5 - SEW-Eurodrive

SYDDJURS KOMMUNE
PLANLÆGNING
NEDBRYDNING AF DEL EKSIST. BYGNING
SPIRESAL SET FRA NORD
BESKRIVELSE september 2013
MOGENS VESTERSKOV
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 24 91 - Fax. 86 34 21 99
Filial af ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S
Syddjurs kommune
2
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
HOVEDORIENTERING
________________________________________________________________________________________________
PROJEKT
: ENTREPRENØRARBEJDET FOR NEDBRYDNING OG FJERNELSE AF SPIRESAL, DEL AF
MALTFABRIKKEN, ADELGADE 41A, 8400 EBELTOFT.
BYGHERRE
: SYDDJURS KOMMUNE
PLANLÆGNING
HOVEDGADEN 77,
8410 RØNDE.
PROJEKTERENDE : MOGENS VESTERSKOV
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA
ØSTERALLE 23,
8400 EBELTOFT.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
3
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
HOVEDORIENTERING
________________________________________________________________________________________________
INDHOLDSFORTEGNELSE :
1.0
HOVEDORIENTERING ..........................................................
side
2
2.0
TEGNINGSFORTEGNELSE ..................................................
"
7
3.0
TILFØJELSER TIL AB 92. ......................................................
"
8
4.0
TIDSSTYRING ...............…......................................................
"
13
5.0
KVALITETSSIKRING .....…....................................................
"
14
6.0
BESTEMMELSER VEDR. ARBEJDSPLADSEN .................
"
16
7.0
NEDBRYDNINGSARBEJDET ……........………................ .
"
19
STANDARDFORMULAR TIL ACCEPT ...............................
"
25
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
4
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
HOVEDORIENTERING
________________________________________________________________________________________________
1.0
HOVEDORIENTERING.
1.1
PROJEKTET.
Projektet omfatter nedbrydning og fjernelse af det nedbrudte materiale fra spiresalen, som er en del af Maltfabrikken beliggende på Adelgade 41A, 8400 Ebeltoft.
SPIRESALEN er på vestsiden og i det nordvestlige hjørne sammenbygget med
Maltfabrikken. Spiresalen har et bygningsareal på ca. 400 m2 og har 2 etageadskillelser, som er en blanding af beton- og stålkonstruktioner. Selve tagkonstruktionen
er delvis nedbrudt. Bygningen er formentlig opført omkring 1860. I den vestlige
ende er der på 2. sal opbygget en stålkonstruktion, hvorpå der er placeret et par
store stålkar – se foto nr. DSC_0104 (3_sal-tag).
Alle arbejderne udbydes i henhold til Boligministeriets gældende lovgivning om fast
tid og pris, ansvarsforhold og kvalitetssikring ved bygge- og anlægsarbejder.
Nedbrydningsarbejdet.
Nedbrydningsarbejdet omfatter hele bygningsdelen over terræn. Ydermure og fundamenter nedbrydes til overkant af eksist. terræn. Den del af betonkældergulvet,
som er mere end 2 m fra ydermuren nedbrydes og fjernes. Kældergulvet forventes
at ligge ca. 1,5 – 2,0 m under det omgivende terræn. Kloak-, el- og vandledninger
m.m. afbrydes, hvor de føres ind i bygningen.
.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
5
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
HOVEDORIENTERING
________________________________________________________________________________________________
Jordarbejdet.
Jordarbejdet omfatter nødvendig tilfyldning med grus på bygningsområdet således,
at de berørte arealer er jævne og rette. Gruset skal være vel komprimeret således,
at man kan færdes/køre på det.
1.3
ARBEJDSPERIODE.
Arbejdet påregnes udført i perioden uge 43 – 52, 2013 begge uger incl.
1.4
ADRESSE- OG TELEFONLISTE.
