Formandens beretning marts 2011

Referat fra Generalforsamling GF-15
Sted: FORCE Technology, Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby
Tid:
Onsdag den 28. Marts 2012, kl. 16.10 – 16.30
Deltagere fra bestyrelsen:
Henrik Hassing
Knud Erik Meyer
Kenny Krog Nielsen
Michael Bo Hansen
Thorvald Ullum
Jens Christian Bennetsen
Thomas Norman
(HH)
(KEM)
(KKN)
(MBH)
(TU)
(JCB)
(TN)
Fraværende:
Søren Lovmand Hvid
Niels Anker Olsen
Nicholas Pedersen
Henrik Sørensen
Stefan Mayer
(SLH)
(NAO)
(NP)
(HS)
(SM)
Desuden deltog 7 andre medlemmer
ad 1) Valg af dirigent
Lars Voigt, Medeso, blev bragt i forslag og valgt.
ad 2) Årsberetning
Formanden (HH) fremlagde årsberetning for 2011, (udsendt med
indkaldelse). Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.
ad 3) Regnskab og budget
Kasseren (KKN) gennemgik regnskabet (udsendt med indkaldelse) for
2011. Punktet gaver bør måske kaldes ”legater” eller lignende for at
afspejle at det især er DANSIS kandidatpris. Regnskabet og budget blev
godkendt uden bemærkninger.
ad 4) Fastsættelse af kontingent for 2013
Det besluttedes, at kontingentet for 2011 fastholdes på 1000 kr. for
firmaer og 150 kr. for personlige medlemmer.
ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er HH, KKN, NAO, MBH, SM, JCB. Alle undtagen NAO var villige til
genvalg. Bestyrelsen forslog dette genvalg og foreslog desuden Peter
Fuglsang, Siemens Wind Power, som kandidat Der var ingen
modkandidater og generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.
ad 6) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog Robert Mikkelsen, DTU Mekanik og Niels Finderup
Nielsen, FLS Airtech. Generalforsamling tilsluttede sig dette valg.
ad 7) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
ad 8) Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.
For referat
Knud Erik Meyer,
2012-03-28
Bestyrelsens sammensætning i år 2012:
Henrik Hassing
Knud Erik Meyer
Kenny Krog Nielsen
Peter Fuglsang
Nicholas Pedersen
Michael Bo Hansen
Henrik Sørensen
Thomas Norman
Søren Lovmand Hvid
Thorvald Ullum
Stefan Mayer
Jens Christian Bennetsen
(HH)
(KEM)
(KKN)
(PF)
(NP)
(MBH)
(HS)
(TN)
(SLH)
(TU)
(SM)
(JCB)
FORCE Technology
DTU Mekanik
Lloyd's Register ODS
Siemens Wind Power
Grundfos Management
FLSmidth
IET, Aalborg Universitet
Babcock & Wilcox Vølund
DONG Energy
GEA Niro
MAN Diesel
Rambøll