner m.v.
2. Vejledning/supervision af enkelte personaler eller grupper af personaler.
3. Kritisk gennemgang af TEACCH-strukturen på stedet.
4. Testning med Pep-R med deraf følgende praktiske forslag til målsætning
og opgaver/ aktiviteter.
5. Anvendelse af T-TAP ved praktik forløb eller start på arbejdsplads.
6. Særligt tilrettelagte forløb for forældre i anvendelsen af principperne fra
Teacch i hjemmet.
Tilbud udarbejdes efter henvendelse og nærmere definition af omfang
og karakter af indsatsen, og vil blive udført af Fonden Samrådets særligt
uddannede TEACCH-instruktører.
Oplægsserie med
Bo Hejlskov Elvén
Oplægsserie
Nr 1: Autisme som beskrivelse, ikke afgrænsning
Ofte bruger man diagnosekriterierne til at fortælle om, hvad
autisme er. Diagnosekriterierne er dog en ganske dårlig
beskrivelse af autisme, de bruges til at afgrænse autisme fra
andre diagnoser. En beskrivelse, som bygger på beskrivende
begreber, kan være mere relevant i pædagogiske sammenhænge. De begreber, som vi tager op er empativanskeligheder, strategivanskeligheder, sansemæssige vanskeligheder og
stressfølsomhed. Desuden ser vi på de konsekvenser disse
vanskeligheder indbærer for personer med autisme.
Nr 2: Mødet og magten: om etik og autismepædagogik
Autismepædagogik og selvbestemmelse er besværlige
begreber at få til at passe sammen. I den strukturerede
pædagogik har personalet ofte bestemt, hvad brugeren
skal gøre og hvordan. Temadagen handler om, hvordan vi
kan se den strukturerede autismepædagogik i en moderne
ramme, hvor delagtighed og medbestemmelse er centralt.
Udgangspunktet er magtrelationen mellem personale og
bruger, og hvad en magtrelation i en pædagogisk ramme
indebærer.
Nr 3: Håndtering af problemskabende adfærd
Konflikter, vold och selvskadende adfærd er almindelige
ved autisme. Man har haft forskellige metoder for at løse
de problem det indebærer. De fleste metoder har dog fokuseret på behandling af brugeren. Temadagens fokus er ikke
behandling, men håndtering af adfærden og mødet med
brugeren. Metoderne som introduceres bygger på affektteori og neuropsykologi, og har vist sig have god evidens
i forhold til at forebygge vold, konflikter og selvskadende
adfærd.
Kursusleder Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog, Sverige.
www.hejlskov.se
Kursusfakta
Kursusnummer
Oplægsserie
Dato og tidspunkt
Nr 1: 19. februar 2013,
Nr 2: 16. april 2013
Nr 3: 17. september 2013
Alle dage kl. 09.00 – 16.00
Sted
Früd
Toldbrogade 6
8000 Aarhus C
Pris
1 dag: Kr. 1.500,2 dage: Kr. 2.700,3 dage: Kr. 3.900,Inkl. kursusmateriale og forplejning i
løbet af kursusdagen.
Rabat ved flere kursusdage opnås
kun ved bestilling samtidig.
Tilmelding
[email protected]
Sidste tilmeldingsfrist
4 uger før kursusdag
3-dages intensivt
træningskursus – TEACCH
Kursusnummer
1
Kursusfakta
Kursusnummer
1
Dato og tidspunkt
Mandag 3. – onsdag 5. september
2012, kl. 9.00 – 17.00
Sted
Sofieskolen
Granvej 3
2880 Bagsværd
Pris
Kr. 5.900,- inkl. kursusmateriale og
forplejning i løbet af kursusdagen.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag 2. juli 2012
For ansatte ved specialbørnehaver og
specialgruppeordninger
Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som arbejder med børn
med Autisme Spektrum Forstyrrelser i f.eks. specialbørnehaver eller specialforanstaltninger i almindelige børnehaver m.v. Det henvender sig til såvel begyndere på området
som til dem, der har arbejdet indenfor området en del år,
men som aldrig har været på et grundkursus. Rigtig mange
har flere års praktisk erfaring, men har aldrig fået en gennemgang af de grundlæggende principper i struktureret,
visualiseret specialpædagogik.
Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt
på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager
børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kursusleder Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen, Bagsværd.
Yderligere information
Susanne Stampe: [email protected]
5-dages intensivt
træningskursus – TEACCH
Kursusnummer
2
For ansatte ved skoler og daginstitutioner
Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med
Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt
på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager
hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kursusleder Susanne Hvidtfeldt, Konsulentteamet, Langagerskolen,
Aarhus.
Yderligere information
Susanne Hvidtfeldt: [email protected]
Kursusfakta
Kursusnummer
2
Dato og tidspunkt
Mandag 17. – fredag 21. september
2012, kl. 8.00 – 16.00.
Sted
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Pris
Kr. 9.785,Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag 20. august 2012
Kursusnummer
3
Fordybelseskursus
– temaer inden for TEACCH
Indhold
For dig der har deltaget i et af Fonden Samrådets intensive
træningskurser er her muligheden for at fordybe dig yderligere indenfor følgende emner: Assessment, kommunikation og det sociale område.
Kursusfakta
Kursusnummer
3
Dato og tidspunkt
Torsdag 25. oktober 2012,
kl. 9.00 – 16.00 (Kommunikation)
Torsdag 31. januar 2013,
kl. 9.00 – 16.00 (Sociale færdigheder)
Torsdag 21. marts 2013,
kl. 9.00 – 16.00 (Assessment)
Sted
Sofieskolen
Granvej 3
2880 Bagsværd
Pris
1 dag: Kr. 1.500,2 dage: Kr. 2.700,3 dage: Kr. 3.900,Rabat ved flere kursusdage opnås
kun ved bestilling samtidig.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
4 uger før kursusdag
Du kan vælge at fordybe dig i alle områder over 3 kursusgange, to områder over to kursusgange eller et område på
en enkelt kursusdag.
Vi inviterer dig til at tage problemstillinger, materialer,
undervisningsforløb, tanker og refleksioner med. Medbring
gerne konkrete og afgrænsede problematikker du ønsker
at dele med andre eller få refleksioner på.
På kursusdagene får du mulighed for at nuancere og finpudse din tænkning og tilgang, så den bliver skarpere i
mødet med den enkelte med ASF. Hermed får du også bedre
mulighed for kunne arbejde individualiseret og målrettet.
Assessment
– en hjælp til at lave realistiske udviklingsmål
Indhold: Der vil blive givet et kort oplæg om de grundlæggende principper for assessment, som det ses i forbindelse
med struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH).
Dernæst vil dagen bestå af forskellige praktiske øvelser
med refleksion over disse. Der vil blive anvendt video og
der vil være øvelser, hvor deltagerne selv indgår.
Der vil blive fokuseret på at bryde færdigheder ned i mindre dele, så mål for indlæring bliver mere realistiske og
målbare.
Deltagerne er velkomne til selv at medbringe en assessment på dvd, som vi kan analysere i fællesskab. Kontakt
venligst om dette inden dagen af hensyn til programlægningen.
Kommunikation – små hjælpemidler hjælper i hverdagen
Kommunikation er en af de centrale vanskeligheder forbundet med en ASF. Det er et meget
omfattende og vanskeligt område at arbejde med, men også yderst vigtigt at beskæftige sig med.
På dette kursus vil der være fokus på behovet for at udvikle såvel impressive som ekspressive
hjælpemidler til afhjælpning af de kommunikative vanskeligheder i forskellige situationer. Herunder også behovet for at foretage assessment på området.
Dette vil være centreret om den tilgang, man vil have, når man arbejder indenfor rammerne af
struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH).
Kurset vil være en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser.