Bygherre :
Syddjurs kommune
Planlægning
Hovedgaden 77,
8410 Rønde.
87 53 50 00
Kontaktperson:
Alette Lena Skov-Hansen
87 53 53 70
Kontaktperson:
Henrik J. Jacobsen
Søren Garde Rådgivning
Færgevej 19,
8400 Ebeltoft.
Rådgivende ingeniør :
Mogens Vesterskov
Strandvejen 7
8400 Ebeltoft.
40 82 47 55
86 34 24 91
Fax.
Vandværker:
Djurs Vand
Hans Winthers Vej 13,
8400 Ebeltoft.
Kontaktperson:
Tonny S. Frandsen
Telefon :
TDC Totalløsninger A/S
Projektering DTPI
Klostergade 4,
8900 Randers.
86 34 21 99
87 52 72 00
89 45 33 19
Fax.
89 45 33 39
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
6
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
HOVEDORIENTERING
________________________________________________________________________________________________
Elforsyning :
NRGi
Dusager 22,
8200 Århus N.
87 39 04 04
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
7
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TEGNINGSFORTEGNELSE
_______________________________________________________________________________________________
2.0
TEGNINGSFORTEGNELSE.
BYGHERRE :
Syddjurs kommune
PROJEKT
:
Nedbrydning af spiresal på Maltfabrikken, Ebeltoft
SAGSNR.
:
1601.
DATO
:
24. september 2013.
Tegn.
nr.
Tegningsbetegnelse
Mål
H1_N01
Situationsplan
1:1.000
X
H1_N02
Situationsplan med matr. skel
1:1.000
X
H1_N11
Kælderplan
1:200
X
H1_N12
Stueplan
1:200
X
H1_N13
1.sal
1:200
X
H1_N14
2. sal
1:200
X
H1_N15
3. sal / tagplan
1:200
X
De gældende tegninger over kloak-, vand-, fjernvarme-, el-, antenne- og telefonledninger m.m. i tilstødende vejarealer er ikke vedlagt, men kan rekvireres hos ledningsejerne. De gældende tegninger betragtes som en del af udbudsmaterialet.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
8
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TILFØJELSER TIL AB 92
______________________________________________________________________________________________
3.0
TILFØJELSER TIL AB 92.
Almindelige betingelser for Arbejder og Leverancer - AB 92 er gældende
med følgende tilføjelser:
3.1
A. AFTALEGRUNDLAGET.
§2 Bygherrens udbud.
Ad § 2, stk. 1
Arbejdet udbydes i begrænset udbud i henhold til bekendtgørelse om lov om
indhentning af tilbud til visse offentligt og offentligt støttede kontakter.
Bygherren tager forbehold med hensyn til de bevilgende myndigheders godkendelse af tilbuddet.
Alternative tilbud accepteres ikke.
Grundlaget for udbuddet er følgende:
A)
Almindelige betingelser for arbejde og leverance af 10. december
1992.
B)
Disse almindelige betingelser som tilføjelser til AB 92 og gældende
forud for AB 92.
C)
Nedbrydningsarbejdet skal udføres iht. ”NMK 96”.
D)
Arbejdsministeriets bekendtgørelser om asbest, om montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre og
øvrige cirkulærer og bekendtgørelser, som er gældende for dette arbejde.
E)
Alle offentlige forskrifter vedr. deponering af bygningsaffald mv.
F)
De udsendte tilbudslister.
G)
Beskrivelse og tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
9
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TILFØJELSER TIL AB 92
______________________________________________________________________________________________
H)
De af offentlige myndigheder givne love og bestemmelser m.v. samt
forsyningsværkernes bestemmelser og arbejdstilsynets anvisninger for
så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse.
I)
Boligministeriets gældende cirkulære om fast tid og pris.
J)
Danske standarder og normer, der er gældende for de pågældende arbejder.
K)
Fabrikanternes anvisninger og udførelsesvejledninger m.m.
L)
Myndighedernes bestemmelser og anvisninger.
M)
Arbejdsministeriets bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår.
N)
Arbejdstilsynets og Fabrikstilsynets gældende bestemmelser og regler.
Ad § 2, stk. 2
Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet gives, har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder orienteret sig om adgangsforhold.
Regningskrav som følge af manglende kendskab til de lokale forhold vil ikke
blive anerkendt.
