NOX CMU • N232 - ARAS Security A/S

Korrekt og
Rettidigt Brug af
STADS
Indskrivning, skift og ophør
Til administrative ansatte på Aalborg Universitet, som håndterer de studerendes data i
STADS.
December 2013
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Dette dokument er udarbejdet i efteråret 2008. Dokumentet er blevet til på baggrund af
arbejdet i en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af direktionen. Dokumentet beskriver hvorledes man indskriver de studerende, skifter mellem forskellige uddannelseselementer og til
slut foretager et korrekt ophør. Der er tale om fælles retningslinjer for hele AAU.
I forbindelse med indskrivning, skift og ophør er der tit mange valg, der skal træffes i forbindelse med data. I forhold til f.eks. statistik og ledelsesinformation er det hensigtsmæssigt, at
man benytter samme type data ensartet på hele AAU. Men også i forbindelse med at sikre
de studerende korrekt SU, forhindre at studerende får tilbagebetalingskrav, sikre at vi får BA
bonus, og at vi opfylder myndighedskravene mm. er det vigtigt, at alle data er korrekte og
rettidige. Det har også betydning i forhold til andre IT-systemer, idet STADS samkøres med
US2000, som er SU-styrelsens IT-system.
Det samlede dokument er tænkt som en køreplan til oprettelse af data inden for områderne
indskrivning, skift (ramme, uddannelsesdel, studieretning og studieordning) og ophør. For
nyansatte vil det være gavnligt at læse og følge hele vejledningen i forbindelse med oprettelse af data. Andre ansatte kan få genopfrisket deres viden (fx er der beskrevet hvilke indskrivningsmåder og ophørsårsager, der skal benyttes af de forskellige kontorer).
...........................................................................................................................................
Den 20. marts 2009/HMI
Ændringshistorik
Periode
Aktivitet
Udført af
September 2008
Marts 2009
December 2013
Dokument oprettet
Ajourført
Tilrettet og ajourført
Arbejdsgruppen
HMI
CMSP/Arbejdsgruppen
1
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Indholdsfortegnelse
1. Vejledning til indskrivning ............................................................................................. 3
1.1 Indskrivningsmåder .......................................................................................................... 4
Indskrivningsmåder til anvendelse af Studiekontoret (ordinære studerende) ................. 4
Indskrivningsmåder til anvendelse af Studiekontoret (gæstestuderende) ....................... 6
Indskrivningsmåder til anvendelse af Studiekontoret (Adgangskursus) ........................... 7
Indskrivningsmåder til anvendelse af Internationalt Kontor ............................................. 8
Indskrivningsmåder til anvendelse af Fakultetskontoret (ordinære studerende)........... 11
Indskrivningsmåder til anvendelse af Fakultetskontoret (Adgangskursus) ..................... 13
Indskrivningsmåder til anvendelse af Sekretariat for Efter- og videreuddannelse ......... 14
1.2 Vejledning i indskrivning til ramme ................................................................................ 16
1.3 Arbejdsgang for registrering m.v. af indskrivninger i iSTADS (Studiekontoret) ............. 18
1.4 Arbejdsgang for vip fra Internationalt Kontors database til STADS ............................... 21
2. Vejledning til internt studieskift .................................................................................. 23
2.1 Oversigt over administration af studieskiftere .............................................................. 24
2.2 Skift af ramme ................................................................................................................ 25
2.3 Skift af uddannelsesdele ................................................................................................ 27
2.4 Skift af studieretning ...................................................................................................... 30
2.5 Skift af studieordning ..................................................................................................... 31
3. Vejledning til registrering af udmeldelse/ophør ........................................................... 35
3.1 Udmeldelsesårsager ....................................................................................................... 37
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Studiekontoret .................................................... 37
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Internationalt kontor .......................................... 38
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Fakultetskontorerne ........................................... 40
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Sekretariatet for Efter- og videreuddannelse .... 41
3.2 Annullering af udmeldelse ............................................................................................. 43
3.3 Jobbestilling af udmeldelse for en gruppe af studerende ............................................. 44
4. Vejledning til registrering af orlov ............................................................................... 45
5. Arb.gang for behandling af kontrakter for aktiverede og revalidender ......................... 46
2
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
1. Vejledning til indskrivning
På Studiekontoret (SK), Internationalt Kontor (IK), Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse
(EVU) samt på de 4 Fakultetskontorer (FAK) indskrives de studerende til uddannelsesrammer
og der sondres i STADS mellem følgende fire indskrivningshjemler:
-
Ordinær (SK, FAK, IK)
Gæstestuderende (SK, IK)
Adgangskursus (SK)
Åben Uddannelse (EVU)
Eftersom indskrivningshjemlen er fast/entydigt knyttet til uddannelsesrammen, kan hjemlen
ikke ændres i forbindelse med indskrivning af en studerende - man skal således i forbindelse
med indskrivningen udvælge en ramme, der har den ønskede indskrivningshjemmel.
Til de enkelte indskrivningshjemler findes én eller flere indskrivningsmåder, der nærmere
angiver, hvorledes den studerende er indskrevet til den pågældende uddannelsesramme.
Nærværende vejledning vil omhandle indskrivningsmåderne for rammer med indskrivningshjemmel.
I forbindelse med valg af indskrivningsmåde skal det indledende bemærkes, at indskrivningsmåden i visse tilfælde er afgørende for, hvorvidt den studerende bliver indskrevet til en
ramme med studieordning eller en enkeltfagsramme. Indskrivning til enkeltfagsrammer er
kun muligt for rammer med indskrivningshjemmel ’åben uddannelse’ og ’gæstestuderende’.
De datoer der registreres i forbindelse med indskrivninger, rammeskift osv. skal afspejle
den studerendes færden. Datoerne har samtidig en stor betydning for gruppedannelse,
statistik, SU/dagpenge og den samlede beståelsestid for uddannelserne.
3
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
1.1 Indskrivningsmåder
Indskrivningsmåder til anvendelse af Studiekontoret (ordinære studerende)
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KOT
UKO
OVF
GEN
DKA
KDK
KUD
AFR
Optaget gennem KOT
Optaget uden om KOT
Overflyttet fra anden institution
Genoptaget
Indskrevet på kandidatuddannelse
Indskrevet på kandidatuddannelse med bachelor fra anden dansk inst.
Indskrevet på kandidatuddannelse med bachelor fra udenlandsk inst.
Indskrevet til afrundet uddannelse
Datovejledning:
Alle optagne og indskrevne inden 1.sep./1.feb. indskrives pr. 1.sep./1.feb.
Alle optagne og indskrevne efter 1.sep./1.feb. indskrives til den faktiske optagelsesdato
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KOT
Optaget gennem KOT
Anvendelse
Indskrivningsmåde tildeles automatisk ved overførsel af nyindskrevne fra delsystem Optagelse til delsystem studerendes rammer. Endvidere anvendes indskrivningsmåden ved indskrivning af studerende udenom delsystem Optagelse, dog som udgangspunkt kun til bachelor- og professionsbacheloruddannelser (dvs. start på ny uddannelse) og dermed ikke til
kandidatuddannelser.
Bemærkninger
Rammen skal altid have den reelle startdato og ikke en evt. tidligere rammes startdato.
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i
STADS. De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
UKO
Optaget uden om KOT
Anvendelse
Indskrivningsmåden tildeles studerende, der optages og indskrives udenom KOT på bachelor- og professionsbacheloruddannelser, men ellers betragtes på samme måde som KOT optagne.
Bemærkninger
Rammen skal altid have den reelle startdato og ikke en evt. tidligere rammes startdato.
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i
STADS. De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
4
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Indskrivningsmåde
OVF
Overflyttet fra anden institution
december 2013
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes, hvis en studerende overflyttes (i princippet med fuld ’merit’)
fra en anden uddannelsesinstitution.
Bemærkninger
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i
STADS. De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
GEN
Genoptaget
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes i de tilfælde, hvor en studerende efter at have været udmeldt
fra en uddannelsesramme ønsker at blive genindskrevet/-optaget til samme ramme.
Bemærkninger
I forbindelse med genindskrivning angives som indskrivningsdato datoen for genindskrivning.
Startdatoer for tidligere valgte uddannelsesdele/studieretninger og studieordninger skal
være de samme som for den oprindelige ramme.
