Tantra - Den Rigtige Mand

2. Budgetaftalen
I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder ”Aftale om
budget 2013-16” følgende præciseringer og ændringer:
Drift
U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Af den samlede ramme på 3.959 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene afsættes
der 400.000 kr. i 2013 til anvendelse af pædagogisk it i dagtilbuddene. Inspiration til udmøntning af midlerne findes i de forslag, der fremgår af anlægsblok A-318.
Samtidig fastholdes det aftalte beløb i budgetforslaget på 400.000 kr. i 2013 til anskaffelse
af bl.a. specialcykler, som kan styrke mulighederne for at komme på udflugter og ture med
børnene.
Der er enighed om, at den konkrete udmøntning af de resterende ekstra resurser til styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene varetages af de enkelte institutioner med udgangspunkt
i de eksempler, der fremgår af budgetforslaget.
U-402 Aktivitetsindsats på plejecenter Tinghøj
Der afsættes 125.000 kr. i 2013 og 250.000 kr. i overslagsårene til en styrkelse af aktivitetsindsatsen på plejecenter Tinghøj med henblik på at tilgodese demente borgeres behov
for individuel aktivering og fælles oplevelser.
Anlæg
Aftalen om budget 2013-16 indeholder følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til
Budgetforslag 2013-16.
2013
A-202A
A-208
A-213
A-301
A-303
A-307
A-309
A-409
Installationer og udvendig bygningsvedligehold uden for kvalitetsfondens område
Projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen
Genopretning af asfaltbelægninger
Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. - Folkeskoler og fritidstilbud
Præstemarkskolen. Tofthuset, renovering og modernisering
Indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud
Pulje til asfaltbelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber
Favrskov Madservice større renoveringer og udskiftninger
I alt
2014
2015
2016
-500
1.000
-1.000
-500
-1.000
-500
-3.000
-500
3.000
-250
115
115 -6.750
2.500
1.000
For de syv første anlægsprojekter i ovenstående tabel, er der tale om reduktioner og/eller
udskydelse af anlægsbeløb i overslagsårene. For A-409 er der tale om en udvidelse i 2013
i forhold til budgetforslaget.
3
A-409 Favrskov Madservice - større renoveringer og udskiftninger
Med henblik på at sikre en forsat effektiv og arbejdsmiljøvenlig produktion i Favrskov
Kommunes produktionskøkken udskiftes/renoveres to nedslidte opvaskemaskiner. Udgifterne finansieres via energibanken, da der er tale om udskiftning til mindre energiforbrugende udstyr. Endvidere afsættes 115.000 kr. i 2013 til udskiftning af andet nedslidt og
utidssvarende produktionsudstyr.
Finansiering
Budgetforslaget bygger på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter samt tilskud og udligning. Der er enighed om at fastholde statsgarantien.
Tekniske ændringer
Budgetaftalen omfatter herudover en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn fra den 24. september 2012.
I forbindelse med de afsluttende politiske forhandlinger er der herudover foretaget en
nærmere revurdering af drifts- og anlægsprojekterne. Det betyder, at der i 2013 teknisk
overflyttes udgifter på 14,4 mio. kr. fra anlæg til drift i forhold til Budgetforslag 2013-16. Det
medfører et anlægsbudget i 2013 indenfor det skattefinansierede område på 57,4 mio. kr.
og et samlet anlægsbudget inklusive jordforsyning og ældreboliger på 131 mio. kr.
Øvrige aftaler
Mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter
Favrskov Kommune vil gerne medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer,
som har opnået væsentlig ekstern støtte bliver realiseret. Derfor undersøges muligheden
for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler.
Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler som regel først udbetales ved projektets afslutning.
Anvendelse af provenu ved lukning af Voldum Skole i 2012
Ifølge økonomiaftalen for 2012 mellem KL og Regeringen vil Favrskov Kommune kunne
opnå tilskud fra en pulje til digitale læremidler på folkeskoleområdet på ca. 530.000 kr. Tilskuddet forudsætter, at kommunen afsætter et tilsvarende beløb.
Med baggrund heri er det aftalt, at restråderummet i 2012 vedrørende lukningen af Voldum
Skole på 532.000 kr. anvendes til indkøb af digitale læremidler til folkeskoleområdet.
Frivillige initiativer og indsatsområder
Med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune
skal der udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder. Idekataloget skal danne grundlag for fastlæggelsen af fælles overordnede rammer for videreudviklingen af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune og forelægges til politisk behandling
medio 2013.
4