Cafemøde 1 Cafémøde 2

Sikkerhedsdatablad
Godkendt dato: 09-08-2013
Revideret dato: 13-03-2014
Udgave 1
Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET
1.1. Produktidentifikator
Produkt kode
Produktnavn
Produkt Registreringsnummer
Danmark
Norge
Sverige
EC #
Rent stof/blanding
124510
HOCUT 4480
Indeholder Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated, Neutralised alkylether Carbonic
Acids, Højt raffinerede. Lav/ viskose mineral olier/kulbrinter (Viskositet >7 - <20.5 cSt
@40°C)
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalet brug
Kølemiddel
Anvendelser, der frarådes
Andet formål
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Producent, importør, forhandler
_____________________________________________________________________________________________
Side 1 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Houghton plc
Beacon Road
Trafford Park
Manchester
M17 1AF
Tel: +44 (0)161 874 5000
E-mail: [email protected]
Ragione Sociale: Houghton Italia S.p.A.
Indirizzo: Via Postiglione, 30
10024 Moncalieri (TO)
ITALY
Telefono: (+39) 011 6475811.
Fax: (+39) 0116472778.
[email protected]
Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 542 213 332
[email protected]
Houghton S.A.S.
604 Bd Albert Camus,
BP 60041
69652 Villefranche sur saone
France
Tel: (0) 4 74 65 65 00
Fax. (0) 4 74 60 08 44
Houghton Benelux
Meerpaal 12 A. NL - 4904.SK Oosterhout.
Telefoon: +31 162458400
Fax: +31 162 458205
Email:
[email protected]
Houghton Danmark A/S
Energivej 3
DK-4180 Sorø
Danmark
Tel: +45 45 85 23 00
E-mail: [email protected]
Houghton Iberica S.A.
Pol. Ind. Can Salvatella-TorreMateu
08210 Barbera del Valles
Barcelona
SPAIN
Tel: +(34 93) 718 85 00
Fax: +(34 93) 718 93 00
[email protected]
Mento AS
Kontinentalveien
Postboks 44
4098 Tananger
Norway
Tel: +47 51 64 86 00
www.Mento.no
Houghton Sverige AB
Kapplöpningsgatan 6
252 30 Helsingborg
Sverige
Tel: +46 42 29 55 10
E-mail: [email protected]
Houghton Polska SP z.o.o
UlKapelanka 17
30-347 Krakow
Poland
+48 122665240
[email protected]
Houghton Deutschland GmbH
Giselherstr. 57. D-44319.
Dortmund
Deutschland
Tel: +49 (0) 231/9277-0.
Fax: +49 (0)231/9277-120
[email protected]
HOUGHTON EUROPE N.V Sivuliike
Suomessa
Lautamiehentie 3
02770 ESPOO
Puh. 00-8596 395
Fax. 09-8596 396
LY: 1957249-8
E-mail: [email protected]
Houghton Romania
2A, Jiului Street
4th Floor / Room 2
013219 Bucharest
Phone: +40 21 667 06 15
Fax: +40 21 667 09 70
Kosuyolu Mah
Asma DalI Sok
Türkiye
Phone Number: +90 216 325 15 15 Houghton Ukraine Ltd
Ukraine, Kiev 0315111
Molodogvardeyskaya St
Phone: +38 (044) 360-10-24
Fax: +38 (044) 360-11-35
1.4. Nødtelefon
3E Company: (+)1 760 476 3961 ( Kode 333938 )
Belgien
Schweiz
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Telefoonnummer voor +32 (0)70 245 245
+41 (0) 44 254 51 51
Ring til Giftlinjen på +45 82 12 12 12
_____________________________________________________________________________________________
Side 2 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Finland
Frankrig
Ungaren
Irland
Holland
Norge
Polen
Portugal
Romanien
Slovakien
Spanien
Sverige
Tyrkiet
Hätäpuhelinnumero +358 09 471 977
Díjmentesen hívható zöld szám +36 80 20 11 99
Nødtelefon
Telefoonnummer voor +31 30 274 88 88
Nødnummer +47 22 59 13 00
112
Nødtelefon
Nødtelefon
Número de teléfono de emergencia +34 91 562 0420
Telefonnummer för nödsituationer +46 08 33 12 31 (09:00-17:00)
(+)1 760 476 3959 ( Kode 333938 )
AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til Direktiv 1999/45/EF.
