TMP 320K KRAN TMP 320K CRANE Teknisk data

KURSUSKATALOG
Ullerødskolens kompetencecenter
2010/2011
Ullerødskolen er en specialskole/ et helhedstilbud for børn og unge med autisme – primært Aspergers syndrom. Vore lærere og pædagoger har gennem videreuddannelse og en mangeårig specialpædagogisk praksis erhvervet sig stor
viden om denne målgruppe.
Ullerødskolens kurser og vejledning
Ullerødskolens medarbejdere tilbyder hermed kurser og vejledningsforløb for
det kommende skoleår. Vi ønsker at være med til at opkvalificere lærere, pædagoger og andre medarbejdere, der arbejder med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) samt børn med andre særlige behov
som enkeltintegrerede i normalklasser
ungdomsuddannelsestilbud
specialklasser
specialtilbud
efterskoler
daginstitutioner
klubber m.m.
Vi henvender os samtidig til forældre til disse børn og unge – dels med et særligt forløb kun for forældre – dels med kurser, der målretter sig til både medarbejdere og forældre. Igen i år kan vi tilbyde et kursusforløb for søskende til
børn og unge med ASF samt børn med andre særlige behov.
I er altid velkomne til at kontakte os med henblik på særligt tilrettelagte kurser
og vejledningsforløb, og vi prøver i videst mulig udstrækning at tilpasse forløbene til jeres behov for fagligt indhold og organisation.
Udover kursus- og vejledningsvirksomhed bistår vi gerne med andre aktiviteter
– eks. inspirationsdage, erfaringsudveksling, o.l. Ullerødskolen har eksempelvis udformet en læseplan for socialfag (læren om sociale og personlige kompetencer).
Vi vil gerne være i dialog og ser kursusvirksomhed og vejledning som et gensidigt samspil til glæde for den fælles kompetenceudvikling.
KURSUSTILMELDING
Tilmelding til:
Martin Skytte-Olesen
Souschef/leder af Kompetencecenteret
Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
[email protected]
Tlf.: 72 56 50 35
Mobil: 25 38 51 37
Kursustilmelding (se side 17).
Tilmelding til eftermiddagskurser senest 21 dage inden kursusstart.
Derefter – og ved senere tilmelding – er tilmeldingen bindende, og der opkræves betaling.
KURSUSOVERSIGT
Kursus nr.
Side
1.
HVAD VIL DET SIGE AT HAVE AUTISME ?
3
2.
RO I KLASSEN – RO I SJÆLEN
4
3.
KAT – KASSEN – KOGNITIV AFFEKTIV TRÆNING
5
4.
SOCIALE HISTORIER & TEGNESERIESAMTALEN
6
5.
STRUKTURERET LEG
7
6.
SELVSTÆNDIGHEDSTRÆNING
8
7.
KURSUSKLASSEN
8.
OPFØLGNING PÅ KURSUSKLASSE
9.
SØSKENDEGRUPPEN
9 - 10
11
12 – 13
10.
HVAD SKAL DER SKE MED MIT BARN?
14
11.
FOREDRAG 1
15
12.
FOREDRAG 2
16
Tilmeldingsblanket
17
Kort
18
2/18
HVAD VIL DET SIGE AT HAVE AUTISME ?
Kursus nr. 1
MÅLGRUPPE:
Forældre, fagpersoner og andre, der arbejder med børn med ASF.
INDHOLD:
Hvad er autisme? Gennemgang af kerneproblemerne i diagnosespektret og
præsentation af autismespecifikke pædagogiske metoder.
INSTRUKTØR:
Psykolog Nete Breum
VARIGHED:
3 timer.
KURSUSDATO:
Kursusdato: 13-09-2010, kl. 14.00 – 17.00.
PRIS:
kr. 1000,- inkl. kursusbevis
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
3/18
RO I KLASSEN – RO I SJÆLEN
Kursus nr. 2
MÅLGRUPPE:
Fagpersoner, der arbejder med elever, der har brug for tydelig pædagogisk
rammesætning i folkeskolen og specialmiljøer.
INDHOLD:
- opbygning af et struktureret og visualiseret læringsmiljø.
Kort gennemgang af elevernes vanskeligheder inden for:
• Kommunikation – tankegang – socialt samvær.
Der gives eksempler på, hvordan eleverne kan støttes og guides gennem
hverdagen bl.a. omkring flg.:
Strukturering og visualisering i lokaler.
Afgrænsning og tydeliggørelse af fag og aktiviteter.
Træning af fælles opmærksomhed.
Adfærdsregulering.
Kursusformen vil være foredrag, gruppedrøftelser, dialog.