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver automatisk overført til US2000. De studerende får ikke
automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
DKA
Indskrevet på kandidatuddannelse
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes ved indskrivning til en kandidatuddannelse, hvor der ikke er
direkte overgang fra den studerende har bestået en bacheloruddannelse eller tilsvarende
ved egen Institution til indskrivningen på kandidatuddannelsen.
Bemærkninger
Anvendes KUN, hvis KEI, KDK, KUD eller KDE ikke er dækkende.
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i
STADS. De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KDK
Indskrevet på kandidatuddannelse med bachelor fra anden dansk inst.
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatuddannelse i de tilfælde, hvor
den studerende har bestået en bacheloruddannelse eller tilsvarende ved en anden uddannelsesinstitution.
Bemærkninger
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i
STADS. De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KUD
Indskrevet på kandidatuddannelse med bachelor fra udenlandsk inst.
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatuddannelse i de tilfælde, hvor
den studerende har bestået en bacheloruddannelse eller tilsvarende ved en anden udenlandsk uddannelsesinstitution.
Bemærkninger
SU‼ Indskrivningen i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i
STADS. De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
5
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Indskrivningsmåde
AFR
Indskrevet til afrundet uddannelse
december 2013
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes ved indskrivning til en kandidat-dispensationsramme i de tilfælde, hvor der gives dispensation til at følge kandidatprøver (op til 30 ECTS).
Bemærkninger
Man er ikke optaget på en kandidatuddannelse, man får dispensation til at følge kandidatprøver.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Hvis en studerende bliver afmeldt en ordinær kandidatudmeldelse og bliver tilmeldt en
dispensationsramme, SKAL SU-kontoret ALTID have besked (gerne via [email protected]), så SUkontoret kan ændre SU-tildelingen samt forhindre et tilbagebetalingskrav.
SU-kontoret ændrer manuelt SU-tildelingen i US2000, da de studerende ikke længere er berettiget til at modtage SU til en kandidatuddannelse. Hvis de studerende ikke har opbrugt
alle sine SU-klip på bacheloruddannelsen, vil de studerende automatisk blive tildelt SU til bacheloruddannelsen. De studerende, som har opbrugt alle SU-klip på bacheloruddannelsen,
har mulighed for at søge om slutlån.
Den ordinære kandidatuddannelse skal lukkes med ”afmeldt af institutionen”, da SU’en SKAL
stoppe pr. udmeldelsesdatoen.
Indskrivningsmåder til anvendelse af Studiekontoret (gæstestuderende)
Forkortelse
Indskrivningsmåde
GDK
GDS
AFR
Gæstestuderende fra anden dansk institution
Gæstestuderende fra anden dansk institution med studieordning
Indskrevet til afrundet uddannelse
Forkortelse
Indskrivningsmåde
GDK
Gæstestuderende fra anden dansk institution (Anv. kun af Studiekontoret)
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning af danske gæstestuderende (studerende, der
er indskrevet ved en anden dansk uddannelsesinstitution), og som skal indskrives til en enkeltfagsramme.
Bemærkninger
Studiekontoret forestår indskrivning til rammen, mens fakultetskontorerne indsætter de
relevante enkeltfag i rammen.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
GDS
Gæstestuderende fra anden dansk institution med studieordning (Anv. kun af
Studiekontoret)
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning af danske gæstestuderende (studerende, der
er indskrevet ved en anden dansk uddannelsesinstitution), der indskrives til en ramme med
studieordning
Bemærkninger
Vil typisk skulle anvendes ved indskrivning til f.eks. Tilvalgsfag.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
6
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Indskrivningsmåde
AFR
Indskrevet til afrundet uddannelse
december 2013
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes ved indskrivning til en kandidat-dispensationsramme i de tilfælde, hvor der gives dispensation til at følge kandidatprøver (op til 30 ECTS).
Bemærkninger
Man er ikke optaget på en kandidatuddannelse, man får dispensation til at følge kandidatprøver.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Hvis en studerende bliver afmeldt en ordinær kandidatudmeldelse og bliver tilmeldt en
dispensationsramme, SKAL SU-kontoret ALTID have besked (gerne via [email protected]), så SUkontoret kan ændre SU-tildelingen samt forhindre et tilbagebetalingskrav.
SU-kontoret ændrer manuelt SU-tildelingen i US2000, da de studerende ikke længere er berettiget til at modtage SU til en kandidatuddannelse. Hvis de studerende ikke har opbrugt
alle sine SU-klip på bacheloruddannelsen, vil de studerende automatisk blive tildelt SU til bacheloruddannelsen. De studerende, som har opbrugt alle SU-klip på bacheloruddannelsen,
har mulighed for at søge om slutlån.
Den ordinære kandidatuddannelse skal lukkes med ”afmeldt af institutionen”, da SU’en SKAL
stoppe pr. udmeldelsesdatoen.
Indskrivningsmåder til anvendelse af Studiekontoret (Adgangskursus)
Ved indskrivning til adgangskursus findes der kun én indskrivningsmåde (se også nedenstående). Ved indskrivningen kan der i øvrigt pt. vælges mellem nedenstående uddannelsesdele, der svarer til de forskellige uddannelsesforløb, der findes for adgangskursus:





1-årlig forløb
1½-årlig forløb
Supplering (dvs. udvalgte fag)
Turbokurser (afholdes inden studiestart)
Maskinmesteruddannelse
Forkortelse
Indskrivningsmåde
ADG
Indskrevet til adgangskursus
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes for samtlige studerende, der indskrives til adgangskursus.
Bemærkninger
SU‼ Indskrivningen bliver ikke automatisk overført til US2000. Ved studieskift inden for adgangskursus skal der gives besked til SU-kontoret.
7
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Indskrivningsmåder til anvendelse af Internationalt Kontor
Forkortelse
Indskrivningsmåde
PRS
PRO
KDE
BUD
IPR
IPS
KEI
EOD
Udenlandsk udvekslingsstuderende, programstuderende, med studieordning
Udenlandsk udvekslingsstuderende, programstuderende
Indskrevet direkte på kandidatuddannelse som degree-studerende
Udenlandske studerende indskrevet på bacheloruddannelse
Udenlandsk udvekslingsstuderende, ikke program
Udenlandsk udvekslingsstuderende, ikke programstuderende, med studieordn.
Direkte indskrivning på kandidatuddannelse med bachelor fra egen institution
Direkte indskrivningsmåde på kandidatuddannelse som degree-studerende med
dansk baggrund og med studieordning
Direkte indskrivning på kandidatuddannelse som degree-studerende med udenlandsk baggrund og med studieordning
Indskrivning som gæstestuderende med studieordning fra dansk institution
Indskrivning som gæstestuderende med studieordning fra udenl. institution
Freemovers - Enkeltfag
EOU
EGD
EGU
FRE
Datovejledning:
Ved udvidet indskrivning til længere forløb, anvendes oprindelige startdato på første indskrivning.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
PRS
Udenlandsk udvekslingsstuderende, programstuderende, med studieordning
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning af udenlandske programstuderende (studerende, der er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, der er anerkendt under
et program), der indskrives til en ramme med studieordning.
Bemærkninger
Hvilke udenlandske studerende, der er hhv. program og ikke programstuderende afklares via
Internationalt Kontor.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
PRO
Udenlandsk udvekslingsstuderende, programstuderende
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning af udenlandske programstuderende (studerende, der er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, der er anerkendt under
et program), der indskrives til en enkeltfagsramme.
Bemærkninger
Hvilke udenlandske studerende, der er hhv. program og ikke programstuderende afklares via
Internationalt Kontor. Angående indsættelse af enkeltfag se også bemærkninger til GDK
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
 Internationalt Kontor forestår indskrivning til rammen, mens fakultetskontorerne indsætter de relevante
enkeltfag i rammen
8
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KDE
Indskrevet direkte på kandidatuddannelse som degreestuderende
december 2013
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatramme i de tilfælde, hvor den
studerende har bestået en bacheloruddannelse eller tilsvarende ved en udenlandsk uddannelsesinstitution.
Bemærkninger
Anvendes også når der skiftes fra ramme (1 og 2 sem.) med indskrivningsmåde PRO eller
PRS.
