Projektopgave

Faktaark
om økologi
Udnyttelse af kvælstof
i husdyrgødning
FOTO: THORKILD BIRKMOSE, AGROTECH
Gødningen skal tildeles der,
hvor man får mest ud af den
Udbytteresponsen er et mål for effekten af husdyrgødningen. Den varierer med marker, år og management.
Tabellen viser vejledende udbytteresponser i økologisk
korn. Værdierne er et gennemsnit for det angivne gødningsinterval. Ammonium-N angiver den del af det totale
kvælstof der er umiddelbart tilgængelig for planterne. Udbytteresponser i korn med forskellige forfrugter
Afgrøde og
forfrugt
Vintersæd med
forfrugt korn
Vintersæd med
forfrugt kløvergræs*
Vårsæd forfrugt
korn
Vårsæd forfrugt
kløvergræs
Udbytterespons
(kg kerne pr. kg ammonium-N)
Intervaller for tilførsel
af ammonium-N (kg/ha)
0-50
50-100
100-150
20
15
Vintersæd
• Vintersæd giver stort set samme udbytterespons for
tilførsel af kvælstof uanset om forfrugten er korn eller
kløvergræs.
• I vintersæd opnås den højeste udbytterespons for de
første 100 kg ammonium-N pr. ha.
10
20
15
5
20
10
0
5
0
0
*Bør kun praktiseres på lerjord i nedbørsfattige områder af landet.
• Udbytteresponsen for at tilføre husdyrgødning er ens i
vinterhvede, vintertriticale og vinterrug.
Vårsæd
• I vårsæd opnås den højeste udbytterespons for de første 80 kg ammonium-N pr. ha, når forfrugten er korn.
• I vårsæd med forfrugt kløvergræs er der IKKE behov
for at tilføre husdyrgødning, med mindre der forventes
manganmangel, eller man har valgt vårbyg, som kan
have behov for lidt startgødning.
• Udbytteresponsen for at tilføre husdyrgødning er ens i
vårbyg, vårhvede, vårhavre og vårtriticale.
Bliv
Bliv klogere
klogere på
på dine
dine egne
egne marker
marker
Prioritering
Prioritering af
af husdyrgødningen
husdyrgødningen
Den
optimale fordeling af begrænsede mængder af husDenoptimalefordelingafbegrænsedemængderafhusdyrgødning
varierer med sædskifte og jordtype. Derfor
dyrgødningvarierermedsædskifteogjordtype.Derfor
er
det en god ide at etablere små ’gødningsvinduer’ i
erdetengodideatetableresmå’gødningsvinduer’i
forskellige
afgrøder, hvor vækst og udbytte kan følges ved
forskelligeafgrøder,hvorvækstogudbyttekanfølgesved
alternative
tilførsler.
alternativetilførsler.
SKAL
SKAL DER
DER SATSES
SATSES PÅ
PÅ VÅRSÆD
VÅRSÆD ELLER
ELLER VINTERSÆD,
VINTERSÆD,
NÅR
KVÆLSTOF
ER
EN
BEGRÆNSET
NÅR KVÆLSTOF ER EN BEGRÆNSET RESSOURCE?
RESSOURCE?
Vintersæd
har et større udbyttepotentiale end vårsæd.
Vintersædharetstørreudbyttepotentialeendvårsæd.
MEN,
hvis
man
ikke kan styre ukrudtet i en dårligt gødet
MEN,hvismanikkekanstyreukrudtetiendårligtgødet
vintersæd,
er det ikke nogen god ide med vintersæd.
vintersæd,erdetikkenogengodidemedvintersæd.
Begrænset
Begrænset mængde
mængde husdyrgødning
husdyrgødning
til
til rådighed
rådighed
For
både økologisk vintersæd og vårsæd gælder, at
Forbådeøkologiskvintersædogvårsædgælder,at
merudbytter
ved gødskning har været ens på sandjord og
merudbyttervedgødskningharværetenspåsandjordog
lerjord.
