DTU Ph.D 42705 S-2012 vers. 1.03

Montage- og
servicevejledning
VIESMANN
til servicefirmaet
Vitocal 300-G
Type BW, 21 til 45 kW
Type BWS, 21 til 45 kW
Type WW, 21 til 45 kW
Kompakt varmepumpe med elektrisk kompressor
1- og 2-trins
Gyldighedshenvisninger, se sidste side
VITOCAL 300-G
5728 050 DK
8/2010
Skal opbevares!
Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedshenvisninger
Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker
og materielle skader.
Forklaring til sikkerhedshenvisningerne
Fare
Dette tegn advarer mod personskader.
!
Arbejder på anlægget
■ Slå spændingen fra anlægget (f.eks.
på den separate afbryder eller en
hovedafbryder), og kontrollér, at
anlægget er spændingsfrit.
Bemærk
Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader.
Bemærk
Anvisninger med ordet Bemærk indeholder ekstra informationer.
Målgruppe
Denne vejledning henvender sig udelukkende til autoriserede fagfolk.
■ El-arbejder må kun udføres af elektrikere.
■ Den første idrifttagning skal foretages
af installatøren af anlægget eller af et
servicefirma, som er udpeget af
denne.
Forskrifter
■ Sørg for at sikre anlægget mod genindkobling.
!
Bemærk
Elektroniske komponenter kan
beskadiges pga. statisk elektricitet.
Rør ved jordforbundne objekter,
f.eks. varme- eller vandrør, inden
arbejdet påbegyndes for at
aflede den statiske elektricitet.
Reparationer
!
Bemærk
Reparationer af komponenter
med sikkerhedsteknisk funktion
udgør en fare for anlæggets forsvarlige drift.
Defekte komponenter skal
udskiftes med originale dele fra
Viessmann.
5728 050 DK
I forbindelse med arbejder skal følgende
overholdes:
■ De nationale installationsforskrifter
■ Arbejdstilsynets forskrifter vedr. forebyggelse af uheld
■ Lovens forskrifter vedr. miljøbeskyttelse
■ Arbejdstilsynets bestemmelser
Bemærk
Ud over reguleringsstrømkredsen kan
der være tilsluttet flere belastningsstrømkredse.
2
Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedshenvisninger (fortsat)
Ekstra komponenter, reserve- og sliddele
Bemærk
Reserve- og sliddele, der ikke er
testet sammen med anlægget,
kan forringe dets funktion. Montering af ikke-tilladte komponenter samt ikke-tilladte ændringer
og ombygninger kan forringe sikkerheden og indskrænke garantien.
Ved udskiftning må der udelukkende anvendes originale dele
fra Viessmann eller reservedele,
der er godkendt af Viessmann.
5728 050 DK
!
3
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Montagevejledning
Forberedelse til montering
Produktinformation...............................................................................................
Generelle henvisninger til el-tilslutning.................................................................
Opstilling...............................................................................................................
Oversigt over mulige anlægsskemaer..................................................................
Primær kreds, type BW (brine-vand)....................................................................
Primær kreds, type WW (vand-vand)...................................................................
Primær kreds, type BW + BWS (2-trins)..............................................................
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins).............................................................
Brugsvandsopvarmning........................................................................................
Integrering af 2-trins-udførelse i anlægseksemplerne..........................................
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01.........................................................
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01.........................................................
6
7
7
12
14
15
19
23
32
34
39
45
Montageforløb
Opstilling af varmepumpen................................................................................... 56
Hydraulisk tilslutning............................................................................................. 59
Elektriske tilslutninger i varmepumpereguleringen............................................... 62
Nettilslutning......................................................................................................... 91
Udførelse af tilslutning til stik X3.8/X3.9............................................................... 99
Lukning af varmepumpen..................................................................................... 100
Kontrol af gennemføringstyllerne......................................................................... 101
Servicevejledning
Første idrifttagning, inspektion, service
Arbejdstrin - første idrifttagning, inspektion og vedligeholdelse........................... 103
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene............................................................ 104
Udbedring af fejl
Reparation............................................................................................................ 116
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter.............................................................................. 122
Protokol............................................................................................................... 128
Bilag
Ordre til første idrifttagning af varmepumpen....................................................... 137
4
5728 050 DK
Tekniske data...................................................................................................... 134
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse (fortsat)
Attester
Overensstemmelseserklæring.............................................................................. 138
5728 050 DK
Stikordsregister.................................................................................................. 139
5
Forberedelse til montering
Produktinformation
Vitocal 300-G, type BW
Brine/vand-varmepumpe med elektronisk varmepumperegulering Vitotronic 200,
type WO1A
Kølekredsen har en elektronisk ekspansionsventil (EEV) med egen reguleringskreds.
Varmepumpereguleringen kan styre og regulere en varmekreds, der er forberedt til
kølefunktion, eller en separat kølekreds på opstillingsstedet.
Alle følere er monteret i følerlommer.
Den kan desuden styre en gennemstrømningsvarmer (på opstillingsstedet) til kedelog brugsvandsopvarmning.
En effektudvidelse er muligt i forbindelse med varmepumpens 2. trin (Vitocal 300-G,
type BWS).
Vitocal 300-G, type WW
Brine/vand-varmepumpen af type BW omdannes med et konverteringssæt på primærsiden til vand/vand-varmepumpen af type WW. Ved typen WW forsyner en
separat brøndkreds primærkredsen via en skille-varmeveksler (tilbehør) med varmeenergi. Brøndkredsen styres også af varmepumpereguleringen Vitotronic 200,
type WO1A.
Vitocal 300-G, type BWS, er beregnet til effektudvidelse (2. trin) af varmepumperne
type BW og WW (1. trin).
Varmepumpens 2. trin (type BWS) kan både anvendes til opvarmning og brugsvandsopvarmning. I den forbindelse er det nødvendigt med en ekstra sekundær
pumpe eller beholderladepumpe (på kedelvandssiden).
Varmepumpens 2. trin (type BWS) har ingen egen varmepumperegulering og styres
af varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A, dvs. af varmepumpens 1. trin
(type BW, WW).
Varmepumpens 2. trin (type BWS) har en egen kølekreds. Derfor er det nødvendigt
med en separat nettilslutning for hver kompressor.
Ved 2-trins-udførelse kan der enten monteres en primær pumpe til hver varmepumpe
eller anvendes en fælles primær pumpe. Uafhængigt heraf anvendes der på primærsiden en fælles frem- og returtemperaturføler på det fælles frem- og returløb.
Varmepumpen til 2. trin (type BWS) skal opstilles til venstre for varmepumpen til 1.
trin (type BW, WW).
Den hydrauliske tilslutning mellem de to varmepumper sker på opstillingsstedet.
En gennemstrømningsvarmer (på opstillingsstedet) kan kun reguleres af varmepumpen til 1. trin (type BW, WW).
6
5728 050 DK
Vitocal 300-G, type BWS
Forberedelse til montering
Generelle henvisninger til el-tilslutning
Tilslutningen udføres i varmepumpereguleringen, se henvisninger fra
side 67.
■ Nettilslutning:
Antallet af netledninger fra målerskabet til varmepumpereguleringen og til
relæboksen afhænger af anlægsudførelsen og de anvendte tariffer.
Tilslutningen udføres i relæboksen til
varmepumpen, se henvisninger fra
side 91.
Montage
■ Rørtilslutning, varmepumpe 1. trin
– 2. trin:
Se side 65.
■ El-tilslutning af anlægskomponenter (pumper, blandeventiler, ventiler,
signalanordninger, relæer, funktionsudbygninger, sensorer, etc.):
Opstilling
I forbindelse med indbringningen kan
varmepumpemodulet afmonteres (se
side 119).
!
!
Bemærk
Undgå beskadigelser på varmepumpen ved transport.
Pumpens overside må ikke
belastes.
Bemærk
Voldsom hældning af kompressoren i varmepumpen fører til
skader på varmepumpen på
grund af indtrængende smøremidler i kølekredsen.
Vippevinkel maks. 45°.
Krav til opstillingsrummet
!
Bemærk
Der må ikke være eksplosionsfare på grund af støv, gas,
dampe
i opstillingsrummet.
!
Bemærk
Overhold den tilladte gulvbelastning.
■ Totalvægt
BW 121
282 kg
BWS 121
277 kg
BW 129
305 kg
BWS 129
300 kg
BW 145
345 kg
BWS 145
340 kg
5728 050 DK
!
Bemærk
Opstillingsrummet skal være tørt
og frostsikret.
Omgivelsestemperaturen skal
være mellem 0 og 35 ºC.
7
Forberedelse til montering
Opstilling (fortsat)
■ For at undgå overførsel af mekanisk
vibration må varmepumpen ikke
opstilles på trægulv (f.eks. på loftet).
■ Justér varmepumpen, så den står
vandret.
Hvis ujævnheder i gulvet udlignes med
de stilbare sokkelben (maks. 10 mm),
skal trykbelastningen fordeles på alle
sokkelbenene.
Type
BW 121
BWS 121
BW 129
BWS 129
BW 145
BWS 145
■ Overhold den nødvendige grundflade.
Grundflade
5 m2
Min. rumvolumen
14 m3
7 m2
17 m3
9 m2
123 m3
■ Overhold de påkrævede minimumafstande:
Et-trins (type BW)
A
≥ 400
≥ 1500
≥ 400
5728 050 DK
A Afstanden afhænger af montagen
på opstillingsstedet og opstillingssituationen
8
Forberedelse til montering
Opstilling (fortsat)
To-trins (type BW + BWS)
A
≥ 400
= 300
Montage
≥ 1500
≥ 400
5728 050 DK
A Afstanden afhænger af montagen
på opstillingsstedet og opstillingssituationen
9
Forberedelse til montering
Opstilling (fortsat)
Krav til tilslutningerne på opstillingsstedet
Et-trins (type BW)
5728 050 DK
1315
400 V
< 42 V
301
230 V
100
86
171
88
230
780
540
270
10
Forberedelse til montering
Opstilling (fortsat)
To-trins (type BW + BWS)
400 V
< 42 V
Montage
230 V
1315
400 V
< 42 V
100
301
230 V
230
100
780
540
270
86
88
171
230
780
540
270
= 300
5728 050 DK
■ Hydrauliske tilslutninger på opstillingsstedet skal udføres uden spændinger.
■ De hydrauliske forbindelser mellem de
to varmepumper (type BW/BWS) skal
udføres på opstillingsstedet.
■ Alle nødvendige komponenter (med
passende dimensionering af pladevarmeveksler) til kølekredsen skal monteres på opstillingsstedet.
11
Forberedelse til montering
Opstilling (fortsat)
Ledningslængder i varmepumpen plus vægafstand:
Type
BW
BWS
Nettilslutning varmepumpe- 1,0 m
Netforsyningen tilføres via
regulering (230 V~)
en forbindelsesledning
Nettilslutning kompressor
1,0 m
1,0 m
(400 V~)
Yderligere tilslutningslednin- 1,5 m
Forbindelsesledning
ger
Anbefalede netkabler:
Type
Varmepumperegulering (230 V~)
BW121
BWS 121
BW 129
BWS 129
BW 145
BWS 145
3 x 1,5 mm2
—
3 x 1,5 mm2
—
3 x 1,5 mm2
—
Kompressor (400 V~)
Maks. ledningslængde
50 m
4 x 2,5 mm2
50 m
4 x 2,5 mm2
50 m
4 x 4,0 mm2
50 m
4 x 4,0 mm2
40 m
4 x 6,0 mm2
40 m
4 x 6,0 mm2
Bemærk
En gennemstrømningsvarmer (på opstillingsstedet) kan kun monteres uden for
varmepumpen. Anlæggets fremløbsføler skal monteres i gennemstrømningsretningen efter gennemstrømningsvarmeren.
Oversigt over mulige anlægsskemaer
Udvalgte anlægsskemaer forklares ved
hjælp af anlægseksempler (se fra
side 39).
5728 050 DK
Den nedenstående tabel viser en oversigt over alle anlægsskemaer, der kan
anvendes.
12
Forberedelse til montering
Komponenter
Anlægsskema (parameter 7000)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
–
X
X
–
X
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
X
–
X
– X – X – X
Kedelvandsbufferbeholder
–
0
0
X X X X X X
Ekstern varmeforsyner
0 0*1 0*1 0 0 0 0 0 0
Gennemstrømningsvarmer
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Svømmebassin
–
0
0 0 0 0 0 0 0
Solvarmeanlæg
(med intern solvarmeregulering i Vitotronic eller med Vitosolic 200)
0
–
0
– 0 – 0 – 0
Køling
A1
–
0
0
–
– 0 0 –
–
M2
–
–
–
0 0 0 0 0 0
M3
–
–
–
–
–
–
– 0 0
Sep. kølekreds
0 0
0 0 0 0 0 0 0
—
X
–
X
X
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
–
0
–
0
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
–
Varmekreds
A1
M2
M3
Varmtvandsbeholder
–
–
–
X
–
–
X
–
–
–
X
–
–
X
–
X
X
–
X
X
–
5728 050 DK
X Valgt komponent.
0 Komponent kan tilføjes.
*1
Kun i forbindelse med kedelvandsbufferbeholder.
13
Montage
Oversigt over mulige anlægsskemaer (fortsat)
Forberedelse til montering
Primær kreds, type BW (brine-vand)
Hydraulisk installationsskema
wQ
wP
P
P
P
qT
2
wW
1
wU
P Interface primær kreds
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmepumpe
1
Varmepumperegulering
2
Primær pumpe
qT
Brine-tilbehørspakke
wP
Pressostat primær kreds
wQ
Brinefordeler til jordsonder/-kollektorer
wW
Jordsonder/-kollektorer
wU
Elektrisk installationsskema
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
14
Forberedelse til montering
Primær kreds, type BW (brine-vand) (fortsat)
2
200 W
230 V/50 Hz
.
sYYA
M
1~ UP qT
X1.?
X2.N
X3.9
X1.?
P
230 V, 0,15 A wQ
Montage
X3.8
Primær kreds, type WW (vand-vand)
Hydraulisk installationsskema
wQ
wP
P
P
P
wE
wR
qT
wW
2
qO
1
5728 050 DK
wZ
wU
wI
P Interface primær kreds
15
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW (vand-vand) (fortsat)
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmepumpe
1
Varmepumperegulering
2
Primær pumpe
qT
Frostsikringskontrol primær kreds
qO
Brine-tilbehørspakke
wP
Pressostat primær kreds
wQ
Skille-varmeveksler primær kreds
wW
Flow switch brøndkreds (fjern "lusen" ved tilslutningen)
wE
Smudsfanger
wR
Brøndpumpe (sugepumpe til grundvand, skal tilsluttes via kontaktor med
wZ
sikring på opstillingsstedet)
■ 230 V-tilslutning: Se side 17
■ 400 V-tilslutning: Se side 18
Sugebrønd
wU
Udgangsbrønd
wI
Elektrisk installationsskema
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
16
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW (vand-vand) (fortsat)
Med tilslutning til brøndpumpe 230 V~
2
200 W
.
sYYA
M
1~ UP qT
X1.?
X2.N
230 V/50 Hz
K1
X3.3
X1.?
Montage
L1 ? N
M
1~ UP wZ
´
230 V, 2 mA wE
P
230 V, 0,15 A wQ
X3.4
X3.9
X1.?
X3.8
5728 050 DK
230 V, 0,15 A qO
17
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW (vand-vand) (fortsat)
Tilslutning på opstillingsstedet til brøndpumpe 400 V~
2
200 W
.
sYYA
M
1~ UP qT
X1.?
X2.N
L1 L2 L3 ?
K1
I>I>I>
5728 050 DK
M
3~ UP wZ
18
Forberedelse til montering
Primær kreds, type BW + BWS (2-trins)
Med to primære pumper
Hydraulisk installationsskema
wQ
wP
P
qZ
P
P
wT
qT
Montage
qU
2
wW
9
1
wU
P Interface primær kreds
5728 050 DK
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmepumpe til 1. trin
1
Varmepumperegulering
2
Varmepumpe til 2. trin
9
Primær pumpe, varmepumpe 1. trin
qT
Fremløbsføler primær kreds
qZ
Returtemperaturføler primær kreds
qU
Brine-tilbehørspakke
wP
Pressostat primær kreds
wQ
Brinefordeler jordsonder/-kollektorer
wW
Primær pumpe, varmepumpe 2. trin
wT
Jordsonder/-kollektorer
wU
19
Forberedelse til montering
Primær kreds, type BW + BWS (2-trins) (fortsat)
Elektrisk installationsskema
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
2
200 W
230 V/50 Hz
.
sYYA
M
1~ UP qT
X1.?
X2.N
200 W
.
sXVS
M
1~ UP wT
X1.?
X2.N
X3.9
X1.?
P
230 V, 0,15 A wQ
Lavspænding
X3.8
X
[G
12
X
[G
13
Pt 500
qZ
Pt 500
qU
Bemærk
Hvis varmepumperne i 1. og 2. trin (type
BW og type BWS) med forskellig nominel varmeydelse installeres, skal der på
grund af de forskellige volumenstrømme
monteres to primære pumper (se
side 19).
20
5728 050 DK
Med en fælles primær pumpe
Forberedelse til montering
Primær kreds, type BW + BWS (2-trins) (fortsat)
Hydraulisk installationsskema
wQ
wP
P
qZ
P
P
qU
qT
Montage
2
wW
9
1
wU
P Interface primær kreds
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmepumpe til 1. trin
1
Varmepumperegulering
2
Varmepumpe til 2. trin
9
Fælles primær pumpe
qT
Fremløbsføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
qZ
Returtemperaturføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
qU
Brine-tilbehørspakke
wP
Pressostat primær kreds
wQ
Brinefordeler jordsonder/-kollektorer
wW
Jordsonder/-kollektorer
wU
5728 050 DK
Elektrisk installationsskema
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
21
Forberedelse til montering
Primær kreds, type BW + BWS (2-trins) (fortsat)
2
.
sYYA
230 V/50 Hz
.
sXVS
M
1~
X1.?
