SKAMO PLUS - Byggros A/S

Mette Viuf Larsen
CURRICULUM VITAE
Afdelingsarkitekt - restaureringsarkitekt maa
Kompetence
Afdelingsarkitekt - restaureringsarkitekt hos Creo
Arkitekter A/S.
Personlig info
Født 3. november 1975
[email protected]
Mette har næsten 10 års erfaring fra specialiserede
restaureringstegnestuer med alsidige opgaveforløb,
som for en stor dels vedkommende har omfattet
fredede bygninger.
Ansættelser
2010 2007 - 2010
2005 - 2007
2003 - 2005
2001 - 2003
2000 2000 -
Gennem en lang række opgaveforløb med et differentieret program og indhold har hun udviklet sin
faglighed til et specialiseret restaureringsfagligt niveau, hvor arbejdet med en given opgave indbefatter
en helhedsorienteret arkitektonisk løsning med respekt for den bestående arkitekturarv.
Med sine kommunikative evner og i kompetent
dialog med bygherre, kolleger og samarbejdspartnere med respekt for meninger og muligheder,
indtager hun naturligt en central rolle, i en succesfuld gennemførelse af de projekter hun deltager i.
Dette sikrer, at projekterne udføres på et højt
fagligt niveau med udgangspunkt i den enkelte
bygnings bærende bevaringsværdier under hensyn til opgavens karaktér, de indgåede rådgivnings- eller konsulentaftaler og kundens forventninger til tid- og økonomistyring samt arkitektur.
Senest har Mette som ansvarlig afdelingsleder og
kontaktperson indtaget en central rolle i forbindelse
med Creo Arkitekters varetagelse af det Kgl. Bygningsinspektorat under Kgl. Bygningsinspektør Hans
Toksvig Larsen.
Udover varetagelse af Inspektoratets ydelser ved
vedligeholdstilsyn og gennemførelse af tilsynsopgaver for Slots- og Ejendomsstyrelsen indbefatter Inspektoratet ligeledes konsulentydelser for Fyens
Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift i forbindelse med vedligeholdelse og udvikling af i alt 694
kirker i de tre stifter.
Engagementet i Inspektoratets ydelser og arbejdet med den bebyggede kulturarv medfører en
konstant opdateret og skærpet holdning til fagområdet, som sikrer bygherren et langtidsholdbart
resultat i symbiose med moderne krav til komfort,
funktionalitet og helhedsorienteret arkitekturopfattelse.
Foredrag m.v.
2008 Arkitektskolen i Aarhus.
Institut for Arkitektonisk Kulturarv, vedr. restaureringsfaglig tilgang til arbejdet med bygningsarv.
2009 Haderslev Bygningsbevaringsforening.
Foredrag vedr. Restaureringsholdning og parktisk
tilgang til arbejdet med arkitektonisk kulturarv.
2010 Nationalmuseet.
Fællesmøde vedr. etablering af gulvvarme i kirker
versus fredede og bevaringsværdige bygninger.
Creo Arkitekter A/S
Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Erik Einar Holms Tegnestue ApS
Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Erik Einar Holms Tegnestue
Exners Tegnestue
Praktik, Greenhill Jenner Architects
Arbejdsområder
Ansvarlig afdelingsleder og kontaktperson for Slots- og
Ejendomsstyrelsen i forbindelse med Creo Arkitekters
varetagelse af Inspektoratets ydelser ved vedligeholdstilsyn og gennemførelse af tilsynsopgaver.
Projektleder og byggeleder på restaureringsopgaver
hvor indgående kendskab til stilhistorie og byggeteknik i
fredede og bevaringsværdige bygninger er påkrævet.
Uddannelse
2002
Arkitektskolen i Aarhus afdeling O
Restaurering, By- og bygningspleje
Faglige netværk
Akademisk Arkitektforening
Arkitektforbundet
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring
BYFO Bygnings Frednings Foreningen
Forum Foreningen for restaureringsarkitekter
Mette Viuf Larsen
CURRICULUM VITAE
Afdelingsarkitekt - restaureringsarkitekt maa
Referencer nøglekvalifikationer
2004-2007
Kulturhuse og museer
2011
2010
2008-2010
2004
2003
2002
2010-2011
2010-2011
2010
2005
Strynø Skole og Kulturhus
Forslag til nyindretning af den markante
og fredede skolebygning fra 1909 på
Strynø.
