Lellinge IF Bestyrelse – Pr. generalforsamling d. 15. februar 2011

FÆLLESBLAD
Nr. 29 – Årgang 15
Januar 2014
FPAP
Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark
www.fpap.dk
DSPBU – DSPP – GAS – IGA,Kbh. – IGA,Aarhus – IPP – DSAP
Redaktionsgruppens kontaktpersoner:
DSPBU: Inge Østergård, [email protected]
IGA-Kbh. og GAS: Ulla Martini, [email protected]
DSAP: Hartmut Solmsdorff, [email protected]
DSPP: Birgit Heine Vrang, [email protected]
Layout: Flemming Larsen, [email protected]
Trykkeri: Als Offset, www.als-offset.dk
Materiale til næste nummer af Fællesblad sendes til Inge Østergård på ovenstående mail.
Word-filer er langt at foretrække. Deadline er fredag d. 6. juni 2014.
Fællesforeningens sekretariat: FPAP’s administrator Naja Bonnevie træffes på email:
[email protected]
_____________________________________________________________
Indholdsfortegnelse:
Redaktion – kontaktpersoner
2
Fællesblad – Leder
3
FPAP – Formandsbemærkninger
Annonce: Lokale ledigt
DSPBU – Generalforsamling
DSPBU – Børns seksualitet
DSPBU – Uddannelse i
psykoanalytisk psykoterapi m. børn og unge
DSPBU – Kursus i spædbarnsobservation
DSAP – XIX Congress
DSPP – Penge som et aspekt ved
rammen
11
DSPP – Litteraturkreds i Århus
12
DSPP – Supervis.seminar 2014
13
Arrangementskalender
14
IPP – Nyhedsbrev
16
4
4
5
5
IPP – Psykoanalytisk korttidsterapi,
manualiseret behandling
16
6
IPP – 1-årigt grundkursus
17
IPP – 3-årig specialistuddannelse
18
IGA-Kbh. – Kursus i MBT-G
20
IGA-Kbh. – 4+2-årige uddannelser
20
7
8
Jung i 1930’erne
9
GAS – Mediangruppe
10
IGA-Århus – 2+3+4-årige
uddannelser
22
DSPP – Generalforsamling
11
Psykodynamisk Filmklub, program
26
Annoncering
Medlemmer af Fællesforeningen annoncerer gratis. For øvrige annoncører: pris pr. 1/1 side: 600, - kr.;
½ side: 300, - kr. Samtidig sendes 2 stk. af det pågældende nummer. Oplag for dette nummer: 585.
2
Leder:
Et nyt nummer af Fællesbladet indleder det nye år 2014, som vi imødeser ret spændte
og forventningsfulde.
Året 2013 var et år, hvor de forskellige foreninger har afholdt deres egne arrangementer og samtidig holdt fast i Fællesforeningen. Der har været stor aktivitet med mange
foranstaltninger, også på det internationale plan.
Når vi vender blikket tilbage til året, der gik, så blev der gennemført flere store arrangementer. Nogle blev allerede tidligere omtalt såsom reportagen fra det ”8. Nordiske
Gruppeterapisymposium” og DSPBU’s ”Heldagsseminar med professor M. LeuzingerBohleber”(Fællesblad nr. 28), og IGA Aarhus har netop været medarrangør for den
første nationale konference om behandling af patienter med selvskadende adfærd.
Mens andre kommer frem i dette nummer af Fællesbladet, såsom Hanne Larssons
beretning om ”Mentaliseringsbaseret gruppeterapi” (IGA København) og Tove Mathiesens indlæg om ”Supervisionsseminaret”.
En af de store begivenheder var den ”XIX International Congress for Analytical Psychology”, der blev gennemført fra den 18. til den 23. august i København, med DSAPmedlemmer som værter. Misser Berg rapporterer fra denne begivenhed, som ikke bare gjorde de ”danske Jungianere” internationalt synlige, men også bragte København
som turistattraktion til ”bevidsthed” hos de mange deltagende internationale gæster.
Retter man blikket fremad og læser programmet for foråret 2014, så kan man klart se,
hvor meget liv og engagement der findes i de enkelte foreninger.
Men det gælder ikke kun for de enkelte foreninger, men også for Fællesforeningen: i
sommeren 2013 nedsattes en arbejdsgruppe, som skal forberede Fælleskonferencen i
november 2014, et tydeligt tegn på at der findes vilje og energi til, ikke kun at holde
fast i Fællesforeningen, men også til at rette blikket fremad og tage den nødvendige
videre diskussion og afklaring som Tove Mathiesen formulerer det i sin beretning: ”Er
der fortsat et behov for en Fællesforening? Alle tanker, ønsker og forslag desangående er meget velkomne og kan sendes til alle medlemmer af bestyrelsen.”
Vi imødeser meget spændte de kommende oplæg og diskussioner.
Også denne gang sender vi en stor tak til sekretær Naja Bonnevie for hendes indsats
og henviser til FPAP’s hjemmeside, hvor alle programoplysninger findes.
Redaktionsgruppen ønsker alle et godt nytår og håber på et visionsfyldt år 2014.
Hartmut Solmsdorff
3
Formandsbemærkninger i december 2013
Det er et år siden, jeg sidst skrev til Fællesbladet.
Det har været et travlt år for flere af delforeningerne med Nordisk Gruppeterapeutisk Symposium i København i juni, IAAP kongres i København i august, og IGA Aarhus har netop været
medarrangør for den første nationale konference om behandling af patienter med selvskadende adfærd. Et særdeles velbesøgt og succesfuldt arrangement.
Jeg vil fortsat opfordre alle medlemsforeningerne til at debattere, hvad de ønsker af foreningen og dens udvikling fremover.
Vi har planlagt en Fælleskonference i 2014 mhp videre diskussion og afklaring af, om der
fortsat er behov for en Fællesforening?
Alle tanker, ønsker og forslag desangående er meget velkomne og kan sendes til alle medlemmer af bestyrelsen – se mailliste bag i bladet.
Fællesforeningens formålsparagraf indeholder bestemmelse om at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelse og videreudvikling af psykoanalytiske og analytiske
psykoterapier.
