Deltagerliste

Vokslev Sogns Kirkebog
1765-1813
Vokslev Sogns Kirkebog
1765-1813
Afskrift af en del af
Nibe-Vokslev sognes kirkebog
Ole Færch
2013
Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813.
© Ole Færch.
Forlag: Ole Færch, Aalborg.
Tryk: Lavpristrykkeriet, Højbjerg.
ISBN 978-87-986657-4-8.
Indholdsfortegnelse
Forord ........................................................................................................................................................... 7
Konfirmation i Nibe og Vokslev 1777-1813 ................................................................................................ 10
Barnedåb i Vokslev kirke siden den 22. maj 1765 ...................................................................................... 27
Uægte børns dåb i Vokslev kirke ................................................................................................................ 97
Tilgangsliste, ankommen til sognet .......................................................................................................... 102
Afgangsliste, afgående fra sognet formedlest bortrejse .......................................................................... 103
Begravelser i Vokslev ................................................................................................................................ 104
Almindelig jævnførelsesskema................................................................................................................. 120
Begravet 1812, 1813 ................................................................................................................................ 122
Forloveres forskrivelser i Vokslev ............................................................................................................. 123
Trolovelser i Vokslev................................................................................................................................. 158
Bryllupper i Vokslev .................................................................................................................................. 165
Kirkegangskoners introduktion i Vokslev sogn......................................................................................... 176
Åbenbare skriftemål i Vokslev .................................................................................................................. 193
(Konfirmeret i Vokslev og Nibe 1774-86) ................................................................................................. 195
Statistik ..................................................................................................................................................... 198
Forkortelser og forklaringer til register m.v. ............................................................................................ 199
Register..................................................................................................................................................... 201
7
Forord
Formålet med denne bog har været at gøre det lettere for slægtsforskere og andre at finde familie og familierelationer i Vokslev sogn. Bogen udgives i en papirudgave, men tænkes også lagt på internettet til almen, fri benyttelse.
Titlen Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 er egentlig en tilsnigelse, idet kirkebogsindførsler for Vokslev sogn er en del af en fælles kirkebog for Nibe og Vokslev sogne 1765-1813.
Den originale kirkebog for Nibe-Vokslev kald befinder sig på Det Nørrejyske Landsarkiv,
Viborg, arkivgruppen Præster, arkivbetegnelse C160.
Kirkebogen for Nibe-Vokslev kald 1765-1813 er i alt på 369 sider og er skrevet med fjerpen på papir i format ca. 20,5 x 33 cm og indbundet i læg i stift bind uden ryg.
Kirkebogen for de to sogne starter umiddelbart efter 22. maj 1765, idet kirkebøgerne før
den tid brændte ved branden i Nibe præstegård denne dato.
Nærværende afskrift omhandler den del af kirkebogen, der vedrører Vokslev sogn, og er
baseret på en kopi af kirkebogen, som findes på Nibe Museum, samt på kirkebogen, sådan som
den er lagt på Internettet, www.sa.arkivalieronline.dk. Endvidere er enkelte ting, som vanskeligt kan ses på kopien eller på nettet, kontrolleret i den originale kirkebog på Landsarkivet i Viborg.
Indførslerne for Vokslev sogn starter side 226a med konfirmationerne, som indeholder
både Nibe og Vokslev, se nærmere herom nedenstående. Kirkebogsindførslerne med dåb, begravelser osv. for Vokslev sogn starter side 240a og slutte side 363a. De efterfølgende sider, der
handler om visitats og præstekaldets indtægter af både Nibe og Vokslev sogn, er ikke medtaget.
Ved gengivelsen er det tilstræbt, at hver enkelt side i afskriften svarer til originalen, således, at brugeren side for side kan sammenligne og klarlægge eventuelle fejl i afskriften. Afskriften er ligeledes, så langt, som anvendelse af det benyttede tekstbehandlingsprogram gør det
muligt og nogenlunde rimeligt, tilstræbt i samme afsnit og med samme linjeskift som i originalen. Det har dog nogle steder været nødvendigt at fravige dette princip, f.eks. hvor der er skrevet med meget lille skrift, hvor der er skrevet over linjen, eller foretaget rettelser. Også overstregninger, streger, specialtegn og Tuborg-klammer er søgt gengivet efter originalen.
På hver side i afskriften står for oven til venstre opslag nummer i arkivalieronline.dk. samt
det sidetal, der står i originalen, idet det dog skal bemærkes, at sidetallene i originalen nogle
steder er meget utydelige. I højre side foroven står nærværende bogs sidenummer, som der
henvises til i registeret.
Ved affotograferingen til www.sa.arkivalieronline.dk. har man oversprunget tomme sider
i kirkebogen. Der er derfor spring i de sidenumre, der står i venstre side.
Ved sidenummereringen har skriveren anvendt den tids standard, hvor alene højresiderne er nummereret.
For at lette anvendelse af nærværende er der til skriverens sidenummer tilføjet et lille a,
og bagsiden af denne side, som altså ikke har noget sidetal i originalen, er forsynet med samme
sidetal efterfulgt af et lille b.
Afskriften er forsøgt gengivet ordret, men i moderne sprog.
Navne er skrevet som de står i originalen, og det kan derfor være nødvendigt at søge efter forskellige stavemåder som skriveren har anvendt for samme navn. Det gælder f.eks. Peder,
Peter, Ane, Anne, Christen, Kristen, Michel, Mikkel, Lars, Laust, Laurids, m.fl. Ved udarbejdelsen
8
af registeret er de forskellige stavemåder dog i en vis grad ensartet, således, at der f.eks. står
Peder uanset om skriveren skriver Peter eller Peder.
For hele perioden gælder, at skriveren ved dåb kun har angivet børnenes fornavn. Ved
udarbejdelsen af registeret er deres sen- eller datternavn tilføjet efter faderens fornavn. Hvor
faderen står med et tilnavn fx Krog, Lund og Færch, kan barnet i registeret også stå under dette
navn, selv om det ikke vides, om barnet rent faktisk senere i livet har benyttet dette tilnavn.
Da skriveren hyppigt bruger eller undlader at bruge tilnavne, er det nødvendigt at lede efter en person både under tilnavn og sen- eller datternavn. Det samme gælder stedsangivelser,
som skriveren har medtaget eller udeladt i flæng. Derfor kan f.eks. Niels Jensen og Niels Jensen
i Tårup let være samme person. Nærmere vejledning til brug registeret fremgår af afsnittet Forkortelser og forklaringer bag i bogen.
På opslag 390a-392a ses nogle ikke umiddelbart forståelige tilføjelser med små tal og
bogstaver i venstre margen under datoangivelserne. Formodentligt er der tale om interne notater, som skriveren har indført til egen orientering, måske antal fødte og døde i en periode eller
offeret, som er modtaget ved kirkelige handlinger.
Konfirmation er for begge sogne foregået både i Nibe og Vokslev, og en del af konfirmanderne fra Vokslev skal derfor søges i både kirkebogsafsnittet for Nibe sogn og i det senere afsnit
for Vokslev sogn. Ved afskriften er konfirmander af Nibe sogn oversprunget. I nogle af årgangene har skriveren ikke været særligt omhyggelig med at notere, fra hvilket sogn konfirmanden
kom. Konfirmander er derfor nogle steder, specielt i de tidlige årgange, medtaget eller udeladt
efter et skøn, sådan at forstå, at konfirmander fra Vokslev sogn fejlagtigt kan være udeladt eller
konfirmander fra Nibe fejlagtig være medtaget som stammende fra Vokslev.
Kirkebogen blev i hvert fald op til umiddelbar før 1801 ført af degnen Peder Ankjær, hvilket fremgår af side 266b, opslag 397. Heraf fremgår, at nogle dødsfald er blevet glemt grundet
Ankjærs død. Peder Ankjær blev kaldet til degn 25. juli 1788, og der ses ret tydeligt et skifte i
skriften på dette tidspunkt, så han har sikkert ført kirkebogen fra dette tidspunkt. Han døde 31.
august 1801 i Nibe. Se min Vokslev Sogns Historie, side 124.
Hvor det af hensyn til forståelse har været nødvendigt eller ønskeligt at anføre tekst, der
ikke står i originalen, er denne tekst anført i parentes.
Teksten er skrevet i tekstbehandlingsprogrammet Word, version 2007, og er i vid udstrækning tilvejebragt ved anvendelse af dette sammen med talegenkendelsesprogrammet Dictus fra firmaet Prolog.
Forkortelser og forklaringer fremgår af et afsnit bagest i bogen.
Jeg takker Lokalhistorisk Arkiv for Nibe og Omegn, som har påtaget sig at stå for udgivelsen, samt Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd og Vokslev Sparekasses Fond, som har bekostet
trykningen.
23. maj 2013.
Ole Færch
9
Vokslev Sogns Kirkebog
1765-1813
10
Opslag 327, side 226a
Konfirmation i Nibe og Vokslev
1777-1813
Anno 1777
De børn som næste søndag efter Michelsdag, den
5. oktober, blev konfirmeret i Nibe i kirke er følgende:
6. Poul Nielsen af Gelstrup.
8. Mette Nielsdatter af Grydsted.
9. Anna Johanne Christensdatter af Gelstrup.
10. Karen Kirstine Abrahamsdatter.
11. Marianne Jensdatter.
12. Maren Pedersdatter af Binderup.
13. Barbara Sørensdatter.
14. Kirsten Christensdatter.
11
Opslag 328, side 226b
Anno 1780
Søndag den 2. april blev konfirmeret af hr. Deichmann i Nibe kirke følgende:
Binderup
4. Anders Nielsen, tjener Poul Mortensen.
Harrild
5. Karen Christensdatter, tjener Peder Qvist.
Pandumhus
6. Jens Christensens
datter Maren.
Klæstrup
7. Oluf Andersen hos Niels Olufsen.
8. Maren Christensdatter,
tjener Anders Jensen.
9. Daniel Frederiksen i Huul Mølle.
Lunden
10. Søren Andersen,
tjener Jens Krog.
Vokslev
11. Morten Christensen, tjener Søren Jacobsen.
12. Christen Hansen, tjener Peder Krog.
13. Poul Olufsens søn Niels.
14. Jens Nielsen, tjener Anders Vestergård.
15. Jens Larsens søn Søren.
16. Dorthe Christensdatter, tjener Peder Pedersen.
17. Mette Jensdatter
hos Niels Madsen.
Gelstrup
18. Maren Christensdatter, tjener Christen Jensen.
19. Jens Mortensens datter Inger.
Anno 1781
Søndag den 22. april blev konfirmeret i Vokslev
kirke følgende:
Vokslev
Jens Nielsen, Anders Jensen, Else Nielsdatter.
Maren Laursdatter, Johanne Christensdatter.
Jens Christensen af Binderup mølle.
Christen Jensen af Rodstrup.
Niels Larsen og Else Knudsdatter af Grydsted.
Niels Sørensen
og Anders Nielsen af Gelstrup.
Maren Sørensdatter ibidem.
Mette Christensdatter af Huul Mølle.
Ane Jensdatter og Kirsten Andersdatter af Lunden.
Bodil Christensdatter af Klæstrup.
Karen Helene Pedersdatter af Nibe.
12
Opslag 329, side 227a
Anno 1783
Søndag den 27. april
Konfirmeret i Nibe kirke:
4. Søren Pallesens søn Anders af Tårup.
5. Niels Færchs søn Jens.
6. Niels Madsen fra Vokslev.
7. Anders Nielsens søn Jacob fra Lunden.
20. Anders Vestergårds datter Kirsten af Vokslev.
21. Søren Jacobsens datter Karen af Vokslev.
22. Chr. Bjerregårds datter Johanne i Gelstrup.
23. Karen Christensd., tjener Mic. Larsen,
Gelstrup.
24. Anna Jørgensd., tjener Peder Krog i Vokslev
25. Maren Jensdatter i Tårup.
Anno 1785
Konfirmeret i Nibe kirke følgende:
13
Opslag 330, side 227b
Christen Nielsen fra Vokslev.
Jens Pedersen fra Vokslev.
Niels Jensen Munch, Vokslev.
Hans Jensens søn Jens fra Dalsgård.
Jens Christensen, tjener Niels Kras i Simested.
Peder Christensen, t. Jens Nørgård enke,
Rodstrup.
Jens Krogs stedsøn Anders fra Lunden.
Anders Nielsens søn Niels fra Lunden.
Lars Larsen.
Anders Sørensen fra Huul Mølle.
Mette Nielsdatter fra Huul Mølle.
Christen Lunds datter Karen fra Grydsted.
Niels Jensens datter Else fra Grydsted.
Mette Nielsdatter, tjener Peder Krog i Vokslev.
Maren Christensdatter, tjener i Binderup mølle.
Christen Nielsens steddatter Kirsten fra Gelstrup.
Anno 1787
7. Lars Smeds søn Lars af Vokslev.
8. Jens Larsens søn Lars af Vokslev.
9. Søren Christensen, tjener Peder Krog i Vokslev.
10. Niels Jensen, tjener Abraham.
11. Anders Nielsens søn Jens af Lunden.
12. Christen Jensen, tjener Jens Larsen i Grydsted.
13. Niels Sørensen t. Simon Larsen i Binderup.
16. Christen Thorups datter Dorte i Vokslev.
17. Anders Nielsens datter Anna i Østergård.
18. Jens Krogs datter Johanne i Lunden.
19. Kirsten Larsdatter, t. Jens Larsen i Grydsted.
20. Maren Larsdatter, t. Søren Pallesen i Tårup.
21. Maren Christensdatter, t. Niels Sørensen ibid.
Anno 1789
Søndag den 19. april konfirmeret i Nibe kirke:
14
Opslag 331, side 228a
12. Poul Christensen fra Grydsted.
13. Jens Jensen af Vokslev.
14. Niels Jensen i Grydsted.
15. Poul Christensen fra Vokslev.
16. Jens Jensen.
11. Maren Nielsdatter hos Jacob i Grydsted.
12. Johanne Pedersdatter hos Niels Sørensen.
13. Juliane Larsdatter fra Pandum.
14. Maren Pedersdatter hos N. Bach.
15. Kirsten Jensdatter.
Drenge
27. Maren Pallesdatter i Grydsted.
28. Else Nielsdatter i Vokslev.
29. Mette Christensdatter i Grydsted.
6. Jens Frederiksen, Mousten.
7. Niels Sørensen fra Tårup.
8. Niels Christensen t. Poul Olufsen.
9. Anders Larsen.
10. Frederik Sørensen, tjener Jens Krog.
11. Niels Nielsen, t. N. Poulsen, Grydsted.
1791
Søndag den 1. maj blev følgende konfirmeret i
Nibe kirke:
7. Inger Jensdatter Brej.
8. Anne Catrina Simonsdatter.
9. Mette Nielsdatter.
1792
Søndag den 15. april konfirmeret i Nibe kirke følgende:
15
Opslag 332, side 228b
5. Maren Nielsdatter af Vokslev.
6. Maren Frederiksdatter, Vokslev.
7. Else Nielsdatter, Tårup.
8. Else Andersdatter af Lunden.
9. Mette Andersdatter hos Lars Haase.
12. Ane Jensdatter, Jens Larsen i Vokslev.
13. Maren Christensdatter fra Rodstrup.
14. Else Christensdatter, Klæstrup,
hos Anne Jacobsdatter.
1793
Den 17. april blev konfirmeret i Nibe kirke:
Af Vokslev sogn
1. Niels Andersen fra Østergård.
2. Niels Hansen fra Dalsgård.
3. Jens Larsen fra Gelstrup.
4. Christen Sørensen i Vokslev.
5. Christen Sørensen i Vokslev.
6. Peder Larsen i Grydsted.
7. Peder Nielsen i Vokslev.
8. Søren Jensen i Binderup.
9. Johannes Augustinesen t. ibid.
10. Niels Nielsen i Gelstrup.
11. Maren Olufsd. , t. Chr. Christensen, Gelstrup.
12. Maren Nielsdatter hos moderen.
13. Anne Christensdatter, t. Ole N. S. Binderup.
14. Anne Cathrine Pedersdatter fra Bislev.
15. Anna Pedersdatter, t. Poul i Vokslev.
1794
Den 4. (april) blev konfirmeret i Nibe kirke:
16
Opslag 333, side 229a
1795
Vokslev (piger)
Af Vokslev sogn
1. Karen Kirstine Jensdatter af Grydsted
2. Anne Christensdatter ibid.
3. Karen Christensdatter ibid.
4. Anna Poulsdatter fra Binderup.
5. Anna Pedersdatter i Vokslev.
6. Kirsten Christensdatter i Klæstrup.
7. Anna Michelsdatter ibid.
8. Jens Nielsen,
t. Søren Jacobsen i Vokslev.
9. Hans Andersen i Lunden.
10. Jens Nielsen fra Grydsted.
11. Jens Christensen Dalsgård i Binderup.
12. Peder Andersen fra Byrsted.
13. Christen Christensen i Grydsted.
14. Niels Nielsen fra Byrsted.
15. Laurids Frederiksen i Vokslev.
7. Maren Simonsdatter.
8. Mette Jensdatter af Vokslev.
9. Christine Frederiksdatter.
10. Else Pedersdatter, Rodstrup.
11. Anna Jensdatter i Pandumhus.
12. Kirsten Christensdatter, Grydsted.
13. Anna Pedersdatter, Harrild.
17
Opslag 334, side 229b
(1795, fortsat)
Vokslev sogn (drenge)
9. Søren Nielsen i Vokslev.
10. Anders Sørensen i Rodstrup.
11. Søren Nielsen i Gelstrup.
12. Søren Simonsen i Huul Mølle.
13. Peder Pedersen.
14. Søren Andersen fra Rodstrup.
1797
Den 23. april blev konfirmeret i Vokslev kirke:
1796
Den 3. april blev konfirmeret i Nibe kirke
Vokslev sogn
Vokslev sogn
9. Margrethe Pedersdatter i Binderup.
10. Søren Nielsen, Tårup.
11. Hans Christensen, Gelstrup.
12. Jens Madsen, t. Christen Clemmensen i
Klæstrup
13. Christen Nielsen fra Sønderholm, t. Peder Pedersen i Vokslev
14. Christen Pallesen fra Bislev, t. Niels Larsen i
Grydsted.
15. Bendt Jensen, t. Sr. N. A. Færch.
8. Niels Jensen fra Bislev.
9. Peder Pallesen fra ibid.
10. Niels Sørensen fra Byrsted.
11. Laurs Sørensen, t. Niels Poulsen, Vokslev.
12. Søren Jensen Brej.
18
Opslag 335, side 230a
1798
1799
Den 7. april blev konfirmeret i Nibe kirke:
Den 15. april blev konfirmeret i Nibe kirke:
5. Simon Sørensen i Tårup.
6. Jacob Pedersen i Rodstrup.
7. Poul Andersen, t. Peder Thybo.
8. Niels Pedersen fra Vokslev.
9. Peder Nielsen fra Grydsted.
10. Christen Christensen i Vokslev.
Vokslev sogn
6. Johan Christoffersen i Grydsted.
7. Niels Jensen fra Klæstrup.
8. Christen Christensen, t. i Grydsted.
9. Peder Simonsen fra Bislev.
9. Søren Poulsen af Nibe.
10. Christen.
11. Niels.
12. Anne Nielsdatter i Nibe.
13. Else Cathrine Pallesdatter ibid.
14. Mette Marie Jensdatter ibid.
15. Annemarie Christensdatter ibid.
16. Karen Kirstine Villiamsdatter, t. på Pandum.
17. Anna Pedersdatter, t. i Gelstrup.
18. Mette Nielsdatter af Nibe.
19. Anna Clausdatter, t. i Bislev.
18. Else Nielsdatter fra Grydsted.
19. Karen Pedersdatter i Vokslev.
1800
Den 20. april blev konfirmeret i Nibe kirke:
7. Niels Christensen Dalsgård i Binderup.
19
Opslag 336, side 230b
(1800 fortsat)
Vokslev sogn
Pigebørn
11. Mette Christensdatter, t. N. Larsen i Grydsted.
12. Mette Pedersdatter fra Harrild.
13. Anna Hansdatter, t. S. Søndergård, Rodstrup.
14. Inger Christensdatter, t. J. Nielsen i Grydsted.
15. Maren Cathrine Andersdatter,
t. Anders Pallesen, Klæstrup.
1801
Søndag den 12. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
Drenge
22. Niels Christensen i Gelstrup.
23. Peder Larsen af Grydsted.
24. Peder Nielsen Bach i Vokslev.
25. Niels Jensen i Grydsted.
26. Niels Christensen tjenende i Tårup.
27. Oluf Pedersen,
tjen. i Gelstrup
28. Christen Pedersen i Harrild
Piger
29. Maren Abrahamsdatter.
30. Kirsten Sørensdatter af R(odstrup).
31. Johanne Pedersdatter i Vokslev.
32. Karen Jensdatter, tjener Anders Boe i Vokslev.
33. Anna Maria Jensdatter i Grydsted.
34. Anna Maria Christensdatter, tjenende Jacob
Andersen i Gelstrup.
1802
Søndag den 12. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
20
Opslag 337, side 231a
(1802)
Drenge af Vokslev sogn
Af Vokslev
Drenge
23. Mads Christensen.
24. Laust Pedersen.
Piger
13. Peder Andersen af Vokslev.
14. Christen Frederiksen af Vokslev.
15. Niels Frandsen af ditto.
16. Gregers Christensen af Gelstrup.
Piger
17. Maren Olesdatter fra Binderup.
18. Maren Lauridsdatter fra Vokslev.
19. Maren Kirstine fra Gelstrup.
20. Else Marie Iversen fra Lundbæk Mølle.
25. Maren Nielsdatter.
1804
1803
Søndag den 17. april blev i Nibe kirke konfirmeret
følgende:
Søndag den 8. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
21
Opslag 338, side 231b
(1804)
1806
Af Vokslev sogn
Søndag den 13. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
Drenge
17. Poul Pedersen af Grydsted.
18. Christen Andersen fra Vokslev.
19. Søren Nielsen fra Simested.
Samme dag i Vokslev kirke
Piger
20. Kirsten Pedersdatter.
21. Ingeborg Olesdatter fra Vokslev.
1805
Søndag den 21. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
Samme dag i Vokslev kirke
Drenge
14. Jens Christensen, Veggerby.
15. Christen Nielsen, Vokslev.
16. Peder Pedersen, Vokslev.
17. Bertel Frederiksen, Vokslev.
18. Laust Jensen, Simested.
19. Jens Pedersen, Harrild.
20. Niels Abrahamsen, Vokslev.
21. Jens Andersen, Byrsted.
Piger
22. Karen Andersdatter, Dalsgård.
23. Annemarie Simonsdatter fra Klæstrup.
24. Kirsten Christensdatter, Veggerby,
tjener i Gelstrup.
25. Maren Laursdatter fra Klæstrup.
Drenge
Christen Christensen af Gelstrup.
Jens Laursen af ibidem.
Laurids Christensen af ibidem.
Piger
Anne Jørgensdatter af Binderup.
Anne Michelsdatter af Gelstrup.
Anne Jensdatter af Klæstrup.
Margrethe Sørensdatter i Grydsted.
Anne Christensdatter ibidem.
22
Opslag 339, side 232a
1807
Søndag den 5. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
Samme dag i Vokslev kirke
Drenge
1. Niels Pedersen, Østergård.
2. Søren Pedersen Qvist, Harrild
3. Christen Nielsen, Vokslev, tjener provsten.
4. Lars Andersen Vestergård af Vokslev.
5. Søren Pedersen af Vokslev.
6. Anders Laursen, t. J. Bjerregård, Gelstrup.
7. Lars Jensen, tjener Søren Krog i Grydsted.
1808
Søndag den 5. april blev konfirmeret i Nibe kirke
følgende:
Drenge af Vokslev
Piger
8. Christiana Frederiksdatter, Vokslev.
9. Kirsten Nielsdatter, Simested.
10. Kirsten Sørensdatter, Rodstrup.
11. Kirsten Jensdatter, Simested.
12. Margrethe Nielsdatter, Vokslev.
13. Kirsten Pedersdatter, Harrild, tjener enken i
Vokslev.
14. Else Kathrine Larsdatter, Grydsted.
15. Maren Jensdatter, tjener Poul i Rygård.
16. Maren Christensdatter, tjener N. Munk.
17. Inger Laursdatter, Harrild.
18. Anne Jacobsdatter, Grydsted.
19. Else Jensdatter, tjener N. Færch i Tårup.
11. Niels Hansen i Grydsted.
12. Morten Poulsen i Binderup.
13. Anders Mathiasen, t. i Rodstrup.
14. Jens Jensen i Vokslev.
15. Simon Jensen, Binderup.
16. Christen Nielsen, Tårup.
17. Søren Nielsen, Skørbæk.
18. Søren Sørensen, Blære.
Piger.
Else Jacobsdatter.
23
Opslag 340, side 232b
20. Kirsten Hansdatter, Grydsted.
21. Anne Kirstine Christensdatter, Binderup.
22. Karen Pedersdatter i Grydsted.
1810
Søndag den 30. april blev i Nibe kirke konfirmeret
følgende af Nibe:
1809
Samme dag i Vokslev kirke:
Søndag den 9. april blev i Nibe kirke konfirmeret
følgende af Nibe:
(ingen fra Vokslev)
Drenge
Drenge
1. Søren Pedersen af Harrild.
2. Niels Christensen af Binderup.
3. Søren Abrahamsen af Vokslev.
4. Lars Andersen af Djørup.
5. Jens Sørensen af Grydsted.
6. Anders Nielsen af Simested.
7. Lars Nielsen af Vokslev.
8. Peder Jacobsen af Bislev.
4. Anders Nielsen af Vokslev sogn.
og piger
Søndag den 1. oktober blev i Nibe kirke konfirmeret følgende af Nibe:
9. Maren Frandsdatter af Klæstrup.
Piger
10. Mette Maria Christensdatter af Rodstrup.
24
Opslag 341, side 233a
1811
Søndag den 21. april blev i Vokslev kirke konfirmeret følgende:
26. Karen Nielsdatter i Vokslev.
27. Maren Jensdatter i Simested.
28. Kirsten Jensdatter, Binderup.
29. Margrethe Christensdatter, Binderup.
1812
Af Vokslev sogn:
Søndag den 5. april blev i Nibe kirke konfirmeret
følgende:
Drenge
Af Vokslev sogn:
16. Søren Jensen af Vokslev.
17. Peder Christensen af Gelstrup.
18. Kristoffer Pedersen, Harrild.
19. Christen Jacobsen, Gelstrup.
20. Niels Jensen, Simested.
21. Peder Christensen Færch, Gelstrup.
22. Christen Christoffersen i Lunden.
23. Anders Pedersen, Grydsted.
24. Niels Jensen, Tårup.
Piger
25. Else Marie Andersdatter, Vokslev.
Drenge
17. Christen Nielsen af Gelstrup.
18. Christen Mortensen, Tårup.
19. Niels Frederiksen, Vokslev.
20. Niels Olesen, tj. i Østergård.
21. Ole Jørgensen, tj. i Tårup.
22. Christen Christensen, tj. Niels Strangesen på Nibe Mark.
23. Peder Madsen, tj. i Rodstrup.
25
Opslag 342, side 233b
24. Anne Jacobsdatter af Grydsted.
25. Anne Katrine Nielsdatter ibid.
26. Else Maria, tj. i Rodstrup.
27. Mette Christensdatter, tj. i Lunden.
28. Maren Nielsdatter, Vokslev.
29. Anne Kirstine Hansdatter i Grydsted.
Anno
Nibe kirke
Navn
1813
Se folio 234b
1812
Søndag efter Michelsdag, d. 16. oktober:
1. Anders Jacobsen, Grydsted.
2. Jens Andersens søn Søren ibid.
3. Niels Knudsen, Sønderholm.
4. Jens Christensen, Grydsted.
Alder
Forældre og opholdssted
3. oktober
Drenge
Ingen fra Vokslev
side 234a:
Blank side
side 234b, 235a: Skemaer uden navne, ikke affotograferet i arkivalieronline.dk
side 235b
Blank side
Kundskaber
26
Opslag 343, side 236a
1813
Søndag den 25. april blev i Vokslev kirke konfirmeret følgende:
Vokslev
Drenge
9. Laust Andersen, Dalsgård.
10. Niels Andersen, Vokslev.
11. Søren Pedersen, Vokslev.
12. Christen Laursen, Klæstrup.
13. Jens Christensen, Binderup.
14. Anders Sørensen, tj. i Vokslev.
15. Anders Andersen, tj. i Grydsted.
16. Jens Jensen, tj. i Gelstrup.
17. Jens Olesen, Lunden.
18. Niels Sørensen, tj. i Gelstrup.
19. Christen Christensen, Lunden.
20. Christen Hansen, Grydsted.
21. Laust Sørensen, tj. Jens.
side 236b: Blank side
side 237a: Blank side
side 237b: Blank side
side 238a: Blank side
side 238b: Blank side
side 239a: Blank side
side 239b: Blank side
Piger
22. Inger Jacobsdatter, Grydsted.
23. Frederikke Frederiksdatter.
24. Maren Andersdatter, Grydsted.
25. Johanne Jensdatter, Vokslev.
26. Karen Frandsdatter, Klæstrup.
En dreng.
