Efterår 2013 - AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby

Personalehåndbog - TRECO A/S
Personalehåndbog for ansatte på TRECO A/S
Se også
http://www.metalpladen.dk
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 1
Personalehåndbog - TRECO A/S
Indholdsfortegnelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forord
Lidt historie om TRECO A/S
Mission (hvad er vi til for?)
Visioner (hvad vil vi?)
Hvem går man til
Produkter
o Turn key produkter
o Postprodukter
o Underleverandørarbejde
Rammestyrede grupper
o Talsmandens opgaver
Løn
o Udbetaling af løn
o Overarbejde
o Fritvalgskonto
o Pension
Personalegoder og regler
o Arbejdstid
o Arbejdstøj/sikkerhedssko
o Brug af maskiner efter arbejdstid
o Ferie
o Feriefridage
o Gaver ved mærkedage
o Julefrokost
o Kantineordning
o Medarbejdersamtaler
o Mobiltelefoner
o Motion og sundhed
o Møder
o Orden og renlighed
o Sikkerhed
o Sundhedssikring
o Sygdom
o Øl, vin og spiritus
Rygepolitik
Kørsel
o Truck
o Kørsel i egen bil
o Privat kørsel i firmabil
o Bøder
o Parkering
Personaleforeningen
Fritvalgskonto (bilag 1)
Medarbejderstamkort (bilag 2)
Overtid (bilag 3)
Tro- og loveerklæring ”afholdelse af feriefridage” (bilag 4)
Udgave: 01.11-2014 - LB
Side 3
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 7
Side 7
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 9
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 10
Side 10
Side 10
Side 10
Side 10
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 11
Side 11
Side 11
Side 11
Side 11
Side 11
Side 11
Side 12
Side 13
Side 13
Side 13
Side 13
Side 13
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
s. 2
Personalehåndbog - TRECO A/S
FORORD
Formålet med denne lille håndbog er at prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ganske givet vil
melde sig hos såvel nye som gamle medarbejdere.
Bogen kan bruges som din ”følgesvend” på virksomheden. Den kan hjælpe dig med, at fortælle
hvilken virksomhed TRECO A/S er. F.eks. hvad angår produkter, formelle og uformelle regler,
oplysning om ferie, personaleforening m.m.
Vi håber at, du vil få glæde af bogen, og du er naturligvis altid velkommen til at komme med
kommentarer og input til ændringer.
Preben Pedersen
Per Therkildsen
Udgave: 01.11-2014 - LB
Allan Prang
s. 3
Personalehåndbog - TRECO A/S
Lidt historie om TRECO A/S
1992
TRECO ApS grundlagt af Per Therkildsen, Preben Pedersen og Allan Prang.
1996
TRECO ApS overtager aktiver og aktiviteter fra Mitek A/S, og flytter fra Gedsted til
Elmegaardsvej 3 i Aalestrup. (TRECO ApS omdannes til TRECO A/S)
1997
TRECO A/S starter pulver lakeringsafdeling i Aalestrup.
1998
TRECO A/S køber bygningerne Elmegaardsvej 3, Aalestrup.
Der indføres ny organisationsplan med fokus på rammestyrede grupper.
1999
Der købes laserskærer.
2000
Der laves en ”historisk” stor aftale for Postreoler med Post Danmark.
2001
TRECO A/S køber stanseproduktionslinie.
2002
Der laves ansættelser med fokus på eksport.
2003
Der købes et specielt udviklet bore/save center.
2003
Der laves den første store eksportaftale for postreoler til Canada post.
2005
Opstart af kaizen
2006
Ny stor eksportaftale på reoler, denne gang til Schweiz.
2006
Udskiftning af stanseproduktionslinie.
2006
TRECO A/S starter Treco Steel Asia Ltd i Bangladesh, dette er et Joint Venture i
samarbejde med Unitech Products Ltd.
2007
Indvielse af ny montagehal og velfærdsfaciliteter.
2008
Udskiftning af laserproduktionslinie
2009
To nye kantpresser tages i brug, en 4 meters maskine på 170 ton og en lille hurtig eldreven maskine på 30 ton
2011
TRECO A/S starter produktion i Vietnam.
2012
Indgår udvidet samarbejde med Lyngsø Library Systems som totalleverandør
2013
TRECO A/S bliver ISO 9001 certificeret.
Herudover bliver der igangsat en strategisk vækstplan med et mål om at øge
omsætningen til 130 mio. indenfor en tidsramme på 5år.