Symbol(er) Xi - Lokalirriterende
R36/38 - Irriterer øjnene og huden
R52/53 - Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
2.2. Mærkningselementer
Symbol(er)
Xi - Lokalirriterende
Indeholder 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion
R-Sætning(er)
R36/38 - Irriterer øjnene og huden
R52/53 - Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
S-sætning(er)
Ingen
2.3. Andre farer
Ingen
_____________________________________________________________________________________________
Side 3 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Afsnit 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
3.2. Blandinger
Kemisk betegnelse
EF-Nr
CAS-Nr
Vægt procent
Klassifikation
(67/548)
Klassifikation
REACH
(Forordning
Registreringsnum
1272/2008)
mer
Asp. Tox. 1 (H304)
(EUH066)
Højt raffinerede. Lav/
viskose mineral
olier/kulbrinter (Viskositet
>7 - <20.5 cSt @40°C)
1-Aminopropan-2-ol Neutralised
1-Aminopropan-2-ol
-
-
10% - 25%
**
-
78-96-6*
2.5% - 10%
**
-
201-162-7
78-96-6
2.5% - 10%
C;R34
Xn;R21
Skin Corr. 1B
(H314)
Acute Tox. 4
(H312)
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
500-236-9
68920-66-1
1% - 2.5%
Xi;R38
-
68920-66-1
1% - 2.5%
Xi;R38-41
2-Amino-2-methyl-1-propa
nol - Neutralised
204-709-8
124-68-5*
1% - 2.5%
R52 R53
Aquatic Chronic 3
(H412)
ingen data
tilgængelige
Neutralised
3-Amino-4-octanol
-
1001354-72-8*
1% - 2.5%
Xn;R22
Acute Tox. 4
(H302)
01-2119387550-36
-xxxx
2-n-Butyl-benzo[d]isothiazo
l-3-one
420-590-7
4299-07-4
0% - 1%
C;R34
R43
N;R50-53
Skin Corr. 1B
(H314)
Skin Sens. 1
(H317)
Aquatic Acute 1
(H400)
Aquatic Chronic 1
(H410)
ingen data
tilgængelige
01-2119475331-43
-xxxx
01-2119475331-43
-xxxx
Skin Irrit. 2 (H315) 01-2119489407-26
-xxxx
Skin Irrit. 2 (H315)
ingen data
Eye Dam. 1
tilgængelige
(H318)
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16
Supplerende oplysninger
Produkt, der indeholder mineralolie med mindre end 3 % DMSO-udtræk som målt af IP 346
Se afsnit 15 for yderligere oplysninger om grundolier
Afsnit 4: FØRSTEHJÆLP
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generel rådgivning
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Søg læge - hvis symptomerne er
vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Kan udløse allergisk reaktion.
Indånding
Søg frisk luft.
Kontakt med huden
Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern forurenet tøj og vask før
genbrug. Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved. Kan forårsage allergisk
hudreaktion.
_____________________________________________________________________________________________
Side 4 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Øjenkontakt
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Hold øjet
vidt åbent under skylningen. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
Indtagelse
Rens munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning uden
lægeligt opsyn.
Beskyttelse af førstehjælpere
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Øjenskade/irritation, Rødme, Udslæt, Kløe, Kan medføre allergisk hudreaktion
Væsentlige symptomer
4.3. Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig
Kan forårsage sensibilisering hos modtagelige personer. Behandles symptomatisk.
Meddelelse til læge
Afsnit 5: BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø, Brug
kuldioxid, tørkemikalie eller skum, Vandspray eller vandtåge
Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes
Ingen
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Speciel fare
Afstrømning af vand kan forårsage miljøskade.
