Nyt værktøj til Risikoanalyse for fødevareproduktion

55°45,7 N 12°36,1 E
SKOVSHOVED HAVN
HAVNEUDVIDELSE 2015
INVITATION TIL TEGNING AF BÅDPLADS
INVITATION TIL TEGNING AF BÅDPLADS
Gentofte Kommune inviterer til
tegning af bådplads i den udvidede
Skovshoved Havn, der får 540
bådpladser i alt, heraf 220 nye
bådpladser.
Tegning af de 220 nye bådpladser
sker i februar, marts og begyndelsen af april 2013.
Skovshoved Havn er en levende
og aktiv havn med mange maritime aktiviteter, og det har i mange
år været et stort ønske at udvide
havnen med flere bådpladser og
bedre faciliteter på land. Kommunalbestyrelsen har afsluttet et
grundigt planlægningsarbejde,
som både åbner for en udvidelse
og en fortsat fornyelse af havnen.
Grundlaget er en ny helhedsplan
for havnen, jf. illustrationsplanen
på side 3.
Målet er at skabe nye rammer for
vækst og udvikling af det maritime
miljø, så fremtidens Skovshoved
Havn fortsat vil være et attraktivt
og dynamisk mødested for alle.
Helhedsplanen er blevet til i tæt
samarbejde med repræsentanter
fra havnens mange maritime brugere - bådejere, erhverv, foreninger
og naboer.
Helhedsplanen kan findes på
www.gentofte.dk/skovshovedhavn
Nu kan Gentofte Kommune tilbyde
tegning af bådpladser til de mange,
der ønsker en bådplads og som står
på ventelisten.
Gentofte Kommune skal have
modtaget den underskrevne
tegningsaftale senest den 12. april
2013.
Vilkårene for tegning af en
bådplads fremgår af ‘Aftale
om brugsret til en bådplads i
Skovshoved Havn’.
Hovedvilkårene i aftalen er
følgende:
•
Der betales et indskud for
at erhverve en bådplads.
Indskuddet er beregnet til
at udgøre kr. 1.600 inkl.
moms pr. m² bådplads
beregnet ud fra bådens
største længde gange største bredde.
•
Hvis indskuddet stiger
mere end 5 %, når den
endelige pris for havneudvidelsen er fastlagt, er du
frit stillet og ikke bundet af
aftalen.
•
Indskuddet betales i to
rater med 30 % tidligst i
januar 2014 og de resterende 70 % tidligst i januar
2015.
•
Indskuddet forrentes én
gang om året med 3 % pr.
år frem til 1. januar 2035.
•
Havneafgiften for en fast
bådplads i havnebassinet i
sommerperioden 1. april –
15. november er beregnet
til at udgøre kr. 292 inkl.
moms pr. m² bådplads pr.
1. januar 2015.
•
Aftalen kan opsiges med
3 måneders varsel til en 1.
januar, og forrentet indskud
tilbagebetales ved ophøret
af aftalen.
Der afholdes informationsmøder om
tegning af nye bådpladser og havneprojektet den 21. februar kl. 19 og
den 20. marts kl. 19 i Rådhushallen,
på Gentofte Rådhus, Bernstoffsvej
161, 2920 Charlottenlund.
Den nye, udvidede Skovshoved
Havn forventes indviet ultimo april
2015, når sejlsæsonen starter.
Realisering af havneudvidelsen
forudsætter tegning af minimum
80 % af bådpladserne.
Med venlig hilsen
Hans Toft
Borgmester
SÅDAN GØR DU..
Hvis du ønsker at tegne en bådplads på de skitserede vilkår,
skal du underskrive den vedlagte
”Aftale om brugsret til en bådplads
i Skovshoved Havn”.
VILKÅRENE FOR
TEGNING AF EN BÅDPLADS
Bådpladserne fordeles efter anciennitet på ventelisten.
