Fredag: TID FORENING HOLD INSTRUKTØR(ER

Referat fra skolebestyrelsesmøde
onsdag d. 20.08.14 kl. 19.00 – 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole
********************************************************************************
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Henrik M. Hunskjær, Tanja Pejstrup Sønderskov, Peter Lyhne Thygesen,
Tom Lønberg Damgaard, Pia Dyrlund Barksdale, Laila Forsom Jensen, Liselotte Døj
Medarbejderrepræsentanter: Trine Kjær, Kim Mose
Elevrepræsentanter: (2 personer) elevrepræsentanter endnu ikke valgt for dette skoleår og derfor
ikke tilstede.
Ledelsen: Carsten Hermannsen, Jens Jørn Porup
Afbud: ingen
Ikke fremmødt:
Referat skrevet med kursiv/fed
Jens Jørn bød velkommen til den nye bestyrelse. Efterfølgende overlod han ordet til Henrik Hunskjæ som også bød de nye bestyrelse velkommen.
Kort præsentation af den nye bestyrelse.
Skolestyrelsesvedtægten (Folkeskoleloven) § 42 stk. 5
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand ved simpelt flertal. + valg af næstformand
Henrik forestod valget. Henrik gav udtryk for sit kandidatur til formandsposten og blev enstemmigt
valgt og Pia Barksdale valgt som næstformand.
1. Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 18.06.14 - evt. bemærkninger (formanden)
Ad 1)
Godkendelsen foretaget af Henrik H., Kim M. og Jens Jørn Porup.. Begrundelsen ligger i, at de
er de eneste tilbage fra den forrige bestyrelse.
Henrik redegjorde for procedure vedr. udsendelse af dagsorden via mail og skoleporten.
2. Sager til beslutning
1) Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder (formanden)
Onsdag d. 20. august 2014 kl. 19.00 – 21.30
Mandag d. 6. oktober 2014 kl. 19.00 – 21.30
Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 – 21.30
Mandag d. 12. januar 2015 kl. 19.00 – 21.30
Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 – 21.30
Mandag d. 4. maj 2015 kl. 19.00 – 21.30
Onsdag d. 17. juni 2015 kl. 19.00 – 21.30
Ad 2.1)
Formanden omtalte kort hvorfor de overstående datoer til skolebestyrelsesmøder er foreslået.
Forslag godkendt. Bemærk venligst at onsdag d. 15 juni er rette til 17 rød skrift.
2) Forretningsorden – referater (se bilag) (formanden)
1
Skolestyrelsesvedtægten
Skolebestyrelsens forretningsorden
§ 1.
Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 2.
Formanden indkalder til møde i henhold til forretningsordenen.
§ 3.
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemme-berettigede medlemmer er til stede. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt
tilstede.
§ 4.
Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for
hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert
møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3.
Skolens leder eller dennes stedfortræder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol.
Stk. 4.
Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningens legalitet kunne tilføje protokollen
sin opfattelse.
Ad 2.2)
Forretningsorden gennemgået af formanden og Jens Jørn.
 Gudum skole udskrives
 afvikling af møder omtalt herunder dobbelt EVT grundet i, at elevrepræsentanter ikke
deltager i alt f.eks. personsager
 paragraf 8 - forslag om at medlemmer af bestyrelsen m.fl. får tilsendt referat som enhver
kan ”læse” og forstå indholdet af.
 drøftelse af om referatet er et beslutningsreferat eller også en lettere udvidet udgave. Bestyrelsen besluttede at referatet udarbejdes af referenten som et ”udvidet” beslutningsreferat.
 Jens Jørn udarbejder de drøftede sager og indarbejder dem i forretningsorden til næste
møde.
Ad 2.3)
3) Byløb i Lemvig, 27. august 2014 (HH)
Henrik omtalte skolens deltagelse i byløbet, udarbejdelser af løbstrøjer med skolensnavn, opfordring om deltagelse og i år deltager ca. 50 løbere.
3. Sager til drøftelse
1)
Ad 3.1)
Ingen sager til drøftelse og derfor intet at bemærke.
4. Sager til orientering
1) Udlevering og gennemgang af ”Håndbog for skolebestyrelsesmedlemmer” (JP)
Ad 4)
2






Jens Jørn udleverede håndborg skolebestyrelsesmedlemmer. Herefter referere Jens Jørn
kort om: paragraf 42. stk. 7 vedr. kommunalbestyrelsen beslutning om ikke at lade Sfo
ansatte være fast deltager i skolebestyrelsen
Omtalte endvidere skolebestyrelsen formelle kompetencer. Den gamle bestyrelse havde besluttet at revidere skolens principper, retningslinjer og politikker ift. den nye skolereform
– dette arbejde er endnu ikke foretaget men vil blive iværksat i denne bestyrelsesperiode
Omtalt blev også (se s. 31 – 39)., det professionelle bestyrelsesarbejde,
Kvalitetsrapport udarbejdes nu hvert andet år hvilket formanden udtrykket tilfredshed
med
Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart skal indføres senest i skoleåret 2016-2017
besluttet af kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen skal på et senere tidspunkt tage stilling til hvornår fra det implementeres på Nørre Nissum skole
Bogen er til ejendom og må gerne bruges flittigt – dette var ordrene.
