Områdefornyelse i Breum Før reservationsansøgning

Udviklingsplan for Hald
fremkommet på Borgermøde
24. Februar 2011
på Hald Skole
Et arbejdsredskab for Lokalrådet for
Hald og Omegn
Projekt Hald giver Facebook
www.haldogomegn.dk
baghjul, der bl.a. omfatter
Udviklingsplan for Hald, er
støttet fra:
EU
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri - FødevareErhverv
Lag Randers
Landdistriktspuljen
En driftig by
Borgermødet
Hald er en aktiv landsby, og nu sætter
vi ekstra gang i tingene. Vi accepterer
ikke at blive betegnet som et udkantsområde. Vores landsby har mange kvaliteter, som man ikke finder i de større
byer.
På Borgermødet den 24. februar 2011
var der en god dialog om byens udvikling, og der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med ideerne.
Nærhed, lys og luft, sammenhold, masser af foreninger og sociale aktiviteter,
et aktivt forsamlingshus, børnehave,
skole og kirke. Hald rummer det hele.
En tradition for et årligt borgermøde om
Halds udvikling blev vedtaget, så der
kan følges op på de mange gode ideer.
Vi byder nye familier velkommen, familier der gerne vil flytte til et trygt og
hyggeligt landsbysamfund.
Lokalrådet i Hald
•
•
•
•
•
•
Skolebestyrelsen for Hald-Kærby
Skole,
FDF Hald,
Hald Menighedsråd,
Hadsundvejens Ungdomsklub,
Hald Gymnastikforening,
Hald Forsamlingshus
Kontaktperson Svend Erik Nielsen
Tlf 86474891
Webmaster Per A. Johnsen
Tlf. 86474601
Hald Lokalråd blev stiftet i efteråret
2010. Lokalrådet kan kontaktes, hvis
du ønsker at vide mere om Halds udvikling.
Udviklingsplan
Denne plan er Lokalrådets værktøj til at
styre udviklingen af Hald i den nære
fremtid.
Den beskriver de ideer der på Borgermødet fik højest prioritet, samt alle de
indkomne ideer til forbedringer af byen
og fællesskabet. Den sætter også navn
på hvem der tager initiativet.
Konsulentfirmaet EnviroConsult, har assisteret Lokalrådet, med at udarbejde
denne Udviklingsplan for Hald.
Arbejdet er støttet af Landdistriktspuljen og FødevareErhverv under Fødevareministeriet.
UDVIKLINGSPLAN for Hald s. 2
Nedenstående oversigt viser arbejdsopgaver der fik højst prioritet på borgermødet
Tema/idé
Opgaver
Ansvarlige
Oprydning
1.
Rundsende skrivelse med opfordring om oprydning i byen
Arbejdsgruppe:
2.
Evt. Kontakt til kommunen – Teknisk forvaltning
Indkøbsmuligheder
Tidspunkt
Status
Per Maagaard
86474261,
3.
Jens Vestergaard,
Registrering af problemer: Tomme huse – Af- Flemming Jensen
fald – Rod
1.
Undersøg muligheder for placering af butik
Arbejdsgruppe:
2.
Kontakt discountkæder
Karin Andreasen
86474405,
Marts 2011
Sten Stadsholt,
Torben Laursen
Cykelsti til
Randers
Kondisti og
park
- Fra Hald til Mejlby – Jorden er købt.
1.
Venter!
Cykelkommune (Randers) er motiveret: Grøn
energi, sundhed
- Sti om byen og en sti til krattet
Arbejdsgruppe:
1.
John Bang
86474378,
Kontakt Hjertefonden med løberuter
Svend Erik,
Finn Larsen,
Trine Skriver
Stoffri by tilbud til de
unge
1.
Stop ulovlig handel af alkohol
Arbejdsgruppe:
2.
Behov for råd og vejledning – SSP
Lizette 2627483
Anne Kirstine,
UDVIKLINGSPLAN for Hald s. 3
Tema/idé
Opgaver
Ansvarlige
Tidspunkt
Status
Rikke,
Anni
Velkomst
folder
1.
Hjemmeside/papir – styrkelse af hjemmeside
2.
Viden om tilflyttere – erfaringer fra andre
steder
3.
Velkomstambassadører?
4.
Kontaktpersoner for nytilkomne?