Ad § 2, stk. 5
Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og tilbageleveres senest ugedagen
efter licitationen
Såfremt en entreprenør - efter at have modtaget tilbudsmaterialet - ikke ønsker at afgive tilbud, skal materialet tilbageleveres senest ugedagen efter
modtagelsen.
Ad § 2, stk. 6
Tilbud afgives ved udfyldelse af samtlige poster i den udleverede tilbudsliste.
§ 3 Entreprenørens tilbud
Ad § 3
Tilbud skal afgives i henhold til Boligministeriets cirkulære af 10. oktober
1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder.
Ad § 3, stk. 2
Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle
regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne i tilbudslistens underposter på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den
rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen.
Ad § 3, stk. 4
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
10
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TILFØJELSER TIL AB 92
______________________________________________________________________________________________
De bydende skal selv gøre sig bekendt med arbejdsvilkårene på stedet, og
selv foretage de supplerende undersøgelser, der anses for nødvendige for tilbudsafgivelsen.
Priserne under tilbudslistens enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser, der
er nødvendige for det pågældende arbejdes færdiggørelse. Alle offentlige afgifter og miljøafgifter i forbindelse med deponering af bygningsaffald mv. skal
også være indeholdt i tilbuddet.
Ad § 3, stk. 5
De bydende skal vedstå deres tilbud i 40 arbejdsdage.
§ 4 Entrepriseaftalen.
Ad § 4, stk. 1
Bygherren opretter accept med entreprenøren, der stiller en garanti på 10 %
for entreprisen. Garantien skal være gældende i 1 år fra afleveringsdagen.
§ 5 Overdragelser af rettigheder og forpligtigelser m.v.
Ad § 5, stk. 2
Transport kan kun gives til bank eller sparekasse, og entreprenøren vil kun
kunne forvente at få noteret én transport på sit tilgodehavende.
3.2
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
§ 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Ad § 6, stk. 1
Stempelafgift og alle øvrige omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelse afholdes af entreprenøren.
§ 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse
Ad § 7, stk. 1
Bygherren stiller ikke sikkerhed.
3.3
C. Entreprisens udførelse
§ 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver
Ad. § 11, stk. 1
Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang.
Der henvises til afsnit 5, Bestemmelser vedrørende kvalitetssikring.
§ 14 Ændringer i arbejdet
Ad § 14, stk. 3
Bygherren forbeholder sig ret til at trække arbejdet på ejendommen Sundbyvej 6 ud af entreprisen.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
11
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TILFØJELSER TIL AB 92
______________________________________________________________________________________________
§ 17 Bygherren tilsyn
Ad §17, stk. 4
Fra bygherrens side føres stikprøvevis tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
Entreprenøren er pligtig at kontrollere det ham påhvilende arbejde såvel
tidsmæssigt som teknisk i alle detaljer.
Entreprenøren skal dokumentere sit kontrolarbejde i henhold til kontrolplanen. Se afsnit 5, Bestemmelser vedrørende kvalitetssikring.
Entreprenøren har pligt til at underrette bygherrens tilsyn, så snart han erfarer, at andre entreprenørers mangelfulde arbejde vil give anledning til ekstraarbejde i hans egen entreprise.
§ 18 Entreprenørens arbejdsledelse
Ad § 18, stk. 1
Såfremt entreprenøren ikke selv leder det daglige arbejde, skal han meddele
bygherrens tilsyn, hvem der på hans vegne gør det.
§ 19 Byggemøder
Ad § 19, stk. 1
Der afholdes byggemøder i fornødent omfang.
Indsigelse mod et byggemødereferat må ske senest 8 dage efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som godkendt.
3.4
D. Bygherrens betalingsforpligtelser
§ 22 Betaling
Ad § 22, stk. 6
Entreprisen skal udføres til fast pris.
§ 22 Betaling
Ad § 22, stk. 10
Betaling sker i overensstemmelse med bygherrens sædvanlige betalingsbetingelser..