27. Jens Nielsen, Simested.
27
Opslag 344, side 240a
Barnedåb i Vokslev kirke siden den 22. maj 1765
Binderup.
Festo 2. de Pentecoste. Niels Jensen Møllers datter i Binderup Mølle. Navn Anne Marie. Faddere: Jens
Munchsgårds kone og Morten Nielsens pige ditto selv og søn Poul og Christen Jensen.
Gelstrup
Dominica 5. post Trinitatis. Søren Christensen Færchs søn. Navn Christen. Faddere: Christen Bjerregårds
kone, Peder Færchs kone, Jens Nielsen Dalsgård, Niels Jacobsen Haase og Niels Christensen, alle af
Gelstrup.
Ibidem
9. post Trinitatis. Niels Christensens søn, navn Christen. Faddere: Anders Nielsens kone i Nibe og Maren
Rasmusdatter og broder Hans Rasmussen, Niels Haase og Søren Thorup, alle af Gelstrup.
Ibidem
Dominica 13. post Trinitatis. Niels Jacobsens Haases søn, navn Jacob. Faddere: Jens Frejlevs kone og
barnets faster Mette Haase, Jens Nielsen Dalsgård, Jens Knudsens yngste søn og Rasmus Andersens søn
Hans.
Vokslev
Dominica 1. post Trinitatis. Poul Olufsens søn Oluf. Faddere: Anders Jensens kone i Klæstrup og Anders
Vestergård, Peder Pedersen og Jens Larsen, alle af Vokslev.
Simested
Eodem. Søren Nielsen Kras datter, navn Ellen. Faddere: Hans Christensens kone i Grydsted og Ane
Christensdatter, t. (tjener) Jens Jensen i Rodstrup, Søren Christensen Rebstrup, barnets farbroder, og
Lars Kras, alle af Simested.
Vokslev
Dominica 15. post Trinitatis Jens Andersen Lassens søn, navn Laurids. Faddere: Jens Strandbys kone og
Lars Nielsens kone og søn Lars og Søren Larsen.
Tårup
Eodem. Christen Nielsens søn, navn Jens. Faddere: Christen Larsens kone og søn i Vokslev, Søren Nielsens kone og Christen Simonsen.
28
Opslag 345, side 240b
Simested
Festo Michael. Lars Nielsens datter, navn Dorte. Faddere: Søren Rebstrups steddatter, Ane Nielsdatter
og Ane Christensdatter , Jens Jensen i Rodstrup, Søren Nielsen Kras, Jens Christensen i Pandum og Hans
Sørensens søn i Vokslev.
Grydsted
Dominica 2. post. Trinitatis. Christen Nielsen Lunds datter, navn Karen. Faddere: Anders Nielsens kone i
Klæstruplund og Hans Christensens kone i Grydsted, Lars Jensen, Anders Rasmussen og Christen Eriksens ældste stedsøn ibidem.
Pandumhus
Dominica 25. post Trinitatis. Jens Christensens datter, navn Kirsten. Faddere: Jacob Sørensens yngste
datter i Vokslev og Søren Rebstrups datter i Simested, Søren Kras og Lars Kras ibidem og Niels Christensen i Gelstrup.
Gelstrup
Dominica 3. Advent. Peder Michelsens søn, navn Michel. Faddere: Michel Larsens kone og barnets moster Birgitte Larsdatter, Peder Sørensen Thybo af Vokslev Peder Christensen Færch og Niels Dalsgårds
søn Jens.
Anno 1766
Circum. Chti.
Gelstrup
Jens Mortensens datter, navn Kirsten. Faddere: Jens Strandbys kone i Dalsgård og Christen Bjerregårds
kone i Gelstrup, Søren Christensen Færch og Jens Dalsgård, alle af Gelstrup.
Grydsted.
Festo Viridium. Knud Jensens datter, navn Karen. Faddere: Rasmus Larsens tvende børn i Vokslev, Oluf
Pedersens yngste datter, Lars Nielsens søn og Rasmus Troelsens søn, alle af Grydsted.
29
Opslag 346, side 241a
Ibidem
Dominica Jubilate. Lars Jensen en datter, navn Else. Faddere: var (ulæseligt) og hustru, Søren Sørensens
kone og søn og Søren Jensen Thorup af Gelstrup.
Østergård
4. post Trinitatis. Anders Nielsens søn, navn Niels, faddere: Poul Christensens kone i Holmager og Jens
Nielsens kone i Byrsted, Just Eriksen og Søren Jensen Lund fra Pandum, Jens Christensen af Pandumhus.
Grydsted
6. post Trinitatis. Hans Christensens søn, navn Simon. Faddere: Søren Sørensen kone og Christen Lunds
kone, Niels Olufsen, Christen Eriksen og Søren Kras af Simested.
Vokslev
Den 24. august. Kresten Jensens barn i Vokslev navn Kirsten. Faddere: Anders Pallesens kone i Klæstrup
Anders Skrædders kone, Peder Færch i Gelstrup, Peder Krog og Peder Thybo
Binderup
Dominica 2. post Trinitatis. Jens Nielsens søn, navn Niels. Faddere: Christen Aggersborgs kone, Morten
Madsen og pige, Christen Jensen og stedsøn, Christen Nielsen, Niels Jensen Møller og Søren Pedersens
søn i Gelstrup.
Lunden
Dominica 22. post Trinitatis. Anders Nielsens søn, navn Niels. Faddere: Jacob Sørensen og tvende børn
Karen og Kresten, Niels Klæstrups datter Ane, Christen Lund i Grydsted.
Tårup
Dominica 25. post Trinitatis Søren Nielsens søn, navn Christen. Faddere: Poul Olufsens kone og Anders
Jensens datter i Klæstrup, (N.N) Christensen, Christen Nielsen og Niels Færch, alle af Tårup.
Anno 1767
Grydsted
Dominica 2. Epiph. Jens Sørensen Brejs datter, navn Johanne. Faddere: Claus Skomagers kone i Nibe og
barnets faster Ane og tvende brødre Søren og Niels.
Dalsgård
Dominica 5. post Epiph.
(Tom plads)
Gelstrup
Dominica Sexagesima. Just Eriksens søn, navn Erik. Faddere: Niels Dalsgårds kone, barnets moster og
morbroder Karen og Hans, Christen Knudsen og barnets farbroder Christen Eriksen.
30
Opslag 347, side 240b
Vokslev
Dominica Judica. Jens Andersens søn, navn Lars. Faddere: Christen Bjerregårds kone i Gelstrup, Ane
Christensdatter, tjener Anders Jensen i Klæstrup, Lars Nielsen og søn i Grydsted og Lars Andersen i
Klæstrup.
Ibidem
Eodem. Niels Pedersens datter, navn Mette. Faddere: Jens Mortensens kone i Lunden og Ane Pedersdatter, tjener i Dalsgård, Rasmus Larsen og søn, Christen Thorup af Vokslev.
Ibidem
Dominica Misericordia. Lars Christensen Smeds datter, navn Maren. Faddere: Anders Vestergårds kone
og Peder Pedersens ældste datter, Niels Jensen Thorup, og Christen Jensen Skrædder, alle af Vokslev.
Grydsted
Eodem. Peder Nielsen hyrdes datter, navn Dorte. Faddere: Oluf Eriksens datter Ane og Christen Eriksens
steddatter Karen, Lars Nielsen, Peder Olufsen og Jens Knie, tjener Niels Olufsen, alle af Grydsted.
Gelstrup
Feria 2.de Pentecoste. Niels Christensens søn, navn Peder. Faddere: Jens Christensen i Pandumhus, Just
Ladefogeds kone, Niels Jacobsen Haase og søster, Mette Jacobsdatter og Anders Nielsen i Binderup.
Pandum
Dominica 2.de post Trinitatis. Andreas Svejstrups søn, navn Otte Heinrich. Faddere: Hr. Gregers Lund og
kæreste og Jørgen Svejstrup.
Huul Mølle
Eodem. Søren Andersens søn, navn Anders. Faddere: Christen Bjerregårds kone i Gelstrup, Jens Andersen og Anders Vestergård og Anders Jensen i Klæstrup.
Binderup Mølle
Dominica 8. post Trinitatis. Niels Jensen Møllers datter, navn Helvig. Faddere: Ellen Larsdatter Færch og
Vogn Andersens steddatter Kirsten, Morten Madsen, Christen Jensen og Niels Nielsen.
Vokslev
Dominica 9. post Trinitatis. Michel Sørensens datter, navn Maren, faddere: Jens Andersens kone, Peder
Krog og Christian Larsens yngste søn i Vokslev, Niels Færch i Tårup og Niels Dalsgårds pige Sidsel i
Gelstrup.
Lund huset
Dominica 17. post Trinitatis. Anders Sørensens søn, navn Anders, faddere: Niels Pedersen kone i Vokslev
Jens Nielsen Krog og hans tjenestepige Ane Larsdatter, Anders Nielsen og Jens Mouridsen.
Vokslev
Dominica 18. post Trinitatis. Poul Olufsens søn, navn Christen, faddere: Jens Frejlevs kone i Gelstrup,
Anders Jensen og datter og tvende sønner i Klæstrup.
Vokslev
Dominica 19. post Trinitatis. Christen Jensen Thorups datter, navn Kirsten, faddere: Peder Færchs kone i
Gelstrup og Anders Jensens datter Kirsten i Klæstrup, Peder Thybo, Jacob Sørensen og Peder Krog, alle
af Vokslev.
31
Opslag 348, side 242a
Binderup
Dominica 21. post Trinitatis. Peder Pedersen Glarmesters datter fra Walsbøll ved Flensborg, navn Cathrine Lisbeth. Faddere: Niels Andersen Dalsgårds enke og Karen Christensdatter, tjener Morten Madsen,
barnets farbror Jørgen Pedersen, Simon Laursen og Niels Nielsens ældste søn Niels, alle af Binderup.
Dominica 23. post Trinitatis. Christen Nielsens søn, navn Christian. Faddere: (ingen anført)
Vokslev
Dominica 3. Advent. Jens Frandsens søn, navn Niels, faddere: Frands Christensen og hustru og yngste
søn, Christen Skrædders datter og Anna og Christen Jensen Thorup, alle af Vokslev.
Pandumhus
Eodem. Jens Christensens søn, navn Niels, faddere: Søren Rebstrup steddatter i Simested, Niels Christensen og kone i Gelstrup, Anders Nielsen i Østergård og Peder Thybo i Vokslev.
Gelstrup
Eodem. Niels Jacobsens datter, navn Kirsten, faddere: Karen Christensdatter, tjener Morten Madsen i
Binderup og barnets faster Mette, Niels Christensen, Christen Jensen og Søren Jensen alle af Gelstrup.
Grydsted
Eodem. Fer. 2. Nat. Christ. Søren Olufsens søn Laurs, faddere: Christen Lunds pige Mette Christensdatter
og karl Jens, Lars Jensen og kone og Niels Rasmussen af Grydsted.
Anno 1768
Vokslev
Dominica 1. post Epiph. Christen Mortensens datter, navn Karen, faddere: Christen Laursens kone og
Peder Bachs datter, Anders Nielsen i Lunden og Jacob Sørensens tvende sønner Søren og Christen i
Vokslev.
Gelstrup
Dominica 2. Epiph. Niels Nielsen Daels datter, navn Sofie, faddere: Rasmus Andersens datter og Jens
Larsens datter, Peder Michelsen og broder Christen og Jens Knudsens søn Niels.
Ibidem
Festo Pur. Marie. Peder Michelsens datter, navn Kirsten, faddere: Michel Laursens kone og barnets moster Bengthe, Michel Laursen og søn Søren og Peder Thybo i Vokslev.
Østergård
Festo Annuntiat Mar. Anders Nielsens datter Anne, faddere: Jacob Mosegårds kone i Holmager, Jens Nielsens kone i Byrsted, Søren Jensen Lund, Jens Christensen i Pandumhus og Jacob Sørensens ældste søn
i Vokslev.
32
Opslag 349, side 242b
Dalsgård
Den 29. april, som var almindelig bededag. Hans Jensens barn navn Jens, faddere: Jens Frejlevs kone i
Gelstrup og Christen Jensens Anne, Jens Jensen Dalsgård og broder Christen og Søren Rebstrup i Simested.
Lunden
Dominica 4. i Trinitatis. Jens Mouridsens søn, navn Anders, faddere: Jacob Mosegård og kone i Holmager, Peder Pedersens datter Maren i Vokslev, Anders Nielsen og Jens Nielsen Krog i Lunden.
Simested
Dominica 14. i Trinitatis. Lars Nielsen Krases søn, navn Laurs, faddere: Søren Kras og hustru og Søren
Rebstrup i Simested, Maren Nielsdatter, Peder Thybo i Vokslev og Jens Larsen i Gelstrup.
Grydsted
Dominica 15. post Trinitatis. Christen Nielsen Lunds søn, navn Poul, faddere: Søren Sørensen og kone og
Lars Jensen af Grydsted, Anders Nielsen og kone i Lunden.
Tårup
Dominica 17. post Trinitatis. Niels Jensen Færchs søn, navn Niels, faddere: Christen Simonsen og kone,
Peder Pedersens kone, Søren Jensen Lund og Lars Jensen af Grydsted.
Gelstrup
Dominica 23. post Trinitatis. Søren Jensen Thorups datter, navn Kirsten, faddere: Niels Olufsen og kone
og Lars Jensens kone i Grydsted, Christen Bjerregård og Peder Christensen af Gelstrup.
Grydsted
Dominica 3. Advent. Niels Sørensen Brejs datter, navn Maren, faddere: Jens Sørensens kone og barnets
faster Anne Sørensdatter, Christen Lund, Søren Sørensen og Jens Laursen.
Anno 1769
Lunden
Festo Epiph. Anders Nielsens søn, navn Jens, faddere: Christen Mortensen og kone, Christen Lunds kone
i Grydsted, Jacob Sørensen og søn i Christen i Vokslev.
Vokslev
Eodem. Niels Pedersen Møllers datter, navn Else, faddere: Jens Nielsen Krog kone i Lunden og Karen Pedersdatter, tjener Jens Larsen i Vokslev, Rasmus Larsen og søn og Just Eriksen Ladefoged på Pandum.
Ibidem
Dominica 2. post Epiph. Jens Andersens søn, navn Jens, faddere: Lars Andersen og kone i Klæstrup, Niels
Nielsens kone i Tyrrestrup, Laurs Laursen og Søren Bjerregård i Nibe.
Grydsted
Dominica Oculi. Hans Christensens datter, navn Kirsten, faddere: Søren Nielsen Krases kone og ældste
søn i Simested, Christen Lund og kone og Søren Sørensen i Grydsted.
33
Opslag 350, side 243a
Tårup
Festo Renunc. Maria. Søren Nielsens tvende sønner navn Oluf og Christen, faddere: var Søren Jensen
Lund og hustru, Niels Jensen Færch og kone, Anders Jensens søn og datter i Klæstrup, Christen Jensen
Thorup og Jacob Sørensens søn i Vokslev, Christen Nielsen af Tårup og Jens Vindblæses datter Mette af
Moldbjerg.
Grydsted
Festo Virid. Laurids Jensens søn, navn Anders, faddere: Niels Jensen Thorups kone og Peder Baches ældste datter Ane i Vokslev, barnets to farbrødre Søren og Anders og Niels Olufsen i Grydsted.
Gelstrup
Dominica Rogate. Peder Christensen Færchs søn Christen, faddere: Peder Nielsen og kone og Jens Krogs
kone i Lunden, Just Rasmussen og Christen Jensen i Gelstrup.
Vokslev
Dominica Cantate. Christen Jensen Thorups datter, navn Dorothea, faddere: Michel Laursens kone og
Anders Jensens datter Kirsten, Peder Krog og broder Jens Krog og Just Eriksen på Pandum.
Ibidem
Festo Trinitatis. Søren Jensens barn navn Sidsel, faddere: Niels Jensen Thorup og Christen Mosegårds
kone, barnets tvende farbrødre Niels og Anders og Christen Christensen, tjener Niels Dalsgård i Gelstrup.
Harrild
Dominica 11. post Trinitatis. Jens Frandsens søn, navn Frands, faddere: Frands Christensens kone og søn
Christen, og Niels Jensen Thorup af Vokslev, Christen Christensen, tjener Niels Dalsgård i Gelstrup, og
barnets moster Maren Madsdatter, tjener på Halkær.
Grydsted
Dominica 12. post Trinitatis. Jens Sørensens søn, navn Niels, faddere: Clemmend Halkærs kone og Søren
Brasteds kone begge fra Nibe, Søren Sørensen og stedsøn Jens og Niels Rasmussen, alle af Grydsted.
Klæstrup
Dominica 13. post Trinitatis. Knud Nielsens søn, navn Jens, faddere: Niels Nielsen og steddatter Maren,
Niels Olufsen og Lars Andersen, alle Klæstrup og Anders Jensens datter Else i Rodstrup.
Lunden
Dominica 16. post Trinitatis Jens Nielsen Krogs datter, navn Johanne, faddere: Bertel Møllers kone i
Hjeds Mølle og Peder Færch i Gelstrup, Peder Krog og hans broder Jens og Jens Mouridsen i Lunden.
Binderup Mølle
Dominica 2. Advent. Niels Jensen Møllers søn, navn Jens, faddere: Hr. Hases kæreste i Sønderholm og
Jens Munchsgård kone i Binderup, Morten Madsen, Christen Jensen og Simon Larsen ibidem.
Gelstrup
Festo 2. Nat. Christi. Peder Michelsens søn, navn Peder, faddere: Peder Sørensen Thybos kone i Vokslev
og Peder Christensen Færchs kone i Gelstrup, Michel Larsen og tvende sønner Søren og Christen ibidem.
34
Opslag 351, side 243b
Anno 1770
Januar
Harrild
Festo Epiphania. Peder Pedersens datter, navn Anne, faddere: Kirsten Pedersdatter og Sofie Pedersdatter, begge barnets fastere, Niels Færch og hans tvende brødre Søren og Anders i Tårup.
Østergård
Dominica 4. post Epiphania. Anders Nielsens datter, navn Kirsten, faddere: Jens Christensens kone i
Holmager og Søren Nielsens kone i Byrsted, Jens Christensen ibidem, Jens Christensen i Pandumhus og
Christen Pedersens søn i Harrild.
Februar
Vokslev
Dominica Septuagesima. Christen Mortensen søn, navn Jacob, faddere: Christen Jensens kone i Gelstrup
og Søren Jacobsens kone og hans fader og broder Christen og Peder Sørensen Thybo, alle af Vokslev.
April
Gelstrup
Dominica Misericordia. Niels Christensens datter, navn Karen, faddere: Peder Færchs kone og Just Rasmussens kone, Niels Jacobsen og Christen Christensen, tjener Niels Dalsgård, alle af Gelstrup, og Jens
Christensen i Pandumhus.
Maj
Vokslev
Dominica Exaudi. Lars Smeds søn, navn Laurids, faddere: Jens Andersens kone og Peder Pedersens ældste datter, Anders Vestergård, Christen Skrædder og Poul Olufsen, alle af Vokslev
Juni
Tårup
Festo Joh. Bapt. Christen Nielsens datter, navn (tom plads), faddere: Christen Simonsen og kone og Inger
Jensdatter af Tårup, Christen Laursen ældste søn og Anders Jensen Færch af Vokslev.
Juli
Simested
Dominica 5. post Trinitatis. Lars Nielsens Krases datter, navn Mette, Faddere: Anders Jensens kone i
Rodstrup og Jens Laursens datter i Gelstrup, Niels Sørensen Kras, Jens Christensen i Pandumhus og Christen Pedersens søn Peder i Harrild.
August
Simested
Dominica 8. post Trinitatis. Søren Nielsen Krases enke, hendes datter, navn Ellen, faddere: Simon Nielsens kone i Djørup og Niels Jensen Bødkers kone ibidem, Lars Nielsen og Niels Sørensen Kras og Anders
Nielsen i Østergård.
Pandumhus
Dominica 9. post Trinitatis. Jens Christensens datter, navn Mette, faddere: Niels Christensens kone i
Gelstrup og Niels Jacobsens kone ibidem, Anders Nielsen i Østergård, Søren Jensen Lund i Tårup og Niels
Sørensen Kras i Simested.
September
Binderup
Dominica 14. post Trinitatis. Jens Nielsen Munchsgårds datter, navn Karen, faddere: Sr. Niels Alsings kone og datter, Kirsten Hjorth og Peder Thybo i Vokslev, Niels Sørensen i Gelstrup og Christen Jensen i Binderup.
35
Opslag 352, side 244a
December
Vokslev
Dominica 2. Advent. Niels Jensen Thorups datter i Vokslev navn Else, faddere: Frands Christensen og kone og Peder Thybos kone, Niels Olufsen og Lars Jensen i Grydsted og Søren Jensen Thorup i Gelstrup.
Binderup
Festo 2. Nat. Christi. Simon Laursens søn Laurids, faddere: Niels Nielsens kone og Christen Jensens datter Maren, Maren Madsdatter, tjener Jens Nielsen, Anders Laursen, alle af Binderup.
Grydsted
Dominica Int. Nat Circ. Christi. Niels Rasmussens søn, navn Christen, faddere: Ane Pedersdatter, tjener
på Lundbæk, og Else Sørensdatter fra Tyrrestrup, Rasmus Troelsen, Christen Lund og Jens Sørensen, alle
af Grydsted.
Anno 1771
Januar
Tårup
Dominica 2. post Epiphania. Afgangne Niels Jensen Færchs søn, navn Niels, faddere: Lars Jensen og kone
i Grydsted, Else Jensdatter, Søren og broder Anders Jensen, alle Vokslev.
April
Grydsted
Dominica Quasimodigeniti. Hans Christensens datter, navn Else, faddere: Simon Overgård og Christen
Byrsteds kone i Byrsted, Christen Lund, Søren Sørensen, Christen Christensen, alle af Grydsted.
Gelstrup
Dominica Fer. 2. Pache. Niels Jensens søn, navn Niels, faddere: Peder Færch og hustru, Søren Iversen og
hustru og Christen Bjerregård.
Ibidem
Dominica Misericordia. Afgangne Niels Jacobsen Hases søn, navn Niels, faddere: Anders Nielsen Binderups kone, Niels Christensen og hustru, Christen Jensen og barnets morbroder Jens Christensen i Pandumhus.
Vokslev
Dominica Jubilate. Niels Pedersen Møllers datter, navn Anne Marie, faddere: barnets tvende fastre Ane
og yngste søster, Niels Jensen, Niels Olufsen, og Lars Larsen.
Klæstrup
Eodem. Jens Nielsen Krogs datter, navn Johanne, faddere: Peder Nielsen Krog og pige Maren, Jens Krog
og kone i Lunden, Anders Jensens søn Christen i Klæstrup.
Grydsted
Dominica Cantate. Christen Nielsen Lunds datter, navn Maren, faddere: Niels Olufsens kone og Christen
Eriksen steddatter Karen, Anders Nielsen i Lunden og Lars Jensen og Hans Christensen.
Vokslev
Feria 2. Pentecoste. Christen Jensen Thorups datter, navn Karen, faddere: Peder Christensen Færchs kone i Gelstrup og Anders Jensens datter Kirsten i Klæstrup, Søren Jacobsen, Peder Thybo og Niels Jensen
Thorup af Vokslev.
36
Opslag 353, side 244b
Huul Mølle
Dominica 1. post Trinitatis. Simon Christensens datter, navn Anne, faddere: Poul Møllers kone i Hjedsbæk Mølle, Jens Mouridsens kone og Jens Krog i Lunden, Anders Jensen og Lars Andersen i Klæstrup.
August
Lunden
Dominica 10. post Trinitatis. Anders Nielsens søn, navn Poul, faddere: Søren Jacobsens kone og hans fader og tvende brødre Christen og Jens og Christen Eriksens steddatter Karen Poulsdatter i Grydsted.
Dalsgård
Dominica 11. post Trinitatis. Den 11. Hans Jensens datter, navn Karen, faddere: Søren Rebstrup og steddatter i Simested, Christen Jensens to børn Christen og Maren i Binderup og Abraham Skoleholder i
Vokslev.
Harrild
Dominica 12. post Trinitatis. Jens Frandsens søn, navn Jens, faddere: Frands Christensens kone og søn
Christen og Christen Skrædders datter i Vokslev, Christen Christensen, tjener Niels Dalsgård i Gelstrup,
og Christen Pedersens søn Peder i Harrild.
September
Grydsted
Dominica 15. post Trinitatis. Christen Christensens datter, navn Anne Marie, faddere: Søren Jensen og
kone, Niels Rasmussens kone og Oluf Pedersens søn Jens.
December
Østergård
Dominica 1. i Advent. Anders Nielsens barn navn Niels, faddere: Jens Nielsens kone, Jens Mosegård og
Jacob Mosegård, alle af Byrsted.
Født i Lunden
Dominica 3. Advent. Jens Mouridsens datter, navn Else, faddere: Karen Christensdatter, tjener på Pandum, og Peder Pedersens ældste datter i Vokslev, Peder Krog og broder Jens Krog og Anders Nielsen i
Lunden.
Anno 1772
Født i Klæstrup
Dominica int. Circ. Christi & Festo Epiphania. Knud Nielsens datter i Klæstrup navn Maren, faddere: Jens
Krog og Iver i Lunden, Kirsten Christensdatter, Simon Møller i Huul Mølle, Lars Andersen og tjenestekarl
Christen.
Marts
Født i Vokslev
Dominica Oculi. Jens Andersens datter, navn Cathrine Marie, faddere: Lars Christensen Smeds kone,
Lars Andersen og kone i Klæstrup, Peder Sørensen Thybo og Niels Jensen Thorup i Vokslev.
Født i Grydsted
Mar. Beb. Fest. Jens Laursens datter i Grydsted, navn Anne Elisabeth, faddere: Jens Jacobsens kone i Sørup og Inger Jensdatter, tjener Børge Jensen i Snorup, Anders Jensen i Priorboden, Niels Jacobsen i Bislev, Christen Lund i Grydsted.
Født i Lundhuset
Eodem. Peder Rasmussens datter, navn Mette, faddere: Simon Møller og kone i Huul Mølle og Jens
Krogs kone i Lunden, og Jens Sørensen Brej i Grydsted.
37
Opslag 354, side 245a
Født i Gelstrup
Festo 2. Pasch. Niels Jensens søn i Gelstrup navn Jens, faddere: Jens Andersen og kone i Torsted, barnets
ældste søster Karen, Christen Andersen Frejlev og (tom plads).
Født ibidem
Dominica Misericordia. Niels Christensens datter, navn Karen, faddere: Just Rasmussens kone og Rasmus Andersens datter Maren, Christen Christensen, tjener Niels Dalsgård, Søren Jensen og Jens Frejlevs
søn Søren.
Maj
Født i Binderup
Dominica Rogate. Simon Larsens datter i Binderup navn Anne, faddere: Peder Mortensen og kone i
Gelstrup, Niels Larsens kone i Nyrup, barnets farbror Anders og Niels Nielsens søn Niels.
Født i Klæstrup
Kristi himmelfartsdag Festo. Christen Mortensens søn, navn Søren, faddere: Jacob Sørensen og søn Jens
og Sørens kone i Vokslev, Anders Nielsens kone i Lunden og Christen Jensen i Gelstrup.
Juli
Født i Gelstrup
Dominica 4. post Trinitatis. Christen Jensens datter i Gelstrup navn Mette, faddere: Jørgen Nielsens kone
i Lundby og Niels Pedersens kone i Mølgård Mølle, Peder Christensen Færch, Niels Sørensen og Christen
Christensen, tjener Niels Dalsgård, alle af Gelstrup.
September
Født i Lunden
Dominica 15. post Trinitatis. Jens Nielsen Krogs datter, navn Anne, faddere: Peder Færchs kone i
Gelstrup Jens Mouridsens ældste datter Maren i Lunden, Peder Nielsen Krog i Vokslev, Jens Krog, og Simon Møller i Klæstrup.
