Kvalitetshåndbog for Kayser & Thorsen ApS

Tilmelding til næste skoleår.
En guide til www.optagelse.dk og www.minuddannelse.net
Januar 2011
Optagelse på en ungdomsuddannelse/eller 10. klasse er i år rykket til 1.
marts, så vores plan er meget stram. Alle deadlines bedes overholdt, og det
gør slet ikke noget hvis man er for tidlig på den./JH
Optagelse.dk:
Du skal gennemgå og/eller udfylde nedenstående 6 faner:
”Personoplysninger” Læs og udfyld det du kan på siden og tryk på ”Gem”..
Du får besked, hvis der er noget, du mangler at udfylde.
”Karakterer”: Her kan du se (og ikke ændre ☺) dine karakterer.
Bemærk: Vi lægger karaktererne ind så snart det er teknisk muligt.
”Grundlag”: Her skal du IKKE skrive noget, men i stedet bruge
www.minuddannelse.net. Vi overfører den senere til optagelse.dk.
”Uddannelsesønsker”: Her skal du vælge hvilke(n) uddannelse(r) du vil
søge ind på næste år vil. Du skal have fra 1 til 5 ønsker
”Parathedsvurdering” På denne fane kan du senere se hvordan vi som
skole har vurderet din uddannelsesparathed. (husk vi allerede har snakket med dem der
kan komme i ”problemer”) Her skal dine forældre også skrive om man er enig eller
uenig i skolen vurdering
”Underskrifter”:
Når du er færdig med at udfylde ansøgningen + uddannelsesplanen skal den
skrives under.(Se dog næste side ang. hvornår forældre kan skrive under)
Dette gøres lettest og hurtigst med en digital signatur / NemID. Det skal
naturligvis være en digital signatur / NemID, der tilhører en af dine
forældre.
Ansøgningen bliver derefter automatisk sendt til os.
Side 2
Grundlag / minuddannelse.net:
Det er her du udfylder din uddannelsesplan, som bliver til ”Grundlag” på
optagelse.dk.
Du kommer ind på din side, og her vælger du først ”uddannelsesplaner”, og
derefter ”Uddannelsesplan 10/11”
Ja, det er den samme uddannelsesplan, som du har udfyldt tidligere år i
forbindelse med vejledningssamtalerne.
Når du er helt færdig med planen skal du trykke på knappen ”Afslut og lås
uddannelsesplanen” (Så kan du ikke længere redigere planen)
Husk, det er de tre felter: ”Beskriv dig selv”, ”Indenfor hvilket område var du i
brobygning….” (kun 10 kl.) og ”Hvad vil du bruge uddannelsen til?” der bliver
overført til optagelse.dk. Dvs. det er din kommende skole, der læser disse
tre felter. (Modtagerrettet kommunikation)
Side 3
Arbejdsgang / tidsplan:
Forældre kan ikke signere digitalt, før vi som skole/vejledere har skrevet
vores kommentar (uddannelsesparathedsvurdering) til elevens
uddannelsesønske, hvorfor vi beder elever og forældre om at overholde
følgende arbejdsgang/plan:
Senest søndag d. 27.
februar (Sidste dag i
vinterferien)
Eleven ( i samarbejde med forældre) udfylder
ansøgningsskemaet på Optagelse.dk og
uddannelsesplanen på minuddannelse.net som
beskrevet tidligere.
Senest mandag d. 28.
februar
Vi skriver vores kommentarer
(uddannelsesparathedsvurdering), og signerer
ansøgningerne digitalt.
Senest tirsdag d. 1.
marts
I forældre logger på, og signerer ansøgningen
digitalt.
Vælg afsnit ”Underskrifter”, og klik på ”Forældremyndighedsindehavers godkendelse”. Se billede
nedenfor. Eleven skal også godkende her.
Hvis ovenstående virker for uoverskueligt / besværligt, så kan I også vælge at
skrive ansøgningen ud på papir, og så aflevere en underskrevet (af både elev
og forælder) papirudgave til os senest mandag d. 28. februar. I så fald,
bortfalder de to nederste punkter i ovenstående arbejdsgang/tidsplan.
Bemærk: Det betyder også, at I ikke har mulighed for at se skolens
kommentarer, før I skriver under
OBS! Du kan kun vælge én studieretning pr. gymnasium.
HUSK
Første frist er søndag d. 27. februar.
Side 4