Tom 2 - Stjernen Tennis

1
Læse- skriveindlæring i indskolingen
Hvad
Hvordan
Højtlæsning
En masse spændende
oplæsning
Fælles læsning
Klasseundervisning
3. klasse
Hvorfor
Læselyst
Indholdsforståelse
Oplevelse og viden
Genrebevidsthed
Fælles læseoplevelse
Udvikle
læseforståelsesstrategier
Individuel læsetræning
Skærmlæsning
Hjemmearbejde og
læsning i klassen
Den meningsfulde samtale
Læsetræning og
automatisering
Faglig læsning i dansk
Faktatekst
Se under genrepæd
At skrive sig til læsning
Skriveopgaver i
forbindelse med
temaer og
multimodaletekster
Læseforståelse
Stimulering af skrivelæselyst
Hvornår
Hele året
Hvem
3. kl. lærere
Materialer
Biblioteket
Periodevis hele Dansklærer
året
Tid til dansk: Over stok og
sten fx Troldeemne
Læsefidusens kapitelbøgerne
Hele året
Dansk- og
bibliotekar
Hele året
Teamet
Vejledning:
It-vejleder
Lån på skolebibliotek
Computer /Ipad
ABC.dk
Frilæsning.dk
Superbog.dk
Bogkassen +Læsekontrakt
Lettalskasser i klassen
Læsedetektiven af Elisabeth
Arnbak
Faglig læsning afxxxxx
”Gæt en ord” og ”Tip en
tekst” på ElevIntra.
Frilæsning.dk
Programmer:
Word
Photostory
Powerpoint
Audacity
Skoletube,
Wiki/GoogleApps (web2.0)
2
Temaforløb
Fx Rejsen gennem
Danmark, Figurer
(matematik), Ole Lund
Kirkegaard
Svensk/norsk
UV-forløb tilrettelagt
i et elektronisk
”Arbejdsrum” i
elevintra
Hele året
Lærerteam
Alt muligt
Et forløb
Dansklærerne
Hele året
Lærer
Vejledning:
SPEC
Besøg af en svensker og
nordmand
Emu – historier og spil
Arbejdsrum på ElevIntra
med Astrid Lindgreen
Nordlys
CD-ord
Konference i skolekom
(indscannede materialer)
Superbog.dk
Frilæsning.dk
Ipad
Lytteratur
It-rygsæk børn
Læsestrategier
læseforståelses-strategier
Træne flere
forskellige
læseforståelsesstrategier
Før- under(mens) –
efter (brudholm link)
Læsekursusforløb
Sætte skub i læseudviklingen Hele året
Læse med forståelse og
automatisering af læsningen
gennem arbejdet med
læseforståelsesstrategier
Dansklærer
Spec.læ
Læsning i fagene
Morgenbånd og i
fagtimerne
Tilegne sig fagenes særlige
tekstlige- og sproglige
mønstre og det særlige
fagsprog, knyttet til faget
Hele året
Faglærerne
Genrepædagogik
Undervisningsforløb
Eleverne skal kunne skelne
3 forløb i 3.
3. kl. lærere med
Klassen
Samarbejde
Stimulering af skrivelæselyst
Skærm-og skimme-læsning
Navigationsstruktur
Nordisk sproghistorie
Ormene fra Akea
(Læseforståelsesstrategier)
Brudholms modeller
Lærerens ABC af XXXX
Bogvogn
Læsningens landskab af
Kirsten Jakobsen
Materaialer og bøger i
tilknytning til de enkelte fag
Læsning i fagene af xxxx
”Gæt en ord” og ”Tip en
tekst” på ElevIntra.
www.genrepaedagogik.blogs
3
Emneforløb
Temaforløb
på klassen efter
”Britts bog”
Klasseundervisning,
stilladsering
Modellering
Værksteder
Fællesoplevelser
forskellige genre i mundtlige
og skriftlige tekster
Sprogstimulering
”Sneglen”
klasse
støtte fra
kompetencecenter
(Personlig
beretning)
Beretning
Narrative
tekster
Faktatekst
Biografi
Instruktion
pot
Britts bog:
Instruktion
Narrative, eventyr
Personlig beretning
Beretning
Faktatekst
Biografi
Deltagere, processer og
omstændigheder
Tidsord
forbindere
Smartboard, touchskærme
Computer
Fandango sprog 1,
Gyldendal
Bogfoldere
(se kompetencecenters
hjemmeside)
Dialogisk oplæsning
Optimalt: Lille hold
Lytte aktivt
Læselyst, sprogtilegnelse,
Dannelse…
Genrekendskab, skøn- og
faglitteratur
Hele året
3.kl lærere
Morgenbånd
20 minutter hver
morgen, hvor der er
fokus på læsning,
f.eks.
