Mobile Identity søger International Sales and Marketing Trainee

International økonomi
International økonomi
Indhold
International økonomi ................................................................................................................................................. 1
Bilag I1 Oversigt over sammenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksamensopgaver i International
økonomi A. ........................................................................................................................................................................ 2
Bilag I2 Genrer i IØ fra oplæg marts 2011 v. fagkonsulent i IØ Jens Ditlev ...................................................................... 4
Bilag I3 Faglige fora i International Økonomi - klip fra referat af møde den 12. Maj 2010 vedr. kompetenceblomsten 5
Bilag I4. Eksempler på spørgsmål fra eksamensopgaver i International Økonomi niv. A som er ”rene” kompetence
spørgsmål: ......................................................................................................................................................................... 6
Bilag I5. De faglige mål i International Økonomi A og kompetencer ................................................................................ 7
Bilag I6: Skrivedidaktiske forslag ....................................................................................................................................... 9
Bilag I7. Hvordan bedømmer 3-års elever på hhx skriftlig eksamen i International Økonomi? ..................................... 10
Side 1 af 11
International økonomi
Bilag I1 Oversigt over sammenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3
skriftlige eksamensopgaver i International økonomi A.
Faget International Økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der handler
den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et
globalt perspektiv. På HHx er faget obligatorisk på B-niveau, og kan vælges
som studieretningsfag på A-niveau
Kernestoffet er flg. bekendtgørelse 2010 og eksamensopgaverne er
”papirudgaverne” fra maj 2011, august 2011 og maj 2012.
Økonomiske
kompetencer
Økono
misk
teori og
metode
Økono
miens
delsekt
orer
Økonom
iske
nøgletal
Økonom
iske
balanceproblem
er
Økonom
iske
skoler
Handel
og
handelst
eori
Internatio
nalt
samarbej
de
Konjunk
turforløb
Maj11/2
b
Maj12/2
b
Maj11/3
b
Aug11/3b
Maj11/3
a
Velfær
dsmodell
er
Udvikli
ngsøkono
mi
Levevil
kår og
fordeli
ng
Tankegangskompetence
Maj/1b
Problembeha
ndlingskompete
nce
Maj12/2
b
Maj12/3
Modellerings
Kompetence
Ræsonneme
ntskompetence
Maj11/
1c
Aug11/
1b
Maj12/
1c
Maj12/
2a
Maj12/
1b
Maj11/3
b
Aug11/3a
Aug11/2
Aug11/3b
Maj11/3
a
Aug11/1a
Aug11/2
Aug11/3
a
Maj11/1
a
Aug11/1
c
Maj12/1
a
Databehandli
ngskompetence
Kommunikati
onskompetence
Maj11/1
a
Aug11/1
c
Maj12/1
a
Maj12/
1b
Maj11/2
a
Maj12/2
b
Redskabskompetence
Side 2 af 11
International økonomi
Det ses, at især ræsonnements- og problembehandlingskompetencen er i fokus. Herefter
følger kommunikationskompetencen og til sidst databehandlingskompetencen. Det viser, at
der i de 3 skriftlige eksamensopgaver fokuseres på at identificere og løse økonomiske
problemstillinger, samt evnen til at følge, bedømme og gennemføre et økonomisk
ræsonnement. Faget International Økonomi er særligt derved, at problemstillingerne ofte
er komplekse, og eleverne skal evne ”at holde mange bolde i spil” på samme tid.
Fagligheden bedømmes især på evnen til at fokusere på det væsentlige og præcisere
relevante løsningsmodeller.
Tankegangs- og redskabskompetencen er ikke i spil i de 3 undersøgte eksamensopgaver.
Det samme gælder modelleringskompetencen. I kompetenceblomsten defineres
modelleringskompetencen som evnen til ”at kunne anvende økonomiske modeller,
analysere disse modellers grundlag og egenskaber samt opstille økonomiske modeller”. Der
er imidlertid ingen faglige mål i International økonomi A, hvor eleverne skal kunne anvende
IT-baserede makroøkonomiske modeller som fx ADAM og SMEC (simulationsmodeller). I
faget omtales modellerne, og eleverne skal have kendskab hertil, og det er også muligt at
bruge fx ”Vismandsspillet” i undervisningen, men der indgår ingen selvstændig brug af ITbaserede økonomiske modeller i faget. Det sker først på videregående økonomiske
uddannelser. I det omfang eleverne skal bruge fagets teorier og ikke IT-baserede modeller som fx det økonomiske kredsløb og Rostows faseteori - henvises til problembehandlings- og
ræsonnementskompetencerne.
