IT-didaktik - Nationale test - fra tæsk til accept.pdf

MASTERPLAN
Folkeskoleområdet
2012
April 2012
Indholdsfortegnelse
Side
1. Indledning
2. Resume
3. Faktuelle oplysninger om kommunens skoler
3.1. Agersted Skole
3.2. Asaa Skole
3.3. Dronninglund Skole
3.4. Flauenskjold Skole
3.5. Hedegårdsskolen
3.6. Hjallerup Skole
3.7. Klokkerholm Skole
3.8. Serritslev Skole
3.9. Skolegades Skole
3.10 Søndergades skole
3.11 Thise Skole
3.12 Toftegårdsskolen
3.13 Øster Brønderslev Skole
3.14 Heldagsskolen
3.15 Oversigt over specialundervisningstilbud
3.16 Sammenfattende analyse
3.161 Analyse på elevtalsudvikling, skolestørrelser og klassekvotienter
3.162 Analyse af renovering
3.163 Analyse på digitaliseringsstrategi
3.164 Analyse på specialtilbud
3.165 Analyse af skolens ressourcetildeling og –fordeling
4. Udviklingsperspektiver
4.1.
4.2.
4.3.
4.31
Udviklingsperspektiver i de fysiske anlæg
Udviklingsperspektiver i indholdsdelen
Fremtidige scenarier
Modeller for større enheder
3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
28
29
30
32
Masterplanen er udarbejdet af skolechef Jakob Ryttersgaard i samarbejde med udviklingskonsulent for skoleområdet Lone Bojesen, økonomikonsulent Ann Toft og udviklingskonsulent i Udvikling og Planlægning
Hanne Jakobsen. Desuden har skoleledergruppen været inddraget i processen og bidraget til afsnittene om
skolens udviklingsperspektiver.
2
1. Indledning
Formål
Denne masterplan er udarbejdet på politisk initiativ og er et resultat af budgetaftalen for 2012.
Masterplanen beskriver status i forhold til kommunens folkeskoler og peger på udviklingsperspektiver indenfor de enkelte skoledistrikter.
Da formålet med masterplanen er at give et optimalt grundlag for fastsættelse af politiske mål, kan
den også anvendes til at sætte scenen i forhold til mulige, fremtidige og bæredygtige scenarier for
skoleområdet.
Politikker
På børne- og ungeområdet er Den Sammenhængende Børnepolitik den overordnede og fælles politik, som skal medvirke til at spinde en rød tråd gennem alle tilbud til børn og unge. Visionen er at
skabe rammerne for det gode børne- og ungdomsliv. De politiske målsætninger i børnepolitikken
skal derfor ses som en paraply for alle områder indenfor kommunens børne- og ungeområde. Sammen med et fælles børne- og familiesyn skal børnepolitikken tegne det billede, som Brønderslev
Kommune ønsker, skal præge de enkelte afdelingers/enheders handlinger og service i forhold til
børn og unge.
De politiske målsætninger i Den Sammenhængende Børnepolitik:
 Alle børn og unge har ret til en god udvikling og et rigt livsindhold
 Familien er fundamentet i børn og unges liv
 Brønderslev Kommune arbejder for at sikre et godt børne- og ungdomsliv med høj kvalitet i
kommunens tilbud
Kommunens politik for Kost & Bevægelse er en fælles politik for dagtilbud, skoler/SFO og ungdomsskolen og skal danne grundlag for, at personale og forældre- og skolebestyrelser har fokus på
at integrere kost og bevægelse aktivt i hverdagen. Målet er, at kommunens børn og unge får et sundt
fundament at bygge videre på i livet, og at sund kost og bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen.
Målsætninger og handleplaner
Folkeskoleområdet har vedtaget en Målsætning for Folkeskoleområdet, som er udarbejdet under
hensyntagen til kommunens overordnede værdier og Den Sammenhængende Børnepolitik. Målsætningen er praksisorienteret og baseret på værdierne:






Ansvarlighed, indflydelse og demokrati
Faglighed
Rummelighed
Forebyggelse – tidlig indsats
Rammer og vilkår
Sundhed
Folkeskoleområdet har endvidere udarbejdet Mål og handleplaner for dansk, som indbefatter områderne læsning, skrivning, stavning og tale. Brønderslev Kommunes Mål og Handleplaner for dansk
angiver bl.a., hvilke skriftsproglige færdigheder, eleven skal tilstræbe at nå ved slutningen af hvert
skoleår. Målene indgår således i dansklærerens planlægning og evaluering af undervisningen.
3
Vision for Folkeskolen
Folkeskoleområdet står overfor store udfordringer de kommende år. Et stort antal lærere og ledere
går på pension, mange af skolebygningerne trænger til et løft, og samlet set har kommunen en tværfaglig, fælles udfordring i at få flere unge gennem en ungdomsuddannelse.
Men også den pædagogiske og samfundsmæssige opgave flytter sig i disse år mod en inkluderende
skole med fleksible læringsmiljøer. Skal denne opgave løses forudsætter det nye organiseringsformer og metoder, ny teknologi og nye kompetencer i skolen.
Med henblik på at forberede og udvikle kommunens skoler til
fremtiden blev der over efteråret/vinteren 2011/2012 gennemført en
visionsproces. Målet var en fælles vision for Folkeskoleområdet.
Kendetegnet for visionsprocessen har været en høj grad af medinddragelse af både børn og voksne med et stort engagement til følge,
og resultatet er visionen: FREMTIDENS SKOLE for børn i tiden.
Visionen består af tre overordnede temaer:
Samarbejde
Udvikling
Mangfoldighed
I vores skole vil vi hinanden!
I vores skole går vi nye veje!
I vores skole er der plads til alle!
Visionen foreligger endnu som udkast, og er på vej til udtalelse i skoler/SFO og bestyrelser. En endelig politisk behandling forventes ult. juni 2012.
Visionen skal fungere som en fælles og overordnet ramme for de initiativer, der efterfølgende skal
udvikles og implementeres på Folkeskoleområdet. Dette arbejde planlægges og sættes i gang i sensommeren 2012.
Digitalisering
Hele Børne- og kulturområdet står over for store udfordringer. Udfordringer, som kræver nytænkning og forandring, og som forventes imødekommet ved en øget digitalisering.
KL udsendte i 2010 et udspil om Nysyn på folkeskolen. I dette udspil var der fokus på It-baseret undervisning, lærernes it-kompetencer samt It-baserede læremidler og læringsmål, som skal fremme
elevernes læring og it-kompetencer. Med dette initiativ forventes danske børn i fremtiden at være i
stand til at klare sig i konkurrencen blandt verdens bedste.
Initiativerne omkring Den digitale folkeskole er videreført i Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. For folkeskoleområdet betyder det, at der er udarbejdet følgende tre projektbeskrivelser:



Den digitale folkeskole – digitale læremidler, digitalisering af læringsmål og digitale læringsformer
It-infrastruktur i folkeskolen
Digital kommunikation og vidensdeling i folkeskolen
Ovenstående projekter er Folkeskoleområdet og Brønderslev Kommune forpligtet på at arbejde
med.
4
2. Resume
Masterplanen indeholder dels en statusdel med faktuelle oplysninger om de enkelte skoler, dels en
analysedel og efterfølgende udviklingsperspektiver for det samlede skolevæsen, som kan sikre et
fagligt og økonomisk robust skolevæsen til glæde for kommunens elever.
Analysedelen forholder sig til nedenstående temaer:





Elevtalsudvikling i skoledistriktet
Skolernes renoverings- og vedligeholdelsesbehov
Digitalisering
Specialundervisning
Ressourcetildeling
Masterplanen afsluttes med forslag til fremtidige scenarier på skoleområdet.
Masterplanen vidner om, at kommunens skoler står over for væsentlige og spændende udfordringer
såvel i den nærmeste fremtid som på længere sigt.
Af analysen fremgår det, at de lokale elevtalsforandringer bør imødekommes med en bedre kapacitetsudnyttelse, da der er meget store forskelle på skolernes gennemsnitlige klassekvotienter. En bedre kapacitetsudnyttelse vil kunne frigøre økonomiske ressourcer.
Analysen vidner desuden om, at der på det bygningsmæssige og digitale område venter betydelige
investeringsudgifter. I forhold til afsnittet om den vidtgående specialundervisning bør det bemærkes, at den overordnede analyse, som KLK er ved at udarbejde, endnu ikke foreligger. Med dette
forbehold in mente bør vi allerede i dag begynde at arbejde i retning af en øget inklusionskultur på
skolerne. I den sammenhæng synes det relevant at lave en økonomisk omfordeling fra specialområdet til normalundervisningen, som gør det muligt for skolerne at optimere deres specialpædagogiske
tiltag. Ligeledes synes det relevant at inddrage den specialpædagogiske viden fra specialtilbuddene i
almenskolen i endnu højere grad end tilfældet er i dag.
Helt overordnet synes det nødvendigt at drøfte, hvorledes vi skaber et økonomisk robust skolevæsen ud fra en tildelingsmodel, der skaber bæredygtighed på alle skoler.
Sammenholdes analysen med udviklingsperspektiverne giver det grund til følgende anbefalinger:




Skolerne får en størrelse, som gør dem fagligt robuste, og som sikrer en effektiv ressourceudnyttelse
Skolestrukturen ændres således, at alle kommunens specialklasser tilknyttes almenskoler
Den nuværende tildelingsmodel ændres
En eventuel ressourceoptimering tilgodeser efteruddannelse, it-optimering og fleksible læringsmiljøer
I bestræbelserne på at skabe større enheder, som giver den fornødne faglige og økonomiske robusthed, er der mange måder at indrette sig på. Der er et utal af skolemodeller og kombinationsmuligheder, som på forskellig vis kan imødekomme ovennævnte.
Som afslutning på ovennævnte anbefalinger skitseres forskellige - men ikke udtømmende - modeller for større enheder i Brønderslev Kommune. Modellerne tager sit udgangspunkt i anbefalingerne
fra Skolernes Rejsehold, som vurderer, at en bæredygtig og optimal skoledrift – såvel fagligt som
økonomisk – i dag forudsætter minimum 3 spor på en årgang.
5
3. Faktuelle oplysninger om kommunens skoler
I Brønderslev Kommune er skoleområdet organiseret under fagenheden Børn & Kultur. På det forvaltningsmæssige plan ledes området af Skolechefen.
Skoleområdet har en høj grad af decentralisering, hvor skolens ledelse og skolebestyrelsen kan udvikle skolen lokalt inden for den gældende lovgivning på området og de politiske vedtagne målsætninger.
Brønderslev Kommune har 13 folkeskoler og en selvstændig specialskole – Heldagsskolen.
Med den nuværende skolestruktur er der i kommunen to skoler med elever fra bh.kl.-10. klassetrin,
6 skoler med bh.kl.-9. klassetrin og 5 skoler med bh.kl.-6. klassetrin.
Antal Ledere (Skoleledere): 13
Antal medarbejdere (mellemledere, lærere, sekretærer m.m.): 449
Antal elever: 4430
Til hver skole knytter sig et skoledistrikt. Alle børn, der bor i et skoledistrikt, har ret til at blive optaget som elever i distriktets skole. Ligeledes er skolen forpligtet til at optage elever fra et andet distrikt eller anden kommune, så længe elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger 26 elever på
klassetrinene 0.-6. klasse og 28 elever på klassetrinene 7.-9. klasse.
Efter 6. klasse flyttes elever fra Agersted Skole, Flauenskjold Skole, Serritslev Skole, Thise Skole
og Øster Brønderslev Skole til nabodistriktets overbygningsskole efter nedenstående model:





Agersted Skole afleverer elever til Asaa Skole
Flauenskjold Skole afleverer elever til Klokkerholm Skole
Serritslev Skole afleverer elever til Skolegades Skole
Thise Skole afleverer elever til Hedegårdsskolen
Ø. Brønderslev Centralskole. afleverer elever til Søndergades Skole
I august 2011 indførtes fælles ledelse på Flauenskjold Skole og Klokkerholm Skole. Fra 15. april
2012 etableres der også fælles ledelse af skolerne Skolegades Skole og Serritslev Skole samt mellem Thise Skole og Hedegårdsskolen. Fra 1. august 2012 etableres der også fælles ledelse af Asaa
Skole og Agersted Skole,
I tilknytning til skolerne er der oprettet skolefritidsordning, hvor eleverne fra børnehaveklassen til
og med 3. klasse kan passes før og efter skoletid. Dog er der i tilknytning til skolerne i Serritslev,
Flauenskjold, Thise og Agersted etableret en landsbyordning, hvor der passes børn i alderen 3 år til
og med 3. klasse. Derudover er der klubtilbud til eleverne i 4.-7. klasse på Agersted Skole, Asaa
Skole, Flauenskjold Skole, Hjallerup Skole, Klokkerholm Skole, Serritslev Skole, Toftegårdsskolen
og Øster Brønderslev Centralskole.
Ressourcetildeling og økonomi gældende for Skoleområdet
Tabel 1 - Ressourcetildeling
Ressourcetildeling til skolerne sker efter følgende fordelingsprincipper:
 Hver klasse tildeles vejledende timetal.
 Klasser over 19 elever tildeles 7,5 holdtimer pr. elev fra elev nr. 1 – altså vil en klasse på 20 elever
få 150 holdtimer svarende til 5 ugentlige lektioner.
6



Behovstimer til elever med specielle problemer, der integreres i normalklassen fordeles af PPR ud
fra en generel ramme.
Behovstimer fra andre kommuner til elever, der er anbragt i kommunen indgår i skolernes tildeling.
Timer til dansk som andet sprog udgør 15 årlige timer pr. elev.
Til beregning af skolens samlede lønsum ganges ressourcetildelingen med en omregningsfaktor på 2,48 (2,47 i
skoleåret 2012/2013).
Bemærk: Det er vedtaget politisk, at den maksimale klassekvotient i 0.-6. klasse er 26 elever, mens den for 7.-9.
klassetrin er 28 elever.
Tabel 2 - Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift i almen skolen i kr.
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (inkl. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev til undervisningsmaterialer og aktiviteter (inkl. it og inventar)
Samlet driftsudgift i specialklasser i kr. (Forbrug 2011)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (inkl. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev til dervisningsmaterialer og elevaktiviteter (inkl. it og inventar)
178.298.097,00
46.987,00
44.159,00
1.742,00
35.659029,00
191.541,00
164.631,00
7.302,00
7
3.1 Agersted Skole
Agersted Skole ligger midt i Agersted by og har Agersted Bakker i baghaven, hvilket indebærer bakkeknolde og bøgeskov som omkranser skolens sportsplads og legearealer, hvor der også er en multi-bane,
som bruges i både frikvarterer og fritid.
Skolen har tilknyttet landsbyordning, der ikke er beliggende på skolens matrikel, men på en adresse 700
meter fra skolen.
Skoledistriktet består af Agersted by med stort opland,
herunder landsbyen Ørsø. Skolen er opført i 19121.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
100
7
Antal klasselokaler
7
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
1
7
14,29
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
02
Indholdsbeskrivelse SFO (under LBO)
Antal indskrevne børn
48
Belægningsgrad
85,7 %
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO (under LBO)
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu


Hvor udfordres vi på sigt

8,72
1,2
4,224
I indeværende skoleår er der et forløb i gang omkring klasseledelse, motivation
og mestring.
Der har været fokus på læsning/læseudvikling gennem flere år. I dette skoleår
også med fokus på faglig læsning.
Fortsat udvikling omkring fokuspunkter fra indeværende år. Der er også fokus
på relationskompetence/ICDP. Alle pædagoger i landsbyordningen har fået
grunduddannelsen i ICDP indenfor de sidste tre år, og det er ønsket, at alle lærere også gennemgår grunduddannelsen de kommende år. Lige nu er der dialog
med vores kommende fællesleder-skole i Asaa for om muligt at koordinere begge skolers kompetenceudviklingsforløb.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Agersted Skoles skoledistrikt3
2011 2012 2013
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157
6-16 årige i skoledistriktet
195
196
196
Skolens renoveringsbehov
1.046.450 kr.
2014
5120
194
6.361.131,00
60.679,00
50.699,00
1.969,00
2015
5185
197
2016
5189
194
2017
5159
192
2018
5144
193
2019
5149
193
2020
5122
194
2021
5110
191
Landsbyordningens renoveringsbehov
2.499.508 kr.
1
Agersted Skole er opført i 3 etaper. 1. del fra 1912, 1. sal er fra 1930-erne, og den nyeste afdeling er fra 2004.
”Resten af skolens lokaler er nødvendige faglokaler”.
3
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
2
8
3.2 Asaa Skole
Asaa Skole ligger i den østlige del af kommunen, og
selve byen er en gammel fiskerby uden meget aktivitet
på havnen. Selve skoledistriktet består også af Geraa
og Melholt, og fra 7. klasse kommer der elever fra
Agersted. I skoleår 2012/13 forventes der 199 elever
fordelt fra 0. – 9. klasse.
I lokalområdet er der mulighed for at bruge skov, hav
og strand, og omkring skole og skolefritidsordning er
der også grønne områder. Skolefritidsordningens bygninger er 25 år gamle, medens skolens er af ældre dato. Skolen er opført i 19344.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
200
10
Antal klasselokaler
14
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
1-2
12
16,67
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
35
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
58
Belægningsgrad
95,2 %
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO (inkl. klub)
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt


16,94
1
5,378
Udover de kommunale tiltag (den drengevenlige skole, faglig læsning, CD-ord)
har skolen haft fokus på at videreudvikle det pædagogiske arbejde/tiltag i skolens to afdelinger.
I den næste tid hvor skolen skal arbejde endnu tættere sammen med Agersted
Skole (fælles ledelse), har vi valgt et fælles fokusområde ICDP (relationspædagogik med en anerkendende tilgang).
Interaktive tavler har vi nu i alle klasseværelser samt i enkelte faglokaler. I skoleåret 2012/13 vil vi videreudvikle denne brug via interne kurser og videndeling.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Asaa Skoles skoledistrikt6
2011 2012 2013
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157
6-16 årige i skoledistriktet
234
247
246
2014
5120
248
9.203.495,00
47.097,00
44.202,00
1.543,00
2015
5185
251
2016
5189
255
2017
5159
259
2018
5144
267
2019
5149
271
2020
5122
276
2021
5110
281
Skolens renoveringsbehov
4.500.234,00 kr.
4
Asaa Skole er udbygget i 1968 og igen i 1982.
”Vi kan inddrage vores nuværende store biologi-lokale til klasselokale. I alt vil vi kunne råde over
lokaler til 17 klasser”.
6
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
5
9
3.3 Dronninglund Skole
Dronninglund Skole er en 10. klasses skole med såvel
almenklasser som specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående indlæringsvanskeligheder). Skolen ligger i den sydlige udkant af Dronninglund By med gymnasiet og halanlæg som nabo. SFO fra
0. – 3. klasse som er fordelt på 2-3 matrikler. Desuden
en SFO for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder (Kometen).Legepladsen er todelt. En nordlig del
for 7. – 10 klasse, hvor der ligeledes er adgang til byens
idrætsanlæg og en sydlig del for 0. – 6. klasse. SFO-Vest
er placeret på skolen, hvor der er forskellige legemuligheder og redskaber. SFO–Øst (1 km væk) har egen legeplads, der er nyetableret i 2007. Skolen er opført i 1976.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
613
Elevtal (special)
76
Antal klasselokaler
45
11
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
2-3
30
22,97
Antal klasser (special)
Gn.snitlig klassekvotient (special)
12
6,33
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
107
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
186
Belægningsgrad
84,16 %
Personale på skolen (Almen)
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO
44,39
28 timer om ugen
14,019
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu


Hvor udfordres vi på sigt

Indsats for alle: faglig læsning, ”lyst læsning”, læsebånd, CD-ord, ”Drenge i
skolen”.
Indsats for afdelingerne: holdopdeling/undervisningsdifferentiering ”lodret” i
afdeling A - ”farvebånd”. Samarbejde pædagoger/lærere.
Udover fortsættelse af ovenstående indsatser skal vi arbejde med læsemakkerforløb og teamudvikling - trin 2 på Dronninglund Skole
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr.(u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr.(m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Dronninglund skoles skoledistrikt8
2011 2012 2013 2014
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120
6-16 årige i skoledistriktet
625
622
634
621
Skolens renoveringsbehov
15.893.908,00 kr.
7
8
23.770.880,00
38.921,00
37.471,00
1.474,00
2015
5185
629
2016
5189
645
2017
5159
648
2018
5144
653
2019
5149
659
2020
5122
662
2021
5110
665
SFO´ens renoveringsbehov
8.515.226,00 kr. (3 matrikler)
De 10 lokaler indbefatter blandt andet musikskolens lokaler, der kan indrettes til to lokaler.
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
10
3.4 Flauenskjold Skole
Flauenskjold skole er beliggende i landsbyen Flauenskjold.
Skoledistriktet er et landdistrikt, hvorfra mange elever ankommer med bus. Fra 7.klasse går eleverne på Klokkerholm skole. Klokkerholm skole og Flauenskjold skole har
fælles ledelse. Til skolen er der tilknyttet en landsbyordning. Skolen har fine udenomsarealer og boldbane. Syd for
skolen en der et stort område med mange forskellige træer,
en sø, bålplads og et Vikingehus. I Flauenskjold er der også
en større sø. Ved Fritidscentret, som ligger lige overfor
skolen, er der også ude-områder, som skolen benytter. Skolens idrætsundervisning foregår i den nærliggende Idrætshal. Lokalområdet og de erhvervsdrivende stiller sig velvilligt til rådighed, når eleverne har projekter og arbejder
med arbejdsmarkedsorientering. Skolen er opført i 19409.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
125
7
Antal klasselokaler
7
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
1
7
17,86
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
110
Indholdsbeskrivelse SFO (Under LBO)
Antal indskrevne børn
56
Belægningsgrad
89%
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO (under LBO) – inkl. klub
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu
Hvor udfordres vi på sigt