Farlige nedbrydningsprodukter
ingen ved normalt brug
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet
Som ved enhver brand bær selvforsynende vejrtrækningsapparat med overtryksluftindtag, MSHA/NIOSH (godkendt eller ligende )
og fuldt beskyttelses udstyr
Afsnit 6: FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Må ikke sluges. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Rådgivning til
ikke-katastrofepersonale
Materiale kan medføre glatte forhold.
Rådgivning til katastrofeberedskab For personlig beskyttelse se punkt 8.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Undgå, at produktet
udledes i afløb. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
_____________________________________________________________________________________________
Side 5 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Suges op med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Opdæm
med henblik på opsamling af store væskespild.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8/12/13 for yderligere information
Afsnit 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Undgå at indånde
dampe eller tåger. Må ikke sluges. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med hud,
øjne og tøj.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted.
Anbefalet levetid
12 måneder.
Materialer, der skal undgås
Stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser
7.3. Særlige anvendelser
Særlige anvendelser
Kølemiddel
Afsnit 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR
8.1. Kontrolparametre
Kemisk betegnelse
Højt raffinerede. Lav/
viskose mineral
olier/kulbrinter (Viskositet >7
- <20.5 cSt @40°C)
Europæisk Union
U.K.
Frankrig
Spanien
VLA-EC: 10 mg/m3
VLA-ED: 5 mg/m3
Kemisk betegnelse
1-Aminopropan-2-ol Neutralised
1-Aminopropan-2-ol
Tyskland
TWA: 2 ppm TWA: 5.8
mg/m3
TWA: 2 ppm TWA: 5.8
mg/m3
TWA: 1 ppm TWA: 4.6
mg/m3
Italien
Portugal
Nederlandene
Østrig
Schweiz
Polen
Irland
STEL: 10 mg/m3
TWA: 5 mg/m3
(Mist)
2-Amino-2-methyl-1-propano
l - Neutralised
Kemisk betegnelse
Højt raffinerede. Lav/
viskose mineral
olier/kulbrinter (Viskositet >7
- <20.5 cSt @40°C)
Kemisk betegnelse
Finland
Danmark
Norge
Sweden
_____________________________________________________________________________________________
Side 6 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Højt raffinerede. Lav/ viskose
mineral olier/kulbrinter (Viskositet
>7 - <20.5 cSt @40°C)
TWA: 5mg/m3 (Öljysumu)
TWA: 1 mg/m3 (Olietåge)
TWA: 1 mg/m3 (Oljetåke)
LLV: 1 mg/m3
STV: 3 mg/m3
(Oljedimma)
Afledte nuleffektniveauer (DNEL)
Arbejdstagere Systemisk toksicitet
Kemisk betegnelse
Lang tid Eksponering
gennem munden
1-Aminopropan-2-ol Neutralised
1-Aminopropan-2-ol
Lang tid Eksponering
gennem huden
8.5 mg/kg
Lang tid Eksponering ved
indånding
Kort tid Eksponering
gennem munden
Kort tid Eksponering
gennem huden
Kort tid Eksponering ved
indånding
Kort tid Eksponering
gennem munden
Kort tid Eksponering
gennem huden
Kort tid Eksponering ved
indånding
8.5 mg/kg
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
2080 mg/kg
294 mg/m³
Lang tid Eksponering
gennem huden
2.1 mg/kg
Lang tid Eksponering ved
indånding
0.67 mg/m3
2.1 mg/kg
0.67 mg/m3
1250 mg/kg
87 mg/m³
Arbejdstagere Lokal virkning
Forbrugere Systemisk toksicitet
Kemisk betegnelse
Lang tid Eksponering
gennem munden
1-Aminopropan-2-ol Neutralised
1-Aminopropan-2-ol
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
25 mg/kg
Forbrugere Lokal virkning
Forventet nuleffektkoncentration (PNEC)
Kemisk betegnelse
1-Aminopropan-2-ol Neutralised
1-Aminopropan-2-ol
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
Ferskvand
0.0327 mg/l
Havvand
0.00327 mg/l
Ferskvandssediment
0.177 mg/kg
Havsediment
0.0177 mg/kg
Jord
0.0161 mg/kg
0.0327 mg/l
0.002 mg/L
0.00327 mg/l
0.002 mg/L
0.177 mg/kg
6.33 mg/kg
0.0177 mg/kg
6.33 mg/kg
0.0161 mg/kg
1 mg/kg
8.2. Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Nødbrusere.
