Kære forældre, elever og personale

GeoDania
Arkitektfirma Plange ApS
Att.: Henrik Plange
Brændholtvej 29
5560 Aarup
Odense
13. oktober
2010
Ekspert i
geoteknik og
fundering
Odense Utzons Allé 56 (grund nr. 44)
Nyt enfamiliehus
Geoteknisk undersøgelse
Rapport nr. 1
Oplæg. I forbindelse med grundkøb og opførelse af et enfamiliehus (uden kælder) er GeoDania rekvireret til at udføre en geoteknisk undersøgelse. Husets
planlagte placering på grunden er vist på situationsplanen, bilag 1.
Undersøgelser. Vi har den 12. oktober 2010 udført de på situationsplanen viste
boringer nr. 101-103 til 2,0 á 2,5 meter under terræn. Det opborede materiale
er geologisk bedømt, og på udvalgte prøver er bestemt vandindhold, w. Resultatet af borearbejdet er optegnet på boreprofilerne, bilag 2-4.
Terræn ved borestederne er nivelleret i et relativt kotesystem. Som reference
har vi anvendt top af den på situationsplanen markerede brandhane, som vi har
tildelt relativ kote 10,0.
Jordbund. Undersøgelsesboringerne viser, at der under 0,6 á 1,8 meter fyld og
muld findes intakte jordlag af moræneler og morænesand.
GeoDania ApS
Stenløse Bygade 19
5260 Odense S
Grundvand. Ved pejling umiddelbart efter borearbejdets afslutning i de i
boringerne monterede pejlerør blev der ikke registreret grundvand, hvilket dog
kan skyldes langsom tilstrømning til pejlerørene.
Tlf. : 66 15 56 57
Mobil: 22 70 56 57
Fundering. Huset kan funderes normalt, dog med væsentlige ekstrafunderinger i form af sandpudefundering, jf. side 2. Funderingsprojektet kan gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til Eurocode 7 (DS/EN 1997-1+ Nationalt
anneks).
Fax : 66 15 56 97
Email:
[email protected]
geodania.dk
Internet:
www.geodania.dk
CVR-nr. 27076122
Moræneleret og morænesandet er et bæredygtigt underlag for et enfamiliehus,
hvilket er angivet på boreprofilerne og på situationsplanen med benævnelsen
OSBL (overside af bæredygtige lag). Aflejringer af fyld og muld over OSBL er
stærkt sætningsgivende og skal bortgraves i og lidt udenfor byggefeltet.
Deres reference:
Vores reference: 2648
Danske Bank:
regnr. kontonr.
0914 1890700
Giro: 1890700
Side 1 af 2
GeoDania
GeoDania anbefaler, at huset funderes på sandpude efter retningslinierne på
bilag 5, ”Sandpudefundering generelt”. D.v.s., at fyld og muld skal udskiftes til
OSBL med komprimeret sandfyld i det på bilag 5 viste omfang. Herefter kan
huset direkte funderes i normal frostsikker dybde, 0,9 meter under terræn.
Normal muldafrømning er ca. 0,3 á 0,4 meter. Udskiftning til større dybder
(end 0,3 á 0,4 meter) med komprimeret sandfyld er normalt at regne som
ekstrafundering.
Bæreevne. Moræneleret, morænesandet og komprimeret sandfyld har rigelig
bæreevne for et enfamiliehus udført med normale fundamentsdimensioner, fx
fundamentsdimensioner som anført i SBI-anvisning 181 ”Småhuse”. Ved
eftervisning af fundamenternes bæreevne kan der for moræneleret forudsættes
en karakteristisk, udrænet forskydningsstyrke cu ∼ c v = 80 kN/m2. For morænesandet og komprimeret sandfyld kan der forudsættes en karakteristisk friktionsvinkel ϕ pl ∼ 37o og effektiv rumvægt γ ∼ 18/10 kN/m3.
Gulve. Gulve kan udføres som normal terrændækskonstruktion på komprimeret sandfyld eller på sandpude indbygget efter afrømning af fyld og muld til
OSBL. Hvis gulvet placeres mindst 0,3 meter over terræn kan omfangsdrænet
eventuelt undlades, jf. fornævnte SBI-anvisning.
Armering. For de aktuelle jordbundsforhold befinder vi os i grænseområdet
for, hvornår armering af fundamenterne er nødvendigt. På den sikre side
anbefaler vi anvendt traditionel ”murermesterarmering”, fx 2 stk. ø12 mm
armeringsjern foroven og 2 stk. ø12 mm armeringsjern forneden i fundamentet.
Udførelse. Udgravningsarbejdet forventes at kunne udføres uden grundvandsgener og eventuel tørholdelse kan sikres ved simpel lænsning. Vi anbefaler, at
der pejles i de efterladte pejlerør forud for udgravningsarbejdet for endelig
vurdering af behovet for tørholdelse.
Kontrol: Funderingsunderlaget for fundamenter, gulve og sandpude skal kontrolleres. Kontrollen skal sikre, at der overalt funderes på intakte aflejringer af
moræneler og morænesand. Sandfyldens komprimering skal tillige kontrolleres.