Oktober
Født i Tårup
Dominica 18. post Trinitatis. Søren Nielsens barn i Tårup navn Niels, faddere: Jens Pedersen og kone og
Søren Pallesen og kone, Christen Simonsen, alle af Tårup.
Født i Grydsted
Dominica 14. post Trinitatis. Jens Sørensen Brejs søn, navn Søren, faddere: Søren Sørensen og kone,
Margrethe Pedersdatter, tjener Anders Hastrup i Nibe, Christen Christensen i Grydsted og Peder Rasmussen i Lundhuset.
Født ibidem
Eodem. Lars Jensens søn, navn Peder, faddere: Christen Lunds kone og Niels Olufsens steddatter Else
Nielsdatter, Søren Thorup i Gelstrup, Niels Thorup i Vokslev og barnets farbror Anders Jensen Færch.
November
Født i Vokslev
Dominica 21. post Trinitatis. Niels Jensen Thorups søn, navn Niels, faddere: Lars Jensen og kone i Grydsted, Peder Sørensen Thybos kone i Vokslev, Lars Smed og Jens Hansen Brun ibidem.
Eodem Die.
Lars Christensen Smeds søn, navn Søren, faddere: Anders Christensen Vestergård og kone, Peder Pedersen og ældste datter og Niels Jensen Thorup alle af Vokslev.
38
Opslag 355, side 245b
Huul Mølle
Dominica 22. post Trinitatis. Simon Christensens datter, navn Kirsten, faddere: Knud Vestergård og kone
i Nørholm, Jens Mouridsen og ældste datter i Lunden og Lars Andersen i Klæstrup.
Gelstrup
Dominica 1. post Nat. Christi. Peder Michelsens datter i Gelstrup navn Anne, faddere: Simon Laursens
kone i Binderup og Jens Laursens datter Maren i Gelstrup, barnets to brødre Lars og Søren og Peder
Færch ibidem.
Anno 1773
Marts
Harrild
Dominica Lætare. Jens Frandsens datter Maren, faddere: Frands Christensens kone og søn Christen i
Vokslev, Christen Skrædders datter ibidem, Søren Rebstrup i Simested og Christen Christensen, tjener
Niels Dalsgårds i Gelstrup.
Juni
Binderup
Dominica 1. post Trinitatis. Simon Larsens barns dåb konfirmeret, tilforn hjemmedøbt, navn Anne, faddere: Niels Møllers kone i Binderup Mølle og Niels Nielsens datter ibidem, Christen Jensen, Povl Mortensen og Jens Munchsgård, alle af Binderup.
September
Klæstrup
Dominica 13. post Trinitatis. Jens Nielsen Krogs barns dåb publiceret, tilforn hjemmedøbt og navnet Maren, faddere: Simon Møllers kone i Huul Mølle og Jens Krogs kone i Lunden, Peder Krog af Vokslev, Niels
Olufsen og Niels Andersen i Klæstrup.
Ved den første konvent holdelse i Nibe Kirke
den 3. september 1773, har Hr. Hald prædiket
efter prædiken over Pouli Brev Act 20. Cap. 28 …..
… en kort prædiken af Math. 15 Cap. V. 14 et controrio
hvilket fra vel samme Teksten opbyggelse bliver forklaret
da befandt jeg ungdommen som både af læreren
og af mig efter salig velsignelse vorde kortelig
… tilspurgt nogen ledes vel oplyste, hvortil
samtlige herreds brødrene han være vidne
dog nogle ikkun har ringe kendskab til ….
… sogne menigheden, hvilket så vidt jeg skønner ikke kan være lærerens skyld men …
…. som jeg vil lade deres børn og tyende
… til den offentlige purifikation ….. ….
…. hele menigheds tilståelse på mit
……… holde mesten …
Jens Milling.
……
Vide pag. 366
39
Opslag 356, side 246a
Født i Østergård
Dom. 16. post Trinit. Anders Nielsens datter, navn Kirsten, faddere: Jacob Christensens kone i Holmager
og Jens Nielsens kone i Byrsted, Just Eriksen, ladefoged på Pandum og Jens Christensen i Pandumhus.
Oktober
Født i Vokslev
Dominica 17. post Trinitatis. Niels Pedersens søn, navn Peder, faddere: barnets faster Karen Pedersdatter, Peder Pedersens broderdatter Dorte Nielsdatter og søn Peder, Søren Jensen og Jens Jensen Byrsted,
alle af Vokslev.
November
Født i Gelstrup
Festo Omn. Sanctor. Lars Nielsens søn, navn Jens, faddere: Peder Christensen Færch og kone i Gelstrup,
Niels Nielsens søn Niels og Else og Christen Jensens stedsøn Christen af Binderup.
Født i Klæstrup
Eodem. Knud Nielsens datter i Klæstrup navn Maren, faddere: Jens Nielsen Krog og kone i Lunden, Niels
Nielsen og kone og Anders Jensen i Klæstrup.
Ao 1774
Februar
Født i Binderup
Dominica Reminiscere. Jens Nielsen Munchsgårds søn, navn Søren, faddere: Christen Jensens datter i
Binderup navn Mette og Karen Nielsdatter og Morten Madsen ibidem, ditto selv, Peder Thybo i Vokslev
og Niels Sørensen i Gelstrup.
Marts
Født i Tårup
Dominica Oculi. Søren Pallesens søn, navn Christen, faddere: Poul Olufsens kone i Vokslev og Anders
Jensens to børn i Klæstrup, Niels og Kirsten, Christen Simonsen og Søren Nielsen i Tårup.
Født i Grydsted
Dominica Lætare. Christen Nielsen Lunds søn, navn Søren, faddere: Niels Poulsens kone og hans søster
Karen, Jens Larsen og Niels Olufsen, alle i Grydsted, Anders Nielsen i Lunden.
Født i Vokslev
Eodem. Niels Jensen Thorups søn, navn Christen, faddere: Peder Bachs datter Ane og Niels Olufsens
steddatter Else, Jens Larsen, Peder Thybo og Peder Pedersen alle af Vokslev.
Født i Grydsted
Maria bebudelse fest. Jens Larsen i Grydsted, hans søn, navn Lars, faddere: Lars Jensen og kone og Christen Lund i Grydsted, Jens Mouridsen og datter Margrethe i Lunden.
Født i Vokslev
Eodem. Jens Larsen i Vokslev, hans datter, navn Anne, faddere: Lars Smed og datter Ane, Niels Thorup,
Poul Olufsen og kone, alle af Vokslev.
Maj
Født i Lunden
Feria 2. Pentecoste. Anders Nielsens datter i Lunden, hendes dåbs konfirmation, som var tilforn hjemmedøbt og kaldet Else, faddere: Christen Lund og kone og Christen Eriksens steddatter i Grydsted, Peder
Pedersen og Søren Jensen af Vokslev og Jens Nielsen Krog i Lunden.
40
Opslag 357, side 246b
Født i Grydsted
Dominica 1. post. Trinitatis. Christen Christensens søn i Grydsted navn Christen, faddere: Jens Larsens
kone og Niels Olufsens steddatter Else, Jens Christensen, Niels Rasmussen og Christen Clemmensen alle
af Grydsted.
Født i Klæstrup
Dominica 3. post Trinitatis. Christen Mortensens datter, navn Else, faddere: Christen Jensens kone i
Gelstrup og Knud Nielsens kone i Klæstrup, Peder Pedersen søn Peder og Peder Bachs søn Niels i Vokslev
og Jens Christensen, tjener Jens Mouridsen i Lunden.
Juni
Født i Binderup
Dominica 5. post Trinitatis. Simon Larsens søns dåb publiceret efter at han i hjemmedåb var navngivet
Laurs, faddere: jomfru Else-Marie Bentsen og Christen Jensens datter Maren i Binderup, Niels Nielsen og
Poul Mortensen ibidem og Peder Michelsen i Gelstrup.
Født i Huul Mølle
Dominica 7. post Trinitatis. Simon Christensens søn, navn Peder, faddere: Anders Jensens to børn i
Klæstrup, Niels og Kirsten, Lars Andersen ibidem, Jens Mouridsen og Jens Krogs kone i Lunden.
Født i Tårup
Dominica 8. post Trinitatis. Peder Pedersens barn i Tårup navn Niels, faddere: Lars Jensens kone og hans
to brødre Søren og Anders i Grydsted, Niels Bach i Vokslev og Søren Nielsens kone i Tårup.
Født i Lundhuset
Eodem Die. Peder Rasmussens datter ved Lunden navn Anne, faddere: Jens Andersens kone og Peder
Thybos pige i Vokslev, Else Jensdatter, barnets to morbrødre Søren Sørensen og Jens Sørensen og Jens
Nielsen Krog i Lunden.
September
Født i Vokslev
Dominica 16. post Trinitatis. Hans Poulsens datter, navn Else i Vokslev, faddere: Lars Jensens kone og
Peder Poulsen i Grydsted, Else Nielsdatter ibidem, Jens Pedersen i Tårup og Niels Pedersen Bach i Vokslev.
Født i Dalsgård
Dominica 17. post Trinitatis. Hans Jensens søns dåbs publikation, i hjemmedåb navngivet Niels, faddere:
Mads Mortensen og kone i Abildgård, Christen Jensens tre børn i Binderup, Jens, Christen og Ane.
December
Født i Gelstrup
Feria 2. Nat. Christ. Søren Jensens søn i Gelstrup navn Iver, hans dåbs publikation, faddere: Jens Rasmussens kone og Niels Sørensens kone i Gelstrup, barnets tre farbrødre Knud Jensen, Niels Jensen og
Peder Jensen.
41
Opslag 358, side 247a
Anno 1775
Februar
Født i Tårup
Dominica Sexagesima. Jens Pedersens søn i Tårup navn Peder, faddere: Peder Jensen Sæderup og kone i
Guldbæk og Hans Poulsens kone i Vokslev, Niels Pedersen Bach ibidem og Peder Pedersen i Rodstrup.
Født i Harrild.
Eodem. Jens Frandsens datter i Harrild navn Anne, faddere: Frands Christensens kone og to sønner Christen og Frands og tjenestepige Birgitte Christensdatter, alle af Vokslev.
April
Født Østergård
Festo Viridium. Anders Nielsens søn i Østergård navn Niels, faddere: Jacob Mosegårds kone i Holmager
og Jens Nielsens kone i Byrsted, Søren Jensen Lund Gelstrup, Niels Sørensen Kras i Simested og Jens
Christensen i Pandumhus.
Født i Lunden
Dominica Misericordia. Jens Nielsen Krogs datter i Lunden navn Maren, faddere: Simon Christensens
kone i Huul Mølle og Peder Færchs kone i Gelstrup, Peder Krog, Jens Krog og Christen Tårups søn Anders
af Vokslev.
Maj
Født i Vokslev
Dominica Rogate. Søren Christensen Højrises søns dåbs publikation, som i hjemmedåben var navngivet
Christen, faddere: Søren Jacobsen og kone og Peder Krog i Vokslev, Jens Mouridsen og datter Karen i
Lunden.
Juli
Født i Harrild
Dominica 3. post Trinitatis. Niels Jensens søn i Harrild navn Niels, faddere: Anders Jensens kone i Guldbæk og barnets ældste halvsøster, Jens Frandsen, Christen Pedersen og Peder Larsen Qvist, alle af Harrild.
Født i Grydsted
Eodem. Jens Sørensens datter i Grydsted navn Inger, faddere: Clemmend Halkær Skomagers kone og
Anders Sørensens datter, begge af Nibe, Søren Sørensen, Lars Jensen og Jens Olufsen af Grydsted.
Oktober
Født i Gelstrup
Dominica 17. post Trinitatis. Anders Jensen Skomagers søn i Gelstrup navn Jens, hans dåbs publikation,
faddere: Jens Frejlevs kone, Sidsel Sørensdatter, Christen Christensen, tjener Niels Dalsgård, og Søren
Michelsen, Gelstrup.
Født ibidem
Eodem. Peder Michelsens søn, navn Peder, hans hjemmedåbs publikation, faddere: Simon Larsen og
kone i Binderup, Michel Larsen og søn Christen og pige Kirsten Andersdatter.
Født i Pandumhus
Dominica 18. post Trinitatis. Jens Christensens søn, navn Christen, faddere: Anders Jensens datter Else i
Rodstrup, Peder Christensen og søster Anne og Peder Qvist i Harrild, Anders Nielsen i Østergård.
42
Opslag 359, side 247b
Født i Vokslev
Dominica 3. Advent. Niels Jensen Thorups søn, navn Christian, faddere: Poul Olufsens kone og datter,
Lars Smed, Niels Jensen Dalsgård i Gelstrup, Søren Thorup ibidem og Jens Larsen i Vokslev.
1776
Januar
Født i Gelstrup
Dominica 3. Epiphania. Niels Sørensens søns dåbs publikation, som i hjemmedåb forhen var navngivet
Søren, faddere: Jens Andersen Frejlevs kone og Peder Christensen Færch, Christen Jensen, Niels Dalsgård og Lars Nielsen, alle af Gelstrup.
Marts
Født ibidem
Dominica Jubilate. Niels Christensens datter, navn Maren, faddere: Niels Mortensen og kone i Abildgård,
Lars Nielsen og kone og Just Rasmussen i Gelstrup.
April
Født i Grydsted
Dominica Jubilate. Jens Larsens datter i Grydsted navn Karen Kirstine, faddere: Jens Larsen og kone i
Vokslev, Jens Mouridsens datter Margrethe i Lunden og Anders Jensen af Priorboden.
Juli
Født i Klæstrup
Dominica 5. post Trinitatis. Knud Nielsens søn i Klæstrup navn Niels, faddere: Anders Jensens kone i
Veggergård, Christen Jensens kone ibidem, Lars Andersen, Anders Jensen og søn Niels, alle af Klæstrup.
Født i Harrild
Dominica 17. post Trinitatis. Niels Jensens søn, navn Jens i Harrild, faddere: Søren Rebstrups datter og
Søren Krases søn Niels og datter Kirsten, alle af Simested og Peder Qvist i Harrild.
Født i Grydsted
Eodem. Christen Christensens datter, navn Anne, faddere: Knud Jensens kone og Oluf Pedersens datter
Kirsten, Niels Rasmussen, Jens Jacobsen og Peder Olufsen.
Oktober
Født i Binderup
Dominica 11. post Trinitatis. Christen Jensen, hans datters dåb publiceret, navn Anne, faddere: Mads
Mortensen og kone i Abildgård, Christen Andersens kone i Engelstrup, Christen Jensen og Jens Munchsgård af Binderup.
November
Født i Vokslev
Dominica 25. post Trinitatis. Anders Vestergårds datters dåb publiceret, navn Maren, faddere: Laurids
Christensens Smeds kone, Peder Pedersen og kone, Poul Olufsen og Frands Christensens søn Christen,
alle af Vokslev.
December
Født ibidem
Feria 2. Nativitas Christi. Frederik Christensens datters dåb publiceret, navn Maren, faddere: Simon
Klæstrups kone i Huul Mølle og Sidsel Christensdatter, Bertel Laursen, Jens Larsen og Poul Olufsen, alle
af Vokslev.
43
Opslag 360, side 248a
Anno 1777
Februar
Født i Klæstrup
Dominica Reminisere. Christen Nielsen murermesters datter, navn Kirsten, faddere: Anders Jensens datter Kirsten og Lars Andersen i Klæstrup, Christen Thorups datter Ane, Peder Thybo og barnets morbror
Lars, alle af Vokslev.
Marts
Født i Harrild
Dominica Lætare. Jens Frandsens datter, navn Karen, faddere: Frands Christensens kone og søn Christen, Mette Christensdatter, tjener Poul Olufsen i Vokslev, Peder Qvist i Harrild og Jens Christensen, tjener Søren Rebstrup i Simested.
Født i Lunden
Eodem. Anders Nielsens søns hjemmedåb publiceret, navn Hans, faddere: Søren Jacobsens kone og
broder Christen, Jens Mouridsens datter Karen og Jens Krog i Lunden, Anders Jensen i Klæstrup.
April
Født i Nibe
Søndagen den 13. Peder Pedersens søn, navn Peder, faddere: Lars Jensens kone i Grydsted og Kirsten
Christensdatter, tjener Jørgen Bager i Nibe, Anders Jensen, Søren Jacobsen og hans broder Christen i
Vokslev.
Født i Tårup
Eodem die. Jens Pedersens datters dåb publiceret, navn Maren, faddere: Peder Sæderup af Guldbæk og
Søren Nielsens kone i Tårup, Peder Sæderup og søn Jens af Guldbæk, Christen Smed og Søren Pallesen i
Tårup.
Født i Grydsted
Søndag den 27. Christen Lunds datter, navn Kirsten, faddere: Jens Larsens kone og Christen Eriksens
datter, Karen Poulsdatter i Grydsted, Lars Jensen og Jens Christensen ibidem og Anders Nielsen i Lunden.
Maj
Født i Harrild
Søndag den 4. Peder Christensens søns dåb publiceret, navn Christen, faddere: Peder Nielsens kone i
Veggerby og barnets faster Anna Christensdatter i Harrild, Jens Frandsen og Peder Qvist ibidem og Anders Nielsen i Østergård.
Juni
Født i Dalsgård
Søndag den første. Hans Jensens søn, navn Søren, faddere: Mads Mortensens kone i Abildgård og Søren
Rebstrups steddatter Ane i Simested, Christen Jensen i Binderup og 2 sønner, Christen og Jens Dalsgård.
Født i Gelstrup
Eodem. Anders Jensens søns dåb publiceret, navn Jens, faddere: Peder Færchs datter Johanne i Gelstrup
og Peder Michelsens datter Maren ibidem, Søren Michelsen, Jens Frejlev og søn Lars ibidem.
Født i Grydsted
Søndag den 8. Niels Poulsens søn, navn Peder, faddere: barnets moster Maren Pedersdatter og Niels Nielsens datter i Tyrrestrup, Anne Margrethe, Christen Eriksen og Nikolaj Pedersen af Grydsted og Anders
Nielsen i Lunden.
44
Opslag 361, side 248b
Født i Vokslev
Søndag den 15. juni. Hans Poulsens tvillingesønners dåb publiceret, navn Peder og Poul, faddere: Lars
Jensens kone, Niels Poulsen og søster Karen, Christen Eriksen, Peder Olufsens søn Christen, Christen
Lunds karl Jens Christensen, alle af Grydsted, Søren Jacobsen og broder Christen i Vokslev, Peder Poulsens kone af Nibe og Jens Pedersens kone i Tårup.
August
Født ibidem
Søndag den 10. Niels Jensen Thorups datters dåb publiceret, i hjemmedåb navngivet Else, faddere: Niels
Olufsens kone og Lars Jensens kone i Grydsted, Peder Thybo, Peder Pedersen og Poul Olufsen alle af
Vokslev.
Født ibidem
Samme dag. Jens Larsens datters hjemmedåb publiceret, navn Ingeborg, faddere: Jens Larsen og kone i
Grydsted, Niels Nielsens datter Maren i Tyrrestrup, Lars Smed og Frederik Christensen i Vokslev.
Født i Østergård
Søndag den 17. Anders Nielsens søns dåb publiceret, navn Jens, faddere: Jacob Mosegårds kone i Holmager, Jens Nielsen og kone i Byrsted, Søren Rebstrup og Niels Kras i Simested.
Født i Vokslev
Søndag den 21. Peder Sørensen Krogs datter, navn Mette, faddere: Frederiks Smeds kone og Peder Nielsen Krogs kone, Peder Thybo, Søren Højris og unge Peder Pedersen, alle af Vokslev.
Oktober
Født i Gelstrup
Søndag den 12. Søren Jensens datters hjemmedåb publiceret, navn Else, faddere: Jens Frejlevs kone og
Just Rasmussens kone, Niels Jensen, Peder Jensen og Christen Nielsen, alle af Gelstrup.
Født i Harrild
Eodem. Peder Larsen Qvist datters dåb publiceret, navn Anne, faddere: Niels Mortensens kone og Jens
Frejlev af Abildgård, Peder Østergård og kone i Harrild.
December
Født i Binderup
Feria 2. Nat. Christi. Simon Larsens søns dåb publiceret, navn Laurs, faddere: Anders Larsen og kone af
Vokslev, Peder Nielsen og ældste datter Maren i Gelstrup og Peder Thybo i Vokslev.
Ibidem
Eodem. Poul Mortensens datters dåb publiceret, navn Anne, faddere: Peder Vestergård og kone i Nørholm, Margrethe Jensdatter, tjener Christen Jensen i Binderup, Morten Madsen og Jens Munchsgård
ibidem.
Født i Vokslev
Søndag den 28. Søren Christensen Højrises søns dåb publiceret, navn Mourids, faddere: Jacob Mosegård
og kone i Holmager og Jens Mouridsens datter Mette i Lunden, Peder Thybo og Søren Jensen i Vokslev.
45
Opslag 362, side 249a
Anno 1778
Januar
Født i Binderup
Søndag den 18. Christen Jensen Dalsgårds søns dåb publiceret, navn Jens, faddere: Søren Jacobsen og
kone i Vokslev, Christen Jensen og datter Maren og Simon Larsen, alle af Binderup.
Marts
Søndag den 22. Peder Nielsen Krogs datter publiceret, navn Anne, faddere: Søren Højris og kone, Niels
Kras og søstre Dorte og Jens Krog i Lunden
Juli
Født i Huul Mølle
Søndag den 19. Simon Klæstrups søns dåb publiceret, navn Søren, faddere: Bertel Christensens kone i
Hjedsbæk Mølle og Jens Vestergårds kone i Nørholm, Peder Vestergård og Knud Nielsen ibidem og Peder Nielsen Krog i Vokslev.
September
Født i Vokslev
Søndag den 13. Frederik Christensen Smeds søns hjemmedåb publiceret, navn Laurids, faddere: Simon
Klæstrups kone i Huul Mølle og barnets faster Karen Christensdatter, Poul Olufsen, Jens Larsen og Niels
Thorup, alle af Vokslev.
Født Grydsted
Eodem. Jens Larsens søns dåb ligeledes konfirmeret, navn Anders, faddere: Jacob Mosegårds kone i
Holmager, Jens Mouridsens to børn i Lunden, Jens og Mette, Christen Lund og Søren Jensen i Grydsted.
Født i Vokslev
Søndag den 20. Jens Andersen Larsens to døtres hjemmedåb publiceret, navn Ingeborg og Mette, faddere: Peder Thybo og kone, Poul Olufsen og kone, Niels Nielsen og datter i Tyrrestrup, Christen Bjerregårds to børn i Gelstrup, Jens og Anne, Niels Thorup og Frederik Christensen Smed i Vokslev.
Oktober
Født ibidem
Søndag den 18. Anders Vestergårds søns dåb publiceret, navn Christen, faddere: Frederiks Smeds kone,
Poul Olufsen, Niels Pedersen Møller og Peder Pedersen, alle af Vokslev og Jens Mouridsens datter Mette i Lunden.
Anno 1779
Januar
Født i Tårup
Søndag den 31. Niels Madsen soldats søn, navn Mads, faddere: Søren Pallesen og kone, Hans Pedersen
og kone og Oluf Jensen, tjenende ibidem, alle af Tårup.
46
Opslag 363, side 249b
Født i Harrild
Søndag den 18. Peder Christensens datters hjemmedåb af Harrild publiceret, navn Kirsten, faddere: Anders Nielsen og kone i Østergård, Peder Qvist og kone i Harrild og Niels Poulsen ibidem.
Født i Grydsted
Søndag i den 25. Jens Nielsens datters dåb publiceret, da hun i hjemmedåb var navngivet Maren, faddere: var Anders Christensen Pisselhøj og kone fra Hedegård, Christen Eriksen, Søren Jensen og Niels Olufsens steddatter Else, alle af Grydsted.
September
Født i Gelstrup
Søndag den 26. Anders Jensen Skomager og Marens søns dåb publiceret, som i hjemmedåb var navngivet Poul, faddere: barnets begge fastre Maren og Mette Marie, Søren Michelsen, Peder Michelsen og
Jacob Michelsen alle af Gelstrup.
Anno 1780
Januar
Født i Tårup
Søndag den 2. Jens Pedersen Sæderups søn, navn Peder, faddere: Søren Pallesens kone og Søren Sæderup i Tårup, Peder Jensen Sæderup og datter Ane Kirstine af Guldbæk og Jens Pedersen Sæderup, tjener
Jens Nørgård i Rodstrup.
Født i Vokslev
Søndag den 9. Jens Jensens hjemmedøbte barns dåb publiceret, navn Maren, faddere: Jens Thisteds kone fra Djørup, Jens Jensen ibidem, Christen Bjerregårds datter Ane i Gelstrup, Peder Krog og Jens Larsens søn Oluf af Vokslev.
Født i Harrild
Søndag den 23. Peder Larsen Qvists datters hjemmedåb konfirmeret, navn Kirsten, faddere: Christen
Nielsens kone i Gelstrup og Maren Larsdatter i Harrild, Jens Fristrup og Mads Mortensen af Abildgård og
Christen Jacobsen, tjener på Pandum.
Marts
Født i Tårup
Anden påskedag den 27. Søren Sæderups søn i Tårup, navn Niels, faddere: Søren Nielsens kone ibidem,
Niels Sæderup og datter, Ane Svenstrup og Peder Sæderup af Guldbæk.
April
Født i Binderup
Søndag den 9. Christen Dalsgårds søns hjemmedåb publiceret, navn Niels, faddere: Oluf Nielsens kone
og Poul Mortensens kone, Lars Møller, Jens Munchsgård og Simon, alle af Binderup.
47
Opslag 364, side 250a
Født i Grydsted
Søndag den 30. Jens Larsens datter i Grydsted, navn Ingeborg, faddere: Jens Mouridsens to børn i Lunden, Jens og Margrethe, Ane Nielsdatter, tjener Søren Jensen i Grydsted, Christen Lund og Lars Jensens
søn Jens ibidem.
Maj
Født i Dalsgård
Anden pinsedag, den 15. Hans Jensens datters hjemmedåb publiceret, navn Anne, faddere: Jens Frejlevs
kone og søn Lars i Gelstrup, Oluf Nielsen og kone i Binderup og Mads Mortensen i Abildgård.
Født i Pandumhus
Søndag den 28. Jens Christensens datter Mette, faddere: Søren Nielsens kone i Rodstrup og Niels Christensens kone i Gelstrup, Christen Jacobsen, ladefoged på Pandum, Niels Poulsen og Peder Qvist i Harrild.
Juni
Født i Vokslev
Søndag den 20. Niels Jensen Thorups hjemmedåb søn, navn Søren, faddere: Niels Olufsens steddatter
Else Nielsdatter i Grydsted og Sidsel Sørensdatter, tjener i Huul Mølle, Poul Olufsen, Peder Thybo og Jens
Larsen, alle af Vokslev.
Juli
Født ibidem
Søndag den 2. Frederik Christensen Smeds hjemmedøbte datter, navn Kristine Dorothea, faddere: fruepige fra Lundbæk Benedikte Christine Lucia og husholderske Johanne Sørensdatter Brun, hofmesteren
Hr. Claudi, forvalter Hr. Skovgård og barnets morbroder Bertel Larsen fra Lundbæk.
Født i Binderup
Søndag den 9. Simon Larsens hjemmedøbte datter, navn Maren, faddere: Christen Dalsgård og kone og
Jens Munchsgård i Binderup, Peder Michelsen og datter Maren i Gelstrup.
September
Født i Vokslev
Søndag den 17. Peder Krogs søns hjemmedåb publiceret, navn Niels, faddere: Jens Krog og kone i Lunden, Søren Krases datter Kirsten i Simested, Jens Krog i Klæstrup og Niels Pedersen Bach i Vokslev.
Født i Grydsted
Søndag den 24. Jens Nielsens datters hjemmedåb publiceret, navn Maren, faddere: Ane Larsdatter, herværende, og Maren Christensdatter, tjener Hr. Hald i Nibe, Anders Pisselhøj, Søren Jensen og Christen
Eriksen af Grydsted.
Oktober
Født i Binderup
Søndag den 15. Poul Mortensens datters hjemmedåb publiceret, navn Margrethe, faddere: Niels Mortensen og kone i Abildgård, Oluf Nielsen og kone af Binderup og Peder Munk af Nørholm.
48
Opslag 365, side 250b
Født i Gelstrup
Eodem die. Jens Hansens datters hjemmedåb publiceret, navn Anne, faddere: Niels Andersens kone i
den røde smedje i Nibe og Peder Michelsens datter Maren i Gelstrup, Anders Jensen Skomager, Jens
Frejlevs to sønner Anders og Laurs ibidem
November
Født i Harrild
Søndag den 12. Niels Poulsens søn, navn Hans, faddere: Søren Larsens kone i Djørup og Jens Thomasens
datter Dorothea i Holmager, Peder Østergård og Peder Qvist i Harrild og Jens Nielsen, tjener Søren
Rebstrup i Simested.