Dette opnås ved at:
-fremme forskning
-styrke kontakten til nationale og internationale organisationer indenfor psykoanalytiske og
analytiske psykoterapier
-afholde offentlige møder og kurser
-etablere kvalificerede uddannelser og efteruddannelser
-drive et Fælleshus, der kan rumme de nævnte aktiviteter
Jeg glæder mig til også i 2014 at træffe medlemmer af Fællesforeningen i forskellige faglige
sammenhænge.
Tak for i år og Godt Nytår til alle.
Tove Mathiesen
Lyst og venligt lokale ledigt
i psykologhus på den gamle Carlsberg-grund
hos Psykologerne i Vores By
på Vesterbro tæt på Valby og Frederiksberg.
Fuldtid eller deltid.
Anne Holländer
Anne-Mette Bahner
Heidi Rose
21 69 89 40
27 20 31 46
61 36 04 44
Pasteursvej 5, 1. sal, 1799 København V
4
DSPBU
Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i DSPBU:
Torsdag den 3.4.2014 kl. 18.00 – 19.30
Efter generalforsamlingen serveres en let anretning, og kl. 20:00 – 21:30 er der et
fagligt oplæg med efterfølgende diskussion.
Generalforsamlingen afholdes i Dansk Psykolog Forenings lokaler.
p.b.v.
Charlotte Andersen
Katrine Zeuthen
DSPBU
afholder i samarbejde med Psykoanalytisk Debat et aftenarrangement med
lektor Katrine Zeuthen
om
”Børns seksualitet – psykoanalytisk anskuet”
Mandag den 3. marts 2014
Nærmere klokkeslæt og sted meddeles senere, så hold øje med FPAP's
hjemmeside
5
Medlem af European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
Uddannelse i psykoanalytisk
psykoterapi med børn og unge
Dansk
Selskab for
Psykoanalytisk Psykoterapi
med
Børn og Unge
Nyt hold starter foråret 2014, såfremt der er nok tilmeldte.
Hvem kan en psykoanalytisk psykoterapeut for børn og unge hjælpe?
 Socialt udsatte børn og unge
 Psykisk syge børn og unge
 Børn og unge, hvis forældre lider af en psykisk sygdom
 Børn og unge med fysiske sygdomme eller handicaps eller psykosomatisk syge børn
 Omsorgssvigtede og misbrugte børn og unge
 Børn og unge, der har været udsatte for traumer og tab
 Børn, der har alvorlige sociale, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige vanskeligheder
Hvilke opgaver kan en psykoanalytisk psykoterapeut for børn og unge varetage?
 Individuel psykoterapi baseret på psykoanalytisk teori og teknik med henblik på at
hjælpe børnene til at forstå deres forpinthed og dermed ændre deres adfærd
 Støtte til forældre med børn og unge, der har alvorlige vanskeligheder
 Forældrearbejde
 Råd og støtte til andre professionelle, der arbejder med forstyrrede børn og deres forældre
 Supervision og undervisning af andre professionelle på psykoanalytisk baggrund
Målgruppe
Uddannelsen kan søges af psykologer med autorisation og læger med igangværende specialuddannelse i børne- og ungdomspsykoterapi.
DSPBU´s fulde uddannelse i Psykoanalytisk psykoterapi for børn og unge følger, som den
eneste børneterapeutuddannelse i Danmark, de europæiske standarder, som er vedtaget i
EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy). Dele af uddannelsen kan
godkendes som en del af specialistuddannelserne i Dansk Psykologforening (børnepsykologi
og psykoterapi) samt af Dansk Psykiatrisk Selskab som hovedfag i uddannelsen i psykoterapi.
Tid og sted
Holdundervisningen og gruppesupervisionen finder sted i København.
Pris
Den samlede pris for modul 1 er cirka 32.000,- pr år.
Herudover afholder kandidaterne udgifter til egenterapi.
Ansøgning
Ansøgningsskemaer rekvireres hos [email protected]
For yderligere information se: www.fpap.dk/uddannelser/psykoterapibørnogunge.html
Uddannelsesudvalget:
Formand for Uddannelsesudvalget: Tine Heede• Åvendingen 20 b • 2700 Brønshøj • mail:
[email protected]
6
Medlem af European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
Psykoterapeut Kompetenceudvikling
DSPBU tilbyder kursus: Spædbarns Observation
Dansk
Selskab for
Psykoanalytisk Psykoterapi
med
Børn og Unge
Kurset er godkendt som en del af specialistuddannelserne i Dansk Psykologforening.
Siden 2002 har DSPBU løbende gennemført kurser i spædbarnsobservation. Denne særlige observationsmetode er udviklet på Tavistock Clinic i England, baseret på og inspireret af Esther Bicks arbejde.
I Danmark anvendes metoden desuden i uddannelse af kandidater i psykoanalytisk psykoterapi med
børn og unge under DSPBU´s uddannelse. Internationalt anvendes kurset i spædbarnsobservation
som en del af træningen af kandidater i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi med børn, voksne og grupper.
Kurset giver erfaring med systematisk observation af et spædbarns udvikling i barnets naturlige omgivelser i samspil med dets familie, hvor observanden har mulighed for at iagttage og følge barnets skiftende emotionelle tilstande samt familiens og observandens egne reaktioner på dette. Desuden er der
mulighed for at få viden om børns generelle udvikling, og deltageren får erfaringer med observation,
som er et basalt redskab i klinisk og terapeutisk arbejde.
Formålet med kurset er således:
- At deltageren får et dybtgående kendskab til spædbørns emotionelle og relationelle udvikling.
- At deltageren får kendskab til spædbørns udvikling i samspil med familien.
- At deltageren får erfaring med observation som et klinisk metodisk redskab.
- At deltageren arbejder med at lære egne oplevelser, tanker og følelser at kende, hvilket kan
overføres til det kliniske arbejde.
- At deltageren får mulighed for at arbejde med bevidstgørelse af egne vekslende identificeringer med barnet, forældrene og sig selv som observatør.
- At deltageren får kendskab til teorier om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling.
