en analyse af den europæiske

Geografi
Årgang:
9. årgang
Lærer:
Jonas Albrekt Karmann (JK)
Mål for undervisningen:
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige
verden. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundets
udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og betragtningsmåder og give
dem indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.
Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af
geografisk kilder. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at
lære mere.
Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer, og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede.
Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i
forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.
Herudover tillægges følgende stor værdi
- at eleverne lærer at perspektivere deres opnåede viden
- at eleverne bliver fortrolige med de skriftlige afgangsprøver
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Undervisningen i geografi vil være præget af Klafkis teori om kategorial dannelse. Ifølge denne teori tilegner mennesker sig forståelse af faglige begreber gennem
arbejdet med karakteristiske eksempler på deres fremtræden og anvendelse (det eksemplariske princip). Eleverne er nødsaget til at have et grundlag, nogle faglige
begreber/teorier (det elementære), før det bliver muligt at beskrive og forstå omverdenen (det fundamentale). Med andre ord er man nødt til at have kundskaber før
man kan opnå viden.
Der vil i løbet af året blive arbejdet med følgende faglige områder:
Naturgenopretning, globaliseringen (symboliseret gennem temaerne; Real Madrid og Pres på Europa), geologi og mineraler, det geologiske kredsløb, menneskeskabte
katastrofer, Kina, klimaændringer, produktion og råstoffer (aluminium), analyse af et land.
Eleverne skal i løbet af året lave 4 geografirapporter. Disse skal afleveres skriftlig, skrevet ind på computer, og vil i høj gad tage udgangspunkt i arbejdet med
udvælgelse af oplysninger på Internettet
Efter jul vil eleverne hver måned lave en skriftlig prøve, lig dem de kan blive udtrukket i til den skriftlige afgangsprøve
Undervisningen tager udgangspunkt i følgende bøger: Geotoper 3, Tjek på geografi
Socialisering:
Følgende sociale mål for klassen
- at eleverne udviser respekt, forståelse og ansvar for klassen, kammeraterne, læreren og skolen
- at eleverne lærer at lytte til hinanden (specielt i klassediskussioner)
Status og evalueringsformer:
I undervisningen vil blive benyttet mindmap og begrebskort som evalueringsredskab. Herudover vil eleverne skulle udarbejde en række bundne opgaver indenfor
specifikke emner. Disse opgaver vil sammen med den daglige deltagelse i undervisningen ligeledes danne grundlag for evaluering af elevernes læringsproces.
IT i undervisningen:
IT i geografiundervisningen vil først og fremmest være præget af arbejdet med udvalgte hjemmesider. Eleverne vil bl.a. stifte bekendtskab med Google-Earth, GOstatistikken samt GEOTOPs hjemmeside. Herudover vil brugen af Smartboard installeret i skolens nye geografi lokale, blive integreret i undervisningen.
Dansk som andet sprog:
I arbejdet med tosprogede elever er der en række såvel fagbegreber som førfaglige ord som eleverne skal kunne efter forløbet. Der er bevidst lagt vægt på at også de
førfaglige ord i talesættes og forklares for eleverne.
Emne
Uge Mål for undervisningen
Trinmål
Dansk som
andetsprog
IT i
undervisningen
Evaluering
Naturgenopretning
3234
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
Faglige ord:
intensiv- og
ekstensiv
landbrug,
dyrkningsmetode,
svedjebrug,
naturgenopretning,
afvanding,
vandmiljøplan,
grundvand,
skovrejsning,
global
opvarmning
Geotopnet.dk
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver
(Geotoper 3 –
s. 4-10)
Globalisering
(Geotoper 3 10-17)
3537
Målet er at eleverne får en forståelse
for
- bliver bevidste om betydningen af de
ord, der bruges i miljødebatten
- får kendskab til den historiske
udvikling i naturudnyttelsen
- får indsigt i en økonomisk model til
vurdering af konsekvenser
- bliver bevidste om, at indgreb i
naturen kan være uoprettelige
- får indsigt i kemien bag okker og
kold forbrænding
- får kendskab til miljøvurderinger,
som baggrund for
beslutningsprocesser
- tager selvstændig stilling til, hvordan
hensyn til naturen kan fremmes
- bliver bevidste om risikoen for
miljøet, ved brug af gødning,
pesticider og andre kemikalier
- får kendskab til forskellen på intensiv
og ekstensiv dyrkning
- erkender sammenhængen mellem
dyrkningsmetode og
grundvandskvalitet
- får indsigt i målinger på vandkvalitet
- får kendskab til sammenhængen
mellem biomasse og drivhusgasser og
erkender, at globale problemer løses
ved lokale handlinger
Det er målet at eleverne
- opnår indsigt i hvilke faktorer der
spiller ind når multinationale selskaber
vælger at placere deres industrier.
