Bus 37 / PDF

RIOpanel Comfort 10
RIOpanel - udsnit
Funktion:
Radiator med 1 friskluftventil
min.
140 100
380
235
RIOpanel Comfort 10 kan installeres i
alle bygninger med udsugningsventilation eller naturligt aftræk. Udeluften
tages ind via væggennemføringen, passerer filtret og ledes videre til radiatorens underkant, hvorfra den stiger op
og forvarmes til en behagelig temperatur uden trækgener.
Montage:
500
Til standard væggennemføring bores
minimum Ø 105 mm. Til lyddæmpet
væggennemføring bores minimum
Ø 150 mm. Endvidere kan leveres
rektangulære gennemføringer med
murstensmål (se tegning). Væghullet
bør have en hældning udad på ca. 1 mm
pr. 100 mm.
107
Radiator med 2 friskluftventiler
380
235
380
235
™ Væghullets centrum skal være 140
mm fra radiatorens overkant.
™ Det frie mål fra radiatorens overkant
til vinduets bundstykke skal være
minimum 100 mm af hensyn til rengøring og udskiftning af filter.
500
™ Radiatorens bærebøjler skal have en
indbyrdes afstand på mindst 500 mm
og en byggedybde på 66 mm, for at
Comfort-delen kan monteres.
500
RIOpanel Comfort 10 - grænseværdi for træk 0,15 m/s
Radiator set fra siden
MTR
Radiator set fra oven
MTR
0,5
2,0
0,1
1,5
1,0
0,5
0,1 0 0,1
0,5
Luftmængde: 11 l/s
Udetemp.:
-15ºC
Driftstemp.: Δt 30 (55/45/20)
0,5
I den blå zone er lufthastighed over 0,15 m/s
0,1
MTR
0,5
0,1
Rengøring og vedligehold:
Gennem renselågen øverst samt gennem den nederste lem kan Comfortdelen, radiatoren og kanalerne let rengøres med f.eks. en flex-slange.
EN 442-1
das.dk.09.011/0
™ Standardfilter (sort 10 PPI) vaskes i
lunkent vand nogle gange om året.
™ Allergenfilter (rosa klasse EU 8) bør
udskiftes én gang om året.
Intervallerne for rengøring og udskiftning af standardfiltre beror på bygningens beliggenhed.
www.rio.dk
www.hudevad.dk
RIOpanel Comfort 10
RIOpanel Comfort 10 - effekttilskud ved udetemp. -15°C
450
400
350
Watt
300
250
200
150
100
655, 55°/45°/20°
555, 55°/45°/20°
455, 55°/45°/20°
50
0
6
7
8
9
10
11
12
l/s
Eksempel:
Radiatorhøjde: 655 mm
Luftmængde: 9 l/s
Effekttilskud: 250 W (aflæses på Y-aksen)
Ventilen vil give et effekttilskud på 260 W. Dvs. en radiator med
RIOpanel Comfort 10 ventil vil have en merydelse på 260 W ved
temperatursættet 55°/45°/20° og en udetemperatur på -15°C.
Korrigeringsskema ved anden udetemperatur end -15°C
Udetemp. °C
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
Omregningsfaktorer
0,93
0,93
0,99
1,01
1,04
1,07
1,10
1,13
1,15
1,18
1,21
Tryktabsdiagrammer
Tryktabsdiagram
Ventilsten med rektangulær kanal med 2 lydbafler inkl. filter
Tryktab med standardfilter 10 PPI eller allergenfilter EU8
inkl. væggennemføring og facaderiste
16
14
Luftmængde (l/s)
Luftmængde (l/s)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
5
10
15
20
25
30
Standardfilter 10 PPI
12
10
Allergenfilter EU8
8
6
4
2
0
0
5
10
15
20
Tryk (Pa)
Tryk (Pa)
Tryktab over ventilen
Tryktab over ventilen
EN 442-1
das.dk.09.011/0
25
www.rio.dk
www.hudevad.dk