Kurset har en varighed af 20 måneder og indeholder:
- To introduktionsaftener, efterfulgt af en periode hvor hver deltager søger en familie (hvor barnet forventes født snarligt).
- En ugentlig observation af en times varighed gennem hele barnets første leveår.
- Gruppeseminar (3-4 deltagere) hver anden uge en fast ugedag kl. 18.00-20.40. I alt 28 gange.
- Udarbejdelse af en skriftlig opgave. Opgaven skal være på maksimum 10 sider.
- To kursusdage med fokus på teorier om spædbarnets emotionelle og relationelle udvikling,
med oplæg og diskussion af litteratur.
Efter den første introduktionsaften indkaldes deltagerne til en individuel samtale om kurset af en halv
times varighed, hvorefter tilmelding er bindende.
Kurset koster 27.000 kr. for medlemmer af DSPBU og 28.000 kr. for ikke-medlemmer. Betales i 2 rater. Deltagelse i den første introduktionsaften er uden betaling.
Undervisere: cand. psych. Annette Anbert, cand. psych. Anne Holländer, cand. psych. Marianne
Skydsbjerg og cand. psych. Heidi Rose (ansvarlig for kursus i spædbarnsobservation i DSPBU).
For yderligere oplysninger henvises til Heidi Rose, mail: [email protected] , tlf. 61 36 04 44.
Der henvises også til Fællesforeningens hjemmeside www.fpap.dk
DSPBU:
Sekretær: Gitte Nothlev, telefon 26 13 04 05  mail: [email protected]
Formand Uddannelsesudvalget: Tine Heede  Åvendingen 20 B  2700 Brønshøj
mail: [email protected]  telefon 20 32 53 31
Ansvarlig for kursus i Spædbarnsobservation: Heidi Rose  mail: [email protected]
telefon 61 36 04 44
7
DSAP og Jung Instituttet afholdt fra d. 18. – 23. august
en stor international kongres med titlen:
Copenhagen 2013, 100 years on:
Origins, Innovations and Controversies
Kongressen blev en succes med et deltagerantal på over 750 deltagere fra bogstaveligt talt
hele verden: Europa, Nord-og Sydamerika, Asien, Australien, Afrika – alle kontinenter var repræsenteret, og det var f.eks. en særlig glæde at kunne velkomme mere end 100 deltagere
fra det tidligere Sovjetunionen.
De fleste af præsentationerne var af en høj kvalitet, og vi blev udfordret, bevæget og underholdt på bedste vis. Der var aktiviteter fra kl. 7 morgen til kl. 22 om aftenen, og det største
problem var, at man ikke kunne være med til det hele. Vi havde denne gang – for første gang
– erstattet det meste af den sædvanlige (ekstremt dyre) simultantolkning med tekstoversættelser, som vi havde placeret på tablets, som deltagerne kunne låne eller købe. Det blev en
stor succes, og man er blevet enige om at gøre det på samme måde ved den næste kongres i
Kyoto om 3 år.
Vi fik sat Danmark på verdenskortet godt hjulpet af fine præsentationer fra egne rækker og
ikke mindst fra København, som viste sig fra sin bedste side. Kongressen blev afholdt på Hotel Scandic, som har en superb beliggenhed, og vejret var heldigvis med os. Det blev nogle
mindeværdige dage og en glæde, at det hårde arbejde med at arrangere kongressen bar
frugt.
Misser Berg
8
Fra IAAP XIX Congress
Jung Instituttet afholder en 1-dags konference den 23. maj 2014 med
Thomas Kirsch og Aksel Haaning.
Foreløbig titel: C.G. Jung i 1930'erne
C.G. Jung i 30erne er stadigvæk et udfordrende diskussionsemne.
Mens Thomas Kirsch belyser Jungs analytiske arbejde og hans betydning for analytisk arbejde, vil Aksel Haaning retter blikket mod ham i et historisk-kontekstuelt perspektiv med fokus
på Jungs kulturkritiske holdninger.
Thomas Kirsch is the son of two first generation Jungian analysts, James and Hilde Kirsch,
who began their analytic work with Jung in 1929. Through his family he met many of the first
generation of Jungian analysts. He is a graduate of Yale Medical School (1961) and completed his psychiatric residency at Stanford Medical Center in 1965. A graduate of the C.G. Jung
Institute of San Francisco, he has served there in many capacities, including being president
from 1976 - 1978. From 1977 until 1989 he served as a vice-president of the International
Association for Analytical Psychology, and from 1989 - 1995 as president. He has also been a
member of the American Academy of Psychoanalysis since 1976.
Author of many papers on dreams, history of analytical psychology, and the analytic relationship, and editor of Jungian sections in encyclopedias and psychoanalytic dictionaries.
Aksel Haaning, magister artium in Medieval Latin from University of Copenhagen (1992);
Ph.d. (2000), now Associate Professor in Intellectual History and Science Studies at the University of Roskilde, Denmark. His research is focused on the Philosophy of Nature, the Middle
Ages and the Early Modern Period, religious movement in the Middle Ages and the spiritual
traditions later on as well. Since 2008 he has specialised in Jungian History and Jungian
Studies, and the discovery of the unconscious 1800-1950; he is currently working on a major
book on how and why Jung decided for the study of alchemy and hermetic philosophy.
9
Gruppeanalytisk Selskab (GAS) optager
januar 2014
nye medlemmer i sin fortløbende
Mediangruppe
Gruppeanalytisk Selskabs storgruppe startede i januar 2003 og har nu været i gang i 11 år. I
august 2007 blev gruppen døbt om til mediangruppe, da denne betegnelse svarer bedre til
deltagerantallet.
Mediangruppen optager nye medlemmer hvert ½ år, med start januar og august. Gruppen
samles en gang om måneden – som hovedregel d. 3. tirsdag i måneden – fra kl. 17.00-19.50.
Gruppeleder er Margit G. Jørgensen, psykiater og gruppeanalytiker. Stedet er Hejrevej 43,
2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler), og mødedatoer for foråret 2014 er følgende:
tir. 21.01, tir. 18.02, tir. 18.03, tir. 22.04, tir. 20.05 og tir. 17.06.2014

Pris: 2000,- kr. pr. halvår. Tilmeldingen er bindende for det første år, og betaling sker i
januar hhv. august. Herefter betaling hvert ½ år forud.