Side 3 af 11
International økonomi
Bilag I2 Genrer i IØ fra oplæg marts 2011 v. fagkonsulent i IØ Jens Ditlev
Side 4 af 11
International økonomi
Bilag I3 Faglige fora i International Økonomi - klip fra referat af møde den 12.
Maj 2010 vedr. kompetenceblomsten
Deltagere:
Allan Sørensen, Trine Nellemann, Lene Johansen, Jørgen Sauer, Jens Ditlev Hansen.
Kompetenceblomsten, dvs de økonomiske kompetencer findes beskrevet på IØ’s område under emuen,
blev diskuteret og blev fremhævet som et meget nyttigt redskab i forbindelse med planlægning af
undervisningen.
De faglige mål er en blanding af kompetencetænkning og faglig-stofområde-tænkning. Det fungerer meget
tilfredsstillende, særligt ikke nu hvor IØ-faget har fundet sine egne ben og en kulturen omkring faget har
rodfæstet sig. Fagligt forum er dog åben overfor at faget med tiden kan orienterer sig mere i retning af
kompetencerne som styrende for de faglige mål.
Kompetence-tænkning er på visse aftager institutioner, f. eks. økonomistudiet på Århus Universitet
styrende for undervisningen, hvilket giver anledning til at fagligt forum løbende vil diskutere, på hvilken
måde de økonomiske kompetencer kan indtænkes yderligere eksplicit i faget.
Skriftligehdhedsbilaget, bilag 4 i den nye hhx-bekendtgørelse sætter yderligere fokus på skriftelighed på
hhx. Det blev fremhævet som meget positivt, at der skabes yderligere mulighed for at træne eleverne i
basale rapporttekniske krav. Noget der ses med glæde på fra aftager institutioner.
Også kravene fra studieområde i SRP kalder på en målrettet skriveindsat i IØ.
Det blev diskuteret om den tildelte elevtid i fagene, generelt anvendes på en hensigtsmæssig måde. Der
bør arbejdes mere på at skriftligheden opgrades i undervisningen – også i IØ.
Vejledningen i IØ vil uddybe dette, bl.a. mht. synopsis- og notatgenren. Vejledningen vil også slå et slag
for at skriftelighed kommer til at spille en mere aktiv rolle på IØ B, velvidende at kun ganske få skoler
tildeler elevtid på IØ B.
Samspillet mellem IØ og matematik kategoriserer sig i to indsatsområder.
- De basale anvendelsesorientere matematiske redskaber, procentregning, indeksering og forskellige
typer talbehandling i forbindelse med informationssøgning. Dette finder sted i samspil med
obligatorisk mat. C i første år.
- Samspil med mat B/A og IØ A i studieretningen. Her kan man tage afsæt i mere avancerede
matematiske modeller, og nå et højere analyseniveau.
Der gennemføres for tiden FoU projekter på et par skoler, der afprøver samspillet mellem matematik og
økonomifagene. Fagligt forum ser frem til at disse erfaringer kan spredes gennem konferencer og lignende.
Den 2. December 2010 gennemføres en konference (forud for FLIOEs 2-dages konference) om samspil mellem
matematik og IØ.
….
Referent Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent.
Side 5 af 11
International økonomi
Bilag I4. Eksempler på spørgsmål fra eksamensopgaver i International Økonomi
niv. A som er ”rene” kompetence spørgsmål:
1) Ræsonnementskompetence:
Opgave 3a og 3b fra eksamensopgaven fra maj 2011 (”Kina i verdensøkonomien”)
3a: ”Diskuter med udgangspunkt i bilagene om Kinas økonomiske vækst vil kunne fortsætte på samme
niveau som i de seneste 30 år”
3b: ”I bilag 6 nævnes, at USA lægger told på blandt andet dæk og stålrør. Vurder konsekvenserne for den
globale økonomi, hvis ubalancen i handlen mellem Kina og omverdenen fører til protektionisme”
2) Problembehandlingskompetence:
Opgave 3 fra eksamensopgaven fra maj 2012 (”Dansk økonomi og vækst”)
”Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økonomisk vækst. Inddrag bilag 10”
3) Kommunikationskompetence:
Opgave 2a fra eksamensopgaven fra maj 2011 (”Kina i verdensøkonomien”)
”Analyser på baggrund af bilagene styrker og svagheder ved Kinas konkurrenceevne”
Kommentar: Opgaven kræver dog ikke, at eleverne udtrykker sig over for forskellige modtagere
4) Databehandlingskompetence:
Opgave 1a fra eksamensopgaven fra maj 2012 (”Dansk økonomi og vækst”)
”Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import. Forklar om man på baggrund af tallene for import og
eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster”
Side 6 af 11
International økonomi