Deltagerne er velkomne til at medbringe egne problematikker, såvel som løsninger herpå, i form
af skriftligt materiale, på dvd eller blot mundtligt formuleret. I må meget gerne kontakte kursuslederen vedrørende dette mht. planlægningen af dagen.
Sociale færdigheder
Der fokuseres på de sociale færdigheder, der indgår i såvel kommunikation som kendskab til og
overholdelse af sociale normer samt i leg og fritid.
Med udgangspunkt i deltagernes medbragte problemstillinger, og ud fra bredere cases vil vi i fællesskab analysere og diskutere, hvilke forudsætninger der er for udvikling af de sociale færdigheder samt, hvilke muligheder der er for at kompensere for vanskelighederne.
Vi vil opfordre deltagerne til at medbringe alle de tanker og ideer, de har gjort sig og evt. forsøgt
sig med, når det handler om sociale færdigheder, i en TEACCH orienteret ramme. Men også gerne
andre tilgange, der er forenelig med tankegangen omkring ASF i TEACCH.
Kursusledere
Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen.
Yderligere information
Susanne Stampe: sus[email protected]
Kursusnummer
4
3-dages intensivt
træningskursus med afsæt
i T-TAP analysemodellen
Målgruppe Fagfolk som indgår pædagogisk og undervisningsmæssigt i arbejdet med mennesker med ASF i forbindelse med
praktikforløb, jobafprøvning, coaching på arbejds-plads
m.m.
Kursusfakta
Kursusnummer
4
Dato og tidspunkt
Onsdag 31. oktober – fredag 2.
november 2012, kl. 9.00 – 17.00
Kurset veksler dagligt mellem teori og praksis med vægt
på kursisternes aktive medvirken og i samarbejde med 5
unge mennesker med ASF.
Kurset er inspireret af og bygget op om ”Færdigheds-analysen” kaldet T-TAP.
”Færdighedsanalysen” dækker 6 områder; Arbejdsfær-digheder, Arbejdsadfærd, Fritid, Sociale færdigheder, Kommunikation samt Selvhjælpsfærdigheder.
Sted
VUC Vestegnen
Gymnasievej 10
2620 Albertslund
Kurset er udarbejdet i samarbejde med Director Micha-el
Chapman fra Division TEACCH, University of North Carolina og John Thomas, Ph.D. Autism Society, North Carolina.
Pris
Kr. 5.900,-
Kursusleder Neel Svane Kruse, teamleader, pædagogisk konsulent,
Brøndagerskolen
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag 3. september 2012
Yderligere information
Neel Svane Kruse: [email protected]
Skivekonferencen
International Autisme Konference
”Autisme og stress” og
”Nye diagnosekriterier”
Målgruppe Konferencen henvender sig både til forældre, personer
med autisme spektrum forstyrrelser og til fagfolk i hele
Europa, der arbejder med mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. Også andre, der i et bredere spektrum
arbejder med kommuni­kations- og kontaktforstyrrelser, vil
med udbytte kunne deltage.
Indhold
Autismekonferencen har to overordnede temaer. Det første tema om autisme og stress vil forhåbentlig kunne
bidrage til endnu større forståelse for den virkelighed,
mennesker med autisme spektrum forstyrrelser befinder
sig i – og give anledning til endnu bedre pædagogisk tilgang. Temaet om de nye diagnosekriterier vil ligeledes give
anledning til en række refleksioner over fremtidens udfordringer.
Ud over foredrag for alle deltagere tilbydes deltagelse i 2
temarunder med 3 temaer i hver samt i workshops fordelt
på tre runder i løbet af konferencen. I alt 37 workshops vil
blive udbudt.
BEMÆRK: Foredragene på konferencen kan blive afviklet
på engelsk eller andet sprog. Der vil være fuld tolkning af
foredrag og visse temaer og workshops til dansk/engelsk.