Tilmelding ved indbetaling til: Danske Bank, reg.nr. 9570, kontonr. 6531326.

Tilmeldingsfrist: hurtigst muligt inden gruppestart.

GAS har udarbejdet en pjece om mediangruppen, der kan rekvireres hos undertegnede
eller downloades fra hjemmesiden.

Læs i øvrigt på GAS’ hjemmeside: www.gruppeanalytiskselskab.dk

Ved spørgsmål – kontakt en af undertegnede.

Evt. afbud til Margit G. Jørgensen, tlf. 40 16 66 81 eller mail [email protected]
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for Gruppeanalytisk Selskab (GAS)
Ulla Martini Mikkelsen
Tlf: 61 71 25 31
[email protected]
&
10
Lars Bo Jørgensen
Tlf: 23 66 23 90
[email protected]
DSPP
dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi
afholder
Generalforsamling: Fredag den 28. februar 2014, kl. 15-16
Sted: Nørre Allé 20, Bygning 9, 2. sal, lokale 1, 2200 København N
(Panum, pavillon ved Nørre Allé, møderum 1, lokale 42.0.01).
Punkter til dagsordenen er velkomne til Christina Schacht-Magnussen:
[email protected]
Dagsordenen vil kunne ses på hjemmesiden og udsendes med DSPP nyhedsbrev i januar
2014.
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med foredrag af Otto Nyeborg om ”Penge
som et aspekt ved rammen i psykoanalytisk terapi”. Det er kl. 16.30-18.00, og alle er velkomne.
Christina Schacht-Magnussen,
Formand
DSPP
dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi
afholder
Medlemsmøde med foredrag om: ”Penge som et aspekt ved rammen i psykoanalytisk
terapi”
Tid: Fredag den 28. februar 2014, kl. 16.30-18.00
Sted: Nørre Allé 20, Bygning 9, 2. sal, lokale 1, 2200 København N
(Panum, pavillon ved Nørre Allé, møderum 1, lokale 42.0.01).
Foredragsholder: Otto Nyeborg, overlæge på Københavns Kommunehospitals Psykiatriske
afdeling indtil 2001. Siden da i privat psykoanalytisk praksis. Medlem af og træningsanalytiker
i Dansk Psykoanalytisk Selskab.
Foredraget er gratis for medlemmer af DSPP. Pris uden medlemskab af DSPP: 150 kr.
Tilmelding til sekretær Naja Bonnevie: [email protected] eller telefon: 36 44 60 65, senest 21. februar 2014.
Ved indbetaling til reg. nr. 9541, kontonr. 2496321
Vel mødt!
11
Litteraturkreds i Aarhus for psykologer og psykiatere
med interesse for psykoanalytisk tænkning
DSPP
dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi
Starter litteraturkreds i Aarhus. Formålet med læsekredsen er at give mulighed for at få læst
og diskuteret psykoanalytisk faglitteratur med kolleger.
Planen er at mødes ca. hver anden måned. Vi har foreløbig sat de to første mødedatoer og
foreslår, at vi starter med følgende artikel: PRIMITIVE MIND OF STATE af David Bell. Psychoanalytic Psychotherapy (1997), Vol 10, No 1, 45-71.
Torsdag den 16. januar 2014, kl. 19-21 og
Torsdag den 13. marts 2014, kl 19-21
Herefter aftales mødedatoer og program for resten af året.
Sted: Psykiater Birgitte Norrie, Otte Ruds Gade 98,1 8200 Aarhus N (Trøjborgcentret / Løvbjergcentret). Der er god, gratis parkering i kælderen.
Alle er velkomne til de to introduktionsgange. Ønsker man at fortsætte i gruppen, kræver det
medlemskab af DSPP. Tilmelding snarest til Christina Schacht-Magnussen:
[email protected] (spørgsmål vedr. indmeldelse i DSPP kan ligeledes sendes hertil).
Der vil blive opkrævet 20 kr pr. gang til kaffe/the, frugt og kage.
Vel mødt,
Christina Schacht-Magnussen, Birgitte Norrie og Johanne Ormrod, på vegne af DSPPs bestyrelse.
12
DSPP
Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi
19. seminar for supervisorer 3.-5. April 2014
DSPP´s supervisionsseminarer har været afholdt som selvstændigt seminar årligt siden 1995. Supervisionsseminarerne har altid været kliniske seminarer med vægten lagt på praktisk klinisk arbejde og
erfaringsudveksling. For mange har seminarerne været et årligt gensyn med kolleger og samtidig været et forum, der har ønsket nye deltagere velkommen og skabt en tillidsfuld atmosfære for arbejdet
med psykoterapi og supervision.
Gæstelærer i 2014 Ulf Stålberg
Udfordringer i supervision
- er der særlige udfordringer i supervision af
behandling af psykotiske lidelser?
Ulf Stålberg er psykolog og psykoanalytiker i privat praksis i Limhamn. Dertil kommer mange
års indsats som træningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab, foredragsholder og underviser ved konferencer og højt værdsat supervisor såvel i Sverige som i Danmark.
Ulf Stålberg har specielt interesseret sig for behandlingen af psykotiske lidelser og lidelser
indenfor autisme-spektret.
Form: seminaret vil indeholde oplæg, plenumdiskussioner og live supervision i plenum ved Ulf
Stålberg samt gruppesupervision ved Ulf Stålberg, Tove Mathiesen og Hanne Larsson
Tid: torsdag den 3. april 2014 kl. 14.00 - lørdag den 5. april 2014 kl. 13.00
Sted: Liselund Kursuscenter, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Målgruppe:
Læger, psykologer og andre terapeuter, der arbejder med supervision efter en psykoanalytisk/psykodynamisk referenceramme.
Både tidligere og nye deltagere er meget velkomne.
Max. 24 deltagere.
Seminarledelse og lærere: Tove Mathiesen, overlæge, psykoanalytiker, gruppeanalytiker og Hanne
Larsson, psykolog, spec. og supervisor i psykoterapi.
