Køreplan for årshjul 2013 - 2014 for afd. Rolfsted rev - bro

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Af Anders Korsgaard Pedersen
Niveau
8.-10.kl.
Varighed
12-14 lektioner
Faglige mål
I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap som lyrisk genre. De vil stifte bekendtskab med en håndfuld nyere
danske rappere, og gennem en forståelse af dansk raps historie og lyrisk analyse får de en dybere og bredere
forståelse for deres tekster – de skal udvikle deres genrekendskab. Derudover arbejder eleverne med at lege med
sproget og bruge det kreativt og nyskabende på samme måde som de danske rappere. På den måde skal de udvikle
en fornemmelse for sprogets magi.
Eleverne skal
 opnå kendskab til dansk rap som lyrisk genre
 opnå kendskab til en håndfuld danske rappere og deres lyriske særpræg og kvaliteter
 lære at analysere danske rap-tekster og lyrik generelt ud fra forskellige værktøjer og metoder
 få indsigt i rappens historie i USA og i Danmark
 blive trænet i kreativ leg med sproget og lyrik-genren
 skabe egne danske rap-tekster.
Faglig baggrund
Hiphop er lige nu en af de største ungdomskulturer. Dette faktum alene retfærdiggør, at man forholder sig til den.
Det er samtidig også en af de mest spændende, kreative og innovative kulturer, og den rummer et utal af muligheder
for at mærke sig selv af og behandle alle de følelser, der rumsterer i kroppen på et ungt individ. Det er yderligere en
indføring i lyrikkens verden, som ofte appellerer til unge mennesker.
Inden for hiphop er rappen den genre, der er oplagt at behandle i danskfaget. Dansk rap er lyrik. Og tit og ofte også
lyrik på ganske højt niveau. Der bliver leget med det danske sprog som aldrig før, og et væld af rimstrukturer,
billedsprog, metaforer, intertekstualitet og metatekstualitet bliver rørt sammen i en spændende og beat-fuld
cocktail på strofer.
Dog skal det også understreges, at rap kan virke stødende på nogle mennesker, da sprogbrugen til tider er voldsom.
Et af formålene med dette forløb er, at eleverne skal forholde sig til rappens genrekoder, og herunder forstå, at
sprogbrug kan være forskelligt, alt efter i hvilken sammenhæng det bruges. En hård tackling på en fodboldbane
hører spillet til. En hård tackling på Nørreport Station vil højst sandsynligt resultere i en straffesag. Konteksten har
altså betydning for opfattelsen. Det samme gælder rap. Her er det essentielt, at eleverne forstår, at sprog i lyriske
rammer er væsensforskellig fra hverdagssprog. Formuleringen ”fuck dig, so!” er acceptabel i genren rap. Det er
selvfølgelig helt uacceptabelt og forkasteligt i hverdagssprog.
Igennem en forståelse af rappens historie, kultur og lyriske tilgange får eleverne en unik indgangsvinkel til den
generelle lyriske analyse og dens forskellige værktøjer. Samtidig får de mulighed for at lege med det danske sprog –
og tilmed får de i dette forløb også mulighed for at lege med beats, instrumenter og deres helt egen rap ved hjælp af
en assistent, der hjælper dem med at strukturere skrivefasen. Til at hjælpe dem igennem det lyriske analyse-arbejde
er der også lavet en assistent specifikt til dette.
Side 1 / 6
Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Overblik over forløbet:
Faglige mål
Præsentation af de faglige mål for forløbet
Indledning
Simon Skov Fougt: Rappens historie – USA (2012) (artikel) (3,7 ns.)
Simon Skov Fougt: Rappens historie – Danmark (2012) (artikel) (2,9
ns.)
Sig det med humor
SupaJan: Dengang (2007) (rap) (1,4 ns.)
Ham Den Lange: Sluk din telefon (2009) (rap) (2,1 ns.)
Rappere med voldsomt sprogbrug –
kampen om sproget
Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexist, Niarn (uddrag) (2004)
(debatartikel) (1,0 ns.)