Født i Vokslev
Eodem die. Niels Peder Pedersen Bachs datters dåb publiceret, navn Margrethe, faddere: barnets faster
Anne Pedersdatter og Peder Færchs datter Kirsten i Gelstrup, Peder Krog og Søren Højris i Vokslev.
Anno 1781
Februar
Født i Rodstrup
Søndag den 25. Søren Nielsens hjemmedøbte søn, navn Anders, faddere: Morten Nielsen og kone af
Pindstrup, Christen Nielsen af Lundbæk, Jens Nørgårds datter i Rodstrup og Niels Sørensen Kras af Simested.
Marts
Født i Klæstrup
Søndag den 4. Knud Nielsen søn i Klæstrup navn Peder, faddere: Christen Bjerregårds datter Ane i
Gelstrup, Christen Jensen og hans datter Maren fra Skillingsbro, Niels Olufsen og Anders Pallesens stedsøn i Klæstrup.
Født i Harrild
Søndag den 11. ditto. Peder Christensens hjemmedøbte datter, navn Anne i Harrild, faddere: Anders
Østergård og kone i Østergård, Peder Qvist og kone i Harrild og Niels Poulsen sammesteds.
April
Født i Vokslev
Søndag den 29. Jens Jensens hjemmedøbte søn, navn Jens, faddere: Ane Nielsdatter, tjener Søren Jensen i Grydsted, og Mette Christensdatter, Peder Krog, Peder Pedersen og Jens Byrsted, alle af Vokslev.
Maj
Født i Grydsted
Søndag den 20. Niels Poulsens søn i Grydsted navn Peder, faddere: Anders Nielsens kone i Lunden, Hans
Poulsen og kone i Djørup, Christen Lund og Lars Jensen i Grydsted.
Juni
Født i Gelstrup
Søndag den 10. Jens Krogs søns hjemmedåb publiceret, navn Niels, faddere: Johanne Jensdatter, tjener
på Pandum, og Jens Krogs steddatter i Lunden, Peder Krog i Vokslev, Simon Klæstrup i Huul Mølle og
Anders Pallesens stedsøn Peder i Klæstrup.
49
Opslag 366, side 251a
Født i Gelstrup
Søndag den 24. Mads Laursens datter, navn Maren, faddere: Søren Thorups datter Mette i Gelstrup og
Niels Thorups datter Else i Vokslev, Christen Nielsen, Søren Jensen og Christen Jensen, tjener Niels Dalsgård, alle af Vokslev.
Juli
Født i Grydsted
Søndag den 15. Lars Jensens datter i Grydsted navn Maren, faddere: Jens Larsens kone og Niels Olufsens
steddatter Else, Christen Lund, Niels Poulsen og Christen Eriksen, alle af Grydsted.
Født i Tårup
Søndag den 29. juli. Søren Christensen søn i Tårup, navn Simon, faddere: Søren Nielsen og kone i Tårup,
Peder Munk og datter Kirsten og Lars Pedersen, alle af Sønderholm.
September
Født i Vokslev
Søndag den 2. Anders Christensen Vestergård i Vokslev, hans søns hjemmedåb publiceret, navn Christen, faddere: Jens Mouridsens datter Margrethe i Lunden og Anne Nielsdatter, tjener Søren Jensen i
Grydsted, og unge Peder Pedersen, Frederik Christensen og Frands Christensens søn Frands, alle tre af
Vokslev.
Oktober
Født i Tårup
Søndag den anden. Niels Sørensens hjemmedøbte søn i Tårup navn Søren, faddere: Lars Møllers kone i
Binderup Mølle og Søren Christensen og kone samt Søren Pallesen og Søren Nielsen, alle af Tårup.
Født i Vokslev
Eodem. Niels Jensens datter i Vokslev, navn Maren, faddere: Peder Krogs kone i Vokslev og Else Knudsdatter af Grydsted, barnets farbroder Søren og Frederik Smed i Vokslev.
December
Født i Gelstrup
2. juledag. Jens Hansens hjemmedøbte søn, navn Hans, faddere: Mette Nielsdatter, tjener Hr. Rejersen,
og Peder Færchs datter Kirsten, Niels Pallesen, Niels Andersen og Anders Jensen Skomager i Gelstrup.
Anno 1782
Februar
Født i Gelstrup
Søndag den 3. Anders Jensen Skomagers datter, navn Maren Katrine, faddere: Peder Nielsen og hans
datter Maren, afgangne Jens Mortensen Bødkers datter Inger, Søren Michelsen og Jens Hansen Brun.
50
Opslag 367, side 251b
Født i Binderup
Søndag den 10. februar. Oluf Nielsens hjemmedøbte datter, navn Anne faddere: Ane Nielsdatter af Simested og Søren Jensens pige Ane Nielsdatter i Grydsted, ditto selv, Lars Møller og Poul Mortensen af
Binderup.
Marts
Født i Harrild
Søndag den 24. Peder Larsen Qvists hjemmedøbte datter, navn Mette, faddere: barnets 2 mostre Sidsel
og Anne, Jens Fristrup og Mads Mortensen af Abildgård og Niels Poulsen i Harrild.
August
Født i Grydsted
Søndag den 11. Jens Nielsens hjemmedøbte søn af Grydsted, navn Niels, faddere: Anders Pisselhøj og
hans kone og Ane Nielsdatter, tjener Søren Jensen, ditto selv og Christen Eriksen alle af Grydsted.
Født i Binderup
Eodem. Christen Dalsgårds hjemmedøbte datter af Binderup, navn Kirsten, faddere: Christen Andersen
og kone af Engelstrup, Mads Mortensen og kone af Abildgård og barnets farbror Jens Dalsgård af Vokslev.
September
Født i Vokslev
Søndag den 29. Niels Pedersen Bachs hjemmedøbte søn, navn Peder, faddere: Peder Færch og to døtre
Kirsten og Ane, Christen Jacobsen og Peder Krog af Vokslev.
Oktober
Født i Grydsted
Søndag den 6. Lars Jensen Færchs søn i Grydsted navn Peder, faddere: barnets moster, Niels Poulsens
kone, 2 farbrødre Anders og Søren, Niels Olufsens steddatter Mette og Christen Lund, alle af Grydsted.
November
Født i Grydsted
Søndag den 24. Jens Larsens hjemmedøbte datter, navn Anne Elisabeth, faddere: Niels Jacobsens kone i
Bislev og barnets moster og morbror Mette og Jens af Lunden, Christen Lund og Lars Jensen af Grydsted.
Anno 1783
Februar
Født i Grydsted
Søndag den 2. Jens Jacobsens datter, navn Anne Marie, faddere: Anne Nielsdatter, tjener Søren Jensen i
Grydsted og Anne Kirstine Pedersdatter, tjener Jørgen Tybring i Nibe, Niels Olufsen, Jens Olufsen og
Jens Nielsen, alle af Grydsted.
51
Opslag 368, side 252a
April
Født i Vokslev
Søndag den 6. april Peder Nielsen Krogs hjemmedøbte datter, navn Johanne, faddere: Simon Møllers
kone i Huul Mølle, Søren Krases to børn i Simested, Niels og Kirsten, Jens Krog i Klæstrup og Jens Krog i
Lunden, begge barnets farbrødre.
Maj
Født ibidem
Søndag den 4. Peder Jensens hjemmedøbte søn, navn Oluf, faddere: Anders Sørensens kone og Søren
Hattemager af Nibe, Niels Jensen og Søren Jensen, barnets farbrødre.
Født i Klæstrup
25. maj. Eodem. Knud Nielsens datter i Klæstrup navn (tom plads), faddere: Jens Krogs kone i Lunden og
Maren Christensdatter, tjener Anders Pallesen i Klæstrup, Jens Hansen, slagter fra Hjeds, Jens Larsens to
sønner Søren og Oluf i Vokslev.
Juli
Født i Vokslev
Anden pinsedag den 9. Niels Iversens hjemmedøbte datter, navn Anne, faddere: Niels Bachs kone og
Knud Iversens datter i Grydsted, Else, Søren Iversen, Peder Iversen og Peder Krog, alle af Vokslev.
September
Født i Vokslev
Søndag den 7. Jens Larsens datter, navn Margrethe, faddere: Niels Nielsens datter Ane i Tyrrestrup og
Christen Bjerregårds datter Ane i Gelstrup, Peder Thybo, Niels Thorup og Lars Smed, alle af Vokslev
Oktober
Født i Grydsted
Søndag den 12. Niels Poulsens datter, navn Else, faddere: Niels Nielsens kone i Tyrrestrup, Lange Nielsens datter Ane ibidem, Christen Eriksen, Søren Sørensen og Christen Lund, alle af Grydsted.
Født i Harrild.
Søndag den 19. Peder Østergårds hjemmedøbte søn, navn Christen, faddere: Anders Nielsens kone i
Østergård, Søren Jensens kone i Bislev, Peder Qvist i Harrild, Jens Jensen i Byrsted og Jens Nielsen i Veggerby.
November
Født i Binderup
Søndag den 23. Christen Dalgårds søn af Binderup, navn Christen, faddere: Lars Møllers kone og Jens
Dalsgårds kone i Nibe, Jens Munchsgård, Ole Nielsen og Simon Larsen, alle af Binderup.
52
Opslag 369, side 252b
Anno 1784
Født i Vokslev
Frederik Christensens hjemmedøbte datter Christiane Lovise, faddere: Simon Møllers kone i Huul Mølle
og Niels Thorups datter Edel, Jens Larsen, Peder Pedersen og Lars Christensen, alle af Vokslev.
Maj
Født i ibidem
Søndag den 16. Abraham Frandsens hjemmedøbte datter, navn Maren, faddere: Simon Møllers kone i
Huul Mølle og Niels Thorups datter Edel, Anders Vestergård, Anders Skrædder og Peder Pedersen, alle af
Vokslev.
Født i Gelstrup
Søndag den 23. Christen Gregersens hjemmedøbte søn, navn Niels, faddere: Mourids Jensens kone Karen i Moldbjerg og Morten Nielsens kone i Hornum, Christen Nielsen, Christen Jensen og Niels Mosegårds søn Jens, alle af Gelstrup.
Juni
Født i Tårup
Søndag den 13. Søren Christensens hjemmedøbte søn, navn Niels, faddere: Søren Pallesen og kone Kirsten, Niels Thorups kone Kirsten og Søren Nielsen af Tårup, Niels Jensen og Christen Pedersen af Sønderholm.
Juli
Født i Gelstrup
Søndag den 4. Anders Jensens datter, navn Margrethe, faddere: barnets faster Johanne og Søren Poulsens datter Maren i Vester Oustrup, Christen Bjerregårds søn Jens, Jens Frejlevs søn Lars og Mogens
Christensen, tjener Søren Michelsen, alle af Gelstrup.
August
Født i Simested
Søndag den 15. Jens Nielsens hjemmedøbte søn, navn Søren, faddere: Søren Michelsens kone i Gelstrup
og barnets faster Anna Nielsdatter, Søren Jacobsen og Poul Olufsen, af Vokslev og Niels Sørensen Kras i
Simested.
Oktober
Født i Rodstrup
Søndag den 3. Søren Nielsens hjemmedøbte søn i Rodstrup, navn Ellis Kirstine, faddere: Morten Nielsen
og kone i Pindstrup, Jens Nørgårds to børn Christen og Cathrine og Anders Pallesen i Klæstrup.
Født i Grydsted
Eodem Die. En enkes datter fra Sæby navn Mette Marie. Moderen Inger Christiane Ephresina Basballe,
faddere: Niels Olufsens kone og Jens Nielsens kone og karl Anders Nielsen, Anders Nielsen Hornum,
Christen Eriksen og Niels Nielsen, tjener Niels Olufsen, alle af Grydsted.
53
Opslag 370, Side 253a
Født i Harrild
19. søn i Trinitatis. Peder Qvists hjemmedøbte søn, navn Laurids, faddere: Christen Nielsen og kone og
steddatter Mette i Gelstrup, Jens Fristrup og Niels Mortensen Abildgård.
December
Født i Vokslev
Anden juledag. Niels Bachs hjemmedøbte datter, navn Karen, faddere: Peder Færch og kone i Gelstrup,
Jens Fugl skoleholders kone, Peder Krog og Niels Thorup, alle af Vokslev.
Anno 1785
Januar
Født ibidem
Søndag den 2. Anders Christensens hjemmedøbte søn, navn Christen, faddere: Søren Nielsens kone og
Jens Nørgårds søn Christen i Rodstrup, barnets faster Birgitte, Poul Olufsen og Abraham Frandsen, alle
af Vokslev.
Marts
Født i Harrild
Søndag den 13. Mads Larsens datter i Harrild navn Anne, faddere: Jens Christensens datter Maren i
Pandumhus og Niels Huuses steddatter Karen Nielsdatter, Peder Qvist, Peder Østergård og Lars Christensen, alle af Harrild.
Maj
Født i Grydsted
Søndag den 1. Jens Larsens hjemmedøbte søn, navn Laurids, faddere: Jens Mouridsens datter Mette og
hendes broder Jens i Lunden, Jens Jacobsens datter Ane i Djørup, Søren Sørensen og Niels Poulsen af
Grydsted.
Født i Vokslev
Søndag den 22. Lars Christensens hjemmedøbte datter, navn Maren, faddere: Niels Bachs kone og Søren
Jacobsens steddatter Karen Nielsdatter, Peder Krog, Frederik Smed og Morten Christensen, alle af Vokslev.
Juni
Født ibidem
Søndag den 26. Peder Jensens hjemmedøbte søn, navn Laurs, faddere: Søren Hattemagers kone i Nibe
og Niels Jensens kone i Vokslev, Jens Jensen hyrde, Jens Larsens søn Oluf i Vokslev og Søren Jensen i
Gelstrup.
Juli
Født ibidem
Søndag den 24. Anders Vestergårds hjemmedøbte søn, navn Peder, faddere: Jens Mouridsens to døtre
Margrethe og Ane i Lunden, Søren Jensen i Grydsted, Peder Pedersen og Frederik Smed i Vokslev.
August
Født i Tårup
Søndag den 14. august. Niels Sørensens hjemmedøbte datter, navn Barbara, faddere: Lars Lynderups
kone i Binderup Mølle og Christen Simonsens kone, Søren Pallesen, Søren Nielsen, og Søren Christensen,
alle af Tårup.
54
Opslag 371, side 253b
Født i Gelstrup
Søndag den 21. august. Christen Gregersens hjemmedøbte søn, navn Gregers, faddere: Christen Nielsen
og kone, Peder Michelsen og datter Margrethe i Gelstrup og Morten Nielsen i Hornum.
Oktober
Født i Klæstrup
Søndag den 16. Jens Krogs hjemmedøbte datter i Klæstrup, navn Anne, faddere: Simon Klæstrups kone i
Huul Mølle og Jens Krogs steddatter i Lunden, Peder Krog, Jens Krog i Lunden og Anders Pallesens stedsøn Peder i Klæstrup.
November
Født i Binderup
1. søndag i advent, den 20. november Poul Mortensens hjemmedøbte datter, navn Karen, faddere: Peder Vestergård og Peder Munch i Nørholm, Christen Dalsgårds og kone i Binderup.
December
Født i Grydsted
Sct. Stefansdag, den 26. Christen Jensens datter, navn Anne, faddere: Else Nielsdatter og Margrethe
Jensdatter, Niels Olufsen, Peder Olufsen og Niels Larsen, tjener Christen Clemmensen i Klæstrup.
Født i Vokslev
Eodem. Peder Nielsen Krogs hjemmedøbte søn, navn Søren, faddere: Niels Sørensen og søster i Simested, Jens Krog og datter Kirsten i Lunden og Niels Bach i Vokslev.
Anno 1786
Født i Harrild
Nytårsdag. Lars Christensens hjemmedøbte datter, navn Kirsten, faddere: Michel Clemmensens kone og
barnets farbrødre Anders og Niels Christensen fra Byrsted, Jens Fristrups steddatter og Peder Qvist i
Harrild.
Født i Simested
Eodem. Jens Nielsens datter, navn Kirsten i Simested, faddere: Peder Jørgensen og kone af Nørholm, Søren Jacobsen og steddatter Karen i Vokslev og Niels Sørensen i Simested.
April
Født i Harrild
Marie Bebudelse, den 2. Peder Vestergårds hjemmedøbte søn, navn Jens, faddere: Søren Jensens kone i
Bislev, Jens Christensens datter Maren i Pandum, Lars Christensen og Peder Qvist i Harrild og Jens Jensen af Byrsted.
Født i Vokslev
Anden påskedag den 17. Frederik Christensen Smeds hjemmedøbte søn Christen, faddere: Ole Nielsens
trolovede, navn Edel, og Anders Vestergård og kone, Niels Thorup og Peder Pedersen, alle af Vokslev.
Født i Binderup
Søndag den 30. Christen Dalgårds søn, navn Knud, faddere: Poul Mortensen og kone, Ole Nielsen af Binderup, Niels Nielsen og kone i Bislev og Lars Nielsen i Gelstrup.
Maj
Født i Klæstrup
Søndag den 21. Knud Nielsens hjemmedøbte datter, navn Else, faddere: Christen Clemmensens kone og
hendes søster Johanne Bjerregård, Anders Jensen, Niels Nielsen og Niels Olufsen, alle af Klæstrup.
55
Opslag 372, side 254a
Født i Vokslev
Eodem. Abraham Frandsens datter, navn Karen, faddere: Peder Pedersens trolovede Mette Sørensdatter og Anders Vestergårds datter Kirsten, Poul Olufsen, Niels Thorup og Frederik Smed, alle af Vokslev.
Juni
Født i Grydsted
2. søndag Trinitatis, den 25. Jens Nielsens datter Sidsel Marie, faddere: Niels Nielsen og kone Tyrrestrup,
Christen Clemmensens kone i Klæstrup, Søren Jensen og Niels Olufsen i Grydsted.
August
Født ibidem
Dominica 6. i Trinitatis, som var den 8. august. Søren Jensens hjemmedøbte datter, navn Kirsten, faddere: Jens Nielsens kone Kirsten Larsdatter i Simested og Ole Nielsens kone Edel Nielsdatter i Binderup, Søren Jacobsen i Vokslev, Jens Mouridsen i Lunden og Jens Nielsen i Grydsted.
November
Født ibidem
22. søndag efter Trinitatis, som var den 12. Jens Pedersens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Christen Jensen og kone, Frands Frandsen og kone og Jens Olufsen af Grydsted.
Født i Simested
Eodem Die. Niels Sørensens hjemmedøbte søn, navn Søren, faddere: Jens Mouridsens datter Mette og
søn Jens i Lunden, Jens Larsen og kone i Grydsted og Lars Tøgersen af Nibe.
Født i Klæstrup
December
Tirsdag 2. juledag. Lars Pedersen Mejlbys datter Maren, faddere: Jens Krogs to børn i Lunden, Kirsten og
Søren, Niels Olufsen og Kirsten Christensdatter i Klæstrup, Jens Krog ibidem.
Anno 1787
Januar
Født i Gelstrup
Den 1. Christen Gregersens hjemmedøbte datter, navn Inger, faddere: Christen Nielsens kone og Christen Bjerregårds datter Johanne, Chr. Nielsen, Mourids Nielsen, Morten Nielsen af Hornum. Moldbjerg.
Født i Binderup
Marts
Søndag den 18. Ole Nielsens hjemmedøbte datter, navn Maren, faddere: Frederik Smed og kone Anne
Larsdatter i Vokslev, Mads Mortensen og datter Ane i Abildgård og Jens Dalsgård i Nibe.
April
Født ibidem
3. søndag efter påske. Poul Mortensens hjemmedøbte søn, navn Peder, faddere: Mads Mortensen og
kone Ane Jensdatter fra Abildgård, Lars Møllers kone Maren Jensdatter og søn Søren, og Peder Munk
fra Nørholm.
Maj
Født i Grydsted
Søndag den 20. Jens Larsens hjemmedøbte søn, navn Jens, faddere: Niels Sørensen og kone Margrethe i
Simested, Jens Mouridsens to børn Jens og Ane i Lunden og Lars Thøgersen fra Nibe.
Født ibidem
Anden pinsedag, den 28. Hans Nielsens søn, navn Niels, faddere: Lars Jensens kone fra Byrsted og kone,
Hans Nielsen og Jens Christensen Lund, alle af Grydsted.
September
Født i Vokslev
Søndag den 9. Peder Pedersens hjemmedøbte søn, navn Peder, faddere: Anders Vestergårds kone og
Abraham Frandsens kone, Peder Thybo, Frederik Smed, alle af Vokslev, og Søren Larsen af Byrsted.
56
Opslag 373, side 254b
Oktober
Født i Binderup Mølle
Søndag den 14. oktober. Laurids Møller i Binderup Mølle, hans hjemmedøbte datter Barbara, faddere:
Hr. byfoged Thornsons kæreste og Jocum Boches datter Cathrine Cecilie, Jens Frendrup, Ole Nielsen og
møllerens søn Søren.
Født i Vokslev
Søndag den 21. Niels Bachs hjemmedøbte søn, navn Christen, faddere: Jens Skoleholders kone Ane Pedersdatter og Søren Jacobsens datter, Karen Nielsdatter, Peder Færch og søn Christen af Gelstrup og
Jens Pedersen fra Djørup.
Født i Grydsted
Søndag den 28. oktober. Søren Jensens hjemmedøbte datter, navn Margrethe, faddere: Jens Laursens
kone Maren Jensdatter og Søren Jacobsens datter, Maren Nielsdatter i Vokslev, Ole Nielsen i Binderup,
Jens Nielsen i Simested og Jens Nielsen i Grydsted.
Samme dag havde Jens Nielsen af Simested en søn i kirken ved navn Lars, faddere: (ingen anført)
Anno 1788
Født i Grydsted
Søndag d. 20. januar. Jens Nielsens søn Christen, faddere: Anders Pisselhøjs enke fra Hedegård og Anders Vestergårds datter Kirsten fra Vokslev, Søren Knie fra Djørup og Christen Clemmensen fra Klæstrup.
Født i Harrild
Søndag den 27. ditto. Peder Østergårds datter Kirsten, faddere: Søren Jensens kone, Margrethe Pedersdatter af Bislev og Jens Jensens kone Anna Christensdatter ibidem, Søren og Anders Jensen ibidem og
Peder Qvist af Harrild.
Februar
Født i Vokslev
Søndag d. 3. Michel Sørensens datter Anne, faddere: Niels Bachs kone Johanne Pedersdatter og Christen
Thorups datter Kirsten, begge af Vokslev, Anders Pallesen af Klæstrup, Jens Ladefoged af Pandum og
Peder Thybo af Vokslev.
Født i Gelstrup
Søndag den 24. februar. Niels Gregersens hjemmedøbte datter Margrethe, faddere: Johanne Christensdatter Bjerregård, Kirsten Sørensdatter Færk, Christen Gregersen, Søren Christensen Bjerregård og Peder Sørensen Færk, alle af Gelstrup.
Født i Grydsted
Søndag den 13. april. Christen Jensens hjemmedøbte datter Else, faddere: Jens Nielsens kone af Grydsted, Søren Jensens kone ibidem, Niels Thorup i Vokslev, Jens Pedersen, Niels Larsen, begge af Grydsted.
Født i Gelstrup
Søren af den 13. april. Anders Larsens hjemmedøbte datter, navn Karen, frembåret af Niels Bislevs kone, Johanne Pedersdatter, Poul Olufsens pige Dorthe Larsdatter, faddere: Lars Larsen af Vokslev, Christen Pedersen Færch, Søren Michelsen af Gelstrup.
Født i Vokslev
Søndag den 20. april. Niels Iversens hjemmedøbte søn Niels, frembåret af Søren Iversens datter, Karen
Nielsdatter, Anders Jensens datter, Margrethe Sørensdatter af Vokslev, faddere: Peder Iversen, Søren
Iversen og Peder Krog, alle af Vokslev by.
57
Opslag 374, side 255a
Født i Vokslev
Søndag d. 20. april. Anna Jørgensdatters hjemmedøbte søn Søren, frembåret af Frederik Smeds datter
Kirsten, Anders Vestergårds datter Maren, faddere: Jens Larsens tre sønner Anders, Søren, og Lars i
Vokslev. Udlagt til fader Ole Jensen … i Voks(lev).
Født i Klæstrup
Søndag den 27. april. Anders Sørensens hjemmedøbte søn Søren, frembåret af Huul Møllers kone, Jens
Larsens kone Johanne Larsdatter af Vokslev, faddere: Anders Poulsen og Christen Clemmensen af
Klæstrup og Jens Sørensen af Møllen.
Født i Vokslev
Søndag den 18. maj. Abrahams hjemmedøbte søn Niels, frembåret af Maren Nielsdatter, tjener fru Eggeberg, Pouls pige i Vokslev Dorte Larsdatter, faddere: Frands Frandsen, Anders Nielsen Byrsted, Simon
Nielsen Klæstrup.
Født i Pandum.
D. 24. marts. Hr. Schougårds hjemmedøbte søn Christian Frederik, frembåret af friherreinden til Lundbæk og frøken Recvedea, faddere: baron Juul, hovmester Busch, forvalter Fasting, hr. Nors fra Kjærstrup
og hr. Ole Nors.
Født i Klæstrup.
2. pinsedag. Knud Nielsens hjemmedøbte datter Karen, frembåret af Christen Clemmensens kone og
Anders Pallesens pige Anne, faddere: Anders Pallesen, Lars Pedersen af Klæstrup og Christen Jensen af
Rodstrup.
Født i Binderup
Den 10. august. Christen Jensens søn og datter, sønnens navn Laurids, faddere: Poul Mortensens kone,
Anne Pedersdatter, Mads Mortensens datter af Abildgård, navn Anne, Jens Dalsgård af Nibe, Poul Mortensen af Binderup, Christen Madsen af Abildgård. Datterens navn Anne Kirstine, faddere: Ole Nielsens
kone Edel Nielsdatter og Simon Laursens datter Anna, Simon Laursen, Jens Munks søn Niels, Laurs Møllers søn Søren, alle af Binderup.
Født i Rodstrup
Ditto dato. Søren Søndergårds hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Morten Nielsens kone Ellen
Christensdatter af Binderup, Niels Mortensens kone Katrine Jensdatter af Rodstrup, Christen Nielsen
Snedker ved Lundbæk, Anders Jensen af Klæstrup, Christen Jensen af Rodsted.
Oktober
Født i Vokslev
Den 19. oktober. Frederik Christensen Smeds barn navn Bertel, faddere: jomfru Ludvig og jomfru Jensen
fra Lundbæk, Laurs Laursen og Anders Vestergård af Vokslev, Simon Klæstrup af Huul Mølle.
Født i Binderup Mølle
Ditto dato. Lars Sørensens hjemmedøbte søn, navn Jens, faddere: madame Thornson og jomfru Broch af
Nibe, Poul Mortensen, Ole Nielsen, Jens Christensen af Binderup.
Født i Vokslev
Ditto dato. Peder Nielsen Krogs søn, navn Søren, faddere: Johanne Pedersdatter og Margrethe Sørensdatter ibidem, Simon Klæstrup i Huul Mølle, Laurs Christensen og Niels Iversen af Vokslev.
Født i Gelstrup
Ditto dato. Lars Jensens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Mette Jensdatter af Lunden, Karen Nielsdatter
af Vokslev, Anders Jensen af Harrild, Peder Michelsen og Søren Michelsen af Gelstrup.
58
Opslag 375, side 255b
Oktober
Født i Grydsted
Den 26. Jacob Nielsens hjemmedøbte søn Niels, båret af (ikke anført).
November
Født i Grydsted
Den 2. november. Jens Larsens hjemmedøbte datter Ingeborg, båret af Søren Jensens kone ibidem, faddere: Christen Lunds datter Karen ibidem, Jens Jensen af Lunden, Jens Andersen af Priorboden, Niels Jacobsen i Bislev.
Født i Grydsted
Den 9. november. Jens Jacobsens hjemmedøbte datter Ane, faddere: Jens Nielsens kone ibidem, Kirstine
Pedersdatter, tjener i Nibe, Christen Jensen ibidem og Jens Olufsen i Klæstrup, Søren Jensen af Grydsted
Født i Grydsted
Den 23. november. Søren Pedersens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Søren Jensens kone i Grydsted, Christen Jensens kone ibidem, Peder Pedersen, Christen Christensen ibidem.
Født i Grydsted
Den 28. december. Hans Nielsens datter Kirsten, faddere: Karen Knudsdatter, Anna Pedersdatter, Hans
Christensen, Jens Byrsted, Christen Lund.