Der tages udgangspunkt i indskolingsbørn med ASF, men metoder og materialer kan med fordel anvendes til ældre børn og eller børn med andre særlige behov.
INSTRUKTØR:
Lærer Lisbeth Bundgaard og lærer Bettina Bové.
VARIGHED:
3 timer
KURSUSDATO:
27-09-2010, kl. 14.00 – 17.00
PRIS:
Kr. 1000,- inkl. kursusbevis
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
4/18
KAT – KASSEN – KOGNITIV AFFEKTIV TRÆNING
Kursus nr. 3
MÅLGRUPPE:
Fagfolk & andre, der arbejder med børn med ASF.
INDHOLD:
• Teorigennemgang.
• Præsentation af KAT-kasse elementerne.
• Praksiserfaringer fra Ullerødskolen.
• Diskussion og erfaringsudveksling.
Kursisterne introduceres til KAT-KASSEN, der er et redskab til at understøtte
samtaler med børn og unge med ASF. KAT-KASSEN består af en række konkrete visuelle elementer, der alle er udviklet med det formål at fremme barnets / den unges mulighed for at kommunikere om egne og andres tanker,
følelser og adfærd.
INSTRUKTØR:
Pædagog Rikke Boesen
VARIGHED:
3 timer
KURSUSDATO:
11-10-2010, kl. 14.00 - 17.00
PRIS:
kr. 1000,- inkl. kursusbevis
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
5/18
SOCIALE HISTORIER & TEGNESERIESAMTALEN
Kursus nr. 4
MÅLGRUPPE:
Forældre & fagfolk.
INDHOLD
Den teoretiske baggrund for at anvende metoderne.
Hvordan udarbejdes og anvendes en tegneseriesamtale/social historie.
Præsentation af forskellige cases.
Målet med kurset er, at kursisterne får teoretisk kendskab til de pædagogiske
redskaber samt at kursisterne inspireres til at anvende metoderne i egen
praksis.
INSTRUKTØR:
Pædagog Lise Sejbjerg og pædagog Linda Fosen.
VARIGHED:
3 timer.
Kursusdato:
1-11-2010, kl. 14.00 -17.00
PRIS:
kr. 1000,- inkl. kursusbevis
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
6/18
STRUKTURERET LEG
Kursus nr. 5
MÅLGRUPPE:
Lærere og pædagoger, der arbejder med indskolingselever i specialmiljøer
samt forældre, der har lyst til at arbejde med deres barns legepotentiale.
Kurset tager udgangspunkt i børn med ASF, men metoder og materialer kan
med fordel anvendes til andre børnegrupper, der har svært ved at lege.
INDHOLD:
• Teoretisk oplæg om legens betydning, samt børn med autismes leg.
• Introduktion til struktureret leg og ideer fra egen praksis.
• Udvikling af deltagernes egne lege og spil.
Kursusform: Oplæg – dialog – workshop.
INSTRUKTØR:
Lærer Bettina Bové
Pædagog Linda Fosen
VARIGHED:
3 timer.
KURSUSDATO:
22-11-2010, kl. 14.00 – 17.00
PRIS:
kr. 1000,- inkl. kursusbevis
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
7/18
SELVSTÆNDIGHEDSTRÆNING
Kursusnr. 6
MÅLGRUPPE:
Forældre & fagfolk.
INDHOLD:
Selvstændighedstræning er mange ting, men i dette kursusforløb vil vi fokusere
på hverdagens praktiske gøremål som f.eks. at kunne benytte offentlige transportmidler, indkøb og hygiejne.
Der vil blive en teorigennemgang, hvor hverdagseksempler på selvstændighedstræning inddrages. Kursisterne vil få mulighed for selv at konstruere simple eksempler på selvstændighedstræning.
INSTRUKTØR:
Pædagog Linda Fosen og souschef Martin Skytte-Olesen
VARIGHED:
3 timer.
DATO:
Tirsdag den 17. januar 2010, kl. 14 - 17
PRIS:
Kr. 1000,- inkl. kursusbevis
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
8/18
KURSUSKLASSEN
Kursus nr. 7
MÅLGRUPPE:
tilbud til enkeltintegrerede elever i folkeskolen med Aspergers syndrom/ASF.
Med personale fra Ullerødskolen tilbyder vi hermed et kursus-forløb til 5-7 elever i et forløb over 10 uger fra januar til marts. Vi henvender os til elever på
mellemtrinnet/overbygningen.
INDHOLD OG MÅL:
at styrke elevernes selvværd
at styrke deres muligheder for fortsat at være inkluderet i
normale skoleklasser.