Janus Køster-Rasmussen: Vi er ikke sexister, bitch (uddrag) (2004)
(debatartikel) (2,1 ns.)
Suspekt: Ruller tungt (rap) (2011) (1,2 ns)
Advarsel: Teksten er grov i sproget og rummer provokerende og
eksplicitte sprogbilleder.
Følelserne uden på tøjet –
rappere med noget på spil
Marwan, Intet håb (rap) (2007) (1,7 ns.)
Advarsel: Teksten er grov i sproget og rummer provokerende og
eksplicitte sprogbilleder.
Filosoferende og lyrisk rap
Med Kasper Spez på Cosmopol-scenen (2009) (dokumentar)
Kasper Spez: Kasper (2009) (rap) (1,1 ns)
Rap med holdning
Jooks, Privilegeret (2009) (rap) (1,8 ns.)
Videndeling
Oplæg til videndeling, hvis eleverne har arbejder i grupper med
forskellige kapitler.
Afslutning
Eleverne har mulighed for at afslutte forløbet ved at lave et musikprogram omhandlende dansk rap og det, de har lært eller selv at
lave en rap, hvor de skal bruge de ting, de har lært i forløbet.
Evaluering
Oplæg til evaluering
Forslag til paralleltekster
(prøveform A)
Til SupaJan, Dengang (rap) (2009)
Jokeren: Havnen (2004) (rap) (ikke en del af iLitt.dk)
Til Marwan, Intet håb (rap) (2007)
Østkyst Hustlers, Nedtur (1995) (rap) (ikke en del af iLitt.dk)
Forslag til fordybelsesområder
(prøveform B)
Ungdommelig sprogbrug
Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexist, Niarn (uddrag) (2004)
(debatartikel) (1,0 ns.)
Janus Køster-Rasmussen: Vi er ikke sexister, bitch (uddrag) (2004)
(debatartikel) (2,1 ns.)
Suspekt: Ruller tungt (rap) (2011) (1,2 ns)
Side 2 / 6
Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Advarsel: Teksten er grov i sproget og rummer provokerende og
eksplicitte sprogbilleder.
Frihed og ungdom
Kasper Spez: Kasper (2009) (rap) (1,1 ns)
Vilkår og ungdom
Jooks, Privilegeret (2009) (rap) (1,8 ns.)
Humor og ungdom
SupaJan: Dengang (2007) (rap) (1,4 ns.)
Ham Den Lange: Sluk din telefon (2009) (rap) (2,1 ns.)
Forslag til videre læsning
Fougt, Simon Skov: "Du skal aldrig gi' en fuck for nogen so". Om rap som indfaldsvinkel til læselyst - læsning med
genrebevidsthed. I: Madsbjerg, Sigrid, og Lund, Henriette Romme (red.) (2010): Læselyst og læring. Dansk
Psykologisk Forlag
Jørgensen, Jens Normann & Quist, Pia (2008): Unges sprog. Hans Reitzels Forlag
Skyum-Nielsen, Rune (2006): Nr. 1 – dansk hiphopkultur siden 1983. Informations Forlag
Side 3 / 6
Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Romanforfatteren Tom
Kristensen**
Tom Kristensen: Hærværk (uddrag) (1930) (9,7 ns.)
Tom Kristensens indflydelse i dag*
Tom Kristensen: Nat i Berlin, 1921 (1927) (lyrik) (1,0 ns.)
Nordstrøm: Berlin (2006) (lyrik) (2006) (1,0 ns.)
Videndeling:
Oplæg til videndeling, hvis eleverne har arbejdet i grupper med
forskellige kapitler.
Afslutning:
Eleverne skal skrive et mindedigt eller et æresdigt med inspiration i
Tom Kristensen: Til min ven, digteren Gustaf Munch-Petersen, der
faldt som frivillig i Spanien (1938) (lyrik) (0,4 ns.).