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
12
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TILFØJELSER TIL AB 92
______________________________________________________________________________________________
3.5
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
§ 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Der er fastsat dagbod jf. afsnit 4, Bestemmelser vedrørende tidsstyring.
3.6
F. Arbejdets aflevering
§ 28 Afleveringsforretningen
Ad § 28, stk. 1
En meddelelse til bygherren om, at arbejdet er fuldført (færdigmelding) skal
forstås således:
Entreprenøren indestår ved sin underskrift for, at alle under hans entreprise
forekommende arbejder og leverancer er udført.
Kopi af den udfyldte kontrolplan skal vedlægges færdigmeldingen, som dokumentation på, at den systematiske kontrol er afsluttet.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
13
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
TIDSSTYRING
_____________________________________________________________________________________________
4.0
TIDSSTYRING.
4.1
TIDSPLAN.
Arbejdet skal begyndes og gennemføres i overensstemmelse med den til udbudsmaterialet hørende tidsplan, hvori der også er angivet dagbodsudløsende
tidsfrister for arbejdets udførelse.
4.2
ARBEJDSPLAN.
Arbejdet skal tilrettelæggelse således, at det er til mindst mulig gene for områdets
beboere.
4.3
SANKTIONSBESTEMMELSER.
Dersom de i arbejdsplanen nævnte dagbodsudløsende tidsfrister overskrides, skal
entreprenøren, betale en dagbod på 0,1 procent af sin entreprisesum for hver
arbejdsdags overskridelse, dog min. 2.000 kr.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
14
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
KVALITETSSIKRING
____________________________________________________________________________________________
5.0
KVALITETSSIKRING.
5.1
KVALITETSPLAN.
Entreprenørens tilbud skal inkludere en kvalitetsplan, som han vil udarbejde
og gennemføre arbejdet i overensstemmelse med.
Registreringsskemaer, journalformularer, checklister o. lign. formularer, der
skal anvendes til dette projekt, skal ligeledes være indeholdt, og brugen af
dem skal være beskrevet.
5.2
ENTREPRENØRENS KONTROL OG DOKUMENTATION.
Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitets-krav,
der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt.
Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde på den pågældende aktivitet, og vil bl.a.
medføre tilbageholdelse på acontoudbetalinger og eventuelt i slutopgørelsen, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren.
Hvis tilsynet skønner det nødvendigt, kan arbejdet blive stoppet, indtil den
aftalte kontrol og/eller dokumentation er etableret.
Hvis tilsynet under udførelsen vurderer, og kan begrunde, at kontrol
og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen
uden ekstra betaling.
5.3
BYGHERRENS TILSYN.
Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet udføre
stikprøvevis kontrol, også af entreprenørens kontroldokumentation.
Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvaret for arbejdets korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kvalitetskravene er opfyldt.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
15
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
KVALITETSSIKRING
____________________________________________________________________________________________
Tilsynet skal have fri adgang og mulighed for at foretage en kontrol af entreprenørens kontroldokumentation.
Ovennævnte er også gældende for underentreprenører/leverandører.
5.4
KONTROLDOKUMENTATION.
Hvor der stilles krav af dokumentation til tilsynet skal denne afleveres til tilsynet i 1 eksemplar umiddelbart efter at kontrolresultaterne foreligger, eller
som angivet i kontrolplanen.
Dokumentation ud over kontroldokumentation indgår alene i entreprenørens arkiv.
5.5
1- OG 5-ÅRS EFTERSYN.
Entreprenøren skal uden beregning medvirke ved 1-års og 5-års eftersynet
ifølge AB 92.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
16
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
ARBEJDSPLADSEN
____________________________________________________________________________________________
6.0
BESTEMMELSER VEDR. ARBEJDSPLADSEN.
Efterfølgende afsnit indeholder generelle oplysninger og påbud gældende
for entreprisen. Udgifterne hertil skal være indeholdt i tilbuddet.
6.1
Beliggenhed og adgangsforhold, m.v.
Adgang til byggepladsen sker ad de i området eksisterende veje dog
excl. Adelgade, al unødig færdsel over nabogrunde er forbudt.