SU‼ SU-indskrivning i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes
i STADS. De studerende får IKKE automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
BUD
Udenlandske studerende indskrevet på bacheloruddannelse
Anvendelse
Indskrivningsmåde tildeles udenlandske studerende (adgangsgivende eksamen fra udenlandsk inst.), som overflyttes til AAU på bacheloruddannelse
Bemærkninger
Kan evt. bruges til studerende på kommende betalingsstudier.
SU‼ SU-indskrivning i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes
i STADS. De studerende får IKKE automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
IPR
Udenlandsk udvekslingsstuderende, ikke program
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning af udenlandske programstuderende (studerende, der er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt
under et program), der indskrives til en enkeltfagsramme.
Bemærkninger
Hvilke udenlandske studerende, der er hhv. program og ikke programstuderende afklares via
Internationalt Kontor. Angående indsættelse af enkeltfag se også bemærkninger til GDK
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
IPS
Udenlandsk udvekslingsstuderende, ikke programstuderende, med studieordning
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning af udenlandske ikke programstuderende (studerende, der er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, der er ikke anerkendt
under et program), der indskrives til en ramme med studieordning.
Bemærkninger
Hvilke udenlandske studerende, der er hhv. program og ikke programstuderende afklares via
Internationalt Kontor.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
 Internationalt Kontor forestår indskrivning til rammen, mens fakultetskontorerne indsætter de relevante
enkeltfag i rammen
9
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KEI
Direkte indskrivning på kandidatuddannelse med bachelor fra egen institution
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatramme i de tilfælde, hvor den
studerende er udenlandsk statsborger og har bestået en bacheloruddannelse ved egen institution (AAU) umiddelbart før indskrivningen.
Fra: http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/4383
§22, Stk. 3. Ansøgere med udenlandsk statsborgerskab, der søger om 1) indskrivning på en
engelsksproget bacheloruddannelse eller 2) optagelse eller indskrivning på en engelsksproget kandidatuddannelse, skal indgive ansøgning til Internationalt Kontor på Aalborg Universitet. For disse gælder andre ansøgningsfrister end angivet i § 23
Bemærkninger
Anvendes i de tilfælde, hvor den studerende aktivt har tilkendegivet ønske om indskrivning
til en kandidatuddannelse. Hvor bachelordelen er afsluttet umiddelbart før indskrivningen til
kandidatrammen anvendes 1. september som startdato.
SU‼ SU-indskrivning i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes
i STADS. De studerende får IKKE automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
EOD
Direkte indskrivningsmåde på kandidatuddannelse som degree-studerende med
dansk baggrund og med studieordning
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatramme for en dansk studerende.
Det forventes, at den studerende har bestået, hvad der svarer til bachelor niveau.
Bemærkninger
SU‼ SU-indskrivning i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes
i STADS. De studerende får IKKE automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
EOU
Direkte indskrivning på kandidatuddannelse som degree-studerende med udenlandsk baggrund og med studieordning
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatramme for en udenlandsk studerende. Det forventes, at den studerende har bestået, hvad der svarer til bachelor niveau.
Bemærkninger
SU‼ SU-indskrivning i STADS bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes
i STADS. De studerende får IKKE automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
EGD
Indskrivning som gæstestuderende med studieordning fra dansk institution
Anvendelse
Bruges til at indskrive Erasmus Mundus gæstestuderende fra anden dansk institution.
Bemærkninger
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
10
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Forkortelse
Indskrivningsmåde
EGU
Indskrivning som gæstestuderende med studieordning fra udenl. institution
Anvendelse
Bruges til indskrivning af gæstestuderende fra en udenlandsk institution.
Bemærkninger
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
FRE
Indskrivning som Freemovers på Enkeltfag
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til udenlandske gæstestuderende, som læser enkeltfag (med
deltagerbetaling).
Bemærkninger
Indskrivningsmåder til anvendelse af Fakultetskontoret (ordinære studerende)
Forkortelse
Indskrivningsmåde
AFR
KEI
SEK
TEK
IRE
SKI
Indskrevet til afrundet uddannelse
Direkte indskrivning på kandidatuddannelse med bachelor fra egen institution
Studieskift i form af sektorskift (Bruges kun af TEK-NAT-SUND)
Teknisk studieskift
Ikke ressourceudløsende - Anvendes kun af SAMF (Kina-studerende)
Skiftet studium inden for egen institution (uden ny optagelse)
Forkortelse
Indskrivningsmåde
AFR
Indskrevet til afrundet uddannelse
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes ved indskrivning til en kandidat-dispensationsramme i de tilfælde, hvor der gives dispensation til at følge kandidatprøver (op til 30 ECTS).
Bemærkninger
Man er ikke optaget på en kandidatuddannelse, man får dispensation til at følge kandidatprøver.
SU‼ Der kan ikke søges om SU til denne indskrivning.
Hvis en studerende bliver afmeldt en ordinær kandidatudmeldelse og bliver tilmeldt en
dispensationsramme, SKAL SU-kontoret ALTID have besked (gerne via [email protected]), så SUkontoret kan ændre SU-tildelingen samt forhindre et tilbagebetalingskrav.
SU-kontoret ændrer manuelt SU-tildelingen i US2000, da de studerende ikke længere er berettiget til at modtage SU til en kandidatuddannelse. Hvis de studerende ikke har opbrugt
alle sine SU-klip på bacheloruddannelsen, vil de studerende automatisk blive tildelt SU til bacheloruddannelsen. De studerende, som har opbrugt alle SU-klip på bacheloruddannelsen,
har mulighed for at søge om slutlån.
Den ordinære kandidatuddannelse skal lukkes med ”afmeldt af institutionen”, da SU’en SKAL
stoppe pr. udmeldelsesdatoen.
11
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Forkortelse
Indskrivningsmåde
KEI
Direkte indskrivning på kandidatuddannelse med bachelor fra egen institution
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatramme i de tilfælde, hvor den
studerende har bestået en bacheloruddannelse ved egen institution umiddelbart før indskrivningen.
Bemærkninger
Anvendes i de tilfælde, hvor den studerende aktivt har tilkendegivet ønske om indskrivning
til en kandidatuddannelse. Hvor bachelordelen er afsluttet umiddelbart før indskrivningen til
kandidatrammen anvendes 1. september som startdato.
SU‼ Indskrivningen bliver overført til US2000 samme dag som indskrivning oprettes i STADS.
De studerende får ikke automatisk SU, det skal de selv søge om.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
SEK
Studieskift i form af sektorskift (Bruges kun af TEK-NAT-SUND)
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes i de tilfælde, hvor en studerende skifter retning inden for
samme uddannelse (f.eks. fra TEK til TEK eller fra NAT til NAT med fuld merit).
Bemærkninger
Husk at anvende de(n) oprindelige startdato(er) på den nye ramme og de nye uddannelsesdele. Må IKKE bruges ved skift fra BA til diplom eller omvendt – i disse tilfælde skal der altid
bruges indskrivningsmåden SKI.
SU‼ Der overføres ingen ny indskrivning til SU.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
TEK
Teknisk studieskift
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes, hvis der foretages rammeskift af rent tekniske årsager, typisk,
hvor indskrivningen til den nye ramme foretages uden aktiv tilkendegivelse fra den studerende (fx hvor der er kommet en ny bekendtgørelse).
Bemærkninger
KUN til skift inden for den helt samme uddannelse (samme BA til samme BA eller samme KA
til samme KA). For at lukningen af den ”gamle” ramme ikke forsager at SU’en bliver stoppet,
er det vigtigt at man i samme arbejdsgang laver et rammeskift i RA034 eller med jobbet
RARAMSKU. Husk at anvende de(n) oprindelige startdato(er) på den nye ramme og de nye
uddannelsesdele.
SU‼ Der overføres ingen ny indskrivning til SU. Den afbrudte uddannelsesramme skal lukkes
med udmeldelsesårsagen ”Afbrudt pga. studieskift”; ellers vil de studerende modtage et
tilbagebetalingskrav.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
IRE
Ikke ressourceudløsende – Anvendes kun af SAMF (Kina-studerende)
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes til indskrivning til en kandidatramme i de tilfælde, hvor indskrivningen er rent administrativt – dvs. den studerende kan få adgang til mail, moodle, AUB
mv.