Dialogisk oplæsning
Højtlæsning
Læseforståelsesstrategier
Læsning i fagene
Cooperativ learning
Der oparbejdes et
visuelt sprogmiljø i
For at højne elevernes
læseudvikling og læselyst
Diffentiering
Hele året
2. kl. lærer
Bøger
Computer
Bogkassen
Læsekontrakter
Kendskab til 95 % af
ordforrådet i en tekst er en
I enhver
lektion og
Alle lærere i alle
fag
Hvem vil være ordbog
Ormene
Sprogmiljø
4
Læsefidusens ordskov
Talemåder: …….
Bogfoldere til dialogisk
oplæsning
Læsenøglen
Læsningens landskab
Læsedetektiven
’Læsetilegnelse på
andetsproget dansk’: side
33-39
Et eventyrligt materiale
Sprogmosaik
klassen i form af
konkrete genstande,
synlige plancher med
billeder og ordforråd
knyttet til de fag og
emner som klassen
for tiden arbejder
med.
Inddragelse af
elevernes modersmål
i arbejdet med
sproglig
opmærksomhed.
forudsætning for at kunne
læse med forståelse.
I nærheden af 40 % af
skolens elever har dansk
som 2. sprog, hvilket kræver
en ekstraordinær
opmærksom på arbejdet med
og udvidelse af elvernes
ordforråd.
sammenhæng
hele året
Fagligt læsekursus
Makkerarbejde
Periode 3-4
uger
Lærerteam
Skolebibliotekar
It-vejleder
Let-fagbøger
Computer (Publisher)
Evaluering
Individuelt
Løbende
Lærerteam
Elektronisk logbog
som evalueringsværktøj
Hele året
It-vejleder + lærer
Computer –
Evalueringsportalen
www.evalueringsystem.dk
Computere
Elevintra
SL-60
It – børnestavning
Makkerarbejde
fx digital portefølje,
multiple choice,
logbog
Hele klassen
Bibliotekskendsskab
Læseforståelse
Genrelæsning
(selvproduceret fagbog)
Evaluere den enkeltes
danskfaglige niveau
(danskforløb)
Refleksion og evaluering
Afkodning- og
læseforståelses test
(sætningslæseprøve)
Nov/dec
og maj
Spec.uv.lærer/
dansklærer
Prøvemateriale fra
Specialcenteret
LUS til ca. 15
Individuelt
Evaluering af læseudvikling
Lærerteam
LUSmaterialer fra læseloftet
Læsekonference
Klasseteam
Følge læseudviklingen
Løbende over
året
Oktober og
april
Læsekonference
(klasselærer og evt.
matematiklærer, en
fra ledelsen,
SL 60
LUS
Evt mat. Test(national test)
5
specialunderviser,
Dsa-lærer,
læsevejleder)
LUSkonference
Årgangslærerne og
læsevejleder
Følge læseudviklingen
November
Nationale test i dansk og
læsning
Elektronisk læsetest
Evaluering af afkodning,
tekstforståelse,
sprogforståelse
Frivillig test i
efteråret
Dansk som Andetsprog
I sprogcenter på hold
med ca. 4 elever.
Evt. i klassen
Støtte UDVALGTE
2-sprogede i deres
fortsatte 2sprogsudvikling,
samt
fagspecifik DSA.
Hele året for nogle,
for andre i perioder.
Fortrinsvis uden for
skoletid.
Undervisere i DSA
Spec.undervisning
Fra nr. 19
(Spec.uv.center)
Kompenserende it
Hjælp til svage børn
Hele året
Indsats vurderes
hvert semester og
efter indstilling fra
K-møder &
skolepsykolog
Bibliotek
It-vejleder
Lærere
Læsevejleder
Specialunderviser
Dansklæreren
LUS trin
Frivillig national test
SL 60
Computerrum
Klassens materiale samt
DSA maretialer:
”Et år med Klassen” 1-16
(læseforståelse +
formulering)
Sprogquizzer (om at kunne
sin basale
grammatik)Materialer til
”Danmark Rundt”
Forforståelsesmaterialer til
de på klassen stille emner,
herunder skolefesttema.
”Læs og forstå og Fortæl” +
andre
individuelle materialer
Materialer fra nr. 19
Computer – it-rygsæk
CD-ord 8
Adgang for alle
Debbie.dk
Konferencen ”indscannede
materialer”
6
Kompetencecenter
læsevejleder
Drivhus
(lektiehjælp)
1 time x 2 om ugen
for udvalgte børn
Understøtte
skolegang generelt
Pjecer, der beskriver it og skrive- læseudviklingen i 0.-2. kl: Portalen,
it i indskolingen
Eksempler på uv-forløb kan ses på hjemmesiden: Portalen,
it i indskolingen
Efter skoletid,
udvalgte perioder
Frivillige hjælpere