Ydelsesbeskrivelse

Cases
Case 5:
Conrad en to år gammel intakt slank Engelsk Bulldog
han, blev præsenteret på hospitalet med en 3 dages forhistorie med gentagne opkastninger.
Han havde ingen øvrige symptomer.
Puls: 88/min, respirationsfrekvens: 20, T: 38,4
Røntgen i 2 planer viste ingen tegn på corpora alienum
eller ileus.
Hæmatologi var upåfaldende. Blodbiokemi var ligeledes
upåfaldende udover forhøjet calcium: 3,56 (1,98-2,9)
mmol/L.
Udredning af Conrads problem:
For at verificere hypercalcæmien blev ioniseret calcium
målt: 1,9 (1,25-1,50) mmol/L.
Målingen blev gentaget den efterfølgende dag: 1,92
(1,25-1,50) mmol/L.
Differentialdiagnoser på hypercalcæmi i prioriteret
rækkefølge:
• Neoplasi
• Akut og kronisk nyreinsufficiens
• Hyperparathyroidisme
• Hypoadrenocorticisme
• Toxicose (rosiner, rodenticider, vitamin D forgiftning)
• Granulomatøs inflammation
Herefter blev der foretaget yderligere udredning:
• Urinundersøgelse
o Urinstix, refraktometer og sediment: upåfaldende
o Urin protein:creatinin (UPC) ratio: 0,1 (< 0,5)
• Infektion
o C-reaktivt protein: 27 (<35-50 nmol/L)
• Metaboliske blodparametre
o Parathyroid hormon < 10 (18-130 pg/ml)
• ACTH stimulationstest:
o Cortisol præ ACTH: 117 (10-140 Nmol/L)
o Cortisol post ACTH: 257 (<550 Nmol/L)
• Ultralydsundersøgelse af bughulen:
o Cortex i begge nyrer viste store irregulære hypoekkogene områder, samt områder med blandet heterogenicitet (se fotos).
o I lever og milt sås ligeledes svage hypoekkogene områder (se foto).
o De øvrige abdominalorganer var ultrasonografisk upåfaldende.
o Conrads ejere blev tilbudt bioptering af de fundne
forandringer men afstod dette.
Højre nyre: De to
mindre pile angiver to
hypoekkogene områder, mens den store pil
markerer et område
med blandet ekkogenicitet.
Venstre nyre:
Pilen og den blå
line markerer et stort
hypoekkogent område.
Venstre nyre:
Pilen og den blå line
markerer et stort
hypoekkogent område.
Milt:
Circulært område med
blandet ekkogenicitet
og en tydelig tynd
hypoekkogen kant.
Evaluering af udredning og prøvesvar:
• Nyreinsufficiens blev udelukket på baggrund af normal serum creatinin, total protein, albumin, PCV, phosphor, kalium og UPC ratio.
• Hypoadrenocorticisme blev udelukket på baggrund af ACTH stimulationstesten.
• Gll. Parathyroidea blev evalueret ud fra måling af parathyroidt hormon, som var under grænseværdien.
Den lave værdi blev tolket som et normalt fysiologisk respons for at nedregulere hypercalcæmien.
• Det havde været optimalt med en måling af PTHrP: parathyroid relateret protein. PTHrP produceres af visse
tumortyper og kan medføre persisterende hypercalcæmi.
Af økonomiske årsager afstod Conrads ejer denne test.
• Anamnesen indeholdt ingen tegn på indtagelse af toxiner, hvorfor toxicosen blev udelukket.
• Den granulomatøse infektion blev udelukket på baggrund af det normale leukogram og C-reaktive protein.
Sandsynlig diagnose: neoplasi af malign karakter. Ejer valgte på den baggrund at få Conrad euthaniseret.
Postmortelt blev der udtaget prøver til cytologi. Disse understøttede diagnosen og viste tegn på malignt lymfom.
Greve Main 41 · 2670 Greve · TELEFON 4615 1525 · FAX 4615 4625
[email protected] · www.karlslundedyrehospital.dk · CVR 27206220