Yderligere information
Konferencesekretatiatet – Krabbeshus Heldagsskole:
[email protected] og [email protected]
Scan koden og læs hele programmet
eller besøg www.skivekonferencen.dk
Kursusnummer
5
Kursusfakta
Kursusnummer
5
Dato og tidspunkt
9. – 10. november 2012
Sted
Kulturcenter Limfjord
Skyttevej
7800 Skive
Pris
Ved tilmelding senest 14. september
2012 er prisen for deltagelse kr. 2.675,Ved tilmelding efter 14. september 2012
er prisen for deltagelse kr. 2.975,Prisen dækker hele konferencen inkl.
samtlige måltider, garderobe, deltagelse i foredrag, temaer og workshops
samt lån af tolkeudstyr.
Tilmelding
www.samraadet.org
Kursusnummer
6
Fordybelseskursus
– temaer inden for TEACCH
Indhold
For dig der har deltaget i et af Fonden Samrådets intensive
træningskurser er her muligheden for at fordybe dig yderligere indenfor følgende emner: Assessment, kommunikation og det sociale område.
Kursusfakta
Kursusnummer
6
Dato og tidspunkt
Fredag 16. november 2012,
kl. 9.00 – 16.00 (Kommunikation)
Fredag 1. februar 2013,
kl. 9.00 – 16.00 (Sociale færdigheder)
Fredag 12. april 2013,
kl. 9.00 – 16.00 (Assessment)
Sted
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Pris
1 dag: Kr. 1.500,2 dage: Kr. 2.700,3 dage: Kr. 3.900,Rabat ved flere kursusdage opnås kun
ved bestilling samtidig.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
4 uger før kursusdag
Du kan vælge at fordybe dig i alle områder over 3 kursusgange, to områder over to kursusgange eller et område på
en enkelt kursusdag.
Vi inviterer dig til at tage problemstillinger, materialer,
undervisningsforløb, tanker og refleksioner med. Medbring
gerne konkrete og afgrænsede problematikker du ønsker
at dele med andre eller få refleksioner på.
På kursusdagene får du mulighed for at nuancere og finpudse din tænkning og tilgang, så den bliver skarpere i
mødet med den enkelte med ASF. Hermed får du også bedre
mulighed for kunne arbejde individualiseret og målrettet.
Assessment
– en hjælp til at lave realistiske udviklingsmål
Indhold: Der vil blive givet et kort oplæg om de grundlæggende principper for assessment, som det ses i forbindelse
med struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH).
Dernæst vil dagen bestå af forskellige praktiske øvelser
med refleksion over disse. Der vil blive anvendt video og
der vil være øvelser, hvor deltagerne selv indgår.
Der vil blive fokuseret på at bryde færdigheder ned i mindre dele, så mål for indlæring bliver mere realistiske og
målbare.
Deltagerne er velkomne til selv at medbringe en assessment på dvd, som vi kan analysere i fællesskab. Kontakt
venligst om dette inden dagen af hensyn til programlægningen.
Kommunikation – små hjælpemidler hjælper i hverdagen
Kommunikation er en af de centrale vanskeligheder forbundet med en ASF. Det er et meget
omfattende og vanskeligt område at arbejde med, men også yderst vigtigt at beskæftige sig med.
På dette kursus vil der være fokus på behovet for at udvikle såvel impressive som ekspressive
hjælpemidler til afhjælpning af de kommunikative vanskeligheder i forskellige situationer. Herunder også behovet for at foretage assessment på området.
Dette vil være centreret om den tilgang, man vil have, når man arbejder indenfor rammerne af
struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH).
Kurset vil være en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser.
Deltagerne er velkomne til at medbringe egne problematikker, såvel som løsninger herpå, i form
af skriftligt materiale, på dvd eller blot mundtligt formuleret. I må meget gerne kontakte kursuslederen vedrørende dette mht. planlægningen af dagen.
Sociale færdigheder
Der fokuseres på de sociale færdigheder, der indgår i såvel kommunikation som kendskab til og
overholdelse af sociale normer samt i leg og fritid.