X2.N
200 W
UP qT
X3.9
X1.?
P
230 V, 0,15 AwQ
X
[G
12
X
[G
13
Pt 500
qZ
Pt 500
qU
5728 050 DK
Lavspænding
X3.8
22
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins)
Med to primære pumper
Hydraulisk installationsskema
wQ
wP
P
qZ
P
qU
wT
Montage
P
qT
wE
2
wR
wW
qO
9
wZ
wU
1
wI
5728 050 DK
P Interface primær kreds
23
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmepumpe til 1. trin
1
Varmepumperegulering
2
Varmepumpe til 2. trin
9
Primær pumpe, varmepumpe 1. trin
qT
Fremløbsføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
qZ
Returtemperaturføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
qU
Frostsikringskontrol primær kreds
qO
Brine-tilbehørspakke
wP
Pressostat primær kreds
wQ
Varmeveksler primær kreds
wW
Flow switch brøndkreds (fjern "lusen" før tilslutningen)
wE
Smudsfanger
wR
Primær pumpe, varmepumpe 2. trin
wT
Brøndpumpe (sugepumpe til grundvand, skal tilsluttes via kontaktor med
wZ
sikring på opstillingsstedet)
■ 230 V-tilslutning: Se side 25
■ 400 V-tilslutning: se siderne 30, 26
Sugebrønd
wU
Udgangsbrønd
wI
Elektrisk installationsskema
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
24
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Tilslutning på opstillingsstedet til brøndpumpe 230 V~
2
200 W
M
1~ UP qT
200 W
.
sXVS
M
1~ UP wT
X1.?
X2.N
Montage
230 V/50 Hz
.
sYYA
X1.?
X2.N
L1 ? N
X3.1
X2.N
K1
K2
K3
UP wZ
5728 050 DK
M
1~
25
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Tilslutning på opstillingsstedet til brøndpumpe 400 V
2
200 W
230 V/50 Hz
.
sYYA
M
1~ UP qT
X1.?
X2.N
200 W
.
sXVS
M
1~ UP wT
X1.?
X2.N
L1 L2 L3 ?
X3.1
X2.N
K1
K2
K3
I>I>I>
5728 050 DK
M
3~ UP wZ
26
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Tilslutning af følere og termostater
2
X1.?
X3.4
´
230 V, 2 mA wE
P
230 V, 0,15 A wQ
X3.8
X1.?
X3.9
Montage
230 V/50 Hz
X3.3
Lavspænding
230 V, 0,15 A qO
X
[G
X
[G
12
13
Pt 500
qZ
Pt 500
qU
Med en fælles primær pumpe
5728 050 DK
Bemærk
Hvis varmepumperne i 1. og 2. trin (type
WW og type BWS) med forskellig nominel varmeydelse installeres, skal der på
grund af de forskellige volumenstrømme
monteres to primære pumper (se
side 23).
27
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Hydraulisk installationsskema
wQ
wP
qZ
P
P
P
qU
wE
wR
wZ
qT
wW
wU
2
qO
9
1
wI
5728 050 DK
P Interface primær kreds
28
Forberedelse til montering
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmepumpe til 1. trin
1
Varmepumperegulering
2
Varmepumpe til 2. trin
9
Fælles primær pumpe
qT
Fremløbsføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
qZ
Returtemperaturføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
qU
Frostsikringskontrol primær kreds
qO
Brine-tilbehørspakke
wP
Pressostat primær kreds
wQ
Varmeveksler primær kreds
wW
Flow switch brøndkreds (fjern "lusen" før tilslutningen)
wE
Smudsfanger
wR
Brøndpumpe (sugepumpe til grundvand, skal tilsluttes via kontaktor med
wZ
sikring på opstillingsstedet)
■ 230 V-tilslutning: se side 25
■ 400 V-tilslutning: se siderne 30, 26
Sugebrønd
wU
Udgangsbrønd
wI
Elektrisk installationsskema
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
29
Montage
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Tilslutning på opstillingsstedet til brøndpumpe 400 V
2
L1L2L3 ?
230 V/50 Hz
.
sYYA
.
sXVS
X1.?
X2.N
M
1~
200 W
UPqT
I>I>I>
X2.N
5728 050 DK
M
3~ UP wZ
30
Forberedelse til montering
Primær kreds, type WW + BWS (2-trins) (fortsat)
Tilslutning af følere og termostater
2
´
230 V, 2 mA wE
P
230 V, 0,15 A wQ
X3.4
X3.8
X1.?
X3.9
Montage
230 V/50 Hz
X3.3
X1.?
X
[G
X
[G
12
13
Pt 500
qZ
Pt 500
qU
5728 050 DK
Lavspænding
230 V, 0,15 A qO
31
Forberedelse til montering
Brugsvandsopvarmning
Hydraulisk installationsskema
VV
eU
eT
eZ M
eW
W
X
eP
w
X
eE
eR
KV
Interface til varmepumpen
Interface til solvarmeanlæg eller til
ekstern varmeforsyner
KW Koldt brugsvand
WW Varmtvand
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmtvandsbeholder
eP
Beholderføler
eW
Beholderladepumpe (på brugsvandssiden)
eE
Pladevarmeveksler
eR
Volumenstrømsbegrænser
eT
2-vejs-motorventil, lukket strømfri
eZ
Brugsvandscirkulationspumpe
eU
Elektrisk installationsskema
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
32
Forberedelse til montering
Brugsvandsopvarmning (fortsat)
50 W
.
sYXD
M
1~
ZP eU
130 W
.
sXVH
X1.?
X2.N
F6
M
1~
UP eE
M
eZ
Montage
Lavspænding
230 V/50 Hz
X1.?
X2.N
Pt 500
F
[H
STS eW
Nødvendige parameterindstillinger
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
Parameter
„Anlægsdefinition”
■ „Anlægsskema 7000”
Brugsvandsopvarmning:
„Tidsprogr. varmtvand”
5728 050 DK
„Tidsprogr. cirkulation”
Indstilling
„0” / „2” / „4,” / „6” / „8” /
„10”
Indstilling af tidsprogram
(se betjeningsvejledning)
Indstilling af tidsprogram
(se betjeningsvejledning)
„Varmtvand”
■ „Frigivelse af tilskudsvarme til varmtvandsop„1”
varmning 6014”
■ „Frigivelse af el-opvarmning til varmtvandsop„1”
varmning 6015”
„Ekstern varmeforsyner”
■ „Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsop- „0”
varmning 7B0D”
33
Forberedelse til montering
Integrering af 2-trins-udførelse i anlægseksemplerne
Bemærk
■ Hvert delskema kan integreres via de
markerede interfacer i anlægseksemplerne.
■ Tilslut kun varmtvandsbeholderens
returløb til varmepumpen i 1. trin.
■ 2-trins-varmepumpekaskade:
Styreenhed og følge-varmepumper
kan ved 2-trins-varmepumpekaskade
bestå af hhv. varmepumpen til 1. trin
og varmepumpen til 2. trin.
El-tilslutningen foretages på varmepumpen til 1. trin (via KM-BUS til den
eksterne udbygning H1), se side 89.
2-trins varmepumpe
Hydraulisk installationsskema
C
H
W
6
qP
qZ
qQ
5
wT
qT
P
qU
3
2
qW
P
8
C Interface til den separate kølekreds
eller varme-/kølekredsen
H Interface til varmekredsene eller til
kedelvandsbufferbeholderen
34
1
qE
P Interface til primær kredsen
W Interface til varmtvandsbeholderen
5728 050 DK
9
Forberedelse til montering
5728 050 DK
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmeforsyner
Varmepumpe til 1. trin
1
2
Varmepumperegulering (foretag nettilslutningen med 3 x 1,5 mm2, sikring
på opstillingsstedet ≤ 16 A)
Udeføler
3
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden), varmepumpe 1. trin
5
Sekundær pumpe, varmepumpe 1. trin
6
Varmepumpe til 2. trin
9
Sekundær pumpe, varmepumpe 2. trin
qP
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden), varmepumpe 2. trin
qQ
Fordeleraggregat med sikkerhedsgruppe
qW
Ekspansionsbeholder
qE
Primær pumpe, varmepumpe 1. trin
qT
Fremløbsføler primær kreds
qZ
Returtemperaturføler primær kreds
qU
Primær pumpe, varmepumpe 2. trin
wT
35
Montage
Integrering af 2-trins-udførelse i… (fortsat)
Forberedelse til montering
Integrering af 2-trins-udførelse i… (fortsat)
Varmepumpekaskade med 2-trins varmepumper
1
2
9
9
9
36
qU
9
3
5728 050 DK
P
H
W
C
qZ
qP
wT
qQ
IV
1
3
2
qU
6
qT
5
qZ
qP
wT
qQ
III
1
3
2
qU
6
qT
5
qZ
qP
wT
qQ
II
1
3
2
qU
6
qT
5
qZ
qP
wT
I
qQ
6
qT
5
Hydraulisk installationsskema
Forberedelse til montering
Integrering af 2-trins-udførelse i… (fortsat)
H
P
W
Interface til den separate kølekreds eller varme-/kølekredsen
Interface til varmekredsene eller
til kedelvandsbufferbeholderen
Interface til primær kredsen
Interface til varmtvandsbeholderen
I
Styreenhed (2-trins) for varmepumpekaskaden
II til IV Følge-varmepumpe 1 til 3, til 2trins
Nødvendigt udstyr
Pos.
Betegnelse
Varmeforsyner
Varmepumpe til 1. trin
1
Bemærk
Anbefalet netkabel til kompressor, se side 12, sikring på opstillingsstedet (se
fra side 91 og 134)
2
3
5
6
9
Varmepumperegulering (foretag nettilslutningen med 3 x 1,5 mm2, sikring
på opstillingsstedet ≤ 16 A)
Udeføler
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden), varmepumpe 1. trin
Sekundær pumpe, varmepumpe 1. trin
Varmepumpe til 2. trin
Bemærk
Anbefalet netkabel til kompressor, se side 12, sikring på opstillingsstedet (se
fra side 91og 134)
qP
qQ
qT
qZ
qU
wT
Sekundær pumpe, varmepumpe 2. trin
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden), varmepumpe 2. trin
Primær pumpe, varmepumpe 1. trin
Fremløbsføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
Returtemperaturføler primær kreds (vedr. montage, se side 87)
Primær pumpe, varmepumpe 2. trin
5728 050 DK
Elektrisk installationsskema
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
37
Montage
C
Forberedelse til montering
Integrering af 2-trins-udførelse i… (fortsat)
2
130 W
.
sXVG
M
1~
X1.?
X2.N
130 W
.
sYYF
M
1~
X1.?
X2.N
M
1~
X1.?
X2.N
230 V/50 Hz
UP 6
200 W
.
sYYA
M
1~
X1.?
X2.N
M
1~
X1.?
X2.N
12
X
[G
13
Ni 500
UP wT
130 W
M
1~
X1.?
X2.N
X
[G
UP qT
200 W
.
sXVS
.
sXVD
Pt 500
Pt 500
UP qP
qZ
qU
F0
ATS 3
5728 050 DK
Lavspænding
UP 5
130 W
.
sYYS
F
[Ö
UP qQ
38
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01
Indstilling af anlægsskema 8
■ Et-trins varmepumpe, type BW
■ 1 gulvvarmekreds med blandeventil
(M2)
■ 1 radiatorvarmekreds med blandeventil (M3)
■ Brugsvandsopvarmning med beholderladesystem
■ Solvarmeanlæg
■ Kedelvandsbufferbeholder
Bemærk
Dette skema er et generelt eksempel
uden spærreanordninger og sikkerhedsudstyr. Det erstatter ikke den faglige
planlægning på opstillingsstedet.
77
--2/225.2;3--
42
--105/52--
---47/R1--41-
6
--2/211.2--
--2/212.3--
41
15
-
32
-47/R4--665
12
61
-2/F4-
13
65
--2/F0--
--2/F6--
3
--2/224.6--
31
--47/S2--
67
-2/211.4--
37
--2/211.1-
WW
--47/R1--43--
--
-47/R4--67-
43
105
107
62
--2/F13--
49
66
100
106
--105/20--
--2--
76
--74/20--
--52--230V--20--
--R1---230V---R4--
48
--8/145--
101
103
--105/2--
74
--2/225.1--
47
45
--8/145--
73
--2/F12--
-KM-BUS-
71
--S1--KM-BUS--S2---S4--
-47/S1-
44
Montage
Hydraulisk installationsskema
30
60
1
35
36
KW
--47/S4--
34
--145---145---145--
2
8
--225.2;3---211.4---211.1---211.2--
P1
5728 050 DK
21
--225.1--
22
--F6---F12---F13--KM-BUS--F0---F4--
20
--X3.8;3.9---224.6---212.3---230V--
--2/X3.8;3.9--
--
33 --2/224.6--
27
39
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01 (fortsat)
Pos.
1
2
3
5
6
8
qW
qE
qT
qZ
qU
wP
wQ
wW
wU
eP
eQ
eW
eE
eR
eT
eZ
eU
rQ
5728 050 DK
rW
rE
rR
rT
rU
rI
rO
Betegnelse
Varmeforsyner
Varmepumpe
Varmepumperegulering
Udeføler
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden)
Sekundær pumpe
KM-BUS-fordeler
Fordeleraggregat med sikkerhedsgruppe
Ekspansionsbeholder
Primær kreds
Primær pumpe
Fremløbsføler primær kreds (integreret i varmepumpen)
Returtemperaturføler primær kreds (integreret i varmepumpen)
Brine-tilbehørspakke
Pressostat primær kreds
Brinefordeler til jordsonder/jordkollektorer
Jordsonde/jordkollektor
Brugsvandsopvarmning med beholderladesystem
Varmtvandsbeholder
Beholderføler solvarme (tilslutning S2 på Vitosolic)
Beholderføler (tilslutning på varmepumpereguleringen)
Beholderpumpe (på brugsvandssiden)
Pladevarmeveksler
Volumenstrømsbegrænser
2-vejs-motorventil, lukket strømfri
Brugsvandscirkulationspumpe
Brugsvandsopvarmning med solvarmeanlæg
Varmtvandsbeholder med sikkerhedstermostat til frakobling af solvarmekredspumpen R1 rE
Solar-Divicon
Solvarmekredspumpe R1
Kollektortemperaturføler (leveringsomfang Vitosolic, tilslutning S1)
Solkollektorer
Vitosolic 200 (overhold den separate montagevejledning)
Fordeleraggregat med sikkerhedsgruppe
Ekspansionsbeholder
40
Forberedelse til montering
Pos.
zP
zQ
zW
zT
zZ
zU
uP
uQ
uE
uR
uZ
uU
q¢P
q¢Q
q¢E
q¢T
q¢Z
q¢U
Betegnelse
Kedelvandsbufferbeholder
Kedelvandsbufferbeholder
Buffertemperaturføler
Fremløbsføler anlæg
Buffertemperaturføler solvarme (tilslutning S4 på Vitosolic)
Solvarmekredspumpe R4 til opvarmning af kedelvandsbufferbeholderen
Kedelvandsbufferbeholder med sikkerhedstermostat til frakobling af solvarmekredspumpen R4 zZ
Varmekreds med blandeventil (M2)
Gulvvarmekreds med direkte aktiveret blandeventilmotor
Fjernbetjening Vitotrol 200 (tilbehør)
Fremløbsføler
Termostat som maksimalbegrænsning for gulvvarmeanlæg
Varmekredspumpe
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
Varmekreds med blandeventil (M3)
Radiatorvarmekreds med blandeventilmotor, styret via KM-BUS
Fjernbetjening Vitotrol 200 (tilbehør)
Fremløbsføler
Udbygningssæt til varmekreds med blandeventil
Varmekredspumpe
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
Elektrisk installationsskema
Informationer om nettilslutning, se
side 91.
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
41
Montage
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01 (fortsat)
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01 (fortsat)
2
X1.
X2.N
X1.
X2.N
X1.
X2.N
X1.
X2.N
230 V/ 50 Hz
X1.
X2.N
200 W
211.1
M
1~
UP
15
UP
5
ZP
37
UP
6
SLP
33
130 W
211.4
M
1~
50 W
212.3
M
1~
130 W
211.2
M
1~
130 W
224.6
M
1~
M
1~
X1.
X2.N
225.3
M
1~
225.2
36
ÅBEN
M2
LUKKET
77
74
X1.
X2.N
20
100 W
M
1~
UP M2
76
230V, 0,15A
21
5728 050 DK
X3.9
X1.