Bilag I5. De faglige mål i International Økonomi A og kompetencer
Faglige mål
Kompetencer
anvende viden om økonomisk teori og
metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af
samspillet mellem de økonomiske
delsektorer
hovedsagelig ræsonnementskompetence
og i mindre grad problembehandlingskompetence – fokus på teoretisk analyse
ud fra økonomiske nøgletal analysere
og vurdere økonomiske balanceproblemer samt analysere og vurdere
de samfundsøkonomiske virkninger af
økonomisk-politiske indgreb og
begivenheder
overvejende problembehandlingskompetence og i mindre grad
ræsonnementskompetence – fokus på
analyse af økonomiske sammenhænge,
herunder økonomisk politik
analysere, perspektivere og vurdere
nationale og globale
samfundsøkonomiske problemstillinger
hovedsagelig problembehandlingskompetence – fokus på at identificere og
løse økonomiske problemer
demonstrere kendskab til centrale
makroøkonomiske skoler
alene ræsonnementskompetence da
kendskab kræver at kunne følge og
bedømme ligheder og forskelle
anvende viden om handelsteorier og det
internationale økonomiske samarbejde
til at analysere og vurdere udviklingen i
Danmarks udenrigshandel, den globale
handel og den internationale
arbejdsdeling
overvejende ræsonnementskompetence –
fokus på at anvende relevante teorier i
konkrete sammenhænge, og i mindre
grad problemløsning
analysere, vurdere og sammenligne
forskellige grader af økonomisk
integration, herunder redegør for det
økonomiske samarbejde i EU
overvejende ræsonnementskompetence –
fokus på at følge og bedømme graden af
økonomisk integration
Side 7 af 11
International økonomi
anvende viden om økonomisk vækst og
globale vækstcentre til at analysere
konjunkturudviklingen i Danmark og
den globale økonomi
overvejende ræsonnementskompetence –
fokus på at følge og gennemføre
økonomiske sammenhænge
analysere, diskutere og vurdere
forskellige velfærdsmodeller
delvis problembehandlingskompetence og
delvis kommunikationskompetence
analysere og vurdere forskelle i
levevilkår samt gøre rede for forskellige
udviklingsteorier og former for
udviklingsbistand
overvejende ræsonnementskompetence –
fokus på at følge og bedømme levevilkår i
relation til udviklingsteorier og -bistand
redegøre for, sammenligne, analysere
og vurdere informationer vedrørende
erhvervsstruktur, levevilkår, demografi
og økonomisk udvikling i forskellige
lande og regioner
overvejende ræsonnementskompetence –
fokus på at håndtere information i relation
til konkrete lande/regioner og forfølge
økonomiske sammenhænge
foretage databehandling, herunder søge
og vurdere samfundsøkonomisk
information
databehandlingskompetence – fokus på at
udvælge og bearbejde relevant
information/datamateriale
opstille tabeller og tegne diagrammer til
at illustrere samfundsøkonomiske data
og foretage simple beregninger i
forbindelse med samfundsøkonomiske
analyser
databehandlingskompetence – fokus på at
kunne opstille, behandle og beregne
relevant data på en overskuelig måde
strukturere og formidle fagligt stof
kommunikationskompetence – fokus på
forstå og fortolke fagligt stof på en
forståelig måde
Side 8 af 11
International økonomi
Bilag I6: Skrivedidaktiske forslag
Hurtigskrivning om finanspolitik:
Brug 3 min. på at skrive alt du har lært om finanspolitik indtil nu
Skriv i hele sætninger
Skriv i alle 3 min.
Du må ikke rette eller ændre i det skrevne
Du skal være klar til at læse op for klassen om 3 min.
Hvad har jeg lært om finanspolitik?
Side 9 af 11
International økonomi
Bilag I7. Hvordan bedømmer 3-års elever på hhx skriftlig eksamen i
International Økonomi?
I maj måned var der skriftlig eksamen i International Økonomi niv. A, og emnet var dansk økonomi og økonomisk
vækst. Denne opgave gav jeg min nuværende hh3-klasse, og de afleverede den skriftlige eksamensopgave primo
september i år. Inden klassen fik deres opgave tilbage med kommentarer og en karakter, fik de en kopi af 2
besvarelser af opgave 2 fra samme eksamensopgave. Navnene på de 2 elever blev ikke offentliggjort, men vi kaldte
dem for nemheds skyld Nikolas og Mikkel. De 2 besvarelser var meget forskellige, og fik henholdsvis 00 (Nikolas) og
12 (Mikkel) ved den endelige karakterfastsættelse i Odense d. 19.6.12.