Evaluering:
Oplæg til evaluering
Assistenter
Følgende assistenter indgår i forløbet:







Personkarakteristik
Miljøkarakteristik
Lyrikanalyse
Berettermodel
Forslag til paralleltekster
(prøveform A)
Aktantmodel
Sproglige virkemidler
Evaluering
Lyrik: Kristensen, Tom: Henrettelsen. Fra Påfuglefjeren, 1922
(ikke en del af iLitt.dk).
Lyrik: Kristensen, Tom: Lirekassen. Fra Påfuglefjeren, 1922
(ikke en del af iLitt.dk).
Lyrik: Kristensen, Tom: Det blomstrende slagsmål. Fra
Fribytterdrømme, 1920
Novelle: Kristensen, Tom: ”Hvad er døden?” Fra Hvad er heta?, 1959
(ikke en del af iLitt.dk).
Forslag til fordybelsesområder
(prøveform B)
Ekspressionistisk lyrik
Forfatterskabet Tom Kristensen
Forslag til videre læsning
Andersen, Jens: Dansende stjerne. Gyldendal 1993.
Bjørnvig, Thorkild: Tom på Thurø. Andelsbogtrykkeriet i Odense 1971.
Jensen, Thorkild Borup: Tom Kristensen: portræt af forfatteren og forfatterskabet. Dansklærerforeningen, 2007.
Side 4 / 6
Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Dansk: Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)
Kompetenceområde
Kompetencemål
Fase
Færdigheds- og vidensmål
Læsning
Finde tekst
Eleven styrer
og regulerer
sin læseproces
og diskuterer
teksters
betydning i
deres kontekst
1.
2.
Eleven kan
planlægge og
gennemføre
faser i
informationssøgning
Eleven har viden
om faser i
informationssøgning
Eleven kan
skaffe sig
overblik over
multimodale
teksters
opbygning
3.
Eleven kan
gennemføre
målrettet og
kritisk
informationssøgning
Eleven har viden
om kildekritisk
søgning
Eleven kan
afgøre,
hvordan en
tekst skal
læses
Fremstilling
Eleven har viden
om
sammenhæng
mellem
ordgenkendelse
og læsehastighed
Eleven kan
vurdere
tekstens
afsender og
målgruppe
Eleven har
viden om
genretræk og
multimodalitet
Eleven kan
læse komplekse
danske og lånte
ord hurtigt og
sikkert
Eleven har
viden om
morfemer i
låneord
Eleven har
viden om
førlæsestrategier
Eleven kan
læse komplekse
tekster hurtigt
og sikkert
Eleven har
viden om
stavemåde og
betydning af ord
i alle tekster
Forberedelse
Fremstilling
Sprogforståelse
Eleven kan
vurdere
tekstens
sproglige
virkemidler
Eleven kan
vurdere
betydningen
af ord og
begreber i
relation til
tekstens
oprindelse
Eleven kan
anvende ord
og udtryks
betydning til
at forstå
komplekse
tekster
Tekstforståelse
Sammenhæng
Eleven har
viden om
sproglige
virkemidler
Eleven kan
sammenfatte
informationer
fra forskellige
elementer i
teksten
Eleven har
viden om
tekstelementers
opbygning og
funktion
Eleven kan
sætte tekster
ind i
sammenhæng
Eleven har
viden om
sammenhæng
mellem tekst
og kontekst
Eleven har
viden om
sociolekter og
formelt sprog
Eleven kan
sammenfatte
informationer
fra flere tekster
Eleven har
viden om
metoder til
sammenstilling af
informationer fra
flere tekster
Eleven kan
diskutere
mulige udfald
af situationer
beskrevet i
tekster
Eleven har
viden om
metoder til
opstilling af
scenarier
Eleven har
viden om
ordvalgets
betydning for
budskabet
Eleven kan
forstå
komplekse
tekster
Eleven har
viden om
metoder til
vurdering af
teksters formål
og perspektiv
Eleven kan
kritisk vurdere
teksters
udsagn på
baggrund af
kontekst
Eleven har
viden om
metoder til
systematisk
undersøgelse
af tekster
Respons
Korrektur
Præsentation og evaluering
1.
