Brochure447 KB

.
Miljømæssige og klimatiske krav til
fremtidens landbrug
Stiig Markager
Aarhus Universitet
”Det er svært at spå, især om fremtiden”
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Forudsætninger:
1.Danmark forbliver i EU
2.Vandrammedirektivet fortsætter uændret
3.EU har faktisk tænkt sig, at det skal overholdes
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Vandrammedirektivet - Miljømålsloven
‘Vandplanen skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb,
søer, kystvande og grundvandsforekomster i
udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” inden
udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at eventuelle
forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges.’
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Et af landbrugets miljøproblemer
Før, …………..og 90’erne
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
…og vi kender årsagen og løsningen
Danske tilførsler, landbaserede, normal nedbør
140000
25000
Kvælstof
120000
20000
15000
80000
60000
Fosfor
10000
Tons P år-1
Tons N år-1
100000
2012 ~ 54 %
40000
5000
2012 ~ 88 %
20000
0
0
1980
1985
1990
1995
År
2000
2005
2010
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
…og vi ved det virker
Klarere vand
Ilt konc
Mindre næring
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
….og vi ved det virker
Flere bunddyr
Mere ålegræs
Færre alger
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
2. Generation af Vandplaner
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Reduktionsbehov =
rammevilkår
På landplan:
Fra 61.000
tons N pr år
til 42.000 tons
= 31%
i forhold til
2008-12
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Roskilde Fjord
Fra 590 tons N/år
til 531 = 10 % reduktion
Kvælstoftab = 7,9 kg N/ha
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Skive Fjord
Fra 3326 tons N/år
til 1497 = 55 % reduktion
Kvælstoftab = 5,7 kg N/ha
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Vandrammedirektivet:
Lige vilkår for natur – ikke for landbrug
Dansk kornmark
Oliven og vin på Kreta
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
De særlige danske udfordringer
Kort afstand til kysten
Max 50 km
2000 km
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Udsigt over Kattegat fra Hundested
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
De indre farvande - lagdeling
Skagerrak
Kattegat
Bælthavet
Overfladelag
Østersøen
Ilt
Bundlag
Iltsvind
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Procent af areal under plov
Danmark
Ungarn
Tyskland
Sverige
57%
48%
33%
6%
EU-gennemsnit 25%
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Hvorfor må Danmark have stramme
regler for kvælstof?
Intensivt dyrket landskab
Kort vej fra mark til hav
Sårbart havmiljø
Stort nedbøroverskud
+
Ønske om
‘God økologisk tilstand’
=
Stramme krav
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
Tyske planer
Michael Trepel, Nov. 2014
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Den gode danske muld
Næringsrig jord
Fladt terræn
Pålidelig nedbør
”Den gode
danske muld”
Danmarks naturlige fordele
er blevet mindre
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Aarhus Universitet
En del af løsningnen..
er omfordeling af N-tilførsler
Stiig Markager
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Ny udfordring for landbruget
Fam. Hansen
Fam. Jensen
Kr. ?
Åbent hav
Sårbar fjord
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Landbruget i fremtidens klima
Længere vækstsæson
Sollys
Mere nedbør,
men mere ustabil
Højere temperatur
Kornmark
Nye afgrøder
Fordel med vedvarende
afgrøder
Jørgensen et al. 2012
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Landbruget i fremtidens klima - et mere
sårbart havmiljø?
Mere iltsvind
Problemer for ålegræs
Mere nedbør = større udvaskning?
- men også en hurtigere
fjernelse af kvælstof
Foto: Peter B. Christensen
Foto: Lars M. Svendsen
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Landbruget i fremtidens klima
- oversvømmelser
Lemvigs møde med Egon
….nok den sikre vej til at lukke
Landbruget omkring fjorden.
Foto: Mads Krabbe
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Fremtidens rammer ?
Årlig dansk kvælstofudledning
2050: 70.000
30.000
2030: 45.000
2020: 41.000
35.000
55.000
2015:
60.000
Fremtidens Landbrug, 6 feb. 2015
Stiig Markager
Aarhus Universitet
Tak for
opmærksomheden
Baseret på resultater fra projektet IMAGE,
Integreret forvaltning af landbrug, fiskeri, miljø og økonomi, støttet af DSF
Med bidrag fra en lang række medarbejdere på Aarhus Universitet, DHI og
Naturstyrelsen