Øjenskyllestationer. Udluftningssystemer.
Personlige værnemidler
Beskyttelse af øjne
Tætsluttende beskyttelsesbriller. Øjenbeskyttelsen skal opfylde EN-standard 166.
_____________________________________________________________________________________________
Side 7 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Beskyttelse af hænder
Beskyttelse af hud og krop
Åndedrætsværn
Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. Følg venligst brugsanvisningerne omkring
permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej
også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at
skære sig, slid og kontakt tid. Barriere cremer kan hjælpe med at beskytte de udsatte
hudområder, de må dog ikke anvendes efter påvirkningen har fundet sted.
Langærmet beklædning. Forklæde. Uigennemtrængelige handsker.
Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt. Ved tåge, sprøjt eller aerosol brug egnet
personligt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Fjern forurenet tøj
og vask før genbrug. Spis, drik eller ryg ikke under brugen af dette produkt. Undgå kontakt
med hud, øjne og tøj. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og -tøj.
Hygiejniske foranstaltninger
Foranstaltninger til begrænsning af Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.
eksponering af miljøet
Ingen ved normale brugsforhold
Farer ved varme
AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform @20°C
Lugt
væske
Svag
Udseende
Lugttærskel
Egenskab
pH-værdi
Smelte-/frysepunkt
Kogepunkt/Kogepunktsinterval
Flammepunkt
Fordampningshastighed
Antændelighed (fast stof, luftart)
Brandbare grænser I luft
øvre brændpunktsgrænse
Værdier
9.3
Ingen information tilgængelig /
> 100 °C > 212 °F
300 °C / 572 °F
Ingen oplysninger tilgængelige
Ingen oplysninger tilgængelige
Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
opløselighed
Fordelingskoefficient:
n-oktanol/vand
Selvantændelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet, kinematisk
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
0.98
Emulgerer
Ikke relevant
mørk amber
Ikke relevant
Note
@5%
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
g/cm3 @20°C
Ingen information tilgængelig
Ingen oplysninger tilgængelige
Ingen information tilgængelig
Ikke relevant
Ikke relevant
Andre oplysninger
Viskositet, kinematisk (100°C)
Flydepunkt
VOC indhold
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
0%
Afsnit 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
_____________________________________________________________________________________________
Side 8 /
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Ingen under normale anvendelsesforhold
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen under normale anvendelsesforhold
10.4. Forhold, der skal undgås
Må ikke fryses
10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen under normale anvendelsesforhold
Afsnit 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Produkt information - Principelle vej for eksponering
Indånding
Ingen kendt
Øjenkontakt
Irriterer øjnene
Kontakt med huden
Irriterer huden; Gentagen eller længerevarende kontakt med huden kan forårsage
allergiske reaktioner hos modtagelige personer
Indtagelse
Ingen kendt
Akut toksicitet - Produktinformation
Produktet viser ikke akut giftighedsfare på basis af kendt information.
LD50 Mund:
LD50 Hud:
LC50 Indånding:
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 5 mg/l (4-timer)
Akut toksicitet - Komponent infromation
Kemisk betegnelse
Højt raffinerede. Lav/ viskose
mineral olier/kulbrinter (Viskositet
>7 - <20.5 cSt @40°C)
1-Aminopropan-2-ol - Neutralised
LD50 Mund (Rotte)
>2000 mg/kg
LD50 Hud (Rotte/Kanin)
>2000 mg/kg
1-Aminopropan-2-ol
2813 mg/kg ( Rat )
1851 mg/kg ( Rabbit )
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd.,
ethoxylated
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd.,
ethoxylated
8000 mg/kg ( Rat )
>2000 mg/kg ( Rabbit )
LC50 Indånding
2000 mg/kg ( Rat )
> 2000 mg/kg ( Rat )
_____________________________________________________________________________________________
Side 9 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
2-Amino-2-methyl-1-propanol Neutralised
Neutralised 3-Amino-4-octanol
2900 mg/kg ( Rat )
2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
2000 mg/kg ( Rat )
551 mg/kg ( Rat )
2000 mg/kg ( Rabbit )
Irritation
Irriterer øjnene og huden.