Anne Marie
Maagaard
Deadline 1. september
Lone Nyeng
Lene Skipper
Øvrige ideer indkommet før og under borgermødet
Byens bygninger og
Indkøbsmulighed
Trafik
•
Oprydning i byen
•
Løsgående hunde - hundetoilet
•
Ingen vindmøller
•
Muliggøre at der udstykkes attraktive byggegrunde med hensyntagen til omgivelserne.
Ex. Tvedevej og Hald Møllevej
•
Oprydning – kan evt. løses med dialog
•
Ulovlig fældning af træer ved kæret
•
Udstykningsmulighed ved Tvedvej
•
En dagligvarebutik evt. i forbindelse med
børnehave/skole
•
En lille kiosk/butik/døgner/grill
•
Byplanlægning af hele byen
•
Cykelsti og fortov langs Hadsundvejen
•
Vejomlægning, så farten sænkes i byen
•
Hastighedsdæmpende foranstaltninger
•
Mere politipatruljering og hastighedskontrol
UDVIKLINGSPLAN for Hald s. 4
Tema/idé
Opgaver
Ansvarlige
Tidspunkt
Status
ved skole og børnehave
Mødesteder
og aktiviteter
Samarbejdet
i byen
•
Fuld stop skilt ved Hald Møllevej
•
Bedre snerydning
•
Bibeholde rutebilen
•
Fliser ved busstoppestedet
•
Cykelsti langs Hadsundvej til Randers
•
Svingbane til Hald på hovedvejen
•
Cykelsti på gl. Baneterræn
•
Vejbump i byen
•
Legeplads og kondi-stier
•
Stisystem med hundetoilet-stativer
•
Grønne områder til park/legeplads for børn
og forældre – og andre voksne, evt. med
borde og bænke
•
Børn over 2 år kan gå til sport i Hald evt.
dans og gymnastik
•
Bysti åben omkring bygrænsen
•
Kondilød – hundeluftning med poser
•
Parkareal mod Hadsundvej
•
Udstykninger mod øst med udsigt
•
Plan for, hvor nye beboere kan bo
•
Venlig velkomst af tilflyttere til byen
•
Flere til fællesspisning. Har prisen for maden
ved fællesspisning betydning for antal deltagere? – prisen ikke af stor betydning – rullende ugedage
•
Bedre opbakning til arrangementer og samUDVIKLINGSPLAN for Hald s. 5
Tema/idé
Opgaver
Ansvarlige
Tidspunkt
Status
menholdet i byen
De unge
Skolen og
børnehaven
•
Velkomst til nye beboere – folder – lokalråd
•
Større opbakning ved arrangementer giver
bedre by
•
Sammenhold om at renholde byen
•
Flere aktiviteter for børn og unge samt yngre
voksne
•
Tilbud til 14 – 18 årige
•
Opholdssted for de unge
•
Ungdomsråd under Lokalråd
•
Stoffri skole (kvalitetsby)
•
Stoffri by
•
Kontakt til forældre
•
Forebyggelse – SSP
•
Hvordan engagere de unge?
•
Garanti for at skolen bevares
•
Skolebestyrelsen kæmper for en selvstændig
skole i Hald
•
At skolen forbliver en kvalitetsskole
•
Iderigt spareforslag til skolen
•
Markedsføring af skolen – Teknologi
•
Miljøet omkring skolen og skolevej
•
Skolen som samlingspunkt for sport og andet
•
Arrangementer for voksne
•
Digital plakatsøjle i byen
UDVIKLINGSPLAN for Hald s. 6
Tema/idé
Kendskab til
Hald
Opgaver
•
Synliggørelse af Hald over for politikerne
•
Flere aktive tilflyttere
•
Plan fra Storbror Randers for udvikling af de
små byer
•
Vælgermøde var succes
•
Inviter politikere og inspirerende folk
•
Inviter politikere og embedsmænd til byvandring for at fremvise byens kvaliteter og ønsker
•
Ansøgninger til byens ve og vel
•
Kunst til byen
•
Bliv politisk aktive
•
Hjemmeside – Billedserie - Historier
•
Cykelsti i tilknytning til området
•
Overnatningsmuligheder for turister
Ansvarlige
Tidspunkt
Status
UDVIKLINGSPLAN for Hald s. 7