Pris: Kr. 4.600,- for medlemmer og kr. 5.200,- for ikke-medlemmer af DSPP.
Alle måltider inkl. afsluttende frokost og ophold i enkeltværelse er inkluderet.
Tilmelding: Naja Bonnevie, e-mail [email protected], senest 1.2.2014.
Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.
For yderligere oplysninger – følg med på www.dspp.dk
Seminaret er godkendt af Psykoterapeutisk Fagnævn i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk
Selskab som del af supervisoruddannelserne.
13
Arrangementskalender foråret 2014
Januar
16. jan.
DSPP: Litteraturkreds i Århus
Tid: 19.00-21.00
Sted: Otte Ruds Gade 98,1, 8200 Aarhus N
21. jan.
GAS: Mediangruppe
Tid: 17.00-19.50
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler)
Februar
3. feb.
FPAP, Psykodynamisk Filmklub: Poula Jakobsen indleder Det hvide bånd
Tid: 19.00
Sted: Unge og Voksen Psykologisk Center, Vesterbrogade 56, 1, 1620 Kbh.V
18. feb.
GAS: Mediangruppe
Tid: 17.00-19.50
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler)
28. feb.
DSPP: Generalforsamling
Tid: 15.00-16.00
Sted: Nørre Allé 20, Bygning 9, 2. sal, lokale 1, 2200 København N
28. feb.
DSPP: Penge som et aspekt ved rammen i psykoanalytisk terapi, v. Otto
Nyeborg (efter generalforsamlingen)
Tid: 16.30-18.00
Sted: Nørre Allé 20, Bygning 9, 2. sal, lokale 1, 2200 København N
Marts
3. mar.
DSPBU / Psykoanalytisk Debat: Børns seksualitet – psykoanalytisk anskuet,
v. Katrine Zeuthen
Tid: (meddeles senere – FPAP’s hjemmeside)
Sted: (meddeles senere – FPAP’s hjemmeside)
11. mar.
FPAP, Psykodynamisk Filmklub: Bent Jørgensen og Susanne Bindslev
indleder Rød
Tid: 19.00
Sted: Unge og Voksen Psykologisk Center, Vesterbrogade 56, 1, 1620 Kbh.V
13. mar.
DSPP: Litteraturkreds i Århus
Tid: 19.00-21.00
Sted: Otte Ruds Gade 98,1, 8200 Aarhus N
18. mar.
GAS: Mediangruppe
Tid: 17.00-19.50
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler)
14
April
2. apr.
IPP: Psykoanalytisk korttidsterapi – manualiseret behandling af angst og
depression, v. Marijke Marijnissen
Tid: 19.00
Sted: Dansk Psykologforenings lokaler, Fiskergade 41,4, Århus
3. apr.
DSPBU: Generalforsamling
Tid: 18.00-19.30
Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler
3. apr.
DSPBU: Fagligt oplæg med efterfølgende diskussion (efter generalforsamling og
let anretning)
Tid: 20.00-21.30
Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler
3.-5. apr.
DSPP: 19. seminar for supervisorer – gæstelærer Ulf Stålberg: Udfordringer i
supervision – er der særlige udfordringer i supervision af behandling af psykotiske lidelser?
Tid: 3. april kl. 14.00 – 5. april kl. 13.00
Sted: Liselund Kursuscenter, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
7. apr.
FPAP, Psykodynamisk Filmklub: Jørgen Schou indleder Palme
Tid: 19.00
Sted: Unge og Voksen Psykologisk Center, Vesterbrogade 56, 1, 1620 Kbh.V
22. apr.
GAS: Mediangruppe
Tid: 17.00-19.50
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler)
Maj
6. maj
FPAP, Psykodynamisk Filmklub: Poula Jakobsen indleder Manden uden fortid
Tid: 19.00
Sted: Unge og Voksen Psykologisk Center, Vesterbrogade 56, 1, 1620 Kbh.V
20. maj
GAS: Mediangruppe
Tid: 17.00-19.50
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler)
23. maj
Jung Instituttet: C. G. Jung i 1930’erne, v. Thomas Kirsch og Aksel Haaning
24. maj
DSAP: Generalforsamling
Sted: Kulturhuset indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K
Juni
17. juni
GAS: Mediangruppe
Tid: 17.00-19.50
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler)
15
Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
Psykoanalytisk Nyhedsbrev
Som noget nyt udgiver Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi et månedligt nyhedsbrev til alle med interesse for psykoanalytisk psykoterapi. Nyhedsbrevet indeholder informationer om kurser, foredrag, bøger, artikler, filmklip med kendte analytikere mm.
Hvis du ikke allerede abonnerer, kan du få nyhedsbrevet tilsendt automatisk
ved at tilmelde dig på: http://ipp-instituttet.dk/
Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
Foredrag om psykoanalytisk korttidsterapi - manualiseret behandling
af angst og depression
2. april 2014 i Århus
med cand.psych. Marijke Marijnissen
Tid og Sted:
2. april 2014 kl. 19.00
Dansk Psykologforenings lokaler
Fiskergade 41, 4.sal, Århus
Pris: 100,Psykoanalytisk psykoterapi ses traditionelt som en terapiform, der er både langvarig og bekostelig. I virkelighedens verden arbejder vi som psykologer og speciallæger oftest med tidsbegrænsede forløb, og i de senere år er der forsket meget i metoder, der er baseret på psykoanalytisk teori og metode, men som er mere fokuserede og afgrænsede.
Udviklingen af kortidsbaseret psykoanalytisk terapi er blandt andet foregået på Tavistock Klinikken og Anna Freud Centret i London, hvor en gruppe førende psykoanalytikere har stået i
spidsen for forskningen. Anthony Batemann, Peter Fonagy, Alessandra Lemma og Mary Target har alle spillet en fremtrædende rolle i udviklingen af de to mest kendte metoder: Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) og Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT).