Arealer overtages, som de forefindes, og skal afleveres istandsat for påførte skader, ryddede og rengjorte ved arbejdets afslutning.
Beboerne i Adelgade 41 – 51 parkerer deres køretøjer i baggården til disse jendomme og skal have fri færdsel ad den på tegn. nr. H1_N01 viste
adgangsvej.
De på ejendommen øvrige værende bygninger og faste installationer må
ikke beskadiges. Hegn, gærder, træer og anden beplantning må i videst
muligt omfang skånes, og udenfor et bælte på 1 m omkring bygninger
skal der træffes særlig aftale med tilsynet om fjernelse.
Bygherren betaler ikke eventuelt vand- og elforbrug.
6.2
Skure.
Entreprenøren etablerer, tilslutter og vedligeholder skure til eget brug,
samt fjerner disse efter endt brug.
6.3
Parkering.
Ved parkering i området skal der tages hensyn til beboerne.
6.4
Omkringliggende arealer.
Entreprenøren renholder og foretager reparation af eventuelle selvforskyldte skader på veje, rabatter og fortove m.v. i arbejdsområdet.
6.5
Renholdelse.
Entreprenøren er forpligtet til at fjerne eget affald fra arbejdspladsen
Oprydning foretages dagligt ved arbejdstids ophør og efter tilsynets anvisning.
Affald anbringes i containere opstillet af entreprenøren.
Eventuelle affaldscontainere på offentlig vej og fortov: entreprenøren
skal have sikret sig de fornødne tilladelser til containernes placering og
opstilling.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
17
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
ARBEJDSPLADSEN
____________________________________________________________________________________________
Foretages der ikke oprydning efter opfordring fra tilsynet, vil oprydning
blive foretaget på tilsynets foranledning. Udgiften herved vil blive pålagt
entreprenøren.
6.6
Forhold til lodsejere m.v.
Entreprenøren skal i alle forhold vise størst muligt hensyn til lodsejerne
Arbejdet skal generelt tilrettelægges således, at støjgener m.m. reduceres
mest muligt.
Entreprenøren skal sikre, at ovennævnte krav er opfyldt.
Entreprenøren skal, hvor der findes to eller flere teknisk brugbare og økonomisk ligeværdige arbejdsmetoder eller maskiner for at udføre et arbejde anvende den mindst miljøforurenende (støj, lyd, luft, vibrationer etc.).
Henstillinger fra tilsynet skal efterkommes.
6.7
Startmelding.
Entreprenøren skal senest 3 dage før arbejdet går i gang, meddele tilsynet
dette.
Entreprenøren skal registrere eksisterende forhold, specielt eventuelle
skader, som bygningerne eller de omkringliggende arealer måtte være påført forinden arbejdets opstart, og som ikke er indbefattet i entreprisen.
Ved offentlige arealer skal der foreligge en aftale med den pågældende
myndighed.
6.8
Færdigmelding.
Entreprenøren skal inden arbejdets aflevering udbedre alle skader, som
han måtte have påført bygninger, veje m.v. Ved eventuelle skader på offentlige arealer skal der efter udbedring indhentes en skriftlig godkendelse fra den pågældende myndighed. Undtaget herfra er skader, som i henhold til det foregående er godkendt af tilsynet som værende skader, der
ikke kan lastes entreprenøren (jf. "startmelding").
6.9
Vinterforanstaltninger.
Entreprenørens udgifter i forbindelse med de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet.
Der ydes ikke ekstra betaling for udvidede vinterforanstaltninger, men
ved forhandling med bygherren kan der eventuelt ydes tidsfristforlængelse, såfremt vejrliget er af en sådan karakter, at det berettiger hertil.
6.10
Sikkerhedsforanstaltninger
Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren det fulde ansvar for, at
arbejdspladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets anvisninger samt at alle krævede sikkerhedsforanstaltninger er etableret og vedligeholdes. Tilsynspligten med sikkerhedsforanstaltningerne indenfor arbejdsområdet påhviler entreprenøren.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
18
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
ARBEJDSPLADSEN
____________________________________________________________________________________________
Bygherrens forpligtelse i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse
nr. 1181 af 18. december 1992 er overdraget til entreprenøren, der fungerer som sikkerhedskoordinator og varetager dennes opgaver.
