STATUS SALG - Felix Team

VE
B
LU
ST
K
NS RID
E
N
E
G
E
BERETNING
&
REGNSKABSRAPPORT FOR
1.1. – 31.12.2011
***
BUDGET FOR 2012
web udgave
1
2
Ridebane
Ridebane
Sti til Vestskoven
Fold
Rideskoleheste
Fold
Rideskoleheste
e
Springbanefold
en
ed fold
m
s
g
n
Sti la
Bolig
Kontor
Rytterstue/
Muleposen
Stalde
20x60
Ridehus
Udendørs stalde
Springbane
Telthal
20x40
Ridehus
Snubbekorsvej 24B • 2630 Tåstrup
Fold 4
Fold 3
Fold 2
Græsfold
Sti langs med foldene
Ny
fold
Sti langs med foldene
Fold 1
Lille fold
INDHOLDSFORTEGNELSE
Beretning for 2011................................................. 4
Årsrapport.............................................................. 13
Ledelsespåtegning................................................ 14
Revisionspåtegning............................................... 15
Anvendt regnskabspraksis................................... 16
Resultatopgørelse................................................. 17
Balance.................................................................. 18
Specifikationer til budget og regnskab................ 20
Materielle Anlægsaktiver....................................... 23
Grønt regnskab...................................................... 24
3
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
Vestegnens Rideklub er beliggende på en lejet grund i Nordparken på et 75.000 m2 stort areal, hvoraf
3.190 m2 er bebygget med klubfaciliteter, stald og ridehuse. Lejemålet løber frem til år 2041.
Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution med hjemsted i Høje
-Taastrup Kommune.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridearrangementer og konkurrencer i dressur og springning. Endvidere at oplærer, især ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje
samt at drive rideetablissementet.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen
for 2 år. Formand, kasserer og sekretær vælges direkte på generalforsamlingen og udgør forretningsudvalget. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og formænd for de 5 forskellige udvalg.
Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 17. februar 2011 følgende sammensætning:
Bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige medlemmer:
Bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant:
2. suppleant:
Revisorer:
Revisorer interne:
Revisorer interne:
Revisorsuppleant:
Revisor ekstern:
Rikke Krantz Alette Frænell
Britha Skov Jensen
Britt Gørlev
Mika Langvad
Inge Ulrich Ernst
Benedicte Bech
Valg 2010
Genvalgt 2010
genvalgt 2011
genvalgt 2010
valgt 2011 (2 år)
valgt 2011 (2 år)
valgt 2011 (1 år)
Anja Boe
Louise Jørgensen
Valgt 2011
Valgt 2011
Annette Nielsen
Anne Seidenfaden
Jørgen Fjelstrup
Bent Rindom
Genvalgt 2011
Genvalgt 2011
Genvalgt 2011
Genudpeget 2011
Bestyrelsen fik efter den ekstraordinære generalforsamling 19. april 2011 følgende sammensætning:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige medlemmer:
Bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant:
2. suppleant:
Mika Langvad
Kim Jaenicke
Rikke Jørgensen
Britha Skov Jensen
Britt Gørlev
Rikke Jørgensen
Inge Ulrich Ernst
Anja Boe
valgt for 1 år
valgt 2011
pr. 28. juni 2011
valgt 2011
valgt 2010
valgt 2011
valgt 2011
valgt 2011
Mai krogh
Louise Jørgensen
Anja Boe udtræder af bestyrelsen 29. maj, indtræder Mai Krogh.
Udtræder af bestyrelsen den 28. juni Kim Jaenicke og Mai Krogh
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 14 ordinære bestyrelsesmøder, 5 ekstraordinære bestyrelsesmøder
og 7 klubmøder. Møder med Dansk Bank, Høje-Taastrup Kommune og borgmester Michael Ziegler HøjeTaastrup Kommune. Besøg af Kim Rasmussen NordeaFonden, ved Fastelavnsshowet, overrækkelse af
sponsorchek.
Deltaget i eksterne møder:
2 møder i DRF´s Distrikt 1
4
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
Repræsenteret i følgende udvalg/medlem af:
Distriktsbestyrelsen. DRF´s distrikt 1
Sammenslutningen af Vestegnsklubber
Bestyrelsen har behandlet følgende sager samt almindelige sager/spørgsmål vedr. den daglige drift:
• Indkaldelse og forberedelse til ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger
• Udarbejdet årsberetning og fastlagt budget
• Revision af årsregnskabet
• Indberetning af medlemstal til DIF/DRF
• Indberetning af medlemstal i Høje-Taastrup Kommune, ansøgt om tilskud
• Ansøgt om sommeraktiviteter for børn i Høje-Taastrup Kommune
• Flere møder og ansøgninger til Høje-Taastrup Kommune vedr. udvidelse af græsningsarealer,
endelig lykkedes det i begyndelsen januar måned 2012
• Genansøgt Høje-Taastrup Kommune om tilskud til nyt tag på ridehal 20x60 m, afslag
• Genforhandlet kontrakt på levering af byghalm og hø/wrap
• Løbende revision af foldere, lister og planer
• Løbende revision af diverse ordensregler
• Personaleansættelser – samtaler – ferieplan – arbejdstider – arbejdsopgaver - vejledninger
• Fremsendt regnskab, årsberetning til Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune
• Ridebaner udlånt til Trakehnerne, Lis Christensson
• Erhversforsikring hos TRYG, genforhandlet for en 5 årig periode
• Ny foldudlukningsordning sommer og vinter udvidelse fra 2 til 4 timer
• Nedsættelse af foderudvalg vedr. nyt foder, forbrugerundersøgelse og indførelse af nyt foder
EquiFirst OG Green Power O- grass
• Oprettelse af nyt medlemskartotek med mailadresser
