Forår - Sommer 2013

CAND. OECON.
SAMFUNDSØKONOMIUDDANNELSEN
AKTIVITETSKATALOG
FOR BACHELOR - 6. SEMESTER
FORÅRET 2013
09.01.13
1
Indholdsfortegnelse
6. semester oversigt
3
Modul 18: Valgfag 2A - Finansielle markeder
4
Modul 18: Valgfag 2B - Videregående makroøkonomi – Økonomisk vækst og udvikling
7
Modul 19: Bachelorprojekt
9
2
6. Semester oversigt
Semesteransvarlig: Jørgen Stamhus, Fib. 4, rum 45b, email: [email protected]
Semesterintroduktion: Mandag den 4. februar kl. 10.00 – lokale se Moodle.
Fysisk placering:
Undervisningen foregår i Fibigerstræde 4 lokale 123, med mindre andet er angivet i skemaet for 6.
semester.
6. semesters formål er følgende:
På 6. semester skal den studerende selvstændigt gennemføre en analyse af en problemstilling
indenfor et afgrænset emne indenfor Bacheloruddannelsens fagområder. Herudover skal den
studerende opnå en særlig faglig kompetence gennem valgfag.
På 6. semester indgår følgende aktiviteter:
Modul 18: Valgfag 2A: Finansielle markeder
Valgfag 2B: Videregående makroøkonomi – Økonomisk vækst og udvikling
Modul 19:
Bachelorprojekt
10 ECTS
5 ECTS
20 ECTS
Evaluering af 6. semester:
Modul 18
Valgfag 2A: Finansielle markeder evalueres ved en intern skriftlig prøve med
karakter bestået/ikke bestået.
Valgfag 2B: Videregående makroøkonomi – Økonomisk vækst og udvikling
evalueres ved en intern skriftlig eksamen med karakteren bestået/ikke-bestået.
Modul 19:
Bachelorprojektet evalueres ved en ekstern mundtlig eksamen.
Prøven bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen.
3
Modul 18: Valgfag 2A – Finansielle markeder (10 ECTS)
Underviser
Lasse Bork, [email protected]
Mål
Formålet med kurset er, at give en introduktion til finansielle markeder og grundlaget for de
metoder, der anvendes til porteføljesammensætning og værdiansættelse af risikofyldte aktiver
såsom aktier og obligationer. Endvidere introduceres den indledende prisfastsættelse af obligationer
samt forskellige mål for risikoen forbundet med obligationsinvestering. Endelig introduceres
afledede instrumenter (derivater) såsom forwards, futures og aktieoptioner og den indledende
prisfastsættelse af sådanne instrumenter.
Indhold
Markowitz nobelprisvindende porteføljetankegang. Aktieprisfastsættelsesmetoder såsom CAPM og
APT-modellen. Den nobelprisvindende optionsprisfastsættelsesmodel af Black, Scholes og Merton,
men også binomialmodellen. Indledende obligationsprisfastsættelse (effektiv rente, rentestruktur)
samt risikobegrebet varighed.
Forudsætningsfag
Opmærksomheden henledes på at gennemførelse af dette fag er forudsætningen for deltagelse i
videregående fag på kandidatdelen; specifikt faget videregående obligationsteori og faget
videregående optionsteori.
Undervisnings- og arbejdsformer
Forelæsninger efterfulgt af øvelsestimer.
Forudsætninger for deltagelse:
Studerende skal have gennemført modul 6 og 7 på bacheloruddannelsen.
Læringsmål
Studerende der gennemfører modulet opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.
Konkret indebærer det, at den studerende:
Viden





Færdigheder


Opnår viden om teoretisk såvel som praktisk prisfastsættelse af standard obligationer.
Opnår viden om hvordan man kan sammensætte en portefølje af risikofyldte aktiver på en
sådan måde, at den samlede risiko for udsving i porteføljeafkastet minimeres.