10,12
0
4,884
Lærerne bliver i år undervist i ”Motivation og mestring”, som en del af indsatsområdet ”Drenge i skolen”.
Lærerne har deltaget i CD-ord-kursus i almenundervisningen.
Fire lærere har deltaget i temadag vedr. ”IT-støtte” i almenundervisningen.
It-vejlederen har deltaget i Pædagogisk IT-kursus.
Inklusion.
Drenge i skolen – fortsættelse.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Flauenskjold Skoles skoledistrikt11
2011 2012 2013 2014
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120
6-16 årige i skoledistriktet
206
209
212
214
Skolens renoveringsbehov
1.090.470 kr.
5.945.888,00
42.802,00
41560,00
1.578,00
2015
5185
213
2016
5189
211
2017
5159
207
2018
5144
206
2019
5149
204
2020
5122
203
2021
5110
204
Landsbyordningens renoveringsbehov
1.015.187 kr.
9
I 1967 blev der bygget en ny fløj med klasseværelser og kontor samt en bygning med bibliotek. I 1980 og igen i 1994
kom der tilbygninger med klasseværelser.
10
”Edb-lokalet”.
11
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
11
3.5 Hedegårdsskolen
Hedegårdsskolen er placeret i den nordlige ende af
Brønderslev by ligeved siden af byens gymnasium.
Ud over eleverne fra bh.kl.-9.klasse huser skolen også
et af kommunens 10. klassecentre. Skolen er organiseret i 4 afdelinger.
Skoledistriktet består hovedsageligt af parcelhuskvarterer. Fra 7. klasse modtager skolen elever fra Thise
Skole.
Gode udearealer med masser af plads til forskellige
aktiviteter, både for så vidt angår frikvarterer og i forhold til SFO’ens aktiviteter og dagligdag.
Skolen er opført i 1976
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
730
11
Antal klasselokaler
31
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
2-3
33
22,12
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
?12
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
258
Belægningsgrad
94,2%
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt

50,02
1 (støtte for barn med ADHD)
18,882
Pt. et større forløb om læringsledelse i den drengevenlige skole, i tilknytning
hertil et mindre projekt om forældresamarbejde. Projektet med læringsledelse
videreføres i 2012-2013 og fortsættes i 2013-2014 med fokus på ICDP. Vi har
desuden uddannet læsevejledere.
ICDP og uddannelse af matematikvejledere og engelskvejledere
Økonomi (forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Hedegårdsskolens skoledistrikt13
2011 2012 2013 2014
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120
6-16 årige i skoledistriktet
611
629
623
615
26.703.846,00
37.833,00
35.096,00
1.639,00
2015
5185
608
2016
5189
605
2017
5159
599
2018
5144
595
2019
5149
590
2020
5122
585
2021
5110
580
Skolens renoveringsbehov
12.906.159 kr.
12
” Vi har gennem de senere år indtaget flere faglokaler mm. til klasselokaler eller delelokaler (faglokale og klasselokale i ét og samme lokale)”.
13
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
12
3.6 Hjallerup Skole
Hjallerup Skole er den eneste skole i Hjallerup by. Skoledistriktet grænser op til Klokkerholm og Dronninglund Skoler samt
Aalborg Kommune. Langt størstedelen af eleverne er fra Hjallerup By. Skolen er organiseret i to afdelinger 0. - 5. og 6. – 9.
årgang.
I 2011 er forholdene for børn og voksne i skolefritidsordningen,
Stjernehuset, blevet væsentlig bedre, da alle huse nu er bygget
sammen. I nær tilknytning til skolen har vi 2 idrætshaller,
svømmehal og boldbaner. Både skole og SFO har adgang til
disse faciliteter. Der er to multibaner ved skolens idræts-anlæg,
og to boldbaner med bander inde på SFO´ens område. Derudover er der boldbaner og legeområder tilknyttet skolen. Eleverne bruger SFO’ens legepladser i skoletiden.
Skolen er fra slutningen af 1960´erne og er bygget etapevis.
Der er sidst blevet bygget til i år 2000, hvor vi fik et pædagogisk servicecenter, og en af vore elevfløje blev moderniseret.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
599
Spor
Gennemsnitlig klassekvotient
2-3
28
21,38
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
0
10
Antal klasselokaler
30
Antal klasser
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
210
Belægningsgrad
80,8 %
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger/PMF i skolen
Antal medarbejdere i SFO
42,21
6 timer om ugen
17,654
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt


Skolen har i skoleåret 2011-2012 haft en kursusrække med fokus på ”motivation
af drenge”, og det arbejdes der videre med i 2012-2013. Der har endvidere været
fokus på faglig læsning og CD-ord som hjælpemiddel.
Alle de ansatte i SFO’en har haft et kursus i ICDP (relationsarbejde).
Motivation af drenge fortsættes. Med den fokus der er på inklusion, mener vi, at
der fremover bliver brug for udviklingsforløb i klasseledelse og relationsarbejde
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
22.679.156,00
37.574,00
36.108,00
1.471,00
Udviklingen i børnetal i Hjallerup14
6-16 årige i kommunen
6-16 årige i skoledistriktet
2011
5099
679
2012
5130
675
2013
5157
685
2014
5120
684
2015
5185
694
2016
5189
694
2017
5159
686
2018
5144
681
2019
5149
681
2020
5122
673
2021
5110
670
Skolens renoveringsbehov
11.535.755 kr.
14
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
13
3.7 Klokkerholm Skole
Klokkerholm Skole er beliggende i Klokkerholm by. Skoledistriktet er et landdistrikt, hvorfra mange elever ankommer med
bus. Skolen har elever 0.- til 9. klasse, og modtager elever fra
Flauenskjold Skole fra 7. klasse. På skolen er der endvidere en
K-klasserække med 25 elever fra 0. til 10. klasse. Skole og SFO
deler legeplads. SFO’en er certificeret idræts-SFO. En del af legepladsen er nyrenoveret bl.a. ved hjælp af midler fra den lokale
sparekasses fond og arbejdskraft fra Forældreforeningen. Umiddelbart ved siden af skolen ligge skolens boldbane. Klokkerholmhallen, der benyttes af både skole og SFO, ligger også i
umiddelbar nærhed. I Klokkerholm er der en sø og desuden et
stisystem, der bl.a. fører forbi 11 gravhøje. Begge dele inddrages
i undervisningen. Skolen er opført i 1956.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
270
Elevtal (special)
24
Antal klasser
20
Gennemsnitlig klassekvotient
1-2
14
19,24
Gn.snitlig klassekvotient (special)
Antal klasser (special)
4,8
5
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
0
10
Spor
Antal klasser
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
58
Belægningsgrad
65,17
Personale på skolen (Almen)
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu



Hvor udfordres vi på sigt


20,6
0,054
5,376
Lærerne bliver i år undervist i motivation og mestring (UCN).
Dansklærerne fra 1.-6. klasse har lige afsluttet kursus om større inddragelse af
digitale hjælpemidler i undervisningen.
Lærerne og pædagogerne i K-klasserne har samarbejdet med VISO om elever
med autismespektrumforstyrrelser.
Dansklærerne i overbygningen er tilmeldt kursus om større inddragelse af digitale hjælpemidler i undervisningen.
Medarbejderne i K-klasserne, der består af lærere og pædagoger, skal have et
kursusforløb, der kan bibringe en ensartet forståelse og tilgang til arbejdet.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Klokkerholm Skoles skoledistrikt15
2011 2012 2013 2014
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120
6-16 årige i skoledistriktet
303
303
301
301
11.589.564
44.733,00
44.265,00
1.680,00
2015
5185
297
2016
5189
294
2017
5159
289
2018
5144
287
2019
5149
288
2020
5122
287
2021
5110
286
Skolens renoveringsbehov
7.023.733 kr.
15
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
14
3.8 Serritslev Skole
Skolen er en mindre landsbyskole beliggende i Serritslev
by med elever fra bk.kl-6. klasse. Herefter går eleverne på
Skolegades Skole.
Lige ved skolen er der mange, store boldspilsbaner. Der er
en god legeplads med plads til udvidelse. Der ligger et
skovområde lige i nærheden. På arealet mellem skolen og
hallen etableres i løbet af foråret en multibane, som Skolen og Landsbyordningen frit kan benytte. Skolen har en
stor, flisebelagt skolegård med basketbane. Her kan optegnes div. bogstavtavler, taltavler o. l. Flere steder har vi
anlagt ”udeklasseområder” og bag skolen er anlagt en lille
bakke, som bruges meget til bobslædekørsel hele vinterhalvåret. Der er desuden legeplads ved begge huse i
Landsbyordningen. Skolen er opført i 1955.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
78
7
Antal klasselokaler
7
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
1
7
11,14
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
1
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
34
Belægningsgrad
82,9 %
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO (Under LBO) – inkl. klub.
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt


8,56
0
2,785
I indeværende år har vi arbejdet med klasseledelse. De forrige år har der været
fokus på faglig læsning - alle lærere er læselærere, desuden er der arbejdet med
”den drengevenlige skole”.
Udbygning af ICDP kendskabet/relationspædagogisk projekt for både lærere og
pædagoger.
I forhold til det enkelte fag: fagkompetence kursus i engelsk.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr.(u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr.(m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Serritslev skoles skoledistrikt16
2011 2012 2013
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157
6-16 årige i skoledistriktet
217
206
204
2014
5120
196
5.425.861,00
60.399,00
51.305,00
1.802,00
2015
5185
202
2016
5189
194
2017
5159
193
2018
5144
187
2019
5149
189
2020
5122
189
2021
5110
189
Skolens renoveringsbehov
1.208.920 kr.
16
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
15
3.9 Skolegades Skole
Skolegades Skole er beliggende i Centrum af Brønderslev by.
Skolen har en lang historie om stigende børnetal og nybyggede og ombyggede fløje. Nu er den ældste fløj fra 1888 revet
ned og en ny, moderne bygning har fundet plads. Ligesom i de
ældre bygninger er tegl et gennemgående materiale, men her
understreger det samtidig bygningens selvstændighed med varierende farver og nicher i facaden. Både inde og ude fungerer
skolen bedre som helhed. Skolen har elever fra bh.kl.-9. klasse. Efter 6. klasse kommer eleverne fra Serritslev Skole. Skolen huser endvidere kommunens Modtagelsesklasser.
Skolegården er nyindrettet med områder for indskoling, hvor
der er boldbaner, legeplads, mooncarbane, bålplads og en
godkendt legeplads. Området for mellemtrin og udskoling er
opdelt i områder, hvor der er mulighed for hyggekroge, basketballbane m.m. Skolens boldbaner og idrætsfaciliteter er
placeret 500 m. fra skolen. Skolen er opført i 1889.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
373
Elevtal (Modtagelsesklasse)
24
Antal klasser
24
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
10
2
20
18,65
Gn.snitlig klassekvotient (Modtagelseskl.)
Antal klasser (Modtagelsesklasse)
12
2
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
0
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
128
Belægningsgrad
86 %
Personale på skolen (Almen)
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger/PMF i skolen
Antal medarbejdere i SFO
29,95
15 timer om ugen
10,132
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt


På Skolegades Skole har der i dette skoleår været fokuseret på et projektforløb,
der hedder KASA under ”den drenge venlige skole”. KASA er et koncept som
forener refleksioner og konkrete handlingsstrategier. Fokus har været på problemadfærd.
Fortsat implementering af værktøjer i vores KASA-projekt.
Beslutningen om fælles ledelse af Serritslev Skole og Skolegades Skole vil rette
fokus på skolernes fælles værdier
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Skolegades Skoles distrikt17
2011 2012 2013
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157
6-16 årige i skoledistriktet
486
528
558
2014
5120
561
15.982,441
42.964,00
40.560,00
1.547,00
2015
5185
578
2016
5189
587
2017
5159
589
2018
5144
588
2019
5149
588
2020
5122
581
2021
5110
576
Skolens renoveringsbehov
1.390.000 kr.
17
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
16
3.10 Søndergades Skole
Søndergades Skole er en folkeskole (0. – 9. kl.) med specialklasserække. Skolen er afdelingsopdelt, indskoling (0.
– 3.kl.), mellemtrin (4. – 6. kl.), overbygning (7. – 9. kl.),
specialafdeling (0. – 9. kl.).Skolefritidsordning med ca.
140 børn.
Efter 6. klasse modtager skolen eleverne fra Øster Brønderslev Skole. Skoledistriktet dækker primært området
syd for Vestergade/Østergade med både parcel- og blokbyggeri.
Udearealer med gode muligheder for undervisning og leg
i grønne områder. Skolegård med stort renoveringsbehov.
Skole såvel som lokalområde har stort behov for multihal
(1/2 hal). Skolen er opført i 1955.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal (almen)
Antal klassetrin (alSpor (almen)
Antal klasser (almen) Gennemsnitlig klasmen)
sekvotient (almen)
444
10
2-3
23
19,30
Elevtal (special)
Gennemsnitlig klassekvotient (speAntal klasser (special)
cial)
50
9,8
5
Antal klasser
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
30
418
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
127
Belægningsgrad
88,8 %
Personale på skolen (Almen)
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu
Hvor udfordres vi på sigt