Bemærkninger
SU‼ Indskrivningsmåden udløser ikke SU.
12
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Indskrivningsmåde
SKI
Skiftet studium inden for egen institution (uden ny optagelse)
december 2013
Anvendelse
Indskrivningsmåden anvendes i de tilfælde, hvor en studerende skifter studium/uddannelse
uden fornyet optagelse f.eks. fra professionsbachelor til bachelor, fra TEK til NAT, fra kandidatuddannelsen i Dansk til kandidatuddannelsen i Tysk eller ved skift efter basisuddannelse.
Bemærkninger
SU‼ Indskrivningen bliver overført til US2000 samme dag som indskrivningen oprettes i
STADS, hvis man i samme sagsgang udfører et rammeskift i RA034 (se afsnit 2.1 for ”rammeskift”). SU’en stopper fra den dato, hvor den oprindelige ramme lukkes. Fakultetskontoret
skal give de studerende skriftlig besked om, at uddannelsesskiftet er godkendt og fra
hvornår, samt at de studerende skal søge om SU på ny. De kan tidligst søge fra den måned,
hvor SU-kontoret modtager ansøgningen. Der skal som hovedregel indskrives 1. feb. eller 1.
sep. Der må ikke være et slip mellem udmeldelsesdatoen og indskrivningsdatoen, så de studerende mister SU i denne periode (med mindre de reelt skal være uden for uddannelse). Hvis
der undtagelsesvis indskrives med tilbagevirkende kraft, skal der altid gives besked via mail
til SU-kontoret ([email protected]), da den studerende ellers vil få et tilbagebetalingskrav.
Indskrivningsmåder til anvendelse af Fakultetskontoret (Adgangskursus)
Forkortelse
Indskrivningsmåde
ADT
Teknisk studieskift til anden adgangskursusramme
Anvendelse
Indskrivningsmåde tildeles ved teknisk studieskift til anden kursusramme
Bemærkninger
SU‼ Der overføres ingen ny indskrivning til SU. Ved studieskift indenfor adgangskursus, skal
der gives besked til SU-kontoret [email protected]
13
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Indskrivningsmåder til anvendelse af Sekretariat for Efter- og videreuddannelse
Forkortelse
Indskrivningsmåde
DEL
HEL
ENF
TOM
TOS
SES
MAS
DIP
FAK
Indskrevet på deltidsuddannelse
Indskrevet på deltidsuddannelse på fuld tid
Indskrevet på enkeltfag
Indskrevet på tompladsordning
Indskrevet på tompladsordning med studieordning
Indskrevet som selvstuderende
Indskrevet på Masteruddannelse
Indskrevet på Diplomuddannelse
Fagspecifikke kurser
Hvis den studerende skal optages til en ramme (tomplads og enkeltfag), som den studerende
tidligere har været optaget på, SKAL den samme ramme genbruges.
Forkortelse
Indskrivningsmåde
DEL
Indskrevet på deltidsuddannelse
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges generelt ved indskrivning på Efter og Videreuddannelse
Bemærkninger
Forkortelse
Indskrivningsmåde
HEL
Indskrevet på deltidsuddannelse på fuld tid
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges ved indskrivning til et studium, hvor studieordningen også udbydes som ”ordinær” studie.
Bemærkninger
Forkortelse
Indskrivningsmåde
ENF
Indskrevet på enkeltfag
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til de studerende der kun følger et eller få enkelte fag af en deltidsuddannelse
Bemærkninger
Forkortelse
Indskrivningsmåde
TOM
Indskrevet på tompladsordning
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til studerende der ønsker at deltage i et eller flere fag på en ordinær uddannelse
Bemærkninger
14
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Indskrivningsmåde
TOS
Indskrevet på tompladsordning med studieordning
december 2013
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til studerende der ønsker at deltage i et afrundet forløb (f.eks.
BA-tilvalg) på en ordinær uddannelse, hvortil der er en STADS studieordning
Bemærkninger
Forkortelse
Indskrivningsmåde
SES
Indskrevet som selvstuderende
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til studerende, der ikke ønsker at følge undervisningen men blot
gå til eksamen (dog ikke under tomplads)
Bemærkninger
Må ikke anvendes til studerende der ønsker et 4 eksamensforsøg på en ordinæruddannelse
Forkortelse
Indskrivningsmåde
MAS
Indskrevet på Masteruddannelse
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til studerende der, der læser en hel Masteruddannelse
Bemærkninger
Anvendes f.eks. til MAP
Forkortelse
Indskrivningsmåde
DIP
Indskrevet på Diplomuddannelse
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til studerende der, der læser en hel Diplomuddannelse
Bemærkninger
Anvendes f.eks. til HD
Forkortelse
Indskrivningsmåde
FAK
Indskrevet til Fagspecifikke kurser
Anvendelse
Indskrivningsmåden bruges til kurser, der ikke er formelt kompetencegivende, men bygger
på en eksisterende og/eller kommende BA og KA-uddannelse.
Bemærkninger
Der udstedes ikke eksamensbevis, men ind imellem kursusbevis og de udløser et særligt taxametertilskud, der beregnes efter timer og ikke ECTS. Kurserne skal have en varighed på
mindst 30 timer til max 120 timer fordelt på 1-4 uger, heraf mindst 5 undervisningsdage jf.
deltidsbekendtgørelsens (Bek.nr. 1188 af 7/12 2009) § 6.
15
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
1.2 Vejledning i indskrivning til ramme
Når der indskrives til en uddannelse (med undtagelse af KOT), gøres dette i RA034. Skærmbilledet findes under Rammer – Indskrivningsforhold – Indskrivning.
Blok 1:
indtastes den studerendes cpr.nr. efterfulgt af retur.
Blok 2:
indtastes den relevante rammekode, startdato, periode samt indskrivningsmåde (jf. afsnit 1). Bekræft F10
Blok 3:
Vælg den korrekte uddannelsesdel ved hjælp af værdiliste (F9), vælg den dertilhørende studieretning samt startdato på uddannelsesdelen. Bekræft F10
Blok 4:
STADS forslår altid den nyeste studieordning, såfremt der ønskes en anden, kan
denne vælge ved hjælp af værdiliste (F9). Tjek at startdato er i overensstemmelse med uddannelsesdelens startdato. STED skal vælges, hvor campus er Esbjerg, København eller Frederikshavn. Bekræft F10
16
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
HUSK! Vælg brugertast 5 (Vælg adgangsgrundlag) og ving adgangsgivende eksamener af.
17
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
1.3 Arbejdsgang for registrering m.v. af indskrivninger i iSTADS (Studiekontoret)
Alle ansøgninger udenom den Koordinerede tilmelding registreres i iSTADS optagelse.
Inden registreringen kan fortages skal optagelsesområder, rammer og studieordninger, som
der skal indskrives til, oprettes (kombineres) i eSTADS optagelse – OP003.
I iSTADS Optagelse, ”Indtast ansøgning” tastes cpr.nr., optagelsesområde og prioritet.
18
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Ved indtastningen af optagelsesområdet klikkes efterfølgende på værdilisteikonet og værdilisten fremkommer med de uddannelser, som er knyttet til det optagelsesområde, der er
tastet.
Her vælges uddannelsen med den rette ramme-kombination og indskrivningsmåde. Dette
gøres ud fra ansøgerens adgangsgrundlag.
Herefter tastes ”opret person” og der skiftes til skærmbilledet ”Indtast ansøgning”.
19
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
I skærmbilledet registreres eksamen, dimissions år, land og hvorfra eksamenen er taget. Hvis
ansøgerens eksamen ikke er afsluttet, skal der intet registreres. Der trykkes ”Gem” og ansøgningen er registreret.
Herefter aktiveres knappen ”Sagsbehandling”.
Hvis gruppe 10 ikke fremgår i feltet ”Kvote 1”, aktiveres knappen ”Rediger ansøgning” og
”10” registreres under ”grp.nr.”. Der gemmes og knappen ”Status” aktiveres og den rette
behandlingsstatus tastes – ”Afsluttet” eller ”Betinget af BA/PBA”.