1789
Januar
Født i Simested
11. januar. Niels Sørensens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Laurs Jensens kone i Gelstrup, Karen Jensdatter af Lunden, Peder Sørensen af Drastrup, Jens Jensen af Lunden, Jens Nielsen fra Simested.
Født i Grydsted
Den 15. marts. Peder Poulsens hjemmedøbte søn Poul, faddere: Hr. Thomas Wognsens kone i Nibe, Jens
Nielsens kone i Grydsted, Niels Poulsen, Jens Krog, Anders Nielsen af Lunden.
Født i Gelstrup
Den 29. marts. Christen Gregersen fra Gelstrups hjemmedøbte søn Christen, faddere: Kirsten Sørensdatter, Mette Knudsdatter, Jens Bjerregård, Niels Gregersen, Lars Nielsen, alle af Gelstrup.
59
Opslag 376, side 256 a
1789
Juni
Født i Gelstrup
Den 14. juni. Peder Nielsens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Ane Christensdatter, Kirsten Sørensdatter, Anders Jensen, Peder Qvist, Christen Pedersen.
Født i Binderup
Den 21. september. Oluf Nielsens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Mads Mortensens kone fra
Abildgård, Søren Pedersens kone, Christen Jensen fra Binderup, Niels Jensen, Jens Christensen.
Født i Binderup
Den 2. august. Afgangne Simon Laursens hjemmedøbte datter Anna Maria, faddere: Christen Dalsgårds
kone i Binderup, Johanne Laursdatter i Nibe, Niels Nielsen af Tyrrestrup, Jens Nielsen af Bislev og Poul
Christensen i Vokslev.
Født i Vokslev
D. 2. august. Jens Jensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Margrethe Jensdatter, tjener Peder Thybo, Christen Thorups datter Kirsten, Jens Pedersen, Niels Pedersen, Peder Nielsen.
Født i Grydsted
Ditto dato. Jens Nielsens hjemmedøbte søn,(tom plads, navnet ikke skrevet), faddere: Søren Jensens kone, Peder Poulsens kone, Christen Clemmensen i Klæstrup, Jacob Nielsen i Grydsted, Niels Nielsen i Tyrrestrup.
Født i Harrild
Ditto dato. Lars Christensen og hustru Maren Larsdatters hjemmedøbte datter Inger, faddere: Anders
Østergårds kone, Niels Christensens kone fra Veggerby, Michel Clemmensen fra Grydsted, Anders Christensen ibidem, Niels Christensen.
Født i Harrild
20. september. Peder Qvistes hjemmedøbte søn Søren, faddere: Peder Mouridsens kone i Bislev, Mads
Mortensen, Jens Fri(strup) i Abildgård.
Født i Vokslev
Ditto dato. Anders Vestergårds søn Laust, faddere: Poul Olufsens kone i Vokslev, Abraham Frandsens
kone i Vokslev, Peder Pedersen, Frederik Christensen, alle af Vokslev, Jens Mouridsen af Lunden.
Født i Simested
Den 1. november. Jens Nielsens hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Laurs Laursens kone fra Nørup,
Oluf Nielsens kone af Binderup, Søren Jacobsen af Vokslev, Niels Bundgård fra Nørholm, Peder Jørgensen ibidem.
60
Opslag 377, side 256b
Født i Harrild
Den 22. november. Christen Christensens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Inger Christensdatter på
Pandum, Anne Christensdatter i Byrsted, Christen Nielsen ditto, Anders Nielsen i Harrild, Michel Christensen fra Lundbæk.
Født i Tårup
Den 26. december. Niels Sørensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: enken i Binderup Mølle, Skoleholderens kone i Vokslev.
Født i Lunden
Ditto dato. Søren Jensens søn døbt i kirken, navn Jens, faddere: Jens Larsens kone i Vokslev, Karen
Nielsdatter i Lunden, Niels Sørensen i Simested, Jens Larsen i Grydsted, Ole Jensen i Vokslev.
1790
Født i Vokslev
Den 1. januar. Niels Møller i Vokslevs hjemmedøbte datter Maren, faddere: Søren Søndergårds kone i
Rodstrup, Niels Mortensens kone ibidem, Christen Jensen ibidem, Søren Andersen i Vokslev, Hans Christensens ibidem.
Født i Tårup
Den 21. marts. Søren Christensen af Tårup, hans hjemmedøbte søn Peder, faddere: Christen Pedersens
kone og søn af Sønderholm, Morten Pedersens kone ibidem, Søren Nielsen i Tårup, skoleholder Jens
Fugl i Vokslev, Laurids Pedersen af Drastrup.
Født i Grydsted
Den 21. marts. Christen Nielsen af Grydsteds hjemmedøbte søn Knud, faddere: Jens Larsens kone i
Grydsted, Lars Nielsens kone ibidem, Jens Byrsted, Hans Sørensen, Christen Christensen.
Født i Grydsted
D. 3. april. Jacob Nielsens hjemmedøbte datter Anna, faddere: Jens Nielsens kone, Niels Larsens kone,
Niels Nielsen Tyrrestrup, Poul Andersen i Moldbjerg, Jens Thorup i Binderup.
Født i Vokslev
Den 20. juni. Niels Pedersen Bachs hjemmedøbte datter Margrethe, faddere: Jens Jensens kone i Tyrrestrup, skoleholder Jens Fugls kone i Vokslev, Christen Pedersen i Gelstrup, Jens Thorup og Poul Christensen af Vokslev.
61
Opslag 378, side 257a
Født i Vokslev
Den 8. august. Niels Iversens hjemmedøbte søn Laust, faddere: skoleholderens kone i Vokslev, Peder
Krogs datter ibidem, Søren Iversen af Gelstrup, Anders Jensen og Niels Bach, begge af Vokslev.
Født i Tårup
Den 15. august. Hans Christensens hjemmedøbte datter Karen, faddere: Karen Jensdatter, tjener Søren
Christensen, Maren Nielsdatter, tjener Søren Pallesen, begge i Tårup, Michel Christensen af Tostrup,
Jens Nielsen og Anders Sørensen af Tårup.
Født i Klæstrup
Den 10. oktober. Frands Frandsens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Søren Søndergårds kone, Mette Christensdatter, begge i Gelstrup, Abraham Frandsen og Laust Nielsen, begge i Vokslev, Christen
Clemmensen i Klæstrup.
Født i Grydsted
Den 10. oktober. Jens Larsens hjemmedøbte datter Else, faddere: Søren Jensens kone i Lunden, Søren
Jensens kone i Grydsted, Niels Sørensen af Simested, Laurids Jensen af Gelstrup og Niels Jacobsen af Bislev.
Født i Rodstrup
Den 3. oktober. Søren Nielsen Søndergårds hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Niels Mortensens kone ibidem, Else Marie Mortensdatter, Christen Nielsen ved Lundbæk Mølle, Christen Jensen, Anders Pallesens i Klæstrup.
Født i Grydsted
Den 24. oktober. Lars Jensens hjemmedøbte datter Else Cathrine, faddere: Niels Poulsens kone ibidem,
Rasmus Rasmussens kone i Tyrrestrup, Jacob Nielsen, Jens Larsen, Christen Lund i Grydsted.
Født i Binderup Mølle
Den 31. oktober. Jørgen Møllers hjemmedøbte datter Anne, faddere: Jens Andersens kone af Frendrup,
Christen Dalsgårds kone af Binderup, Poul Mortensen og Christen Dalsgård af Binderup.
Født i Binderup
Den 28. november. Poul Mortensens hjemmedøbte søn Morten, faddere: Christen Dalsgårds kone ibidem, Anna Madsen fra Abildgård, Mads Mortensen i Abildgård, Jørgen Møller af Binderup Mølle, Peder
Vestergård.
62
Opslag 379, side 257b
1791
Født i Harrild
Den 2. januar. Peder Østergårds hjemmedøbte søn Søren, faddere: Søren Jensens kone af Bislev, Jens
Jensens kone af Byrsted, Søren Jensen i Bislev, Jens Jensen i Byrsted, Peder Laursen i Harrild.
Født i Grydsted
Den 30. januar. Christen Jensens søn Jens, faddere: Søren Jensens kone ibidem, Else Laursdatter ibidem,
Niels Thorup i Vokslev, Jens Larsen i Grydsted, Moust Christensen af Bislev.
Født i Vokslev
Den 6. februar. Niels Møllers hjemmedøbte søn Christen, faddere: Margrethe Sørensdatter, Maren
Christensdatter, Anders Christensen, Søren Andersen, Christen Jensen.
Født i Grydsted
Den 13. marts. Anders Nielsens datter Ane Kirstine, faddere: Karen Knudsdatter, Anne Christensdatter,
begge af Grydsted, Niels Nielsen, Hans Christensen og Jens Larsen, alle ibidem.
Født i Binderup
Den 13. juli. Christen Dalsgårds hjemmedøbte søn Niels, faddere: Christen Andersen i kone i Engelstrup,
Laurs Haases kone i Gelstrup, Niels Nielsen af Bislev, Hans Jensen fra Dalsgård og Jørgen Møller i Binderup Mølle.
Født i Grydsted
Den 17. juli. Søren Jensens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Søren Michelsens kone og Lars Frejlev af
Gelstrup, Søren Jacobsen af Vokslev, Jens Nielsen af Simested, Christen Clemmensen af Gelstrup.
Født i Vokslev
Den 31. juli. Frederik Smeds hjemmedøbte datter Christiana, faddere: Niels Thorups kone, Anders Vestergårds kone, Simon Møller i Huul Mølle, Lars hos smeden, Jens Larsens søn Laurids.
Født i Simested
Den 7. august. Jens Nielsens hjemmedøbte datter Anna, faddere: Søren Nielsens kone i Rodstrup, Cathrine Jensdatter ibidem, Søren Jacobsen i Vokslev, Søren Jensen i Grydsted, Ole Nielsen i Binderup.
63
Opslag 380, side 258a
1791
Født i Simested
Den 21. august. Niels Krases hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Jens Jensens kone i Pindstrup, Peder
Krogs kone i Vokslev, Peder Sørensen i Drastrup, Jens Larsen i Grydsted, Laurids Jensen i Gelstrup.
Født i Vokslev
Den 11. september. Peder Pedersens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Frederik Smeds kone ibidem,
Else Nielsdatter Thorup ibidem, Søren Larsen i Byrsted, Anders Vestergård, Peder Thybo i Vokslev.
Født i Gelstrup
Den 11. september. Christen Pedersens hjemmedøbte datter Karen, faddere: Kirsten Pedersdatter
Færch, Peder Pallesens kone, Skoleholderen i Vokslev, Niels Bach ibidem, Peder Sørensen i Gelstrup.
Født i Gelstrup
Den 18. september. Christen Christensens hjemmedøbte datter Margrethe, faddere: Laurs Haases kone
ibidem, Mette Knudsdatter i Nibe, Jens Bjerregård, Christen Nielsen, Morten Nielsen i Moldbjerg.
Født i Binderup
Den 20. oktober. Jens Christensens hjemmedøbte søn Simon, faddere: Niels Nielsens kone i Tyrrestrup,
Maren Christensdatter i Klæstrup, Anders Jensen Pallesen, Anders Laursen af Volstrup, Jens Nielsen fra
Bislev.
Født i Grydsted
Den 23. oktober. Søren Pedersens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Jens Larsens kone, Jens Nielsen,
begge af Grydsted, Søren Jensen, Niels Poulsen, Christen Lund.
Født i Grydsted
Den 30. oktober. Peder Poulsen hjemmedøbte søn Anders, faddere: Sr. Sæls kone i Nibe, Niels Poulsens
kone i Grydsted, Anders Nielsen og Jens Krog af Lunden, Christen Lund af Grydsted.
64
Opslag 381, side 258b
1791
Født i Harrild
Den 4. december. Christen Christensens datter Karen, faddere: Christen Harrilds kone fra Holmager, Anne Christensdatter fra Grydsted, Michel Christensen, smed i Tostrup, Anders Nielsen i Ilsø, Michel Christensen i Rodstrup.
Født på Pandum
Den 9. december. Sr. Schougårds hjemmedøbte søn Niels, faddere: provstinde Rejersen, Jomfru Rüden
på Lundbæk, Sr. Bertel Holst, Sr. forvalter Gjerlev, dragon Sr. Klitgård.
Født i Grydsted
Den 26. december. Jacob Nielsens hjemmedøbte datter Else, faddere: Jens Poulsens kone i Ejstrup (Ajstrup), Karen Jensdatter i Grydsted, Poul Andersen i Moldbjerg, Jens Christensen Thorup i Binderup, Niels Nielsen i Tyrrestrup.
1792
Den 29. januar.
Født i Lunden. Søren Jensens hjemmedøbte søn Laust, faddere: Jens Larsens kone i Grydsted, Else Borresdatter hos Jens Andersen i Priorboden, Jens Jensen af Pindstrup, Jens Andersen af Priorboden, Jens
Larsen i Vokslev.
Den 29. april.
Født i Gelstrup. Peder Pallesens hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Christen Færchs kone, Maren
Nielsdatter i Gelstrup, Anders Pallesen, Peder Qvist, Peder Færch.
Den 22. juli.
Født i Vokslev. Niels Iversens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Niels Bachs kone i Vokslev, Hans Nielsens kone i Grydsted, skoleholderen Jens Sørensen, Søren Jensen i Gelstrup. Peder Krog.
30. september.
Født i Lunden. Oluf Jensens hjemmedøbte datter Mette, faddere: Søren Jensens kone i Lunden, Jens
Laursens datter i Vokslev, Anne, Peder Poulsen i Grydsted, Jens Krogs søn i Lunden, Anders Jensen i
Vokslev.
Den 2. december.
Født i Grydsted. Søren Jensens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Jens Nielsens kone, Jens Larsens kone
i Grydsted, Ole Nielsen i Binderup, Søren Jacobsen i Vokslev, Jens Nielsen i Simested.
65
Opslag 382, side 259a
1793
Den 1. januar.
Født i Harrild. Laurs Christensens hjemmedøbte søn datter Maren, faddere: Anders Østergårds kone,
Laurs Kjærs kone i Moldbjerg, Laurids Kjær, Michel Clemmensen i Byrsted, Anders Christensen ibidem.
Den 6. januar.
Født i Harrild. Peder Christensens hjemmedøbte søn Christoffer, faddere: Søren Jensens kone i Bislev
og Niels Smeds datter Dorothea, Jens Jensen i Grydsted, Jens Nielsen ibidem og Lars Nielsen i Veggerby
og Peder Laursen i Harrild.
Den 17. marts.
Født i Grydsted. Jens Larsens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Jens Moustsens kone i Pindstrup, Niels
Sørensens kone i Simested, Jacob Nielsen i Grydsted, Søren Jensen og Lars Jensen i Grydsted.
Den 7. april.
Født i Grydsted. Hans Nielsens hjemmedøbte datter Anna Kirstine, faddere: Søren Brejs kone, Stine
Christensdatter, Christen Christensen, Hans Christensen og Poul Christensen.
Den 21. april.
Født i Vokslev. Niels Møllers hjemmedøbte søn Søren, faddere: Søren Søndergårds kone, Christen Nørgårds kone, begge af Rodstrup, Søren Brej, Anders Vestergård.
Den 28. april.
Født i Grydsted. Christen Christensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Søren Jensens kone, Jens
Laursens datter Karen Kirstine, begge i Grydsted, Christen Christensen, Hans Nielsen, Poul Christensen,
alle af Grydsted.
Den 0. april !
Født i Grydsted. Niels Jensens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Jens Nielsens kone i Grydsted, Peder
Rasmussens datter Mette Pedersdatter i Lundhuset, Jens Brej i Nibe, Laust Haase i Gelstrup, Søren Brej i
Grydsted.
66
Opslag 383, side 259b
1793
Født i Binderup
Den 9. juni. Poul Mortensens hjemmedøbte søn Peder, faddere: Mads Mortensens kone i Abildgård, Ole
Nielsens kone i Binderup, Mads Mortensen i Abildgård, Jens Thorup, Christen Dalsgård.
Født i Lunden.
Den 21. juli. Anders Andersend hjemmedøbte søn Anders, faddere: Johanne Andersdatter, Else Andersdatter, Peder Poulsen i Grydsted, Søren Jensen i Lunden, Anders Nielsen ibidem.
Født i Grydsted
Den 8. september. Niels Larsens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Rasmus Rasmussens kone af Tyrrestrup, Else Larsdatter i Grydsted, Lars Jensen i Grydsted, Jens Larsen ibidem, Peder Jensen i Bislev.
Født i Vokslev
Den 15. september. Abraham Frandsens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Maren Frederiksdatter
Smeds, Kirsten Christensdatter af Blære, Niels Poulsen i Vokslev, Simon Møller, Christen Jensen i Ulstrup.
Født i Gelstrup
Den 6. oktober. Christen Pedersens hjemmedøbte søn Peder, faddere: Peder Qvistes kones af Harrild,
skoleholderens kone i Vokslev, Jens Andersen af Djørup, Jens Sørensen ibidem, Niels Bach i Vokslev.
Født i Tårup
Den 6. oktober. Morten Christensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Gravers Andersens kone, Johanne Christensdatter, Søren Simonsen, Christen Jensen af Hæsum, Anders Pallesen.
Født i Simested
Den 13. oktober. Jens Nielsens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Olufs kone i Binderup, Søren Jensens
kone i Grydsted, Søren Jacobsen i Vokslev, Søren Michelsen i Gelstrup, Anders Pallesen i Klæstrup.
Født i Gelstrup
25. oktober. Jacob Andersens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Sofia Andersdatter fra Sønderholm,
Else Andersdatter af Lunden, Niels Andersen i Lunden, Laurids Nielsen, Peder Sørensen.
Født i Grydsted
Den 27. oktober. Jacob Nielsens hjemmedøbte søn Anders, faddere: Niels Poulsens kone ibidem, Jens
Thorups datter Maren, Niels Nielsen i Tyrrestrup, Poul Andersen i Moldbjerg, Ole Andersen ibidem.
67
Opslag 384, side 260a
1793
Født i Rodstrup
Den 27. oktober. Christen Jensens hjemmedøbte datter Mette Maria, faddere: Niels Mortensens kone i
Volstrup, Niels Nielsens kone i Suldrup, Søren Nielsen Søndergård, Jens Pedersen i Suldrup, Niels Sørensen i Simested.
Født i Lunden
Den 1. december. Søren Jensens hjemmedøbte søn Anders: Jens Jensens steddatter fra Pindstrup, Jens
Larsens datter af Grydsted, Niels Kras, Lars Frejlev, Lars Jensen i Vokslev.
Født i Klæstrup
Den 1. december. Frands Frandsens hjemmedøbte datter Karen, faddere: Søren Søndergårds kone i
Rodstrup, Mette Sørensdatter af Klæstrup, Niels Olesen i Grydsted, Christen Jensen ibidem, Niels Olesen
i Klæstrup.
Født i Grydsted
Den 29. december. Søren Pedersens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Peder Poulsens kone i Grydsted og Jacob Nielsens kone ibidem, Søren Jensen, Jens Nielsen, Jens Larsen ibidem.
#
#
#
1794
Født i Grydsted
Den 5. januar. Jacob Nielsens hjemmedøbte søn Anders, faddere: Niels Poulsens kone i Grydsted, Christen Thorups datter Maren, Niels Nielsen i Tyrrestrup, Poul Andersen i Moldbjerg, Ole Andersen ibidem.
Født i Grydsted
Den 2. februar. Christen Jensens hjemmedøbte søn Jens Christensen, faddere: Jens Larsens kone, Søren
Pedersens kone, Søren Jensen, Jens Nielsen, Jens Pedersen, alle af Grydsted.
Født i Binderup
Den 2. marts. Jens Christensen Thorups datter hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Jørgen Møllers
kone i Binderup Mølle, Søren Hattemagers kone i Nibe, Niels Nielsen i Tyrrestrup, Anders Lauridsen i
Volstrup, Poul Christensen Thorup i Vokslev.
68
Opslag 385, side 260b
1794
Født i Harrild.
Den 18. maj. Jens Sørensens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Peder Pedersens kone af Byrsted, Peder
Qvistes datter Kirsten i Harrild, Mads Nielsen i Hjeds, Peder Vestergård, Laurs Christensen ibidem.
Født i Vokslev.
Den 6. juli. Christen Christensens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Margrethe Jensdatter Munk,
Maren Frederiksdatter Smed, Hans Nielsen i Grydsted, Christen Christensen i Byrsted, Christen Christensen i Vokslev.
Født i Vokslev
Den 13. juli. Anders Laursens hjemmedøbte datter Elsa Maria, faddere: Frederiks Smeds hustru i Vokslev, Jens Thorups hustru i Binderup, Christen Færch, Niels Bach, Christen Lauridsen.
Født i Grydsted
Den 20. juli. Jacob Christensens hjemmedøbte søn Peder, faddere: Jens Christensens kone i Lundbæk
Mølle, Peder Vestergårds datter Dorothea i Nørholm, Jens Christensen i Lundbæk Mølle, Søren Brej, Niels Knudsen i Nørholm.
Født i Vokslev
Den 31. august. Skoleholder Jens Sørensen Fugls hjemmedøbte søn Søren, faddere: provstinde Rejersen,
Madame Stenholt i Nibe, Peder Færch, Anders Laursen, Niels Bach.
Født i Grydsted
Ditto dato. Hans Nielsens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Karen Knudsdatter i Vokslev, Maren
Justes i Grydsted, Søren Pedersen, Søren Larsen, Jens Lund i Grydsted.
Født i Vokslev
Den 19. oktober. Niels Bachs hjemmedøbte datter Karen, faddere: Christen Færchs kone i Gelstrup, Kirsten Christensdatter Thorup, skoleholderen Jens Sørensen Fugl, Anders Laursen i Dalsgård, Jens Pedersen fra Djørup.
Født i Lunden
Ditto dato. Oluf Jensens hjemmedøbte søn Jens, båret af Søren Jensens kone i Lunden, Jens Krogs datter, Peder Poulsen i Grydsted, Anders Andersen i Lunden, Lars Jensen i Vokslev.
Født i Vokslev
Den 23. november. Daniel Frederiksens hjemmedøbte datter Else, Faddere: J. Sørensen Fugls kone, Maren Hansdatter, tjener Poul Olufsen, Niels Frederiksen, Christen Lauridsen, Peder Simonsen i Huul Mølle.
69
Opslag 386, side 261a
1794
Født i Harrild
Den 3. december. Anders Nielsens hjemmedøbte datter Mette, faddere: Mads Mortensens kone i Abildgård, Maren Jensdatter i Pandumhus, Niels Jensen i Harrild, Peder Østergård ibidem, Niels Nielsen i
Vokslev.
Født i Grydsted
2. juledag den 26. Søren Jensens hjemmedøbte datter Anna, faddere: Oluf Nielsens kone i Binderup,
Jens Larsens datter Karen Kirstine, Søren Jacobsen i Vokslev, Jens Nielsen i Simested, Jens Nielsen i
Grydsted.
Født i Vokslev
2. juledag. Niels Poulsens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Mad. Winther og Mad. Christen Asp af
Nibe, Anders Pallesen i Klæstrup, Sr. Simon Møller i Huul Mølle, Frederik Smed i Vokslev.
Født i Lundhuset
Den 28. december. Anders Jensens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Daniel Frederiksens kone, Peder
Rasmussens datter, Jens Krog i Lunden, Peder Simonsen, Niels Pedersen i Huul Mølle.
#
#
#
1795
Født i Pandum
Fredag den 9. januar. Sr. Schougårds hjemmedøbte søn Jens, faddere: jomfru Nors, Jomfru Østergård,
Sr. forvalter Gjerlev, Sr. forpagter Nors på Lundbæk, Sr. Søren Færch ibidem.
Født i Tårup
Søndag den 25. januar. Anders Sørensens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Gravers Andersens kone af
Nibe, Karen Knudsdatter i Tårup, Søren Simonsen, Gravers Andersen, Oluf Sørensen.
Født i Simested
Søndag den 15. februar. Niels Sørensen Krases hjemmedøbte søn Anders, faddere: Søren Søndergårds
kone, Christen Nørgårds kone af Rodstrup, Peder Krog i Vokslev, Jens Larsen i Grydsted, Lars Frejlev i
Gelstrup.
Født i Klæstrup
Søndag den 22. februar. Niels Jensens hjemmedøbte datter Anna, faddere: Abraham Frandsens kone i
Vokslev, Anne, husholderske hos Anders Pallesens i Klæstrup, Peder Pallesen ibidem, Knud Nielsen og
søn Niels i Klæstrup.
70
Opslag 387, side 261b
1795
Født i Gelstrup
Anden påskedag den 6. april. Niels Andersens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Christen Clemmensens kone, Else Andersdatter af Lunden, Jacob Andersen, Jens Bjerregård i Gelstrup, Søren Bjerregård i
Ejdrup.
Født i Gelstrup
Den 2. april. Jacob Andersens hjemmedøbte datter Karen, faddere: Kirsten Andersdatter, Kirsten Sørensdatter, Niels Andersen, Jens Andersen, Christen Gregersen.
Født i Simested
Den 28. juni. Jens Nielsens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Søren Søndergårds kone i Rodstrup,
Maren Jensdatter på Pandum, Niels Sørensen i Simested, Christen Nørgård i Rodstrup, Søren Jacobsen.
Født i Grydsted
Den 15. juli. Anders Andersens hjemmedøbte datter Maren, Søren Pedersens kone, Jens Krogs kone, Søren Andersen, Ole Jensen, Søren Jensen i Lunden.
Født i Gelstrup
Den 12. juli. Peder Sørensen Færchs hjemmedøbte søn datter Mette Kirstine, faddere: enken Kirsten
Pedersdatter Færch, Jacob Andersens kone, Christen Færch, Christen Gregersen i Gelstrup, Jens Christensen Lund i Grydsted.
Født i Grydsted
Den 13. september. Jacob Christensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: faddere: Jens Christensens
kone i Lundbæk Mølle, Niels Poulsens kone i Grydsted, Jens Christensen i Lundbæk Mølle, Lars Jensen,
Niels Poulsen i Grydsted.
Født i Binderup Mølle.
Den 13. september. Jørgen Nielsen Møllers hjemmedøbte datter Barbara Maria, faddere: Jens Thorups
kone i Binderup, Anne Jensdatter fra Frendrup, Jens Andersen ibidem, Christen Dalsgårds og Niels Munk
i Binderup.
Født i Gelstrup.
25. september. Christen Gregersens hjemmedøbte søn Peder, faddere: Maren Christensdatter, Maren
Madsdatter i Moldbjerg, Niels Gregersen, Jacob Andersen og Lars Nielsen af Gelstrup.
71
Opslag 388, side 262a
1795
Født i Binderup
Den 1. november. Christen Dalsgårds to hjemmedøbte børn nemlig 1 søn Jens, faddere: Poul Mortensens kone, Oluf Nielsens kone, Jens Thorup, Lars Nielsen, Jens Jensen. 1 datter Margrethe, faddere: Jørgen Mølles kone i Binderup Mølle, Anne Kirstine Nielsdatter af Bislev, Niels Munk, Christen Andersen,
Niels Nielsen.
Den 8. november
Født i Gelstrup. Christen Pedersens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Niels Bachs kone i Vokslev, Jens
Andersens kone i Djørup, skoleholderen i Vokslev, Peder Pallesen i Harrild, Jens Sørensen i Djørup.
Født i Vokslev
Den 22. november. Frederik Smeds hjemmedøbte søn Niels, faddere: madame Schougård på Pandum,
Niels Poulsens kone i Vokslev, Laurids Lauridsen i Bislev, Niels Thorup, Peder Pedersen.
Født i Vokslev
Den 26. december. Peder Pedersens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Abraham Frandsens kone, Maren Andersdatter i Vokslev, Søren Lauridsen i Bislev, Niels Poulsen, Niels Thorup.
Ditto dato
Født i Rodstrup. Christen Jensen Nørgård hjemmedøbte datter Elsa Marie, faddere: Maren Pedersdatter
fra Suldrup, Søren Nielsens datter i Rodstrup, Anders Pallesen i Klæstrup, Niels Kras i Simested, Jens Pedersen i Suldrup.
#
#
#
1796
Født i Gelstrup
Den 7. februar. Søren Christensen Sønderholms hjemmedøbte søn Christen, faddere: Stine Christensdatter, Maren Nielsdatter, Jens Sørensen, Laurids Lauridsen, Jens Lauridsen.
72
Opslag 389, side 262b
1796
Født i Grydsted
Den 14. februar. Jacob Nielsens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Laurs Kjærs kone i Moldbjerg, Poul Andersens kone i Moldbjerg, Laurids Kjær, Niels Nielsen i Tyrrestrup, Ole Andersen i Moldbjerg.