Eleven kan
selvstændigt
formulere en
afgrænset
opgave
Eleven har viden
om opgave- og
problemformulering
Eleven kan
indsamle
oplysninger og
disponere
indholdet
Eleven har
viden om
spørgeteknikker og
observationsmetoder
2.
Eleven kan
organisere
samarbejde om
fremstilling
Eleven har viden
om produktionsplanlægning,
roller, faser,
ressourcer,
opgavetyper og
deadlines
Eleven kan
forberede
større
multimodale
produktioner
Eleven har
viden om
research,
optagelse og
skitser
Eleven kan
fremstille større
multimodale
produktioner
Eleven har viden
om virkemidler,
grafisk design og
efterproduktion
Eleven kan
respondere på
sproglig stil
Eleven har
viden om
sproglig stil
Eleven kan
korrigere
teksters layout
Eleven har viden
om metoder til
layout af
forskellige genrer
Eleven kan
lancere større
multimodale
produktioner
Eleven har
viden om PR og
lancering
Eleven har viden
om komplekse
fremstillingsprocesser
Eleven kan
disponere og
layoute stof så
det fremmer
hensigten med
produktet
Eleven har
viden om
målrettede
dispositions- og
formidlingsmetoder
Eleven kan
fremstille
sammenhængende
tekster i
forskellige
genrer og
stilarter
Eleven har viden
om varierede
udtryksformer
målrettet
forskellige
målgrupper
Eleven kan
respondere på
forholdet
mellem
produktion og
genre
Eleven har
viden om
genretræk
Eleven kan
fremstille
tekster med
korrekt
grammatik og
layout
Eleven har viden
om korrekt
grammatik,
stavning,
tegnsætning og
layout
Eleven kan
opstille mål
for nye
fremstillingsprocesser
Eleven har
viden om
evalueringsmetoder
3.
Side 5 / 6
Eleven har
viden om
afsenderforhold og
målgruppe
Afkodning
Eleven kan
variere
læsehastighed
bevidst efter
læseformål og
ordkendskab i
teksten
Eleven har viden
om afsenderforhold og
genrer på
internettet
Planlægning
Eleven
udtrykker sig
forståeligt,
klart og
varieret
i
skrift, tale, lyd
og billede
i en form, der
passer til
genre og
situation
Forberedelse
Eleven kan
kildekritisk
vurdere brugerog ekspertproduceret
indhold
Eleven kan
tilrettelægge
proces fra ide til
færdigt produkt
Eleven kan
udarbejde
opinions- og
ekspressive
tekster
Eleven har viden
om
argumenterende
og reflekterende
fremstillingsformer
Eleven kan
respondere på
forskellige
fremstillingsformer
Eleven har
viden om
fremstillingsformer
Eleven kan
registrere og
korrigere egne
og andres fejl
Eleven har viden
om sproglig
korrekthed
Eleven kan
layoute
tekster, så
det fremmer
kommunikationen
Eleven har
viden om
formidlingsformer
Forløbsvejledning, genre: Dansk rap
Kompetenceområde
Kompetencemål
Fase
Færdigheds- og vidensmål
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse
Eleven
forholder sig til
kultur,
identitet og
sprog
gennem
systematisk
undersøgelse
og diskussion
af litteratur og
andre
æstetiske
tekster
1.
Eleven kan formulere
egne oplevelser og
sansninger i æstetisk
sprog
Eleven har viden
om æstetisk
sprogbrug
Kommunikation
Eleven har viden
om genrer, sprog,
symbolik, forfatter,
værk og fortæller
Eleven kan fortolke
egne og andres
fremstillinger af
identitet i tekster
Eleven har viden
om identitetsfremstillinger
Vurdering
Eleven kan vurdere
teksters form
Perspektivering
Eleven har viden
om
vurderingskriterier
vedrørende form
Eleven kan sætte
teksten i relation til
aktuelle
problemstillinger
Eleven har viden om
metoder til at sætte
tekster i relation til
aktuelle
problemstillinger
Eleven har viden om
kulturelle og
litterære perioder og
Dansk litteraturs
kanon
Eleven har viden om
metoder til at sætte
tekster i relation til
mulige
fremtidsperspektiver
2.