Der skiftes til ”Sagsbehandling efter KOT”. Her indsættes en ”manuel KOT status” – ”1” for
”Optaget direkte”. Der gemmes ” og knappen ”Svar på plads” aktiveres og her indtastes et
”ja” og der gemmes.
Ansøgeren er nu klar til at blive overført til ”Rammer”, ved hjælp af jobbet ”OPTILRA”.
Studerende, der er optaget betinget, rettes til i takt med at beviserne modtages i både
iSTADS og eSTADS (eksamen, dimissions år, land og hvorfra eksamenen er taget).
Ansøgere til suppleringskurser på Adgangskursus skal efter de er overført til rammer undervisnings-aktivitetstilmeldes. Tilmeldingen foregår i iSTADS.
20
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
1.4 Arbejdsgang for vip fra Internationalt Kontors database til STADS
Den studerende registreres i Databasen.
Derefter oprettes filerne til STADS og sendes til ITS for at blive lagt på STADS-serveren.
OBS! Inden filen sendes er det vigtigt at tjekke for specialtegn, og at der er tilknyttet rammekoder for den studerende. Hvis filen indeholder studerende, der ikke skal vippes, skal disse
slettes inden filen sendes.
Derefter bestilles jobbet RAINDSTU og loggen printes og tjekkes for fejl.
21
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
En manuel gruppe oprettes – en for degree studerende og en for guest/exchange studerende.
Blanketter til studiekort bestilles i STADS. Jobbet AAUSTART køres og sendes til den studerendes private mail som en pdf. fil, hvorefter den studerende bestiller studiekort gennem
UNISTART. Den studerende vil også på UNISTART hjemmesiden finde informationer vedrørende studiemail.
USB´ere (udenlandske betalere) aktiveres i STADS senest 1 måned efter studiestart. Arbejdsgangen er: ”rammer” → ”udmeldelse, orlov, bevis” → ”aktivering”.
Den studerende fremsøges og i blokken ”sem.” skrives f.eks. F14 (for forårssemestret) og i
blokken ”rekvirent” skrives USB, hvorefter der trykkes F10 for at gemme ændringerne. Det
er meget vigtigt, at der gøres dette for alle de semestre, som den studerende skal være aktiv
på AAU. Er der tale om fripladser, skrives der FRF i stedet for USB i samme skærmbillede.
BEMÆRK: Erasmus Mundus studerende fra TEK-NAT-SUND som både er selvbetalere og
modtager delvis friplads, skal have rekvirenttypen FRB.
22
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
2. Vejledning til internt studieskift
Ved studieskift i STADS sondres der mellem flere typer af studieskift:
1) Skift mellem 2 bachelorrammer (f.eks. fra økonomi til jura eller fra TEK til NAT)
2) Skift mellem 2 kandidatrammer (f.eks. fra KKG til Turisme)
3) Skift fra professionsbachelorramme til bachelorramme (f.eks. fra socialrådgiver til
HA)
4) Skift af sektor indenfor samme bacheloruddannelse (f.eks. fra Arkitektur og Design til
Byggeri og Anlæg)
Det er MEGET vigtigt, at man på forhånd gør sig klart, hvilken situation, der foreligger.
Ad 1) Skift mellem 2 bachelorrammer skal gennemføres som et studieskift, hvor man benytter indskrivningsmåden SEK eller SKI.
Ad 2) Skift mellem 2 kandidatrammer (ad2) skal gennemføres som et studieskift, hvor man
benytter indskrivningsmåde SEK eller SKI.
Ad 3) Skift fra professionsbachelorramme til en bachelorramme skal gennemføres som et
studieskift, hvor man benytter indskrivningsmåden SKI.
Ad 4) Skift af sektor indenfor samme bacheloruddannelse skal gennemføres som et studieskift, hvor man benytter indskrivningsmåden SEK.
Nærmere beskrivelse af de forskellige indskrivningsmåder findes i kap. 1.1.
De datoer der registreres i forbindelse med indskrivninger, rammeskift osv. Skal afspejle
den studerendes færden. Datoerne har samtidig en stor betydning for gruppedannelse,
statistik, SU/dagpenge og den samlede beståelsestid for uddannelserne.
23
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
2.1 Oversigt over administration af studieskiftere
Nedenstående oversigt skal vise, på hvilket kontor bachelor og kandidatstuderende skal studieskiftes. Se venligst de opdaterede retningslinjer ved studieskift på følgende side:
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/4383
Hvor bachelorstuderende skal studieskifte er afhængig af, hvornår i deres studieforløb de vil
studieskifte.
En bachelorstuderende…
starter forfra på 1. semester på ny Bacheloruddannelse (uanset
på hvilket semester og fakultet den studerende studerer)
studieskifter fra bacheloruddannelser inden for samme fakultet
efter bestået 1. – 2. semester
skal skifte studieordning pga. skift af sted (campus) eller specialisering.
Bemærk, Rammen skal ikke skiftes i indskrivningsbilledet.
skal studieskifte via…
KOT
Eksamenskontoret
Eksamenskontoret
Hvor kandidatstuderende skal studieskifte er som udgangspunkt afhængigt af, hvor de er
indskrevet.
En kandidatstuderende…
Gæstestuderende og Degree-studerende (udenlandske statsborgere) uanset semester
Gæstestuderende (danske statsborgere)
Intern og ekstern indskrevne studerende, der opfylder adgangskravene fastsat i studieordningen, efter bestået 1./7. semester
Ekstern indskrevne studerende, før påbegyndelse af 1./7. semester og hvis adgangskravene er opfyldt
Intern indskrevne studerende, før påbegyndelse af 1./7. semester og hvis adgangskravene er opfyldt
skal studieskifte via…
Internationalt kontor
Studiekontoret
Eksamenskontoret
Studiekontoret
Eksamenskontoret
24
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
2.2 Skift af ramme
Enkeltperson
Skift af rammer foretages i skærmbilledet RA034 (Rammer – Indskrivning - Indskrivning).
Skriv koden på den ramme der skiftes til, startdato 01.09.xx, E08 og indskrivningsmåde SKI.
Bekræft (der hoppes automatisk til blok 3) og vælg brugertast 6 ”Skift ramme”. Pop-up udfyldes med den ramme der skiftes fra, udmeldelsesdato 31.08.xx og der sættes flueben i de 3
bokse.
Rammeskiftet er gennemført når jobbet er kørt færdigt og de uddannelsesdele der kan
”genbruges” bliver automatisk indsat og den tidligere ramme lukkes.
Når der er skiftet ramme på alle, kan man for en gruppe af studerende bestille jobbet RAVALUDD for automatisk at tildele yderligere uddannelsesdele (f.eks. 3.-6. semester/ det centrale fag (bachelor) samt studieordning.
25
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Gruppe af studerende
Hvis der skal skiftes rammer for flere studerende, kan dette gøres ved først at danne en
gruppe med de relevante personer. I jobbestilling fremsøges jobbet RARAMSKU ”skift af
rammer uden mønsterperson”. Jobbet bruges til skift af rammer uden, at de mister SU.
SU‼ Vær opmærksom: Det er kun ved indskrivningsmåden TEK (teknisk studieskift), at der
ikke sker noget med SU’en. Benyttes der en anden indskrivningsmåde end TEK, kontakt da
SU-kontoret: tlf.: 9430. Den afbrudte uddannelsesramme skal ved TEK lukkes med udmeldelsesårsagen ”Afbrudt pga. studieskift”; ellers vil de studerende modtage et tilbagebetalingskrav.
Jobbet bestilles og afgrænsninger udfyldes (minimum) som vist nedenfor. (Bemærk, at der
kan stå flere forskellige indskrivningsmåder udover SKI).
Når jobbet er færdigt, kan der tjekkes i Log (brugertast 5) om alle har fået skiftet ramme.
26
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
2.3 Skift af uddannelsesdele
Hvis man ved en fejl får tildelt en studerende en forkert uddannelsesdel eller den studerende omgør sit valg, vil man skulle gennemføre et såkaldt uddannelsesdelsskift.
Uddannelsesdelskift foretages i indskrivningsskærmbilledet RA034 eller ved jobbet RAGUDSK
(Uddannelsesdelskift for en gruppe af studerende).