2014
Indkøb/Udskiftning af 2 kantpressere på 3meter/170ton. En af dem med automatisk
opstilling af bukkematricer, og automatisk lasermåling af vinkel
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 4
Personalehåndbog - TRECO A/S
Mission
Vi skaber unikke løsninger gennem vidensdeling, fleksibilitet og
Dette er vor mission
partnerskab
En mission udtrykker, hvad virksomheden ”er til for”
Visioner
Vi vil:
• Samle på hele mennesker og skabe områdets bedste
arbejdsplads
• Være en dynamisk virksomhed kendetegnet ved høj
produktivitet, fleksibilitet, styring og orden.
• Kunne håndtere komplekse systemopgaver til det
skandinaviske marked.
• Være den foretrukne leverandør af kundespecifikke
sorterreoler til det globale marked.
• Være en synlig virksomhed, som er i konstant udvikling og
bevægelse, og som udnytter den globale samhandel.
• Skabe økonomiske resultater, der sikrer vor uafhængighed,
udvikling og vækst.
Dette er vore visioner
Visioner udtrykker ”hvad vi vil”, og er dermed strategiske intentioner.
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 5
Personalehåndbog - TRECO A/S
Hvem går man til
Administrerende direktør:
Preben Pedersen (medejer)
Produktionsansvarlig:
Per Therkildsen (medejer)
Bogholderi (løn mm.):
Anders Didriksen
Tillidsmand, Faglærte:
Henrik Bundgaard Sørensen
Tillidsmand, Ufaglærte:
Thomas Bak
Arbejdsmiljørepræsentant:
Thomas Bak & Mads Christensen
Truck:
Lars Thomsen
Gruppe koordinator:
Niels Arne Knudsen
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 6
Personalehåndbog - TRECO A/S
PRODUKTER
TRECO A/S arbejder med følgende tre produktområder.
•
Turn key produkter (færdige produkter)
•
•
Postprodukter
•
•
Dvs. arbejde hvori TRECO varetager opgaverne fra start til slut. F.eks.
– Biblioteksautomater
– Betalingsautomater
– Div. Transportbånd
– Lade stationer for el-biler
– Højdejusterbare arbejdspladser
Dvs. produkter til postetater rundt om i verden. F.eks.
– Sorterreoler
– Postbokse
– Ekspeditionspladser
– Landpostkassetter
– Infotavler.
Underleverandørarbejde
•
Dvs. produkter/emner hvor vi ”kun” sælger maskinkapacitet og Know-how
typisk uden montagedelen. F.eks.
– Bore/save center.
– Stanser/laser
– Svejsearbejde
– Kantpresning
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 7
Personalehåndbog - TRECO A/S
RAMMESTYRENDE GRUPPER
Hos TRECO A/S arbejder vi med rammestyrende grupper, hvor den enkelte indgår i mindre
grupper. Dette giver store muligheder for at præge sin egen og sin gruppes arbejdssituation. F.eks.
er du selv medbestemmende med hensyn til produktionsplanlægning i din gruppe, ud fra en
overordnet produktionsplan med ”sidste” leveringstid (både intern og ekstern). Hver gruppe har en
skiftende talsmand til at repræsentere sig.
Talsmand: Talsmanden vælges på skift mellem gruppemedlemmerne. Perioden er 4 uger.
Talsmanden skal have min. 1 års anciennitet.
Opgaver:
Deltagelse i talsmandsmøder (1 gang ugentlig), hvor der gives information til de
øvrige grupper og ledelsen. Videregive referat fra talsmandsmødet til gruppen.
Talsmanden er på ingen måde leder af gruppen, men er kontaktperson mellem gruppen
og ledelsen. Enhver medarbejder kan naturligvis til enhver tid, selvstændigt kontakte
ledelsen.
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 8
Personalehåndbog - TRECO A/S
LØN
Udbetaling af løn
Alle hos TRECO A/S er på månedsløn. Hvis dette får nogen betydning som nyansat kan der laves
en overgangsløsning med Anders Didriksen.
Månedsløn udbetales sidste bankdag i hver måned (bagud).
I øvrigt henvises til løn og ferieforhold (bilag 1).
Ved tiltrædelse skal medarbejderstamkort (bilag 2), skattekort og bankkontonummer afleveres til
Anders Didriksen, inden første lønkørsel.