• Brandtilsyn
• Leasing af ny staldcat
• Ændring af størrelse på affaldscontainer
• Behandlet sag om udlejning af skur
• Der er uarbejdet politikker for privatehesteområdet og rideskolen
• Arbejdet med revision af klublove - forretningsorden
• Udarbejdet skriftlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne
• Revision af pligttimer/ interessetimer
• Behandlet henvendelse fra Skovrådet Høje-Taastrup Kommune
• Foretaget regulering af priser på opstaldning og rideskoleundervisning 1. februar
• Samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune om anlæggelse af ridestier
• Forlængelse af lejekontrakt, Høje-Taastrup Kommune, for grunden frem til 2041
• Nyt køkken
• Modernisering af rytterstuen
• Udvidelse af partordningen
• Ansøgt om diverse sponsorater – bl. a. hegning af folde og spejl til ridehuset
• Annoncering om ledige staldpladser på Hestenettet
• Foretaget snerydning efter voldsomt snefald i årets første måneder
• Spredning af kunstgødning på græsfolde
• Fået foretaget reparation af taget på det store ridehus, 27 huller i pladerne
• Eftersyn (årligt) af brandslukningsudstyr ved Dansk Brandteknik
• Renovering af bund i det lille ridehus (sponsoreret i 2010 af NordeaFonden)
• Sugning af samlebrønde
• Reparation af tag på 7 udendørs bokse
• Reparation af vandskade i elmåler
• Udskiftning af indgangsdør og vinduerne i sadelrummende
• Arbejdet med ansættelse af daglig/berider
• Der har været afholdt medarbejder løn – og udviklingsamtaler
• Der er udarbejdet jobbeskrivelse
5
VESTEGNENS RIDEKLUB
•
•
BERETNING FOR 2011
Der er anmeldt en arbejdsskade
Grøfter og buske er blevet renset og beskåret af Høje-Taastrup Kommune
Personale ansat:
Personale ansat pr. 31. december 2011:
Berit K. Kristensen, ansat 1999:
37 timer - Medhjælp i stalden
Anita Johansen, ansat 2010:
37 timer – Staldmester - Dyreassistent
Sarah Gørlev, ansat 1.9.2011:
12 timer – underviser i rideskolen man-onsdag
Amalie Sommermark, ansat 15.8.2011:
8,5 time – underviser i rideskolen tors-fredag
Christina Kjærgaard ansat 1.3.2011:
8,5 time – underviser i rideskolen tors-lørdag
Maria Henriksen, ansat 20.12.2011:
4 timer – underviser i rideskolen spring
Pernille Benzon, ansat 2006:
Weekendstaldvagter
Pernille Mortensen, ansat 15.12.2011:
Weekendstaldvagter – aftenfodring og lukkevagt lørdage
Cecilie Jensen, ansat 1.6.2010:
Aftenfodring og lukkevagt tirsdage
Anja Morel, ansat 18.9.2011:
Aftenfodring og lukkevagt søndage
Steen (morfar), ansat 2009:
”Altmuligmand”
Bente Nielsen, ansat 1986:
Bogholder
Arbejds- og sikkerhedsfodtøj stilles til rådighed for personalet
APV’er er udarbejdet
Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftaler
Alle undervisere har børneattest
Personale tilknyttet:
Bestyrelsen har indgået aftale med følgende free lance undervisere, som varetager privatrytterundervisningen:
Lis Christensson
2 gange ugentlig
Dressur
Thorvald Lygum
1 gang ugentlig
Spring
Jeanette Strands
1 gang ugentlig
Dressur
Der findes skriftlige samarbejdsaftaler med freelanceunderviserne
Alle freelanceundervisere har børneattest
Samarbejde i øvrigt:
Rideklubben har i løbet af året haft samarbejde med:
• Skoler om praktikanter
• Kriminalforsorgen med personer i Samfundstjeneste
Klubmedlemmer:
Klubmedlemmer pr. 31. december Juniormedlemmer:
Seniormedlemmer:
Passive:
I alt
Medlemsjubilarer:
45 års jubilarer:
1967 - 2012:
40 års jubilar:
1972 - 2012:
35 års jubilarer:
1977 – 2012:
30 års jubilarer:
1982 – 2012:
25 års jubilar
1987 – 2012:
20 års jubilar:
1992 – 2012:
10 års jubilarer:
2002 - 2012:
Mistet: Jeanette Winther
2011
2010:
166198
124105
88
298
311
Irma Johansen – Gerda Ambjørn – Gitte Ambjørn
Dorthe Sabroe Simonsen
Hanne V. Sørensen, Preben Nielsen
Anne Louise Bring Fischer
Lis Christensson og Anne Seidenfaden
Annette Nielsen
Elizabeth W. Thomasen, Mie Gramkow, Helene Sloth og
Amalie Sommermark
Staldpladser:
Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 49 (2010 49) staldpladser.
I stalden: 11 ponybokse, 23 hestebokse
6
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
Udendørs: 14 hestebokse 1 ponyboks
Staldpladser til rideskoleheste/ponyer: 21 (19)
Staldpladser til privatheste/ponyer: 28 (30)
Der har været 27 (13) udskiftninger på staldpladserne til privatheste/ponyer
Der er ledige staldpladser pr. 31. december 2011
Prisregulering pr. 1. februar kr. 50,00 og 1. juli med kr. 200,00
Nyt foder pr. 1. maj EquiFirst Basic Omega 3-Classic Robust – Green Power O-Grass
Ordning for uddeling af ejers hø/wrap morgen og aften
Reduktion på staldleje ved sommergræs, med kr. 200 hest, kr. 175 pony, ugentlig
VER har ormestrategi. Prøver tages 2 x årligt og undersøges for æggetælling, larver. Der er ikke konstateret
blodorme i besætningen, prøve og behandling betales af heste/ponyejerne
Ny foldudlukningsordning med weekendordning og valg mellem 2 eller 4 timer på fold
Der stilles wrapskur gratis til rådighed for heste/ponyejerne
De opstaldede heste skal have hestepas med medicinsider
Der er mulighed for hesteejerne for daglig klatmugning
Heste/ponyejere kan købe hø og wrap gennem rideklubben
Spåneboks uden dyrlægeerklæring
Græsfold privatheste nedlagt
Rideskolen:
Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 21 heste/ponyer 12 (13) ponyer og 9 (6) heste.