Bilag
1 Situationsplan
2-4 Boreprofiler
5 Sandpudefundering
6 Signaturforklaringer
GeoDania
Kim Bendixen
civilingeniør
Deres reference:
Vores reference: 2648
Side 2 af 2
Fix. Top af brandhane er tildelt relativ kote 10,0
TERR 9,0
TERR 9,4
N
9,0
101
7,5
9,4
102
7,6
9,4
103
8,8
Resultatoversigt:
Signatur:
TERR
NR
OSBL
NR:
Boringsnummer
TERR: Relativ terrænkote
OSBL: Relativ kote til overside af
bæredygtige lag jf. rapport
GeoDania
Boring nr.
Terrænkote
Kote til OSBL
Dybde i m til OSBL
101
9,0
7,5
1,5
102
9,4
7,6
1,8
103
9,4
8,8
0,6
Situationsplan ca. 1:250 (1:5000)
Udarbejdet af: Kim Bendixen
Projekt: 2648 Odense Utzons Allé 56 (Grund nr. 44)
Dato:
Rapport: 1
12 . oktober 2008
Bilag: 1
Alder
Miljø
KARAKTERISERING
Nr.
Terræn
JORDART
Prøve
Kote
FORSØGSRESULTATER
Signatur
Dybde (m)
GeoDania Boreprofil
9,0
0
8,0
1
OSBL
7,0
2
Cvr
Cv
1
FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re
2
FYLD: LERMULD, sandet med lerlag,
mørkebrunt
Fy Re
3
FYLD: LERMULD, sandet,
mørkebrunt
Fy Re
4
FYLD: SAND, leret, stærkt muldet,
brunt
Fy Re
5
MORÆNESAND, leret gruset,
gulbrunt
Gl Gc
6
SAND, mellem med lag af
MORÆNELER, gulbrunt
W
3
SmGl Gc
6,0
Pejlerør tørt
2010-10-12
4
5,0
5
4,0
6
3,0
7
2,0
8
1,0
9
0,0
NOTE:
OSBL: Overside af bæredygtige lag
10
0
50
100
150
200
250
300
350
-1,0
Cv,Cvr (kN/m2)
10
20
30
w (%)
14
18
22
γ (kN/m3)
GeoDania
Boreleder:
Kim Bendixen
Ingeniørgeologi:
Kim Bendixen
Boring udført:
12. oktober 2010
Boring 101
Projekt: 2648 Odense Utzons Allé 56 (grund nr. 44)
Rapport: 1
Bilag: 2
Alder
Miljø
KARAKTERISERING
Nr.
Terræn
JORDART
Prøve
Kote
FORSØGSRESULTATER
Signatur
Dybde (m)
GeoDania Boreprofil
9,4
0
8,4
1
1
FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re
2
FYLD: LERMULD, sandet,
mørkebrunt
Fy Re
3
FYLD: LER, sandet, gruset, gulbrunt
Fy Re
4
FYLD: LERMULD, sandet med lerlag,
mørkebrunt
Fy Re
5
MORÆNELER, sandet, gruset,
gulbrunt
Gl Gc
6
MORÆNESAND, leret gruset,
gulbrunt
Gl Gc
OSBL
7,4
2
W
Cv
Cvr
3
6,4
Pejlerør tørt
2010-10-12
4
5,4
5
4,4
6
3,4
7
2,4
8
1,4
9
0,4
NOTE:
OSBL: Overside af bæredygtige lag
10
0
50
100
150
200
250
300
350
-0,6
Cv,Cvr (kN/m2)
10
20
30
w (%)
14
18
22
γ (kN/m3)
GeoDania
Boreleder:
Kim Bendixen
Ingeniørgeologi:
Kim Bendixen
Boring udført:
12. oktober 2010
Boring 102
Projekt: 2648 Odense Utzons Allé 56 (grund nr. 44)
Rapport: 1
Bilag: 3
Alder
Miljø
KARAKTERISERING
Nr.
Terræn
JORDART
Prøve
Kote
FORSØGSRESULTATER
Signatur
Dybde (m)
GeoDania Boreprofil
9,4
0
OSBL
8,4
1
7,4
2
1
LERMULD, sandet, mørkebrunt
Ov Re
2
LERMULD, sandet, mørkebrunt
Ov Re
3
MORÆNELER, sandet, gruset med
sandlag, gulbrunt
Gl Gc
4
MORÆNELER, (ret fedt) sandet,
gruset, gulbrunt
Gl Gc
5
MORÆNELER, sandet, gruset,
gulbrunt
Gl Gc
W
Cvr
Cv
3
6,4
Pejlerør tørt
2010-10-12
4
5,4
5
4,4
6
3,4
7
2,4
8
1,4
9
0,4
NOTE:
OSBL: Overside af bæredygtige lag
10
0
50
100
150
200
250
300
350
-0,6
Cv,Cvr (kN/m2)
10
20
30
w (%)
14
18
22
γ (kN/m3)
GeoDania
Boreleder:
Kim Bendixen
Ingeniørgeologi:
Kim Bendixen
Boring udført:
12. oktober 2010
Boring 103
Projekt: 2648 Odense Utzons Allé 56 (grund nr. 44)
Rapport: 1
Bilag: 4
SANDPUDEFUNDERING
Oprindeligt
terrænniveau
Nyt terrænniveau
≥ 2 meter
≤ 33 o
Komprimeret sandfyld
Tilfyldning
Sætningsgivende jordlag
Bæredygtige jordlag
Fundamentsarmering,
hvis anført i rapporten
OSBL, jf. rapport
Grænseflade, hvorunder der ikke
må findes sætningsgivende jordlag
1
33o
1½
Bæredygtige jordlag:
Intakte aflejringer uden væsentligt organisk indhold, jf. rapport.