Vi tilbyder derfor et kursus, hvor vi taler med eleven om, hvad det vil sige netop at have deres kompetencer samt ASF, således at eleven får selvindsigt og
dermed handlemuligheder. Eleverne møder ligestillede fra andre folkeskoleklasser, så de får en oplevelse af ikke at være de eneste i verden med disse problemer.
Der undervises i brugen af redskaber, der kan afhjælpe mange af deres problemer - og de finder dermed ud af, at de selv kan være med til at strukturere
deres hverdag, så den bliver mere overskuelig.
I kursusklassen kan vi ikke færdiggøre arbejdet med eleverne, men vi kan give
dem nogle metoder, som de kan arbejde videre med - sammen med deres skoler og familier.
Vi forventer:
At eleverne ved lidt om, hvorfor de kommer i en kursusklasse.
At eleverne er diagnosticerede med ASF.
At familierne bakker op og hjælper med de lektier, eleverne vil få fra kursusklassen, samt at de deltager i informationsmøderne.
At skolerne bakker op om tilbudet, og at personale fra skole- og fritidstilbud
deltager i informationsmøderne
At den sagsansvarlige PPR-psykolog bakker op og deltager i møder.
9/18
Informationsmøderne er 3 aftenmøder af ca. 2-3 timers varighed. Vi vil hér fortælle om det arbejde, vi laver, om vore overvejelser i forhold til metoderne,
hvad der konkret arbejdes med i kursus-klassen, og hvad vi forventer, der arbejdes videre med hjemme i egne miljøer. De enkelte kursusdage vil blive planlagt med øvelser, gennemgange og oplæg, samtaler og temaer. Der gives desuden individuelt feedback til brug for det fremtidige arbejde i skole og hjem.
INSTRUKTØR:
Lærer Søren Wiese og lærer Birgitte Knudsen
VARIGHED:
55 timer (undervisning) + 6-9 timer (informationsmøder)
KURSUSDATOER for kursisterne:
13-01-2011,
27-01-2011,
10-02-2011,
03-03-2011,
17-03-2011,
20-01-2011
03-02-2011
24-02-2011
10-03-2011
24-03-2011
Kursusdagene afholdes alle dage fra kl. 8.30 – 14.00.
INFORMATIONSMØDER for forældre, skole og PPR:
Der vil blive afholdt 3 informationsmøder. 2 fælles samt 1 skole/hjem-lignende
møde, hvor det forventes at forældre, skole og PPR deltager. Informationsmøderne er UDEN kursisterne.
Datoerne for de 3 informationsmøder er ikke fastlagt endnu.
PRIS:
kr. 22.000,- pr. elev.
Tilmelding senest 1. december 2010
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
10/18
OPFØLGNING PÅ KURSUSKLASSE
Kursus nr. 8
MÅLGRUPPE:
På baggrund af mange opfordringer tilbyder vi hermed et opfølgningskursus for
elever, der har gået i Ullerødskolens kursusklasser.
INDHOLD:
I kursusklassen har vi arbejdet med elevernes forståelse af egne kompetencer
og ASF. De har lært at sætte ord på deres oplevelser, og de har lært, at der
findes redskaber, der kan afhjælpe mange af deres problemer. De har desuden
lært, at de selv kan være med til at strukturere deres hverdag, så den bliver
mere overskuelig for dem.
Arbejdet med at udvikle elevernes sociale kompetencer er selvfølgelig en fortløbende proces, og erfaringer viser, at det vil være af stor værdi at kunne tilbyde
opfølgning og videreudvikling i forhold til deres opnåede kompetencer.
Vi forventer at:
skolerne bakker op om tilbudet, og at personale fra
skole og fritids- tilbud deltager i informationsmøderne
den sagsansvarlige PPR-psykolog bakker op og deltager i møder.
Forældrene bakker op.
INSTRUKTØR:
Lærer Birgitte Knudsen og lærer Søren Wiese.
VARIGHED:
27 ½ time + ca. 4 timer
KURSUSDATO:
28-04-2011, 05-05-2011
12-05-2011, 18-05-2011
26-05-2011
Kursusdagene afholdes alle dage fra kl. 08.30 – 14.00.
Vi afholder desuden 2 informationsmøder for forældre og netværk. På møderne
vil vi dels informere om de aktiviteter, der indgår i elevernes kursusprogram,
dels giver vi en afsluttende feedback til brug for det fremtidige arbejde i hjemmet og skole/ institution.
PRIS:
kr. 11.500,-
Tilmelding senest 1. ferbruar 2011.
STED:
Ullerødskolen, i det store mødelokale i stuen til venstre ved skoletandlægen.
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
11/18
SØSKENDEGRUPPEN – EFTERÅR 2010
KURSUS NR. 9
MÅLGRUPPE:
Når man deler glæden bliver den større når man deler sorgen bliver den mindre!