34,10
0
9,902
Relationskompetence, Teamsamarbejde og Faglig læsning
Anerkendende ledelse
ICDP
Ledelsen som tovholder i teamudviklingen
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Søndergades Skoles skoledistrikt19
2011 2012 2013 2014
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120
6-16 årige i skoledistriktet
434
417
410
406
18.186.883,00
41.186,00
40.453,00
1.550,00
2015
5185
413
2016
5189
416
2017
5159
419
2018
5144
417
2019
5149
418
2020
5122
419
2021
5110
421
Skolens renoveringsbehov
9.646.716 kr.
18
19
2 depoter og 2 it-lokaler.
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
17
3.11 Thise Skole
Thise Skole har elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.
Skoledistriktet er stort og strækker sig fra Taffelgårdsvej på
kanten af Store Vildmose til nord for Stenum og støder op
til Serritslev Skoles skoledistrikt; men børnene omkring
Stenum går næsten alle på Tolstrup-Stenum Friskole. Manna – Thise området er præget af et stærkt sammenhold med
mange ildsjæle, så der er stor opbakning til den lokale skole. Skolen og LBO er placeret for foden af Thise Bakker,
som bruges i vid udstrækning, såvel i undervisningen som i
landsbyordningen. I frikvartererne er pladsen noget trang,
idet Jens Thise Vej adskiller skolen og idrætspladsen, så
boldspil foregår i skolegården.
Skolen er oprindeligt opført i 1934, men ombygget i 2003.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
107
7
Antal klasselokaler
7
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
1
7
15,29
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
2
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
69
Belægningsgrad
86,2 %
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO (under LBO)
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt

8,78
6,5 timer om ugen
4,655
Der arbejdes med ICDP, som skal implementeres i skoledelen. LBO’en har brugt
ICDP i deres pædagogiske linje. Alle medarbejdere har været gennem ICDPuddannelse på forskellige niveauer, og i efteråret starter 2 lærere på ICDP uddannelsens niveau 1.
Der vil gå nogle år inden alle lærere har været gennem ICDP-uddannelsen.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Thise Skoles skoledistrikt20
2011 2012 2013
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157
6-16 årige i skoledistriktet
280
279
279
2014
5120
275
5.192.780,00
46.468,00
39.996,00
1.685,00
2015
5185
284
2016
5189
288
2017
5159
284
2018
5144
283
2019
5149
283
2020
5122
277
2021
5110
274
Skolens renoveringsbehov
1.864.237 kr.
20
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
18
3.12 Toftegårdsskolen
Toftegårdsskolen ligger på landet i byen Jerslev. Eleverne er
fordelt på et-to spor fra 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt
med 3 afdelinger. Brønderslev Kommunes Erhvervsklasse og
ADHD-klasser er placeret på skolen. Skolefritidsordningen er
delt i - SFO Solstrålen for 0. – 1. kl., SFO Regnbuen for 2. – 3.
kl. og et klub-tilbud for elever i 4. – 7.kl. Skolen har gode
udendørs rammer, med en asfalteret skolegård med grønne
”bakker” opdelt i to. Der er separat legeplads til børnehaveklasserne. Rundt om skolen er der græsarealer med bl.a. en boldbane, læbælte med træer til huler m.m. Ved siden af skolen er
SFO’en indrettet med bålhytte, værksted, sø og dyr, ideelt til alt
udeliv. I lokalområdet er der et anlæg og en nærliggende sø.
Idræts-foreningens område kan benyttes efter aftale. Der er ligeledes mulighed for at låne den tidligere forskole, som nu er
kulturhus til klassearrangementer m.m. Skolen er opført i 1962.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal (almen)
Antal klassetrin (alSpor (almen)
Antal klasser (almen) Gennemsnitlig klasmen)
sekvotient (almen)
305
10
1-2
18
16,94
Elevtal (special m.m.)21
Gennemsnitlig klassekvotient (spec.
Antal klasser (special m.m.)
m.m)
27 (ADHD) / 18 (Erhvervsklasse)
9 (ADHD) / 9 (Erhvervsklasse)
3 (ADHD) / 2 (Erhvervsklasse)
Antal klasser
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
25
4
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
112
Belægningsgrad
90 %
Personale på skolen (Almen)
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO – inkl. klub
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu
Hvor udfordres vi på sigt




25,96
0
9,892
Fællesmøder indskoling/ SFO samt mødekultur generelt
Faglig læsning og skrivning, Holddeling, Sociale handleplaner for afdelingerne
Pædagogisk udvikling - Professionalitet og kvalitet
Årgangssamarbejde og teamsamarbejde
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Toftegårdsskolens skoledistrikt22
2011 2012 2013 2014
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120
6-16 årige i skoledistriktet
392
394
391
395
15.256.836,00
47.802,00
47.558,00
1.484,00
2015
5185
397
2016
5189
392
2017
5159
393
2018
5144
390
2019
5149
393
2020
5122
390
2021
5110
388
Skolens renoveringsbehov
10.787.911 kr.
21
22
Erhversklassen er ikke at betragte som en specialklasserække for elever med vidtgående specialundervisningsbehov.
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
19
3.13 Øster Brønderslev Skole
Øster Brønderslev er en tosporet folkeskole med elever fra
0. – 6. årgang. Skolen er beliggende i et aktivt landsbymiljø ca. 1 km. fra Hirtshalsmotorvejen (E39) midt mellem Hjørring og Aalborg. Efter 6. klasse går eleverne på
Søndergades Skole.
Skolens idrætsundervisning finder sted i Østsidehallen,
som er beliggende ved siden af skolen. I forbindelse med
Hallen findes et samlingshus. Her er der mulighed for at
arrangere forskellige kulturelle arrangementer. Der er både øst og vest for skolen indrettet legepladsområder, og
desuden er der mod vest i umiddelbar tilknytning til skolen et stort boldspilområde. Legepladsområder m.v. ligger
i direkte forbindelse med idrætsforeningens faciliteter
med bl.a. multibane, tennisbaner og boldbaner. Der er i
gåafstand fra skolen skovområder og eng/vandhul m.v.
Skolen er opført i 195823.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
240
7
Antal klasselokaler
15
Spor
Antal klasser
Gennemsnitlig klassekvotient
2
13
18,46
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
1
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
132
Belægningsgrad
95,6 %
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal medarbejdere i SFO
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu
Hvor udfordres vi på sigt



17,02
1
9,7468
Projekt i forbindelse med den drengevenlig skole
IT-efteruddannelse og PD-uddannelse (børnehaveklasseleder)
Læsevejlederuddannelse, AKT-uddannelse og skolebibliotekarudd.
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
Udviklingen i børnetal i Øster Brønderslev Skoles skoledistrikt24
2011 2012 2013 2014 2015
6-16 årige i kommunen
5099 5130 5157 5120 5185
6-16 årige i skoledistriktet
420
422
415
407
415
10.619.211,00
40.352,00
39.950,00
2.022,00
2016
5189
407
2017
5159
395
2018
5144
389
2019
5149
384
2020
5122
379
2021
5110
371
Skolens renoveringsbehov
2.170.153 kr.
23
Ø. Brønderslev Centralskole er opført i 4 etaper. Første del er fra 1958. Anden del er opført i 1974. Tredje del med
børnehaveklasse og SFO-lokaler i 1997 og den store renovering i 2006.
24
Tallene er udtrukket pr. skoledistrikt.
20
3.14 Heldagsskolen (Specialskole)
Heldagskolen er placeret i Øster Hjermitslev.
Skolen er normeret til 26 børn fra 0. -7. klasse. Børnene er
opdelt i to grupper med hver 14 børn, en gruppe fra. 0. kl. –
4. kl. - og en gruppe fra 4.- 7. kl. Til hver elevgruppe er der
knyttet tre lærere og tre pædagoger. Heldagsskolen er et integreret undervisnings- og behandlingstilbud, hvor børnene
er på skolen fra kl. 8 – 16. Heldagsskolen er et samlet dagbehandlingstilbud bestående af undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og et tæt forældresamarbejde. Tilbuddet er
for børn med adfærdskontakt og trivselsproblemer.
Hver gruppe har et udeareal, samt en skolegård der er fælles.
Derudover er der en stor plæne, hvor der kan optegnes en
fodboldbane efter internationale mål. Der er en god accept af
skolen fra lokalområdets beboere, der ligeledes gør brug af
skolens lokaler til eks. badminton, møder og harmonikatræf.
Skolens bygninger er fra 1952.
Indholdsbeskrivelse Skole
Elevtal
Antal klassetrin
28
8
Antal klasselokaler
10
Spor
Gennemsnitlig klassekvotient
1
2
14
Antal øvrige lokaler, der kan indrettes til klasselokaler
0
Indholdsbeskrivelse SFO
Antal indskrevne børn
-
Belægningsgrad
-
Personale på skolen
Antal lærere, bh.kl-ledere og mellemledere
Antal pædagoger i skolen
Antal pædagoger i SFO
Kompetenceudvikling
Hvad arbejder vi med lige nu