Rideklubben har lånt: 1 pony Helene og 1 pony sponsoreret
Fast tilknyttet rideskolen som dyrlæge: Landbohøjskolen
Fast tilnyttet for årligt samlet vaccination og rasp af tænder: Vet Team
Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed: Peter Bihlet
Alle rideskoleheste/ponyer har pas med medicinsider og ejercertifikat
Skoleheste/ponyer var på sommergræs i uge 30 og 31
Partordninger revideret pr. 1. september
Pr. 31. december er der 13 part, med 3 eller 4 dage
½ timehold lørdage omdannet til timehold, pr. 1. november
Kursus (AKT) for rideskoleunderviserne, Louise, Amalie, Sarah, Christina og Rikke(bestyrelsen)
Rideskoleundervisning er fordelt således:
Dressur:
17 time hold - 5 halvtimes hold
Springning: 4 hold, tirsdage
Motionshold
1 hold, tirsdage
Enetimer
omkring helligdage
Fritidshjem, klubber og skoler
1 hold, tirsdage
Holdundervisningen er på alle niveauer og fordelt på formiddags- eftermiddags- og aftentimer på ugens 6
hverdage, med max. 10 ryttere på timeholdene og max. 7 ryttere på ½timesholdene.
½ timesholdundervisning (miniput):
Holdene består af børn mellem 6-12 år, nybegyndere og forældre, øvrige hold efter rutine.
Partordning indebærer at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner. Rytterne lærere at
passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens udstyr Der er parter med 3- eller 4 dage. Ridetimerne er fordelt med dressur/spring på timeholdene i ugens løb. Alle parter har hesten/ponyen hver søndag
mellem kl. 13.30-17.30. Parterne har mulighed for at deltage i stævner og øvrige aktiviteter som rideklubben
holder.
Rideskolen har haft følgende arrangementer:
”Miniridelejr” i uge 31 & 32 med 3 hold med 7 deltager
Uge 26, 27 og 28, sommerferieridning for børn i Høje -Taastrup Kommune
Ridelejr med overnatning i uge 29, 12 deltog
To rideskolestævner - Enetimer omkring påsken - Fastelavnsshow - Skovture – Juleshow
Vaske-strigledag, hvor 42 deltog - Opsadlingskursus hvor 17 deltog
7
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
Rideskoleheste/ponyer:
Samlet antal timer i 2011: 8343, 2010: 8133 timer
Aflivet: Miss Zippi (blind)
Solgt: Bella, Chanel, Otto, Landa og Conette Z
Købt: Landa, Conette Z, Vanilla, Tarzan, Felix og Chippo
Rideklubben ejer pr. 31.december 2011 følgende heste/ponyer:
Dolly, Comet, Kalula, Bali, Pippi, Molly, Sir Columbus, Bertram, Stanley, Zeus, Filur, Bubber, Laban
Vanilla, Tarzan, Felix, Velvet, Røde Laban og Chippo
Lånt: Helene
De forskellige rideskoleheste/ponyer har gået følgende antal timer i år 2011:
Laban527
Røde Laban
518
Bali486
Kalula487
Dolly475
Bertram474
Bubber469
Molly463
Stanley458
Filur445
Pippi438
Sir Columbus
424
Comet420
Zeus412
Helene403
I denne opgørelse er kun medtaget de heste/ponyer som været hos os i hele 2011
Velfærds- og Juniorudvalget:
Formand:
Medlemmer: Formand forJuniorudvalget:
Juniormedlemmer:
Inge U. Ernst – Rikke Jørgensen
Anja Boe, Tine Rasmussen og Bettina Olsen
Rikke Krantz - Rikke Jørgensen
Lærke Matthiesen, Sofie Torp, Maria Krantz, Anja Andersen,
Lotte Jaenicke, Emily Petersen og Freya Madsen
Velfærdsudvalget- og Juniorudvalget: Har sammen med mange frivillige stået for driften af ”Muleposen”
i forbindelse med vores stævner og andre arrangementer, sørget for forplejning i forbindelse med klubbens
arbejdsweekend og klubmøder. Lis Christensson stod for et meget vellykket Fastelavnsshow. Juleshowet
var arrangeret af Rikke Jørgensen og partspiger, begge arrangementer med stor tilslutning. Rikke m.fl. har
holdt fællesspisning om tirsdagen.
Etablissementsudvalget:
Udvalgsformand:
Udvalgsmedlemmer:
Mika Langvad – Kim Jaenicke – Rikke Jørgensen – Britha Skov Jensen
Anja Morell, Anne og Lars Seidenfaden
Desværre blev det heller ikke året hvor der blev skiftet tag på det store ridehus.
Der har været afholdt 2 arbejdsweekends med oprydning.
Udskiftning af tag på de 3 skure
Opsat holdere til wrapposer
Alle bokse nummeret
Renset tagrender på alle bygninger
Malet hegn omkring springbanen
Oprydning efter oversvømmelse efter skybrud i stalden den 3. juli
Stalden ”sommerrenset”
Træer langs det store ridehus fældet
8
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
Vedligeholdelse af folde
Tak til alle som på en eller anden måde har bidraget til at Vestegnens Rideklub ude som inde fremstår rent
og rydeligt. Tak til Lars som trods fraflytningen fra VER stadigvæk er med i udvalget og altid behjælpelig
med reparationsopgaver.
IT- og PR-udvalget:
Udvalgsformand:
Inge Ulrich Ernst
Udvalgsmedlemmer:
Bibi Kongslev, Per Tiljevang og Gitte Jaenicke
Stort arbejde omkring sponsorater og ny hjemmeside. Rideklubben har modtaget flere sponsorater fra personer med tilknytning til rideklubben. Rideklubben har bl.a. fået et beløb, kr. 30.000, tildelt til spejl i ridehuset fra Tuborgfonden. Rideklubben har ligeledes fået sponsoreret et udendørs dommertårn, et nyt komfur
og tilsagn om sponsorering af en rideskolehest.
Per Tiljevang har været weebmaster, tak for et stort og veludført arbejde.