Marijke Marijissen vil i sit foredrag give en introduktion til især Dynamisk Interpersonel Terapi,
som er en helt ny manualiseret metode til behandling af angst og depression, der er godt på
16
vej til officiel evidensgodkendelse i England. Den teoretiske baggrund for metoden og principperne i behandlingen bliver gennemgået kort, og der vil herudover indgå praktiske caseeksempler, som illustrerer metoden. Deltagerne vil her få et indblik i, hvordan man i det terapeutiske arbejde afdækker gennemgående relationelle mønstre, der medvirker til at vedligeholde klientens symptomer, og hvordan man terapeutisk arbejder med disse.
Marijke Marijnissen er cand.psych., specialist i psykoterapi og godkendt supervisor. Hun er
uddannet psykoanalytiker og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab samt formand for
Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi. Du kan evt. læse mere om Marijke Marijnissen på
Linked-In.
Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
Uddannelse i Odense og Århus
September 2014
1-årigt grundkursus i psykoanalytisk psykoterapi
Det 1-årige grundkursus på IPP består af en basal indføring i psykoanalytisk psykoterapi baseret på klassisk psykoanalyse (Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion m.fl.) samt nyere teorier indenfor psykoanalyse og neuropsykoanalyse (Stern, Thomas Ogden, Peter Fonagy m.fl.)
Uddannelsen kan fungere som supplement til andre terapeutiske videreuddannelser eller som
en introduktion til den 3-årige uddannelse i IPP.
Teori og supervision
Uddannelsesforløbet indeholder teoriseminarer (48 lektioner), individuel supervision (20 timer) og gruppe-supervision (10 timer). Du skal i løbet af uddannelsen have ét terapiforløb
17
med egen klient. Hvis du ønsker det, har du også mulighed for at gennemføre et egenterapeutisk forløb.
Alle undervisere, supervisorer og terapeuter er uddannede psykoanalytikere og medlem af
Dansk Psykoanalytisk Selskab.
Tid og sted
Undervisningen foregår i Odense C (Klaregade 19 1.sal) og er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer pr. semester (4 fredage). Supervision kan efter eget ønske foregå i Odense, Århus eller
København.
Flere oplysninger
Læs mere om uddannelsen på www.IPP-Instituttet.dk eller skriv en mail til formand for IPP’s
bestyrelse cand.psych. Marijke Marijnissen på [email protected]
Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
Uddannelse i Odense og Århus
September 2014
3-årig specialistuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi
Den 3-årige videreuddannelse på IPP består af en grundig indføring og træning i psykoanalytisk psykoterapi baseret på klassisk psykoanalyse (Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion m.fl.)
samt nyere teorier indenfor psykoanalyse og neuropsykoanalyse (Stern, Thomas Ogden, Peter Fonagy m.fl.).
Uddannelsesforløbet indeholder teoriseminarer, individuel supervision, gruppesupervision og
egenterapi. Alle undervisere, supervisorer og terapeuter er uddannede psykoanalytikere og
medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.
Uddannelsen er godkendt som specialistuddannelse i psykoterapi af både Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.
Teoriundervisning
Teoriundervisningen består af 24 heldagsseminarer – fordelt på 6 semestre.
Indholdsmæssigt vil du få en grundig indføring i klassisk og moderne psykoanalytisk teori,
psykopatologi, generel behandlingsteknik og specifikke behandlingsmæssige overvejelser i
forhold til forskellige klientgrupper.
18
Vi tilstræber en tæt sammenhæng i undervisningen mellem teori og praksis, og kliniske eksempler søges inddraget i vidt omfang. Det vil være forskellige lærere, der underviser fra
gang til gang, og dette vil give dig mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige stilarter
og holdninger i den psykodynamiske teori og praksis.
Supervision
Som en del af den 3-årige uddannelse skal du gennemføre 2 intensive forløb med egne klienter, der kommer 2 gange om ugen i ca. 1½ år. Disse forløb skal superviseres hver 14. dag, så
du når op på i alt 30 timers supervision på hvert forløb.
Egenterapi
Den egen-terapeutiske del af den 3-årige uddannelse består af et 3-årigt forløb 2 gange om
ugen (ca. 200 sessioner). Egenterapi skal foregå hos analytiker, der er medlem af Dansk
Psykoanalytisk Selskab.
Hvis du ønsker at påbegynde din egenterapi, inden selve uddannelsen påbegyndes, har du
mulighed for at få en forhåndsgodkendelse til optagelse.
Tid og sted
Undervisningen foregår i Klaregade 19 1.sal, Odense C og er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer pr. semester (4 fredage).
Supervision og egenterapi kan foregå efter eget ønske i Odense, Århus eller København.
Flere oplysninger
Læs mere om uddannelsen på www.IPP-Instituttet.dk eller skriv en mail til formand for IPP’s
bestyrelse cand.psych. Marijke Marijnissen på [email protected]
19
Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi 2014
Kurset henvender sig til læger og psykologer, samt andet sundhedsfagligt eller socialfagligt
personale med akademisk baggrund eller interesse for mentaliseringsbaseret gruppeterapi
(MBT-G). Det er ikke nødvendigt, at man er i gang med eller har taget den gruppeanalytiske
grunduddannelse.
Gennem teorioplæg, praktiske øvelser, supervision og egen terapi bibringes kursusdeltagere
en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske tænkning, som ses som et nødvendigt fundament for
MBT gruppeterapi. Kurset kombinerer derfor teori, supervision og egen erfaring.
Kurset tager udgangspunkt i Fonagy og Batemans mentaliseringsmodel og bruger Sigmund
Karterud manual for mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G) som led i en praktisk udmøntning af denne model.
Forårssæson 2014: 17/01, 28/02, 21/03, 25/04, 9/05 og 13/06
Efterårssæson 2014: 26/9 (denne dato ikke helt afklaret), 10/10, 14/11 og 12/12
Alle dage fra 9-16.30.
Undervisere: Cand. med. Per Sørensen, Cand. psyk. Bente Jørgensen, Cand. med. Kirsten
Aaskov Larsen, Cand. psyk. Peter Koefoed, Cand. med. Torben Heinskou, Cand psyk. Helle
Østerby Andersen, Cand. psyk. Lisbeth Thorsen, Cand. mag. Michael Münchow m. fl.
Sted: Hejrevej 43, 2400 København NV.