Eleven kan følge
forløb og komposition
i komplekse tekster
Eleven har viden
om komplekse
fortællestrukturer
og kompositioner
Eleven kan
undersøge teksters
flertydighed
Eleven har viden
om fortællerpålidelighed og
betydningslag i
teksten
Eleven kan
foretage flertydige
fortolkninger
Eleven har viden
om metoder til
fortolkning
Eleven kan
diskutere
forskellige
fortolkninger af en
tekst
Eleven har viden
om forskellige
læserpositioner
3.
Eleven kan reflekteret
indleve sig i tekstens
univers som grundlag
for fortolkning
Eleven har viden
om fortolkningsorienterede
læsestrategier
Eleven kan
gennemføre en
målrettet analyse
af en tekst
Eleven har viden
om
analysemetoder og
forståelsesstrategier
Eleven kan
diskutere bud på et
eller flere samlede
udsagn på
baggrund af
undersøgelsen
Eleven har viden
om metoder til
sammenstilling af
undersøgelsens
elementer
Eleven kan vurdere
teksters udsagn og
kvalitet
Eleven har viden
om vurderingsmetoder
vedrørende
teksters kvalitet
Eleven kan sætte
tekster i relation til
mulige fremtidsperspektiver
1.
2.
3
Side 6 / 6
Eleven kan
undersøge
samspillet mellem
genre, sprog,
indhold og
virkelighed
Fortolkning
Eleven kan sætte
tekster i perspektiv
til litterær og
kulturel tradition
og udvikling
gennem litteraturhistorisk læsning
og Dansk
litteraturs kanon
Dialog
Eleven
deltager
reflekteret
i kommunikation i
komplekse
formelle og
sociale
situationer
Undersøgelse
Krop og drama
It og kommunikation
Sprog og kultur
Sproglig bevidsthed
Eleven kan
argumentere og
informere
Eleven har viden
om
argumentationsog informationsformer
Eleven kan bruge
kroppen som
udtryk
Eleven har viden
om krop og
identitet
Eleven kan
diskutere etiske
spørgsmål
vedrørende
kommunikation på
internettet
Eleven kan analysere
samtaler
Eleven har viden
om retoriske
virkemidler,
talehandlinger og
positionering
Eleven kan bruge
kropssprog og
stemme tilpasset
kommunikationssituationen
Eleven har viden
om kropslige og
retoriske
virkemidler
Eleven kan vælge
digitale teknologier
i forhold til
situationen
Eleven har viden
om digitale
teknologiers
kommunikationsmuligheder
Eleven kan begå sig
bevidst i sprogligt
komplekse
situationer
Eleven har viden
om sproglige
normer og
omgangsformer i
forskellige
situationer
Eleven kan
iagttage, hvordan
vi danner
forestillinger om
verden med ord og
sprog
Eleven har viden om
nuancer i sproget og
sprogets virkning
Eleven kan
analysere eget og
andres kropssprog
Eleven har viden
om sammenhæng
mellem situation,
kultur og
kropssprog
Eleven kan
diskutere
betydningen af
digitale
kommunikationsteknologier for
eget liv og
fællesskab
Eleven har viden
om
sammenhængen
mellem digitale
teknologier og
kommunikation
Eleven kan
kommunikere
aktivt i forskellige
sproglige og
kulturelle
situationer i en
globaliseret verden
Eleven har viden
om sammenhæng
mellem situation,
kultur og sprog
Eleven kan
karakterisere og
diskutere sprog i
forskellige
situationer
Eleven har viden om
sprog og sprogbrug,
sprogets variation og
forskellige
funktioner
Eleven kan deltage
aktivt, åbent og
analytisk i dialog
Eleven har viden
om demokratisk
dialog
Eleven har viden
om
kommunikationsetik
Eleven kan
kommunikere med
nordmænd og
svenskere
Eleven har viden
om norsk og
svensk i
letforståelig form
Eleven kan iagttage
udtryk for
holdninger i sprog
Eleven har viden om
sproglig modalitet