Søskende til børn med autisme på
Ullerødskolen, samt evt. andre i samme målgruppe.
Aldersgruppe: Fra 13 år
Formål:
Du er ikke alene!
Når man har en bror eller søster med autisme påvirker det hele familien – og
der tages mange særlige hensyn.
I søskendegruppen mødes børn i samme situation.
Her kan de opleve støtte og genkendelse ved at dele oplevelser, tanker og erfaringer med hinanden.
Indhold:
Brødre og søstre til børn med autisme ved meget om autisme gennem egne oplevelser.
I gruppen vil vi
- tage udgangspunkt i disse oplevelser
- indføre ’viden’ om autisme, som et redskab til at forstå det samspil, der ofte
rummer særlige vanskeligheder
- støtte børnene til at opsøge viden og erfaringsudveksling med et større netværk af søskende bl.a. via Søskendeportalen ’Autizme’, som er
oprettet af Center for Autisme
Gruppens aktiviteter vil veksle mellem samtale, tegning m.m.
Vi lægger vægt på, at de unge har det trygt i gruppen – og at vi kan dele alvor
og sjov.
Formidling – og samarbejde med forældrene:
Midtvejs i forløbet inviteres forældrene til almen orientering om de temaer, der
er aktiveret i gruppen.
INSTRUKTØR:
Pædagog Heidi Wahlstrøm Mark
Psykolog Nete Breum
12/18
VARIGHED:
18 ½ time
DATO:
Torsdage kl.15.00-17.30
15. september, 29. september,
13. oktober, 27. oktober,
10. november, 24. november.
Forældreaften:
D. 26. oktober 2010.
Kl. 18.30- 21.00
Pris pr. deltager:
6000 kr.
Antal deltagere:
Der vil være højst 8 børn i gruppen.
Sted:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
Tilmeldingsfrist:
25. august 2010.
13/18
HVAD SKAL DER SKE MED MIT BARN ?
- INFORMATIONSAFTEN FOR FORÆLDRE -
KURSUS NR. 10
MÅLGRUPPE:
Mødet henvender sig primært til forældre, der har børn/unge med autisme eller
ADHD i udskolingen.
INDHOLD:
I mødet vil vi berøre emnet bekymringen omkring tiden efter folkeskolen ”
hvad nu ? , hvad skal der ske ? , hvilke muligheder findes der ?”.
Vi vil komme ind på diverse deadlines, begrænsninger, tiltag og give eksempler
på uddannelsesforløb med dertilhørende kombinationer, muligheder og begrænsninger.
Kort sagt vil vi afmystificere tiden efter folkeskoletiden og afdække de bekymringer der findes i den sammenhæng.
INSTRUKTØR:
souschef Martin Skytte-Olesen
VARIGHED:
3 timer.
DATO:
Vælg mellem:
Mødedato 1:mandag den 29. november 2010, kl. 17 - 20
Mødedato 2: mandag den 28. februar 2011, kl. 17 - 20
PRIS:
KR 250,- pr. deltager
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
14/18
FOREDRAGSAFTEN 1
med Louise Jensen
MÅLGRUPPE:
Forældre, fagfolk og andre interesserede.
INDHOLD:
Louise er en ung kvinde, som fortæller om at leve med Asperger´s syndrom.
Se mere på hendes hjemmeside:
http://www.salixas.com/ommig.html
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i slutningen af foredraget.
VARIGHED:
Ca 2 timer.
DATO:
PRIS:
Kr. 200,-
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
15/18
FOREDRAGSAFTEN 2
med Louise Jensen
MÅLGRUPPE:
Forældre, fagfolk og andre interesserede.
INDHOLD:
Louise er en ung kvinde, som fortæller om at leve med Asperger´s syndrom.
Se mere på hendes hjemmeside:
http://www.salixas.com/ommig.html
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i slutningen af foredraget.
VARIGHED:
Ca 2 timer.
DATO:
PRIS:
Kr. 200,-
STED:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
16/18
KURSUSTILMELDING
(alle felter SKAL udfyldes)
Kursusnr.
Kursus titel:
Navn:
Adresse:
Postnr./By:
e-mail:
Ansættelse:
EAN nr.
SE-nr.
Du kan tilmelde dig ved:
at udfylde tilmeldingen på vores hjemmeside www.ullerodskolen.dk og
sende den til:
Ullerødskolen
Holmegårdsvej 102
2980 Kokkedal
Mrk. ”Tilmelding – Kompetetencecenteret”
at sende e-mail tilmeldingen til:
[email protected]
17/18
Her finder du os