Overarbejde
Vi tilstræber at ordremængde, personale og leveringstid er afstemt således at overarbejde bliver
minimeret mest muligt. Det kan dog ikke helt undgås. Aflønning af overarbejde sker iht.
overenskomsten. Tillægget udbetales for den lønperiode, hvor overarbejdet er optjent. Timerne
sættes til afspadsering, og kan bruges efter aftale med gruppen og Per Therkildsen.
Ved overarbejde udfyldes en overarbejdsseddel (bilag 3).
Fritvalgskonto
Der vælges mellem feriefridag, søgnehelligdag eller pensionsopsparing iflg. overenskomst for
industrien se bilag 1.
Pension
For at indtræde i pensionsordningen skal man have optjent 9 måneders anciennitet, enten hos
tidligere arbejdsgiver eller hos TRECO A/S (se også bilag 4)
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 9
Personalehåndbog - TRECO A/S
PERSONALEGODER OG REGLER
Arbejdstid
Mandag – torsdag:
Fredag:
kl. 7.00 – 15.30
kl. 7.00 – 12.35
Pauser
9.00-9.10 / 12.00-12.15 / 14.15-14.25
9.00-9.15
Der er mulighed for flextid mellem kl. 6.00 – 18.00. Der skal dog min. arbejdes 5 timer mandag –
torsdag og min. arbejdes 4 timer fredag. Flextid aftales i de enkelte grupper. Tiden afregnes minut
til minut, og tid over normtid sættes på flexkontoen.
Arbejdstøj/sikkerhedssko
Alle ansatte i produktionen får udleveret arbejdstøj efter 3 mdr. ansættelse. Bestilling hos Vinni
Aden. Derefter udleveres arbejdstøj efter behov. Sikkerhedssko bestilles hos Vinni Aden.
Brug af maskiner efter arbejdstid
Det er tilladt efter aftale at bruge maskiner efter arbejdstid til privat brug. Der skal dog mindst være
2 personer til stede. Maskinerne skal altid efterlades i den samme opstilling som før brug. Dette
foregår helt på eget ansvar.
Ferie
Der afholdes så vidt muligt sommerferie i ugerne 29, 30 og 31.
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er en tvungen feriedag.
Der er lukket i julen. (Svarende til ca. 5 arbejdsdage).
1. maj, Grundlovsdag og 24. December er overenskomstmæssige hele fridage, og betales fra
fritvalgskonto. Nytårsaften d. 31. december er ikke SH-dag.
Feriefridage (se også bilag 4)
Alle overenskomstdækkende medarbejder har ret til 5 feriefridage pr. ferieår.
Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår.
Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret.
Feriefridage der ikke er afholdt inden ferieåret er afsluttet kan udbetales.
Rest ferie/feriefridage afholdes ifølge aftale med Per Therkildsen og gruppen.
Gaver ved mærkedage
10 års jubilæum
20 års jubilæum
25 års jubilæum
Svendegave
Efterløn/Pension
Julegave
kr. 1.500,00
kr. 1.500,00
kr. 10.000,00
kr. 1.500,00
kr. 1.500,00
ikke defineret
Julefrokost
Den årlige julefrokost afholdes altid den 2. fredag i december. Festen er med ledsager.
Kantineordning
TRECO’s kantineordning serverer buffet alle hverdage kl. 9.00, og mandag til torsdag kl. 12.00.
Prisen er kr. 325,00 pr. måned, gældende for hele året. Beløbet trækkes i lønnen. Der vil dog ikke
være buffet i den officielle industriferie, samt i juleperioden.
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 10
Personalehåndbog - TRECO A/S
Medarbejdersamtaler
Der kan efter ønske/behov afholdes medarbejdersamtale med den nærmeste overordnede. Her vil
dine arbejdsopgaver og fremtidsønsker blive diskuteret. Du er naturligvis altid velkommen til at tale
med én fra ledelsen om diverse problemer/ønsker, som skal løses her og nu.
Mobiltelefoner
Private mobiltelefoner, bruges kun i pauserne, eller i absolut nødstilfælde.
Motion og sundhed
TRECO har eget motionsrum med div. redskaber, der står til rådighed for dig og din familie døgnets
24 timer. Efter brug sørger du naturligvis for lukning af døre og vinduer, evt. oprydning i rummet så
det leveres i pæn og ryddet stand.
Møder
• Informationsmøder hver fredag klokken 9.15. i kantinen.
• Funktionærmøde hver onsdag klokken 9.15.
Orden og renlighed
Det forventes at alle bruger de opstillede beholdere til henkastning af affald, samt at værktøj og
andet kommer på rette plads efter brug.