Uddannelsesdelskift foretaget i indskrivningsskærmbilledet RA034:
Skærmbilledet består af i alt fire blokke:
Studerende, der indeholder den studerendes cpr.nr., studienummer samt for- og efternavne.
Uddannelsesramme, der indeholder den studerendes rammer.
Uddannelsesdel, der indeholder den studerendes uddannelsesdele.
Tildeling af studieordning, der indeholder den studerendes studieordning.
Når personen er søgt frem, hoppes der til uddannelsesrammeblokken med F11, her udvælges den relevante ramme (den ramme, hvor studieordning skal skiftes). Tryk F11 hvor der
hoppes til uddannelsesdelblokken. Med pil op så cursoren er på uddannelsesdelen. Vælg
knappen ”Uddannelsesdelskift” (alt+4).
27
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Marker den uddannelsesdel, som skal fravælges. Tryk F11 2 gange. Tryk F9 for at vælge den
nye uddannelsesdel. Tryk F9 for at vælge studieretningen. Hvis man kender koden for studieretningen kan den skrives i feltet.
Skriv startdatoen for den nye uddannelsesdel/studieordning (01.09.2xxx, for start i efterårssemestret). 01.02.2xxx, for start i forårssemestret). STADS vælger altid den sidst nye studieordning, hvis der skal vælges en anden studieordning kan den vælges ved F9.
HUSK at registrer sted (ESB-Esbjerg, KBH-København, FRH-Frederikshavn) vælges med F9,
hvis den studerende er på et af disse campuser. Vælg knappen ”Skift uddannelsesdele”
(alt+s).
BEMÆRK: Hvis uddannelsesdelens rækkefølge for en studerende fremstår forkert (f.eks. efter et uddannelsesdelskift) kan rækkefølgen ændres i indskrivningsskærmbilledet RA034
uddannelsesblokken. Dette gøres ved at placere cursoren i løbenummerfeltet (til venstre for
uddannelsesdelenes navne) og ændre uddannelsesdeles løbenumre.
Det er her en god ide, at starte med de uddannelsesdele, der skal have det højeste løbenummer og herefter ændre løbenumrene nedefter.
28
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Uddannelsesdelskift foretaget i jobbet RAGUDSK (kan kun bruges for en gruppe af studerende):
I jobbestillingsskærmbilledet skrives koden RAGUDSK. Tryk F10 for at komme til afgrænsningsskærmbilledet.
29
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Skriv koden for en gruppe af studerende i feltet ”gruppe af studerende”. Skriv den rammekode de studerende er indskrevet til. Vælg evt. den studieordning de studerende er indskrevet til. Vælg evt. den uddannelsesdel de studerende er indskrevet til. Vælg evt. den studieretning de studerende er indskrevet til.
Skriv fravalgsdatoen eks. 01.09.xx. Skriv fravalgsperioden, eks. Exx. Skriv koden på den nye
studieordning. Skriv evt. sted (ESB, KBH, FRH). Skriv startdatoen for den nye studieordning,
eks. 01.09.xx. Skriv ny startperiode, eks. Exx. Vælge Ja eller Nej til at udskrive en liste. Tryk
Bestil/udskriv (alt+2) eller bestil PDF-fil (alt+3).
2.4 Skift af studieretning
Hvis man ved en fejl får tildelt en studerende en forkert studieretning eller den studerende
omgør sit valg, vil man skulle gennemføre et såkaldt studieretningsskift. Studieretningsskift
foretages i indskrivningsskærmbilledet RA034.
Skærmbilledet består af i alt fire blokke:
Studerende, der indeholder den studerende cpr.nr., studienummer samt for- og efternavne.
Uddannelsesramme, der indeholder den studerendes rammer.
Uddannelsesdel, der indeholder den studerendes uddannelsesdele.
Tildeling af studieordning, der indeholder den studerende studieordning.
30
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Når personen er søgt frem, hoppes der til uddannelsesrammeblokken med F11, her udvælges den relevante ramme (den ramme, hvor studieordning skal skiftes). Tryk F11 hvor der
hoppes til uddannelsesdelblokken. Med pil op så cursoren er på uddannelsesdelen, som har
den forkerte studieretning. Tryk herefter retur 1 gang. Studieretningen kan nu vælges fra
værdilisten. Tryk F9. Hvis man kender koden for studieretningen kan den skrives i feltet. Tryk
retur 1 gang.
Der fremkommer nu en ny pop-up, hvor man skal vælge OK (alt+o) til at ”skift af studieretning vil blive udført, når startdato og studieordning er valgt”. Skriv startdatoen (01.09.2xxx,
for start i efterårssemestret). 01.02.2xxx, for start i forårssemestret). Bekræft ændringerne
med F10. STADS vælger altid den sidst nye studieordning, hvis der skal vælges en anden studieordning kan den vælges ved F9. Bekræft med F10. Der foretages nu et job (kan ses i jobovervågning) for studieretningsskift.
2.5 Skift af studieordning
Skift af studieordning indebærer, at den studerende ikke skal have ændret sammensætningen/valget af uddannelsesdele eller studieretninger; men alene en (eller flere) af de studieordninger, der tidligere er valgt. Situationen vil alene forekomme, hvis den studerende skal
have en anden (normalt nyere) version af samme studieordning eller hvis der har været oprettet en individuel studieordning.
Studieordningsskift foretages i skærmbilledet RA034 (Indskrivning)
Rammer
Indskrivningsforhold
Indskrivning
Skærmbilledet består af i alt fire blokke:
- Studerende, der indeholder den studerendes cpr.nr., studienummer samt for- og efternavne.
- Uddannelsesramme, der indeholder den studerendes rammer.
- Uddannelsesdel, der indeholder den studerendes uddannelsesdele
- Tildeling af studieordning, der indeholder den studerendes studieordninger
(Skærmbilledet ser således ud)
31
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Man fremsøger den relevante studerende i blok 1. Med F11 hopper man til blok 2, hvor man
udvælger den relevante ramme (den ramme, hvor studieordningen skal skiftes).
Tryk 1 gang på F11 for at hoppe til blok 3, pil ned til den uddannelsesdel, der skal skiftes studieordning for.
Tryk 1 gang på F11 for at komme til blok 4.
Tryk på ALT+4 for at skifte studieordning. I bunden af skærmbilledet fremkommer teksten
”Studieordning er valgt. Bekræft, hvis det er den ønskede”. Den studieordning, der indsættes
vil altid være den nyeste (med seneste ikrafttrædelsestidspunkt). Hvis man ønsker en anden
studieordning vælges denne ud fra værdilisten (F9).
Når den korrekte studieordning er indsat, og startdato eventuelt er ændret (ikke nødvendigt)
bekræftes registreringen ved at trykke F10.
32
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Følgende pop-up fremkommer:
med følgende ordlyd ”Skift af studieordning vil blive udført”. Tryk på OK (hvis man ønsker
studieordningsskiftet). Der fremkommer en besked i bunden af skærmbilledet om, at der er
igangsat et batchjob, der kunne f.eks. stå: ”Skift bestilt med 893850. Ny studieordning kan
først ses, når jobbet er færdigt”
Når batchjobbet til studieordningsskiftet er afsluttet, er studieordningen skiftet.
33
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Jobbestilling til ”skift af studieordning” for en gruppe af studerende
Jobbet hedder RASTUSKI.
Billedet til jobbestilling ser således ud:
Afgrænsningerne ”Studieordning”, ”Start dato” samt ”gruppe af studerende” skal udfyldes.
34
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
3. Vejledning til registrering af udmeldelse/ophør
Udmeldelser registreres af flere forskellige grunde, og foretages af Studiekontoret (SK), Fakultetskontorerne (FAK), Internationalt Kontor (IK) og Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse (EVU).
En studerende kan udmeldes fra en eller flere rammer. En udmeldelse fra universitetet kan
beskrives som den situation, hvor en studerende er udmeldt fra samtlige rammer.
Eksempler på udmeldelse:
- udstedelse af bevis
- udmeldelse i forbindelse med manglende studieaktivitet
- studieskift
- manglende betaling
- udskrivning ved betalingsperiodens udløb
- manglende opholdstilladelse
- dumpere på adgangskursus
- den studerende melder sig ud i STADS-Selvbetjening (ved undtagelser manuelt til SK)
- ikke-accepteret studieplads
- Opfylder ikke kvalifikationskravene
SU‼ Hvis en udmeldelse skal annulleres skal der gives besked til SU-kontoret inden annulleringen foretages. SU’en stopper nemlig i samme øjeblik, som udmeldelsen registreres, og SUkontoret skal derfor manuelt sætte SU’en i gang igen.