Opnår viden om de overordnede teoretiske principper og mekanismer bagved
prisfastsættelse af derivater såsom forwards, futures og optioner.
Opnår viden om hvordan prisudsving i risikofyldte værdipapirer kan elimineres (’hedges’)
ved brug af andre værdipapirer eller derivater.
Opnår viden og indsigt i tankegangen bag den replikerende portefølje som er fundamental i
prisfastsættelsen af derivater.
Skal kunne beregne gennemsnit, varians, kovarians og korrelation af to eller flere
historiske afkast og på baggrund heraf i praksis kunne beregne forskellige dele i
Markowitz porteføljemodel. Eksempelvis kunne beregne og identificere minimumsvarians
porteføljen, tangentporteføljen, den efficiente rand, kapitalmarkedslinien samt kunne
fortolke ligningerne i modellen.
Skal kunne teoretisk såvel som i praksis at kunne gøre rede for og anvende CAPM,
herunder have indsigt i de empiriske beviser for CAPM. Endelig skal den studerende forstå
sammenhængen mellem mean-variance efficiency og ligningen for det risikojusterede
4





Kompetencer





afkast, og kunne beskrive hvordan beta af en portefølje beregnes.
Skal kunne dekomponere et værdipapirs varians i en markedsrelateret og ikke
markedsrelateret komponent, eller fælles faktor komponent og virksomhedsspecifik
komponent, og forstå hvorfor denne dekomponering er vigtig for værdiansættelsen af
finansielle aktiver.
Skal kunne forklare hvad Arbitrage Pricing Theory (APT) ligningen betyder og kunne de
empiriske empiriske resultater omkring APT.
Kan forklare og anvende begrebet afledede instrumenter (derivater) samt forklare
tankegangen bag binomialmodellen til prisfastsættelse af afledede instrumenter og anvende
modellen i praksis.
Slutteligt skal den studerende kunne anvende Black-Scholes-Merton modellen til
optionsprisfastsættelse og kunne fortolke på modellens input, herunder forstå volatilitetens
betydningen for optionspriser.
Generelt skal den studerende via selvstændigt arbejde med øvelser kunne implementere
kursets forskellige finansielle modeller i primært Excel.
Vil efter gennemførelse kurset kunne implementere en simpel men i praksis meget populær
porteføljemodel og kunne rådgive om optimal sammensætning af aktiver i en portefølje
givet den ønskede risiko.
Vil efter gennemførelsen af kurset kunne forklare såvel som kvantificere markedsrisikoen
for aktier samt renterisikoen for obligationer
Vil efter gennemførelsen af kurset kunne fremkomme med forslag til hvordan man kan
afdække uønsket risiko for udsving i prisen på et aktiv ved anvendelse af derivater.
Vil efter gennemførelse kurset kunne implementere en simpel
optionsprisfastsættelsesmodel og forstå en række vigtige forhold som påvirker
optionsprisen.
Sætte den studerende i stand til i højere grad at kunne forstå moderne prisfastsættelse af
finansielle aktiver, herunder at kunne opnå en fortsat progression i sin viden om mere
avancerede metoder til prisfastsættelse derivater.
Vurderingkriterier
Karakteren bestået gives for en tilfredsstillende opfyldelse af modulets læringsmål.
Prøveform
Kurset evalueres ved en skriftlig prøve.
Indstilling til eksamen vil ske på baggrund af godkendelse af obligatorisk(e) afleveringsopgave(r).
Litteratur
Grinblatt M. og S. Titman (GT): Financial Markets and Corporate Strategy, 2. ed. McGraw-Hill
2001.
Kapitlerne: 1,2,3,4,5,6,7,8,23, (21,22).
Alternativt: Hillier D., M. Grinblatt, S. Titman: Financial Markets and Corporate Strategy,
European Edition; McGraw-Hill 2008.
Supplerende litteratur:
Beninga Simon: Financial Modelling (uses Excel), 3. ed. M.I.T.Press 2008.