Ætsende virkning
Ingen kendt.
Sensibilisering
Gentagen eller længerevarende kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos
modtagelige personer
Toksicitet ved gentagen dosering
Ingen kendt
Carcinogenicitet
Ingen kendt
Kimcellemutagenicitet
Ingen kendt
Reproduktionstoksicitet
Ingen kendt
Afsnit 12: MILJØOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Økotoksiske virkninger
Kemisk betegnelse
Toksicitet overfor alger
Toksicitet overfor fisk
1-Aminopropan-2-ol Neutralised
23: 72 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50
1-Aminopropan-2-ol
23: 72 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50
2390-2650: 96 h Pimephales
promelas mg/L LC50
flow-through
2390-2650: 96 h Pimephales
promelas mg/L LC50
flow-through
108: 96 h Brachydanio rerio
mg/L LC50
1-10: 96 h Carassius auratus
mg/L LC50
10-100: 96 h Brachydanio
rerio mg/L LC50
190: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50
static
68: 96 h Oncorhynchus
mykiss mg/L LC50
0.15: 96 h Oncorhynchus
mykiss mg/L LC50
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
Alcohols, C16-18 and
C18-unsatd., ethoxylated
2-Amino-2-methyl-1-propano
l - Neutralised
Neutralised
3-Amino-4-octanol
2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol3-one
520: 72 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50
0.45: 72 h
Pseudokirchneriella
subcapitata mg/L EC50
Giftighed overfor
mikroorganismer
Toksicitet for dafnier og
andre hvirvelløse vanddyr
108.82: 48 h Daphnia
magna Straus mg/L EC50
108.82: 48 h Daphnia
magna Straus mg/L EC50
51: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50
1-10: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50
193: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50
44: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50
0.093: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen oplysninger tilgængelige.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
_____________________________________________________________________________________________
Side 10 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Kemisk betegnelse
1-Aminopropan-2-ol - Neutralised
1-Aminopropan-2-ol
log Pow
-0.94
-0.94
12.4. Mobilitet i jord
Produktet er opløseligt i vand og kan sprede i vandsystemer
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette kemiske produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT). Dette
kemiske produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).
12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendt
Afsnit 13: BORTSKAFFELSE
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Restaffald/restprodukter
Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokale og nationale regler
Forurenet emballage
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller
bortskaffelse.
Andre oplysninger
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men
anvendelses-specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende
anvendelse af produktet.
Afsnit 14: TRANSPORTINFORMATION
14.1. UN-nummer
ikke reguleret
14.2. UN Betegnelse på forsendelsen
ikke reguleret
14.3. Transportfareklasse(r)
ikke reguleret
14.4. Emballagegruppe
ikke reguleret
14.5. Miljøfarer
ingen
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
ingen
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
_____________________________________________________________________________________________
Side 11 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
Ikke relevant
IMDG/IMO
ikke reguleret
ADR/RID
ikke reguleret
ICAO/IATA
ikke reguleret
Afsnit 15: FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP) (EF 1272/2008)
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Anordning: bestemmelser vedr. kontrol af sundhedsfarlige stoffer af 2002. Bestemmelser angående kemikalier (fareinformation og
pakning) af 2009.
Parlamentloven: Loven om sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, osv., af 1974. Loven em miljøbeskyttelse af 1990.