De datoer der registreres i forbindelse med udmeldelse skal afspejle den studerendes færden. Datoerne har samtidig en stor betydning for gruppedannelse, statistik, SU/dagpenge
og den samlede beståelsestid for uddannelserne.
Udmeldelse foretages i skærmbilledet RA014 Udmeldelse: Rammer → Udmeldelse, orlov og
bevis → Udmeldelse.
35
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
(Skærmbilledet ser således ud)
Skærmbilledet består af i alt fire blokke:
- Studerende, der indeholder den studerendes cpr.nr., studienummer samt for- og efternavne.
- Uddannelsesramme, der indeholder den studerendes rammer.
- Uddannelsesdel, der indeholder uddannelsesdele
- Udmeldelsesblok, hvori udmeldelser kan foretages samt annulleres. I blokken registreres
dato for udmeldelse, årsag samt eventuelt begrundelse.
Når personen er søgt frem, hoppes der til ”Uddannelsesrammeblokken” med F11, her vælges den ramme (pil ned/op for at bladre mellem de forskellige rammer), der skal udmeldes
fra.
Tryk F11 2 gange, og man står i ”Udmeldelsesdelblokken”, her indtaster man datoen for udmeldelse.
Tryk herefter Retur 1 gang for at vælge ”Årsag” (tryk F9 for en værdiliste). Tryk herefter Retur 1 gang for at knytte en begrundelse til udmeldelsesårsagen (tryk F9 for en værdiliste).
Formålet med udmeldelsesårsager (de enkelte årsager er beskrevet nedenfor) er, at fortælle
om det er gået ”godt eller skidt”.
Hvis man har givet en forkert ramme, kan denne slettes ved at trykke Shift F6 (kontakt evt.
STADS-kontoret hvis dette ikke er muligt).
36
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
3.1 Udmeldelsesårsager
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Studiekontoret
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFST
FTRI
EJAC
EJFM
EJKV
AFIN
DØD
Afbrudt af den studerende
Fortryd indskrivning
Ikke accepteret tilbudt plads
Ikke fremmødt
Afvist på grund af manglende kvalifikationer
Afbrudt af institutionen
Personen er død
SK, EVU, IK og FAK
IK +SK
SK
IK + SK
SK
SK, EVU, IK og FAK
CPR-registeret
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFST
Afbrudt af den studerende
SK, EVU, IK og FAK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende selv melder sig ud via STADS-Selvbetjening.
Bemærkninger
Brug dato for modtagelse eller senere. Husk at sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger. Datoen for afmelding af tilmeldinger ved studieophør skal være samme dato, som datoen for
studieophør.
SU‼ SU’en stopper automatisk pr udmeldelsesdato.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
FTRI
Fortryd indskrivning
IK + SK
Denne ophørsårsag bruges kun, hvis AFST, EJFM og EJAC ikke er dækkende.
Bemærkninger
Normalvis kan ”forkert registrerede” rammer slettes (SHIFT F6). Denne årsag må kun anvendes, hvis udmeldelsen sker før studiestart.
SU‼ SU stopper pr. indskrivningsdato og der kommer stopkode i SU-systemet US2000.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJAC
Ikke accepteret tilbudt plads
SK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende ikke ønsker optagelse.
Bemærkninger
SU‼ SU stopper tilbage til starttidspunktet (1.9), hvilket betyder tilbagebetalingskrav.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJFM
Ikke fremmødt
IK + SK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges til at udmelde studerende, der ikke er mødt op ved studiestart.
Bemærkninger
SU‼ SU stopper tilbage til starttidspunktet (1.9), hvilket betyder tilbagebetalingskrav.
37
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJKV
Afvist på grund af mangl. kvalifikationer
SK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, hvis en studerende er betinget optaget, og ikke når at opfylde
kravene inden studiestart.
Bemærkninger
SU‼ SU stopper tilbage til starttidspunktet (1.9), hvilket betyder tilbagebetalingskrav.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFIN
Afbrudt af institutionen
FAK, IK, SK og EVU
Anvendelse
På fakultetskontorerne bruges denne ophørsårsag f.eks. i forbindelse med spøgelsesjagt og
”ikke-bestået” 1-års prøve. På EVU bruges den f.eks. i forbindelse med udskrivning ved betalingsperiodens udløb. På studiekontoret bruges denne årsag bl.a., hvis den studerende får
SU fra anden institution eller via besked fra uddannelsessekretæren.
Bemærkninger
I feltet begrundelse kan man indsætte det kontor, der foretager udmeldelsen. Man kan også
indsætte en begrundelse, f.eks. ”Undervisningsforløb afsluttet”, som bruges af EVU. Husk at
sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger.
SU‼ Husk at give den studerende besked om udmeldelsen, og om at SU’en stopper automatisk ved afbrydelsesdatoen.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
DØD
Personen er død
CPR-registeret
Anvendelse
Bemærkninger
Denne udmeldelse sker automatisk via de daglige overførsler fra CPR-registeret.
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Internationalt kontor
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJBE
AFIN
FTRI
EJFM
AFST
DØD
Ikke betalt
Afbrudt af institutionen
Fortryd indskrivning
Ikke fremmødt
Afbrudt af den studerende
Personen er død
EVU + IK
SK, EVU, IK og FAK
IK + SK
IK + SK
SK, EVU, IK og FAK
CPR-registeret
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJBE
Ikke betalt
EVU + IK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende ikke har betalt.
Bemærkninger
38
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFIN
Afbrudt af institutionen
FAK, IK, SK og EVU
Anvendelse
På fakultetskontorerne bruges denne ophørsårsag f.eks. i forbindelse med spøgelsesjagt og
”ikke-bestået” 1-års prøve. På EVU bruges den f.eks. i forbindelse med udskrivning ved betalingsperiodens udløb. På studiekontoret bruges denne årsag bl.a., hvis den studerende får
SU fra anden institution eller via besked fra uddannelsessekretæren.
Bemærkninger
I feltet begrundelse kan man indsætte det kontor, der foretager udmeldelsen. Man kan også
indsætte en begrundelse, f.eks. ”Undervisningsforløb afsluttet”, som bruges af EVU. Husk at
sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger.
SU‼ Husk at give den studerende besked om udmeldelsen, og om at SU’en stopper automatisk ved afbrydelsesdatoen.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
FTRI
Fortryd indskrivning
IK + SK
Denne ophørsårsag bruges kun, hvis AFST, EJFM og EJAC ikke er dækkende.
Bemærkninger
Normalvis kan ”forkert registrerede” rammer slettes (SHIFT F6). Denne årsag må kun anvendes, hvis udmeldelse sker før studiestart.
SU‼ SU stopper automatisk pr. indskrivningsdato.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJFM
Ikke fremmødt
IK + SK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges til at udmelde studerende, der ikke er mødt op ved studiestart.
Bemærkninger
SU‼ SU stopper tilbage til starttidspunktet (1.9), hvilket betyder tilbagebetalingskrav.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFST
Afbrudt af den studerende
SK, EVU, IK og FAK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende selv melder sig ud via STADS-Selvbetjening.
Bemærkninger
Brug dato for modtagelse eller senere. Husk at sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger. Datoen for afmelding af tilmeldinger ved studieophør skal være samme dato, som datoen for
studieophør.
SU‼ SU stopper automatisk pr. udmeldelsesdato.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
DØD
Personen er død
CPR-registeret
Anvendelse
Bemærkninger
Denne udmeldelse sker automatisk via de daglige overførsler fra CPR-registeret.
39
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Fakultetskontorerne
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFSK
AFIN
SLUT
AFST
DØD
Afbrudt ved studieskift
Afbrudt af institutionen
Afsluttet
Afbrudt af den studerende
Personen er død
FAK og EVU
SK, EVU, IK og FAK
FAK
SK, EVU, IK og FAK (Ph.d’er)
CPR-registeret
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFSK
Afbrudt ved studieskift
FAK og EVU
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges ved studieskift (skift fra en ramme til en anden).