Stævne- og Sportsudvalget:
Udvalgsformand:
Britha Skov Jensen
Udvalgsmedlemmer:
Elizabeth Thomasen, Cecilie Jensen, Sanne Kersø udtrådt 1.september,
Amanda Poulsen, Louise Jørgensen udtrådt 19. december, Sarah Gørlev
indtrådt 1. juni, Kicki Winther udtrådt 1. august, Amalie Sommermark
Stævneresultater:
Jeanette Strands
Stævne- og Sportsudvalget har holdt 10 møder.
Der har været afholdt følgende stævner:
3 C-stævner dressur heste
336 (105) starter
3 C-stævner spring hest/pony
711 (0) starter
3 D-stævner dressur/spring – hest/pony
420 (520) starter
2 rideskolestævne
138 (152) starter
VER’s klubmestre 2011:
Dressur:
Hest Svær:
Britha Skov Jensen – Schamir von C
Hest Let:
Michelle Egelborg – Skjoldsgaard Rubial-Vo
Pony:
Michala M. Jensen – Fjordglimts Mr. George
Rideskoleheste:
Elizabeth Weis Thomasen - Felix
Spring:
Hest:
Pony:
Rideskolen:
Tana Brodersen – Bailey Blue XX
Ikke afviklet
Anna Henriksen - Tarzan
Klubchampionatsvindere:
Dressur hest:
Laura Falk – Orian Helfin
Dressur pony:
Michala M. Jensen - Ocebio
Dressur rideskolehest: Elizabeth W. Thomasen-Felix
Mia Andreasen-Velvet
Anja Andersen-Chanel
Spring hest:
Dorte Røper-Sunlight
Spring pony:
Lotte Jaenicke – Kenny
Spring Rideskolen:
Elizabeth W. Thomasen-Bertram
Distance:
Christina U. Pedersen – Gnýr Fra Kokholm
Vestegnspokalvindere:
Dressur hest:
Dressur pony:
Spring hest:
Spring pony kat. 1-2-3
79 point
416 point
4 point
4 point
4 point
18 point
7 point
1 point
320 point
Thea K. Dyrbjerg – Stærbogårds Cargo Sportsrideklubben Vallensbæk
Sofie Torp Vagnholm – Sheila - Vestegnens Rideklub (2. år)
Karen Henriksen – Clintstoné - Sportsrideklubben
Kristine A. Brodersen – Hærvejens Uffe – Fursø Rideklub
9
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
Vestegnensmesterskabet dressur individuelt pony blev vundet af: Michala M. Jensen – Ocebio (2. år)
Placeringer:
VER’s ryttere har i alt opnået 157 (66) placeringer, som fordeler sig således:
Dressur:
91(33)
Spring:
55(8)
Distance:
11(25)
Et helt fantastisk år for udvalget, som bl.andet skyldes de mange springstarter vi har haft. Stor tak til Louise
som har været ansvarlig for disse stævne, desværre har Louise besluttet sig for at udtræde af udvalget.
Højdepunkterne har været afviklingen af det Individuelle Sjællandsmesterskab Dressur for Heste og det
Individuelle Distriktsmesterskab for ponyer kat. 1-2-3.
Ridehuset blev igen i år pyntet flot op til julespringstævnet i en ny udgave, mindre juletræer nye julepakker,
julebukke, røde guirlander og lyskæder på barrierekanten, rigtig flot.
1 dressurhegn er blevet slebet og malet, rigtig flot, tak til Anja Morell og Inger m.fl.
Springene er blevet malet og sat i stand, nye tal og start og mål er indkøbt. Hegnet omkring springbanen er
blevet malet hvidt og det er blevet til et nyt dommertårn sponsoreret af Kim Jaenicke.
Der er indkøbt ny printer. Der har været afholdt kurser for privatrytterne i spring og dressur.
Stævnerne har i slutningen af året været afviklet med ”LIVE” resultater.
Der er indkøbt underlag med logo til udlåning til startende på hold for VER, blåt spring, hvide dressur.
Til alle udvalgsmedlemmer, trofaste sponsorer og ærespræmiegivere, tak fordi I igen i år har støttet op omkring VER´s stævner. Til de mange frivillige hjælpere og officials tak for jeres indsats som har medvirket et
flot økonomisk resultat.
Afslutning:
Året 2011 har budt på store udfordringer både økonomisk, men også med samarbejdet i bestyrelsen.
Trods dette har bestyrelsen opnået et meget tilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat, bl.a. igennem
omstrukturering af personalets arbejdsopgaver, effektivisering af rideskolen herunder udvidelse af partordningen. Det har været muligt, at foretage en lang række gode og store forbedringer, samt investeringer.
Økonomisk blev vi ligeledes hjulpet af, at Stævneudvalget har haft et forrygende år med stor aktivitet og en
flot indtjening – også for ”Muleposen”
Rideskolen har ligeledes haft et rigtig godt år med en flot indtjening, der er stadigvæk stor tilgang til rideskolen og holdene er fyldt op. Ordningen med parter kører godt og der er stor interesse for ordningen. Der
har igen i år været aktiv sommer for børn i Høje-Taastrup Kommune, ridelejr – ”mini- og maxiridelejr. Der har
været afholdt rideskolestævner og andre arrangementer for rideskolen. Alle med formål, at gøre netop vores
rideskole til den mest attraktive på Vestegnen – og det er lykkedes.
Der har været ledige staldpladser i 2011, som har bevirket en manglende indtjening på pensionærsiden, til
gengæld har vi sparet på foder, halm og container samt personaletimer. Vi ønsker for året der kommer, at
få fyldt de ledige bokse op, så vi igen kan få et højt aktivitetsniveau i vores klub. Vi er stolte af vores økonomiske resultat i denne svære tid og glade for de forbedringer klubben har nået i 2011, her kan nævnes: Nyt
tag på de 7 gamle udendørs bokse. Nye vinduer i sadelrum og ny indgangsdør. Renovering af rytterstuen
med maling, nyt møblement og et helt nyt køkken. Ny bund i det lille ridehus. Tætning af 27 huller i taget på
det store ridehus blev det også til. Af investeringer blev det til: En brugt traktor. Leasing af en ny staldcat.