X3.8
225.1
42
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01 (fortsat)
8
3
2
1
3
2
1
145
145
3
2
1
1
2
H2
71
145
3
2
1
1
H1;2
2
101
145
3
2
1
145
3
2
1
Montage
Lavspænding
2
145
105
40
2
20
N
N
L
L
N
L
M
1~
230 V/ 50 Hz
1 / N / PE
UP M3
106
N
M
1~
52
2
2
1
2
1
107
VTS
103
145
47
L
N
R1
N
R4
N
230 V/ 50 Hz
M
1~
M
1~
UP
43
STB
41
UP
66
STB
67
S1
44
S2
31
S4
65
5728 050 DK
145
43
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01 (fortsat)
2
PT500
F6
STS
32
PTS
61
VTS
62
ATS
3
PT500
Lavspænding
F4
PT500
F13
Ni500
F0
PT500
VTS M2
F12
Nettilslutning regulering
A
Nettilslutning kompressor
L1
X3.18
L1
X2.1
N
X1.1
73
L2
1 / N / PE
230 V, 50 Hz
L3
3 / PE
400 V, 50 Hz
PE
A Nettilslutningsklemmer på rangerprintpladen
Nødvendig parameterindstilling
5728 050 DK
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
44
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 1, ID: 4605307_1006_01 (fortsat)
Parameter
„Anlægsdefinition”
■ „Anlægsskema 7000”
■ „Fælles fremløbsføler anlæg 701B”
„Solvarme”
■ „Type solvarmeregulering 7A00”
Indstilling
„6”
„1”
„2”
Brugsvandsopvarmning:
„Tidsprogr. varmtvand”
Montage
Bemærk
Parametrering af Vitosolic påkrævet (se montage- og
servicevejledning Vitosolic)
Indstilling af tidsprogram
(se betjeningsvejledning)
Indstilling af tidsprogram
(se betjeningsvejledning)
„Tidsprogr. cirkulation”
„Kedelvandsbufferbeholder”
■ „Frigivelse bufferbeholder / hydraulisk weiche
7200”
Fjernbetjeninger:
„Varmekreds 2”
■ „Fjernbetjening 3003”
„Varmekreds 3”
■ „Fjernbetjening 4003”
„1”
„1”
„1”
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01
■ Solvarmeanlæg
■ Kedelvandsbufferbeholder
■ Kølefunktion „natural cooling” (på
opstillingsstedet) på varmekreds M2
■ Svømmebassin
Bemærk
Dette skema er et generelt eksempel
uden spærreanordninger og sikkerhedsudstyr. Det erstatter ikke den faglige
planlægning på opstillingsstedet.
5728 050 DK
Indstilling af anlægsskema 10
■ To-trins varmepumpe, type BW +
BWS
■ 2 primære pumper
■ 1 varmekreds uden blandeventil (A1)
■ 2 varmekredse med blandeventil (M2,
M3)
■ Ekstern varmeforsyner til opvarmning
og varmtvand
■ Brugsvandsopvarmning med beholderladesystem
45
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
Hydraulisk installationsskema
--X4.1;2--
71
74
-2/225.1--76-
87
--8/145--
91
103
--105/2--
90
96
81
-87/52-
100
--87/52--
89
106
--105/20--
--
--2/212.2--
82
-87/20-
86
84
70
-8/145-
101
83
--87/X4.1;2--
-87/X3.3;4-
85
--87/20--
--88/52--
--X3.3;4---52---52---20---20---230V---X2.3;4--
--230V---52--
88
--8/145--
73
--2/F14--
107
--105/52--
76
--74-77
--2/225.2;3--
115
11
--2/224.5--
-2/224.2--
-2/224.7-
-
-2/224.6-
30
61
112
113
9
50
35
36
KW
--52--230V--20--
--2/F0--
3
--2/F20--
--2/F6--
53
12
13
1
60
14
55
34
--6;10--2/222.4--51-
--114/143--
32
5
--2/211.4-15
-
- 25
52
105
--114/50--
37
54
-2/212.3-
-2/211.1--
WW
----114/50--
6
-2/211.2--14-
--2/F4--
--2/222.1;2--
10
-2/224.3--14-
--2--
62
-KM-BUS-
--2/F13--
111
110
--143--KM-BUS-
--145---145---145---145-8
114
--50--230V-
2
--224.6---211.5---224.5---X3.8;3.9---224.7---212.3---230V---222.1;2---224.2---211.1---225.1---224.3---225.2;3---211.4---211.2---222.4---212.2--
21
22
--2/X3.8;9--
20
--F6---F20---F13--KM-BUS--F0---F4---F14--
--
33 --2/224.6--
P1
Pos.
1
2
46
Betegnelse
Varmeforsyner
Varmepumpe til 1. trin
Varmepumperegulering
5728 050 DK
27
Forberedelse til montering
Pos.
3
5
6
8
9
qP
qQ
qW
qE
qT
qZ
qU
5728 050 DK
wT
wP
wQ
wW
wU
Betegnelse
Udeføler
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden) til varmepumpe 1. trin
Sekundær pumpe til varmepumpe 1. trin
KM-BUS-fordeler
Varmepumpe til 2. trin
Sekundær pumpe til varmepumpe 2. trin
Beholderladepumpe (på kedelvandssiden) til varmepumpe 2. trin
Fordeleraggregat med sikkerhedsgruppe
Ekspansionsbeholder
Primær kreds
Primær pumpe til varmepumpe 1. trin
Fremløbsføler primær kreds (kun påkrævet ved 2-trins varmepumpe, se
side 87)
Returtemperaturføler primær kreds (kun påkrævet ved 2-trins varmepumpe, se side 87)
Primær pumpe til varmepumpe 2. trin
Brine-tilbehørspakke
Pressostat primær kreds
Brinefordeler til jordsonder/jordkollektorer
Jordsonde/jordkollektor
47
Montage
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
Pos.
eP
eW
eE
eR
eT
eZ
eU
qR
tP
tQ
tW
tE
tR
tT
5728 050 DK
zP
zQ
zW
Betegnelse
Brugsvandsopvarmning med beholderladesystem
Varmtvandsbeholder
Beholderføler
Beholderpumpe (på brugsvandssiden)
Pladevarmeveksler
Volumenstrømsbegrænser
2-vejs-motorventil, lukket strømfri
Brugsvandscirkulationspumpe
Ekstern varmeforsyner
Sikkerhedstermostat (STB) til frakobling af de sekundære pumper 6 og
qP
Ekstern varmeforsyner, f.eks. oliekedel
Kald til ekstern varmeforsyner (tilslutning på ekstern varmeforsyner)
Beholderladepumpe
Kedeltemperaturføler (tilslutning på varmepumperegulering)
Direkte styret blandeventilmotor
Sikkerhedstermostat 70 °C til frakobling af den eksterne varmeforsyner (på
opstillingsstedet)
Kedelvandsbufferbeholder
Kedelvandsbufferbeholder
Buffertemperaturføler
Fremløbsføler anlæg
48
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
Pos.
Betegnelse
Kølefunktion „natural cooling” (NC)
Bemærk
Alle nødvendige komponenter (med passende dimensionering af pladevarmeveksler) til kølekredsen skal monteres på opstillingsstedet.
3-vejs-zoneventil
Bemærk
Hvis der anvendes en 3-vejs-zoneventil uden fjederkontakt, skal „L1” tilsluttes bøsning gS2 (på pos. iU) (se f.eks. kontaktrække X3).
iW
iE
iR
iT
iZ
iU
iI
iO
Sekundær kølekredspumpe
Vådrumskontakt
Primær kølekredspumpe
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
Frostsikringstermostat
Udbygningssæt til NC
Udbygningssæt til varmekreds (kølekreds) med blandeventil
2-vejs-motorventil, lukket strømfri
Bemærk
Hvis der anvendes en 2-vejs-zoneventil uden fjederkontakt, skal „L1” tilsluttes bøsning gS1 (på pos. iU) (se f.eks. kontaktrække X3).
oP
oQ
oZ
5728 050 DK
uP
uQ
uE
uR
uZ
uU
Varmekreds uden blandeventil (A1)
Radiatorvarmekreds
Fjernbetjening Vitotrol 200
Varmekredspumpe
Varmekreds med blandeventil (M2)
Gulvvarmekreds med direkte aktiveret blandeventilmotor
Fjernbetjening Vitotrol 200 (tilbehør)
Fremløbsføler
Termostat som maksimalbegrænsning for gulvvarmeanlæg
Varmekredspumpe
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
49
Montage
iQ
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
Pos.
q¢P
q¢Q
q¢E
q¢T
q¢Z
q¢U
qYP
qYQ
qYW
qYE
qYR
qYT
Betegnelse
Varmekreds med blandeventil (M3)
Radiatorvarmekreds med blandeventilmotor, styret via KM-BUS
Fjernbetjening Vitotrol 200 (tilbehør)
Fremløbsføler
Udbygningssæt til varmekreds med blandeventil
Varmekredspumpe
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
Svømmebassin
Svømmebassin
Termostat til temperaturregulering af svømmebassin
Pumpe til svømmebassinopvarmning
Pladevarmeveksler
Ekstern udbygning H1 (der kan kun tilsluttes 1 ekstern udbygning H1 til
varmepumpen)
3-vejs-zoneventil (strømfri: opvarmning kedelvandsbufferbeholder)
Bemærk
Indstillingen af de ekstra parametre for
2-trins-driften foretages af den certificerede varmepumpeinstallatør under idrifttagningen.
Elektrisk installationsskema
Informationer om nettilslutning, se
side 91.
5728 050 DK
Vedr. oversigt over el-tilslutninger og
detaljerede oplysninger om printplader,
se fra side 67 og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200.
50
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
2
X1.
X2.N
X1.
X2.N
X1.
X2.N
230 V/ 50 Hz
X1.
X2.N
200 W
211.1
M
1~
212.2
M
1~
M
1~
M
1~
96
UP
5
ZP
37
STB
14
UP
6
UP
52
130 W
211.2
M
1~
A
L1
N
M
1~
X1.
X2.N
UP A1
50 W
212.3
X2.N
X1.
X2.N
15
130 W
211.4
224.7
UP
100 W
Montage
X1.
X2.N
130 W
224.6
M
1~
33
M
1~
36
225.3
M
1~
225.2
ÅBEN
M2
LUKKET
77
74
X1.
X2.N
X3.1
225.1
20
100 W
M
1~
UP M2
76
STB
55
222.3 B
222.4
A
X1.
X2.N
X1.
X2.N
51
222.2
ÅBEN
M
1~
X1.
X2.N
X1.
X2.N
X1.
X2.N
224.2
224.3
224.5
5728 050 DK
X3.9
X1.
X3.8
54
LUKKET
222.1
200 W
M
1~
UP
25
STB
14
UP
10
UP
11
230V, 0,15A
21
130 W
M
1~
130 W
M
1~
A Relæ på opstillingsstedet
B Sæt "lusen" fra X3.1 til 222.3
51
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
2
X1.
X2.N
87
X2.4
X5.
X2.3
211.5
L1
X2.2
X5.
X2.1
230 V/ 50 Hz
N
52 1.
230 V/ 50 Hz
N
52 2.
N
20 1.
N
L
N
89
M
1~
81
M
1~
84
M
1~
82
X3.1
X3.2
230V/ 1A
83
X3.3
X3.4
230V/ 1A
86
X4.1
X4.2
24V/ 10mA
83
X4.3
X4.4
24V/ 10mA
86
5728 050 DK
Lavspænding
20 2.
L
M
1~
52
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
8
3
2
1
3
2
1
145
145
145
145
145
145
145
3
2
1
1
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
H2
71
1
H1;2
2
101
1
2
91
H1
3
2
1
Montage
Lavspænding
2
145
88
40
L
L
N
N
230 V/ 50 Hz
1 / N / PE
M
1~
52
85
N
2
1
145
105
40
2
20
N
N
L
L
N
M
1~
L
230 V/ 50 Hz
1 / N / PE
UP
106
N
M
1~
52
2
2
1
2
1
107
VTS
103
145
114
40
50
N
N
L
L
N
L
143
M
3~
400 V, 50 Hz
UP
112
111
145
5728 050 DK
2
1
3
2
1
L1
L2
L3
115
230 V/ 50 Hz
1 / N / PE
53
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
2
PT500
F6
STS
32
PTS
61
KTS
53
VTS
62
ATS
3
PT500
F4
PT500
F20
Lavspænding
PT500
F13
Ni500
F0
PT500
VTS M2
F12
73
PT500
X5
16
12
PT500
X5
17
13
Nettilslutning regulering
A
L1
X3.18
L1
X2.1
N
X1.1
Nettilslutning kompressor
L2
1 / N / PE
230 V, 50 Hz
L3
3 / PE
400 V, 50 Hz
PE
A Nettilslutningsklemmer på rangerprintpladen
Nødvendig parameterindstilling
5728 050 DK
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
54
Forberedelse til montering
Anlægseksempel 2, ID: 4605308_1006_01 (fortsat)
„Køling”
■ „Køling 7100”
■ „Kølekreds 7101”
Brugsvandsopvarmning:
„Tidsprogr. varmtvand”
„Tidsprogr. cirkulation”
„6”
„1”
„1”
„1”
„1”
Værdi i henhold til varmepumpen i 2. trins nominelle
varmeydelse, se typeskilt
„1”
„2”
Indstilling af tidsprogram
(se betjeningsvejledning)
Indstilling af tidsprogram
(se betjeningsvejledning)
„1”
„1”
„1”
„1”
„1”
„1”
„1”
5728 050 DK
„Varmtvand”
■ „Frigivelse af tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning 6014”
„Ekstern varmeforsyner”
■ „Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00”
■ „Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning 7B0D”
„Kedelvandsbufferbeholder”
■ „Frigivelse bufferbeholder / hydraulisk weiche
7200”
Fjernbetjeninger:
„Varmekreds 1”
■ „Fjernbetjening 2003”
„Varmekreds 2”
■ „Fjernbetjening 3003”
„Varmekreds 3”
■ „Fjernbetjening 4003”
Indstilling
Montage
Parameter
„Anlægsdefinition”
■ „Anlægsskema 7000”
■ „Svømmebassin 7008”
■ „Ekstern udbygning 7010”
■ „Fælles fremløbsføler anlæg 701B”
„Kompressor 2”
■ „Frigivelse kompressor 5100”
■ „Ydelse kompressortrin 2 5130”
55
Montageforløb
Opstilling af varmepumpen
Justering af varmepumpen
4x
5728 050 DK
Placér varmepumpen i henhold til oplysningerne på side 7, og bring den i vater.
56
Montageforløb
Opstilling af varmepumpen (fortsat)
Fjernelse af transportsikringen
Bemærk
Hvis transportsikringerne ikke
fjernes, medfører det vibrationer
og kraftig støjdannelse.
Fjern transportsikringen og fastgør den på grundrammen med de
nederste skruer (se trin 4).
Montage
!
4x
1.
3.
2.
4x
4.
5728 050 DK
4x
57
Montageforløb
Opstilling af varmepumpen (fortsat)
Afmontering af toppladen
5728 050 DK
1.
58
Montageforløb
Hydraulisk tilslutning
Oversigt over tilslutninger
2V
23
<4
Montage
0V
0V
40
Tilslutning af primær kreds
Bemærk
De anvendte komponenter skal
være modstandsdygtige over for
jordslangevæsken.
Anvend ikke galvaniserede rør.
1. Montér ekspansionsbeholderen og
sikkerhedsventilen på den primære
kreds.
5728 050 DK
!
59
Montageforløb
Hydraulisk tilslutning (fortsat)
Bemærk
■ Ekspansionsbeholderen skal være
godkendt. Membranerne i ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal være modstandsdygtige over for jordslangevæsken.
■ Afblæsnings- og afløbsrørene skal
munde ud i en beholder, der kan
indeholde solfangervæskens
maks. mulige ekspansionsvolumen.
4. Isolér rørene i bygningen varme- og
dampdiffusionstæt.
5. Fyld Viessmann-jordslangevæske på
den primære kreds, og udluft den.
2. Udfør alle ledningsgennemføringer
gennem vægge med varme- og lydisolering.
3. Tilslut de primære rørledninger til varmepumpen.
!
Bemærk
De hydrauliske forbindelser
på primærsiden skal slutte
tæt.
Sørg i forbindelse med slangegennemføringerne for, at
gennemføringstyllerne sidder
korrekt (sørg evt. for at tætne
med pakke-tape, se
side 101).
5728 050 DK
!
Bemærk
For at undgå skader på pumpen
skal de primære rørledninger
på opstillingsstedet tilsluttes
varmepumpen belastningsog momentfrit.
60
Montageforløb
Hydraulisk tilslutning (fortsat)
Tilslutning af sekundær kreds
1. Tilslut ekspansionsbeholderen og
sikkerhedsgruppen til den sekundære kreds på opstillingsstedet.
Montér sikkerhedsgruppen på kedelvandsreturrøret på opstillingsstedet.
3. Fyld væske på den sekundære
kreds, og udluft kredsen.
2. Tilslut de sekundære rørledninger til
varmepumpen (7 ≥ 42 mm).
Bemærk
■ I gulvvarmekredse skal der på opstillingsstedet monteres en termostat
som maksimaltemperaturbegrænsning til gulvvarmeanlæg.
■ Sørg for, at min. volumenstrømmen
overholdes, f.eks. ved hjælp af en
overstrømningsventil (se tekniske
data side 134).
Bemærk
De hydrauliske forbindelser
på sekundærsiden skal slutte
tæt.
Sørg i forbindelse med slangegennemføringerne for, at
gennemføringstyllerne sidder
korrekt (sørg evt. for at tætne
med pakke-tape, se
side 101).
5728 050 DK
!
Bemærk
For at undgå skader på pumpen
skal de sekundære rørledninger på opstillingsstedet tilsluttes varmepumpen belastnings- og momentfrit.
61
Montage
!
4. Foretag isolering af rørene i bygningen.
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i varmepumpereguleringen
Montering af betjeningsenheden
4.
Vor
lau
He ftem
izu
per
Wa ng/Küh atu
rmw
r
lun
Sol
g
are ass
Info ner er
rma gie
tion
Wä
hle
n mit
40°
C
i
(
5.
6x
3.
1.
X
[XÖ
5728 050 DK
2.
62
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Indføring af el-ledninger i tilslutningsområdet
Fare
Beskadigede ledningsisoleringer
kan føre til kvæstelser og skader
på udstyret.
Før ledningerne, så de ikke ligger
op ad dele, der leder stærk
varme, vibrerer eller har skarpe
kanter.
Vær opmærksom på ledningsgennemføringens position på varmepumpens
bagvæg ved indføringen af el-tilslutningsledningerne på opstillingsstedet i
varmepumpen (se side 10).