Sætningsgivende jordlag:
Fyld (undtagen komprimeret sandfyld), muld, tørv, tørvedynd, gytje og andre aflejringer
med væsentligt organisk indhold .
Tilfyldning:
Kan fx være afgravningsjord, idet terrænsætninger omkring bygningen må påregnes.
Komprimeret sandfyld:
Sandfyld kan fx være bundsikringsgrus, med specifikationer som anført i DS 401. Andre
(og billigere) sandmaterialer uden væsentligt organisk indhold og med max. ca. 10 % materiale i ler- og siltfraktionen vil normalt også kunne anvendes.
Sandfylden skal i middel komprimeres til mindst 97% Standard Proctor eller relativ lejringstæthed ID ≥ 0,7. For at sikre ensartethed må ingen enkeltmåling være mindre end 95%
Standard Proctor henholdsvis ID = 0,6. Densiteter er forudsat målt med isotopsonde.
Komprimeringskontrollen skal omfatte mindst 5 tilfældige udvalgte målepunkter, dog
mindst 1 måling pr. 100 m3 for de første 1.000 m3 og efterfølgende 1 måling pr. 200 m3.
Der skal som minimum bestemmes en (laboratorie-) referenceværdi pr. påbegyndt 2500 m3
Det vil normalt være muligt at overholde komprimeringskravet, når sandfylden indbygges i
ca. 0,3 meter tykke lag, og hvert lag overkøres ca. 3 gange med relativt tungt vibrationsmateriel.
GeoDania
Sandpudefundering, generelt
Udarbejdet af: Kim Bendixen
Projekt: 2648 Odense. Utzons Allé 56 (Grund nr. 44)
Dato:
Rapport: 1
Oktober 2010
Bilag: 5
GeoDania Signaturforklaringer
Signaturforklaringer
Geotekniske boringer, gravninger og sonderinger:
Boring
Boring med prøveoptagning*
Gravning med prøvetagning
og vingeforsøg
Rammesondering
Vingeforsøg
Tryksondering
Boring med prøveoptagning*
og vingeforsøg
Drejesondering
*Prøver på 1,2,3,4 m o.s.v. gemmes i
14 dage. Øvrige prøver gemmes ikke.
Jordarter:
Fyld
Muld
Tørv
Tørvedynd
Gytje
Skaller
Sten
Grus
Sand
Silt
Ler
Kalk
Klippe/beton)
Moræneler
(sandet, gruset)
Morænesand
(leret, gruset)
I morænejordarter må forventes varierende indhold af sten og blokke !
Forsøg:
e min
ID
γ
ds
gl
ka
Vandindhold
Flydegrænse
Plasticitetsgrænse
Plasticitetsindeks
Poretal
Poretal i løseste
standardlejring
Poretal i fasteste
standardlejring
Tæthedsindeks
(relativ lejringstæthed)
Rumvægt
Kornvægtfylde
Glødetab
Kalkindhold
cv
c vr
N
S
K
T
SP
MP
A
PID
Forskydningsstyrke
målt ved vingeforsøg
Forskydningsstyrke
målt ved vingeforsøg i
omrørt jord
Standard penetrationsmodstand (SPT)
Sigte- og slemmeanalyse
Konsolideringsforsøg
Tryk- eller triaxialforsøg
Standard Proctor forsøg
Modificeret Proctor forsøg
Kemisk specialanalyse
Photoionisationsdetektormåling
Dannelsesmiljø:
Ov
Fy
Fe
Sk
Fl
Overjord
Fyld
Ferskvandsaflejring
Skredjord
Flydejord
GeoDania
Ne
Ma
Vi
Sm
Gl
14,5
w
wL
wP
IP
e
e max
Filtersætning:
Topkote
blindrør
Beton
Tilbagefyldt jord
Bentonit pakning
Filtersand
Geologisk alder
Nedskylsaflejring
Marin aflejring
Vindaflejring
Smeltevandsaflejring
Gletsjeraflejring
Re
Pg
Sg
Gl
Ig
Recent
Postglacial
Senglacial
Glacial
Interglacial
Te
Tertiæer
Signaturforklaringer
Udarb. af:
Kim Bendixen
Projekt: 2648 Odense. Utzons Allé 56 (grund nr. 44)
Dato:
13. oktober 2010
Rapport: 1
Bilag: 6