Indkøb af ny græsslåmaskine, nye tal og start og mål til springbanen. Indkøb af nye dejlige rideskoleheste.
Taget på det store ridehus blev det desværre ikke muligt at finansiere i 2011, der er ansøgt om økonomisk
hjælp (kr. 600.000) i NordeaFonden, bestyrelsen vil fortsat arbejde med at finde ekstraordinære tilskud,
således at vi kan foretage denne udskiftning. Rideklubben har søgt om økonomisk hjælp fra Tuborgfonden
til nye spejle i det store ridehus. Vi har fået bevilget kr. 30.000 til dette formål. Vi har endnu ikke effektueret
dette sponsorat, men vil forsøge at realisere det inden 1. juli 2012.
I forbindelse med omstrukturering af personalets opgaver har bestyrelsen arbejdet med at få ansat en
10
VESTEGNENS RIDEKLUB
BERETNING FOR 2011
daglig leder/beridder, af økonomiske årsager har dette ikke været muligt. Ledelsesopgaverne er i stedet for
overgået til Anita som i samarbejde med de øvrige medarbejder nu løser de daglige ledelsesmæssige opgaver i klubben. Det har også været et år med flere udskiftninger af personale, primært i rideskolen. Det er nu
lykkedes at få sammensat en god, og loyal medarbejderstab. Deres arbejdsbetingelser har ikke altid været
optimale, men det er lykkedes dem at få VER til at fremstå som et pænt og ordentligt sted at være.
År 2012 har vi 2 jubilæer, Rideklubbens stiftelse for 45 år siden, 23. februar 1967, samt grundstenen for
klubbens etablering for 40 år siden, 23. juni 1972.
Bestyrelsen takker for den opbakning vi modtager fra de mange frivillige i forbindelse med stævner og
afvikling af andre arrangementer. Stor tak til vore sponsorer, NordeaFonden, de mange anonyme givere og
Høje-Taastrup Kommune for deres økonomiske støtte til klubben.
I begyndelse af 2012 lykkedes det bestyrelsen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune at få mere foldareal til vores heste på VER. Vi glæder os til at etablere vores nye folde, som vil står klar til brug i sommeren
2013.
Vi har det ønske for 2012, at Vestegnens Rideklub skal fremstå som en dynamisk, sportslig og socialt
velfungerende rideklub. Medlemmerne skal være medansvarlige for at opretholde en god klubånd og aktivt
deltage i klubbens arbejde.
Mika Langvad
Britha Skov Jensen
Britt Gørlev
Formand Kasserer Sekretær
Rikke Jørgensen
Næstformand
Inge Ulrich Ernst
11
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTATER
12
www.vestegnensrideklub.dk
VESTEGNENS RIDEKLUB
Snubbekorsvej 24
2630 Tåstrup
CVR-nr. 42 03 49 16
ÅRSRAPPORT
for perioden
1. januar – 31. december 2011
BUDGET FOR 2012
Godkendt på klubbens ordinære
generalforsamling den 28. februar 2012
______________________________________
Dirigent
13
VESTEGNENS RIDEKLUB
LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011 for VESTEGNENS RIDEKLUB.
Vi erklærer:
•
At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter.
• At årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
•
At alle indbetalinger, udbetalinger, værdier og forpligtelser er bogført.
•
At årsrapporten efter vor opfattelse er korrekt og i overensstemmelse med den stedfundne udvik
ling i året løb.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Taastrup, den 14. februar 2012
Ledelse:
Mika Langvad
Britha Skov Jensen
FormandKasserer
Britt Gørlev
Bente Nielsen
SekretærBogholder
Generalforsamlingsvalgte revisor:
Annette Nielsen
Anne Seidenfaden
RevisorRevisor
14
VESTEGNENS RIDEKLUB
REVIEW AF ÅRSRAPPORT
15
VESTEGNENS RIDEKLUB
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i
overensstemmelse med klubbens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinier for ikke erhvervsdrivende foreninger.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Opstilling af rapportens forskellige regnskabsposter er
uændret i forhold til sidste år.
Indtægterne
Indtægter fra de forskellige aktiviteter og oppebåret offentligt tilskud indtægtsføres i de perioder de vedrører.
Omkostningerne
Omkostningerne og afskrivningerne udgiftsføres i de perioder de vedrører.
Eventuel skat af årets resultat
Klubben har ikke haft skattepligtige aktiviteter.
Årets resultat
Klubben overskudsdisponerer sit årlige resultat overført til næste år.
Aktiver
Klubben afskriver sine anlægsaktiver over det enkelte aktivs forventede levetid således:
Bygninger og ridehus
30 år
Rytterstue
18 år
Udendørs hegn og bokse
10 år
Driftsmidler
5 år
Beholdningsværdi af heste ansættes til vurderet handelsværdi på balancedagen
Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Lagerværdien af foderstoffer ansættes til kostpris på balancedagen.
Tilgodehavender optages til nominel værdi på balancedagen
Passiver
Gælden måles som hovedregel til amortiseret kostpris. Næste års afdrag på prioritetsgælden
optages under kortfristet gæld.