Sikkerhed
Alle ansatte i produktionen skal, når de starter, gennemgå vore sikkerhedsregler med en af vore
arbejdsmiljørepræsentanter.
Sundhedssikring
Hos TRECO A/S har vi en sundhedsordning der gælder for alle ansatte. Ordningen er tænkt som en
hjælp ved sygdom og ulykke, samt for at undgå unødvendig ventetid. Ordningen indeholder bl.a.
mulighed for privathospital, Kiropraktor, fysioterapibehandlinger osv.
Sygdom
Sygdom skal meddeles senest et kvarter efter arbejdstids start, på tlf. 98 64 22 44.
Betaling under sygdom:
- Mindre end 8 ugers ansættelse: ingen betaling, penge fra kommunen.
- 8 uger til 9 måneders ansættelse: sygedagpengesats i op til 2 uger.
- Over 9 måneders ansættelse: fuld løn i op til 9 uger
- Barnets 1. sygedag afregnes efter ovennævnte.
Vedr. ovennævnte henvises endvidere til Løn og ferieforhold Bilag 1.
Samt sygefraværssamtale Bilag 5.
Øl, vin og spiritus
Det er ikke tilladt at drikke alkohol på TRECO, bl.a. pga. farlige maskiner mm. Overtrædelse af
dette vil medføre bortvisning. Det er naturligvis lovligt at der gives en øl i kantinen fredag efter endt
arbejdstid (Normal arbejdstid – se side 10)
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 11
Personalehåndbog - TRECO A/S
RYGEPOLITIK
Da rygning øger risikoen for en lang række sygdomme både blandt ryger som ikke-rygere har
TRECO A/S valgt at sætte sundhed i centrum. Dette betyder derfor, at virksomheden samt dennes
firmabiler, truck mm. er total røgfri indendørs, hvilket gælder for såvel ansatte som kunder og
øvrige gæster. Der vil ikke blive oprettet særlige rygerum.
Al rygning skal derfor foregå udendørs og uden for arbejdstiden. Dvs. at hvis en ansat føler trang til
at ryge, skal der stemples ud inden man går udenfor.
Formål:
Formålet med rygepolitikken er at alle ansatte, kunder og øvrige gæster, skal kunne arbejde og
færdes i røgfrit miljø, og at ingen udsættes for passiv røg mod deres vilje. Rygepolitikken er
udarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med baggrund i lov om røgfrie miljøer.
Information om rygepolitikken:
Denne rygepolitik opsættes i kantinen, samt den er indsat i personalehåndbogen.
Kunder og øvrige gæster orienteres om rygepolitikken med mærkater der klistres på
indgangsdørene.
Tilsyn og konsekvenser ved overtrædelse:
Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhedens rygepolitik og om loven overholdes. I modsatfald
kan arbejdstilsynet udstede bøder til virksomheden.
Det er ledelsens ansvar at rygepolitikken overholdes og har derfor pligt til at skride ind overfor
medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.
Ved en overtrædelse kan forventes en skriftlig advarsel, ved gentagelser vil der ske afskedigelser.
Ikrafttræden:
Denne rygepolitik er gældende fra d. 23.november 2007.
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 12
Personalehåndbog - TRECO A/S
KØRSEL
Truck
Kørsel med truck og stabler der kan løfte mere end 1 meter, må kun finde sted hvis føreren har
gyldigt truck-certifikat.
Kørsel i egen bil
Kørsel skal så vidt muligt være i TRECO´s biler, der kan dog laves aftaler om kørsel i egen bil.
Kørslen afregnes efter statens takster.
Privat kørsel i firmabil
Hvis man har brug for at Låne TRECO’s firmabil til privat kørsel er dette muligt ved henvendelse i
økonomiafdelingen.
Økonomiafdelingen udsteder, igennem told&skat en dagsbillet til 225kr/døgn. (betales af brugeren)
Dagsbilletten fremvises til politi eller told & skat på forlangende.
Bøder
TRECO dækker ikke fart- og parkeringsbøder.
Dette er gældende for såvel kørsel i egen bil i TRECO’s tjeneste. Og ved kørsel i TRECO’s
firmabiler.
Parkering
I afsnittet uden for kontoret er der parkering for det først ankomne kontorpersonale. De to
gæsteparkeringspladser skal forblive frie for gæster. Derudover skal nedkørsel til vare ind/ud
levering holdes fri. Ved alt øvrig parkering kan man frit benytte TRECO’s asfalterede udenoms
områder.