Se yderligere information på www.iga-kbh.dk/nyheder
Tilmelding: Tilmelding, som er bindende, sker pr. mail ved udfyldelse af tilmeldingsblanket,
som kan downloades på vores hjemmeside, udfyldes og sendes til [email protected] mærket
”MBT-gruppeterapi”.
Pris: 18.000 kr. indsættes med angivelse af dit fulde navn hos Nordea Bank med reg. nr.:
2228, konto nr.: 8070 211 614 – senest den 10. januar 2014.
For yderligere spørgsmål: Kontakt IGA sekretariat på tlf. 36 44 60 64 onsdage ml. 12-20 eller
på mail [email protected]

GAU-D: 4–årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse
- Uddannelse til gruppeanalytiker
Uddannelsen er opdelt i to moduler af hver to års varighed, hvoraf den første del kan udgøre en selvstændig uddannelse til gruppeterapeut. Uddannelsen retter sig mod psykologer, psykiatere og andre
med interesse for gruppeanalyse. Uddannelsen er godkendt som led i specialistuddannelsen i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.
20
Uddannelsen indeholder:
Egenterapi i gruppe (210 timer)
Supervision (145 timer)
Teori (112 timer)
Udarbejdelse af skriftlig opgave
Storgruppe (32 timer)
Plenumforelæsninger (8 timer)
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt
Pris for 1. år 41.500 kr i 2014.

OPU: 2 – årig Organisationspsykologisk Uddannelse
OPU henvender sig til ledere og konsulenter fra det private erhvervsliv og offentlige institutioner, som
er interesseret i at blive bedre til at håndtere f.eks. konfliktløsning, team-building, projektorienterede
arbejdsformer, personaleudvikling, ledelsesudvikling og ændringsprocesser i organisationer.
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som led i specialiseringsmodulet på Arbejdsog Organisationspsykologisk Specialistuddannelse.
OPU forløber over 16 torsdage kl. 16.00 – 21.30, samt 3 konferencer pr. år.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt
Pris for 1. år inkl. konferencer 56.500 kr

GAU–B: 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi
- Uddannelse til gruppeterapeut.
De to første år på den 4-årige GAU-D Diplomuddannelse består af en Basisuddannelse GAU-B der
kan tages som et selvstændigt modul.
Første del af uddannelsen har fokus på indføring i grundlæggende begreber vedrørende gruppeprocesser og gruppeterapi. De første to år er rettet mod ”anvendt gruppeanalyse”, dvs. en modificeret
form for gruppeanalyse, hvor gruppeanalytiske principper anvendes til at forstå, hvad der sker i en
gruppe.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt
Pris for 1. år 41.500 kr i 2014
Ansøgningsskemaer og yderligere information
kan læses og downloades på vores
hjemmeside www.iga-kbh.dk
21
INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS
GPU: 2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse
GOL: 3-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse
GAD: 4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse
GPU: 2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse
Målgruppe
Personer, som arbejder med grupper, såvel i som udenfor institution. Et vist forhåndskendskab til psykoanalytisk teori er nødvendigt. På uddannelsens andet år arbejdes med gruppepsykoterapi til forskellige psykiske lidelser i ambulant, dag- eller døgnregi.
Formål
At kvalificere deltagerne til at igangsætte og lede gruppepsykoterapi til klienter og patienter i
offentligt eller privat regi, og i forhold til unge og voksne. Uddannelsen er således relevant
for personer, der vil arbejde med gruppepsykoterapi i forhold til fx angsttilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, depression, tab og traumer, misbrug, skizofreni eller
anden alvorlig psykisk lidelse. Ud over at udvikle deltagernes praktiske færdigheder i at udøve gruppepsykoterapi vil uddannelsen formidle det grundliggende begrebsapparat i forhold
til at forstå gruppebehandlingens rolle, såvel i dens mellemmenneskelige som i dens organisatoriske kontekst. Der lægges vægt på, at deltagerne bliver i stand til at opfatte, analysere
og intervenere i gruppepsykoterapi på baggrund af praktisk og teoretisk forståelse ud fra en
gruppeanalytisk referenceramme.
Krav
Deltagerne skal være i stand til at bringe arbejde med at etablere, sammensætte og lede en
tidsbegrænset gruppepsykoterapi til supervision.
Kvalificering
Uddannelsen er sammensat, så Dansk Psykologforenings (DP) krav til specialiseringsmodulet i psykoterapi, unge og voksne opfyldes. Der udstedes certifikat ved afslutning af
uddannelsen.
22
INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS
GOL: 3-årig gruppeanalytisk uddannelse
i organisation og ledelse
Målgruppe
Personer, der arbejder med grupper som led i projekter, ledelse, undervisning, konsulentbistand m.v. indenfor offentlige eller private virksomheder. Personer, der har ansvar for samarbejde, personale- og ledelsesudvikling samt andet grupperelateret arbejde i organisationer.
Formål
At indføre deltagerne i organisationspsykologisk og gruppeanalytisk teori, tænkning og metode
som grundlag for at kunne forstå og arbejde med dynamiske kræfter i individ, gruppe og organisation. Endvidere gennem personlig, praktisk og teoretisk forståelse at anvende denne viden i
analyse og intervention i forhold til egen rolleudøvelse og i organisatoriske processer.
Krav
Deltagerne skal bringe eget arbejde som ledere eller konsulenter i organisationer til supervision
og udarbejde en teoretisk opgave med udgangspunkt i eget arbejde. Deltagerne skal under forløbet deltage i en arbejdskonference, hvor udgiften afholdes af den enkelte deltager.
Kvalificering
Uddannelsen er godkendt som grundstammeforløb i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi. Efter tilfredsstillende gennemført 3-årigt uddannelsesforløb og godkendt skriftlig opgave udstedes certifikat.
23
INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS
GAD: 4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse
Målgruppe
Psykologer, læger og andre faggrupper med en uddannelse, der er relevant for udøvelsen af psykoterapi. Ikke-akademiske faggrupper med særlige kvalifikationer kan i begrænset omfang komme i betragtning. En teoretisk basisviden indenfor områderne psykologi, psykiatri og psykoanalyse er nødvendig. Uddannelsens to første år udgøres af
GPU.