16
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTE
2012
BUDGET
RESULTATOPGØRELSE
2011
BUDGET
2011
RESULTAT
2010
RESULTAT
1.798.007
147.957
192.450
60.667
116.987
502.741
1.783.763
114.657
77.930
29.631
107.176
482.303
2.818.809
2.595.460
INDTÆGTER:
1
2
3
4
5
6
1.666.000
106.000
110.000
25.000
105.000
466.000
1.805.000
106.000
110.000
25.000
105.000
466.000
2.478.000
2.617.000
OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT
KLUBDRIFT
STÆVNEUDVALGET
MULEPOSEN
AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK
TILSKUD
OMKOSTNINGER:
7
8
930.000
600.500
960.000 LØNOMKOSTNINGER
664.000 DRIFTSOMKOSTNINGER
964.661
804.643
917.062
777.262
201.000 RIDESKOLEDRIFT
157.046
166.092
9
180.000
10
41.500
46.500 KLUBDRIFT
11
90.000
90.000 STÆVNEUDVALGET
12
12.500
13
88.500
14
3.000
15
278.000
16
180.553
2.404.553
17
47.226
40.757
147.823
48.942
12.500 MULEPOSEN
25.596
12.927
88.500 AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK
94.282
76.801
5.000 INFORMATION/HJEMMESIDE
3.600
4.214
290.500 FÆLLESOMKOSTNINGER
325.434
277.864
184.269 AFSKRIVNINGER
189.860
191.876
2.760.171
2.513.797
2.542.269 OMKOSTNINGER I ALT:
73.447
74.731 RESULTAT FØR RENTER
58.638
81.663
41.000
41.000 RENTEOMKOSTNINGER
38.963
43.815
32.447
33.731 ÅRETS NETTORESULTAT
19.675
37.848
17
VESTEGNENS RIDEKLUB
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
Note
2011
2010
Bygninger og folde
Driftsmidler
780.362
22.500
892.347
2.250
ANLÆGSAKTIVER I ALT
802.862
894.597
19.200
224.500
27.200
217.500
243.700
244.700
48.753
49.994
48.753
49.994
Likvide beholdninger:
415.093
277.248
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
707.546
571.942
1.510.408
1.466.539
AKTIVER:
Materielle Anlægsaktiver:
18
Varebeholdninger:
Foder og forbrugsvarer
Heste & ponyer
Tilgodehavender:
Tilskud m.m.
19
AKTIVER I ALT
18
VESTEGNENS RIDEKLUB
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
Note
2011
2010
568.852
19.675
588.527
531.004
37.848
568.852
421.783
431.848
Gæld til pengeinstitut
BG-Bank kassekredit maksimum
Leverandøre af vare
Til det offentlige
12.000
275.000
169.378
43.720
500.098
12.000
275.000
136.703
42.136
465.839
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
921.881
897.687
1.510.408
1.466.539
PASSIVER
EGENKAPITAL
Kapital primo
Overført resultat
LANGFRISTET GÆLD:
20
Gæld til pengeinstitut
KORTSIGTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
20
PASSIVER I ALT
21
Leasingforpligtelse
19
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTE
SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB
2012
BUDGET
2011
BUDGET
716.000
920.000
10.000
20.000
1.666.000
920.000
880.000
5.000
0
1.805.000
75.000
10.000
0
0
21.000
0
106.000
75.000
10.000
0
0
21.000
0
106.000
110.000
STÆVNEUDVALGET:
110.000 STÆVNEKONTINGENTER
1
2
3
4
OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT:
OPSTALDNING
RIDESKOLEN
RIDEHUSKORT
FOLDUDLUKNING
KLUBDRIFT:
KLUBKONTINGENTER
LEJE AF GARDEROBESKABE
REKLAME RIDEHUS
PLIGTTIMER
HUSLEJE SKUR
SPONSORER
2011
RESULTAT
2010
RESULTAT
866.435
907.857
14.550
9.165
1.798.007
911.396
861.617
10.750
0
1.783.763
77.850
13.670
750
1.587
21.600
32.500
147.957
78.875
12.300
750
2.932
19.800
0
114.657
192.450
77.930
60.667
29.631
116.987
107.176
447.448
443.363
MULEPOSEN:
25.000
25.000 OMSÆTNING
105.000
105.000 OMSÆTNING
444.000
444.000 DRIFTSTILSKUD
5
AUTOMATER - KOLD/VARM & SLIK
6
TILSKUD:
0
22.000
0 EKSTRAORDINÆRT TILSKUD
22.000 JUNIORTILSKUD
466.000
466.000
880.000
910.000 LØN
7
31.276
16.151
24.017
22.789
502.741
482.303
933.792
991.703
LØNOMKOSTNINGER:
5.000
20.000
0
25.000
5.000 SIKRINGSSTYRELSEN
20.000 SOCIALE YDELSER
5.000 ARBEJDSTØJ
20.000 SKATTEFRI GODTGØRELSE
0
0 LØNREFUSION
0
0 LØNFORDELING
930.000
960.000
8
8.519
4.290
19.160
22.175
1.934
2.674
27.272
36.065
-3.066
-116.895
-22.950
-22.950
964.661
917.062
19.494
11.806
DRIFTSOMKOSTNINGER:
12.000
0
15.000 SPÅNER STALD
5.500 KUNSTGØDNING
5.281
4.350
130.000
150.000 FODER
150.365
117.797
140.000
175.000 STRÅFODER, HALM
141.910
176.255
60.000
60.000 STRÅFODER, HØ
48.593
75.636
20.000
25.000 VAND TIL HESTE
12.096
19.849
858
39.913
68.580
72.810
124.699
9.141
1.458
13.210
64.726
24.780
4.252
2.205
272
0
804.643
2.701
46.873
66.675
21.726
145.793
2.999
5.315
16.848
54.845
0
5.073
0
465
2.256
777.262
2.500
25.000
60.000
20.000
30.000
0
0
5.000
50.000
42.000
4.000
0
0
0
600.500
2.500
25.000