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 13
Personalehåndbog - TRECO A/S
PERSONALEFORENING
På TRECO har vi en personaleforening, som du automatisk er medlem af, så snart du er ansat.
Kontingentet er:
Lærlinge:
Månedslønnede:
kr. 37.50 pr. lønperiode
kr. 75,00 pr. lønperiode
Kontingentet trækkes automatisk over lønnen.
Personaleforeningen vælger sin bestyrelse på den årlige generalforsamling for et år af gangen, med
3 fra produktionen og 1 fra kontoret.
Bestyrelsen består i 2012 af:
•
•
•
•
Per Høgh
Carina Meldgaard
Rolf Gamborg
Mads Kristensen
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.
Arrangementer
Diverse udflugter f.eks. LEGO-land, fisketur, bowling, go-cart, weekend ophold eller andet. Forslag
modtages gerne.
Sommerferie og juleferieafslutning i kantinen med mad.
Gaver
Fødselsdag (20,30,40,50,60):
Barselsgave:
Jubilæum:
Svendegaver:
Bryllup
Sølvbryllup:
Begravelse: Ægtefælle/barn
Konfirmation arbejdsdrenge/piger
Efterløn/pension
kr. 400,00
kr. 300,00
kr. 350,00
kr. 300,00
kr. 500,00
kr. 500,00
krans
kr. 200,00
kr. 1000,00
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 14
Personalehåndbog - TRECO A/S
(bilag 1 personalehåndbog)
FRITVALGSKONTO
Aftale om udbetaling fra fritvalgskonto
Virksomhed:
Aftale vedr. fritvalgskonto for ferieåret
/
For medarbejder
Er der truffet følgende aftale om udbetaling fra fritvalgskontoen:
□
Der udbetales Kr.
ved søgnehelligdag og overenskomstmæssige fridage, såfremt
der er midler på kontoen (bruges ikke for medarbejdere, der får løn på disse dage).
□
Der udbetales Kr.
kontoen.
□
ved afholdelse af feriefridage, såfremt der er midler hertil på
% af opsparingen overføres til medarbejderens arbejdsmarkedspension.
□
Hele opsparingen udbetales d. 1. maj.
□
Andet:
-afleveres på lønkontoret
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 15
Personalehåndbog - TRECO A/S
(bilag 2 personalehåndbog)
Medarbejderstamkort
Navn:
Cpr. nr.:
Adresse:
Nærmeste pårørende:
Navn:
tlf. nr.:
tlf. nr.:
Ansættelsesdato:
e-mail:
Fagforening (hvilken):
Reg. Nr. / konto nr. i pengeinstitut
Ansættelsesaftale udleveret:
(anbefales udleveret straks ved ansættelsen)
ja___ nej___
(alle informationer i ovenstående kolonne er fortrolige, og bliver ikke videregivet)
Gennemførte uddannelser / kurser:
Fra / start (år)
Til / slut (år)
Ønsker du at være med i TRECO’s kantine ordning? (se evt. side 10)
ja___ nej___
Gennemført førstehjælpskursus?
ja___ nej___
hvis ja, hvilket år er kurset gennemført? _________
_______________________________________________
Medarbejders underskrift
-når medarbejderstamkortet er udfyldt, afleveres det på løn kontoret.
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 16
Personalehåndbog - TRECO A/S
(bilag 3 personalehåndbog)
OVERTID
Uge:
Navn:
Godkendt af:
DATO
TIDSPUNKT
ORDRENR.
ACCEPTERET AF
Overtidssedlen skal senest den 20. i hver måned afleveres til godkendelse hos produktionsdirektøren.
_______________________________
Godkendt af produktionsdirektør
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 17
Personalehåndbog - TRECO A/S
(bilag 4 personalehåndbog)
Tro- & loveerklæring
Afholdelse af feriefridage
Undertegnede
Erklærer herved på tro og love, at jeg har afholdt
i ferieåret
sted
feriefridage
hos min(e) tidligere arbejdsgiver(e).
dato
underskrift
TRECO A/S forbeholder sig ret til evt. henvendelse til tidligere arbejdsgiver(e).
Pensionsordning
Jeg bekræfter hermed, at jeg fra tidligere arbejdsplads har optjent anciennitet til med det samme at indtræde i
overenskomst bestemt pensionsordning.
sted
dato
underskrift
TRECO A/S forbeholder sig ret til evt. henvendelse til tidligere arbejdsgiver(e).
-afleveres på lønkontoret
Udgave: 01.11-2014 - LB
s. 18