Formål
Ud over det i GPU nævnte er formålet at give deltagerne en grundig uddannelse i den gruppeanalytiske tænkning og metode, som ikke alene danner grundlag for at kunne arbejde
selvstændigt med gruppepsykoterapi efter gruppeanalytiske principper, men også giver mulighed for dybtgående forståelse af gruppen som terapeutisk medium og gruppeprocesser i
terapeutiske miljøer.
Krav
I løbet af de første to år, som er fælles med GPU, skal arbejdet med at etablere, sammensætte og lede først en tidsbegrænset gruppepsykoterapi bringes til supervision i mindst et år.
I løbet af andet år skal egen ambulant, heterogen, analytisk gruppe etableres, og den skal
bringes til supervision de to sidste år. Der skal udarbejdes en klinisk/teoretisk opgave.
Kvalificering
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) og Dansk Psykologforening (DP) og opfylder hovedfagskravene til den specialiserede psykoterapeutuddannelse i DPS/BUP-DK. Efter tilfredsstillende gennemført 4-årig uddannelse og godkendt skriftlig opgave udstedes diplom.
24
INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS
Fælles for alle tre uddannelser
Indhold pr. år
Egenterapi i gruppe med 8 -10 deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeutisk
arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning i form af seminarer og forelæsninger om
gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende emner (39 timer, dog
45 timer på første og andet år for psykologer). Storgruppe (8,75 timer) og plenum (3 timer). Teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psykologer på uddannelsen opfylder
Dansk Psykologforenings krav.
Tid
35 tirsdage, kl. 18.30 - 22.00, samt 4 lørdage, kl. 9 - 17 hvert år.
Start
September 2014.
Sted
Aarhus Universitetshospital Risskov.
Pris
For året 2014/2015: kr. 35.000. For psykologer på GPU dog 36.000. Tilmelding er bindende for et år
ad gangen.
Lærere
Læger, psykologer og andre fagpersoner med en gruppeanalytisk og/eller organisationspsykologisk
uddannelse. Lærerne er godkendte supervisorer i de psykiatriske selskaber og Dansk Psykologforening.
Ansøgningsskema
Downloades fra Instituttets hjemmeside og stiles i udfyldt stand til:
Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pedersen, Center for Spiseforstyrrelser, Skovagervej 2, 8240 Risskov eller sendes som vedhæftet fil til [email protected]
Ansøgningsfrist mandag den 14. april 2014.
Yderligere oplysninger
Se på: www.iga-aarhus.dk, eller hos sekretær Charlotte Pedersen på tlf.: 7847 3303 eller mail:
[email protected]
25
Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier
Psykodynamisk Filmklub
Unge og Voksen Psykologisk Center, Vesterbrogade 56, 1, 1620 København V
Forårets program 2014:
Mandag d. 3. februar: Poula Jakobsen indleder Michael Hanekes film: ”Det
hvide bånd”.
Tirsdag d. 11. marts: Bent Jørgensen og Susanne Bindslev indleder
Krzysztot Kieslowskis film ”Rød”.
Mandag d. 7. april: Jørgen Schou indleder Kristina Lindstrøm og Maud
Nycanders film: ”Palme” fra 2012.
Tirsdag d. 6. maj: Poula Jakobsen indleder Aki Kaurismäkis film: ”Manden
uden fortid”, som vandt Grand Prix i Cannes i 2002.
Alle forestillinger finder sted kl. 19.
Efter hver forestilling er der 30 minutters samtale om filmen.
Alle er velkomne.
Det koster 40 kr. pr. film, eller man kan købe klippekort til 5 film. Dette koster
150 kr., og de klip, man ikke bruger, overføres til efteråret 2014.
Der vil være mulighed for at drikke kaffe og the til arrangementet, ligesom der vil
være mulighed for at købe et glas vin.
Med venlig hilsen Marianne Malm, Susanne Bindslev og Bent Jørgensen
26
FÆLLESFORENINGEN FOR PSYKOANALYTISKE OG ANALYTISKE
PSYKOTERAPIER I DANMARK
ADRESSELISTE DELEGEREDE Januar 2014
Bestyrelsen (venstre kolonne):
Inge Østergård Hansen (DSPBU)
Margrethehåbsvej 73
4000 Roskilde
Tlf. 2082 1370
[email protected]
Annette Anbert (DSPBU)
Mosevænget 10
4000 Roskilde.
Tlf. 5752 7757
[email protected]
Formand
Tove Mathiesen (DSPP)
Lokalpsyk. Center Djursland, Hovedgaden 61
8410 Rønde
Tlf. 7789 6800 / 3539 9111
[email protected]
Bodil Roved (DSPP)
Søvejen 25
4490 Jerslev Sj.
Tlf. 7087 8653
[email protected]
Helle Østerby Andersen (GAS)
Pebling Dossering 30, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 2233 6578
[email protected]
Marianne Malm (GAS)
Bagsværd Torv 10, 2.
2880 Bagsværd
Tlf. 2844 0677
[email protected]
Hanne Larsson (IGA-Kbh.)
Ryesgade 4, 3. th
2200 København N
Tlf. 6130 7637
[email protected]
Louise Schwartz (IGA-Århus)
Rosenhaven 18
7120 Vejle Ø
Tlf. 4091 6046
[email protected]
Marie Elbinger Gramstrup (IGA-Århus)
Rugmarken 62
8520 Lystrup
Tlf. 8622 9249 / 5184 2818
[email protected]
Frederike Unger (IPP)
Holte Midtpunkt 23, 3.
2840 Holte
Tlf. 4541 1020
[email protected]
Vibeke Vedel (DSAP)
Carl Baggers Allé 23
2920 Charlottenlund
Tlf. 3963 2837
[email protected]
Misser Berg (DSAP)
Bakkevej 5
3450 Allerød
Tlf. 2014 1751
[email protected]
DSPBU, DSPP, IPP, GAS, DSAP, IGA København og Århus
27
Deadline til næste nummer er fredag d. 6. juni 2014