70.000
20.000
50.000
1.000
1.000
10.000
50.000
0
4.000
0
0
0
664.000
KATTEMAD
SPILDEVANDSTANK
GØDNINGSCONTAINER
VEDL. RIDEHUS
VEDL. STALDBYGNINGER
VEDL. SPRINGBANE & UDSTYR
VEDL. DRESSURBANE & UDSTYR
VEDL. HEGN & FOLDE
DRIFT & REP. AF DRIFTSMIDLER
LEASING STALDCAT
ALARMANLÆG
ANNONCERING
ORMEKUR
KASSEDIFFERENCE
20
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTE
SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB
2012
BUDGET
2011
BUDGET
50.000
110.000
15.000
0
3.000
0
2.000
180.000
50.000
105.000
20.000
3.000
15.000
6.000
2.000
201.000
2.000
35.000
500
4.000
0
0
0
41.500
2.500
35.000
500
4.000
2.500
2.000
0
46.500
90.000
90.000 OMKOSTNING
12.500
12.500 VAREKØB
85.000
85.000 VAREFORBRUG
9
10
RIDESKOLEDRIFT:
DYRLÆGE & MEDICIN
SMED
VEDL. SELETØJ
TRANSPORT
ORMEKUR/CHIPSMÆRKNING
GRÆSNINGSAREALER
VASK AF UNDERLAG
KLUBDRFIT:
PORTO
KONTINGENT DRF-DISTRIKT 1
FORTÆRING BESTYRELSEN
FORTÆRING UDVALG
KURSER
AKTIVITETER JUNIORER
GENERALFORSAMLING
2011
RESULTAT
2010
RESULTAT
33.947
91.980
17.250
0
3.769
9.500
600
157.046
43.033
105.643
8.933
230
5.053
1.250
1.950
166.092
2.129
34.210
516
6.762
600
2.096
913
47.226
1.622
33.153
417
3.300
1.850
415
0
40.757
147.823
48.942
25.596
12.927
87.774
72.397
STÆVNEUDVALGET:
11
12
MULEPOSEN:
13
AUTOMATER:
3.500
88.500
14
3.500 REPARATION
88.500
6.508
4.404
94.282
76.801
3.600
4.214
108.141
103.129
12.900
12.900
INFORMATION - HJEMMESIDE
3.000
15
5.000 HJEMMESIDE
FÆLLESOMKOSTNINGER:
105.000
13.000
105.000 ELFORBRUG
13.000 GRUND - JORDLEJE
6.000
6.000 HÅNDKLÆDER & RENGØRINGSARTIKL
7.028
2.384
3.000
3.000 DRIKKEVAND - EJENDOMSKAT
4.261
5.816
22.773
18.588
4.059
3.497
25.000
25.000 RENOVATION
4.500
4.500 FALCKABONNEMENT
2.000
5.000 REPARATION AF KONTOR OG KANTINE
36.539
5.371
10.000
10.000 KONTORARTIKLER
10.786
12.586
50.000
50.000 FORSIKRINGER
50.403
44.498
5.000
7.000 PERSONALEOMKOSTENINGER
5.800
8.598
3.000
3.000 GAVER & BLOMSTER
1.021
4.220
2.000
5.000 GEBYR DANSKE BANK
6.430
5.864
0
35.000
5.000
8.000
1.500
278.000
500 MØDEUDGIFTER EKSTERNE
38.000 BOGFØRING- & REGNSKABSASSISTAN
7.000 GEBYR DATALØN
7.000 TELEFON 43 52 83 41
1.500 KONTINGENTER & HESTEBLADE
290.500
21
0
0
36.259
33.187
6.873
8.019
10.066
2.095
325.434
7.332
1.875
277.864
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTE
2012
BUDGET
SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB
2011
BUDGET
16
2011
RESULTAT
2010
RESULTAT
70.000
60.500
0
7.046
23.160
9.580
15.140
5.892
11.875
3.653
14.485
10.000
11.154
111.985
8.224
7.080
23.160
9.580
15.140
5.892
11.875
3.653
14.485
10.000
11.154
120.243
5.775
AFSKRIVNINGER:
70.000
0
0
23.160
9.580
15.134
5.887
11.875
3.653
14.485
10.000
11.154
104.928
70.000 HESTE
0
7.080
23.160
9.580
15.140
5.892
11.875
3.653
14.485
10.000
11.154
112.019
EJENDOMMEN
BYGNINGER OG RIDEHUS
OMBYGNING & RYTTERSTUE 1990
RIDEHUS 1997
TAG 2003
BOKSE 2003
HEGN & FOLDE
UDENDØRS RIDEBANER
FOLD 2006
BOKSE 2007
RIDEHUSBUND 2008
SF-STEN 2010
DRIFTMIDLER & MASKINER
0
0 KAFFEMASKINE
0
0
0 BANEPLANER
0
3.108
2.250 SLIKAUTOMAT
2.250
2.250
0 TRAKTOR
5.625
0
7.875
11.133
189.860
191.876
0
5.625
5.625
180.553
2.250
184.269 AFSKRIVNINGER I ALT
17
RENTER:
INDTÆGTER:
BANKRENTER
227
RYKKERRENTER
80
275
80
502
39.033
38.149
0
6.099
OMKOSTNINGER:
38.000
0
3.000
0
38.000 DANSKE BANK, ANLÆGSLÅN 477-68-04738
0 KREDITFORENINGEN DANMARK
3.000 DANSKE BANK 915-9223
0 LEVERANDØR
10
0
0
69
41.000
41.000
39.043
44.317
41.000
41.000 RENTER I ALT
38.963
43.815
22
VESTEGNENS RIDEKLUB
18
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET
MATRIELLE ANLÆGSAKTIVER
GRUNDE
Nedskrevet primo
DRIFTSMATERIEL
&
&
BYGNINGER
INVENTAR
892.347
2.250
Årets tilgang
Kostpris pr. 31. December
892.347
28.125
30.375
Afskrivninger 1. Januar
Årets afskrivninger
111.985
7.875
Afskrivninger 31. December
111.985
7.875
Rengskabsmæssig værdi 31. December
780.362
22.500
Årets afskrivninger på afhændede aktiver
Årets tilbageførelse af afskrivninger på
afhændede aktiver
Offentlig vurdering på balancedagen
19
20
4.750.000
Likvide beholdning
Kassebeholdning
Dansk Bank disponibel kasssekredit
500
414.593
415.093
Gæld til Realkreditinstitutter:
Danks Bank
433.783
Kursreguleret gæld
433.783
Heraf afdrag 2012 overført til
kortfristet gæld
21
12.000
421.783
Leasingforpligtelse:
Rideklubben har indgået en leasingkontrakt
i forbindelse med køb af ny staldcat.
Leasingkontrakten udløber 30. juni 2014.
