Ristet spidskål m

20-03-2012
Retslægerådet & medicinsk etik
Lars Uhrenholt, lektor, ph.d.
Institut for Retsmedicin, HEALTH, AU
Indhold
•
•
•
•
•
Lægeløftet
Etik og etiske regler for læger
Etisk Råd
Komitésystemet i Danmark
Retslægerådet
Den Hippokratiske Ed
• Blev formuleret af den græske læge Hippokrates ‐
den medicinske forsknings grundlægger
• Det danske lægeløfte stammer i sin nuværende form fra 1815, men det kan føres helt tilbage til år 400 f. kr. og Den Hippokratiske Ed
Reference: 12.århundrede www.da.wikipedia.org
1
20-03-2012
Hippokrates tempel
www.wikipedia.org
Lægeløftet
• Lægeløftet er en slags grundlov for lægegerningen, hvor lægen lover at udøve sit hverv samvittighedsfuldt, lover tavshed og lover fortsat at dygtiggøre sig
• Stiller nogle etiske og faglige krav til lægen
• Det er en betingelse for at få tilladelse til virksomhed som læge (autorisation afhænger af afgivet løfte, §27)
• Har ikke nogen juridisk betydning
Lægeløftet (DK)
"Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk‐kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anmodninger og bestemmelser". 2
20-03-2012
Genève‐deklarationen
• Internationalt lægeløfte, WMA i Genève 1948
• Vie mit liv til menneskeheden
• Yde mine lærere respekt
• Udøve mit kald samvittighedsfuldt og værdigt ‐ mine patienters helbred står først i mine overvejelser
• Respektere hemmeligheder som bliver mig betroet som læge
• Hævde lægestandens ære og tradition
• Mine kolleger er mine brødre
• Ikke tage religiøse, nationale, racemæssige, politiske eller økonomiske hensyn
• Nære respekt for menneskeliv, selv under trusler
• Ikke gøre brug af min lægelige kunnen imod humanitære principper
Moral & etik
• Moralfilosofiske perspektiver
• Etik vedrører de grundlæggende
regler for god menneskelig adfærd
• Moral drejer sig om de konkrete, kulturbestemte forskrifter og beskæftigelsen med disse
• Moral er en form for anvendt etik
• Deontologiske (pligt) og utilitaristiske (konsekvens) begrebsapparat
• Behandlingen skal gøre gavn (beneficeprincippet) • Behandlingen må aldrig gøre skade (non‐maleficeprincippet)
Sundhedsvæsenets etiske grundlag
• Den Samaritanske Pligt
• Pligten til at afhjælpe lidelse og for tidlig død forårsaget af sygdom
• Autonomiprincippet
• Pligten til at respektere den enkeltes autonomi
• Væk fra paternalisme
• Retfærdighedsprincippet
• Tilstræbe retfærdig fordeling af forhåndenværende ressourcer
• Respektere tavshedspligt og det informerede samtykke (pt. selvbestemmelse)
3
20-03-2012
Nürnberg‐koden
• Grundlag for nyere tids videnskabsetiske principper
• Opstod som følge af overgreb foretaget under 2. Verdenskrig – publiceret ifm. Nürnberg processen
www.ushmm.org
• Indeholder 10 principper der berører forsøgspersoner, forskerne, frivillighed, samtykke, sikkerhed, relevans, etc. Etiske regler for Danske læger
• Vedtaget af Lægeforeningen i 1989 www.laeger.dk
• I alt 23 paragraffer
• Omhandler blandt andet;
•
•
•
•
•
•
•
Omhu og samvittighedsfuldhed
Informeret samtykke
Tavshedspligt
Handle‐ og hjælpepligt
Lægelig uafhængighed/habilitet
Seksuelle relationer til patienter
Medvirken i publikationer, reklamer og debat
Internationale regler for lægeetik
• Regelsæt vedtaget på WMA i London, 1949
1) Lægens generelle pligter
• Udvis største omhu under udøvelse af fag
• Økonomiske motiver må ikke påvirke udøvelsen
• Tavshedspligt
2) Lægens pligter overfor syge
• Skal altid bevare menneskeliv
• Skal yde hjælp i nødsituationer
3) Lægens indbyrdes pligter
• Kollegialitet
4
20-03-2012
Graviditet og alkohol
• Hvad er din anbefaling som praktiserende læge?
• Du må aldrig drikke alkohol under graviditeten
• Du må drikke 1‐2 genstande/md
• Du må drikke 1‐2 genstande/uge
• Du må drikke alkohol dagligt men ikke blive fuld
• Andet?
• Er der etiske overvejelser her?
Graviditet og alkohol
J Med Ethics – kontroversielt?