5728 050 DK
Montage
Fare
Ledningsføringer, der ikke er
udført korrekt, kan føre til farlige
kvæstelser på grund af elektrisk
strøm og til skader på varmepumpen.
■ Før lavspændingsledninger
< 42 V og ledninger
> 42 V/230 V~/400 V~ adskilt.
■ Afisolér ledningerne så kort
som muligt og først lige inden
tilslutningsklemmerne; saml
dem tæt mod de pågældende
stik.
■ Fastgør ledningerne med ledningsholdere.
Dermed sikres det i tilfælde af fejl,
f.eks. hvis en leder har løsnet sig,
at de andre ledere i omkringliggende spændingsområder ikke
får fejlspænding.
63
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
<42 V
230 V
400 V
1. Før lavspændingsledningerne gennem åbningen „< 42 V” frem til varmepumpereguleringens tilslutningsområde.
3. Før netkablet til kompressoren gennem åbningen „400 V” frem til tilslutningsområdet. Vedr. nettilslutning, se
fra side 91.
2. Før 230 V-ledningerne gennem
åbningen „230 V” frem til varmepumpereguleringens tilslutningsområde.
5728 050 DK
Bemærk
Sørg for at lavspændingsledningerne
og 230 V-ledningerne føres så langt
fra hinanden som muligt.
64
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Føring af elektriske ledninger fra varmepumpen til 2. trin (type
BWS) til varmepumpereguleringen
BC
< 42 V
2.
230 V
Montage
A
BC
< 42 V
230 V
aVG
aJB
1.
C Forbindelsesledninger 230 V~
D Tilslutningsledning primær pumpe,
hvis den forefindes
5728 050 DK
A Tilslutningsområde varmepumpe til
2. trin (type BWS) til forbindelsesledninger til varmepumpen til 1. trin
(type BW)
B Forbindelsesledninger lavspænding < 42 V med stik aJ og aVG
65
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
BC
< 42 V
230 V
4.
X
[H
aVG
aVG
aBH
X
[G
X
[C-Ö
3.
5.
D Tilslutningsledning primær pumpe,
hvis den forefindes (tilslutning til stik
4X41.4, se følgende kapitel)
5728 050 DK
B Forbindelsesledninger lavspænding < 42 V med stik aJ og aVG
C Forbindelsesledninger 230 V~ med
stik „X300” og aBH
66
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Oversigt over el-tilslutningerne
5728 050 DK
Montage
Bemærk
■ Før 230 V~-ledningerne og lavspændingsledningen hver for sig og saml
dem tæt ved klemmerne. Dermed sikres der i tilfælde af fejl, f.eks. hvis en
leder har løsnet sig, at de andre ledere
i omkringliggende spændingsområder
ikke får fejlspænding.
■ Afisolér så kort et stykke af ledningerne som muligt og først lige inden
tilslutningsklemmerne.
■ Hvis to komponenter tilsluttes samme
klemme, skal begge ledere klemmes
sammen i én muffe.
67
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Type BW
L
K
H
G F
E
D
C
5728 050 DK
B
A
68
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Type BWS
N
E
Montage
M
D
C
5728 050 DK
B
A
A Transformator printplade til elektronisk ekspansionsventil (EEV)
B Printplade til elektronisk ekspansionsventil (EEV)
C Kompressorrelæ, startstyring,
faseovervågning
D Ledningskanal
E Nettilslutning kompressor
F Rangerprintplade
G
H
K
L
M
Grundprintplade
Udbygning grundprintplade
Regulator-/følerprintplade
Betjeningsenhed
Stik til forbindelsesledning 1./2. trin
230 V~
N Stik til forbindelsesledning 1./2. trin
lavspænding
69
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Tilslutningsområde varmepumperegulering
fÖ sYD sYS
aVG
F3/F4
sYA
F8/F9
F13/F14
F0/F2
F6/F7
F18/F20
F21/F23
F11/F12
F16/F17
sXG
sXF
LON
X1
E
sXD sXS sXA sYÖ
X2
A
X
[CA
D
sYF
sYG
sYH
Rangerprintplade
F1 Sikring T 6,3A
Udbygningsprintplade
Grundprintplade
F3 Sikring T 6,3A
fÖ Nettilslutning (tilsluttet fra
fabrikken)
B
C
E Regulator- og følerprintplade
5728 050 DK
A
B
C
D
X3
sXÖ
70
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Grundprintplade
Montage
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
5728 050 DK
Henvisninger vedr. tilslutningsværdierne
■ Den angivne effekt er den anbefalede
tilslutningseffekt.
■ Den samlede effekt på alle komponenter, der er tilsluttet direkte til varmepumpereguleringen (f.eks. pumper,
ventiler, signalanordninger, relæer),
må ikke overskride 1000 W.
Hvis den samlede effekt er < 1000 W,
kan effekten på en af komponenterne
(f.eks. pumpe, ventil, signalanordning
eller relæ) vælges større end angivet.
I den forbindelse må kontaktbelastningen på det pågældende relæ ikke
overskrides.
■ Den angivne strømværdi angiver den
maks. strømstyrke på kontakten (overhold samlet strømstyrke på 5 A).
■ Styringen af en ekstern varmeforsyner
og kombinationsfejlmeldinger er ikke
egnet til lavspænding.
71
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Driftskomponenter 230 V~
Stik sYA
Klemmer
Funktion
211.1
Primær pumpe (varmepumpe 1. trin eller fælles primær pumpe), styring af
1.
brøndpumpe
Forklaring
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 200 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
211.2
Sekundær pumpe (varmepumpe 1. trin)
1.
211.3
1.
r
■ Ved anlæg uden kedelvandsbufferbeholder kræves ingen yderligere varmekredspumpe (se klemme 212.2)
■ Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning til gulvvarmekreds (hvis
den forefindes) skal serieforbindes (se
følgende kapitel)
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 130 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
Styring gennemstrømnings- Tilslutningsværdier
varmer trin 1
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
211.4
r M
■ 3-vejs-zoneventil
„opvarmning/brugsvandsopvarmning”
■ Beholderladepumpe
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 130 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
5728 050 DK
Tilsluttes på opstillingsstedet.
72
Montageforløb
Stik sYA
Klemmer
211.5
NC/AC
Stik sYS
Klemmer
212.1
AC
212.2
A1
212.3
Funktion
Styring køling
NC-funktion („natural cooling”)
Forklaring
Tilkobling på opstillingsstedet
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Funktion
Styring køling
AC-funktion („active cooling”)
Forklaring
Tilkobling på opstillingsstedet
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
■ Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, tilsluttes denne pumpe
som supplement til sekundær pumpen.
■ Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning til gulvvarmekreds (hvis
den forefindes) skal serieforbindes (se
følgende kapitel)
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 100 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Varmekredspumpe varmekreds uden blandeventil
(A1)
Brugsvandscirkulationspumpe
Tilsluttes på opstillingsstedet.
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 50 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
5728 050 DK
Tilsluttes på opstillingsstedet.
73
Montage
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Stik sYS
Klemmer
212.4
Funktion
Solvarmekredspumpe med
overkogstermostat (maks.
95 °C) til varmtvandsbeholder
(kun med intern solvarmeregulering)
Forklaring
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 130 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet, tilslut
overkogstermostat seriekoblet med
solvarmekredspumpe.
Tilslutning af termostat som maksimaltemperaturbegrænsning for gulvvarmeanlæg
Generel tilslutning
X2.N
X1.?
A
B
Tilslutning med termostat (best.nr.
7151 728, 7151 729)
X2.N
X1.?
A
B
sÖ
C M
1~
A Tilslutning på grundprintplade
(211.2 eller 212.2 iht. ovenstående
tabel)
B Termostat
C Varmekredspumpe
5728 050 DK
A Tilslutning på grundprintplade
(211.2 eller 212.2 iht. ovenstående
tabel)
B Termostat
C Varmekredspumpe
C M
1~
74
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Tilslutning med termostat (best.nr.
7151 728, 7151 729) til udbygningssæt
til varmekreds med blandeventil
A
B
Montage
sÖ
sÖ
C M
1~
5728 050 DK
A Stik sÖ til udbygningssæt
B Termostat
C Varmekredspumpe
75
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Udbygningsprintplade
Henvisninger vedr. tilslutningsværdierne
■ Den angivne effekt er den anbefalede
tilslutningseffekt.
■ Den samlede effekt på alle komponenter, der er tilsluttet direkte til varmepumpereguleringen (f.eks. pumper,
ventiler, signalanordninger, relæer),
må ikke overskride 1000 W.
Hvis den samlede effekt er < 1000 W,
kan effekten på en af komponenterne
(f.eks. pumpe, ventil, signalanordning
eller relæ) vælges større end angivet.
I den forbindelse må kontaktbelastningen på det pågældende relæ ikke
overskrides.
■ Den angivne strømværdi angiver den
maks. strømstyrke på kontakten (overhold samlet strømstyrke på 5 A).
■ Styringen af en ekstern varmeforsyner
og kombinationsfejlmeldinger er ikke
egnet til lavspænding.
Driftskomponenter 230 V~
Stik sXS
Klemmer
Funktion
222.1
Regulering af blandeventilmotor til ekstern varmeforsyner
Signal bla.ventil LUK
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
Forklaring
Tilslutningsværdier:
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 0,2(0,1) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
222.2
Regulering af blandeventilmotor til ekstern varmeforsyner
Signal bla.ventil ÅBN
Tilslutningsværdier:
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 0,2(0,1) A
5728 050 DK
Tilsluttes på opstillingsstedet.
76
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Funktion
Regulering af ekstern varmeforsyner med to overkogstermostater (maks. 70 °C)
til varmepumpe og til frakobling af sekundærpumpe
Forklaring
Potentialfri kontakt
Bemærk
■ Kontakten er en potentialfri sluttekontakt, der lukkes ved varmekald.
■ Der må ikke føres lavspænding via
kontakten. Til dette formål skal der
monteres et relæ på opstillingsstedet.
■ Kedeltemperaturføleren til eksterne
varmeforsynere (stik F20) skal måle
den eksterne varmeforsyners medietemperatur.
Tilslutningsværdier (kontaktbelastning):
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
5728 050 DK
Tilslutning af overkogstermostat på
opstillingsstedet:
■ Serieforbundet til sekundærpumpen
(klemme 211.2 på grundprintplade).
■ Serieforbundet til reguleringen af eksterne varmeforsynere.
77
Montage
Stik sXS
Klemmer
222.3
222.4
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Overkogstermostat til varmepumpe i
forbindelse med ekstern varmeforsyner
X3.1 B
C
222.3
222.4
C Tilslutning på ekstern varmeforsyner på klemmer til eksternt kald
D Overkogstermostat (maks. 70 °C) til
beskyttelse af varmepumpen
K1 Relæ, dimensionering i overensstemmelse med den eksterne varmeforsyner, overhold sikkerhedsforskrifterne
A
D
K1
X2.N
A Klemmer på udbygningsprintplade
B Sæt "lusen" fra X3.1 til 222.3
Stik sXD
Klemmer
223.1
223.2
U
Funktion
Kombinationsfejlmelding
Forklaring
Potentialfri kontakt:
■ Lukket: fejl
■ Åben: ingen fejl
■ Ikke egnet til lavspænding.
Tilslutningsværdier (kontaktbelastning):
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
5728 050 DK
Bemærk
■ Ingen parametrering påkrævet.
■ Kontakten giver en kort impuls ved tilkobling af netspændingen. Vær
opmærksom på impulsen ved bearbejdning af meldingen via kommunikationsteknikken.
78
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Kombinationsfejlmelding
223.1
A
L1
230 V~, 0,5 A
223.2
N
Stik sXF
Klemmer
224.2
Funktion
Primær pumpe til varmepumpe 2. trin (hvis forefindes)
2.
Montage
A Klemmer på udbygningsprintplade
Forklaring
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 200 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
224.3
Sekundær pumpe til varme- Tilslutningsværdier
pumpe 2. trin (hvis forefin■ Effekt: 130 W
des)
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
2.
224.4
Tilsluttes på opstillingsstedet.
Regulering af en gennemstrømningsvarmer, trin 2
2.
r
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
224.5
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 130 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
5728 050 DK
2.
Beholderladepumpe (på
kedelvandssiden) til varmepumpe 2. trin (hvis forefindes)
79
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Stik sXF
Klemmer
224.6
Funktion
■ Beholderpumpe (på
brugsvandssiden)
■ 2-vejs-afspærringsventil
Tilsluttes på opstillingsstedet.
M
224.7
Forklaring
Beholderpumpen og 2-vejs-afspærringsventilen tilsluttes parallelt
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 130 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
Beholderladepumpe
Tilslutningsværdier
■ Effekt: 100 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
5728 050 DK
Tilsluttes på opstillingsstedet.
80
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Stik sXG
Klemmer
225.1
M2
r
Funktion
Varmekredspumpe til varmekreds med blandeventil
M2
Forklaring
Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning til gulvvarmekreds (hvis den
forefindes) skal serieforbindes.
Tilslutningsværdier:
■ Effekt: 100 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 4(2) A
M2
Regulering af blandeventilmotor varmekreds M2
Signal bla.ventil LUK
Tilsluttes på opstillingsstedet.
Tilslutningsværdier:
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 0,2(0,1) A
Montage
225.2
Tilsluttes på opstillingsstedet.
225.3
M2
Regulering af blandeventilmotor varmekreds M2
Signal bla.ventil ÅBN
Tilslutningsværdier:
■ Effekt: 10 W
■ Spænding: 230 V~
■ Maks. strømstyrke: 0,2(0,1) A
Tilsluttes på opstillingsstedet.
Rangerprintplade
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
Signal- og sikkerhedstilslutninger
Klemmer
Funktion
F1
Sikring T 6,3 A
X1
Jord-ledning X1.?
Nul-ledning X2.N
Klemmer til jord-ledning til alle tilhørende
anlægskomponenter
Klemmer til nul-ledning til alle tilhørende
anlægskomponenter
5728 050 DK
X2
Forklaring
81
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Klemmer
X3
X3.1
X3.2
X3.14
eller til ekstern udbygning H1
Funktion
■ Nettilslutningsklemmer
til regulering „L1” og
ekstrakomponenter
■ Tilsluttet fase L1:
X3.1, X3.2, X3.3, X3.7,
X3.11, X3.13
Forklaring
Stik til signal- og sikkerhedstilslutninger
Bemærk
Fasetilslutningen kan anvendes til
anlægskomponenter på opstillingsstedet.
Overhold maks.effekten.
Fase tilsluttet
Signal „Ekstern spærring”
(ekstern spærring af kompressor og pumper, blandeventil i reguleringsdrift
eller LUKKET)
Potentialfri sluttekontakt nødvendig:
■ Lukket: spærring aktiv
■ Åben: ingen spærring
■ Koblingspotentiale 230 V~, 2 mA
Bemærk
Frostsikringen af anlægget fungerer i givet fald
ikke.
Bemærk
■ Disse og andre eksterne funktioner, som
f.eks. svømmebassinopvarmning,
kaskade eller ekstern indstilling af de
nominelle værdier, kan som alternativ tilsluttes via den eksterne udbygning H1.
Montagevejledning „Ekstern
udbygning H1”
■ Hvis der er tilsluttet en svømmebassinopvarmning til den eksterne udbygning
H1, kan der ikke tilsluttes andre eksterne funktioner til den eksterne udbygning H1.
X3.3
X3.4
Flow switch brøndkreds
Potentialfri kontakt nødvendig:
■ Lukket: varmepumpe i drift
■ Åben: varmepumpe ude af drift
■ Koblingspotentiale 230 V~, 0,15 A
5728 050 DK
Er flow switch tilsluttet, må der ikke sættes
nogen "lus".
82
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
G
Funktion
Forklaring
Spærring fra elforsynings- Potentialfri brydekontakt nødvendig:
selskab
■ Lukket: ingen spærring (sikkerhedskæde ubrudt)
■ Åben: spærring aktiv
■ Koblingspotentiale 230 V~, 0,15 A
Er elforsyningsselskabets spærrekontakt
tilsluttet, må der ikke sættes nogen "lus".
Bemærk
■ Ingen parametrering påkrævet.
■ Kompressoren frakobles „hårdt”, når
kontakten åbner.
■ Signalet fra elforsyningsselskab-kontakten (spærring fra elforsyningsselskabet)
frakobler forsyningsspændingen til de
pågældende driftskomponenter
(afhængig af elforsyningsselskabet).
■ På gennemstrømningsvarmeren kan de
trin, der skal frakobles, vælges (parameteren „Ydelse for gen.str.v. til kedelvand v. elselsk.-spærr.”).
■ Varmepumpereguleringens nettilslutning (3 x 1,5 mm2) og ledningen til spærresignalet fra elforsyningsselskabet kan
samles i en ledning med 5 ledere.
■ Yderligere informationer vedr. spærring
fra elforsyningsselskabet, se kapitlet
„Nettilslutning”.
X3.8
X3.9
5728 050 DK
P
Pressostat primær kreds
og/eller frostsikringskontrol
eller
"lus"
Potentialfri kontakt nødvendig:
■ Lukket: sikkerhedskæde gennemgående
■ Åben: sikkerhedskæde afbrudt, varmepumpe ude af drift
■ Koblingspotentiale 230 V~, 0,15 A
Tilslutning på opstillingsstedet:
■ Seriekobling, hvis begge sikkerhedskomponenter forefindes
■ Indsæt en "lus", hvis der ikke findes
nogle sikkerhedskomponenter
83
Montage
Klemmer
X3.6
X3.7
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Klemmer
X3.10
X3.11
X3.12
X3.13
eller til ekstern udbygning H1
Funktion
Fejlmelding følge-varmepumpe i en kaskade
eller
"lus"
Forklaring
Potentialfri kontakt nødvendig:
■ Lukket: ingen fejl
■ Åben: fejl
■ Koblingspotentiale 230 V~, 0,15 A
Er fejlmeldingskontakten tilsluttet, må der
ikke sættes nogen "lus".