Formanden gav efterfølgende udtryk for de muligheder skolebestyrelsen har for at få dennes
synspunkter implementeret i skolen via de drøftelser som gøres i bestyrelsen.
5. Tematiske emner
1) intet påsat
Ad 5)
intet at tilføje
6. Siden sidst – korte meddelelser fra
Ad 6)
Henrik omtalte ansættelse af fastansat lærer foretaget denne sommer - herunder procedure for i
hvilket omfang bestyrelsen deltager i ansættelser.
Formanden: spændt på den nye skolereform, vi forældre har en vigtig rolle i at få tingene til at
foregå så gnidningsfrit som muligt.
Elevrådet:
Medarbejderrepræsentanterne: Trine Kjær: spændende at blive integreret i et nyt samarbejde
med lærerne. Tiden spiller desværre et puds vedr. muligheden i at kunne mødes.
Kim Mose: de nye samarbejdsrelationer går godt, vi skal nok finde ud af at bruge hinandens
kompetencer. Ros til ledelsen om at være på forkant med det nye personale- arbejdsrum.
Vi er pt også optaget af lejrskole til Bornholm, Skagen og i uge 38 eller 39 kommer tjekkere på
besøg. Vi har et forældremøde i overbygningen den, 4. september. Overbygningsteamet har derfor et ønske om at bestyrelsen deltager. Lektiehjælp og faglig fordybelse, understøttende undervisnings er begreber som endnu ikke er integreret fuldtud i skolen. RARRT som skoleudviklingsforløb omtalt. Pia Barksdale - hvad tænker de ansatte herom? lidt stressende her og nu ellers
generelt en positiv skolestart udtrykte Kim Mose.
Skoleledelsen: Vi har været i en brydningstid ledelsesmæssigt, intra har været en prøve,
forskellig ringetider driller vældigt og den megen teknik giver ind imellem hovedbrud. Der er en
god stemning på skolen. Jens Jørn tilskynder skolebestyrelsen at komme med sager som ”driller”
så vi forsætter med at løse udfordringerne i al fordragelighed.
3
Fritidsdel: intet at bemærk
7. Eventuelt
Ad 7) Formanden lagde ud med at omtalte ”sager til opfølgning”. Kort drøftelse af skolebestyrelsen invitation til forældremøde i overbygningen d. 4. sept. og mellemtrin d. 16. sept. Henrik deltager d. 4. sept. Pia Barkdale mfl. deltager d. 16. sept.
Lotte Døj: i specialafdelingen har vi et ønske om at afholde temaaftner – Jens Jørn” skolen er
åben for jer”.
JP opfordre bestyrelsen til, at den næste gang drøfter forventninger til arbejdet i skolebestyrelsen.
Bestyrelsen gav opbakning hertil.
8. Personsager/elevsager:
Ad8) Jens Jørn omtalte sit sygdomsforløb.
9. Eventuelt:
Ad 9) Carsten Hermannsen redegjorde kort for den manglende information på skolens facebook
profil – hvilket skyldes omstændighed med at skifte administratorprofil fra Lise Roar til CH. Pia
Barksdale lovede, at se på udfordringer og evt. komme med løsningsforslag. Herefter livlig debat
om brug af facebook som virkemiddel.
Sager til opfølgning:
Referat fra d. 08.05.14
Skolebestyrelsens synlighed
IT og smartboards
Klasseforældrerådenes
opgave
Nørre Nissum skoles
synlighed
Kort beskrivelse af
sagen
Skolebestyrelsen
har evalueret og vedtaget at fortsætte deltagelse i forældremøderne på
årgange.
SB ønsker en drøftelse
af hvordan man bruger
IT og hvilke tanker man
gør sig for fremtiden.
Revideret forslag til
”Notat for forældreråd”
fremlægges på næste
skolebestyrelsesmøde
Skolen har oprettet en
profil på Facebook. Den
erstatter det nuværende
skoleblad
Ansvarlig
Tidstermin
SB
SB
Tematisk emne
AR, HB, HH
Næste møde
Ledelsen, ansatte og
forældre.
Løbende
4
Nørre Nissum skole
d. 21. august 2014
Referent
Carsten Hermansen konstitueret viceleder
Til underskrift
Nørre Nissum skole
d. 6. oktober 2014
5