Hvor udfordres vi på sigt

Antal klasser
6
6
-
Der er forsøgt etableret et kursusforløb med kognitiv samtaleterapi for hele personalegruppen.
Kursusforløb med kognitiv samtaleterapi
Økonomi (Forbrug 2011)
Samlet driftsudgift
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (u. indtægter fra andre kommuner)
Gennemsnitsudgift pr. elev i kr. (m. indtægter fra andre kommuner)
Aktivitetsudgifter pr. elev i kr.
7.062.247,00
274.015,00
232.775,00
17.084,00
Skolens renoveringsbehov
67.163 kr.
21
3.15 Oversigt over nuværende specialundervisningstilbud, akt-klasser,
erhvervsklasser og modtageklasser for 6 – 18 årige
Tilbud
Målgruppe
ADHD-klasse
Toftegårdsskolen
Børn og unge med
ADHD-vanskeligheder:
opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og
impulsivitet.
Børn med adfærds-,
kontakt-, og trivselsproblemer. Nogle børn
har en familiemæssig
problemstilling oveni.
Børn og unge med vanskeligheder inden for
autismespektret: forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil.
Børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
Heldagsskole
Heldagsskolen i Ø.
Hjermitslev
Kontaktklasse
Klokkerholm Skole
Specialklasse:
X-klasser
Dronninglund
Skole
Specialklasse
Søndergades Skole
Q-klasse
Dronninglund
Skole
Ungdomsklasse
Ungdomsskolen i
Brønderslev
Erhvervsklasse
Toftegårdsskolen
Modtageklasse
Børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
Børn med vidtgående
indlæringsvanskeligheder, herunder multiple
funktionsnedsættelser.
Drop-out-truede unge.
Skoletrætte unge der
profiterer af en erhvervsorienteret skolegang.
Tosprogede børn og
unge
Antal
elever
Antal
lærere /
pædagoger
Driftsudgift
Udgift pr.
elev
Udgift pr.
elev inkl.
indtægter
fra andre
kommuner
27
7 / 3,292
4.817.651,00
190.798,00
175.804,00
28
6/6
7.352.740,00
274.015,00
232.775,00
24
7,4 / 2,55
3.684.771,00
211.566,00
205.232,00
44
8,68 / 0
5.260.713,00
119.798,00
109.849,00
50
11 / 3,5
7.062.247,00
141.245,00
133.865,00
34
8,93 / 3,93
6.496.138,00
211.831,00
130.263,00
7
1/1
984.765
140.681,00
140.681,00
18
2,8 / 0
1.380.125,00
69.006,00
69.006,00
24
4/0
1.737.449,00
72.394,00
72.394,00
Skolegades Skole
Desuden har vi i Brønderslev Kommune et supplerende tilbud for unge, der er i risiko for ikke at
gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet, der går under betegnelsen KICK 7 og 8, tilbydes i
alt 30 elever.
(For en uddybende beskrivelse af KICK samt kommunens specialundervisningstilbud henvises til
bilag 1).
22
3.16 Sammenfattende analyse
3.161 Analyse på elevtalsudvikling, skolestørrelser og klassekvotienter:
Datamaterialet, som anvendes i masterplanens analyse vedr. udviklingen i elevtal, tager sit udgangspunkt i de faktuelle befolkningstal, som stammer fra Danmarks Statistik. Ligeledes hentes de
udviklingsmæssige tendenser, som danner baggrund for befolkningsfremskrivningen, hos Danmarks Statistik. Ud over de demografiske forhold ( fødte, døde, tilflyttere, fraflyttere mv. ) vurderes
boligudbygningen i kommunen, og dermed kan tallene transformeres ned på skoledistriktsniveau.
I og med udtrækket er elever i alderen 6-16 år, vil antallet af elever totalt set ikke stemme overens
med de faktuelle elevtal i kommunens folkeskoler, da de 16 årige kan være indskrevet på en ungdomsuddannelse. Dertil skal fratrækkes de elever, som går på efterskoler og privatskoler samt de
elever, som har valgt at gå på en skole uden for kommunen.
Som det ses af bilag 2, kan vi forvente en meget lille stigning i elevtalsudviklingen over de næste 10
år. Udviklingen kan nærmest betragtes som status quo. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at
der i perioden fra 2011-2021 vil være udsving fra år til år med et maksimum af elever i 2016.
Elevtalsudviklingen vurderet i forhold til de enkelte skoledistrikter vidner om, at der for alle skoledistrikter beliggende omkring de mindre bysamfund (Agersted, Flauenskjold, Klokkerholm, Serritslev, Thise, Jerslev og Øster Brønderslev) vil være en nedgang i elevtallet. Dog med undtagelse af
Asaa. Den forventede nedgang i elevtal er naturligvis forskellig fra skoledistrikt til skoledistrikt og
spænder fra et fald på 0,5 % til 12,9 %.
I skoledistriktet tilhørende Dronninglund Skole forventes der en stigning i elevtalsudviklingen,
mens elevtalsudviklingen i skoledistriktet tilhørende Hjallerup Skole forventes en mindre nedgang.
For skoler i Brønderslev by synes elevtalsudviklingen samlet set at stige. Dog må der for skoledistrikterne, som tilhører Hedegårdsskolen og Søndergades Skole forventes et fald i elevtallet, hvorimod skoledistriktet tilhørende Skolegades Skole synes at få en positiv udvikling med en elevfremgang.
Som bilag 3 viser, har vi meget store forskelle i vores skolestørrelser i kommunen. Skolerne spænder fra 78 elever til 730 elever. I den sammenhæng bør det nævnes, at kommunens 10. klassecentre
er placeret på henholdsvis Dronninglund Skole og Hedegårdsskolen, som er de to største skoler. På
Dronninglund Skole er der 55 elever i 10. klasserne, mens 83 elever går i 10. klasse på Hedegårdsskolen.
Ligeledes vidner den nuværende skolestruktur om store variationer i antallet af spor på de enkelte
klassetrin. Skolerne Agersted, Flauenskjold, Serritslev og Thise har et spor. Klokkerholm Skole,
Toftegårdsskolen og Asaa Skole har 1-2 spor. For Skolegades Skole og Øster Brønderslev Skoles
vedkommende er skolerne organiseret med 2 spor. Dronninglund Skole, Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole og Søndergades Skole har 2-3 spor.
Som det ses af oversigten over skolernes gennemsnitlige klassekvotient i Bilag 4, så er der også i
forhold til dette tema meget store variationer skolerne imellem. Den gennemsnitlige klassekvotient
spænder fra 11,14 på Serritslev Skole til 22,97 på Dronninglund Skole. Dette giver en gennemsnit-
23
lig klassekvotient på 18,225 i Brønderslev Kommune. Til sammenligning var den gennemsnitlige
klassekvotient i 2010 på landsplan 19,8 elever26.
Da vores ressourcetildelingsmodel til skolerne i væsentlig grad bygger på antallet af klasser, vil
skoler med de højeste klassekvotienter have færre omkostninger pr. elev end skoler med lavere
klassekvotienter. Faktuelt vidner de opgjorte gennemsnitsudgifter pr. elev inkl. indtægter fra andre
kommuner om væsentlige forskelle mellem kommunens skoler. Udgiften pr. elev varierer i 2011 fra
35.096,00 kr. til 51.305,00 kr. (inkl. indtægter fra andre kommuner). Som eksempel på, hvordan
øgede klassekvotienter kan give en mere effektiv ressourceudnyttelse, henvises til notat vedr. besparelse ved etablering af overbygningsskole (bilag 5).
Ovenstående analyse anledning til følgende bemærkninger:
Nedgangen i elevtallet i de mindre bysamfund vil for langt de fleste skolers vedkommende ikke medføre færre antal klasser, da en del af disse skoler allerede er enkeltsporede. For at imødekomme
elevtalsforandringerne og fremadrettet sikre en bedre kapacitetsudnyttelse på kommunens skoler,
vil en skolestruktur med større distriktsskoler være mere optimal. En bedre kapacitetsudnyttelse vil
frigøre økonomiske ressourcer.
3.162 Analyse af renovering:
Afdelingen for Kommunale Bygninger har i 2011 foretaget en opfølgning og ajourføring af tidligere
bygningsgennemgang vedr. nødvendig renovering og vedligehold på skoleområdet. Skolernes ventilationsanlæg er ikke gennemgået, men er dog i et begrænset omfang registreret. Af notat fra Afdelingen for Kommunale Bygninger fremgår det, at nærmere registrering og prissætning af skolernes
ventilationsanlæg bør foretages. Ligeledes er tekniske installationer og belysningsarmaturer ikke
medtaget og prissat. Dette er også gældende for nyanlæg og opdatering af it-anlæg, der heller ikke
er medtaget.
På anlægssiden er væsentlige aktiviteter medtaget og overslagsmæssig prissat i rapporten med udgangspunkt i den tidligere skolechefs vurdering tilbage i 2009.
I henhold til prioritering har afdelingen for Kommunale Bygninger opgjort følgende:
Prioritering 1
Prioritering 2
Prioritering 3
Prioritering 4
Prioritering 5
Prioritering M
Prioritering S
Prioritering
UN
25
26
Kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer. Bygningsdelen skal genoprettes eller fornys.
Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys.
Noget slidt med begyndende skader. Der kan foretages vedligeholdelse.
Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk
eller komfortmæssig art.
Nyt eller istandsat.
Myndighedskrav eller lovliggørelse.
Disponeret – Servicekontrakter og aftaler.
Det anbefales at der foretages en nøjere undersøgelse.
1.200.000,00
8.227.000,00
17.980.000,00
1.100.000,00
860.000,00
115.000,00
6.747.111,00
50.290.000,00
Udregnet med udgangspunkt i grundskolens almenklasser.
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR111.pdf
24
Samlet beløber ovenstående gennemgang sig til et renoverings- og vedligeholdelsesbehov på minimum 86.519.117,00 kroner (se bilag 6).
I denne sammenhæng bør det bemærkes, at der på Klokkerholm Skole er opført en række midlertidige pavilloner til en af kommunens specialklasserækker. Senest 29. august 2014 skal pavillonerne
være fjernet og terrænet reetableret. Dette betyder, at såfremt K-klasserne fortsat er placeret på
Klokkerholm Skole, skal der etableres nye lokaler. Ligeledes bør det bemærkes, at Landsbyordningen i Flauenskjold med fordel kunne samles på en matrikel, således at stordriftsfordelene kan udnyttes. Vi må derimod forvente, at udbygningen og renoveringen af Skolegades Skole vil imødekomme de tidl. beskrevne vedligeholdelseskrav. Ligeledes har der siden opfølgningen været påbegyndt vedligeholdelsesarbejde i forbindelse med udskiftning af vinduer på forskellige skoler.
For flere af de mindste skoler vil der nødvendigvis være faglokaler, som kun bruges i et mindre omfang om ugen set i forhold til klassernes fagrække. Dette gør dog ikke renoveringens behovet mindre, da disse lokaler anvendes fleksibelt og bruges til andre undervisningsmæssige formål.
Endelig bør det fremhæves, at etablering af fleksible læringsmiljøer blive et nøglebegreb i fremtidens skole. De fysiske rammer skal inspirere og underbygge læringsprocesser, der stimulerer elevernes særlige forudsætninger og forskellige talenter. Det betyder, at der ideelt set skal være forskellige undervisningsmiljøer og organiseringsmuligheder til stede på skolerne. Samtidig skal vi
også fremadrettet etablere og udnytte, at skolens læringsrum både er at finde inden døre og udendørs. Det må endvidere jf. KL’s oplæg ”Nysyn på folkeskolen” forventes, at lærerne i endnu højere
grad vil forberede sig på skolen og have flere læringssamtaler med eleverne om mål og handleplaner. En tendens vi allerede oplever i dag. Dette sætter fokus på, at der skal være gode forberedelsesog mødefaciliteter på skolerne.
Samlet set giver ovenstående analyse anledning til følgende bemærkninger:
Set i lyset af notatet udarbejdet af afdelingen for Kommunale Bygninger samt andre nævnte anlægsinvesteringer - herunder ikke mindst opbygningen af fleksible læringsmiljøer og gode forberedelsesmuligheder - kan det konkluderes, at der på det bygningsmæssige område venter betydelige udgifter på såvel kort som langt sigt. I den sammenhæng bør det overvejes, om en optimering af skolernes kapacitetsudnyttelse eller anden form for strukturændring kan frigøre bygninger med et evt.
salg til følge.
3.163 Analyse på digitaliseringsstrategi:
Digitaliseringsindsatsen skal som beskrevet indledningsvist intensiveres i de kommende år. Digitalisering skal give en bedre og mere rationel arbejdsgang i hele organisationen. Regeringen og KL
har i den sammenhæng opsat mål for de økonomiske effektiviseringsgevinster, som kommunerne
tilsammen skal opnå, og som i 2015 vil blive reduceret i kommunens bloktilskud. En reduktion som
må forventes at påvirke skolernes driftsbevillinger.
Som tidligere beskrevet skal skolerne arbejde med følgende projekter:
 Digital kommunikation og vidensdeling i folkeskolen
 It-infrastruktur i folkeskolen
 Den digitale folkeskole – digitale læremidler, digitalisering af læringsmål og digitale læringsformer
Alle grundskoler i kommunen har implementeret Skoleintra som kommunikations- og informationsplatform. Skoleintra udgør en samlet intranetløsning indeholdende 5 enheder: Personaleintra,
Elevintra, Forældreintra, Skoleporten og Fællesnettet.
25
For alle skolernes vedkommende er Personaleintra og Forældreintra et vigtigt element i skolernes
digitale kommunikation og videndeling. Blandt andet kan det nævnes, at 97,3 % af elevernes hjem
har benyttet Forældreintra i indeværende skoleår. Elevintra og Fællesnettet bliver brugt i et mindre
omfang, hvorfor der er et væsentligt udviklingspotentiale i forhold til elevernes undervisning og den
fælleskommunale kommunikation og videndeling.
I forhold til it-infrastrukturen på kommunens skoler er det glædeligt, at det politisk er besluttet at
afsætte 3 millioner i 2012 og yderligere 3 millioner i 2013, således at alle skoler får et velfungerende trådløst netværk. Investeringen målrettes således, at it-infrastrukturen kan understøtte forskellige
undervisningsformer, forskellige måder at gå i skole på og forskellige behov for undervisningsapplikationer og anden pædagogisk it. Netværket skal understøtte såvel det udstyr som skolen stiller
til rådighed, som elevernes egne computere, smartphones, tavlecomputere (iPad’er mm), e-bøger og
hvad fremtiden ellers vil bringe af teknologiske populære enheder.
I fremtiden må vi forvente, at digitale læremidler og teknologi i højere grad integreres i den daglige
undervisning. De digitale læremidler forventes blandt andet at kvalificere undervisningsdifferentieringen i klasserne, samt understøtte at læreprocesserne ikke nødvendigvis er knyttet til konkrete
klasseværelser og fællesskaber eller fastlagte tidsforløb. De digitale læremidler muliggør desuden,
at undervisningen kan finde sted i samarbejde med skoler og elever i andre lande. Med andre ord
forventes en større og mere naturlig inddragelse af digitale læremidler at give undervisningen et
kvalitativt løft. Fra velfærdsfonden for teknologi er der afsat 500 mio. kr. til udmøntning af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det må forventes, at central støtte til køb af digitale midler forudsætter en kommunal medfinansiering svarende til de statslige beløb.
I henhold til kvalitetsrapporten for skoleområdet 2011 udfordres skolerne mht. indkøb af computere, da de centrale it-puljer (3. klasses puljen) ophørte for et par år siden. På trods af at vi må forvente, at en del elever vil medbringe egne computere, når it-infrastrukturen er udbygget, skal vi fortsat
forvente store investeringer mht. computere. Dette gælder også digitale tavler. I den sammenhæng
kan det nævnes, at skolerne på deres driftsbudgetter tilskrives 75 kroner pr. elev til it og inventar.
Samlet set giver analysen anledning til følgende bemærkninger:
Vi kan forudse en større digitalisering af folkeskolen i de kommende år. Der gives nogle økonomiske støttemuligheder gennem velfærdsfonden for teknologi, men vi må forvente, at området også
kræver store investeringer såvel lokalt på den enkelte skole som fælleskommunalt.
3.164 Analyse på specialtilbud:
KLK foretager i øjeblikket en analyse af kommunens vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet. Analysen er endnu ikke fremlagt, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at