Der afholdes sikkerhedsmøde på pladsen hver 2. uge eller efter behov.
Entreprenøren og sikkerhedsrepræsentanterne er pligtige at deltage
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
19
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
NEDBRYDNINGSARBEJDET
____________________________________________________________________________________________
7.0
NEDBRYDNINGSARBEJDET.
7.1
Krav og anvisninger
Der skal opsættes værn omkring arbejdsområder, og hvor der er risiko for nedstyrtning.
Ansvar
Nedbrydningsarbejdet skal udføres under hensyntagen til de konstruktioner og installationer, der skal bibeholdes. Skader på disse skal uden udgifter for bygherren udbedres.
Ansvar for skade på øvrige bygninger på grunden, nabogrunde, veje, stier, forplads, beplantning, etc. påhviler entreprenøren. Det skal ligeledes tilsikres, at alle installationer er
afbrudte, inden arbejdet påbegyndes.
Det er nærværende entreprenørs ansvar at søge de nødvendige tilladelser i forbindelse
med arbejdets gennemførelse. Der foreligger dog nedrivningstilladelse fra Syddjurs
kommune.
Nedbrydningsmaterialet
Alle materialer der nedbrydes er entreprenørens ejendom. De nedbrudte materialer skal
bortkøres fortløbende, efterhånden som arbejdet skrider frem og skal behandles i overensstemmelse med gældende love og regler.
Materiel
Det anvendte materiel til nedbrydning, fritskæring, flammeskæring mv. skal være godkendt og i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.
7.2
Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter alle på tegningerne og i beskrivelsen angivne arbejder og leverancer,
såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Dette gælder alle
nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder under nærværende arbejde i henhold til udbudsskrivelse, nærværende arbejdsbeskrivelse samt de i
tegningsfortegnelsen nævnte tegninger.
Under entreprisen skal også udføres alle interimistiske konstruktioner, der er nødvendige
for arbejdets udførelse.
Stormvejr og lign. kan have ændret tingenes tilstand således, at det ikke lige præcist ser
ud som på de vedlagte fotos.
Der kan nævnes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er
nævnt:
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
20
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
NEDBRYDNINGSARBEJDET
____________________________________________________________________________________________
Nedbrydning og fjernelse af spiresal incl. afpropning af både spildevands- og regnvandsinstallationer ved bygning, afbrydelse af vandstik- og kloakledning og elforsyningskabel udenfor bygningen. Tillukning af åbninger mellem spiresal og de tilstødende bygninger.
Alle nødvendige hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger,
stilladser og nødvendige køreveje etc. skal være indeholdt i tilbuddet.
7.3
Arbejdets udførelse
7.3.1
Nedbrydning af bygning
Eksisterende bygning strippes for vinduer, døre, mv.
Herefter nedbrydes fra tagkonstruktion og nedefter.
Eksisterende kar og rørinstallationer nedbrydes
Eksisterende indvendige vægge nedbrydes
Eksisterende etageadskillelser nedbrydes.
Eksisterende toiletter/bad nedbrydes.
Fundamenter og eventuelle kældre nedbrydes delvist.
Terrændæk og betongulve nedbrydes delvist.
Affald i forbindelse med nedbrydning af bygning bortskaffes ligeledes af nærværende
entreprenør. Affald sorteres og bortkøres iht. gældende regler for området. Det påhviler
nærværende entreprenør at søge de nødvendige tilladelser samt anmelde byggeaffaldet i
nødvendigt omfang.
7.3.2
3. sal og tag.
Halvdelen af ”hus” udført med stålplader over tagniveau fjernes, men udragende maskindel bibeholdes.
Den grønne maskindel bibeholdes
og ”huset” deles ved muren
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
21
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
NEDBRYDNINGSARBEJDET
____________________________________________________________________________________________
Se ovennævnte foto – 3_sal-tag\130909\DSC0069 – ”huset” lukkes ved muren med materialer og i en ikke dårligere kvalitet end eksist. – se også foto udvendig/130909\
DSC0017-0020.