Bemærkninger
Se afsnit 2.1 omkring ”Rammeskift ved studieskift”.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFIN
Afbrudt af institutionen
SK, EVU, IK og FAK
Anvendelse
På fakultetskontorerne bruges denne ophørsårsag f.eks. i forbindelse med spøgelsesjagt, 24
mdr.-reglen, ikke-bestået 1-års prøve, opbrugt prøveforsøg samt manglende praktikaftale. På
EVU bruges den f.eks. i forbindelse med udskrivning ved betalingsperiodens udløb. På studiekontoret bruges denne årsag bl.a., hvis den studerende får SU fra anden institution eller via
besked fra uddannelsessekretæren.
Bemærkninger
I feltet begrundelse kan man indsætte det kontor, der foretager udmeldelsen. Man kan også
indsætte en begrundelse, f.eks. ”Undervisningsforløb afsluttet”, som bruges af EVU. Husk at
sige JA til at afmelde alle tilmeldinger.
SU‼ Husk at give den studerende besked om udmeldelsen, og om at SU’en stopper automatisk ved afbrydelsesdatoen.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
SLUT
Afsluttet
FAK
Denne ophørsårsag bruges, når der udstedes bevis.
Bemærkninger
Dato for sidste beståede eksamensaktivitet indsættes.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFST
Afbrudt af den studerende
SK, EVU, IK og FAK (Ph.d’er)
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende selv melder sig ud via STADS-Selvbetjening.
Bemærkninger
Brug dato for modtagelse eller senere. Husk at sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger. Datoen for afmelding af tilmeldinger ved studieophør skal være samme dato, som datoen for studieophør.
SU‼ SU stopper automatisk pr. udmeldelsesdato.
40
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
DØD
Personen er død
december 2013
Bruges af
Anvendelse
Bemærkninger
Denne udmeldelse sker automatisk via de daglige overførsler fra CPR-registeret.
Udmeldelsesårsager, der anvendes af Sekretariatet for Efter- og videreuddannelse
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFSK
EJBE
AFIN
AFST
DØD
Afbrudt ved studieskift
Ikke betalt
Afbrudt af institutionen
Afbrudt af den studerende
Personen er død
FAK og EVU
EVU + IK
SK, EVU, IK og FAK
SK, EVU, IK og FAK
CPR-registeret
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFSK
Afbrudt ved studieskift
FAK og EVU
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges ved studieskift (skift fra en ramme til en anden).
Bemærkninger
Se afsnit 2.1 omkring ”Rammeskift ved studieskift”
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
EJBE
Ikke betalt
EVU + IK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende ikke har betalt.
Bemærkninger
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFIN
Afbrudt af institutionen
SK, EVU, IK og FAK
Anvendelse
På fakultetskontorerne bruges denne ophørsårsag f.eks. i forbindelse med spøgelsesjagt og
”ikke-bestået” 1-års prøve. På EVU bruges den f.eks. i forbindelse med udskrivning ved betalingsperiodens udløb. På studiekontoret bruges denne årsag bl.a., hvis den studerende får
SU fra anden institution eller via besked fra uddannelsessekretæren.
Bemærkninger
I feltet begrundelse kan man indsætte det kontor, der foretager udmeldelsen. Man kan også
indsætte en begrundelse, f.eks. ”Undervisningsforløb afsluttet”, som bruges af EVU.
Husk at sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger.
41
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
Bruges af
AFST
Afbrudt af den studerende
SK, EVU, IK og FAK
Anvendelse
Denne ophørsårsag bruges, når den studerende selv melder sig ud (ved skriftlig tilkendegivelse).
Bemærkninger
Brug den dato, den studerende har skrevet udmeldelsen. Brug dato for modtagelse eller
senere. Husk at sige ”ja” til at afmelde alle tilmeldinger. Datoen for afmelding af tilmeldinger ved studieophør skal være samme dato, som datoen for studieophør.
Forkortelse
Udmeldelsesårsag
DØD
Personen er død
Bruges af
Anvendelse
Bemærkninger
Denne udmeldelse sker automatisk via de daglige overførsler fra CPR-registeret.
Vær opmærksom på uoverensstemmelse mellem valgt årsag (f.eks. SLUT) og rammens endelige status. Hvis man indsætter status SLUT (afsluttet), må rammen ikke stå som Afbrudt, når
man har bekræftet. Hvis dette sker, skal man tjekke regler på ramme/studieordning igennem, for at se, hvad der går galt.
42
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
3.2 Annullering af udmeldelse
For at annullere en udmeldelse skal man stå i blok 4 ”Udmeldelsesblok”, her trykker man
Alt+8.
(skærmbilledet ser således ud)
SU‼ Ved annullering af udmeldelser får de studerende krav om tilbagebetaling af SU. Fakultetskontorerne og Studiekontoret skal derfor give SU-kontoret besked inden en annullering
foretages. Har man brugt en forkert udmeldelsesdato/tastefejl, SKAL man også give besked
til SU-kontoret.
43
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
3.3 Jobbestilling af udmeldelse for en gruppe af studerende
Jobbet RAUDMLD (Automatisk udmeldelse af studerende i gruppe) kan anvendes til at udmelde flere studerende (opret en gruppe af studerende).
Billedet til jobbestilling ser således ud:
Følgende afgrænsninger skal udfyldes:
Gruppe af studerende:
Dato:
Udmeldelsesårsag: Brug værdilisten F9
Udskriv bekræftelse: Tast j for ”ja” og n for ”nej”
Sortering: Tast c for ”CPR-nummer”, n for ”navn” og s for ”studienummer”
Med udmeldelsesårsag: Tast j for ”ja” og n for ”nej”
Udmeldelsesbegrundelse: Brug værdilisten F9
Tilmeldinger afmeldes: Tast j for ”ja” og n for ”nej”
44
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
4. Vejledning til registrering af orlov
Orlov registreres af studiekontoret (SK) samt Internationalt Kontor (IK). For den studerendes
vedkommende søges der om orlov via STADS-Selvbetjening.
Orlov gives fra institutionen og ikke ”kun” for en ramme.
Orlov gives max et år på bachelordelen og max et år på kandidatdelen – med mindre der er
helt specielle grunde til andet (barsel, sygdom, værnepligt eller andet).
Årsagerne jf. nedenstående.
Datoer som registreres i forbindelse med orlov skal afspejle den studerendes færden. Datoerne har samtidig en stor betydning for gruppedannelse, statistik, SU/dagpenge og den samlede beståelsestid for uddannelserne.
Orlov registreres i skærmbilledet RA013 Orlovsbevilling: Rammer → Udmeldelse, orlov og
bevis → Orlov.
45
Vejledning i indskrivning, skift og ophør
december 2013
5. Arb.gang for behandling af kontrakter for aktiverede og revalidender
(studiekontoret)
Kontrakter for AF- eller Kommune-aktiverede/revalidender sendes for ordinære studerende
til Studiekontoret. For studerende på Åben Uddannelse sendes de til EVU.
1. Kontrakterne udfyldes og underskrives og kopi arkiveres i den aktuelle mappe
(cpr.nr.orden).
2. Originalen returneres til AF eller Kommune – bilagt brev fra Ole Garsdal - brev af 3.
marts 2003 (kopier af brevet sidder i den aktuelle mappe).
Taksterne findes I det takstkatalog, som Bo H. Tomasen/Ole Garsdal har kreeret:
Takster per STÅ for uddannelser under VTU og UVM 2013 som fastsat i Finansloven.
Med eksempler på uddannelser: O:\Studiekontor\Aktiverede. Alle takster er for ét
studieår.
3. Ole Garsdal og Bo H. Tomasen fremsender mail med de nye takster – denne mail
modtages ved årsskiftet.
4. Sagerne sættes i mappen i personnummerorden.
5. Oplysningerne registreres i STADS RA047 (rammer/orlov/ophør/aktiverede). Rekvirenttypen angiver, om det handler om Aktiverede eller revalidender.
Opdateringen afspejler den aktiverede periode(r).
Rekvirent angiver den aktiverende myndighed.
6. Eannr. for den aktiverende myndighed angives i kommentarfeltet.
25.11.2013/AL
46