• Vigtigheden af total alkohol afholdenhed under graviditet er udokumenteret
• Vi skal væk fra ”medical paternalism”
• Pt. har krav på optimal rådgivning
• Personens autonomi skal håndhæves
J Med Ethics 2009;35:300‐3
5
20-03-2012
Etisk Råd
• Lov om det Etiske Råd
LOV nr. 440 af 09/06/2004
• Rådet blev oprettet i 1987
• Består af 17 medlemmer udpeget af folketingets udvalg vedr. Etisk Råd og forskellige ministerier
• Ligelig fordeling af mænd og kvinder
• Beskikkes for 3 år ad gangen
Etisk Råd`s opgave
• Rådet skal rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om de etiske spørgsmål der knytter sig til især forskning i og anvendelse af bio‐ og genteknologierne
• Skabe debat omkring etiske spørgsmål
• Rådgive om øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk‐medicinske forskning vedrørende mennesket • Det Etiske Råd rådgiver om principielle etiske spørgsmål Etisk Råd’s publikationer
6
20-03-2012
Eutanasi – et etisk dilemma
Eutanasi – et etisk dilemma
Det videnskabsetiske komitésystem
• Det videnskabsetiske komitésystems opgave er, at sikre, at biomedicinske forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt
• Dette udføres vha. Den Nationale Videnskabsetiske Komité og De Regionale Videnskabsetiske Komitéer
• 9 regionale komitéer
• Minimum 7 medlemmer i hver region (lægfolk og fagpersoner)
•
Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, LOV nr. 593 af 14/06/2011 (gældende pr. 1.1.2012)
•
Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, LOV nr. 402 af 28/05/2003 (Historisk)
7
20-03-2012
De Regionale Videnskabsetiske komitéer
• Behandler konkrete forskningsansøgninger vedr. biomedicinske forskningsprojekter
• Fører tilsyn med, at det biomedicinske forskningsprojekt udføres i overensstemmelse med den meddelte tilladelse
Den Centrale Videnskabsetiske Komité
• Koordinerer arbejdet i de regionale komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer og udtaler sig om spørgsmål af principiel karakter, såfremt dette ikke er knyttet til et konkret forskningsprojekt
• Fungerer som ankeinstans
Helsinki‐deklarationen
• Vedtaget af WMA, Helsinki 1964 • Omhandler etiske principper for bio‐
medicinsk forskning på mennesker
• Alle videnskabelige arbejder forventes at opfylde bestemmelserne i deklarationen
• Angives ofte fulgt i videnskabelige arbejder
www.wma.net
8
20-03-2012
Retslægerådets grundlag
• Lov nr. 60 af 25.03.61 om Retslægerådet
• Forretningsorden af 17.12.01 for Retslægerådet beskriver Retslægerådet i praksis
• Max. 12 rådsmedlemmer opdelt i to grupper;
• Somatiske specialer
• Psykiatriske specialer
• Desuden beskikkes et antal sagkyndige læger med forskellige specialer, og formandskabet kan udpege yderligere sagkyndige læger fra sag til sag.
Retslægerådet
• Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. • Sagsbehandling sker i grupper af 3 medlemmer eller sagkyndige
• Behandler omkring 1500 sager årligt
9
20-03-2012
Sagstyper
• Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige skøn i flere forskellige typer sager; • Vedrørende mentalerklæringer i straffesager, herunder stillingtagen til, hvorvidt straf eller andre typer af foranstaltninger er formålstjenligt (psykiatriske sager, primært A‐sager)
• Udtalelser i somatiske sager, herunder især erstatnings‐ og forsikringssager, typisk arbejdsskadesager eller færdselsskadesager
(E‐sager)
• Desuden aldersvurderingssager, spiritus‐ og medicinsager (færdsel), faderskabssager og kønsskifteoperationssager
Fordeling af sager modtaget i RR
Eksempel ‐ Trafikulykker
• Trafikulykker udgør en væsentlig del af RR’s arbejde
• Især whiplashulykkerne er hyppige da disse ofte er forbundet med tvist imellem skadelidte og skadevolder
10
20-03-2012
Konkrete forhold i sagen
• Typiske spørgsmål til RR vedrører kausalitet;
• Skadeevne (relevant traume – lav‐ vs. højhastighedskollisioner)
• Temporalitet (tidsmæssig sammenhæng), herunder straks‐symptomer og brosymptomer
• Forudbestående lidelser og symptomer
• Sædvanlige symptomer (”klassiske symptomer”)
• Konkurrerende årsager
• Besvarelsen tilgår den juridiske behandling af sagen
• Retslægerådet har været livligt diskuteret i pressen
• Modsvar fra RR
• Igangværende undersøgelse i RR af whiplashsager
11