De resterende ydelser udgør på balancedagen
kr. 104.335
23
VESTEGNENS RIDEKLUB
GRØNT REGNSKAB
Grønt regnskab 2011 for Vestegnens Rideklub
Basisoplysninger
Vestegnens Rideklub
Snubbekorsvej 24 B
2630 Taastrup
CVR-nummer: 42034916
P-nummer: 1001819519
Branche: 931900 Andre sportsaktiviteter
Virksomhedsform: 110 Forening. Virksomhedens hovedaktivitet er rideklub med heste med privat opstaldning. Dyreenheder i alt 20,6. Antal ansatte: 2-4. Der henvises i øvrigt til Beretning 2011 for Vestegnens
Rideklub for nærmere oplysninger om rideklubbens aktiviteter mv.
Rideklubben er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt ”L06 Rideskoler,
stutteri, hestepension”. Der er ikke kapitel 5 godkendelse.
Tilsynsmyndighed: Høje-Taastrup Kommune. Seneste miljøtilsyn har fundet sted 13. september 2007. Rideklubben er i 2007 kategoriseret i niveau 2.
Vandforsyning sker via den kommunale vandforsyning. Spildevandsafledning sker via samletank. Samletanken tømmes af Albertslund Kloakservice. Overfladevand går til Dybendalsgrøften, privat vandledning.
Der er indgået aftale med Lynge Naturgødning, Slangerupvej 16, 3340 Lynge, om overførelse af husdyrgødning.
Dagrenovation fra bolig bortskaffes til Vestforbrænding A/S via den kommunale affaldsordning.
Bortskaffelse af øvrig dagrenovation/brændbart affald fra stald, rytterstue og kontor er i år overgået til MLarsen, Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 16, 2605 Brøndby.
Redegørelse
Der er tidligere udarbejdet grønt regnskab for Vestegnens Rideklub for 2007, 2008, 2009 og 2010. Det er
rideklubbens målsætning, at klubbens aktiviteter skal være miljømæssige forsvarligt. Vestegnens Rideklub
anvender kun sprøjtemidler på klubbens folde, når det er nødvendigt af hensyn til at bekæmpe vækster,
som er giftige for hestene. Tilsvarende anvendes kunstgødning kun i mindre omfang på klubbens folde. Det
er klubbens målsætning at minimere forbruget af energi, vand og råvarer samt at begrænse produktionen af
spildevand og affald.
Væsentlige dele af klubbens forbrug og produktion afhænger imidlertid af antallet af heste.
Rideklubben har derfor ingen målsætning om at mindske anvendelsen af vand, foder, hø og halm i det
omfang, disse materialer indgår direkte i klubbens drift, nemlig som vanding, foder og strøelse til hestene.
Dette gælder også produktionen af hestegødning. Rideklubben har i 2011 anvendt byghalm til strøelse og i
mindre omfang spåner.
Klubbens miljømålsætning retter sig hovedsagelig mod de sekundære produktionsinput og afledte effekter
af driften, såsom energiforbrug, spildevand, produktion af dagrenovation og øvrigt brændbart affald, samt
brugsvand udover drikkevand til hestene.
Klubbens ansatte personale tager via den daglige drift aktivt del i klubbens miljøarbejde og inddrages i miljøarbejdet bl. a. via klubbens daglige arbejdsplaner og udarbejdelsen af klubbens APV.
Der er ikke modtaget klager over rideklubbens aktiviteter. Rideklubbens aktiviteter medfører i øvrigt ikke væsentlige støj- støv eller lugtgener. Rideklubben er placeret i landzone.
Tilsynsmyndigheder har ved seneste tilsyn indskærpet over for rideklubben, at containere til opbevaring
af gødning skal være overdækket. Rideklubben er desuden bedt dokumenteret følgende forhold: At gødningscontaineren overholder kravspecifikation i Landbrugets Byggeblad om container til opsamling af fast
husdyrgødning, at containere til husdyrgødning er placeret på underlag, der opfylder Landbrugets Byggeblads krav til bæreevne og tæthed, samt at fremsende kopi af aftale om overførelse af husdyrgødning.
24
VESTEGNENS RIDEKLUB
GRØNT REGNSKAB
Forbruget af produktionsinput, produktion af spildevand, affald mv. samt miljømålsætninger fremgår af
tabellen nedenfor.
Forbrug/
produktion
2007
2008
2009
2010
2011
Målsætning
Blandet husholdningsaffald
Ca. 6500 l
Ca. 6500 l
Blandet brandbart
affald fra stald,
rytterstue, kontor
Ca. 42000 l
Ca. 42000 l
Ca. 42 m3
Ca. 30 m3
0
0
Ca. 1560 m3
Ca. 1200 m3
Ca. 1200 m3
Ca. 1200 m3
1287 m3
1033 m3
1156 m3
46578 kWh
45699 kWh
50134 kWh
241 m3
270 m3
323 m³
351 m³
< 50 kg
< 50 kg
< 50 kg
< 50 kg
< 50 kg < 50 kg
Forbrug af foder
Ca. 40 tons
Ca. 25 tons
Ca. 25 tons
Ca. 25 tons
Ca. 18 tons
Forbrug afhænger af
antal heste
Forbrug af halm
Ca. 180 ton
Ca. 180 ton
Ca. 180 ton
Ca. 180 ton
Ca. 150 ton
Forbrug afhænger af
antal heste
Storskrald
Gødning fra heste
Forbrug af vand
Elforbrug
52832 kWh
Produktion af
spildevand
Farligt affald (maling, rengøringsartikler)
Ca. 6500 l
Uændret
produktion
Ca. 42000 l Ca. 6.870 kg Ca. 6.410 kg
Uændret
produktion
Ca. 6500 l
25
Ca. 6500 l
30 m3 21 m3
Ca. 1080 m3
Produktion afhænger
af antal heste
1028 m3 1250 m3
51049 kWh 45000 kWh
Uændret
produktion
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTATER
26
VESTEGNENS RIDEKLUB
NOTATER
27
Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24-B • 2630 Taastrup
www.vestegnensrideklub.dk
AT Artwork, februar 2012
ST
B
LU
VE
ENS RID
E
K
GN
E