Signal „Eksternt varmePotentialfri sluttekontakt nødvendig:
kald”(ekstern tilkobling af ■ Lukket: kald
■ Åben: intet kald
kompressor og pumper,
blandeventil i regulerings- ■ Koblingspotentiale 230 V, 2 mA
drift eller ÅBEN, omskiftning af driftsstatus for flere Bemærk
■ Disse eller andre eksterne funktioner,
anlægskomponenter)
som f.eks. svømmebassinopvarmning,
kaskade eller ekstern indstilling af de
nominelle værdier, kan som alternativ tilsluttes via den eksterne udbygning H1.
Montagevejledning „Ekstern
udbygning H1”
■ Hvis der er tilsluttet en svømmebassinopvarmning til den eksterne udbygning
H1, kan der ikke tilsluttes andre eksterne funktioner til den eksterne udbygning H1.
X3.17
X3.18
Sikring F1 T 6,3A
Regulator- og følerprintplade
Bemærk
■ Stik F11:
Der må intet tilsluttes til stikket F11 på
opstillingsstedet.
■ Fremløbsføler til varmekreds med
blandeventil (M3):
5728 050 DK
Indstilling af de nødvendige parametre
ved idrifttagning, se fra side 106.
84
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Fremløbsføleren til en varmekreds
med blandeventil (M3) tilsluttes på
udbygningssættet til en varmekreds
med blandeventil (tilbehør).
F2
(X5.2/X5.3)
F3
(X5.4/X5.5)
F4
(X5.6/X5.7)
F6
(X6.1/X6.2)
F7
(X6.1/X6.3)
F12
F13
F14
F16
F17
(X6.4/X6.5)
F18
(X6.6/X6.7)
5728 050 DK
F20
(X6.8/X6.9)
F21
Føler
Udeføler, tilsluttes på opstillingsstedet
Fremløbsføler primær kreds, tilsluttes ved 2-trins varmepumpe på opstillingsstedet (se følgende kapitel)
Returtemperaturføler primær kreds, tilsluttes ved 2-trins
varmepumpe på opstillingsstedet (se følgende kapitel)
Buffertemperaturføler foroven, tilsluttes på opstillingsstedet
Beholderføler foroven, tilsluttes på opstillingsstedet
Beholderføler forneden, tilsluttes på opstillingsstedet
Type
Ni 500
(PTC)
Pt 500
(PTC)
Pt 500
(PTC)
Pt 500
(PTC)
Pt 500
(PTC)
Pt 500
(PTC)
Ni 500
(PTC)
Pt 500
(PTC)
Ni 500
(PTC)
Ni 500
(PTC)
Montage
Følere
Stik
F0
Fremløbsføler varmekreds med blandeventil (M2), tilsluttes på opstillingsstedet
Fremløbsføler anlæg (med følerlomme, bag kedelvandsbufferbeholder), tilsluttes på opstillingsstedet
Fremløbsføler kølekreds (direkte varmekreds A1 eller
separat kølekreds), tilsluttes på opstillingsstedet
Rumføler til separat kølekreds (påkrævet) eller til direkte
varme-/kølekreds (anbefalet), tilsluttes på opstillingsstedet
Tilsluttes ikke
Pt 500
(PTC)
■ Returtemperaturføler sekundær pumpe til varmePt 500
pumpe 2. trin (hvis forefindes)
(PTC)
eller
■ Returtemperaturføler solvarmekreds (med indbygget
solvarmeregulering)
Tilsluttes på opstillingsstedet
Kedeltemperaturføler ekstern varmeforsyner, tilsluttes
Pt 500
på opstillingsstedet
(PTC)
Fremløbsføler solvarmekreds (med indbygget solvarme- Pt 500
regulering), tilsluttes på opstillingsstedet
(PTC)
85
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Stik
aVG
X24
Type
Tilslutning af komponenterne på opstillingsstedet
(lederne må ombyttes), anvend KM-BUS-fordeler (tilbehør) i forbindelse med flere pumper.
■ Udbygningssæt til en varmekreds med blandeventil M3
■ Fjernbetjening Vitotrol 200A (indstil varmekredstilordning på fjernbetjeningen)
■ Ekstern udbygning H1
■ Kommunikationsinterface Vitocom 100
■ Solvarmeregulering Vitosolic 100/200
Tilslutning af kommunikationsmodulet LON (isættes på
opstillingsstedet, se montagevejledningen til kommunikationsmodulet LON)
Stikplads til kodningsstik
5728 050 DK
X31
Føler
KM-BUS
86
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Tilslutning fremløbs-/returtemperaturføler primær kreds, 2-trins varmepumpe
3.
aS
2.
aS
Montage
aD
aD
X
[G
< 42 V
4.
1.
X
[G
aS Fremløbsføler primær kreds
Bemærk
Markér følerledningerne.
Fastgør følerledninger og afmonterede ledninger (med stik aS/
aD) med de vedlagte ledningsholdere sammen med de andre
lavspændingsledninger.
5728 050 DK
!
aD Returtemperaturføler primær kreds
87
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Svømmebassinopvarmning
Bemærk
■ Regulering af svømmebassinopvarmningen sker via den eksterne udbygning H1 med KM-bus.
■ Foretag kun tilslutningerne på den
eksterne udbygning H1 i henhold til
følgende illustration.
■ Tilslut kun pumpen til opvarmning af
svømmebassinet F til stikket gÖ iht.
følgende illustration. Tilslutningen af
en filterkredspumpe skal foretages
separat.
■ Hvis komponenterne til svømmebassinopvarmningen er tilsluttet den eksterne udbygning H1, kan der ikke tilsluttes yderligere eksterne funktioner
(f.eks. skift af driftsform).
B
A
aVG
aVG
3
2
1
aVD
3
2
1
gÖ
N
?
L
L1
?
N
C
D
E
G
A Tilslutninger på regulator- og følerprintpladen
B Ekstern udbygning H1
C Termostat til regulering af svømmebassintemperaturen (potentialfri
kontakt, 230 V~; 0,1 A; tilbehør)
D Forgreningsdåse (på opstillingsstedet)
88
L2 ?
L1 L3
M
F 3~
E Sikringer og hjælperelæ til pumpe til
svømmebassinopvarmning (tilbehør)
F Pumpe til svømmebassinopvarmning (tilbehør)
G 3-vejs-zoneventil „svømmebassin”
(strømfri: opvarmning kedelvandsbufferbeholder)
5728 050 DK
fÖ
L
?
N
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
Kaskadestyring via KM-bus
Foretag kun tilslutningerne på den eksterne udbygning H1 i henhold til følgende
illustration.
aVG
2
B
1
X3.10
X3.11
Montage
A
C
3
2
1
aVG
L
230 V
X3.12
X3.13
D
223.1
223.2
E
230 V
X3.12
X3.13
F
N
?
L
sA
L
?
N
fÖ
L1
?
N
N
?
L
sK
223.1
223.2
G
X3.12
X3.13
H
230 V
N
?
L
sÖ
223.1
223.2
5728 050 DK
N
K
L1
A 1. varmepumpe (styreenhed)
B KM-bus
89
Montageforløb
Elektriske tilslutninger i… (fortsat)
C Ekstern udbygning H1
D Potentialfri kontakt „eksternt kald ”
E 1. Følge-varmepumpe
Tilslutning på kontakten til „eksternt
kald ”
F Potentialfri kontakt „eksternt kald ”
G 2. Følge-varmepumpe
Tilslutning på kontakten til „eksternt
kald ”
H Potentialfri kontakt „eksternt kald ”
K 3. Følge-varmepumpe
L Indgang kombinationsfejlmelding
følge-varmepumpe
Åben kontakt X3.10 / X3.11 udløser
melding.
Gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet)
Tilslutning
Montagevejledning
Gennemstrømningsvarmer (på
opstillingsstedet).
Styresignal og strømkreds til gennemstrømningsvarmeren
L1
L2
L3
N
?
211.3
B 224.4
X2.N
!
?
A
5728 050 DK
A Gennemstrømningsvarmer
B Tilslutning på grundprintpladen med
udbygning og rangerprintpladen
211.3 1. trin
224.4 2. trin
90
Montageforløb
Nettilslutning
Fare
El-installationer, der ikke er
udført korrekt, kan føre til kvæstelser på grund af elektrisk
strøm og til skader på udstyret.
Fare
En forkert tilslutning af lederne
kan føre til alvorlige kvæstelser
og beskadigelser på udstyret.
Lederne „L” og „N” må ikke forbyttes.
■ Efter aftale med elforsyningsselskabet
kan der anvendes forskellige tariffer til
forsyningen af strømkredsene.
Overhold de tekniske tilslutningsbetingelser fra elforsyningsselskabet.
■ Hvis kompressoren og/eller gennemstrømningsvarmeren (hvis den forefindes) anvendes med lavtarif (spærring
fra elforsyningsselskabet), skal der
føres en supplerende ledning (f.eks.
3 x 1,5 mm2) til spærresignalet fra
elforsyningsselskabet fra målerskabet
til varmepumpereguleringen.
■ Tilpasningen af spærringen fra elforsyningsselskabet (til kompressor og/
eller gennemstrømningsvarmer) udføres via typen af tilslutningen og parametreringen på varmepumpereguleringen.
Spærringen af strømforsyningen er i
Tyskland begrænset til maks.
3 gange 2 timer inden for et døgn
(24 h).
5728 050 DK
Udfør nettilslutningen og beskyttelsesforanstaltningerne (f.eks.
HFI-relæ) i henhold til følgende
forskrifter:
■ IEC 60364-4-41
■ Stærkstrømsreglementet
■ De tekniske tilslutningsbetingelser fra det lokale elforsyningsselskab
■ Varmepumpereguleringens
netkabel skal sikres med maks.
16 A.
Fare
Manglende jordforbindelse på
anlægskomponenterne kan i tilfælde af en elektrisk defekt medføre alvorlige kvæstelser på
grund af elektrisk strøm.
Udstyret og rørledningerne skal
være forbundet med husets
potentialudligning.
91
Montage
Afbryderanordninger til ledere uden
jordforbindelse
■ Hovedafbryderen (hvis den forefindes) skal på samme tid frakoble alle
ledere uden jordforbindelse fra nettet
med en kontaktåbning på min. 3 mm.
■ Desuden anbefales det at installere en
fejlstrømsbeskyttelsesanordning, der
er følsom over for al strøm (FI klasse
B
), til jævn(fejl)strøm, der kan
opstå via energieffektive driftsmidler.
■ Hvis der ikke anvendes en hovedafbryder, skal alle ledere uden jordforbindelse afbrydes fra nettet med en
kontaktåbning på min. 3 mm ved hjælp
af de forkoblede relæer.
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
■ Forsyningen af varmepumpereguleringen/elektronikken skal ske uden
spærring fra elforsyningsselskabet.
Tariffer med spærring må ikke anvendes her.
Varmepumpereguleringens nettilslutning (3 x 1,5 mm2) og ledningen til
spærresignalet fra elforsyningsselskabet kan samles i en ledning med 5
ledere.
■ Varmepumpereguleringens netkabel
skal sikres med maks. 16 A.
■ Vi anbefaler at foretage nettilslutningen til tilbehør og eksterne komponenter, der ikke tilsluttes til varmepumpereguleringen, til den samme sikring
eller i det mindste i fase med varmepumpereguleringen.
Tilslutningen til den samme sikring forøger sikkerheden i forbindelse med
strømafbrydelser. Vær opmærksom
på strømforbruget til den tilsluttede forbrugsenhed.
Henvisninger vedr. nettilslutning af
kompressor
■
Bemærk
Forkert faserækkefølge kan
føre til beskadigelser på udstyret.
Nettilslutningen til kompressoren må kun udføres i den
angivne faserækkefølge (se tilslutningsklemmerne), og med
højredrejende drejefelt.
!
■ Netsikringerne til kompressoren skal
have C-karakteristik.
Nettilslutning varmepumperegulering (230 V~)
A
X3.18
X2.1
X1.1
maks.16 A
L1
1/N/PE
N
230 V/50 Hz
?
A Nettilslutningsklemmer i varmepumpereguleringen
■ Sikring maks. 16 A
■ Normaltarif (ingen lavtarif med frakobling mulig)
■ Anbefalet ledning: 3 x 1,5 mm2
(5 x 1,5 mm2 med frakobling fra elforsyningsselskabet)
5728 050 DK
Bemærk
Denne tilslutning må ikke spærres.
92
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
?
N
L3
L2
L1
A
?
L3
L2
L1
3 / PE
400 V, 50 Hz
■ Sikring svarende til kompressorydelsen (se tekniske data).
■ Lavtarif og spærring fra elforsyningsselskabet kan anvendes.
■ Ved anvendelse af lavtarif med spærring fra elforsyningsselskabet er en
parametrering ikke nødvendig. I spærretiden er kompressoren ude af drift.
■ Anbefalet netkabel:
type BW 121, BWS 121:
4 x 2,5 mm2
type BW 129, BWS 129:
4 x 4,0 mm2
type BW 145, BWS 145:
4 x 6,0 mm2
Netforsyning med spærring fra elforsyningsselskabet
Spærring fra elforsyningsselskabet uden strømadskillelse på opstillingsstedet
Servicevejledning varmepumperegulering Vitotronic 200
Bemærk
Overhold de tekniske tilslutningsbetingelser fra det pågældende elforsyningsselskab.
5728 050 DK
Signalet til spærring fra elforsyningsselskabet tilsluttes direkte i varmepumpereguleringen. Ved aktiv spærring fra
elforsyningsselskabet frakobles begge
kompressorer (type BW/BWS) „hårdt”.
Med parameteren „Trin elforsyn.spærre” indstilles det, om og på
hvilket trin gennemstrømningsvarmeren
til kedelvand (på opstillingsstedet) fortsat er i drift under spærringen.
93
Montage
Nettilslutning kompressor (400 V~)
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
Et-trins (type BW)
X3.7
A
X3.6
B
3
5
≈
3
kWh
E
3/N
4
4
3
kWh
D
C
3/N
F
H
4
G
4
Illustration uden sikringer og uden HFI-relæ.
E Rundstyringsmodtager (kontakt
åbnet: spærring aktiv)
F Sikring rundstyringsmodtager
G TNC-system forsyning
H Lavtariftæller
5728 050 DK
A Varmepumperegulering (tilslutning
på rangerprintplade)
B Gennemstrømningsvarmer (tilbehør)
C Kompressor (type BW)
D Højtariftæller
94
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
To-trins (type BW + BWS)
X3.7
A
X3.6
B
5
≈
3
4
kWh
D
4
4
3
kWh
3/N
K
Montage
3
C
E
3/N
F
H
4
G
4
Vist uden sikringer og uden HFI-relæ.
E Rundstyringsmodtager (kontakt
åbnet: spærring aktiv)
F Sikring rundstyringsmodtager
G TNC-system forsyning
H Lavtariftæller
K Kompressor varmepumpe 2. trin
(type BWS)
5728 050 DK
A Varmepumperegulering (tilslutning
på rangerprintplade)
B Gennemstrømningsvarmer (på
opstillingsstedet)
C Kompressor varmepumpe 1. trin
(type BW)
D Højtariftæller
95
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
Spærring fra elforsyningsselskabet med strømadskillelse på opstillingsstedet
Signalet for spærring fra elforsyningsselskabet tilsluttes på relæet til lavtarif-netforsyning på opstillingsstedet og i varmepumpereguleringen (type BW). Ved
aktiv spærring fra elforsyningsselskabet
frakobles begge kompressorer (type
BW + BWS) og gennemstrømningsvarmeren til kedelvand (på opstillingsstedet) „hårdt”.
Bemærk
Overhold de tekniske tilslutningsbetingelser fra det pågældende elforsyningsselskab.
Et-trins (type BW)
X3.7
X3.6
A
C
B
D
3
4
5
E
≈
3
3
kWh
kWh
3/N
F
3/N
G
4
H
4
4
K
A Varmepumperegulering (tilslutning
på rangerprintplade)
96
B Gennemstrømningsvarmer (på
opstillingsstedet)
5728 050 DK
Illustration uden sikringer og uden HFI-relæ.
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
C
D
E
F
G Rundstyringsmodtager (kontakt
åbnet: spærring aktiv) med sikring
H Lavtariftæller
K TNC-system forsyning
Kompressor (type BW)
Nettilslutning regulering
Hovedafbryder
Højtariftæller
To-trins (type BW + BWS)
X3.7
X3.6
C
B
D
L
Montage
A
3
4
5
4
E
≈
3
3
kWh
kWh
3/N
4
3/N
F
G
H
4
4
K
5728 050 DK
Vist uden sikringer og uden HFI-relæ.
A Varmepumperegulering (tilslutning
på rangerprintplade)
B Gennemstrømningsvarmer (på
opstillingsstedet)
C Kompressor varmepumpe 1. trin
(type BW)
D Nettilslutning regulering
E Hovedafbryder
F Højtariftæller
G Rundstyringsmodtager (kontakt
åbnet: spærring aktiv) med sikring
H Lavtariftæller
K TNC-system forsyning
L Kompressor varmepumpe 2. trin
(type BWS)
97
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
Faseafbryder
Faseafbryderen anvendes til overvågning af kompressorens netforsyning.
Følgende netafvigelser (såfremt indstilleligt) er tilladt i leveringstilstanden:
Over-/underspænding
Faseasymmetri
Tilkoblingsforsinkelse
15 %
15 %
4 sek.
Når værdierne igen befinder sig inden for
toleranceområdet, indkobler faseafbryderen automatisk nettet igen.
Hvis relæet er udløst, skal årsagen findes og fejlen udbedres. Det er ikke nødvendigt at resette eller tilbagestille
relæet.