Bestemmelse vedr. klassifikation, etikettering. af farlige kemikalier (2002 m. rettelse af 2005). Tillæg VI til "Bestemmelse vedr.
klassifikation, etikettering, osv. af farlige kemikalier" (2002 m. rettelse af 2010), liste over farlige stoffer (efter rettelse).
Retningslinjer for indsendelse
Bestemmelser vedr. farligt affald (England og Wales) af 2005.
Eksponeringsgrænser på arbejdsplads (EH40).
Grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynets AT vejledning C.0.1.Grænseværdier i henhold til bekendtgørelse om
grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011.Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 - Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af
6. april 2005 - Bekendtgørelse om unges arbejde.Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 - Bekendtgørelse om
vejtransport af farligt gods
WGK Classification
Farligt for vand/klasse 1
De meget raffinerede lavviskositetsmineralolier/kulbrinter (viskositet >7 - <20,5 cSt @40° C) indeholder et eller flere stoffer med følgende
CAS-/EC-numre/REACH-registreringsnumre:
Kemisk betegnelse
CAS-Nr
EF-Nr
REACH
Registreringsnummer
Distillates (petroleum), straight-run middle
64741-44-2
265-044-7
Distillates (petroleum), heavy hydrocracked
Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic
Distillates (petroleum), hydrotreated middle
Distillates (petroleum), hydrotreated middle
Distillates (petroleum), hydrotreated light
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy, paraffinic
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral
oil-based
Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated
neutral oil-based
White mineral oil (petroleum)
Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
64741-76-0
64741-89-5
64742-46-7
64742-46-7
64742-47-8
64742-53-6
64742-54-7
64742-55-8
64742-56-9
64742-65-0
72623-86-0
265-077-7
265-091-3
265-148-2
934-956-3
265-149-8
265-156-6
265-157-1
265-158-7
265-159-2
265-169-7
276-737-9
01-2119486951-26-xxxx
01-2119487067-30-xxxx
01-2119459347-30-xxxx
01-2119827000-58-xxxx
01-2119456620-43-xxxx
01-2119480375-34-xxxx
01-2119484627-25-xxxx
01-2119487077-29-xxxx
01-2119480132-48-xxxx
01-2119471299-27-xxxx
01-2119474878-16-xxxx
72623-87-1
276-738-4
01-2119474889-13-xxxx
8042-47-5
NOT AVAILABLE
232-455-8
920-114-2
01-2119487078-27-xxxx
01-2119459347-30-xxxx
_____________________________________________________________________________________________
Side 12 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen information tilgængelig
Afsnit 16: ANDRE OPLYSNINGER
Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet
Xi - Lokalirriterende
Xn - Sundhedsskadelig
C - Ætsende
N - Miljøfarlig
T - Giftig
T+ - Meget giftig
O - Brandnærende
F - Meget brandfarlig
F+ - Yderst brandfarlig
Repr. - Reproduktionstoksicitet
Asp. Tox. - Aspiration giftighed
Acute Tox. - Akut toksicitet
Aquatic Acute - Akut toksicitet for vandmiljøet
Aquatic Chronic - Kronisk toksicitet for vandmiljøet
Eye Dam. - Øjenskade/irritation
Eye Irrit. - Øjenirritation
Skin Corr. - Hudætsning
Skin Irrit. - Skin Irritation
Skin Sens. - Hudsensibiliserende stof
Resp. Sens. - Respiratory Sensitizer
STOT SE - Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
STOT RE - Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
VOC - Flygtige organiske forbindelser
Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3
Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3
_____________________________________________________________________________________________
Side 13 / 14
124510 - HOCUT 4480
Revideret dato: 13-03-2014
_____________________________________________________________________________________________
eksponering
eksponering
organismer
organismer
at skade det ufødte barn
åndedrætsbesvær ved indånding
skade det ufødte barn
Eksponeringsscenarie
Ingen information tilgængelig
Godkendt dato:
09-08-2013
Revideret dato:
13-03-2014
Revisionsbemærkninger
Ikke relevant.
Fralæggelse
Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på
datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring,
transport, di.
_____________________________________________________________________________________________
Side 14 / 14