”Hus” med maskindel til bevaring.
”huset” deles og den tilbageblevne
del lukkes
Den ene beholder på stålkonstruktionen på 2. sal skal bibeholdes. Idet den skæres fri og
løftes ned. Den placeres på grunden – 2A - ved Ndr. Strandvej vest for bygningerne – se
tegn. nr. H1_N02 – se også foto 3_sal-tag \130909\DSC0102 - 0106.
7.3.3
Kælder.
Ristegulv og maskineri m.m. fjernes samt skillevægge og fundamenter til bæring af ristegulvet – se f. eks. foto kælder_stue\130909\DSC 0166 – 0167. Betongulvet fjernes ligeledes dog kun den del, der er mere end 2,0 m fra fundamenterne. Der udføres 2 x 10
stk. ø 100 mm huller i betongulvet langs facaderne ca. 0,5 m fra fundamenterne.
Fundamenter/ydermure nedtages til overkant af terræn.
7.3.4
Eksisterende indvendige installationer
Eksisterende installationer (vand, varme, afløb, telefon og el samt det tidligere produktionsapparat) nedbrydes og bortskaffes iht. gældende regler.
Installationer, som har forbindelse til en blivende bygning, overskæres og afproppes – se
f. eks. nedenviste foto.
Eksisterende varmtvandsbeholdere skal nedskæres og fjernes.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
22
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
NEDBRYDNINGSARBEJDET
____________________________________________________________________________________________
Rørene afskæres på den indvendige
side af den blivende bygning og afproppes.
7.3.5
Sammenbygninger.
Ved sammenbygninger med blivende bygninger skal facademurene skæres, og den frilagte fals skal berappes.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
23
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
NEDBRYDNINGSARBEJDET
____________________________________________________________________________________________
Muren nedrives til overkant af eksist. murkrone, og der udføres afdækning som eksist.
Tagnedløb over cisterne/vandsamler
fjernes, mens cisterne og resten af
tagnedløbet bibeholdes og fastgøres
7.3.6
Jordarbejde.
Nedbrydningsområdet afrettes i niveau med det omliggende terræn, og der afsluttes med
muld, som tilsås med græs.
7.3.7
Inventar.
Det oprindelige produktionsapparat er stort set ikke fjernet.
7.3.8
Udvendige installationer og ledningsanlæg.
7.3.8.1
Vand.
Vandstikkene er ikke afbrudt, men hvis der stødes på en vandledning foretages en afbrydelse og samtidig kontaktes tilsynet. Arbejdet skal ikke være indeholdt i tilbuddet.
Afbrydelsen skal foretages af en aut. vvs-installatør. I KS-mappen skal der være dokumentation for afbrydelse og placering. Hvor ledninger er afbrudt, skal de indmåles på
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
24
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
NEDBRYDNINGSARBEJDET
____________________________________________________________________________________________
skitser, som skal afleveres til bygherren. Placeringen afmærkes med pæl med indskription ”Vand”.
7.3.8.2
El.
Der er indlagt el i alle bygningerne. Placering af udvendige elkabler er ukendt. Entreprenøren skal afsøge terrænet langs fundamenterne for at konstatere eventuelle el-kabler.
Ved registering kontaktes tilsynet.
7.3.8.3
Kloak.
Bygningen har kloakledninger, som opgraves og fjernes. Afbrydelse foretages udenfor
bygningen.
Afbrydelserne skal foretages af en aut. kloakmester, som har autorisation i Syddjurs
kommune. I KS-mappen skal der være dokumentation for hvor ledningerne er afbrudt og
deres placering. Placeringen afmærkes med pæl med indskription enten ”regnvand” eller
”spildevand”.
7.3.8.4
Udvendigt hegn.
Det udvendige hegn nedtages og placeres sammen med betonfødderne på pladsen ved
Ndr. Strandvej.