Med udgangspunkt i deltagernes medbragte problemstillinger, og ud fra bredere cases vil vi i fællesskab analysere og diskutere, hvilke forudsætninger der er for udvikling af de sociale færdigheder samt, hvilke muligheder der er for at kompensere for vanskelighederne.
Vi vil opfordre deltagerne til at medbringe alle de tanker og ideer, de har gjort sig og evt. forsøgt
sig med, når det handler om sociale færdigheder, i en TEACCH orienteret ramme. Men også gerne
andre tilgange, der er forenelig med tankegangen omkring ASF i TEACCH.
Kursusledere
Susanne Hvidtfeldt og Margit Mullarkey, Langagerskolen, Aarhus.
Yderligere information
Susanne Hvidtfeldt: [email protected]
5-dages intensivt
træningskursus – TEACCH
For ansatte ved døgninstitutioner m.fl.
Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde på døgninstitutioner indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt
på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager
hver formiddag personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kursusnummer
7
Kursusfakta
Kursusnummer
7
Kursusleder Rikke Linck, afdelingsleder, Sofieskolen.
Yderligere information
Rikke Linck: [email protected]
Dato og tidspunkt
Mandag 19. – fredag 23. november
2012, kl. 08.00 – 16.00
Sted
Døgn- og Aflastningsinstitutionen
Heimdal
Egebæksvej 26
8270 Højbjerg
Pris
Kr. 9.785,- inkl. kursusmateriale og
forplejning i løbet af kursusdagen.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag 18. oktober 2012
Kursusnummer
8
3-dages intensivt
træningskursus med afsæt
i T-TAP analysemodellen
Målgruppe Fagfolk som indgår pædagogisk og undervisningsmæssigt i arbejdet med mennesker med ASF i forbindelse med
praktikforløb, jobafprøvning, coaching på arbejds-plads
m.m.
Kursusfakta
Kursusnummer
8
Dato og tidspunkt
Mandag 18. – onsdag 20. marts 2013,
kl. 9.00 – 17.00
Kurset veksler dagligt mellem teori og praksis med vægt
på kursisternes aktive medvirken og i samarbejde med 5
unge mennesker med ASF.
Kurset er inspireret af og bygget op om ”Færdigheds-analysen” kaldet T-TAP.
”Færdighedsanalysen” dækker 6 områder; Arbejdsfær-digheder, Arbejdsadfærd, Fritid, Sociale færdigheder, Kommunikation samt Selvhjælpsfærdigheder.
Sted
Langagerskolen
Bøgeskov Høvej 10
8260 Viby J.
Kurset er udarbejdet i samarbejde med Director Micha-el
Chapman fra Division TEACCH, University of North Carolina og John Thomas, Ph.D. Autism Society, North Carolina.
Pris
Kr. 5.900,-
Kursusleder Neel Svane Kruse, teamleader, pædagogisk konsulent,
Brøndagerskolen.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag 20. februar 2013
Yderligere information
Neel Svane Kruse: [email protected]
5-dages intensivt
træningskursus – TEACCH
For ansatte ved døgninstitutioner m.fl.
Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde på døgninstitutioner indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt
på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager
hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kursusfakta
Kursusnummer
9
Kursusleder Rikke Linck, afdelingsleder, Sofieskolen.
Yderligere information
Rikke Linck: [email protected]
Dato og tidspunkt
Mandag 15. – fredag 19. april 2013,
kl. 8.00 – 16.00
Sted
Sofieskolen
Granvej 3
2880 Bagsværd
Pris
Kr. 9.785,- inkl. kursusmateriale og
forplejning i løbet af kursusdagen.
Tilmelding
www.samraadet.org
Kursusnummer
9
Sidste tilmeldingsfrist
Fredag 1. marts 2013
PECS-i-praksis
1-dags konference
Kursusnummer
Målgruppe Forældre, pædagoger, lærere, talepædagoger, psykologer
og andre, som arbejder med PECS i forhold til børn, unge
eller voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. For at
deltage i denne 1-dags PECS-i-praksis konference forudsættes det, at man har deltaget i 2-dages PECS Workshop,
som udbydes hvert 2. år af Fonden Samrådet – senest i
marts 2012.