Copeland Th., J.F.Weston, K. Shastri: Financial Theory and Corporate Theory, 4. ed. Pearson
Addison Wesley, 2005.
Luenberger, D. G.: Investment Science, Oxford University Press 1998.
5
Undervisningsplan (med forbehold for ændringer)
Lektioner
Lektion 1
Øvelser
Dato
ti 5/2
Lektion 2
ti 12/2
Øvelser
Lektion 3
Tidsrum
10:15 - 12:00
12:30 - 14:15
Litteratur
GT kap. 2-3
10:15 - 12:00
GT kap. 4
12:30 - 14:15
ti 19/2
10:15 - 14:15
Finance-Lab
Excel
Datastream
I
Lektion 4
Øvelser
Lektion 5
Øvelser
ti 26/2
Lektion 6
ti 12/3
ti 5/3
Øvelser
II
- 12:00
- 14:15
- 12:00
- 14:15
GT kap 5
10:15 - 12:00
GT kap 6
GT kap 5
12:30 - 14:15
Lektion 7
Øvelser
ma 18/3
10:15 - 12:00
12:30 - 14:15
GT kap 7
Lektion 8
Øvelser
ti 2/4
10:15 - 12:00
12:30 - 14:15
GT kap 8
Lektion 9
Øvelser
on 10/4
10:15 - 12:00
12:30 - 14:15
GT kap 8
Lektion 10
ti 16/4
10:15 - 14:15
Finance-Lab
Lektion 11
ti 23/4
10:15 - 12:00
GT kap 8
ti 30/4
12:30 - 14:15
10:15 - 14:15
Øvelser
Lektion 12
III
10:15
12:30
10:15
12:30
Øvelser
Lektion 13
Øvelser
Lektion 14
Øvelser
ti 7/5
ti 14/5
(flyttes)
Renter
Obligationer
12:30 - 14:15
10:15 - 14:15
12:30 - 14:15
Rentestruktur
Risikostyring (?)
10:15 - 14:15
12:30 - 14:15
Realkredit
Supplerende undervisningsmateriale som noter og overheads findes i Moodle.
6
Modul 18: Valgfag 2B
Videregående makroøkonomi – Økonomisk vækst og udvikling (5 ECTS)
Underviser
Peter Skott (kursuskoordinator)
Formål og indhold
Formål med kurset er at give den studerende en uddybende indsigt i udvalgte makroøkonomiske
problemstillinger. Som sådan bygger faget videre på den forståelse, som den studerende har
erhvervet sig gennem den obligatoriske makroundervisning på 3. til 5. semester.
Undervisningsmæssigt er kurset udformet som en vekselvirkning mellem forelæsninger og
tilhørende øvelser i et komprimeret undervisningsforløb, der er placeret i marts måned.
Emnekredse:
 Introduktion til mainstream makro
 Økonomiske vækst, herunder
o "stylized facts"
o Harrod's "problemer" og (Ramsey-) Solow modellen
o OLG modeller
o "Ny (endogen)" vækstteori
Kompetenceprofil og kompetencemål
Den studerende opnår:
 En grundlæggende forståelse af udvalgte aspekter af den makroøkonomiske mainstream
tænkning
 En uddybende forståelse af økonomiske vækstperspektiver på lang sigt
Læringsmål
Efter kurset forventes det, at den studerende kan
 redegøre for udvalgte aspekter af den makroøkonomiske mainstream tænkning
 redegøre for udvalgte økonomiske vækstperspektiver på lang sigt
 analysere økonomiske vækstmodeller og identificere modellernes grundlæggende antagelser
og mekanismer.
Målopfyldelse og evalueringskriterier
Kurset udprøves gennem udarbejdelse af en afløsningsopgave, der bedømmes internt til bestået/ikke
bestået.
7
Litteratur:
Romer, D. (2012) Advanced Marcoeconomics, 4th edition, chapters 1-4. McGraw-Hill.
Forelæsningsnoter.
Supplerende litteratur:
Lucas, R.E. (1988) “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of
Monetary Economics, pp. 3-42.