sige præcist, hvilke anbefalinger der vil gives mhp. at optimere kommunens indsats fagligt og økonomisk. Mht. udviklingstendenser er antallet af børn med behov for specialpædagogisk bistand i
specialklasserækker og specialskoler nogenlunde konstant. Desuden har etablering af egne specialundervisningstilbud medført køb af færre pladser i andre kommuner (se bilag 7).
Helt overordnet må det forventes, at der i kølvandet på KLKs analyse skabes en fælles forståelse for
begrebet ”inklusion”. Det synes i dag uklart i organisationen, hvordan begrebet skal forstås, og hvilken målsætning vi i kommunen har på området. I relation hertil skal det forventes, at vi må investere i kompetenceudvikling, men lige så vigtigt er det, at det enkelte lærerteam ved, hvor de kan få
sparring på deres læringsmæssige udfordringer i forhold til de elever, de arbejder med.
26
Det må forventes, at KLK vil anbefale, at alle vores specialundervisningstilbud er placeret på en distriktsskole. En sådan placering ville kunne medføre en større udbredelse af specialpædagogiske
kompetencer i almenundervisningen. Men vigtigst af alt vil det styrke de segregerede elevers mulighed for at have nær tilknytning til eleverne i almenområdet, når de kan profitere heraf. Grænsen
eller skellet mellem almen- og specialundervisningen kan med fordel udfordres.
Det kan endvidere forventes, at den geografiske spredning har nogle praktiske og logistiske konsekvenser. Endelig må det overvejes, om der bør foretages omlægninger i vores nuværende specialundervisningstilbud, hvor fokus lægges på læringsperspektivet og de pædagogiske tilgange i de forskellige tilbud.
Kendetegnende for Brønderslev Kommune er, at den vidtgående specialundervisning i mindre grad
end i andre kommuner er eksploderet igennem de seneste år. KLK arbejder dog på en række økonomimodeller, som kan styrke inklusionsindsatsen, således at skolerne oplever, at de har tilstrækkeligt økonomisk råderum til at kunne iværksætte lokale indsatser, som styrker inklusion af elever
med specialundervisningsbehov.
Samlet set giver analysen anledning til følgende bemærkninger:
Det synes hensigtsmæssigt at revurdere den fysiske placering af vores nuværende specialundervisningstilbud. Herunder en vurdering af, om det er de rette specialundervisningstilbud, vi har. Derudover synes det vigtigt at fokusere på opbygning af en inklusionskultur, herunder fælles begrebsforståelse og samtidig lave en økonomisk omfordeling, som gør det muligt for skolerne at iværksætte specialpædagogiske tiltag og støtte for eleverne.
3.165 Analyse af skolernes ressourcetildeling og -fordeling:
Ressourcefordelingen til distriktsskolerne bygger i væsentlig grad på en klassetildelingsmodel. Skolen tildeles ressourcer svarende til ministeriets udmeldte vejledende timetal til samtlige klasser på
skolen. En model som tilgodeser den nuværende skolestruktur. Såvel skoler med store eller små
klassekvotienter gives lige muligheder.
Derudover tildeles skolerne holdtimer til klasser over 19 elever. Holdtimerne dækker den forebyggende specialundervisning, to-lærerordninger i store klasser, delehold hvis de fysiske rammer påkræver det (sløjd m.m.) samt øvrige aktiviteter ud over den ordinære undervisning. Holdtimerne anvendes til mange formål. Holdtimefordelingen tilgodeser skolerne med høje klassekvotienter og
udfordrer skoler med lavere klassekvotienter. Skolerne med lavere klassekvotienter får vanskeligt
ved at kunne give eleverne forebyggende specialundervisning eller iværksætte andre inkluderende
tiltag.
Skolerne har mulighed for at ”flytte timer” fra vejledende timetal til holdtimer jf. styrelsesvedtægten, hvilket kompenserer skoler med lavere klassekvotienter.
Skolerne tildeles derudover behovstimer til elever med massive specialundervisningsmæssige behov. Timerne fordeles af PPR. Antallet af timer til fordeling står ikke mål med antallet af ansøgninger fra skolerne, hvilket har ført til flere visitationsansøgninger til den vidtgående specialundervisning. Derudover gives timer til undervisning af elever med dansk som andet sprog.
Timetildeling ganges med en omregningsfaktor27 på 2,48 (i næste skoleår 2,47), som derved udgør
distriktsskolens samlede timetildeling (lønsum). I indeværende skoleår er der givet en tillægsbevil27
Omregningsfaktoren er udtryk for tid, der tildeles distriktsskolerne til de opgaver, der ligger ud over den egentlige
undervisning. F.eks. lærernes forberedelse, udviklingsarbejde, mødevirksomhed, forældresamarbejde, tr-funktion, etablering af vejledningsfunktioner, pædagogisk læringscenter (bibliotek) m.m.
27
ling til Agersted skole og Flauenskjold Skole, da de med den samlede timeudmelding ikke kunne
leve op til lovgivningen og de politiske målsætninger. Dette skyldes bl.a., at deres klassestørrelser
ikke gav mulighed for at lave samlæsninger på tværs af klassetrin, som folkeskolelovens § 25 ellers
giver små skoler mulighed for inden for 1.-7. klassetrin.
Skolerne med de færreste antal elever (op til 300) giver endvidere udtryk for, at det er meget vanskeligt at give lærerne den fornødne efteruddannelse pga. manglende ressourcer.
I forhold til driftsøkonomien bør det endvidere bemærkes at skolernes tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar og administration på baggrund af elevtallet. Til lærernes
efteruddannelse tages udgangspunkt i antallet af lærere. Som beskrevet andet sted tildeles skolerne
75 kroner pr. elev til it og inventar mens beløbet til undervisningsmaterialer er differentieret i henhold til elevernes alder. En børnehaveklasseelev udløser 616 kroner, mens en elev i overbygningen
giver 1640 kroner.
Samlet set giver analysen anledning til følgende bemærkninger:
Det synes væsentligt, at vi fremadrettet vurderer, om den nuværende tildelingsmodel – ikke mindst
forholdet omkring holdtimetildelingen – skaber den nødvendige bæredygtighed for kommunens skoler. Ligeledes synes det nødvendigt at drøfte, hvordan vi kan skabe en større økonomisk robusthed
på kommunens skoler. De mindste skoler er i særlig grad udfordret af at skulle lave samlæsninger
på tværs af klassetrin. Endelig kan det blive nødvendigt at genforhandle den nuværende arbejdstidsaftale med Lærerkredsen.
4. Udviklingsperspektiver
Baggrunden for dette afsnit om udviklingsperspektiver bygger på visionsudkastet FREMTIDENS
SKOLE for børn i tiden, som tidligere nævnt er et fælles fremtidsbillede for det samlede folkeskoleområde i Brønderslev Kommune. Visionen er endnu ikke politisk vedtaget, hvilket naturligvis udfordrer nedenstående afsnit. Dog skal det tilføjes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af visionen
er hentet inspiration i anbefalingerne fra Skolernes rejsehold, Kl´s oplæg ”Nysyn på folkeskolen”,
regeringsoplægget ”Et Danmark, der står sammen” samt forskningsmæssige resultater.
Visionen er sammenfattet af tre temaer, der udstikker mål og retning for det, som vi alle skal stræbe
efter og samarbejde om. Samarbejde, Udvikling og Mangfoldighed er ’summen’ af kvaliteten i Folkeskolen.
4.1. Udviklingsperspektiver i de fysiske anlæg
De udviklingsmæssige perspektiver i de fysiske anlæg er naturligvis afhængig af, hvorvidt den nuværende skolestruktur fastholdes eller forandres.
De fysiske anlæg skal understøtte elevernes og medarbejdernes trivsel, deres engagement og inspirere til vækst, kreativitet og læring. Jf. førnævnte analyse mht. renovering og vedligeholdelse synes
det nødvendigt at hver enkelt skole gennemgås mhp. at skabe fleksible læringsmiljøer, der tilgodeser mangfoldigheden af elever og forskellige faglige læreprocesser og giver mulighed for samarbejde i klassen, på tværs af klasser samt individuelt. I den sammenhæng synes det relevant at have øje
for, om arkitektur og indretning også matcher elevernes progression mht. alder og udviklingsstadie.
Som beskrevet andet steds må vi forvente, at lærerne i højere grad fælles og individuelt vil forberede sig på skolen, samt være i dialog med eleverne efter undervisningstiden om deres fremadrettede
28
læringsmål. Dette kræver også forandringer på en række skoler, da der er meget stor forskel på lærernes forberedelsesmuligheder.
Det forventes at KLK, som i øjeblikket foretager en analyse af kommunens vidtgående specialundervisning vil anbefale, at alle specialenheder tilknyttes en distriktsskole. Dette betyder, såfremt
politikerne tilslutter sig at følge anbefalingen, at i der forhold til den nuværende specialundervisningsstruktur skal findes plads til Heldagsskolens aktiviteter på en distriktsskole. Dette medfører
endvidere, at de bygninger som Heldagsskolen dags dato anvender, kunne benyttes til andre kommunale formål eller sælges. Ungdomsklassen må også kobles til en distriktsskole, men må forventes
fortsat at have en fysisk placering i værkstedslokalerne ved ungdomsskolen, da disse er ideelle.
Samlet set giver ovenstående anledning til følgende bemærkninger:
I bestræbelserne på at fremtidssikre de nuværende fysiske anlæg synes det nødvendigt, at investere i
opbygningen af fleksible læringsmiljøer og forberedelsespladser til medarbejderne. Skolernes indretning og muligheder er meget forskellige, hvorfor det kræver en nærmere vurdering af hver enkelt
skole.
4.2. Udviklingsperspektiver i indholdsdelen
Lærerne er den enkeltfaktor i skolesystemet, som har den største betydning for elevernes læring. I
den anledning er det naturligvis væsentligt, at lærerne underviser i fag, som de er kompetente i, således at undervisningens faglige niveau er højt til gavn for den enkelte elev. Derfor bør alle lærere
være linjefagsuddannede i de fag de underviser i.
Det er væsentligt, at lærernes teamsamarbejde fortsat udvikles. I teamet er det muligt for lærerne
at drøfte og reflektere og undervisningen, klasserne læringsmiljø etc. Det er væsentligt at lærerne
har mulighed for fagfaglig sparring, har mulighed for at drøfte udviklingstendenser i fagene og ny
litteratur og forskning. Dette betyder, at det er essentielt, at lærersammensætningen er så komplementær, at der er flere lærere som underviser i de samme fag.
Lærerne skal gives gode og målrettet efteruddannelsesmuligheder – gerne gennem fælles kompetenceudviklingsforløb på egen skole med nær sammenhæng til egen praksis. I forhold til fremtidens
skole synes det meget vigtigt, at der uddannes en række ressourcepersoner, som kan vejlede kollegerne. Læsevejlederne bør suppleres på skolerne af matematikvejledere, engelskvejledere og naturfagsvejledere. Men der skal også uddannes ressourcepersoner med særlig viden om specialpædagogik. Derudover bør lærernes it-kompetencer styrkes.
Alle skoler bør etablere et ressourcecenter med mangfoldige og specialpædagogiske kompetencer, som kan støtte lærerne i forhold til elever med særlige behov. Ikke mindst set i lyset af at vi må
forvente, at færre elever udskilles til specialklasserækker og specialskoler. Ressourcecenteret bør
have en naturlig og tæt sammenhæng med de PPR-medarbejdere, der er tilknyttet skolen. Det er
væsentligt, at lærerne har et sted de kan søge sparring med de udfordringer, de oplever i forhold til
elevernes læring og trivsel – herunder læringsmiljøet i klassen. Ligeledes synes det relevant at etablere en række ekspertteam med tilknytning til PPR, som kunne konsultere skolerne med råd og vejledning i forhold til den daglige undervisning.
Med fordel kan skolernes inddrage systematiserende koncepter (ICDP, LP etc) i bestræbelserne
på at styrke læringsmiljøerne og dermed elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes, og der skal gøres forsøg med ”to-lærerordninger”, herunder samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen.
29
Skolerne skal være tydelige mht. deres pædagogiske profil. Der skal skabes læringsmiljøer og
rammer, som tilgodeser elevernes udviklingsstadie og alder. Med klassen som base er det ønskværdigt, at eleverne også oplever undervisning på hold sammen med børn fra andre klasser. Endelig
synes fortsat fokusering på etablering af ”den drengevenlige skole” meget relevant på alle klassetrin
og faser i skoleforløbet.
Ikke mindst fordrer udviklingen en særlig fokusering på eleverne i udskolingen i bestræbelserne på
at ruste dem til en kommende ungdomsuddannelse. Eleverne skal motiveres og deres engagement
fastholdes i nye ungemiljøer. De skal i højere grad gives mangfoldige læringstilbud og mulighed for
at vælge forskellige fag efter interesse og særlige forudsætninger. Derudover skal ungdomsuddannelserne i højere grad inddrages i skolens dagligdag. Førnævnte stiller krav om skoler med flere
klasser på hver årgang.
It-redskaber og anden teknologi skal i højere grad integreres i den daglige undervisning til gavn
for elevernes læreprocesser. Udover at udvikle elevernes it-færdigheder og kompetencer, skal de digitale lærermidler kvalificere undervisningsdifferentieringen i klasserne, understøtte at læreprocesserne ikke nødvendigvis er tilknyttet konkrete klasseværelser og fællesskaber eller fastlagte tidsforløb. Eleverne skal opleve, at undervisningen kan finde sted i samarbejde med skoler og elever i andre lande.
Skolens ledelse bør i bestræbelserne på at skabe bæredygtige og udviklende skoleenheder have en
bred vifte af lederkompetencer i ledelsesteamet. I forhold til de mange udfordringer folkeskolen står
overfor, er det væsentligt, at skolens ledere har de fornødne ledelsesmæssige kompetencer som gør,
at de tør gå nye veje i udviklingen af skolerne. Det synes væsentligt at styrke ledernes kompetencer
inden for økonomisk ledelse med fokus på effektiv ressourceudnyttelse, organisationsudvikling,
kompetencer inden for analyse og udvikling af skolens didaktiske og pædagogiske niveau etc.
Mangfoldigheden af kompetencer og vigtigheden af ledelsesmæssig sparring kan imødekommes
gennem etablering af fællesledelse af flere skoler, som allerede er politisk vedtaget, eller ved at have skoler af vis størrelser, hvorved der kan opbygges solide og kompetente ledelsesteam.
Samlet set giver ovenstående anledning til følgende bemærkninger:
For at sikre faglig bæredygtighed på de kommunale skoler bør lærer- og ledelseskompetencerne
vægtes meget højt. Undervisningen skal varetages af linjefagsuddannede lærere med mulighed for
vejledning hos kolleger med særlige ressourcer. Der skal opbygges ressourcecentre, hvor medarbejderne har særlig viden om undervisning af elever med særlige behov, og som kan vejlede i optimering af klassens læringsmiljø, således at færre elever udskilles til specialundervisning. Endelig
skal der fokus på it i undervisningen og læringsmiljøet i overbygningen.
4.3. Fremtidige scenarier
Følgende scenarier bygger på en samlet vurdering af analysen af de faktiske forhold samt forventningerne til de udviklingsmæssige perspektiver i de fysiske anlæg og indholdsdelen.
I forhold til ovenstående analyse og beskrivelse af udviklingstendenser må det konkluderes, at skolerne står overfor væsentlige udfordringer i såvel den nærmeste fremtid som på lidt længere sigt.
Udfordringer som både kræver økonomiske investeringer og nytænkning i forhold til gældende
praksis, men som også vidner om, at skolevæsenet med økonomisk fordel kan have en bedre og mere effektiv ressourceudnyttelse end det har i dag.
På den baggrund anbefales det:
30