Hvis disse toleranceområder overskrides, slår faseafbryderen fra (brydekontakt åben).
Type 1
A
B
20
<>U
Ph
Asy
15
%
5
6
C
t
Asy
%
2
10
<>U
4
Rel
H
G
F
E
E
F
12
G
H
0.1
12
11
D
14
D
L3
L2
L1
A2
A1
98
A
B
C
D
Over-/underspænding i %
Faseasymmetri i %
Tilkoblingsforsinkelse i sek.
Anvendt kontakt i sikkerhedskæden
(sluttekontakt)
Driftskontrollampe („Rel”)
Fejlmelding fasesvigt/faserækkefølge („Ph”)
Fejlmelding asymmetri („Asy”)
Fejlmelding over-/underspænding
(„<>U”)
Forklaring til lysdioderne
■ LED „Rel” lyser grønt:
Alle spændingsstyrker og drejefelt
(højredrejende) er i orden.
■ LED „Ph” lyser rødt:
Relæet har udløst, drejefeltet er venstredrejende.
■ Alle LED'er slukket:
En eller flere faser mangler.
■ LED „<>U” lyser rødt:
Forkert spænding på en/flere faser.
■ LED „Asy” lyser rødt:
Asymmetri på en/flere faser.
5728 050 DK
10
Montageforløb
Nettilslutning (fortsat)
Type 2
L1 L2 L3
L1
A
B
L1
L3
L1
L2
L2
L2
L3
L1
L2
L3
Forklaring til lysdioderne
A Spænding „U”:
Lyser grønt, såfremt spænding foreligger.
B Relæ „R”:
Lyser gult, hvis faserækkefølgen er
korrekt.
Lyser ikke, hvis faserækkefølgen er
forkert.
Montage
N 11 21
L3
12 14
22 24
Udførelse af tilslutning til stik X3.8/X3.9
5728 050 DK
Efter nettilslutningen skal en af følgende
komponenter tilsluttes stikkene X3.8 og
X3.9:
■ Pressostat primær kreds og/eller frostsikringskontrol
eller
■ "lusen" fra tilbehørssættet
99
Montageforløb
Lukning af varmepumpen
!
!
Bemærk
Montér varmepumpen lyd- og diffusionstæt.
Kontrollér, om de interne hydrauliske forbindelser er tætte.
Fare
Manglende jordforbindelse på
anlægskomponenterne kan i tilfælde af en elektrisk defekt medføre alvorlige kvæstelser på
grund af elektrisk strøm.
Montér jord-ledningen på frontpladen og sidepladen.
Bemærk
Sørg for, at døren til reguleringen
lukker tæt, så kondensatskader
og kraftig
støjudvikling undgåes.
2.
1.
5728 050 DK
1.
100
Montageforløb
Lukning af varmepumpen (fortsat)
4. 10x
6.
Montage
6.
5.
Kontrol af gennemføringstyllerne
Bemærk
Montér varmepumpen lyd- og diffusionstæt.
Kontrollér, om gennemføringstyllerne A ved rørgennemføringerne sidder korrekt.
Gennemføringstyllerne A skal
evt. tætnes med tape.
5728 050 DK
!
101
Montageforløb
Kontrol af gennemføringstyllerne (fortsat)
5728 050 DK
A
102
Første idrifttagning, inspektion, service
Arbejdstrin - første idrifttagning, inspektion og vedligeholdelse
For yderligere henvisninger til arbejdstrinene, se den anførte side
Arbejdstrin for første idrifttagning
Arbejdstrin for inspektion
Arbejdstrin for vedligeholdelse
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Åbning af varmepumpe.................................................. 104
2. Udarbejdelse af protokoller........................................... 104
•
•
3. Kontrol af kølekreds for utætheder............................... 104
4. Påfyldning og udluftning på primærsiden................... 105
5. Påfyldning og udluftning på sekundærsiden............... 105
6. Påfyldning og udluftning af solvarmekredsen............. 106
•
•
7. Kontrol af ekspansionsbeholdere og
primærkredsens/varmekredsens tryk.......................... 106
8. Idrifttagning af anlægget................................................ 106
•
•
9. Lukning af varmepumpen
10. Instruktion af brugeren.................................................. 115
5728 050 DK
Service
•
•
•
•
Side
103
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene
Åbning af varmepumpe
Fare
Berøring af spændingsførende
komponenter kan medføre alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk strøm.
Tilslutningsområderne (varmepumperegulering og nettilslutninger, se side 67) må ikke berøres.
Fare
I tilfælde af elektrisk defekt kan
manglende jordforbindelse på
komponenterne føre til farlige
kvæstelser på grund af elektrisk
strøm og til beskadigelse af komponenterne.
Genetablér altid alle jordforbindelserne.
!
Bemærk
For at undgå skader på varmepumpen skal der gå min.
30 min. mellem opstillingen og
idrifttagningen af varmepumpen.
Arbejder på kølekredsen må kun
udføres af en køleservicemontør.
1. Afmontér frontpladen i omvendt rækkefølge, se side 100.
2. Luk varmepumpen efter arbejdet er
afsluttet, se side 100.
Vedr. idrifttagning af varmepumpen, se ligeledes betjeningsvejledningen.
Udarbejdelse af protokoller
De måleværdier, der måles i forbindelse
med den første idrifttagning, som er
beskrevet nedenfor, skal noteres i protokollerne fra side 128.
Kontrol af kølekreds for utætheder
1. Kontrollér bundpladen, armaturerne
og synlige lodninger for oliespor.
5728 050 DK
Bemærk
Oliespor betyder, at der er en lækage
i kølekredsen. Lad en køleservicemontør kontrollere varmepumpen.
2. Kontrollér varmepumpen indeni for
kølemiddellækager med et kølemiddel-lækageapparat eller lækagespray.
104
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Påfyldning og udluftning på primærsiden
!
Bemærk
For at undgå skader på pumpen
skal der påfyldes væske på den
primære kreds, inden strømmen
tilsluttes.
1. Kontrollér ekspansionsbeholderens
fortryk (se side 106).
2. Fyld Viessmann-jordslangevæske på
den primære kreds, og udluft den.
Bemærk
Kredsen skal være frostsikret ned til
–15 °C.
3. Kontrollér, om tilslutningerne er
tætte. Udskift defekte eller forskubbede pakninger.
Påfyldning og udluftning på sekundærsiden
Bemærk
For at undgå skader på pumpen
skal de elektriske komponenter
på døren til reguleringen beskyttes mod udløbende væsker.
1. Åbn eventuelle kontraventiler på
opstillingsstedet.
2. Kontrollér ekspansionsbeholderens
fortryk (se side 106).
3. Fyld væske på den sekundære kreds
(skylning), og udluft kredsen:
4.
!
Bemærk
Kontrollér fremløbs- og returtilslutningerne til varmepumpen i den sekundære kreds
for utætheder for at undgå
skader på varmepumpen.
I tilfælde af utæthed skal varmepumpen straks frakobles
og tømmes for vand, og det
skal kontrolleres, om pakringene sidder korrekt. Pakringe,
der er forskubbet, skal ubetinget udskiftes.
5728 050 DK
5. Kontrollér anlægstrykket, fyld evt.
vand på.
Min. anlægstryk: 0,8 bar
Tilladt driftstryk: 2,5 bar
105
Service
!
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Påfyldning og udluftning af solvarmekredsen
Fare
Overophedede kollektorflader og
overophedet solfangervæske
fører til forbrændinger og skader
på udstyret.
I forbindelse med arbejde på kollektorerne og på solvarmekredsen med solfangervæske skal
kollektorfladerne beskyttes mod
direkte sol.
2.
!
Bemærk
For at undgå skader på pumpen
skal solvarmekredsen udelukkende fyldes med Tyfocor
LS.
3. Udluft solvarmekredsen.
Min. anlægstryk: 1,7 bar
Tilladt driftstryk: 6 bar
1. Kontrollér fortrykket i ekspansionsbeholderen.
Kontrol af ekspansionsbeholdere og primærkredsens/varmekredsens tryk
Overhold planlægningsvejledningerne.
Planlægningsvejledning Vitocal
Idrifttagning af anlægget
Idrifttagningen (konfiguration, parametrering og funktionskontrol) kan udføres
med eller uden idrifttagningsassistent
(se følgende kapitel og den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200).
Bemærk
Parametreringens udførelse og omfang
afhænger af varmepumpetypen, det
valgte anlægsskema og det tilsluttede tilbehør.
Idrifttagning med idrifttagningsassistent
!
Bemærk
En fejlbetjening på „kodningsniveau 1” kan medføre skader på
varmepumpen og varmeanlægget.
5728 050 DK
Idrifttagningsassistenten guider automatisk igennem alle menuerne, i hvilke der
skal foretages indstillinger. Under idrifttagningen er „kodningsniveau 1” automatisk indstillet.
106
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Garantien dækker ikke, hvis
anvisningerne i den separate servicevejledning til varmepumpereguleringen Vitotronic 200 ikke
overholdes.
Slå netafbryderen på varmepumpereguleringen til.
■ Forespørgslen „Start idrifttagning?” vises automatisk i forbindelse
med den første idrifttagning.
Bemærk
Idrifttagningsassistenten kan også
startes manuelt:
Hold
trykket ind, når varmepumpereguleringen slåes til (procesbjælke
synlig).
■ Ved den første idrifttagning vises
begreberne på tysk:
Sprache
Deutsch
Cesky
Dansk
English
Wählen mit
Ø
DE ç
CZ
DK
GB
5728 050 DK
Service
■ I forbindelse med den manuelle aktivering af visse komponenter under
idrifttagningen vises der nogle meldinger på varmepumpereguleringen. Der
er ikke tale om fejlfunktioner på udstyret.
107
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Sprog
indstilles
OK
OK
Dato/klokkeslæt
indstilles
OK
Dato
indstilles
Klokkeslæt
indstilles
OK
NEJ
Start idrifttagning?
JA
Kodningsniveau 1
OK
Temperaturfølere
Signalindgange
OK
Signalindgange
vises
Aktuatortest
udføres
OK
Funktion
vælges
Deltagercheck
udføres
OK
Funktionskontrol
startes
OK
Reguleringsdrift
5728 050 DK
Idrifttagning afsluttet
Følerværdier
vises
OK
Deltagercheck LON
Parametre
indstilles
OK
OK
Aktuatortest
Funktionskontrol
OK
Parametergruppe
vælges
108
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Idrifttagning uden idrifttagningsassistent
Aktivering af servicemenu
Servicemenuen kan aktiveres fra alle
menuerne.
Tryk på OK + å samtidigt i ca. 4 sek.
Deaktivering af servicemenu
Servicemenuen forbliver aktiv, indtil den
deaktiveres med „Afslut service?” eller
der ikke fortages indtastninger i 30 min.
Indstilling af parametre ved hjælp af
eksemplet „Anlægsskema”
Inden parameteren kan indstilles, skal
der først vælges en parametergruppe og
derefter en parameter.
Alle parametre vises i klartekst. Hver
parameter har endvidere sin egen parameterkode.
3. Vælg parametergruppe: „Anlægsdefinition”
4. Vælg parameter: „Anlægsskema
7000”
5. Indstil anlægsskema: „6”
Alternativ, såfremt servicemenuen allerede var aktiveret:
Udvidet menu:
1. å
2. „Service”
3. Vælg „Kodningsniveau 1”.
4. Vælg parametergruppe: „Anlægsdefinition”
5. Vælg parameter: „Anlægsskema”
6. Bekræft parameterkode: „7000”
7. Indstil anlægsskema: „6”
Nødvendige parametre til komponenter tilsluttet på opstillingsstedet
Servicemenu:
1. Tryk på OK + å samtidigt i ca.
4 sek.
2. Vælg „Kodningsniveau 1”.
Detaljerede oplysninger vedr.
parametrene
Servicevejledning varmepumperegulering Vitotronic 200
5728 050 DK
Pumpe/komponent
Sekundær pumpe (ved
varmekreds A1 uden
kedelvandsbufferbeholder ingen yderligere varmekredspumpe nødvendig)
Varmekredspumpe A1 (i
forbindelse med kedelvandsbufferbeholder
som supplement til den
sekundære pumpe)
Service
Pumper og øvrige komponenter
Parameter
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
Indstilling
„1” til „11”
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
Med varmekreds A1 (til varmekreds uden blandeventil
A1)
109
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Pumpe/komponent
Varmekredspumpe og
blandeventil M2
Parameter
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
Varmekredspumpe og
„Anlægsdefinition” Ó
blandeventil M3 (regule- „Anlægsskema 7000”
ring via udbygningssæt til
en varmekreds med
blandeventil)
Beholderladepumpe
Brugsvandsopvarmning
med beholderladesystem:
■ Beholderpumpe
■ 2-vejs-afspærringsventil
Brugsvandscirkulationspumpe
Beholderladepumpe
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
„Intern hydraulik” Ó „Frigivelse 3-vejs-zoneventil
opvarmning/VV 730D”
„Ekst. varmeforsyner” Ó
„Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvand
7B0D”
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
Udvidet menu:
„Tidsprogr. cirkulation”
„Ekst. varmeforsyner” Ó
Indstilling
Med varmekreds M2 (til varmekreds med blandeventil M2)
Med varmekreds M3 (til varmekreds med blandeventil
M3)
Bemærk
Indstil drejeknappen S1 i
udbygningssættet på „2” (se
montagevejledningen til
udbygningssættet).
Med brugsvandsopvarmning
„0”
„1”
Med brugsvandsopvarmning
Indstil tidsprogrammet
„1”
„Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00”
„Ekst. varmeforsyner” Ó „1”
5728 050 DK
Solvarmeanlæg
„Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning 7B0D”
„Solvarme” Ó
■ „1” (med Vitosolic 100)
■ „2” (med Vitosolic 200)
„Type solvarmeregulering 7A00”
110
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Pumpe/komponent
Fjernbetjening (f.eks.
Vitotrol 200A)
Vitocom 100
Ekstern udbygning H1
Parameter
„Varmekreds 1” Ó
„Fjernbetjening 2003”
eller
„Varmekreds 2” Ó
„Fjernbetjening 3003”
eller
„Varmekreds 3” Ó
„Fjernbetjening 4003”
Indstilling
„1”
„Anlægsdefinition” Ó
„Vitocom 100 7017”
„Anlægsdefinition” Ó
„Ekstern udbygning
7010”
„1”
Bemærk
Indstil koden på Vitotrol
200A til varmekredstilordning:
H1 til varmekreds A1
H2 til varmekreds M2
H3 til varmekreds M3
(se montagevejledning
Vitotrol 200A)
„1”
Bemærk
Vedr. parametre til eksterne
funktioner, se separat
tabel.
2-trins varmepumpe
„1”
Værdi i henhold til varmepumpen i 2. trins nominelle
varmeydelse, se typeskilt
111
Service
Indstilling
5728 050 DK
Parameter
Kompressor 2:
■ „Frigivelse kompressor 5100”
■ „Ydelse kompressortrin 2 5130”
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Eksterne funktioner
Eksterne funktioner
Eksternt kald
Parameter
Evt. „Intern hydraulik” Ó
„Fremløbstemperatur ved
eksternt kald 730C”
Ekstern tilkobling af kompres- „Anlægsdefinition” Ó
sor, blandeventil på regule„Virkning eksternt kald til
ringsdrift eller ÅBEN
varmepumpe/varmekredse 7014”
„0” til „3”
„0” til „12”
„0” til „31”
„0” til „8”
„0” til „31”
5728 050 DK
Ekstern omstilling af driftssta- „Anlægsdefinition” Ó
tus for forskellige anlægs„Anlægskomponenter ved
komponenter
ekst. omstilling 7011”
„Anlægsdefinition” Ó
„Driftsstatus ved ekstern
omstilling 7012”
„Anlægsdefinition” Ó
„Varighed for den eksterne
omstilling 7013”
Ekstern spærring af kompres- „Anlægsdefinition” Ó
sor og pumper
„Virkning ekstern spærring til pumper/kompressor 701A”
Ekstern spærring af kompres- „Anlægsdefinition” Ó
sor, blandeventil på regule„Virkning ekstern spærringsdrift eller LUKKET
ring til varmepumpe/varmekredse 7015”
„Anlægsdefinition” Ó
„Virkning ekstern spærring til pumper/kompressor 701A”
Kombinationsfejlmelding
Ingen parametrering påkrævet.