- bliver fortrolige med
erhvervsfordeling i primære,
sekundære og tertiære erhverv
- bliver i stand til at tolke
demografiske parametre
- bliver bekendte med de følger den
øgede gloabalisering medfører, såvel
positive som negative
- lærer at tegne og aflæse forskellige
typer befolkningspyramider
- forklare landskabsdannelser i
Danmark og andre steder i verden
Internetsøgning
Førfaglige ord:
kredsløb,
pumpe, kvalitet,
friluftliv,
levevilkår,
turisme, økologi
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- analysere og forklare, hvordan og
hvorfor mennesker har bosat sig
forskellige steder på kloden
- anvende viden om
industrilokaliseringen til forståelse af
økonomiske sammenhænge i verden
og miljømæssige konsekvenser
- forstå sammenhængen mellem
urbanisering og befolkningsudvikling
Faglige ord:
Befolkningspyramider, Uog I-lande,
demografiskeog økonomiske
parametre,
globalisering,
push- og pull
faktorer,
industri,
lokaliseringsfaktorer, BNP,
BNI, primære-,
sekundære- og
Der arbejdes med
hjemmesiden
geotopnet.dk.
Herudover arbejdes
der med tal og
statistikker fra GOstatistikkens
hjemmeside
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver.
Inden
forløbet laves
et fælles
mindmap
over ordet
globalisering.
Efter forløbet
laves et nyt
Geologi og
mineraler
3841
(Geotoper 3 18-21)
Det
geologiske
kredsløb
(Geotoper 3 22-25)
4547
- lærer at kende forskel på I- og Ulande
- lærer at aflæse og tolke
demografiske og økonomiske
parametre
- tager selvstændig stilling til
indvandringen i Danmark
og deres konsekvenser i både i- og
ulande
- beskrive forskellige
befolkningsudviklinger ved overgang
fra en samfundsform til en anden,
herunder årsager til og konsekvenser
af en vigende, stagnerende og
voksende befolkning
- forholde sig til globalisering og
konsekvenser heraf
- vurdere internationale
sammenslutningers betydning for
Verdenssamfundet
tertiære erhverv
Det er målet at eleverne
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
Faglige ord:
pladetektonik,
råstoffer,
handelsalliancer,
foldebjerge
- formår at bruge deres viden fra
pladetektonik til at sige noget om
Grønlands omståen
- indser hvilke økonomiske og
lokalitetsmæssige faktorer der har
indflydelse for udvinding af råstoffer i
Grønland
- forstår de globale handelsalliancer
der før at det kan betale sig at
udvinde råstoffer i Grønland, fordi der
er mangel på råstoffer i Kina
Det er målet at eleverne
- kender til begreberne forvitring og
erosion
- formår at bruge deres viden fra og
vulkanisme i praksis
- stifter bekendtskab med forskellige
ledeblokke såsom forskellige porfyrer
og kinnediabas
- formår at bruge deres viden om
pladerande (konstruktive og
destruktive i beskæftigelsen med
dannelsen af Andesbjergene)
- gøre rede for hovedtræk af Jordens
tilblivelse, de grundlæggende
betingelser for liv og
naturvidenskabelige forestillinger om
Jordens og livets udvikling
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- forklare både pludselige og
langsigtede geologiske aktiviteter
forskellige steder på jordkloden
- kende til dannelsen af bjergarter
samt have kendskab til almindelige
forekommende bjergarter og mineraler
i Danmark
- sætte fordelingen af bjerge,
dybgrave, vulkaner og jordskælv i
forhold til teorien om pladetektonik
Førfaglige ord:
indtægter,
udgifter,
fortjeneste,
efterspørgsel,
produktion,
merchandise,
indvandring,
vækst, vilkår,
illegal
Førfaglige ord:
aflejret,
partikler,
sprække,
mineraler
Faglige ord:
forvitring,
erosion,
ledeblokke,
konstruktive-,
destruktive- og
bevarende
pladerande,
skjold- og
keglevulkaner,
sediment-,
omdannede- og
magmabjergarter
Førfaglige ord:
svingninger,
masser,
sorteret, variant
mindmap
hvor det
gerne skulle
vise sig at
eleverne har
udvidet deres
kendskab/
definition af
globalisering