At skolerne får en størrelse, som gør dem fagligt robuste og samtidig sikrer en effektiv ressourceudnyttelse
Skolestrukturen bør ændres således, at der bliver en bedre kapacitetsudnyttelse, og dermed frigøres ressourcer, som kan anvendes til andre formål. En egentlig nedlæggelse af skoler, særligt
de mindste skoler, vil på trods af transportudgifter og evt. refusionsudgifter ved oprettelse af en
privatskole i lokalområdet, give den største effektivitetsgevinst (jf. eksempel på besparelse i bilag 8). Ikke mindst set i lyset af, at nedlæggelsen ville kunne medføre et salg af bygningen og
reduktion i rengørings- og servicelederopgaver. Ligeledes ville der kunne laves en reduktion på
det administrative og ledelsesmæssige niveau.
Omvendt kan de geografiske afstande i kommunen betyde, at det fortsat er hensigtsmæssigt at
have undervisning i bygningerne fra bh.klassen-6.klasse. Dog med den klausul, at enkelte klassetrin ikke oprettes såfremt elevgrundlaget er for lavt og kan optages på en skole med overbygning uden merudgift.
Skolestrukturen bør endvidere ændres således, at kommunens elever får mulighed for at blive
undervist i en udskolingsafdeling, som inddrager ungdomsuddannelserne og giver mulighed for
forskellige tilvalg af fag - herunder tiltag som motiverer og understøtter elevernes særlige forudsætninger og talenter.
Større skoleenheder skal endvidere sikre, at det er muligt at efteruddanne vejledere med særlige
kompetencer, herunder opbygning af ressourcecentre, som kan vejlede lærerne, sikre særlige
indsatser for eleverne med særlige behov etc.
De større enheder giver endvidere mulighed for et bredere fagligt og pædagogisk miljø med rig
mulighed for videndeling, refleksion og fagligt udviklingsarbejde. Et samarbejde, som også kan
finde sted på tværs af skoledistrikter i dag, men som i nogen grad vanskeliggøres grundet skolernes selvstændighed.

At skolestrukturen ændres således, at alle kommunens specialklasser er tilknyttet almen
skoler.
Såfremt at alle kommunes specialklasserækker er placeret på distriktsskolerne vil det være lettere at indgå i samarbejde med almenskolens klasser. Ligeledes sikrer dette, at medarbejdernes
særlige kompetencer er tilgængelige for almen skolens medarbejdere. Desuden bør de enkelte
tilbuds læringsmæssige tilgang i fokus, således at en ny diagnose ikke medfører en ny specialklasserække.