Indstilling
Nominel fremløbstemperatur ved eksternt kald
„0” til „7”
(Bemærk parameter
„Fremløbstemperatur ved eksternt kald
730C”)
„0” til „10”
112
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Kølefunktion
Parametre til kølefunktion
„Køling” Ó
„Kølefunktion 7100”
„Køling” Ó
„Kølekreds 7101”
Indstilling
■ „0” (ingen køling)
■ „2” („natural cooling” på kølekreds uden blandeventil)
■ „3” („natural cooling” på kølekreds med blandeventil)
■ „4” („active cooling”)
■ „1” (varmekreds A1)
■ „2” (varmekreds M2)
■ „3” (varmekreds M3)
■ „4” (separat kølekreds)
Gennemstrømningsvarmer
Indstilling
„1”
„1”
■ „1” for 3 kW
■ „2” for 6 kW
■ „3” for 9 kW
„1”
Service
Parametre for
gennemstrømningsvarmer
„Elektr. tilskudsvarme” Ó
„Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand
7900”
evt. „Elektr. tilskudsvarme” Ó
„Frigivelse gen.str.varmer til kedelvand til
rumopv. 7902”
„Elektr. tilskudsvarme” Ó
„Ydelse for gen.str.v. til kedelvand v. elselsk.spærr. 790A”
evt. „Varmtvand” Ó
„Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning 6015”
Ekstern varmeforsyner
Indstilling
„1”
„1”
5728 050 DK
Parametre for ekstern varmeforsyner
„Ekst. varmeforsyner” Ó
„Frigivelse ekstern varmeforsyner 7B00”
Med beholderladepumpe:
„Ekst. varmeforsyner” Ó
„Frigivelse tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning 6014”
113
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Svømmebassinopvarmning
Parametre for svømmebassinopvarmning
„Anlægsdefinition” Ó
„Ekstern udbygning 7010”
„Anlægsdefinition” Ó
„Svømmebassin 7008”
Indstilling
„1”
„1”
Varmepumpekaskade
Kaskade via ekstern udbygning H1
Parameter
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
„Anlægsdefinition” Ó
„Ekstern udbygning 7010”
„Anlægsdefinition” Ó
„Kaskadestyring 700A”
„Anlægsdefinition” Ó
„Antal følge-varmepumper i
kaskade 5735”
„Anlægsdefinition” Ó
„Ydelse følge-varmepumpe
700B”
„Anlægsdefinition” Ó
„Anvendelse varmepumpe i
kaskade 700C”
„Anlægsdefinition” Ó
„Fremløbstemperatur ved eksternt kald 730C”
Indstilling
Styreenhed
Følge-varmepumpe
„0” til „10”
„11”
„1”
„0”
„1”
„0”
„1” til „3”
–
„0” til „255”
–
„0” til „3”
–
–
„0” til „700”
(≙ 0 til 70 °C)
Kaskade via LON:
„Anlægsdefinition” Ó
„Anlægsskema 7000”
„Anlægsdefinition” Ó
„Kaskadestyring 700A”
114
Indstilling
Styreenhed
Følge-varmepumpe
„0” til „10”
„11”
„2”
„0”
5728 050 DK
Parameter
Første idrifttagning, inspektion, service
Yderligere oplysninger om arbejdstrinene (fortsat)
Parameter
Styreenhed
„Anlægsdefinition” Ó
„Antal følge-varmepumper i
kaskade 5735”
„Anlægsdefinition” Ó
„Ydelse følge-varmepumpe
700B”
„Anlægsdefinition” Ó
„Anvendelse varmepumpe i
kaskade 700C”
„Anlægsdefinition” Ó
„Fremløbstemperatur ved eksternt kald 730C”
„Kommunikation” Ó
„Varmepumpenummer i
kaskade (LON) 5707”
„Kommunikation” Ó
„Frigivelse kommunikationsmodul LON 7710”
„Kommunikation” Ó
„LON deltagernummer 7777”
„Kommunikation” Ó
„LON anlægsnummer 7798”
„Kommunikation” Ó
„LON fejlmanager 7779”
Indstilling
Følge-varmepumpe
„1” til „4”
–
„0” til „255”
–
„0” til „31”
„0” til „31”
–
„0” til „700” (≙ 0 til
70 °C)
–
„1” til „4” (entydig)
–
„1”
„1” til „99” (entydig)
„1” til „99” (entydig)
„1” til „5” „1” til „5” (som styreenhed)
„1” til „99” (entydig)
„1” til „99” (entydig)
Service
Indstillingen af de ekstra parametre til
varmepumpekaskaden foretages af den
certificerede varmepumpeinstallatør
under idrifttagningen.
Instruktion af brugeren
5728 050 DK
Installatøren af anlægget skal sørge for
at give brugeren et eksemplar af betjeningsvejledningen og instruere vedkommende i betjeningen af anlægget.
115
Udbedring af fejl
Reparation
Oversigter over interne komponenter
U
A BCDE
F
F
G
T
S
R
Q
P
O
N
H
M
L
K
116
M Tømningshane på primærsiden
N Tørrefilter
O Returtemperaturføler primær kreds
(brineudgang varmepumpe)
P Temperaturføler varmgas
Q Schrader-ventil højtryk
R Lavtryksføler elektronisk ekspansionsventil (EEV)
S Sikkerheds-højtryksafbryder
T Schrader-ventil lavtryk
U Fordamper
5728 050 DK
A Fremløbsføler primær kreds (brineindgang varmepumpe)
B Temperaturføler sugegas
C Kondensator
D Højtryksføler elektronisk ekspansionsventil (EEV)
E Fremløbsføler sekundær kreds
F Kompressor
G Returtemperaturføler sekundær
kreds
H Tømningshane på sekundærsiden
K Inspektionsglas
L Elektronisk ekspansionsventil
(EEV)
Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Tømning af varmepumpen på primær-/sekundærsiden
1. Luk KFR-hanen på opstillingsstedet.
2. Tøm varmepumpen med tømningshanen på primærsiden/sekundærsiden (se side 116).
Kontrol af følere
Tilslutning af følerne på regulator- og
følerprintplade.
Vedr. følernes placering i varmepumpen, se illustration side 116.
Temperaturfølere type Ni 500
Måleelement: „Ni 500”
■ Udeføler (F0)
■ Fremløbsføler varmekreds M2 (F12)
■ Fremløbsføler separat kølekreds
■ Rumfølere
640
600
560
520
Modstand i
480
440
40
60
5728 050 DK
Service
400
20
-40 -20
0
Temperatur i °C
117
Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Temperaturfølere type Pt 500
860
780
Modstand i
700
620
Måleelement „Pt 500”
■ Fremløbsføler anlæg (F13)
■ Buffertemperaturføler (F4)
■ Beholderføler (F6)
■ Fremløbs-/returtemperaturføler
sekundær kreds (F8/F9)
■ Alle følere i varmepumpen
■ Kedeltemperaturføler ekstern varmeforsyner
540
460
-20 20 60 100 140 180
Temperatur i °C
Kontrol af sikring
Sikringernes placering:
■ Sikringen F1 befinder sig på rangerprintpladen.
■ Sikringen F3 befinder sig på grundprintpladen.
Sikring F1 og F3:
■ T6,3 A, 250 V~
■ Maks. tabseffekt ≤ 2,5 W
Fare
Berøring af spændingsførende
komponenter kan medføre alvorlige kvæstelser på grund af elektrisk strøm.
Ved arbejde på varmepumpen er
det vigtigt, at belastningsstrømkredsen også afbrydes fra
strømmen, så den er spændingsfri.
Belastningsstrømkredsen er
ikke spændingsfri, selv om sikringerne fjernes.
Varmepumpe støjer
■ Sokkelplader ikke monteret: se
side 101, trin 5.
■ Afstand mellem sokkelplade og gulv
for stor.
5728 050 DK
Mulige årsager:
■ Transportsikring ikke fjernet eller ikke
fastgjort til grundrammen: se side 57.
■ Dør til regulering ikke helt lukket: se
side 101.
118
Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Afmontering af varmepumpemodul
!
Bemærk
Undgå beskadigelse af varmepumpen.
3.
Oversiden, frontpladen og sidevæggene må ikke belastes.
U/V/W
[{{]
1.
aYH
2.
Service
4.
5728 050 DK
5. Tøm varmepumpen på primær- og
sekundærsiden (tømningshaner, se
side 116).
119
Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
7.
9.
A
6.
8.
!
Bemærk
Voldsom hældning af kompressoren i varmepumpen medfører
beskadigelse af varmepumpen.
Varmepumpemodulet må ikke
vippes mere end 45°.
5728 050 DK
Henvisning til trin 7.
Mærk stik- og skrueforbindelser, der
hører sammen.
Løsn alle elektriske forbindelser.
4x
120
Udbedring af fejl
Reparation (fortsat)
Henvisning til trin 9.
Til stabilisering af varmepumpemodulet
på rammen kan transportsikringen
skrues på (se side 57).
Montering af varmepumpemodul
Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.
!
Bemærk
Montér varmepumpen lyd- og diffusionstæt.
Kontrollér, om de interne og eksterne hydrauliske forbindelser er
tætte (se side 101).
5728 050 DK
Service
!
Bemærk
Sørg for, at døren til reguleringen
lukker tæt, så kondensatskader
og kraftig
støjudvikling undgåes.
121
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter
Henvisninger til bestilling af reservedele!
Angiv best.nr. og produktionsnr. (se
typeskiltet) samt enkeltkomponentens
positionsnummer (fra denne liste over
enkeltkomponenter).
Gængse dele kan fåes hos den lokale
specialforhandler.
A Typeskilt
Enkeltkomponenter til type BW, BWS, WW
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
122
Kompressor
Kondensator
Fordamper
Højtryksføler
Lavtryksføler
Afstandsskive
Elektronisk ekspansionsventil
(EEV)
Tørrefilter
Pressostat
Inspektionsglas
Fastgørelse kompressor
Omløber
Schraderventil
Tætningshætte
Rør, brine ud
Rør, kedelvandsretur/returløb
varmtvandsbeholder
Rør, kedelvandsfremløb/fremløb
varmtvandsbeholder
KM-rør, påfyldning
KM-rør, inspektionsglas ekspansionsventil
KM-rør, kondensator-tørrefilter
KM-rør, ekspansionsventil-fordamper
KM-rør, tørrefilter-inspektionsglas
KM-rør, fordamper-kompressor
KM-rør, kompressor-kondensator
Slange, DN40 med G1½
Slange, DN40 med G1½
Afstandsmuffe 5243-42a x 22
Bøjning 90°
Gummibuffer
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
219
220
725
Fjederisolatorsæt
Indskruelig del 35 x 1½
Pakning A 7 30 x 44 x 2 mm
Temperaturføler Pt 500
Sikringsfjeder
Følerholder lukket
Forbindelsesplade
Loddet ventil
Muffenippel
Påfyldnings-/tømningshane
Holder varmeveksler
Basis kølekonsol
Frontplade varmepumpemodul
Venstre kabinetside
Højre kabinetside
Kabinetoverdel foran
Kabinetoverdel bag
Underste kabinetplade
Bageste kabinetplade
Panel for/bag
Panel venstre/højre
Bundplade
Skinne
Skinne foroven for/bag
Skinne foroven højre/venstre
Dækplade regulering
Stilbart sokkelben
Hætte
Regulering elektronisk ekspansionsventil (EEV)
726 Transformator
735 Startmodstand
743 Hjælperelæ, 3-polet
5728 050 DK
001
002
003
004
005
006
007
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter (fortsat)
744 Hjælperelæ, 3-polet (ikke ved type
BW 145, BWS 145)
745 Termorelæ (kun ved type BW 145,
BWS 145)
746 Termorelæ (kun ved type BW 121,
BWS 121)
747 Printplader tilslutningsb. 230 V~
med kabeltræ
748 Styremodul
776 Termorelæ (kun ved type BW 129,
BWS 129)
777 Kompressorledning
778 Ledningssæt elektronisk ekspansionsventil (EEV)
779 Kabeltræ 230 V~
780 Kabeltræ pressostat
781 Kabeltræ lavspænding
782 Nettilslutningsledning
783 Nettilslutning
784 Kabeltræ elektronisk ekspansionsventil (EEV)
Yderligere enkeltkomponenter til type BW, WW
214
700
701
702
703
704
711
712
727
Påskrift Vitocal 300
Betjeningsdel
Printplade CU401 med dækplade
Printplade MB761 med dækplade
Printplade SA135 med dækplade
Kodningsstik
Grundramme CU401
Grundramme MB761
Betjeningsenhed
742
754
755
760
761
762
772
773
Faseovervågningsrelæ
Forbindelsesledning
Fladkabel
Stik MB761
Stik SA135
Stik CU401
Sikringsholder
G-sikring 6,3 A
112
121
126
131
Kabeltræ 230 V
Ledningssæt styremodul
Stikklemme
Ledningssæt elektronisk ekspansionsventil (EEV)
132 Kabeltræ højtryk
133 Kabeltræ lavtryk
134 Tilslutningsledning elektronisk ekspansionsventil (EEV)
135
137
139
300
301
302
303
305
306
Tilslutningsledning kompressor
Ledningsforskruninger
Ledningssæt jordforbindelse
Betjeningsvejledning
Montage-/servicevejledning
Lakstift, vitosilber
Spraylak, vitosilber
Fastgørelseselementer
Samleelementer
5728 050 DK
Yderligere enkeltkomponenter uden illustration til type BW, WW
103
104
105
110
Fladkabel 50-polet
Fladkabel 24-polet
Fladkabel 26-polet
Sikringsholder (T6,3 A)
111 Kabeltræ lavspænding
115 Hjælpekontakt
123
Service
Enkeltkomponenter uden illustration til type BW, BWS, WW
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter (fortsat)
5728 050 DK
122 Styremodul gennemstrømningsvarmer
123 Ledningssæt gennemstrømningsvarmer
124
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter (fortsat)
A
201 212 203 210
210
204
211 206
210
214 213
211
TO
220
CA
L
30
0
200
205
209
210
208
207
207
208
202
Service
VI
212
5728 050 DK
219
125
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter (fortsat)
025
025
014 012 013 033 034 035 026
018
004
028
033 005 036
034
023
024
026
032
031
035
033
034
038
039
003
039
002
006
011
029
040
041
032
031
015
035
001
016
038
014
037
012
013
033
034
035
031 017
032
009
033
008
022
010
034
035
020
027
021
007
019
5728 050 DK
042 043 030
126
Lister over enkeltkomponenter
Liste over enkeltkomponenter (fortsat)
703
704
701
702
747
783
711
727
712
700
745/
746/ 744 743
776
Service
748
742
725
735
5728 050 DK
726
127
Protokol
Protokol
Protokol over hydraulikparametrene
Indstillings- og måleværdier
Nominel
værdi
– 15
Første idrifttagning
Frostsikring (brinemedie)
°C
Kontrol af eksterne pumper i varmekredsene
Type pumpe
Trin på pumpe
Indstilling overstrømningsventil
Idrifttagning primær kreds
Fremløbstemperatur primær kreds
°C
Returtemperatur primær kreds
°C
Temperaturforskel ΔT:
Fremløbstemperatur sekundær kreds =
K
3 til 5
35 °C ved fremløbstemperatur primær
kreds = 10 °C
Fremløbstemperatur sekundær kreds =
K
2 til 4
35 °C ved fremløbstemperatur primær
kreds = 0 ℃
Kontrol blandeventiler, varmepumpe og beholderopvarmning
Måling foretaget under følgende betingelser:
Rumtemperatur
°C
Udetemperatur
°C
Temperatur „Beholdertemp. foroven”
Ja (±1 K)
konstant?
Fremløbstemperatur sekundær kreds
°C
stigende
fra
Temperaturforskel ΔT
„Fremløbstemp. sek.” / „Returtemp.
sek.”
til
6 til 8 K
Protokol over reguleringsparametrene
5728 050 DK
Beskrivelse af parametrene, se separat
servicevejledning varmepumperegulering Vitotronic 200.
128
Protokol
Protokol (fortsat)
Anlægsdefinition
Anlægsskema (se kapitel „Oversigt over
mulige anlægsskemaer”)
Temperaturforskel til beregning af
opvarmningsgrænsen
Temperaturforskel til beregning af kølegrænsen
Svømmebassin
Ekstern udbygning
Kaskadestyring
Antal følge-varmepumper i kaskade
Ydelse følge-varmepumpe
Anvendelse varmepumpe i kaskade
Anlægskomponenter ved ekstern omstilling
Driftsstatus ved ekstern omstilling
Virkning ekstern spærring til pumper/
kompressor
Varighed for den eksterne omstilling
Virkning eksternt kald til varmepumpe/
varmekredse
Virkning ekstern spærring til varmepumpe/varmekredse
Vitocom 100
Virkning ekstern spærring til pumper/
kompressor
Fælles fremløbsføler anlæg
Kompressor
Frigivelse kompressor
Ydelse kompressortrin
Leveringstilstand Første
idrifttagning
7000
2
7003
40 (≙ 4 K)
7004
40 (≙ 4 K)
7008
7010
700A
5735
700B
700C
7011
0
0
0
0
10 kW
0
0
7012
701A
2
0
7013
7014
8h
4
7015
4
7017
701A
0
0
701B
1
5000
5030
1
Nominel varmeydelse iht. typeskiltet
1
Nominel varmeydelse iht. typeskiltet
5100
5130
5728 050 DK
Frigivelse kompressor
Ydelse kompressortrin 2
Kode
Service
Parameter
129
Protokol
Protokol (fortsat)
Parameter
Leveringstilstand Første
idrifttagning
7B00
7B01
0
1
7B02
100 (≙ 10 ℃)
7B0D
0
6000
6005
6006
6007
6008
500 (≙ 50 ℃)
100 (≙ 10 °C)
600 (≙ 60 °C)
70 (≙ 7 K)
100 (≙ 10 K)
6009
0
600A
0
600C
600E
600 (≙ 60 °C)
0
6014
0
6015
1
6016
0
6017
1
6020
Må ikke ændres!
7A00
0
5728 050 DK
Ekst. varmeforsyner
Frigivelse ekstern varmeforsyner
Prioritet ekst. v.forsyner/gen.str.varmer til
kedelvand
Bivalent temperatur ekstern varmeforsyner
Frigivelse ekstern v.forsyner til varmtvandsopvarmning
Varmtvand
Nominel varmtvandstemperatur
Min. varmtvandstemperatur
Maks. varmtvandstemperatur
Hysterese VV-temperatur varmepumpe
Hysterese VV-temperatur gennemstr.varmer til kedelv.
Tilkoblingsoptimering til varmtvandsopvarmning
Frakoblingsoptimering til varmtvandsopvarmning
Nominel varmtvandstemperatur 2
Temperaturføler forneden i varmtvandsbeholderen
Frigivelse tilskudsvarme til varmtvandsopvarmning
Frigivelse el-opvarmning til varmtvandsopvarmning
Prioritering varmtvands-opv. ved kombibeholder
Tilkoblingsforsøg for VV efter højtryksfrakobling
Driftsform beholderladepumpe
Solvarme
Type solvarmeregulering
Kode
130
Protokol
Protokol (fortsat)
5728 050 DK
Elektrisk tilskudsvarme
Frigivelse gennem-str.varmer til kedelvand
Frigivelse gen.str.varmer til kedelvand til
rumopv.