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver
Menneskeskabte
katastrofer
4850
(Geotoper 3 –
s. 26-31)
Kina
(Geotoper 3 –
s. 32-39)
3-5
Det er målet at eleverne
- bliver bevidste om den betydning
skovrydning kan have for vandets
kredsløb
- bliver fortrolige med begreberne
sedimenter, floddale og deltaer
- bliver bevidste om virkningerne af
klimatiske svingninger i kombination
med et øget befolkningspres
Det er målet at eleverne
- opnår indsigt i, hvordan forældet
teknologi kan give miljøproblemer
- kan beskrive, hvordan politiske
forhold kan hæmme
informationsspredning og
problemløsninger
- kan sætte nationale miljøproblemer
ind i en international sammenhæng
- kan forklare, hvordan fysiske og
kemiske reaktioner kan påvirke miljøet
- bliver bevidste om begrebet
outsourcing
- opnår indsigt i hvordan international
handel kontrolleres
- stifter bekendtskab med begreberne
dumping og straftold
- opnår viden om Kinas politiske og
økonomiske udvikling
- stifter bekendtskab med nogle af
årsagerne til folkevandringen i Kina
- kan forklare hvorfor der opstår
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- kende til dannelse af overfladevand
og dets betydning for rent drikkevand i
andre dele af verden
- vurdere anvendelser af
naturgrundlaget i perspektivet for
bæredygtig udvikling og de
interessemodsætninger, der knytter
sig hertil
- beskrive vigtige forhold der har
indflydelse på vejr og klima – herunder
menneskelige aktiviteter, der kan
påvirke vejr og klima
- forstå, hvordan grænsedragning,
befolkningsminoriteter, adgang til vand
og andre ressourcer kan være årsag til
konflikter
- anvende viden om landskab, klima,
jordbund og vand til forståelse af de
forskellige måder, mennesker bor på
rundt i verden
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- anvende viden om erhverv og
økonomi til forståelse af levevilkår
forskellige steder i verden samt kende
begreberne primære, sekundære og
tertiære erhverv, begreberne
bruttonationalprodukt (BNP) og Human
Development Index (HDI)
- kende til muligheder for
beskæftigelse i vækstområder og
udkantsområder
- kende til betydningen af udvalgte
landes interkulturelle og
mellemmenneskelige relationer samt
betydningen af et lands eller regions
udvikling som turistmål
Faglige ord:
skovrydning,
vandets
kredsløb,
sediment,
floddal, delta,
befolkningspres,
overfladeafstrømning,
jordskred, tørke
Geotopnet.dk
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver
Internetsøgning
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver
Førfaglige ord:
fordampning,
vækst,
strømmer,
skråning,
aflejring,
sårbar,
græsgange, sult
Faglige ord:
outsourcing,
straftold,
dumping, sur
regn,
økonomiske
reformer,
migrationer,
industrialisering
Førfaglige ord:
udslip, pøl,
katastrofe,
forurening,
styre, boom,
velstand
Klimaændringer
(Geotoper 3 40-45)
6-9
problemer i forbindelse med
migrationen
- kan beskrive ændringerne i
arealudnyttelsen i Shanghai
- kan forklare hvordan Kinas
økonomiske udvikling påvirker det
globale klima
Det er målet at eleverne
- indser hvilken rolle de frosne poler
og Golfstrømmen har for det globale
vind- og vandkredsløb, og dermed
livet på jorden
- IKKE får et negativt skrækscenarie
at se frem til, men formår at forholde
sig kritisk i samfunddebatten om
styrkelsen af drivhuseffekten
- får et indblik i hvordan vi gennem
alle tider har haft istider, og dermed
en bevidsthed om at vi i øjeblikket
befinder os i en mellemistid
- formår at perspektivere deres viden
om global opvarmning til forskellige
steder på jorden (her Grønland og
Sibirien)
- får viden om sammenhængen
mellem global opvarmning og
drivhuseffekt
- oplever at klimaændringerne på
Jorden påvirker os alle
- får viden om havisens afsmeltninger
i Arktis
- bliver opmærksomme på store