Indhold
Konkrete problemer og dilemmaer i den praktiske brug af
PECS.
10
Kursusfakta
Kursusnummer
10
Dato og tidspunkt
Torsdag 23. maj 2013, kl. 10.00 – 17.00
BEMÆRK: foregår på engelsk uden tolkning.
Kursusleder
PECS – UK, Birmingham.
Sted
Sofieskolen
Granvej 3
2880 Bagsværd
Yderligere information
Tina Rønnau, Sofieskolen: [email protected]
Pris
Kr. 1.500,- inkl. kursusmateriale og
forplejning i løbet af kursusdagen.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag 11. april 2012
Kursusnummer
11
5-dages intensivt
træningskursus – TEACCH
For ansatte ved skoler og daginstitutioner
Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med
Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kursusfakta
Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt
på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager
hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Kursusnummer
11
Dato og tidspunkt
Mandag 10. – fredag 14. juni 2013,
kl. 8.00 – 16.00
Sted
VUC Vestegnen
Gymnasievej 10
2620 Albertslund
Pris
Kr. 9.785,- inkl. kursusmateriale og
forplejning i løbet af kursusdagen.
Tilmelding
www.samraadet.org
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag 29. april 2013
Kursusleder Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen.
Yderligere information
Tina Rønnau: [email protected]
Vores nye logo
Logoet
Den røde ring
Viser helheden.
Den røde cirkel
Viser den enkelte, som er en del af helheden.
Samlet
Set ovenfra er det den voksne/professionelle,
som omsorgsfuldt tager barnet/borgeren ind til sig.
Værdierne
CARE.
Fordi både du og vi tænker på dem,
som har brug for omsorg.
LEARN.
Fordi vi har brug for at udvikle os og lære nyt.
SHARE.
Fordi vi alle deler vores viden.
Vores nye hjemmeside
Klik in
dp
nye hje å vores
mmes
ide
samra
adet.o
rg
Kontakt til Fonden Samrådet
Fonden SAMRÅDETs hjemmeside
www.samraadet.org
På hjemmesiden er der mulighed for yderligere information om Fonden Samrådet. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med informationer om kurser og konferencer. Der er links til
skoler, institutioner og samarbejdspartnere.
Fonden SAMRÅDETs mailadresse
Torbjörn Andersson
[email protected]
Majbrith Holmgren
[email protected]
Det er muligt pr. mail at rekvirere kursuskatalog.
Fonden SAMRÅDETs bestyrelse består af:
Daglig ledelse, direktør Torbjörn Andersson, Aarhus.
Formand Kaj Kristiansen, skoleinspektør, Krabbeshus Heldagsskole, Skive.
Næstformand Frank Ibsen, konsulent, Nordbo.
Morten Carlsson, formand i Landsforeningen Autisme, Herlev.
Kirsten Bundgaard, Neuroteam, Aarhus.
Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen, Bagsværd.
Lars Aarup Jensen, forstander, Hinnerup Kollegiet, Hinnerup.
Niels Henrik Juul, skoleinspektør, Brøndagerskolen, Albertslund.
Mogens Kaas Ipsen, forstander, Sofieskolen, Bagsværd.
Jens Frostholm, skoleleder, Langagerskolen, Aarhus.