Entreprenøren skal selv afspærre og opsætte fornødent hegn.
Efter endt nedbrydning opsættes det eksist. hegn langs nedbrydningsgrænsen og hen til
det eksist. hegn ved maltfabrikkens hovedindgang.
7.3.8.5
Overflader til aflevering.
Grundene afrettes og der tilfyldes med grus, som komprimeres inden udlægning af muld,
og der må ikke ligge materialerester fra hverken bygning eller fundament m.m.
7.3.9
Dokumentation.
Entreprenøren skal dokumentere at bortkørte og fjernede materialer m.m er deponeret i
henhold til gældende bestemmelser ligeledes skal entreprenøren selv indhente eventuelle
køretilladelser.
De nødvendige tilladelser til gennemførelse af nedbrydningerne m.m. excl. nedrivningstilladelse fra Syddjurs kommune, skal entreprenøren selv indhente ved vejmyndigheder
m.v.
Entreprenøren skal dokumentere komprimeringen af bundsikringsgruset i de tilfyldte
områder med 2 stk. 0,30 m’s dybde i hver. Prøverne skal være jævnt fordelt over hele
arealet.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
25
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
ACCEPT
_____________________________________________________________________________________________
ACCEPT.
Vedr.
:
Nedbrydning af del af bygningerne på Maltfabrikken, Adelgade
41A, 8400 Ebeltoft.
Parter
:
Bygherre
: SYDDJURS KOMMUNE
Hovedgaden 77,
8410 Rønde
Entreprenør
:
Omfang
:
I henhold til udbudsmaterialet incl. rettelsesblad nr.
Garanti
:
Garantistillelsen som anført i udbudsmaterialet AB 92 § 6 stk. 2 og
stk. 4 på i alt
Fra aflevering og 1 år frem
10 %
er gældende og vil blive frigivet jf. efternævnte forbehold efter arbejdets færdiggørelse. Garantistillelsen fremsendes til rådgiveren senest 10 dage efter modtagelse af ACCEPTEN.
Accept
:
Denne accept skal straks returneres til rådgiveren i underskrevet stand.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
26
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
ACCEPT
_____________________________________________________________________________________________
Leverancer
:
Entreprenøren er forpligtet til at sikre sine ydelsers kvalitet i overensstemmelse med god praksis herfor, således at skader og andre svigt
undgåes.
Nødvendig reservation af materialer må foretages, så forsinkelser af
den grund undgåes.
Entreprisesum
:
Tilbudssum excl. moms
25 % moms
kr.
kr.
-----------------------------------
Entreprisesum incl. moms
kr.
=====================
Skriver kroner :
Faktura vil blive udbetalt i henhold til Syddjurs kommunes betalingsbetingelser.
Særlige forhold
:
Entreprenøren påtager sig at udføre arbejderne til fuld og endelig aflevering af arbejdet.
Evt. uforudsete arbejder vil ikke blive honoreret, hvis der ikke inden
arbejdets påbegyndelse er indgået skriftlig aftale herom på aftaleseddel eller indført i byggemødereferat og godkendt af bygherren.
Tidsplan
:
Byggeriet påbegyndes straks og skal være afsluttet i henhold til den
overordnede tidsplan i udbudsmaterialet. Detailtidsplan udarbejdes i
samarbejde med rådgiveren.
Forbehold
:
Nærværende ACCEPT kan ikke overdrages til andre.
Bankgarantien skal indeholde følgende ordlyd:
Frigivelsen sker på entreprenørens anfordring, efter at det er konstateret, at arbejdet er uden mangler efter, at årsgennemgange og mangelafhjælpning har fundet sted.
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov
Syddjurs kommune
27
Nedbrydning af spiresal, del af Maltfabrikken, Ebeltoft
ACCEPT
_____________________________________________________________________________________________
Som entreprenør :
Som bygherre :
Den ............................
Den.........................
----------------------------------
------------------------------
Underskrift og stempel
Underskrift og stempel
________________________________________________________________________________________________________________
1601 - SBM/MV
Rådg. ingeniørfirma Mogens Vesterskov