1. pinsedag, den 15. maj
Født i Vokslev. Niels Poulsens hjemmedøbte datter Anna, faddere: Lars Frejlevs kone i Gelstrup, Christina Frederiksdatter, Anders Pallesen, Jens Nielsen, Laurids Lauridsen.
Født i Tårup.
Den 19. juni. Jens Nielsens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Søren Simonsens kone, Anders Sørensens
kone i Tårup, Niels Nielsen, Niels Sørensen, Søren Christensen.
Født i Vokslev
Den 3. juli. Anders Laursen Dalsgårds hjemmedøbte søn Laust, faddere: Daniel Skrædders kone, Dorothea Christensdatter Thorup, Jens Thorup, Laurids Lauridsen, Niels Bach.
Ditto dato i Lunden.
Søren Jensens hjemmedøbte søn Laust, faddere: Else Andersdatter, Jens Larsens datter Mette i Vokslev,
Jens Krog, Erik Justsen.
Født i Grydsted
Født 21. august. Niels Larsens hjemmedøbte datter Anna Cathrina, faddere: Jens Nielsens kone i Grydsted, Niels Jensens kone i Bislev, Lars Jensen, Peder Kirkegård i Bislev, Rasmus Tyrrestrup.
Født i Grydsted
Den 25. september. Jacob Christensens hjemmedøbte datter Inger, faddere: Jens Nielsens kone i Grydsted, Jens Møllers kone i Lundbæk Mølle, Niels Poulsen, Lars Jensen, Søren Brej i Grydsted.
Født i Gelstrup
Den 2. oktober. Michel Sørensens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Jens Bjerregårds kone ibidem,
Christen Pedersen Færchs kone, Anders Pallesen i Klæstrup, Jens Thorup i Binderup, Poul Christensen
Thorup.
Født i Vokslev
Den 27. december. Niels Møllers hjemmedøbte søn Hans, faddere: Søren Søndergårds kone i Rodstrup,
Else Laustdatter, Anders Skrædder, Jens Vestergård, Peder Nielsen Munk.
73
Opslag 390, side 263a
1797
Født i Vokslev
Den 8. januar. Anders Christensens hjemmedøbte søn Christen, Anders Boes kone, Frederik Smeds datter Kirstine, Niels Bach, Søren Bach i Nibe, Niels Møller i Vokslev. 13 b. 15 t.
Født i Gelstrup
Den 22. januar. Lars Frejlevs hjemmedøbte datter Anne Dorthe, faddere: Søren Michelsens kone, Jens
Bjerregårds kone, Peder Michelsen, Niels Andersen.
Født i Grydsted
Den 12. februar. Bertel Pallesens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Søren Andersens kone i Grydsted, hyrden Søren Pedersens kone, Peder Poulsen, Peder Pallesen, Palle Bertelsen af Bislev.
Født i Harrild.
Den 5. marts. Jens Sørensens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Peder Pedersens kone i Byrsted, Peder
Qvistes datter i Harrild, Christen Sørensen, Laust Sørensen og Jens Jensen.
Født i Vokslev
Skærtorsdag den 30. april. Anders Jensens hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Søren Jensen i Lunden,
Oluf Larsens hustru, Jens Nielsen i Simested, Knud Slagter, Poul Larsen.
Født i Klæstrup
Den 14. maj. Niels Jensens hjemmedøbte datter Mette, faddere: Christen Clemmensens kone, Frands
Frandsens kone, Abraham Frandsen, Peder Pallesen, Knud Nielsen.
25 (betydning uklar)
Født i Simested
Den 9. juli. Jens Nielsens hjemmedøbte søn Peder, faddere: Søren Michelsens kone i Gelstrup, Oluf Nielsens kone i Binderup, Søren Jacobsen i Vokslev, Niels Bunderup i Nørholm, Niels Kras i Simested.
s. D. et uægte d. B. (?samme dag et uægte drengebarn)
Født i Vokslev
Den 23. juli. Niels Nielsens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Anders Christensens kone i Dalsgård, Christen Christensens kone i Vokslev, Niels Bach, Niels Nielsen i Tårup, Niels Sørensen, tjener Niels Bach.
74
Opslag 391, side 263b
1797
Født i Grydsted
Den 6. august. Peder Sørensens hjemmedøbte søn Søren, faddere: Anne Sørensdatter fra Bislev, Else
Nielsdatter i Grydsted, Søren Christoffersen i Bislev, Niels Larsen.
20 F. 21 B.
Født i Simested
Den 10. september. Niels Sørensens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Christen Jensens kone, Else Kirstine Sørensdatter, begge af Rodstrup, Jens Jensen i Pindstrup, Jens Nielsen, Søren Søndergård i Rodstrup.
3. 14.
Født i Gelstrup
Den 17. september. Niels Andersens hjemmedøbte søn Anders, faddere: Søren Bjerregårds kone i Ejdrup, Jacob Andersens kone i Gelstrup, Jens Bjerregård, Christen Clemmensen, Søren Michelsen.
24.
Født i Vokslev
Den 22. oktober. Anders Boes hjemmedøbte søn Niels, faddere: Jens Bjerregårds kone i Gelstrup, Maren Simonsdatter i Binderup, Anders Pallesen, Michel Sørensen, Niels Bach.
D.D.B.
Født i Vokslev
Anden juledag, den 26. december. Christen Christensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Christen
Hansens kone i Pandumhus, Kirsten Christensdatter i Klæstrup, skoleholder Jens Sørensen, Niels Bach og
Anders Boe.
#
#
#
1798
Født i Gelstrup
Den 1. januar. Christen Pedersen Færchs hjemmedøbte søn Søren, faddere: Jens Sørensens kone i Djørup, Karen Andersdatter i Dalsgård, Peder Sørensen i Gelstrup, skoleholderen Jens Sørensen i Vokslev,
Peder Pallesen i Klæstrup.
Født i Grydsted
Den 4. februar. Niels Larsens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Jens Nielsens kone i Bislev, Søren Jensens
kone i Grydsted, Lars Jensen ibidem, Rasmus Rasmussen i Tyrrestrup, Peder Jensen i Bislev.
75
Opslag 392, side 264a
Født i Vokslev
Den 11. februar. Christen Jensens hjemmedøbte datter Karen, faddere: Jens Larsens datter Mette i
Vokslev, Christina Frederiksdatter ibidem, Moustsen i Bislev, Jens Jensen i Vokslev, Jens Gelstrup. Født
den 1. januar.
A.P. 15. 22.
Født i Vokslev
Den 4. marts. Frederik Smeds hjemmedøbte datter Frederika, faddere: madame Schougård, madam
Nors, Sr. Schougård, Laurids Lauridsen fra Bislev, Niels Poulsen i Vokslev.
Født i Grydsted
Den 13. maj. Søren Andersens hjemmedøbte søn Anders, faddere: Bertel Pallesens kone, Maren
Christensdatter Lund, Anders Krog, Niels Poulsen af Grydsted.
Født i Lunden
Den 20. maj. Lars Jensens hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Simon Klæstrups kone i Huul Mølle,
Mette Jensdatter, Søren Jensen i Lunden, Søren Krog i Grydsted, Jens Jensen i Vokslev.
Født i Grydsted
Den 1. juli. Jacob Christensens hjemmedøbte søn Christen, faddere: Jens Christensens kone i Lundbæk
Mølle, Maren Laursdatter, Jens Nielsen, Niels Poulsen, Søren Brej, alle af Grydsted.
Født i Rodstrup
Den 8. juli. Christen Jensens hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: Søren Nielsen Søndergårds kone i
Rodstrup, Else Pedersdatter i Suldrup, Niels Mortensen i Volstrup, Niels Sørensen og Jens Nielsen i Simested.
15. 22.
Født i Vokslev
Den 29. juni. Niels Poulsens hjemmedøbte søn Poul, faddere: Frederiks Smeds datter Kirsten Dorthea,
Anders Pallesen, Laurids Lauridsen af Bislev, Frederik Smeds søn Laurids.
Født i Gelstrup
Den 21. oktober. Peder Sørensens hjemmedøbte datter Mette Kirstine, faddere: Christen Gregersens
kone og Christen Færchs kone i Gelstrup, Jens Bjerregård, Jens Lund i Grydsted, Jacob Andersen i
Gelstrup.
76
Opslag 393, side 264b
1798
Født i Vokslev
28. oktober. Anders Laursen Dalsgårds hjemmedøbte datter Kirsten, faddere: provstinde Rejersen, Jens
Thorups hustru i Binderup, Bertel Laursen, Christen Lauridsen, Christen Pedersen Færch.
Født i Klæstrup
Anden juledag. Daniel Frederiksens hjemmedøbte søn Frederik, faddere: Sr. købmand Asps hustru, jomfru Hviid, Mathias Jensen, Christen Clemmensen.
1799
Født i Vokslev
Den 17. marts. Niels Bachs hjemmedøbte søn Jens, faddere: jomfru Inger Kirstine Karmack, jomfru Karen
Holm, skoleholderen Jens Sørensen, Christen Færch, Anders Dalsgård.
Født i Vokslev
Skærtorsdag den 21. Anders Christensens hjemmedøbte søn Jens, faddere: Søren Bachs kone i Nibe, Søren Bach, Frederik Smed.
Født i Binderup
Anden påskedag, 25. marts. Oluf Nielsens hjemmedøbte søn Niels, faddere: Else Nielsdatter Thorup,
Margrethe Poulsdatter i Binderup, Jørgen Møller i Binderup Mølle, Søren Jacobsen i Vokslev, Søren Jensen i Grydsted.
Født i Tårup
Do. dato. Anders Pallesens hjemmedøbte datter Anna Kirstine, faddere: Søren Christensens kone ibidem, Niels Sørensen Færch, Gravers Andersen af Nibe, Niels Poulsen i Vokslev, Christen Pallesen.
Født i Grydsted
Ditto dato. Jens Nielsens hjemmedøbte datter Anne Marie, faddere: Jens Nielsens kone ibidem, Niels
Nielsens kone i Tyrrestrup, Jens Thorup i Binderup, Niels Poulsen, Søren Krog ibidem.
Født i Binderup Mølle
Den 14. april. Jørgen Nielsen Møllers hjemmedøbte søn og datter, navn Laurids, faddere: Poul Mortensens kone ibidem, Anne Jensdatter Frendrup, Jens Frederiksen og sønnen, Jens Christensen Thorup. Datter Anna Kirstine faddere: Oluf Nielsens kone ibidem, Karen Jensdatter, Mourids ibid., Christen Dalsgård, Niels Lauridsen, Søren Mortensen Binderup.
77
Opslag 394, side 265a
Født i Simested
Den 26. maj. Jens Nielsens hjemmedøbte datter Anna, faddere: Niels Krases hustru ibidem, Kirsten
Poulsdatter, tjener Jens Nielsen, Jens Bunderup i Nørholm, Søren Jacobsen i Vokslev, Oluf Nielsen i Binderup.
….. fødselsdagen … nøjagtig ….tag i
påkommende tilfælde. Tetens.
Født i Klæstrup
2. juni, i kirke 21. juli. Niels Jensens hjemmedøbte søn Anders, faddere: Niels Krases hustru i Simested,
Anna, tjener Anders Pallesen, Anders Pallesen, Christen Clemmensen, Daniel Skrædder.
Født i Tårup
Den 25. juni, i kirken 6. post Trinitatis. Niels Nielsens hjemmedøbte datter Maren, faddere: Søren Christensens kone, Anders Sørensens kone, Niels Sørensen, Christen Sørensen, Niels Sørensen, alle af Tårup.
Født i Klæstrup
Født den 18. juli, i kirke den 25. august. Oluf Jensens hjemmedøbte søn Laust, faddere: Christen Clemmensens kone, Peder Poulsens kone i Grydsted, Peder Poulsen ibidem, Søren Jensen i Lunden, Jens Jensen i Vokslev.
Født i Vokslev
I kirke 19. søndag efter Trinitatis. Anders Boes søn Anders, faddere Jens Thorup hustru, skoleholderen
Jens Sørensens hustru, Jens Bjerregård. Niels Bach, Poul Christensen.
Født i Grydsted
I kirke 20. søndag (efter Trinitatis) den 6. oktober. Søren Jensen.
Født i Gelstrup
Den 23. september, i kirken den 27. oktober. Niels Andersens datter Karen, faddere: Maren Jens Bjerregård i Gelstrup, Lars Frejlevs kone, Christen Clemmensen, Jacob Andersen.
78
Opslag 395, side 265b
1799
Født i Klæstrup
I kirke den 3. november. Anders Jensen Hjedses datter Anna, faddere: Kirsten, tjener Jens Nielsen, Anne
Pedersdatter i Lundhuset, Jens Nielsen, Christen Clemmensen Klæstrup, Niels Jensen.
Født i Klæstrup
Den 3. november, i kirke den 16. december. Daniel Frederiksens søn Frederik, faddere: Madame Asp,
jomfru Hviid, Anders Larsen, Christen Clemmensen, Niels Jensen.
Født i Vokslev
Den 4. december, i kirke den 29. ditto. Peder Pedersens hjemmedøbte søn Laurids, faddere: Mette Andersdatter, tjener Sr. Alsing, Else Kirstine Sørensdatter fra Rodstrup, Christen Christensen og Niels Møller i Vokslev, Christen Lauridsen, tjener på Pandum.
1800
Født i Grydsted
Den 29. januar, i kirke den 9. februar. Maren Laursdatters datter Maren, faddere: Jens Nielsens kone, Else Nielsdatter, Niels Lauridsen og Anders Lauridsen, Jacob Brej, til barnefader Peder Pallesen.
Født i Grydsted
I kirke den 9. februar. Hans Nielsens søn Laurids, faddere Maren Christensdatter, Inger Christensdatter,
Christen Christensen, Søren Andersen, Anders Andersen, alle af Grydsted.
Født i Grydsted
Den 13. februar, i kirke den 23. februar. Christen Christensens datter Karen Marie, faddere: Søren Krogs
kone, Karen Christensdatter, Jens Pedersen, Jens Christensen Lund, Jens Jacobsen.
Født i Lunden
Den 3. januar, i kirke den 23. februar. Lars Jensens datter Margrethe, faddere Søren Jensens kone i Lunden, Anne Jensdatter ibidem, Peder Poulsen, Søren Krog i Grydsted, Jens Jensen Lund.
Født i Gelstrup
Den 25. januar, i kirke den 2. marts. Christen Pedersen Færchs datter Kirsten, faddere: Jomfru Wiuff,
Peder Qvistes datter, skoleholderen i Vokslev, Peder Sørensen i Gelstrup, Jens Andersen i Djørup.
Født i Vokslev
Den 14. februar, i kirke anden påskedag. Niels Poulsens datter Ane, faddere: Peder Jensens kone, Maren
Abrahamsdatter, Lars Frederiksen, Christen Sørensen i Tårup, Lars Smed i Bislev.
79
Opslag 396, side 266a
Født i Binderup
Den 31. marts, i kirke den 25. maj. Niels Laursens søn Laurids, faddere: Karen Jensdatter Munk ibidem,
Sidsel Larsdatter, Peder Laursen og Laurids Pedersen ibidem, Sr. Jørgen Møller i Binderup Mølle.
Født i Grydsted
I kirke 30. maj. Christen Christensens søn Anders, faddere: Peder Poulsens kone, Hans Nielsens kone,
Christen Christensen, Søren Sørensen og Jens Sørensen af Grydsted.
Født i Rodstrup
Den 22. september, i kirke den 2. november. Christen Nørgårds søn Jens, faddere: Else Pedersdatter, Ellis Kirstine Sørensdatter af Rodstrup, Niels Sørensen og Jens Nielsen af Simested, Anders Sørensens af
Rodstrup.
Født i Gelstrup
Den 5. november, i kirke søndag efter jul. Jens Lauridsen Haases søn Laurids, faddere: Christen Gregersens hustru, Niels Andersens hustru, Jens Bjerregård, Jacob Andersen, Poul Christensen Thorup.
Født i Harrild
Den 21. november, i kirke søndag mellem jul og nytår. Christen Jensens søn Jens, faddere: Thomas Christensens datter Anna, Anders Lauridsens datter Karen, Jens Jensen Gelstrup, Laurids Christensen, Niels
Huus af Harrild.
1800
Født i Grydsted
Den 17. oktober, i kirke den 29. november 1800, første søndag i advent. Hans Nielsen og hustrus datter
Maren, faddere Karen Jensdatter, Kirstine Christensdatter, Søren Krog, Christen Christensen og Christen
Christensen ibidem.
NB. se mere følgende side.
1802
Født i Vokslev
I februar og i kirke d. 11. april, palmesøndag. Christen Færch og hustrus søn Christen, faddere Maren
Nielsdatter, Karen Andersdatter, Peder Sørensen, skolelæreren og Peder Larsen Qvist.
Født i Lunden
I kirke den 15. april, skærtorsdag. Lars Jensens og hustrus datter Maren, faddere Kirsten Andersdatter,
Mette Jensdatter, Søren Andersen i Grydsted, Peder Poulsen i Grydsted og Jens Jensen.
Født i Simested
Den 1. april og i kirke den 16. maj. Jens Nielsen og hustrus datter Anne, faddere: Kirsten Poulsdatter,
Kirsten Hansdatter, Ole Nielsen i Binderup, Jens Andersen i Grydsted og Niels Sørensen i Simested.
80
Opslag 397, side 266b
Født i Gelstrup
Den 14. maj, i kirke d. 13. juni. Jens Bjerregårds og hustruens datter Bodil Maria, faddere var Anne Margrethe Nielsdatter, Maren Simonsdatter, Søren Bjerregård, Christen Clemmensen og Niels Andersen.
Født i Vokslev
I kirke den 13. juni. Niels Poulsen og hustrus søn Frederik, faddere var: Anders Sørensens kone i Tårup,
Abrahams datter Margrethe i Vokslev, Frederik Smed, Jens Thorup og Laurids Lauridsen fra Bislev.
Født i Grydsted
Den 2. juli, i kirke den 1. august. Peder Pallesen og hustrus datter Maria, faddere var jomfru Anne Nielsdatter, jomfru Graae, Niels Larsen i Grydsted, Peder Larsen og Christen Pallesen.
I anledning af Ankjærs dødsfald er følgende tilhørende 1801 blevet forglemt:
1801
Født i Grydsted
Den 13. november, i kirke den 4. januar. Jacob Christensens og hustrus søn Søren, fadderne var: Søren
Brejs kone, Else Christensdatter, tjenende i Pandum, Jens Christensen i Lundbæk Mølle, Niels Poulsen og
Lars Jensen af Grydsted.
Født i Gelstrup
Den 9. januar, i kirke den 15. februar. Peder Nielsen og hustrus datter Maren, faddere: Christen Hansens
kone i Lunden, Anne Michelsdatter i Gelstrup, Niels Møller i Vokslev, Niels Andersen og Hans Christensen af Gelstrup.
Født i Dalsgård
Den 24. februar, i kirke den 6. april. Anders Laursen og hustrus datter Anna Johanne, faddere: Bertel
Laursens kone af Bislev, Christen Færchs kone af Gelstrup, Frederik Smed af Vokslev, Jens Thorup af Binderup og Jens Nielsen af Vokslev.
Født i Vokslev
Født den 8. marts: Peder Sørensens dødfødte datter i Vokslev.
Født i Klæstrup
Den 23. april, i kirke den 31. maj. Daniel Frederiksen og hustrus søn Laust, faddere var: Simon Klæstrups
kone i Huul Mølle, Laust Christensens kone, Christen Clemmensen og Knud Nielsen af Klæstrup, Søren
Simonsen af Huul Mølle.
Født i Vokslev
Den 18. april og i kirke den 31. maj. Anders Jensen og hustrus søn Jens, faddere: Jens Bjerregårds kone
af Gelstrup, Jens Thorups datter Anna Maria af Binderup, Peder Michelsen af Bislev, Niels Bach af Vokslev og Poul Christensen ibidem.
Født i Vokslev Klæstrup
Den 20. april, i kirke den 31. maj. Niels Jensen og hustrus søn Jens, fadderne var: Karen Jensdatter, Aalborg, Abrahams datter Maren, Abraham Frandsen af Vokslev, Laust Christensen og Frands Frandsen af
Klæstrup.
81
Opslag 398, side 267a
Født i Binderup Mølle
Den 2. juni og i kirke 6. søndag d. 6. efter Trinitatis. Jørgen Møller og hustrus søn Jens, fadder: Jens
Frendrups kone, Jens Andersens kone fra Guldbæk, Jens Thorup, Christen Dalsgårds af Binderup og Niels
Jensen fra Frendrup.
Født i Gelstrup
Den 6. juli, i kirke den 10. søndag efter Trinitatis. Jacob Andersens og hustrus datter Maren, fadderne
var: Niels Andersens kone i Gelstrup, Anders Nielsens datter Else i Lunden, Jens Andersen af Grydsted,
Lars Haase i Gelstrup og Christen Gregersens søn Niels ibidem.
Født i Tårup
Den 3. oktober, i kirke den 25. Anders Sørensen og hustrus datter Anna, faddere var: Morten Johansens
kone af Klitgård, Christen Sørensens kone af Djørup, Søren Christensen af Tårup, Niels Poulsen af Vokslev, Jens Thorup ibidem.
Født i Grydsted
Den 17. oktober, i kirke den første søndag i advent, Hans Nielsen og hustrus datter Maren, faddere var:
Anders Krogs kone, Christen Lunds datter Kirsten, Christen Christensen, Søren Brej og Christen Lund, alle
af Grydsted.
1802
Født i Grydsted
Den 29. november 1802, i kirke den 3. januar. Jacob Nielsen og hustrus datter Maren, fadderne var: Søren Krogs kone i Grydsted, Jens Andersens datter Maren i Vejrmøllen, Jens Thorup af Binderup, Niels
Poulsen i Grydsted og Niels Nielsen af Tyrrestrup.
Født i Grydsted
Den 12. februar, i kirke den 31. marts. Jens Andersen og hustrus datter Maren, fadderne var: Else Andersdatter af Lunden, Maren Olufsdatter af Binderup, Jens Nielsen af Simested, Jacob Andersen og Niels
Andersen af Gelstrup.
Her hid hører nu det under 1802 pagn. 266 anførte
Født i Tårup
Den 6. juni, i kirke den 29. august. Niels Nielsen og hustrus datter Birthe, fadderne var: Mette Christensdatter, Kirsten Jensdatter, Simon Sørensen, Søren Nielsen og Jens Nielsen.
Født i Vokslev
Den 8. september, i kirke den 17. oktober. Morten Christensen og hustrus søn Søren, faddere var: Jens
Andersens kone i Grydsted, Frandsens k.(one) i Sønderholm, Jens Nielsen i Simested, Ole Nielsen i Binderup og Morten Christensen af Tårup.
82
Opslag 399, side 267b
Født i Harrild
Født i september, i kirke den 28. oktober. Christen Jensen og hustrus datter Anna Elisabeth, fadderne
var: Søren Søndergårds kone, Jens Nielsens pige i Simested, Jens Jensens af Nibe, Niels Huus og Jens Pedersen.
Født i Vokslev
Den 2. oktober, i kirke den 14. november. Poul Christensen og hustrus søn Christen, fadderne var: Anders Laursens kone fra Volstrup, Jens Bjerregårds kone af Gelstrup, Jens Thorup og Lars Simonsen fra
Binderup, Jens Thorup af Vokslev.
1803
Født i Grydsted
Den 24. december, i kirke den 20. februar. Søren Andersen og hustrus søn Christen, fadderne var: Peder
Poulsens kone i Grydsted, Christen Lunds kone af Bislev, Laurs Jensen fra Lunden, Poul Christensen fra
Grydsted og Peder Sørensen i Gelstrup.
Født i Grydsted
Den 20. januar, i kirke den 6. marts. Christen Christensen og hustrus datter af Grydsted: Anne, fadderne
var: Jens Andersen og Jacob Brejs kone, Niels Larsen, Jens Nielsen og Peder Poulsen.
Født i Gelstrup
Den 23. januar, i kirke den 13. marts. Jens Laursens og hustrus datter Else Maria, fadderne var: Jens
Thorup kone i Binderup, Niels Jensens kone i Hornum, Jens Gregersen i Lunden, Anders Boe og Niels
Bach i Vokslev.
Født i Tårup
Den 22. februar og i kirke den 27. marts. Niels Sørensen og hustrus datter Kirsten, fadderne var: Niels
Østergårds kone i Vokslev, Jens Østerg. i Østergård, Søren Christensen, Anders Sørensen og Niels Sørensen i Tårup.
Født i Grydsted
Den 2. februar og i kirke den 27. marts. Niels Larsen og hustrus datter Maren, fadderne var: jomfru Karmach, jomfru Haubroe, Sr. Stræt, Sr. forvalter Kall og Søren Larsen.
Født i Vokslev
Den 24. februar og i kirke den 7. april. Niels Andersen og hustrus pigebørn Gertrud Kirstin og Anna Johanne, fadderne var: Søren Jensens kone i Pandumhus, Ole Jensens kone i Klæstrup, Niels Poulsens kone i Vokslev, Anne Jensdatter i Lunden, Anders Nielsen og Jens Andersen fra Østergård, Lars Jensen og
Anders Jensen af Lunden, Niels Færch og Jens Jensen af Tårup.
Født i Tårupgård
Den 10. marts og i kirke den 19. maj. Jens Thorup og hustrus søn Niels, faddere var: Jens Andersens kone af Grydsted, Else Nielsdatter fra Tårupgård, Jacob Andersen af Gelstrup, Poul Christensen Thorup og
Niels Jensen fra Bislev.
83
Opslag 400, side 268a
Født i Gelstrup
I marts og i kirke den 24. april. Lars Frejlev og hustrus datter Maren, fadderne var: Madame Thornson,
Christen Gregersens kone, Jens Mousten af Pindstrup, Hak Christensen Kampmann.
Født i Lunden
Den 4. april og i kirke den 27. maj. Lars Jensen og hustrus datter Anna Johanne, faddere: Anne Clemmensdatter fra Klæstrup, Ellen Sørensdatter i Lunden, Peder Poulsen, Søren Krog fra Grydsted og Jens
Rasmussen i Vokslev.
Født i Binderup
Den 12. marts og i kirke den 30. maj. Niels Laursen Væver og hustrus søn Lars, fadderne var: Møllerens
kone i Binderup mølle, Pouls enke ibidem, Jens Thorup, Ole Nielsen og Christen Laursen.
Født i Lunden
Den 17. september og i kirke den 30. oktober. Hans Andersen og hustrus datter Mette, fadderne var:
Niels Andersens kone i Gelstrup, Søren Nielsens datter Kirsten fra Rodstrup, Jacob Andersen fra
Gelstrup, Anders Sørensen fra Rodstrup og Jens Nielsen fra Tårupgård.
Født i Vokslev
Den 17. oktober og i kirke den 20. november. Christen Christensen og hustrus søn Anders, faddere var:
Peder Thybos hustru Margrethe, faderens kones søster Johanne, Laurids Christensen, Peder Christensen
i Bislev og Just Pedersen i Lyngsø. NB. Død forinden.
1804
Født I Gelstrup
Den 22. december 1803, og i kirke den 12. februar. Peder Nielsen og hustrus søn af Gelstrup, Christen,
fadderne var: Anne-Marie Nielsdatter fra Lundbæk, Anne Marie Christensdatter i Vokslev, Niels Andersen i Gelstrup, Niels Pedersen i Vokslev og Lars Frederiksen i Vokslev.
Født i Vokslev
Den 4. januar og i kirke den 4. marts. Niels Poulsen og hustrus datter Karen Kirstine, fadderne var: Skoleholderens kone, Anders Vestergårds datter Maren, Laust Frederiksen, Peder Nielsen og Peder Jacobsen af Vokslev.
Født i Pandum
I kirke den 3. april. Sr. Schougård og hustrus datter Elisabeth, fadderne var: baronesse Juul, madame
Nors, baron Juul, Sr. Nors, Sr. Kall, Peder i Kalstrup Mølle, Sr. Klitgård fra Brasted og Schougårds søn.
Født i Dyrehuset
Den 2. marts og i kirke den 27. april. Niels Jensen og hustrus søn Laurs, fadderne var: Abraham Frandsens datter og Jens Nielsens datter af Simested, Jens Nielsen i Simested, Niels Kras og Abraham Frandsen.
84
Opslag 401, side 268b
Født i Vokslev
D. 11. april og i kirke 2. pinsedag. Christen Christensen og hustrus søn Laurs, fadderne var: Jens Nielsens
kone og Niels Larsens kone, Jens Andersen, Peder Poulsen og Murerhans, alle af Grydsted.