Opgave 2 er dels et analysespørgsmål og dels et diskussionsspørgsmål, og lyder således:
2a) Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen påvirker den
økonomiske vækst i Danmark
2b) Diskuter med udgangspunkt i bilagene 8, 9 og 10 anvendelsen af finanspolitik i Danmark i den nuværende
økonomiske situation
Kendetegnende var, at 00-besvarelsen var meget beskrivende og meget lidt brug af økonomisk teori, stort set uden
brug af bilagene, næsten uden fagbegreber og meget kort. Det modsatte var gældende for 12-besvarelsen.
Jeg bad mine elever om at give dels en karakter alene på baggrund af opgave 2, dels give en begrundet forklaring på
deres karakter.
Nedenfor følger en række af elevernes karakterer og forklaringer:
Elev 1:
Nicolas
”I spørgsmål A bliver alle bogstaver på højre side af forsyningsbalancen inddraget, undtagen G. Der kunne også godt
være afsnit for at vise, at man begynder en analyse af et nyt bogstav. Til gengæld for han inddraget politik og de
forskellige afgifter, og kommer ind på grunden til det faldne forbrug.
I spørgsmål B modsiger han sig selv, da han først gør rede for at en ekspansiv finanspolitik (lempelig) vil øge
beskæftigelsen, men til sidst siger at beskæftigelsen ikke er blevet bedre af betydning og det kan skyldes den meget
ekspansive finanspolitik. 4-7”
Mikkel
”I spørgsmål A afslutter han godt sine afsnit med at konkludere. Får alle bogstaver med. Megen beskrivelse 7”
Elev 2:
Nickolas: Jeg mener, at denne besvarelse vil give et 4-tal.
”Besvarelsen mangler faglige argumenter og faglige begreber.
Der bliver brugt mange hverdagsord, hvilket viser at personen måske mangler nogle fagbegreber, til at forklare hvad
han mener.
Samtidig henviser han heller ikke til bilagene i opgave 2, hvilket ikke giver ham belæg for hvad han skriver.
Side 10 af 11
International økonomi
Han svarer også lidt løst på spørgsmålet og diskuterer ikke spørgsmålet og samtidig mangler han, at komme frem til
en konklusion”
Mikkel:
”Jeg mener, at denne besvarelse vil give et 10-tal.
Besvarelsen rummer mange faglige argumenter og begreber.
Han henviser til bilagene og har derfor belæg for det han siger, men jeg synes dog at han mangler en konklusion på
opgave a. Han skriver som om han har et stor forståelse for faget, pga. hans brug af fag-begreber og
argumentationer”
Elev 3:
Nickolass : 4 pil ned
”Mangelfuld. Næsten ingen inddragelse af bilagene, mangler modeller. Sproget er fint, dog utrolig lange sætninger
med mangelfuld tegnsætning (Gør det uoverskueligt). Mangler at benytte sig af fx forsyningsbalancen Y + M = C + I +
G + X eller udbud/efterspørgsels kurver. Fejl i opgave b, misforståelse af lempelig finanspolitik - modsiger sig selv.
Opgave b er mangelfuld, og utrolig kort”
Mikkel: 7
”Fint sprog med mange begreber fra faget. God inddragelse af bilag, og detaljeret beskrevet. Mangler modeller
såsom forsyningsbalancen. Små fejl rundt omkring. Langtrukkent, gentager sig selv ofte”
Elev 4:
Nickolas: Karakter: 02
”Forklaring: Det er meget redegørende fra bilagene, men henviser ikke til dem! Mangler modeller eller teorier ved
analyse spørgsmål. Kunne sagtens benytte flere termer
Ved diskussionsspørgsmål bør man antage fordele såvel som ulemper, benyttes ikke i denne opgave. Igen er det
meget redegørende og ikke specielt oppe på analyserende eller diskussionspræget niveau”
Mikkel: Karakter: 7-10
”Forklaring: Benytter faglige begreber, iø termer, refererer til bilagene (står i opgaven), analyserende niveau. En
smule gentagelse ind i mellem og ved analyserende spørgsmål skal man jo helst benytte modeller eller teorier
(mangler forsyningsbalancen)”
Konklusionen er, at mine elever gav mellem 02 og 4 til 00-opgaven og 7 – 10 til 12-opgaven. Generelt havde 3årseleverne vanskeligt ved at skelne mellem beskrivende på den ene side og analyse/diskussion på den anden side.
Det smelter noget sammen for dem, og giver for mange point for Nikolas´s meget beskrivende opgave. De kan godt
se, at Mikkels opgave er bedre, da han bruger mere teori og inddrager bilagene meget mere, men belønner ham ikke
tilstrækkeligt. Det betyder, at eleverne har en god fornemmelse for, at såvel problembehandlings- og
ræsonnementskompetencerne er vigtige, men giver for mange point for kommunikationskompetencen.
Side 11 af 11