Nelson, R.N. (1992) “What Is ‘Commercial’ and what Is ‘Public’ About Technology,
and what should be?”. In N. Rosenberg, R. Landau and D. Mowery (eds) Technology
and the Wealth of Nations (Stanford University Press).
Romer, P. (1990) “Endogenous Technological Change”. Journal of Political
Economy, pp. S71-S102.
Solow, R.M. (1994) “Perspectives on Growth Theory”. Journal of Economic
Perspectives, 45-54.
Teece, D.J. (1992) “Strategies for Capturing the Financial Benefits from
Technological Innovation”. In N. Rosenberg, R. Landau and D. Mowery (eds).
Technology and the Wealth of Nations (Stanford University Press).
Undervisningsplan
Lek.
Dato
Kl.
Indhold
Litteratur
1
18/3
12.30-15.30
Stylized facts; Harrod; Solow
Romer
handout.
2
19/3
12.30-15.30
Ramsey optimization; OLG
models
Romer ch. 2
3
20/3
12.30-15.30
Endogenous growth
Romer ch.3; Lucas 1988
4
21/3
12.30-15.30
R&D models
Romer ch 3; Romer 1990,
Teece 1992, Nelson 1992
5
22/3
12.30-15.30
Empirics and discussion
Romer ch. 4; Solow 1994
Med forbehold for ændringer
8
ch.1,
Harrod
Modul 19: Bachelorprojekt (20 ECTS)
Formål og indhold
Bachelorprojektet skal dokumentere kompetence til at anvende samfundsøkonomiske teorier og
metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Emnet for bachelorprojektet vælges af den
studerende og godkendes af studienævnet.
Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på mindst 1 og højst 2
normalsider og det indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper (max 4 personer) eller individuelt. Afhængigt af antallet
af studerende har projektet et vejledende omfang på 35 normalsider (1 studerende), 50 normalsider
(2 studerende), 65 normalsider (3 studerende) og 75 normalsider (4 studerende).
Ved afslutningen af 6. semester afholdes en ekstern mundtlig prøve i bachelorprojektet. Prøven
afvikles som en gruppeeksamen, der omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med
udgangspunkt i projektet. Prøven bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives
for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Kompetenceprofil og kompetencemål
Den studerende opnår evne til:
 selvstændigt at afgrænse en relevant problemstilling og tilrettelægge og gennemføre en
videnskabelig analyse inden for et eller flere af bacheloruddannelsens kerneområder.
Læringsmål
Det er målet, at de studerende opnår evne til:
 at identificere, formulere og afgrænse en relevant samfundsøkonomisk problemstilling
 selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en analyse med brug af relevante begreber,
teorier, metoder og datamateriale
 kritisk at vurdere analysens teoretiske, metodiske og empiriske grundlag
 at evaluere resultaterne og diskutere mulige implikationer heraf
 at udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode,
analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.
Vurderingskriterier:
For at opnå karakteren 12 skal den studerende ved eksamen indenfor det eksaminerede område
demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets ovennævnte mål, med ingen eller få uvæsentlige
mangler, jf. karakterbekendtgørelsens § 2. For beskrivelse af de øvrige karakterer henvises i det
hele til karakterbekendtgørelsen.
Problemformuleringen/emnebeskrivelse sendes pr. mail til studiesekretæren senest onsdag den
13. februar kl. 12. Gruppens medlemmer oplyses med navne, efternavn og studienummer.
Vejlederfordelingen oplyses hurtigst muligt herefter.
Bachelorprojektet afleveres til sekretæren senest tirsdag den 28. maj kl. 12.00 i 3 eksemplarer
samt uploades i projektbiblioteket. Kvittering fra projektbiblioteket samt oplysningsseddel om
projekttitel medbringes.
Vejledere: Christian R. Østergaard, Flemming Ibsen, Hans Sommerfeldt Andersen og Finn Olesen.
Mfl.
9