Født i Harrild
D. 1. juni, i kirke 8. juli. Christen Jensen og hustrus datter Anna Elisabeth, fadderne: Else Pedersdatter,
Maren Mouridsdatter, Jens Jensen af Nibe, Søren Jensen af Pandumhus og Søren Nielsen af Simested.
Født i Grydsted
2. pinsedag, i kirke 3. juli. Jens Nielsen og hustrus datter Karen, fadderne: Anne Nielsdatter Tyrrestrup,
Lars Kjærs kone i Moldbjerg, Jens Thorup i Binderup, Jens Nielsen i Grydsted og Niels Larsen i Grydsted.
Født i Vokslev
Den 25. august og i kirke den 9. oktober. Morten Christensen og hustrus datter Anna Johanne, fadderne
var: Anders Boes kone, Karen Christensdatter hos N. Færch, Frands Christensen, Sønderholm, Jens Nielsen af Simested og Jens Andersen af Grydsted.
Født i Gelstrup
Den 2. sept., i kirke d. 4. okt. Jacob Andersen og hustrus datter Mette, Jens Laursens datter, Anna
Christensdatter, Christen Gregersens kones, Niels Andersen, Jens Andersen og Hans Andersen var faddere.
Født i Tårup
Den 26. august, i kirke den 18. november. Niels Sørensen og hustrus søn Jens, fadderne var (ikke anført)
Født i Lunden
Den 7. september og i kirke den 21. oktober. Hans Andersen og hustrus datter Else, fadderne var: Søren
Nielsens kone i Rodstrup, Jens Andersens kone i Grydsted, Jacob Andersens kone i Grydsted, Jens Nielsen fra Tårupgård og Anders Sørensen fra Rodstrup.
Født i Gelstrup
D. 14. okt., i kirke 23. nov. Jens Laursens og hustrus datter Else Maria, fadderne var: Niels Andersen og
Jacob Andersens kone i Gelstrup, Jens Thorup af Binderup, Poul Rye af Vokslev og Niels Jensen i Hornum.
Født i Østergård
Den 4. oktober og i kirke den 18. november. Jens Andersen Østergård og hustrus datter Gertrud, fadderne var Jens Larsens enke af Djørup, Mette Pedersdatter fra Harrild, Niels Andersen i Vokslev, Laust
Pedersen i Harrild og Niels Smed i Tyrrestrup.
Født i Klæstrup
Den 11. oktober og i kirke den 14. november. Lars Larsen og hustrus søn Laurs, fadderne var: Christen
Clemmensens kone af Klæstrup, Anders Larsens kone fra Dalsgård, Bertel Larsen, Daniel Frederiksen fra
Klæstrup og Niels Nielsen i Nibe.
Født i Vokslev
Den 16. december og i kirke den 29. ditto. Niels Andersen og hustrus datter Gertrud Kirstine, fadderne
var: Anne Jensdatter af Lunden, smedens datter Kristina fra Vokslev, Jens Jensen fra Byrsted, smedens
søn Laust og Anders Jensen fra Vokslev.
85
Opslag 402, side 269a
1805
Født i Vokslev
Den 2. januar og i kirke den 4. februar. Jens Thorup og hustrus søn Anders, fadderne var: Frederik
Smeds kone i Vokslev, Hans Andersens kone fra Lunden, Jacob Andersen i Gelstrup, Niels Sørensen fra
ditto, Jens Andersen fra Grydsted.
Født i Lunden
Den 11. februar og i kirke den 24. marts. Lars Jensen og hustrus datter Maren, fadderne var: Christen
Hansens kone af Lunden, Søren Krogs kone af Grydsted, Peder Poulsen og Anders Krog af Grydsted og
Søren Simonsen fra Huul Mølle.
Født i Grydsted
Den 29. januar og i kirke den 31. marts. Christen Lund og hustrus datter Mette, fadderne var: Poul Lunds
kone af Vokslev, Christen Bødkers kone af Bislev, Søren Krog af Grydsted, Peder Stoffersen af Bislev og
Peder Færch af Gelstrup.
Født i Klæstrup
Den 2. marts og i kirke den 28. april. Daniel Frederiksen og hustrus søn Simon, fadderne var: Christen
Clemmensens kone i Klæstrup, Lars Jensens kone i Lunden, Anders Dalsgård, Laust Pallesen i Klæstrup
og Søren Simonsen i Huul Mølle.
Født i Klæstrup
Den 8. august og i kirke den 1. september. Jens Jensen og hustrus datter Maren, fadderne var: Oles kone
fra Klæstrup, Anne Jensdatter fra Lunden, Lars Jensen i Lunden, Niels Østergård i Vokslev og Niels Pedersen, tjener Lars i Lunden.
Født i Dalsgård
Den 13. august og i kirke den 29. september. Anders Dalsgårds og hustrus datter Dorthe Marie, fadderne var: Provstinde Rejersen, Frederik Smeds kone af Vokslev, Peder Poulsen i Grydsted, Bertel Laursen
Haase og skoleholderens søn Søren.
Født i Lyngbjerggård
Den 10. september og i kirke den 21. november. Niels Poulsen og hustruens datter Frederika, fadderne
var: Niels Østergårds kone og Frederik Smeds datter Kristina, Abraham Frandsen, Anders Sørensens i Tårup og Christen Frederiksen.
Født i Gelstrup
I kirke den 29. december. Christen Færch og hustrus datter Mette Maria, fadderne var: skoleholderens
kone, Peder Qvistes datter Mette, Peder Mark, Bislev, Jens Lauridsen, Djørup, og Peder Færch i Gelstrup.
Født i Gelstrup
Den 25. nov. og i kirke den 29. dec. Jens Haases og hustrus søn Peder, faddere: Niels Bachs kone af Vokslev, Poul Ryes kone, Jens Thorup af Binderup, Niels Andersen af Gelstrup og Niels Pedersen af Binderup.
Født i Grydsted
Den 24. nov., i kirke den 20. dec. Peder Pallesen og hustrus søn Jens, fadderne var: Sr. Holm, Sr. Gluds
pige, Sr. Bassesen, Rasmus Færk, Sr. Stræts karl Peder.
86
Opslag 403, side 269b
1806
Født i Tårup
Den 20. december 1805 og i kirke den 1. januar. Simon Sørensen og hustrus søn Søren, fadderne var:
Margrethe Pedersdatter, Karen Andersdatter, Søren Christensen, Niels Sørensen, alle af Tårup, Morten
Pedersen fra Sønderholm.
Født i Harrild
Den 1. februar og i kirke anden søndag i fasten. Niels Henriksen og hustrus søn Henrik, fadderne var:
Christen Rytters kone i Harrild, Laust Christensens datter.
Født i Gelstrup
Den 6. februar og i kirke den 7. april. Niels Andersen og hustrus datter Mette, fadderne var: Jens Thorups kone i Vokslev, Hans Andersens kone i Lunden, Christen Clemmensen af Klæstrup, Jacob Andersen
og Hans Christensen af Gelstrup.
Født i Grydsted
Den 7. februar og i kirke den 3. april. Hans Nielsen og hustrus søn Anders, fadderne var: Anders Krogs
kone, Kirsten Hansdatter, Christen Jensen, Christen Lund og Søren Andersen, alle af Grydsted.
Født i Tårupgård
Den 7. februar og i kirke den 7. april. Niels Munk og hustrus datter Else Maria, fadderne var: Sr.
Wandrups kone af Nibe, Kirsten Jensdatter af Byrsted, Jørgen Møller, Søren Munk og Laust Jensen, Byrsted.
Født Ryegård
Den 9. april og i kirke den 6. maj. Poul Thorup og hustrus datter Anna Maria, faddere var: Jens Thorups
kone, Jens Haases kone af Gelstrup, Anders Laursen af Volstrup, Jens Thorup af Binderup og Laust Simonsen af Binderup.
Født i Grydsted
Den 13. april og i kirke den 8. maj. Christen Lunds og hustrus søn Jens, fadderne var: Peder Poulsens kone, Christen Lund af Grydsted, Poul Lund i Vokslev, Peder Sørensen Nørgård og Søren Krog i Grydsted.
Født i Lunden
Den 1. august og i kirke den 14. september. Lars Jensen og hustrus datter Mette Katrine, faddere var:
Niels Knudsens kone af Nibe, Niels Østergårds kone, Søren Krog af Grydsted, Søren Jensen i Pandumhus
og Peder Poulsens søn Poul.
Født i Gelstrup
Den 23. september og i kirke den 5. oktober. Peder Nielsen og hustrus datter Kirsten, faddere var: Anne
Jensdatter i Lunden, Lars Frejlevs pige Kirsten, Niels Møller i Vokslev, Niels Andersen i Gelstrup og Erik
Justsen i Gelstrup.
87
Opslag 404, side 270a
Født i Rodstrup
Den 12. september og i kirke den første oktober. Christen Jensen og hustrus søn Peder, fadderne var: Else Jacobsdatter fra Gelstrup, Katrine Jensdatter fra Volstrup, Jens Nielsen og Niels Sørensen i Simested,
Anders Sørensen af Rodstrup.
Født i Lunden
Den 16. september og i kirke den 2. november. Hans Andersen og hustrus søn Anders, fadderne var:
Jens Thorups kone af Bislev, Kirsten Sørensdatter af Rodstrup, Jacob Andersen og Niels Andersen i
Gelstrup og Anders Sørensen fra Rodstrup.
Født i Klæstrup
Den 24. september og i kirke den 9. november. Søren Klæstrup og hustrus datter Karoline, faddere var
madam Callundan, madam Klæstrup fra Døstrup Mølle, Sr. Callundan, Sr. Peder Klæstrup og Sr. farver
Lundsgård.
Født i Grydsted
Den 5. oktober og i kirke den 9. november. Jens Andersen og hustrus datter Mette, fadderne var: Jens
Nielsens kone af Simested, Morten Christensens kone af Vokslev, Jacob Andersen, Niels Andersen af
Gelstrup og Ole Nielsen af Binderup.
Født i Klæstrup
Den 21. oktober og i kirke den 23. november. Laurs Laursen og hustrus søn Jens, fadderne var: Anders
Dalsgårds kone, Bertel Laursens datter af Rodstrup, Else, Christen Clemmensen og Daniel af Klæstrup, og
Christen Andersen af Gelstrup.
Født i Gelstrup
Den 10. november og i kirke den 26. december. Peder Michelsen og hustrus søn Anders, faddere var:
Christen Gregersens kone, Jens Bjerregårds kone, Lars Jensen, Lars Nielsen af Gelstrup og Jens Thorup af
Binderup.
1807
Født i Klæstrup
Den 31. januar og i kirke anden søndag i fasten. Niels Nibes og hustrus datter Anna Kirstine, fadderne
var: Christen Møllers kone af Hornbæk og Lars Christensens kone af Klæstrup, Christen Møller og hans
karl Hans af Hornbæk og Ole Larsen af Gelstrup.
Født i Østergård
Den 21. januar og i kirke den 8. marts. Jens Andersen og hustrus søn Anders, fadderne var: Peder Marks
kone af Bislev, Peder Qvistes datter Mette, Niels Andersen i Vokslev, Niels Nielsens datter og Laurs Pedersen Qvist.
Født den 25. september
I kirke den 26. april Else Christensdatters uægte datter Mette Katrine, faddere var. Anders Jensens kone,
Niels Poulsens datter af Vokslev, Morten Christensen ibidem, Jens Andersen i Grydsted og ?Hans af
Gelstrup
88
Opslag 405, side 270b
Født i Lunden
Den 22. april og i kirke den 31. maj. Laust Andersen og hustrus søn Anders, fadderne var: Lars Jensens
kone i Lunden, Hans Andersens kone i Lunden, Søren Møller, Klæstrup, Christen Hansen i Lunden og
Christen Jensen i Vokslev.
Født i Harrild
D. 5. maj i kirke 7. juni. Søren Nielsen og hustrus datter Kirsten, fad.: Thomas Christensens datter Anna,
Laust Christensens datter Kirsten, Thomas Christensen, Morten Sørensen i Hjeds og Laurs Qvist i Harrild.
Født i Vokslev
16. maj, i kirke 21. juni. Morten Christensen og hustrus søn Christen, fad.: Karen Christensdatter i Huul
Mølle, Karen Jensdatter af Simested, Frands Christensen, Ib Laursen i Nibe og Ole Nielsen af Binderup.
Født i Tårup
Den 13. maj og i kirke den 5. juli. Niels Sørensen og hustrus datter Kirsten, fadderne var: Niels Andersens kone i Vokslev, Niels Sørensens kone i Tostrup, Søren Christensen ibidem, Anders Sørensen ibidem
og Jens Andersen i Østergård.
Født i Vokslev
Den 9. oktober og i kirke d. 21. september, Jens Laursen og hustrus datter Dorte Kirstine, faddere var:
Jens Thorups hustru af Binderup.
Født i Gelstrup
Den 23. oktober og i kirke den 27. december. Jacob Andersen og hustrus datter Anna, fadderne var: Jens
Andersens kone i Gelstrup, Hans Andersens kone af Lunden, Niels Andersen af Gelstrup, Jens Thorup af
Vokslev og Jens Andersen af Tyrrestrup.
1808
Født i Vokslev
Den 3. november og i kirke den 8. januar. Poul Olufsen og hustruens datter Anna Marie, fadderne var:
Anne Marie Nielsdatter, tjenende på Lundbæk, Maren Andersdatter af Vokslev, Anders Christensen,
Jens Vestergård og Christen Nielsen, alle ibidem.
Født i Grydsted den 17. januar og i kirke den 6. marts.
Født i Vokslev den 17. februar og i kirke den 24. april. Niels Andersen i Østergård og hustrus døtre: Anna Johanne og Anne Margrethe, fadderne var: Jens Østergårds kone, Anne Jensdatter af Lunden, Poul
Lunds kone i Vokslev og Ole Larsens kone i Klæstrup, Anders Østergård, Jens Østergård, Lars Jensen i
Lunden, Niels Færch af Tårup, Søren Larsen i Pandumhus og Jens Larsen, tjenende i Svenstrup.
Født i Vokslev
Den 4. februar, i kirke den 18. april. Niels Poulsen og hustrus datter Mette Marie, (fadderne var): Christiane Frederiksdatter og hendes søster Birthe, Laust Frederiksen, Bertel Frederiksen og Søren Klæstrup.
Født i Vokslev
Den 21. marts og i kirke den 1. maj. Jens Thorup og hustrus søn Christen, fadderne var: Maren Olufsdatter, tjener Sr. Stræt i Nibe, Anders Dalsgårds datter Karen, Jacob Andersen i Gelstrup, Hans i Lunden og
Søren Thybo af Sandagergård.
89
Opslag 406, side 271a
Født i Huul Mølle
Den 7. februar og i kirke den 1. maj. Søren Klæstrup og hustrus søn Simon, faddere: madame Lundsgård
i Nibe, madame Klæstrup i Døstrup Mølle, Peder Klæstrup, Niels Bertelsen i Kjeldals Mølle og Laust Andersen i Gelstrup.
Født i Gelstrup
Den 15. april og i kirke den 26. maj. Christen Pedersen Færch og hustrus søn Jens, faddere: Peder Marks
kone af Bislev, Niels Andersens kone af Gelstrup, Lars Sørensen i Vejrmøllen, Peder Færch i Gelstrup og
skoleholderens søn Søren i Vokslev.
Født i Lunden
Den 14. april og i kirke den 15. juni. Lars Jensen og hustrus datter Karen, fadderne var: Huul møllers kone, Hans Andersens kone af Lunden, Søren Krog i Grydsted, Søren Larsen i Pandumhus og Søren Andersen i Lunden.
Født i Grydsted
Den 2. juli og i kirke den 11. september. Christen Lund og hustrus søn Niels, faddere var: Borre Sørensens kone af Nibe, Peder Poulsens kone af Grydsted, Peder Sørensen af Bislev, Poul Lund af Vokslev og
Søren Andersen af Grydsted.
Født i Klæstrup
Den 6. november og i kirke den 27. december. Laurs Laursen og hustrus datter Else Maria, faddere var:
Christen Andersens datter af Gelstrup, Karen Andersdatter af Vokslev, Christen Poulsen i Klæstrup, Christen Clemmensen ibidem og Laust Andersen i Dalsgård.
1809
Født
Den 1. december og i kirke den 1. januar 1809. Laurs Christensen og hustrus datter Anne Cecilie, fadderne var: Søren Klæstrups kone, Abrahams datter Maren, Huul møller, Christen Clemmensen og Lars i
Lunden.
Født i Gelstrup
Den 16. december i kirke den 1. januar. Anders Yde og hustrus datter Sofie, faddere var: Kirstine Larsdatter, Gertrud Christensdatter, begge af Guldbæk, Peder Jensen af Guldbæk, Christen Christensen,
Guldbæk og Peder Andersen af Hornum.
Født i Tårup
Den 16. februar og i kirke den 30. marts. Niels Sørensen Færch og hustrus datter Maren Sofie, faddere
var: Simons kone, Anders Pallesens datter Kirstine af Tårup, Jens Østergård, Niels Østergård og Jens Nielsen af Sønderholm.
Født (i Tårup)
Den 20. januar og i kirke den 30. marts. Niels Jensen Munk og hustrus søn Niels, faddere var: Margrethe
Thybo, Anne Jørgensdatter Møller, Christen Wandrup i Nibe, Søren Thybo og Anders Frendrup i Binderup Mølle.
90
Opslag 407, side 271b
Født i Vokslev
Den 14. marts og i kirke den 30. april. Jens Andersen og hustrus søn Peder: fadderne var: Jens Thorups
kone fra Binderup, Niels Smeds kone fra Søttrup, Niels Andersen Østergård, Jens Nielsen af Frendrup og
Pedersen.
Født i Grydsted
Den 28. april og i kirke den 4. juni. Christen Jensen og hustrus datter Ingeborg, fadderne var: Lundbæks
Møllers enke, Peder Poulsens pige Margrethe, Jacob Christensen, Jens Andersen af Grydsted og Hans
Andersen i Lunden.
Født i Lunden
Den 12. juni og i kirke den 10. september. Hans Andersen og hustrus søn Søren, faddere: Kirsten Sørensdatter og Anne Sørensdatter, Jacob Andersen, Niels Andersen, Anders Sørensen. Moderen i kirke 1.
december.
Født i Grydsted
7. august, i kirke 10. september (NB. p. 65.) Peder Larsens og hustrus datter Johanne Marie, (faddere)
Peder Poulsens kone Katrine Larsdatter, Niels Larsen, Peder Stoffersen, Peder Larsen i Djørup. Moderen
i kirke S. D.
Født i Vokslev
Den 9. september og i kirke den 19. november. Niels Poulsen og hustrus datter Juliane Marie, fadderne
var: Frederik Smeds kone af Vokslev, Niels Olufsens ældste datter, Anders Søndergård, Poul Lund og
Frederik Smeds …. Christen.
Født i Gelstrup
Den 1. dec. og i kirke den 26. december. Jacob Andersen og hustrus søn Anders, fadderne var: Niels Andersens kone, Jens Haases kone, Jens Thorup, Jens Andersen Grydsted og Hans Andersen i Lunden.
1810
Født i Vokslev
Den 14. december og i kirke den 1. januar 1810. Jens Thorup og hustrus datter Christiane, fadderne var:
Oles kone af Binderup, Thybos Grethe, Jacob Andersen og Niels Andersen i Gelstrup og Niels Jensen fra
Hedegård.
Født i Tårup
Den 24. december og i kirke den 1. januar. Karen Jensdatters uægte søn Jens, faddere var Birthe Jensdatter af Byrsted, smedens datter Kristina i Vokslev, Niels Jensen, Anders Jensen af Tårup, Christian Frederiksen af Vokslev. Til barnefader udlagt Henrik Snedker på Lundbæk.
Født i Gelstrup
D. 28. dec. 1809, i kirke 4. marts Peder Møller og hustrus søn Peder, fadderne var: Anders Dalsgårds kone, Peder Poulsens kone af Grydsted, Lars Frejlev, Niels Andersen og Christen Nielsen af Aalborg.
Født
Den 4. april, i kirke 2. pinsedag. Søren Klæstrups datter Anna Kirstine, fadderne var: Lars Pallesens kone
af Klæstrup, Peder Larsens kone af Grydsted, Peder Klæstrup, Niels Bertelsen og Hans Andersen af Lunden.
91
Opslag 408, side 272a
Født i Lundhuset
Den 9. april og i kirke Trefoldigheds søndag. Jens Sørensen og hustrus datter af Lundhuset: Mette Katrine, faddere var: Christen Hansens kone og Hans Andersens kone i Lunden, Hans Sørensen af Bislev, Christen Nielsen af Vokslev og Søren Klæstrup i Huul Mølle.
Født i Klæstrup
Den 7. juni og i kirke ovenmeldte søndag. Else Christensdatters uægte søn Anders af Klæstrup, fadderne
var: Ole Jensens kone, Niels Nielsen Færchs pige Bodil, Morten Christensen af Vokslev, Anders Hjeds og
Christen Laursens af Klæstrup. Til barnefader blev udlagt Søren Andersen.
Født i Gelstrup
Den 16. maj og i kirke Trefoldigheds søndag. Christen Færch og hustrus datter søn Niels, faddere var:
barnets mor og søster, Peder Færch, Jens Hase og Anders Laurs Qvist.
Født i Binderup Mølle
Den 23. maj og i kirke samme dag som forrige. Lars Møllers og hustrus søn Jørgen, fadderne var: Barnets
forældre, Maren Sørensdatter fra Sundby, Jens Jørgensen og Clemendt Knudsen.
1811
Født i Grydsted
Den 20. februar og i kirke den 11. april. Christen Lund og hustrus datter Mette Margrethe, fadderne var:
Poul Lunds kone i Vokslev, Byrges Karen af Nibe, Poul Lund, Peder Stoffersen af Bislev og Søren Krog af
Grydsted.
Født i Grydsted
Den 24. maj og i kirke den 7. juli. Christen Michelsen og hustrus datter Maren, fadderne var: Christen
Lunds kone, snedker Jacobs datter Anne, Jens Jensen, Byrsted, Rasmus Andersen i Ejdrup og Niels Jensen af Veggerby.
Født i Vokslev
Den 1. juni og i kirke den 14. juli. Bertel Pallesen og hustrus datter Ane Johanne, fadderne var: Laust
Frederiksens kone af Gelstrup, Niels Baks datter af Vokslev, Niels Østergård ibidem, Niels Kras i Simested
og Anders Boe i Vokslev.
Født
Den 27. juni og i kirke den 28. juli. Johanne Pedersdatters uægte søn Jens, fadderne var: Margrethe
Thybo, Niels Baks datter Margrethe, Anders Frandsen, Poul Lund i Vokslev og Søren Pedersen i Grydsted.
Til barnefader udlagt Søren Thybo.
92
Opslag 409, side 272b
Født i Grydsted
Den 25. juli og i kirke den 1. september. Peder Nielsen og hustrus søn af Grydsted, Niels, fadderne var:
madam Kold, madame Klitgård, Sr. Kold, Sr. Holms søn, Sr. Klitgård.
Født i Grydsted Rodstrup
Den 23. juli og i kirke den 8. september. Anders Søndergård og hustrus søn Søren, faddere Hans Andersens kone af Lunden, Christen Nørgårds datter Mette Marie af Rodstrup, Niels Smed af Søttrup, Jens
Østergård og Lars Qvist.
Født i Binderup
Den 11. juli og i kirke den 8. september. Poul Munk og hustrus søn Jens, fadderne var: Oles kone, Poul
Mortensens datter af Binderup, Gregers Pedersen, Sønderholm, Søren Thybo og Poul Mortensens søn.
Født i Binderup
Den 1. august og i kirke den 22. september. Lars Møller og hustrus søn Søren Henrik, faddere var barnets mor, Oles datter Anna af Binderup, Anders Frendrup, Jørgen Sommer og Jens Jørgensen af Binderup.
Født i Tårup
Den 23. september og i kirke den 7. november. Niels Sørensen Færch og hustrus søn Søren, fadderne
var: Niels Østergårds kone af Vokslev, Anders Pallesens datter af Tårup, Anders Sæderup, Jens Nielsen
Sønderholm og Jens Østergård.
Født i Gelstrup
Den 11. november og i kirke den 28. december. Frands Christensen og hustrus datter Mette, fadderne
var: Christen Andersens kone af Gelstrup, Lars Frejlevs datter, Lars Frejlev og søn Jens, Morten Christensen af Vokslev.
1812
Født
Den 23. december og i kirke den første februar. Anders Frendrup og hustrus datter Anna Maria, fadderne var: Jens Andersens kone af Guldbæk, Søren Frendrups kone, Niels Frendrup, Jens Andersen, Guldbæk, og Søren Thybo.
Født i Lunden
Den 9. januar og i kirke den 23. februar. Lars Jensen og hustrus søn Jens, faddere var: Lars Pallesens kone i Klæstrup, Ole Larsens kone ibidem, Søren Larsen i Pandumhus, Niels Østergård i Vokslev, Jens Nielsens søn af Grydsted.
93
Opslag 410, side 273a
Født i Tårup
Den 26. februar og i kirke den 26. marts. Christen Sørensen og hustrus søn Christen, fadderne var: Niels
Færchs kone af Tårup, Maren Ovesdatter af Bislev, Morten Munk i Sønderholm, Christen Munk i Nibe
og Niels Trine af Tårup.
Når
født
Når
døbt
Når i
kirke
Faders og moders navn
Barnets
navn
Fadderne
Når moderen
holdt sin
kirkegang
9.
feb.
10.
do.
11.
april
Peder Møller
Hans
Christen Gregersens
pige Karen, Maren
Lauridsdr., Niels Andersen, Christen Andersen, Chr. Gregersens søn af Gelstrup
12. april
6.
marts
8.
marts
26.
april
Jens Andersen
Østergård
Else
Anders Søndergårds
kone i Rodstrup, Peder
Marks datter af Bislev,
Niels Østergård, Laust
Pedersen Qvist og Niels Nielsen af Søttrup
26. april
8.
10.
Marts maj
27.
maj
Else Christensdatter, til barnefader, Anders
Kjeldsen i
Klæstrup
Karen
Ane Jensdatter, Maren
Christensdatter, Morten Christensen, Kirsten Harrild og Jens
Olesen fra Lunden
Uægte
27.
28.
Marts marts
18.
Maj
Mette Jensdatter, til barnefader Christen
Pedersen, Harrild
Anne
Jfr. Ludvig, jfr. Lath på
Pandum, Niels Jensen,
Grydsted, Søren Sørensen ibidem og Jens
Kjeldsen på Pandum.
Uægte
27.
23.
Marts marts
31.
Maj
Hans Andersen
og hustru Elis
Kirstine Sørensdatter
Christen
Anders Søndergårds
kone, Søren Simonsen,
Niels Knudsen, Jens
Andersen
31. maj
1.
Juni
9.
Jens Sørensen
august og hustru Anne
Marie Nielsdatter i Lundhuset
Niels
Lars Jensens kone,
Christian Huul Møllers kone ditto, Lars Jensen og Hans
Andersen i Lunden og
Huul Mølle
28. juni
2.
juni
Anmærk.
om
uægte
94
Opslag 411, side 273b
Når
født
Når
døbt
Når i
kirke
Faders og moders navn
Barnets
navn
Fadderne
16.
juni
21.
juni
11.
april
Christen Lund
Anne Marie
Sørensdatter
Anne
Poul Pedersens kone
Margrethe af Nibe, Peder Poulsens kone af Grydsted, Peder Sørensen,
Bislev, Poul Lund,
Vokslev, Peder Sørensen af Gelstrup
Når moderen
holdt sin
kirkegang
16. august
9. august
28. juli
29.
juli
18.
okt.
Niels Andersen, Mette
Jensdatter
Margrethe Christian Frederiksens datter, Storges
kone i Nibe, Jens
Østergård, Lars Jensen i Lunden og Laust
Sørensen
4.
sept.
5.
sept.
1.
nov.
Søren Klæstrup
og konen
Niels Christian
Anders
Christian
1813
23.
dec.
24.
dec.
10.
jan.
Christen JenJens
sen og Anne
Christensdatter
Se. fol.
148b
Inger Jensdatter i
Lundbæk Mølle, Inger
Jacobsdatter, Peder
Poulsen, Jens Andersen, Jens Christensen,
alle af Grydsted
10. januar
Anmærk.
om
uægte
95
Opslag 412, side 274a
1812
Født i Gelstrup
Den 4. februar og i kirke den 12. april. Peder Møller og hustrus søn Hans, fadderne var: Christen Gregersens pige Karen, Maren Laursdatter, Niels Andersen, Christen Andersen og Christen Gregersens søn af
Gelstrup.
