JA løntabeller januar 2015 kom reg.pdf

Inklusionsindsatsen i
Frederikshavn Kommune
Hvad har vi hver især
et
Inklusionsl
ærerens roll
sion
inklu
m
o
Fakta
e og funkti
on
særligt ansvar for?
Inklusi
onens
tre ben
Afsæt for inklusionsindsatsen
Hvad
Inklusion i hverdagen - hvad skal der til?
forstå
r
vi ved
inklus
ion?
ler fordi...
de folkesko
n
re
e
d
lu
k
in
vi om?
Vi skal ha’
r taler
e
p
p
u
r
elevg
Hvilke
Inklusion og nye øk
ling
onomiske mulighe
Kompetenceudvik
der
Inklusion o
g visitation
on?
øget inklusi
l
ti
å
p
e
rn
des skole
Hvordan klæ
Inklusion
Tilstedeværelse - Deltagelse - Udvikling
• Vi sætter barnet i centrum
Grafik: 12-055.hl
• Vi prioriterer fællesskab og
mangfoldighed
• Vi tror på inklusionens etiske, faglige
og menneskelige værdier
• Vi får nye økonomiske
handlemuligheder på skolerne
• Vi ønsker en bedre balance mellem
special- og almenområdet
• Vi styrker den specialpædagogiske
indsats i almenskolen
Vi følger de nationale mål og inkluderer
gradvist:
• 95 % af alle elever er inkluderet i
almenundervisningen i 2015
• 97 % af alle elever er inkluderet i
almenundervisningen i 2020
Det betyder, at:
• ca. 400 elever går i specialklasse i
2011
• ca. 200 elever forventes at gå i
specialklasse i 2020
Vi vil understøtte inklusionen ved at…
Hvem gør hvad?
• Udlægge ressourcer og ansvar til skolerne
• Tilføre alle skoler et inklusionsberedskab –
en inklusionslærer
• Styrke specialpædagogikken i almenskolen
• Kompetenceudvikle almenpersonalet
• Styrke samarbejde mellem skoler og centrale
rådgivningsenheder
• Ændre tilgang og procedure for indstilling og
visitation til specialtilbud
• Styrke kendskabet til inkluderende metoder
Center for Undervisning/
Center for Familie:
• Organisationsudvikling
• Kommunikationsmateriale
• Specialviden,
vejledning, supervision
• Opfølgning
• Fælles mål og værdier for inklusion implementeres
• Økonomisk omlægning – nye decentrale økonomiske
muligheder
• Kompetenceudvikling af almenpersonalet
• Centrale rådgivningsenheder udvikler inkluderende
indsatser
• Redskaber og metoder til tidlig forebyggende indsats
udvikles
• Fleksible læringsmiljøer
• Undervisnings- og fritidstilbud understøtter den
inkluderende indsats
• Ledere, bestyrelser og personaler er ambassadører
for inklusion
• Inklusion er et fælles ansvar - for myndigheder,
rådgivere, ledere, lærere, pædagoger, bestyrelser,
forældre , klasser…
Skolens ledelse og
ansatte:
• En inkluderende
skolekultur
• Et inklusionsberedskab
og inklusionscenter
• Ambassadører for en
ny måde at tænke og
handle på
Bestyrelser og
forældre – bl.a.:
• Støtte klassen og
skolen i inklusionen
f.eks. fortælle de gode
historier, aflive myter og
bringe spørgsmål og
undren ind i de rette
fora