Den underskrevne aftale sendes til
Gentofte Kommune
Havnekontoret
Skovshoved Havn 4
2920 Charlottenlund
Att.: Havnefoged Jesper Tjott
eller på e-mail: [email protected]
Information og spørgsmål til
vilkårene for tegning af en bådplads kontakt:
Juridisk konsulent
Anders Laursen
Tlf. 39 98 36 16
Mail: [email protected]
Illustrationsplan: Helhedsplan for Skovshoved Havn korrigeret efter Byplanudvalgets beslutning d. 1. november 2012
Vandskibro
Rekreativt område nord
N
0m
Siddeterrasser
P
100m
Vinterbad
Kajakpoloanlæg
P
Arne Jacobsens
Restaurant Sejlklubberne
tankstation
Klubber
Interims jollehavn
Søsætning
Udsigtsterrasser
Ro - og Kajakbro
Udsigtsterrasser
P
Klubber
Cafe Il Gabbiano
Udsigtsterrasser
Kystvejen
Flagmole
“Optimist Ø”
Bølgebryder
Jolleplads
Jollerampe Tankanlæg
Havne Muligt Multihus (max. 1 etage, 4.5m)
Pladsen
Benzinmole
Sdr. Havnevej
Udsigtsterrasser
Søsætning
Tørsejler Søsætning /
plads
Servicekaj
P
Ervhervskaj
Søsætning
P
P
Mulig fiskerestaurant
Muligt erhverv (max. 2 etager, 7.3m)
/ parkering
P
Ny motorbådsopbevaring
Vinteropbevaring / sommerparkering
“N
y
Ha
vn
ev
ej
”
P
Udsigtsterrasser
Mulig placering af Klippebad
Rekreativt område syd
Signaturer:
Kontur af eksisterende havn
Eksisterende bebyggelse
Mulig ny bebyggelse
Eksisterende træer
DEN NY SKOVSHOVED HAVN
Helhedsplanen for Skovshoved
Havn skaber mulighed for en
udvidelse med ca. 220 nye bådpladser, nye søsætningsanlæg, et
multianvendeligt kajakpoloanlæg
og forbedringer for havnens øvrige
eksisterende anlæg.
Havneudvidelsen foretages med
respekt for den eksisterende havns
mange kvaliteter. Skovshoved
Havn rummer en særegen kulturarv og er en levende havn med
mange traditioner og idræt på et
højt niveau.
Havneudvidelsen gennemføres
med en parallelforskydning af ydermolerne mod øst.
Multianvendelige rekreative arealer
i syd og nord anlægges og der
etableres en række nye anlæg, der
kan imødekomme de mange maritime anvendelser. Hele området
forbindes af nye attraktive promenadeforløb, og der skabes gode
parkerings- og kørselsmuligheder i
tæt tilknytning til bådpladserne mv.
SKOVSHOVED HAVN KLUBBER,, RESTAURANTER
ERHVERV OG FACILITETER
Den nye Skovshoved Havn vil
fremstå som en funktionel, moderne havn udformet med klassiske
elementer i form af faste træbroer
og pæle som agterfortøjning.
Indsejlingen, svajebassin og
manøvremuligheder i havnen
tilgodeser alle bådsstørrelser og
erfaringsniveauer. Der etableres
nye pladsarealer for både på land.
Vinteropbevaring udvides på landarealerne i syd.
For yderligere information vedrørende havneudvidelsen se:
www.gentofte.dk/skovshovedhavn
eller kontakt:
Havnefoged Jesper Tjott
Tlf. 26 30 26 11,
Mail: [email protected]
Klubber
Kongelig Dansk Yachtklub
(KDY)
K.D.Y. Juniorklub
Skovshoved Roklub
Skovshoved Sejlklub
Skovshoved Undersøiske
Gruppe
Skovshoved Vandski Klub
Søspejdergruppen Havmændene
Skovshoved Havn Bådlaug
Restauranter og Caféer
Restaurant Sejlklubberne
Il Gabbiano
Olivers Is
Fiskerestaurant (planlagt / ny )
Erhver v
DBC Marine ApS
Doyle Sails
Kano & Kajak Butikken
KKE Motor APS
P. Nordbjergs Bådeværft
Skovshoved Bådreparation
Faciliteter
Benzintank (Uno X)
Tankanlæg v. havnebassin
Mastekran og travelift
Søsætningsrampe syd (ny)
Jolleplads og rampe (udvidet)
Optimist Ø (ny)
Motorbådsopbevaringsplads
(ny)
Tørsejlerplads (ny)
Ydre søsætningsramper (nye)
Udsigtsterrasser langs ydermoler (nye)
Kajakpoloanlæg (nyt)
Vinterbadefacilitet (ny)
Vinteropbevaring (udvidet)
Rekreative områder i nord og
syd (nye)
55°45,7 N 12°36,1 E
SKOVSHOVED HAVN
HAVNEUDVIDELSE 2015