(editionsbegæring) af 4. april 2012 vedr

Hvordan
Click
to edit
påvirker
Master
skolereformen
title style
skoledagen?
Lær mere her og få svar på flere spørgsmål på
Ringsted Kommunes hjemmeside:
www.ringsted.dk
Skolereform 2014
Understøttende undervisning
Sammenhængende skoledag
Skolereformen indfører et nyt begreb i
folkeskolen, den understøttende
undervisning. Den understøttende
undervisning skal supplere og støtte
undervisningen i fagene og de obligatoriske
emner i skolen. Den skal bidrage til at hæve
elevernes faglige niveau.
• Lærere og pædagoger skal se på det
enkelte barns styrker og potentialer og
planlægge dagen, så den er meningsfuld
for eleven
• Den nye og længere skoledag giver mere
tid til fordybelse og udforskning på og
uden for skolen
• Understøttende undervisning består især
af læringsaktitviteter, opgaver og
elevsamtaler.
• Den understøttende undervisning kan
varetages af både lærere, pædagoger og af
personale med andre kvalifikationer
• Gennem samarbejde med det lokale
idræts-, kultur- og foreningsliv bliver der
mulighed for helt nye lærings- og
undervisningsformer
Barnets dag på skolen er kendetegnet ved, at
der er tænkt sammenhæng og helhed ind i
alle aktiviteter. Både mellem undervisning og
den understøttende undervisning – og
mellem det obligatoriske skoletilbud og det
frivillige tilbud.
• Lærere og pædagoger skal arbejde
sammen om at sikre læring hele dagen.
• Skoledagen skal være sammenhængende
med ukomplicerede overgange mellem de
forskellige tilbud
• Den understøttende undervisning skal
være fleksibel og kunne ligge fordelt på
hele dagen
• Skolerne skal samarbejde med mere med
verden udenom skolen – eksempelvis
Ringsted Musik- og Kulturskole
• Der laves lektiecafeer på alle skoler, hvor
man kan få hjælp til læring
Alle børn skal lære mere og trives bedre
Styrker og potentialer
Ringsted Kommunes folkeskoler skal arbejde med en positiv
pædagogik, som tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker
og potentialer.
• Ved at fokusere på det, der fungerer godt, frem for det modsatte,
kan vi øge elevens motivation, læring og trivsel.
• Eleverne skal have passende udfordringer med opfordring til
anstrengelse og mulighed for oplevelse af mestring
• Der vil løbende blive lavet kurser for ledere og medarbejdere i
arbejdet med styrker og potentialer
Reformens overordnede målsætning er, at skabe et fagligt løft af
folkeskolerne. Kvalitetsudviklingen af undervisningen skal ske i tæt
samarbejde mellem kommunens skoler, som løbende vil dele viden og
erfaringer – og i Ringsted Kommune tror vi på, at læring og trivsel går
hånd i hånd.
• Alle skoler skal lave en strategi for at hæve det faglige niveau for alle
børn
• Vi indfører en ny måde at lave trivselsvurderinger på og en tydelig
ramme for opfølgning på disse
• Eleverne skal selv være med til at sætte mål for, hvad de skal lære
• I udskolingen skal der mere fokus på, at eleverne skal gennemføre en
ungdomsuddannelse