2001
Ribe Kunstmuseum
Moesgård Museum.
Registrering og projektforslag til tagomlægning og facaderestaurering af den fredede
hovedbygning
Quistrup Hovedgaard.
Opmåling og forslag til nyindretning af sidefløjen på den fredede hovedbygning
Gennemgribende istandsættelse og nyindretning af ”Slottet” i Ribe, som værdig
ramme om museets guldaldersamling.
Kirker og kirkelige bygninger
RemisenBrande – Kulturremisen
2010-
Nænsom restaurering og revitalisering af
Remisen i Brande til kultur- og multihus.
Haderslev Bymuseum
Restaurering og nyindretning af Hercules
Von Oberbergs fredede renæssancehus i
Slotsgade til bymuseum.
2010
Mønsted Kalkværk
Opmåling og forslag til istandsættelse af
det fredede kalkværk ved kalkgruberne i
Mønsted.
Slotte og Herregårde
2011
Gennemgribende restaurering af de fredede
bygninger på voldstedet.
Skt. Knuds Kloster – Historiens Hus
Handicapvenlig adgang til de fredede
bygningers ved Odense Domkirke.
Nørre Vosborg
Kultur- og oplevelsescenter
2010-2012
2010
Bernstorff Slot og Have
Porthuse, portpiller og offentligt handicaptoilet i Thehuset ved Rosenhaven.
2009
Bernstorff Slot
Energioptimering og tagomlægning af
skifertag på Kavalergården.
2003
Konsulentydelser for Stiftsøvrigheden i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af
kirkerne i Fyens- Roskilde og Lolland-Falsters
Stift.
Fensmark Kirke
Nyt anneks som tilbygning i forbindelse med
løsning af kirkens pladsbehov.
Stormarkskirken i Nakskov
Nyt sognehus og tilbygning Stormarkskirken
fra 1956 i Nakskov.
Odense Domkirkes Menighedsråd
Bygningsarkæologisk redegørelse og forslag
til nyindretning af de fredede klosterbygninger ved Odense Domkirke.
Bevtoft Kirke og præstegård
Nyindretning af 1.sal i den fredede præstegård og forslag til nyt skifertag på Bevtoft
Kirke.
Skt. Nikolaus Kirke, Nørre Farup
Nyt blytag, istandsættelse af tagværk og indvendig istandsættelse af kirkerummet.
Fredensborg Slot
Bygningssyn, energioptimering og vedligeholdelsesarbejder på hovedslottet.
Kgl. Bygningsinspektorat
2001
Stenalt, avlsgården
Præmieret forslag til genanvendelse af
forpagterboligen i forbindelse med idékonkurrencen - Fremtidens Herregård.
Vroue Præstegård
Ny tilbygning indeholdende konfirmandstue
m.v. ved den fredede præstegård i Vroue.
Byhuse og boliger
2010
2010
Rosenholm Slot
Registrering, opmåling og forslag til
istandsættelse af vinduer og yderdøre.
2007
Gyldenholm. Conference Campus
Istandsættelse og nyindretning af kælder
m.v. på Herholdts særegne hovedbygning fra 1862
2004
.
2007-2010
2007-2009
2007
Gram Slot. Slot og avlsgård
Masterplan, istandsættelse og nyindretning af Gram Slot i forlængelse af ejerskifte i 2007.
2003
Vennerslund
2002
Masterplan for godsets bygningsmasse
og nyindretning af den fredede hovedbygning i ved generationsskifte.
Sparresholm
Istandsættelse og nyindretning af den
fredede hovedbygning på Sparresholm.
Forpagterboligen på Gram Slot
Gennemgribende restaurering og nyindretning
af fire ferielejligheder i den fredede forpagterbolig på avlsgården ved Gram Slot.
Smedestræde 2, Grenaa
Restaurering og nyindretning af det fredede
byhus ved den gamle smede i Grenaa.
Pilestræde 29-31, København
Istandsættelse og nyindretning af butik m.v. i
det markante byhus i hjertet af København.
Klostergade 58, Århus
Registrering, restaurering og nyindretning af
boliger i det fredede for- og sidehus.