Samarbejdspartnere
AUTEA gGmbH
Uechtingstraße 89a
45881 Gelsenkirchen
Deutchland
Telefon (0209) 7004 679
Fax (0209) 7004 583
E-mail: [email protected]
Internet: www.autea.de
Opleidingscentrum Autisme
Plantin & Moretuslei 12
B-2018 Antwerpen
België
Telefon +32 / (0)3 235.37.55
+32 / (0)3 235.03.54
Fax +32 / (0)3 236.58.46
E-mail: [email protected]
Division TEACCH Administration and
Research
CB# 7180; 100 Renee Lynne Court
The University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, NC 27599-7180
USA
Telefon (919) 966-2174
Fax (919) 966-4127
E-mail: [email protected]
Internet: www.teacch.com
RFA Utbildningscenter Autism
Teatergränd 9
462 33 Vänersborg
Sverige
Telefon 0520 – 488566
E-mail: [email protected]
Internet: www.autism.se
The University of Northampton Park
Campus
Boughton Green Road
Northampton NN2 7AL
England
Telefon: 01604 735500
E-mail: [email protected]
Internet www.northampton.ac.uk/
departments/education
Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev
Danmark
Telefon: 4498 2355
Telefax: 4498 2353
E-mail: [email protected]
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
Danmark
Telefon: 7242 3700
E-mail: [email protected]
Internet: www.servicestyrelsen.dk
Landsforeningen Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev
Danmark
Telefon: 7025 3065
Fax 7025 3070
E-mail: [email protected]
Internet: www.autismeforening.dk
autismeforlaget
&
BØGER
HJÆLPEMIDLER
Visualisering af tid
Bøger & lydbøger
• DVD Film
Hjælpemidler
BoardMaker
... og meget andet
•
•
•
•
| www.autismeforlaget.dk |
Kender du et menneske med autisme
eller Aspergers syndrom?
Bliv medlem – det gør en forskel!
Sådan bliver du medlem af Landsforeningen Autisme:
n
n
n
n
Ring til Jette på vores kontor i Herlev på
telefon 70 25 30 65.
På vores hjemmeside www.autismeforening.dk
kan du udfylde en indmeldelsesblanket.
Send en mail til [email protected] skriv
dit navn, adresse og at du ønsker medlemsskab.
Skriv dit ønske om medlemsskab i et postbrev til:
Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199,
2730 Herlev.
Kontakt
Landsforeningen Autisme,
Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev
Tlf. 70 25 30 65
| [email protected] |
Kontor- og åbningstid for rådgivning
Mandag, torsdag og fredag kl. 9.00-12.00
Tirsdag kl. 16.00-19.00
Håndtering af udfordrende adfærd ud fra en Low Arousal tilgang
Studio III har til formål at give mennesker, der er under
institutionelle rammer de bedst mulige livsvilkår. Det
mener vi bl.a. gøres ved at give den enkelte så meget
kontrol over eget liv som overhovedet muligt.
Forældrekurser
3-dages huskursus
Opfølgningskurser
Vi afholder særlige
kurser for forældre, der
bygger på den erfaring,
som Studio III England
og vi har fået igennem flere år. Kurset for
forældre afholdes både
som 3-dages internat
og som aftenkursus,
der løber over ca. 3 måneder. Kurset er bygget
op omkring teoretiske
oplæg, diskussioner i
grupper og plenum og
fysisk afprøvning.
Vi afholder kurser for
fagpersoner, der arbejder inden for institutionelle rammer. I løbet af
kurset gennemgås bl.a.
lovstof, tolerancer i
forhold til og forståelse
af udfordrende adfærd,
low arousal tilgange
samt fysiske øvelser.
Det er vores erfaring, at
egen tillid til at kunne
håndtere situationen og
fælles sprog i personalegruppen giver det
bedste afsæt for trivsel
både blandt fagpersoner og personerne på
institutionen.
Al forskning viser, at for
at fastholde viden skal
den bringes i spil og
vedligeholdes. Derfor
udbyder vi opfølgningskurser, der bliver
skræddersyet til den
enkelte arbejdsplads
alt efter, hvad der er
behov for at fokusere
yderligere på. Opfølgningskurserne vil oftest
indeholde både teori og
praksis.
www.studio3danmark.dk
xx-xx-xxxxx
Fonden Samrådet
c/o Krabbeshus Heldagsskole
Strandvejen 11
7800 Skive
www.samraadet.org
4PLUS4.dk