Dog er udbyttepotentialet højere på lerjorden,
lerjord.Dogerudbyttepotentialethøjerepålerjorden,
men
det
skyldes andre forhold end den aktuelt tilførte
mendetskyldesandreforholdenddenaktuelttilførte
mængde
af ammonium-N i husdyrgødningen.
mængdeafammonium-Nihusdyrgødningen.
KORN:
Ved begrænsede
begrænsede mængder
mængder af
af husdyrgødning
husdyrgødKORN: Ved
ning
til
rådighed
er
det
vigtigt
at
dyrke
kornarter,
til rådighed er det vigtigt at dyrke kornarter,
der
der
yder
bedst
mulig
konkurrence
med
ukrudtet.
yder bedst mulig konkurrence med ukrudtet. VårVårhavre
og vinterrug
er bedst
de bedst
egnede
arter
af
havre og vinterrug
er de
egnede
arter
af hhv.
hhv.
vårsæd
og vintersæd.
vårsæd
og vintersæd.
Behov for
kvælstof
Størst
Afgrøder
Frøgræs
Vinterraps
økologisk vinterraps
vinterraps er
er det
det skadeskadeVINTERRAPS:
VINTERRAPS:II økologisk
dyr,
der
især
kan
begrænse
udbyttet.
Derfor
dyr, der især kan begrænse udbyttet. Derfor skal
skal der
der
ikke
tilføres
nær
så
meget
gødning
som
i
konvenikke tilføres nær så meget gødning som i konventionel
tionel produktion.
produktion. Gødning
Gødning ii efteråret
efteråret begrænses
begrænses
eller
udelades
helt.
Efterfølgende
vurderes
eller udelades helt. Efterfølgende vurderes udbytudbyttepotentialet
tepotentialet ii foråret,
foråret, før
før der
der gødes.
gødes. Med
Med en
en god
god
forfrugt
kan
der
opretholdes
et
moderat
udbytte
forfrugt kan der opretholdes et moderat udbytte ii
vinterraps
vinterraps på
på 1,5-2,5
1,5-2,5 tons
tons frø
frø pr.
pr. ha
ha med
med en
en tilførsel
tilførsel
på
40-80
kg
ammonium-N
pr.
ha
i
husdyrgødning.
på 40-80 kg ammonium-N pr. ha i husdyrgødning.
FRØGRÆS:
de arter
arter af
af frøgræs,
frøgræs, hvor
hvor det
det er
er vigtigt,
vigtigt,
FRØGRÆS: II de
at
frøgræsset
går
i
leje,
bør
man
ikke
gå
på
komproat frøgræsset går i leje, bør man ikke gå på kompromis
mis med
med N-tildelingen.
N-tildelingen. En
En begrænsning
begrænsning ii forsyninforsyningen
med
husdyrgødning
vil
gen med husdyrgødning vil gøre
gøre det
det særdeles
særdeles vanvanskeligt
at
dyrke
alm.
rajgræs
til
frø
pga.
dryssespild.
skeligt at dyrke alm. rajgræs til frø pga. dryssespild.
Rajgræs
Rajgræs til
til frø
frø bør
bør ikke
ikke tilføres
tilføres mindre
mindre end
end 100-110
100-110
kg
ammonium-N
i
husdyrgødning.
kg ammonium-N i husdyrgødning.
Vintersæd m. forfrugt korn
Vintersæd m. forfrugt kløvergræs
og vårsæd med forfrugt korn
Vårkorn med bælgsæd
som forfrugt
Mindst
Vårsæd med forfrugt kløvergræs
Læs mere på www.landbrugsinfo.dk/udfasning
Yderligere information:
MargretheAskegaard,[email protected]
Margrethe Askegaard,
[email protected]
Agro Food Park 15, Skejby • DK 8200 Aarhus N
Agro Food Park 15, Skejby • DK 8200 Aarhus N
Faktaarkene og artikler er produceret af projektet »Forsøgsbaseret vidensgrundlag for udfasning af konventionel husdyrgødning«
Faktaarkene og artikler er produceret af projektet »Forsøgsbaseret vidensgrundlag for udfasning af konventionel husdyrgødning«
finansieret under Innovationsloven, FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
finansieret under Innovationsloven, FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.