samfundsmæssige og samtidige
klimamæssige forandringer i Arktis
- får viden om, at klimaændringerne
kan være et naturligt fænomen
- får viden om konsekvenser i naturen
af klimaændringer nu og tidligere
- forstår klimaændringernes betydning
for indbyggerne i Arktis
- kender til både fordele og ulemper i
forbindelse med klimaændringerne
- får kendskab til de globale
forandringer for natur og samfund,
som den globale opvarmning kan
medføre
- selvstændigt tager stilling til
klimapolitikken
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- anvende viden om klima og
klimasvingninger til forklaringer af vejr
og vejrændringer, fastlands- og
kystklima
- forholde sig til de miljømæssige
konsekvenser af samfundenes
forbrugsmønstre og udnyttelse af
naturgrundlag
Faglige ord:
globale vind- og
vandkredsløb,
drivhuseffekt,
global
opvarmning,
istid og
mellemistid,
klimaændringer,
gletsjer
Førfaglige ord:
afsmeltning,
isbræ, pagt, lun,
aflejring
Geotopnet.dk
ElevIntra
Multiple
choice test på
ElevIntra
Aluminium
1113
(Geotoper 3 –
s. 46-51)
Analyse af et
land
(Geotoper 3 –
s. 52-55)
1516
Det er målet at eleverne
- bliver bevidste om hvor vigtigt
aluminium er i det moderne samfund
- bliver bevidste om hvor stor en del
af jordskorpen der består af
aluminium
- får kendskab til hvordan aluminium
udvindes af bauxit og fremstilles
gennem elektrolytisk proces
- får indsigt i fysiske, kemiske og
tekniske processer i aluminiumsindustrien
- konfronteres med den miljø- og
ressourceproblemer, der knytter sig til
fremstillingens enkelte faser
- får indsigt i de generelle faktorer,
der har indflydelse på industriers
lokalisering
- erkender forskellen mellem de
teoretiske modeller og den mere
komplicerede virkelighed
- får viden om og erkender de
miljømæssige fordele ved
genanvendelse af aluminium og andre
råstoffer
- indser at fx skattelovgivning kan
være i direkte modstrid med
miljømæssige interesser.
Det er målet at eleverne
- formår at perspektivere deres viden
på et konkret land
- finde geografi relevante
problemstillinger
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- give eksempler og forklaringer på,
hvordan energiproduktion kan ske på
bæredygtig måde i forskellige dele af
verden
- kende til verdens energibalance og
forskellen mellem energiproduktion og
energiforbrug
I henhold til trinmålene i "Fælles mål"
skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber
og færdigheder, der sætter dem i
stand til at
- begrunde levevilkår og
problemstillinger i forskellige regioner
ved hjælp af geografiske kilder og
hjælpemidler
- analysere og begrunde aktuelle
naturfænomener og mulige
konsekvenser af menneskets
udnyttelse af naturgrundlaget gennem
arbejde med kort, data og egne
undersøgelser – herunder energi, vejr,
klima, naturkatastrofer, forbrug,
fødevareforsyning, bæredygtighed og
befolkningsforhold
- anvende viden om indsamling af
Faglige ord:
jordskorpe,
bauxit, alumina,
elektrolyse,
miljø, industri,
forvitring,
lokaliseringsfaktorer,
ekstrudering,
bæredygtighed
Eleverne
evalueres
gennem
diskussioner
og
udleverede
opgaver.
Førfaglige ord:
udvinding,
genanvendelse,
koncentration,
forarbejdning,
udnyttelse,
fabrikation
Internetsøgning
Eleverne
udarbejder en
rapport over
et land.
Denne
rapport
fungerer
samtidig som
evaluering
måleresultater og registreringer i
arbejdet med egne oplevelser,
iagttagelser og undersøgelser i naturog kulturlandskabet
- læse, forstå og vurdere informationer
i både trykte og digitale faglige tekster
- indsamle og bearbejde relevante
geografiske oplysninger gennem
elektroniske medier samt fremstille og
formidle grafiske afbildninger og
præsentationer
- kende og anvende relevante
geografiske benævnelser i samtale og
ved formidling af geografisk stof
Ret til ændringer forbeholdes