Maks. ydelse gen.str.varmer til kedelvand
Ydelse for gen.str.v. til kedelvand v.
elselsk.-spærr.
Bivalent temperatur gen.str.v. til kedelvand
Intern hydraulik
Varmepumpe til bygningsudtørring
Tidsprogram til gulvtørring
Nominel fremløbstemperatur eksternt
kald
Driftsform primær pumpe
Driftsform sekundær pumpe
Kedelvandsbufferbeholder
Frigivelse bufferbeholder/hydraulisk weiche
Temperatur i driftsstatus konstant for bufferbeholder
Hysterese temperatur opvarmning bufferbeholder
Maks. temperatur bufferbeholder
Temp.grænse driftsstatus konstant for
bufferbeholder
Varmekreds 1
Rumtemperatur Normal
Rumtemperatur Sænket
Fjernbetjening
Varmekurve hældning
Niveau-varmekurve
Påvirkning rumtemperaturstyring
Rumtemperaturstyring
Maks. fremløbstemperatur varmekreds
Rumtemperatur i partydrift
Kode
Leveringstilstand Første
idrifttagning
7900
0
7902
1
7907
3
790A
0
790B
100 (≙ 10 ℃)
7300
7303
730C
0
0
500 (≙ 50 °C)
7320
7340
Må ikke ændres!
Må ikke ændres!
7200
0
7202
500 (≙ 50 °C)
7203
50 (≙ 5 K)
7204
7208
600 (≙ 60 °C)
100 (≙ 10 ℃)
2000
2001
2003
2006
2007
200A
200B
200E
2022
200 (≙ 20 °C)
160 (≙ 16 ℃)
0
6 (≙ 0,6)
0 (≙ 0 K)
10
3
400 (≙ 40 °C)
200 (≙ 20 °C)
Service
Parameter
131
Protokol
Protokol (fortsat)
Parameter
Leveringstilstand Første
idrifttagning
3000
3001
3003
3006
3007
300A
300B
300E
3022
200 (≙ 20 °C)
200 (≙ 20 °C)
0
6 (≙ 0,6)
0 (≙ 0 K)
10
3
400 (≙ 40 °C)
160 (≙ 16 ℃)
4000
4001
4003
4006
4007
400A
400B
400E
4022
200 (≙ 20 °C)
200 (≙ 20 °C)
0
6 (≙ 0,6)
0 (≙ 0 K)
10
3
400 (≙ 40 °C)
160 (≙ 16 ℃)
7100
7101
7102
0
1
200 (≙ 20 ℃)
7103
7104
100 (≙ 10 ℃)
0
7110
7111
71FE
0 (≙ 0 K)
12 (≙1,2)
0
5728 050 DK
Varmekreds 2
Rumtemperatur Normal
Rumtemperatur Sænket
Fjernbetjening
Varmekurve hældning
Niveau-varmekurve
Påvirkning rumtemperaturstyring
Rumtemperaturstyring
Maks. fremløbstemperatur varmekreds
Rumtemperatur i partydrift
Varmekreds 3
Rumtemperatur Normal
Rumtemperatur Sænket
Fjernbetjening
Varmekurve hældning
Niveau-varmekurve
Påvirkning rumtemperaturstyring
Rumtemperaturstyring
Maks. fremløbstemperatur varmekreds
Rumtemperatur i partydrift
Køling
Kølefunktion
Kølekreds
Nominel rumtemperaturværdi separat
kølekreds
Min. fremløbstemperatur køling
Påvirkning rumtemperaturstyring kølekreds
Niveau kølekurve
Hældning kølekurve
Funktion Active Cooling
Kode
132
Protokol
Protokol (fortsat)
Parameter
Leveringstilstand Første
idrifttagning
7C00
1
7C01
7C02
7C03
7C04
7C05
7C06
3
5
7
10
5
7
5707
7710
7777
7779
7797
7798
779C
77FF
1
0
1
0
0
1
20 min
0
8800
0
5728 050 DK
Service
Klokkeslæt
Automatisk omstilling sommertid - vintertid
Start sommertid - måned
Start sommertid - uge
Start sommertid - dag
Start vintertid - måned
Start vintertid - uge
Start vintertid - dag
Kommunikation
Varmepumpenummer i kaskade
Frigivelse kommunikationsmodul LON
LON deltagernummer
LON fejlmanager
Udetemperatur
LON anlægsnummer
Interval for dataoverførsel via LON
Klokkeslæt via LON
Betjening
Spær betjening
Kode
133
Tekniske data
Tekniske data
Type BW, BWS
BW, BWS
Ydelsesdata iht. DIN EN 14511
(0/35 °C, 5 K spredning)
Nominel varmeydelse
Køleydelse
Elektrisk effektoptagelse
Ydelsestal ∊ (COP)
Ydelsesdata iht. DIN EN 255
(0/35 °C, 10 K spredning)
Nominel varmeydelse
Køleydelse
Elektrisk effektoptagelse
Ydelsestal ∊ (COP)
Brine (primærkreds)
Indhold
Min. volumenstrøm (skal ubetinget
overholdes)
Gennemstrømningsmodstand
Maks. fremløbstemperatur
Min. fremløbstemperatur
Kedelvand (sekundær kreds)
Indhold
Min. volumenstrøm (skal ubetinget
overholdes)
Gennemstrømningsmodstand
Maks. fremløbstemperatur
29
45
kW
kW
kW
21,2
17,0
4,48
4,73
28,8
23,3
5,96
4,83
42,8
34,2
9,28
4,6
kW
kW
kW
21,5
17,5
4,33
4,97
29,2
23,8
5,75
5,08
43,5
35,0
9,16
4,8
l
l/h
7,3
3300
9,1
4200
12,7
6500
90
25
–5
120
25
–5
200
25
–5
7,3
1900
9,1
2550
12,7
3700
30
60
48
60
60
60
21
29
45
28,1
23,7
4,73
5,94
37,1
31,4
6,2
6,0
58,9
48,9
10,7
5,5
mbar
°C
°C
l
l/h
mbar
°C
kW
kW
kW
5728 050 DK
Type WW
WW
Ydelsesdata iht. DIN EN 14511
(10/35 °C, 5 K spredning)
Nominel varmeydelse
Køleydelse
Elektrisk effektoptagelse
Ydelsestal ∊ (COP)
21
134
Tekniske data
Tekniske data (fortsat)
5728 050 DK
Type BW, BWS, WW
BW, BWS, WW
Mærkespænding kompressor varmepumpe 2. trin (type BWS)
Mærkestrøm kompressor
Startstrøm kompressor (med softstart)
Startstrøm kompressor ved blokeret rotor
Sikring kompressor
Mærkespænding regulering/elektronik
Sikring regulering/elektronik
Sikring regulering/elektronik
Mærkeeffekt regulering/elektronik
Maks. effektoptagelse regulering/
elektronik, varmepumpe 1. trin
(type BW, WW)
Maks. elektr. effektoptagelse regulering/elektronik, varmepumpe 2.
trin (type BWS)
Effektoptagelse regulering/elektronik 1. og 2. trin
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse
21
29
45
7,3
5200
9,1
7200
12,7
10600
200
25
-5
300
25
-5
440
25
-5
7,3
1900
9,1
2550
12,7
3700
mbar
°C
30
60
48
60
60
60
V
21
29
3/PE 400 V/50 Hz
l
l/h
mbar
°C
°C
l
l/h
45
A
A
16
<30
22
41
34
47
A
95
118
174
A
V
A
W
W
W
1xC20A
1xC25A
1xC40A
3-polet
3-polet
3-polet
1/N/PE 230 V/50 Hz
1xB16A
T 6,3 A /250 V
1000
1000
25
25
1000
25
20
20
20
45
45
45
I
IP 20
I
IP 20
I
IP 20
135
Service
WW
Brine (primærkreds)
Indhold
Min. volumenstrøm ved ca. 4 K
spredning (skal ubetinget overholdes)
Gennemstrømningsmodstand
Maks. indgangstemperatur
Min. indgangstemperatur
Kedelvand (sekundær kreds)
Indhold
Min. volumenstrøm (skal ubetinget
overholdes)
Gennemstrømningsmodstand
Maks. fremløbstemperatur
Tekniske data
Tekniske data (fortsat)
21
kg
Type
bar
bar
29
R 410 A
6,5
7,3
Scroll helhermetik
43
43
28
28
45
10,0
43
28
bar
bar
3
3
3
3
3
3
mm
mm
mm
1085
780
1074
1085
780
1074
1085
780
1074
G
G
2
2
2
2
2
2
kg
282
305
345
kg
dB(A)
277
42
300
44
340
44
5728 050 DK
BW, BWS, WW
Kølekreds
Kølemiddel
Påfyldningsmængde
Kompressor
Tilladt driftstryk på højtrykssiden
Tilladt driftstryk på lavtrykssiden
Tilladt driftstryk
Primær kreds
Sekundær kreds
Mål
Totallængde
Totalbredde
Totalhøjde
Tilslutninger
Primær frem- og returløb
Varmekredsfremløb og varmekredsreturløb
Vægt
Varmepumpe 1. trin (type BW,
WW)
Varmepumpe 2. trin (type BWS)
Lydtrykniveau ved 0/35 °C
(Måling i overensstemmelse med
DIN EN ISO 9614-2)
136
Bilag
Ordre til første idrifttagning af varmepumpen
Send venligst følgende ansøgning med vedlagt anlægsskema pr. fax til den pågældende Viessmann-filial.
Vi anmoder om, at der er en fagmand til stede ved idrifttagningen.
Anlægsdata:
Kunde
Opstillingssted
Sæt kryds:
Vedlagt hydraulikskema til anlægseksempel:
=
= Anlægseksempel 1
= Anlægseksempel 2
= Skitse til afvigende hydraulikskema
Varmekredse komplet installerede og fyldte
=
El-installation komplet udført
=
Hydrauliske ledninger komplet isolerede
=
Alle vinduer og udvendige døre tætte
=
Jordsonder/brønde og forbindelsesledninger komplet installerede
=
Komponenter til køledrift komplet installerede (option)
=
Ydelser, som bestilles hos Viessmann, faktureres iht. den aktuelle Viessmann prisliste.
5728 050 DK
By/dato
Underskrift
137
Service
Ønsket tidspunkt:
1. Dato
Klokkeslæt
2. Dato
Klokkeslæt
Attester
Overensstemmelseserklæring
Vi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklærer som eneste
ansvarlige, at produktet Vitocal 300-G, type BW, BWS, WW inkl. Vitotronic 200,
type WO1A opfylder følgende normer:
DIN 7003
DIN 8901
DIN 8975
DIN EN 50.090-2-2; 2007-11
DIN EN 55 014-1; 2007-06
DIN EN 55 014-2; 2009-06
DIN EN 55 022; 2008-05
DIN EN 60.335-2-40; 2006-11
DIN EN 60 335-1 med A1; 2007–02
DIN EN 61.000-3-2; 2006-10
DIN EN 61 000-3-3; 2009-06
DIN EN 61 000-3-11; 2001-04
DIN EN 61 000-3-11; 2005-09
DIN EN 62233 2008-11 (VDE 0700-366)
DIN EN 62233 Ber.1 2009-04
(VDE 0700-365)
EN 292/T1/T2
EN 294
EN 349
EN 378; 2008-05
BGR 500-kapitel 2.35
I henhold til bestemmelserne i følgende retningslinier mærkes dette produkt med
_:
2004/108/EF
97/23/EF
2006/42/EF
2006/95/EF
Oplysninger i henhold til direktiv for trykbærende udstyr (92/93/EF): kategori II,
modul A1
Ved den iht. "Småhusreglementet" påkrævede energetiske vurdering af varme- og
rumlufttekniske anlæg iht. DIN V 4701-10 kan der ved bestemmelsen af anlægsværdier for produktet Vitocal 300-G anvendes de værdier, som er beregnet ved typegodkendelseskontrollen (se planlægningsvejledningen).
Allendorf, den 15. juli 2010
Viessmann Werke GmbH&Co KG
5728 050 DK
ppa. Manfred Sommer
138
Stikordsregister
Stikordsregister
A
Afbryderanordninger..........................91
Afslut service....................................109
Aktivering, servicemenu...................109
Anlægseksempel.........................39, 45
Anlægsskema......................39, 45, 114
Anlægsskemaer
■ oversigt...........................................12
Anvendelse varmepumpe i
kaskade....................................114, 115
B
Beholder
■ med beholderladesystem...............32
Beholderladesystem..........................32
Brinepressostat..................................99
Bruger, instruktion............................115
Brugsvandsopvarmning.....................32
D
Dør til regulering..............................118
5728 050 DK
E
Eksterne funktioner..........................112
Ekstern udbygning...........................114
■ frigivelse.......................................114
Elektrisk installationsskema
■ brugsvandsopvarmning..................32
Elektrisk tilslutning.............................62
El-opvarmning....................................90
El-tilslutning
■ generelle henvisninger.....................7
■ varmepumperegulering...................70
El-tilslutninger
■ indføring af ledninger......................63
F
Faseafbryder......................................98
Fjernbetjening..................................111
Fremløbstemperatur
■ ved eksternt kald..................114, 115
Frigivelse
■ ekstern udbygning........................114
Følere...............................................116
Første idrifttagning...................104, 137
G
Gennemstrømningsvarmer til kedelvand...................................................90
Gulvvarmeanlæg................................74
H
Hydraulikparametre..........................128
Hydraulisk tilslutning..........................59
I
ID: 4605307_1006_01, type AWS.....39
ID: 4605308_1006_01, type AWS.....45
Idrifttagning......................................104
Idrifttagningsassistent......................106
Inspektion.........................................104
Instruktion af brugeren.....................115
Interne komponenter
■ oversigt.........................................116
K
Kaskade
■ antal følge-varmepumper.....114, 115
■ anvendelse varmepumpe.....114, 115
■ reguleringsalternativ.....................114
Kontrol
■ følere............................................117
■ sikring...........................................118
Kontrol af anlægstryk.......................106
Kontrol af ekspansionsbeholder.......106
Kontrol af følere...............................117
Kontrol af kølekreds for utætheder. .104
Kontrol af sikring..............................118
Kontrol af tryk...................................106
L
Lister over enkeltkomponenter.........122
Lydstyrke..........................................118
139
Stikordsregister
Stikordsregister (fortsat)
N
Nettilslutning......................................91
Ni 500...............................................117
Nødvendigt udstyr........................14, 32
O
Opstilling........................................7, 10
Opstillingsrum......................................7
Ordre til første idrifttagning..............137
Overensstemmelseserklæring.........138
Oversigt
■ følere............................................116
■ haner............................................116
■ hydrauliske tilslutninger..................59
■ interne komponenter.....................116
■ pumper.........................................116
Oversigt over hydrauliske tilslutninger59
P
Parameter
■ kølefunktion..................................113
Parametre
■ eksempel på indstilling.................109
■ eksterne funktioner.......................112
■ ekstern varmeforsyner..................113
■ gennemstrømningsvarmer............113
■ kaskade via H1.............................114
■ kaskade via LON..........................114
■ komponenter på opstillingsstedet. 109
■ protokol.........................................128
■ pumper.........................................109
■ svømmebassin.............................114
Pressostat primær kreds....................99
140
Primær kreds
■ påfyldning og udluftning................105
■ tilslutning.........................................59
■ type BW..........................................14
■ type WW.........................................15
Protokoller........................................128
■ reguleringsparametre...................128
Pt 500...............................................117
Pumper....................................109, 116
Påfyldning
■ på primærsiden.............................105
■ på sekundærsiden........................105
■ Solvarmekreds..............................106
R
Regulering..........................................62
Reguleringsparametre protokoller....128
Reparation.......................................116
Reparationer....................................104
Rumhøjde............................................7
Rumvolumen........................................8
S
Sekundær kreds
■ påfyldning og udluftning................105
■ tilslutning.........................................61
Servicemenu
■ aktivering......................................109
■ deaktivering..................................109
Solfangervæske...............................106
Solvarmekreds
■ påfyldning og udluftning................106
Spærring fra elforsyningsselskabet....93
Støj...................................................118
Svømmebassin..................................88
T
Termostat...........................................74
Tilslutninger........................................10
■ hydrauliske.....................................59
■ primær kreds..................................59
■ sekundær kreds..............................61
Tilslutninger på opstillingsstedet........10
5728 050 DK
M
Maksimaltemperaturbegrænsning.....74
Min. rumvolumen.................................8
Minimumafstande.................................8
Modstandskarakteristik på følere.....117
Montage...........................................101
Mål.....................................................10
Stikordsregister
Stikordsregister (fortsat)
Tilslutningsværdier
■ driftskomponenter.....................72, 76
Transportsikring.........................57, 118
Trefaseafbryder..................................98
Tætningsflader.................................101
Tømning, varmepumpens sekundærside..................................................117
Y
Ydelse
■ følge-varmepumpe...............114, 115
5728 050 DK
U
Udbygningssæt til varmekreds med
blandeventil................................75, 110
Udluftning
■ på primærsiden.............................105
■ på sekundærsiden........................105
■ Solvarmekreds..............................106
Udvidet menu...................................109
V
Varmepumpemodul
■ afmontering...................................119
■ montage........................................101
Varmepumpesikring.........................118
Varmepumpe støjer.........................118
Vedligeholdelse................................104
Vippevinkel...........................................7
Vitocom............................................111
Vægafstande........................................8
141
142
5728 050 DK
143
5728 050 DK
7424068
7424072
Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk
144
klorfrit bleget papir
Trykt på miljøvenligt,
7424067
7424074
Der tages forbehold for tekniske ændringer!
Produktionsnr.:
7424066
7424073
5728 050 DK
Gyldighedshenvisning