At den nuværende tildelingsmodel ændres.
Blandt andet fordeles ”holddelingstimerne” i den nuværende model uden hensyntagen til, at alle
klasser uanset størrelse kan have behov for forebyggende specialundervisning. Samtidig bør der
arbejdes på en omlægning af den vidtgående specialundervisning, således, at der i forbindelse
med fokuseringen på inkluderende læringsmiljøer kan tilføres ressourcer til almen skolen. Med
fordel kan tildelingsmodellen også ændres fra en klassetildeling til en elevtildeling, såfremt enhederne er store nok

En evt. ressourceoptimering skal tilgodese efteruddannelse, it-optimering og fleksible læringsmiljøer
Det er væsentligt lærerne og lederne efteruddannelse - særligt synes det nødvendigt at have fokus på samspillet mellem skolens fag og de specialpædagogiske kompetencer. Herunder uddannelse af særlige ressourcepersoner. Ligeledes skal ressourceoptimeringen give mulighed for at
31
understøtte integrationen af it og anden teknologi i undervisningen samt opbygning af fleksible
læringsmiljøer.
4.3.1. Modeller for større enheder
Skal der skabes faglige og økonomisk robuste skoler med fleksible læringsmiljøer, som tilgodeser
elevernes forskellighed, og samtidig opnå en mere effektiv ressourceanvendelse, som kan fremtidssikre folkeskoleområdet, er det som beskrevet nødvendigt at se på alternativer til nuværende struktur.
En ændring af skolestrukturen i Brønderslev Kommune giver blandt andet af geografiske årsager en
del udfordringer.
Østlig placering:
Dronninglund, Agersted og Asaa
skoler
Midt-østlig placering:
Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold skoler
Nordlig placering:
Jerslev
Vestlig placering:
Brønderslev, Thise, Serritslev og
Øster Brønderslev skoler
Et utal af modeller og kombinationsmuligheder kan nævnes, men udgangspunktet for nedenstående
to modeller har ét langsigtet mål for øje: At opnå skoler med minimum tre spor. Dette mål er valgt,
idet Skolernes rejsehold vurderer, at en bæredygtig og optimal skoledrift i dag forudsætter minimum tre spor.
Model 1 – Fire skoler med overbygning
En skole med overbygning er en skole med elever fra 0. – 9. klasse. Overbygningsdelen er 7.-9.
klasse.
Etablering af fire skoler med overbygning i kommunen:
A. En i Dronninglund
B. En i Hjallerup
C. To i Brønderslev (hhv. på Hedegårdsskolen og Søndergades Skole)
Formål / incitament
Etablering af skoler med overbygning vil fremtidssikre overbygningsstrukturen med anvendelse af
eksisterende bygninger. Ud over et økonomisk rationale ved at samle 7. -9. klasser på færre skoler,
vil man også kunne sikre et bredere, kvalitativt fagmiljø med mulighed for at skabe et ungdomsmiljø, som i højere grad kan motivere de unge på tværs af klasser og med videre uddannelse for øje.
Udfordringer
Ved at lave færre skoler med overbygning bliver placeringen af specialklasser en udfordring, såfremt den nuværende specialklassestrukturer bevares.
32
De nuværende specialklasser er i nedenstående model nævnt under skolernes nuværende struktur,
men der er ikke taget stilling til deres placering i en fremtidig struktur. En ideel placering af specialklasserne vil bero på en konkret beslutning om den overordnede struktur.
Illustration og konsekvens ved model 1 – Fire skoler med overbygning
Ad A. Overbygningsskole i Dronninglund
Skoler: Dronninglund, Agersted og Asaa
NUVÆRENDE STRUKTUR
 Dronninglund Skole har 0.-9.
klasse, 10. klassecenter samt
OK-klasser og Q-klasser
 Agersted Skole 0.- 6. klasse
 Asaa Skole 0. – 9. klasse
 Børn fra Agersted Skole flyttes
til Asaa Skole i 7.- 9. klasse
FREMTIDIG STRUKTUR
 Dronninglund Skole har fortsat 0.-9. klasse, 10. klassecenter samt OK-klasser og Q-klasser
 Elever i 7.- 9. klasse fra Agersted og Asaa Skole flyttes til
Dronninglund Skole
Konsekvens:
 Asaa Skole mister sin overbygning
 Både Agersted og Asaa Skole får elever i 0. – 6. klasse og
dermed kun et spor
Udfordringer:
 Der er i dag etableret fællesledelse mellem Agersted og
Asaa Skoler, men skolerne vil ikke være bæredygtige med
kun et spor
Alternative muligheder:
 Se model 2
Ad B. Overbygningsskole i Hjallerup
Skoler: Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold
NUVÆRENDE STRUKTUR
 Hjallerup Skole har 0.- 9. klasse
 Klokkerholm Skole har 0. – 9.
klasse samt kontaktklasser
 Flauenskjold Skole har 0. – 6.
klasse
 Børn fra Flauenskjold Skole
flyttes til Klokkerholm Skole i
7. - 9. klasse
FREMTIDIG STRUKTUR
 Hjallerup Skole har fortsat 0.- 9. klasse
 Elever i 7.- 9. klasse på Flauenskjold og Klokkerholm Skole
flyttes til Hjallerup Skole
Konsekvens:
 Klokkerholm Skole mister sin overbygning
 Både Klokkerholm og Flauenskjold Skole får elever i 0. – 6.
klasse og dermed kun et spor
Udfordringer:
 Hjallerup Skole har ikke for nuværende kapacitet til at modtage elever fra Klokkerholm Skole (mangler ca. 6 klasseværelser). Modellen vil kræve en udvidelse/ udbygning af
Hjallerup Skole
 Der er i dag etableret fællesledelse mellem Klokkerholm og
Flauenskjold Skole, men skolerne vil ikke være bæredygtige med kun et spor
Alternative muligheder:
 Fastholde Klokkerholm Skole som selvstændig skole med overbygning (se model 2)
 Etablere fællesledelse mellem Hjallerup og Klokkerholm/ Flauenskjold
33
Ad C. Overbygningsskoler i Brønderslev
Skolegades Skole
NUVÆRENDE STRUKTUR
 To-sporet skole med elever fra
0. – 9. klasse samt modtageklasser
 Modtager elever fra Serritslev
Skole i 7. - 9. klasse
FREMTIDIG STRUKTUR
 Skolegades Skole bliver en grundskole med elever fra 0. –
6. klasse
 Elever i 7.- 9. klasse fra hhv. Skolegade og Serritslev flyttes Hedegårdsskolens overbygning
Konsekvens:
 Skolegades Skole mister sin overbygning
Udfordringer:
 Skolegades skoledistrikt er stigende men faldende for Hedegårdsskolen
Alternative muligheder:
 Ved at flytte overbygningen til Hedegårdsskolen, vil Skolegades Skole kunne rumme elever fra Serritslev
0. –
6. klasse
C1. Hedegårdsskolen
Skolerne: Hedegårdsskolen, Thise
NUVÆRENDE STRUKTUR
 Hedegårdsskolen har 0. - 9.
klasse samt 10. klassecenter
 Børn fra Thise Skole flyttes til
Hedegårdsskolen i 7. - 9. klasse
FREMTIDIG STRUKTUR
 Hedegårdsskolen har fortsat 0. - 9. klasse samt 10. klassecenter
 Elever i 7.- 9. klasse på Thise Skole flyttes fortsat til Hedegårdsskolen
 Elever i 7. – 9. klasse fra hhv. Skolegade og Serritslev
flyttes til Hedegårdsskolens overbygning
Konsekvens:
 Hedegårdsskolen har ikke for nuværende kapacitet til at
modtage flere elever til overbygningen. Modellen vil
kræve en udvidelse/ udbygning af skolen
34
C2. Søndergades Skole
Skolerne: Søndergade, Øster Brønderslev, Jerslev
NUVÆRENDE STRUKTUR
 Søndergade Skole har 0. - 9. klasse samt
specialklasser
 Øster Brønderslev Skole har 0. – 6. klasse
 Toftegårdsskolen har 0. – 9. klasse samt Erhvervsklasser og ADHD-klasser
 Børn fra Øster Brønderslev flyttes til Søndergades Skole i 7.- 9. klasse
FREMTIDIG STRUKTUR
 Søndergade Skole har fortsat 0. -9. klasse
 Børn fra Øster Brønderslev flyttes fortsat til
Søndergades Skole i 7.- 9. klasse
 Elever i 7.- 9. klasse på Toftegårdsskolen
flyttes til Søndergades Skole
Konsekvens:
 Toftegårdsskolen mister sin overbygning
 Toftegårdsskolen får elever i 0. – 6. klasse
og dermed kun et spor
Udfordringer:
 Toftegårdsskolen vil ikke være bæredygtige
med kun et spor
Alternative muligheder:
 Se model 2 – Serritslev Skole
 Dele Jerslev skoledistrikt mellem Klokkerholm og Brønderslev
Med det overordnede mål for øje – at opnå skoler med minimum tre spor, - vil en effektuering af
model 1 alene fremtidssikre i forhold til overbygningsdelen, idet rationalet (økonomisk og fagligt)
ligger på 7. – 9. klassetrin. Skal kommunens øvrige skoler (uden overbygning) fremtidssikres, vurderes der at være behov for også at inddrage model 2.
Model 2 – Nedlæggelse af skoler med et spor
Brønderslev Kommune har i dag følgende skoler med elever i 0. – 6. klasse og kun med et spor:
 Agersted Skole
 Thise Skole
 Serritslev Skole
 Flauenskjold Skole
Disse skoler vil kunne nedlægges jf. nedenstående illustration:
Formål / incitament
De små skoler med et spor er allerede i dag presset både på økonomi og på faglige og fleksible læringsmiljøer. Ved at nedlægge skoler med et spor vil man kunne fremtidssikre kommunens øvrige
skoler uden overbygning og dermed sikre et bredere, kvalitativt fag- og læringsmiljø også i grundskolen.
Illustration og konsekvens ved model 2 – Nedlæggelse af skoler med et spor
35
Agersted Skole
Skolen nedlægges
Løsning:
 Eleverne fra 0.- 6. klasse flyttes til Asaa Skole
Konsekvens:
 Løsningen kræver ingen tilbygning men evt. renovering jf. notat
fra Bygningsafdelingen
 Besparelse ud over rationalet ved optimering af klassekvotienter:
Renoveringsbehov m.m. på Agersted Skole
Muligheder:
 Agersted Skole kan sælges eller anvendes til andet kommunalt
formål
 Landsbyordningen i Agersted kan flytte over i dele af skolens
bygninger - nuværende landsbyordning sælges, som har stort renoveringsbehov
Thise Skole
Skolen nedlægges
Løsning:
 Eleverne fra 0.- 6. klasse på flyttes til Hedegårdsskolen
Konsekvens:
 Udvidelse/ udbygning af Hedegårdsskolen
ALTERNATIV:
Skoledistriktet ændres, og Thise Skole bevares som undervisningssted under Hedegårdsskolen
 Besparelse ud over rationalet ved optimering af klassekvotienter:
Evt. renoveringsbehov m.m. på Thise Skole
Muligheder:
 Thise Skole skal sælges
Serritslev Skole
Skolen nedlægges
Løsning:
 Eleverne fra 0.- 6. klasse flyttes til Skolegades Skole
Konsekvens:
 Såfremt overbygningen fra Skolegades Skole ikke flyttes vil der
være bygningsmæssige udfordringer – i form af manglende plads
 Ændring af skoledistriktet
ALTERNATIV:
Elever fra Serritslev Skole (0. – 6. klasse) sendes til Toftegårdsskolen, som hermed bliver to-sporet med elever fra 0.- 6. klasse
 Besparelse ud over rationalet ved optimering af klassekvotienter:
Evt. renoveringsbehov m.m. på Serritslev Skole
Muligheder:
 Serritslev Skole skal sælges
Flauenskjold Skole
Skolen nedlægges
Løsning:
 Eleverne fra 0.- 6. klasse flyttes til Klokkerholm Skole
Konsekvens:
 Kræver udbygning/ udvidelse af Klokkerholm Skole
ALTERNATIV:
Flauenskjold Skole bevares som undervisningssted
 Besparelse ud over rationalet ved optimering af klassekvotienter:
Renoveringsbehov m.m. på Flauenskjold Skole
36
Muligheder:
 Flauenskjold Skole skal sælges
 Landsbyordningen i Flauenskjold kan flytte over i dele af skolens
bygninger - nuværende landsbyordning sælges
Illustrationen af de to modeller er ikke beskrevet i prioriteret rækkefølge, og model 1 og 2 kan således implementeres som trinløsning over tid (2 faser) eller som én samlet løsning. Et sådant valg vil
bero på en nærmere politisk drøftelse.
Som tidligere nævnt er der flere alternativer og andre konstruktionsmuligheder for deling af de nuværende skoledistrikter – også med det langsigtede mål for øje: At opnå skoler med minimum tre
spor, som derved bliver fagligt og økonomisk robuste. Både nævnte modeller og andre konstruktioner vil kræve et mere detaljeret analysearbejde og konsekvensberegninger både ift. udviklingen i
elevtal, økonomi og skoledistrikternes udformning.
37