Født i Østergård
Den 6. marts og i kirke den 26. april. Jens Andersen og hustru Kirsten Pedersdatters datter Else, fadderne var: Anders Søndergårds kone i Rodstrup, Peder Marks datter af Bislev, Niels Østergård, Laurs Qvist
og Niels Nielsen af Tyrrestrup.
Født i Klæstrup
Den 13. marts og i kirke den 17. maj. Else Christensdatter og Anders Jensens uægte datter Karen, fadderne var: Anne Jensdatter, Maren Christensdatter, Morten Christensen, Christen Harrild og Jens Olesen
i Lunden.
Født
Den 27. marts og i kirke den 18. maj. Mette Jensdatter og Christen Pedersen Harrilds uægte datter Anna, fadderne var: jomfru Ludvig, jomfru Lotte, Poul Knudsen på Pandum, Niels Jensen og Søren Sørensen
af Grydsted.
Født i Lunden
Den 20. marts og i kirke 31. maj. Hans Andersen og hustru Ellis Kirstine Sørensdatters søn Christen, faddere var: Søren Søndergårds kone, Karen Nielsdatter, Søren Simonsen, Niels Knudsen, Jens Andersen.
Født i Lundhuset
Den 1. juni, i kirke 9. aug. Jens Sørensen og hustru Anne-Marie Nielsdatters søn Niels Christian fra
Lundhuset, fadderne var: Lars Jensens kone, Søren Klæstrups datter, Søren Klæstrup, Hans og Lars i Lunden.
Født i Grydsted
Den 16. juni og i kirke den 27. september. Christen Lund af Grydsted og hustru Anne Sørensdatters datter Anne Margrethe, fadderne var: Poul Pedersens kone af Nibe, Peder Poulsens kone af Grydsted, Peder Sørensen, Bislev, Poul Lund i Vokslev og Peder Sørensen af Gelstrup.
Født
Den 28. juli og i kirke den 1. oktober. Niels Andersen og Mette Jensdatters datter Margrethe, fadderne
var: Christina Frederiksdatter og Børges Karen af Nibe, Jens Østergård, Laust Jensen i Lunden og Laust
Frederiksen.
Født
Den 4. sept. og i kirke den 1. november. Søren Klæstrup og hustrus søn Anders Christian, fadderne var:
Laurs Pallesens kone i Klæstrup, Kirsten Frederiksdatter, Hans og Lars i Lunden og Laurs Smed i Vokslev.
1813
Født
Den 23. december 1812 og i kirke den 10. januar 1813. Christen Jensen og Anne Christensdatters søn
Jens, fadderne var: Inger Jensdatter i Lundbæk Mølle, Inger Jacobsdatter, Peder Poulsen, Jens Andersen,
Jens Christensen, alle af Grydsted.
96
Opslag 413, side 274b
1813
Født i Vokslev
Den 14. marts og i kirke den 15. april. Poul Thorup og hustru Maren Sørensdatters søn Simon, faddere
var Anders Laursens datter i Volstrup, Anne Michelsdatter, tjener Ole Iversen i Nibe, Jens Bjerregård i
Gelstrup, Jens Thorup i Binderup og Anders Andersen i Volstrup.
Født i Harrild
Den 13. maj og i kirke den 7. juli. Laurs Pedersen og hustru Kirsten Sørensdatters søn Peder, fadderne
var: Jens Østergårds kone, Anders Søndergårds kone i Rodstrup, Niels Nielsen i Søttrup, Anders Søndergård i Rodstrup og Hans Andersen i Lunden.
Født i Grydsted
Den 1. august, i kirke den 12. september. Christen Nielsen og hustru Anne Jensdatters datter Marianne,
fadderne var: Kirsten Pedersdatter, Harrild, Anna Andersdatter, Ejdrup, Jens Jensen, Byrsted, Peder Stoffersen i Bislev og Rasmus Andersen i Ejdrup.
Født
Den 17. juli og i kirke den 26. september. Peder Nielsen Hjeds og hustru Karen Christensdatters datter
Maren, fadderne var: L. Klitgårds pige Johanne Jensdatter i Nibe, Jacob Brejs datter Inger, L. Klitgård, P.
Kold af Nibe og Jacob Brej i Grydsted.
Født i Grydsted
Den 25. august og i kirke den 3. oktober. Peder Larsen og hustru Karen Christensdatters datter Ane Kirstine, faddere var: Poul Pedersens kone af Nibe, Peder Larsens kone i Djørup, Peder Pallesen, Peder
Stoffersen og Anders Larsen.
Født
Den 8. august og i kirke den 30. oktober. Anders Søndergård og hustru Mette Pedersdatters datter Else,
fadderne var: Jens Østergårds kone, Laust Qvistes kone, Niels Smed, Søttrup, Hans Andersen i Lunden og
Christen Nørgård i Rodstrup.
side 275a: blank side
side 275b: blank side
97
Opslag 414, side 276a
Uægte børns dåb i Vokslev kirke
Anno 1766
Gelstrup
Den 4. maj. Johanne Pedersdatter Færchs datter, navn Anne, faddere: Christen Bjerregårds kone i
Gelstrup og Laurids Smeds kone i Vokslev, Peder Christensen Færch, Christen Knudsen og Jens Nielsen
Dalsgård, alle af Gelstrup; udlagt til barnefader Christen Jensens stedsøn i Binderup, Christen Jensen.
Anno 1768
Dominica 7. post Trinitatis. Birgitte Laursdatter Thybos søn, navn Niels, faddere: Peder Sørensen Thybo,
Peder Christensen Færchs kone i Gelstrup, til barnefader blev udlagt Søren Nielsen i Gelstrup. Denne Niels døde d. 18. januar 1816.
Anno 1769, Ingen
Anno 1770, Ingen
Anno 1771, Ingen
Anno 1772
Januar
Født i Klæstrup
Dominica int. Circ. Chr. & festo Epiph. Maren Nielsdatters datter, navn Karen, faddere: Niels Nielsen og
kone, Niels Olufsen og kone og Anders Jensens søn Christen, alle at Klæstrup
Juni
Født i Grydsted
Feria 2. Pentec. Maren Nielsdatters barn i Grydsted navn Dorthe, faddere: Anders Nielsens kone i Lunden og barnets moster Anne Marie, Christen Eriksens stedsøn Hans Poulsen og Niels Jensen, tjener Jens
Larsen i Grydsted. Udlagt til barnefader at Christen Jensen, tjener Erik Hvid i Nibe.
Anno 1773, Ingen
Anno 1774, Ingen
Anno 1775, Ingen
Anno 1776
Februar
Født i Lundhuset
Dominica Septuag. Anne Nielsdatter søn Niels, faddere: Maren Nielsdatter og (tom plads), udlagt til barnefader Peder Rasmussen i Lundhuset.
September
Dominica XVII. post Trinitatis. Birgitte Dalsgårds barn navn Maren, faddere: Søren Michelsens kone og
pige Birgitte Olufsdatter og Karl Pedersen og kone, Søren Poulsen og Søren Christensen, alle af Tårup;
udlagt til barnefader en ungkarl navn Jens Hansen, som tjente i gården med hende i Nyrup.
98
Opslag 415, side 276b
Anno 1777, Ingen
Anno 1778, Ingen
Anno 1779
Juli
Født i Vokslev
Søndag den 25. Karen Christensdatters datter, navn Karen af Vokslev, hende hjemmedåb publiceret,
hvortil var faddere: Anders Jensens datter Else af Rodstrup og barnets moster Birgitte, dets morbroder
Anders, Peder Pedersen og Christen Frandsen, alle af Vokslev. Udlagt til barnefader Oluf Laursen, tjener
Anders Laursen i Volstrup.
Anno 1780
Født i Harrild
Søndag den 30. januar. Karen Nielsdatters datter, navn Anne, faddere: Niels Poulsens kone og Maren
Christensdatter i Harrild, Jacob Jacobsen og Niels Jensen ibidem og Jens Christensen af Pandumhus. Udlagt til barnefader Jens Christoffersens søn Jens i Byrsted.
Anno 1781, Ingen
Anno 1783
Født i Vokslev
Søndag den 16. februar. Margrethe Sørensdatters hjemmedøbte søn, navn Søren, faddere: Niels Thorups kone og Jens Larsens kone, Anders Vestergårds søn Søren, Peder Pedersen og tjenestekarl Niels
Laursen, alle af Vokslev. Udlagt til barnefader Christen Larsen, tjener Poul Mortensen i Binderup.
Født i Gelstrup
Søndag den 30. marts. Ane Christensdatter fra Vester Hornum, hendes datter, navn Anne, faddere: Peder Færchs datter Kirsten og Peder Michelsens datter Maren, Christen Bjerregårds søn Jens, Jens Frejlevs søn Laurs og Niels Dalsgårds kone, Jens Nielsen, alle af Tårup. Udlagt til barnefader Niels Jensen
Soldat, tjener i Tårup.
Født i Rodstrup
Søndag den 25. maj. Cathrine Jensdatter hjemmedøbte datter, navn Mette, faddere: Søren Nielsen og
kone og barnets morbroder Christen i Rodstrup, Niels Kras og søstre Kirsten i Simested. Udlagt til barnefader Niels Mortensen, tjener der på stedet.
99
Opslag 416, side 277a
Anno 1784
Født i Vokslev
Søndag d. 10. oktober. Maren Christensdatters hjemmedøbte søn datter, navn Else, faddere: Jacob Andersens kone af Hornum og Jens Nielsens steddatter Kirsten i Veggerby, Søren Nielsens stedsøn Jens i
Tårup og barnets morbroder Christoffer Christensen. Udlagt til barnefader Jens Michelsen, tjenende
begge hos Niels Bach i Vokslev.
Anno 1785
Født i Grydsted
Søndag den 7. august. Mette Knudsdatters søn, navn Niels, faddere: barnets begge mostre Else og Karen, Hans Christensen, Jens Byrsted og Peder Olufsens søn Jens. Udlagt til barnefader soldat Hans Nielsen i Bislev.
Anno 1786, ingen
Anno 1787, ingen
Anno 1788, ingen
Anno 1789, ingen
Anno 1790
Søndag den 20. april. Anne Jørgensdatter uægte barn i kirken ved navn Søren. Faddere: var Niels Thorups kone og Jens Larsens kone, Anders Vestergårds søn Anders, Peder Pedersen og Niels Larsen. Til
barnefader blev udlagt Ole Jensen.
Anno 1795
Født i Vokslev
Søndag den 22. november var Else Nielsdatter Thorups hjemmedøbte datter Karen i kirke, faddere: Oluf
Nielsens kone i Binderup, Niels Poulsens kone i Vokslev, Frederik Smed, Peder Pedersen, Niels Poulsen.
Til barnefader blev udlagt Erik Justsen.
100
Opslag 417, side 277b
1797
Født i Gelstrup
Den 9. juli. Margrethe Nielsdatters hjemmedøbte datter, navn Else, faddere: Christen Pedersen Færchs
kone, pigen Kirsten Christensdatter, Michel Sørensen, Christen Færch, Peder Nielsen. Til barnefader blev
udlagt Hov Ingvorsen.
1798
Født i Gelstrup
Den 1. januar. Maren Nielsdatters hjemmedøbte søn Niels, faddere: Lars Frejlevs kone ibidem, Karen
Nielsdatter, tjener Hr. N.N. Færch i Nibe, Lars Haase, Christen Nielsen, begge i Gelstrup, Niels Jensen,
tjener provst Rejersen. Til barnefader blev udlagt Peder Nielsen, tjener i Gelstrup.
1799
Født i Klæstrup
Den 31. juli. Else Christensdatters søn Christen, faddere: Christen Mortensens enke, Daniel Frederiksens
kone af Klæstrup, Søren Jacobsen, Morten Christensen af Vokslev, Frands Frandsen ibidem. Til barnefader blev udlagt Niels Pedersen, tjener i Huul Mølle.
1801
Født den 11. august i kirke den 4. oktober. Else Christensdatters datter Anne, faddere: var Christen
Clemmensens kone, Daniel Frederiksens kone, Knud Nielsen, Anders Jensen Hjeds af Klæstrup, Christen
Poulsen i Huul Mølle.
1803
Født i november, i kirke 1. januar, fra Grydsted.
Helvig Hansdatters datter Maren, faddere: var Jens Nielsens kone, Peder Poulsens kone, Christen Hansen, Peder Nielsen og Anders Andersen.
101
Opslag 418, side 278a
1805
Født i Lunden og i kirke tredje søndag i Trinitatis. Else Christensdatter datter Mette Cathrine faddere:
Hans Andersens kone fra Lunden, Søren Søndergårds datter Kirsten i Rodstrup, Morten Christensen af
Vokslev, Anders Hjeds og Johan August at Klæstrup. Til barnefader blev udlagt (intet navn anført).
1807
Født i Klæstrup d. 25. februar og i kirke den 26. april. Else Christensdatters uægte datter Mette Cathrine, faddere: var Anders Jensens kone, Niels Poulsens datter af Vokslev, Morten Christensens ibidem,
Jens Andersen Grydsted og Knud Poulsen Klæstrup. Til barnefader blev udlagt (intet navn anført).
1808
Født i Grydsted den 11. januar og i kirke den 6. marts. Helvig Hansdatters uægte søn Christen, faddere:
var Christen Lund, Peder Larsen, Peder Hyt, Anders Krogs kone og Christen Lunds pige Else. Til barnefader blev udlagt Peder Christensen af Bislev.
102
Opslag 419, side 278b
Tilgangsliste, ankommen til sognet
No
Navn
1
Jacob Pedersen
2
Jørgen Christensen
3
Jens Hansen
Alder
30 år
Håndtering
Hvorfra
kommen
Hvor anført i det
almindelige jævnførelsesregister
Gårdbruger
Suldrup
F. 296
Skrædder
Moldbjerg
F. 296
Gårdbruger
Moldbjerg
F. 297
Anmærkning
103
Opslag 420, side 279a
Afgangsliste, afgående fra sognet formedlest bortrejse
No
Navn
Alder
1
Anne Jensdatter
33 år
2
Jens Hansen
side 279b: blank side
side 280a: blank side
side 280b: blank side
side 281a: blank side
side 281b: blank side
side 282a: blank side
side 282b: blank side
side 283a: blank side
side 283b: blank side
side 284a: blank side
side 284b: blank side
side 285a: blank side
side 285b: blank side
side 286a: blank side
side 286b: blank side
side 287a: blank side
side 287b: blank side
-
Håndtering
Hvorfra
bortrejst
Hvor anført i det
almindelige jævnførelsesregister
Bønderfolk
Gelstrup
F. 297
No. 25 og 26
Anmærkning
104
Opslag 421, side 288a
Anno 1769
Begravelser i Vokslev
Dom. 7. p. Trin. Jens Christensens enke i Simested
70 år.
D. 2. Oktb. Niels Christensens enke i Tårup, 80 år.
Dom. 22. p. Trin. Christen Sørensen Færch, 88 år.
Dom. 1. i Advent Niels Jacobsen fra Aalborg, 78 år.
Dom. 3. i Advent Peder Krogs mor i Vokslev, 68 år.
Dom. Sexag. Christen Jensens dr. i Vokslev, 29 år.
D. Reminisc. Lars Christensens enke i Binderup, 78.
Dom. Lætare. Niels Klæstrup ved Lunden, 80 år.
Anno 1770
Marts
Dom. Inv. Søren Nielsen Krase i Simested, 60 år.
April
Anno 1766
Dom. jud. Michel Sørensen af Vokslev, 51 år.
Maj
Festo Ass. Søren Pedersen i Gelstrup, 68 år.
Dom. Remin. Poul Olufsens barn i Vokslev, ½ år.
September
Mar. bebud. Jacob Nielsens enke i Gelstrup, 80 år.
Dom. 9. p. Trin. Peder Skrædders enke ved Lunden, Den 5.te Peder Sørensen Bach af Vokslev, 61 år.
Oktober
60 år.
Dom. 17. p. Tr. Christen Skrædders søn Henrik i
Eodem. Jens Mouridsens nyfødte barn i Lunden.
Dom. 21. p. Tr. Jens Mortensen Bødker i Gelstrup, V(okslev), 34 år.
November
35 år.
Den 1. Jens Eriksens kone i Pandum, 38 år.
Dom. 21. p. Trin Knud Ritzes ældste datter, 18 år.
Dom. 22. p. Trin. Maren Nielsdr. i Vokslev, 78 år.
Dom. 2. Adv. Niels Jensen Torups barn, 2 år.
D. 2. Adv. Knud Iversens ældste dr. Grydsted, 24 år.
Eodem. Christen Jensen Torups barn, ¼ år.
Den 10. dec. Jens Andersens ældste barn, 1 ½ år.
Dom. 3. Adv. Jens Frandsens barn i Vokslev, 2 år.
Anno 1771
Eodem. Søren Nielsens barn i Simested, 1 ¼ år.
Januar
Den 28. dec. Jens Sørensen af Hoel Mølle, 32 år.
Dom. 1. Epiph. Niels Rass Barn i Grydsted, 4 uger.
Dom. 2. Epiph. Niels Jensen Færch i Torup, hvilken
Anno 1767
af hans løbske heste blev skilt ved sit liv imellem
Nibe og Gelstrup, 40 år.
Dom. 4. Epiph. Jacob Sørensens yngste datter i
Februar
Vokslev, 26 år.
Den 27. Knud Jensens datter i Grydsted, 21 år.
Eodem. Anders Nielsens barn i Østergård, ¾ år.
Marts
Dom. Quinsage. Jens Munksgårds barn i B., 3 år.
D. 17. Niels Jacobsen, Gelstrup, 48 år.
Dom. Est. mihi. Christen Simonsens barn i Torup,
April
6 år.
D. 1. Afgangne Niels Færch barn i Tårup, 9 uger.
Dom. Jubil. Niels Dalgårds søn i Gelstrup, 30 år.
D. 7. Afgangne Søren Kras' barn i Simested, ½ år.
Dom. 1. p. Trin. Rasmus Troelsens datter i GrydDom. Jub. Hans Christensens spædb. i Grydsted 3
sted, 16 år.
uger.
Dom. 4. p. Trin. Peder Andersen Smed fra Nibe, 56
Dom. Cantate. Niels Jensens spædb. Gelstrup 4 u.
år.
Juni
D. 16. Sept. Jens Knudsens kone i Gelstrup, 78 år.
D. 3. p. Trin. Anders Nielsens barn i Østergd. 1 ½ år.
Juli
Anno 1768
Dom. 8. p.Trinit. Rasmus Laursen i Vokslev, 70 år.
August
Dom. 10. p. Trin. Christen Thorups barn, ibid. 10 u.
Dom. 1. p. Epiph.
September
Knud Jensen af Binderup Mølle, 51 år.
Dom. 18. p. Trin. Niels Christensens barn i Gelstrup
Dom. 11. Trin.
1 ½ år.
Niels Olufsens steddatter i Grydsted, 15 år.
Oktober
Den 7. september
Dom. 20. p. Trin. Christen Pedersen i Harrild, 68 år.
Anders Sørensen Skrædder ved Lunden, 40 år.
December
Dom. 17. p. Trin.
Søndag d. 8. N. Pedersens enke i Tårup, 70 år.
Søren Andersen Huul Mølle, 30 år.
105
Opslag 422, side 288b
Anno 1772
Februar
D. 2. Jens Lund, Gelstrup, 89 år.
Marts
D. 1. Knud Dahls kone i Binderup, 85 år.
April
D. 5. april Knud Nielsen Dahl i Binderup, 82 år.
Maj
D. Jubilate. Christen Laursen i Vokslev, 58 år.
Dom. Exaudi. Jens Frandsens Barn i Harrild, 8 mdr.
Juni
Fer. Pent. Chr. Mortensens barn i Klæstrup, 2 u.
D. 10. Anders Jensens kone ibidem, 61 år.
August
D. 10. p. Trin. Jens Mouridsens barn i Lunden, ½ år.
September
Dom. 13. p. Trin. Simon Laursens B. i Binderup, 10
u.
November
D. 21. p. Trin. Jens Andersens barn i Vokslev, ½ år.
Dom. 22. p. Trin. Anders Vestergårds ibid., 10 år.
Dom. 1. Adv. Peder Pedersens barn, Grydsted, ½ år.
December
Dom. 2. Adv. Niels Thorups barn i Vokslev, 3 uger
Dom. 6. p. Tr. Maren Nielsdtr.s barn i Klæstrup, 1 ½
år.
Dom. 7.p. Tr. Jens Mouridsens barn i Lunden, 5 år.
Eodem. Hans Christensens barn i Grydsted, 4 år.
Dom. 11.p. Tr. Anders Nielsens barn i Østergrd.,1 ½
år.
Dom. 12.p. Tr. Christen Christensen Ladefoged, 86
år.
Anno 1774
Januar
Festo Circ. Chr. Christen Jensen Skrædder i Vokslev,
81 år.
Februar
Dom. Sexag. Engel Jensdatter i Klæstrup, 70 år.
Marts
Dom. Palm. Niels Jensen Thorups barn i Vokslev, 14
dage.
Eodem. Søren Sørensen Brej, som var omkommen
nogen tid før sidste jul og blev ikke funden før den
23. marts nede ved fjorden, da hans hovedskal var
afpillet, 81 år.
April
D. Quasi. Modog. Jens Jacobsen af Lunden, 31 år.
Juni
Dom. 3. p.Trin. Sofie Jacobsdtr. af Gelstrup, 40 år.
Juli
Anno 1773
D. 28. Niels Pedersens kone i Vokslev, 38 år.
Januar
Oktober
Dom. 3. Epip. Rasmus Andersens kone i Gelstrup, Dom. 20. p.Trin. Bertel Smeds enke ibidem.
82 år.
November
Marts
Niels Jensens barn i Gelstrup, som blev opbrændt
Dom. Remisc. Simon Laursens barn i Binderup, 2 år. i den hos moderen opkomne ildebrand, 6 år.
Dom. Lætare. Rasmus Andersen i Gelstrup, 81 år.
April
Anno 1775
Dom. Palm. Lars Nielsens barn i Simested, 3 år.
Marts
Dom. Misericor. Chr. Bruns kone i Gelstrup, 66 år.
D.
15.
Anders Christensens kone i Vokslev, 48 år.
Eodem. Niels Jensens barn ibidem ½ år.
April
Dom. Jubilate Christen Ladefogeds kone i Grydsted
D. 30. Christen Murermesters søn, 24 år.
Maj
Maj
D. 12. Christen Jensen Skrædder i Vokslev, 66 år.
D. 20. Jens Frejlevs stedsøn Søren i Gelstrup, 22 år. D. 7. Anders Pedersens kone i Gelstrup, 78 år.
Juli
Juni
Dom.
5.
p.Trin. Laurs Nielsen i Grydsted, 79 år.
Dom. Trin. Christen Mortensen Smed ibidem, 70 år.
Oktober
Dom. 1. p. Trin. Niels Christensens barn ibid. 6 år.
D.
18.
p.Trin. Simon Larsens søn i Binderup, 1 ¼ år.
Dom. 1. p. Tr. Anders Nielsens barn i Lunden, 2 år.
November
Eodem. Lars Christensen Smeds barn i Lunden, ½ år
D. 10. Søren Jensen i Grydsted, 57 ½ år.
Juli
Dom. 4. p. Trin. Christen Mortensen Smeds barn i Dom. 23. p.Trin. Rasmus Troelsens kone ibid., 65
år.
Klæstrup, 5 år.
December
Dom. 5. p. Trin. Simon Klæstrups barn i Huul Mølle
D.
3.
Lars
Nielsen i Simested, 52 år.
2 år.
Eodem. Ditto. Simon Klæstrups barn i H. Mølle ½ D. 13. Jens Nielsen af Gelstrup, 30 år.
D. 17. Anders Jensens søn ibid., 11 uger.
år.
Niels Christensens barn i Klæstrup, 1 år.
106
Opslag 423, side 289a
D. 13. Jens Christensens datter i Pandum, 16 år.
D. 23. Christen Jensen i Binderup, 68 år.
Anno 1776
D. 30. Poul Nielsen af Vokslev, 22 år.
Juli
Februar
Dom. Sexag. Anne Nielsdatters uægte søn i Lunden, D. 4. Peder Østergårds søn af Harrild, 2 år.
D. 18. Niels Poulsens datter af Grydsted, 4 år.
3 uger.
Eod. Søren Olufsens søn ibid., K., 3 år.
August
August
Den 18. Niels Nielsen i Binderup, 70 år.
D. 15. Karen Christensdatter uægte barn af VoksDen 21. Anders Jensens søn i Klæstrup, 24 år.
lev, K, 3 uger.
Oktober
D. 22. Jacob Sørensen ibid., 76 år.
D. 31. Anne Madsdatter i Vokslev, 26 år.
September
Peder Pedersens pige ibid., 22 år.
D. 19. Jens Nielsens spæde datter i Grydsted,
November
9 uger.
D. 10. Christen Jensens spæde datter i Binderup,
D. 26. Jens Krogs datter i Klæstrup, 2 ½ år.
7 uger.
Oktober
Den 17.tende. Laurs Møllers søn i Binderup Mølle,
22 år.
Anno 1777
Jens Mortensens datter i Gelstrup, 21 år.
April
D. 6. Anders Pedersen af Vokslev, 85 år.
D. 13. Peder Krogs kone ibidem, 73 år.
D. 20. Jørgen Nielsen af Gelstrup, 72 år.
D. 27. Christen Mortensen af Klæstrup, 60 år.
Maj
D. 28. Anders Jensens stedsøn Christen, 31 år.
Eodem. Søren Jensen Thorup i Gelstrup, 50 år.
August
D. 17. Jens Sørensens spædbarn i Vokslev, 2 uger.
Anno 1778
Januar
D. 12. Andreas Svejstrup på Pandum, 67 år.
Februar
D. 15 Morten Jensen i Rodstrup, 26 år.
Juni
D. 24. Mette Christensdatter af Vokslev, 24 år.
November
D. 8. Jens Andersens den ene tvillingdatter ibid.,
8 uger.
Anno 1779
Anno 1780.
Januar
Den 2. dag
Christen Pedersens søns datter i Harrild, ½ år.
Den 30.
Christen Skrædders enke i Vokslev, 70 år.
Februar
Den 20.
Bodil Christensdatter i Gelstrup, 64 år.
Marts
Onsdag den 15.
Jens Jensens datter Maren i Vokslev, 9 uger.
April
Søndag den 23.
Anders Ræbilds datter Karen i Tårup, 15 år.
Maj
Søndag den. 28.
Lars Jensens kone i Grydsted, 48 år.
Februar
August
D. 21. Peder Bachs enke i Vokslev, 61 år.
Eodem. Christen Larsens søn i Sønderholm, 15 år.
Fredag den 11.
Juni
Anders
Jensen Søndergård i Rodstrup, 31 år.
D. 6. Jens Laursens 2 sønner i Grydsted, den ene K.,
5 år, den anden K, ½ år. (K=Kopper).
November
D. 1. Oluf Pedersen i Grydsted, 103 år.
D. 19. Jens Færchs enke i Tårup, 60 år.
107
Opslag 424, side 289b
Søndag d. 12. nov.
Christen Thorups søn Anders i Vokslev, 32 år.
1. juledag d. 25. december.
Christen Thorups datter, 24 år.
Anders Pallesens datter, 33 år.
Anno 1781
Januar
D. 28. Jens Nielsens datter i Grydsted, 18 uger.
April
D. 12. Søren Rebstrup i Simested, 62 år.
D. 19. Knud Iversen i Grydsted, 56 år.
Juni
D. 4. Niels Hansens Glarmesters søn fra Legind,
17 ug.
Juli
Den 18.
Søren Christensen Højris af Vokslev, 46 å.
Anno 1783
Januar
D. 3. Søren Rebstrups enke i Simested, 78 år.
D. 12. Christen Smeds enke i Gelstrup, 74 år.
Februar
D. 9. Christen Jacobsen af Vokslev, 42 ¾ år.
Marts
D. 9. Søren Nielsen dødfødte søn i Rodstrup.
Maj
D. 4. Jens Nørgård i Rodstrup, 78 år.
D. 7. Niels Dalsgård i Gelstrup, 77 år.
August
D. 24. Niels Jørgensens datter i Vokslev, 12 uger.
September
D. 2. Jens Nielsens nyfødte datter i Binderup, 12
uger.
D. 21. Jens Fugl Skoleholders mor i Vokslev, 77 år.
D. 28. Ditto Michel Larsen i Gelstrup, 80 år.
Anno 1784
September
Terkild Jensens søn fra Skivum, 4 uger.
Januar
D. 11. Bodil Jensdatter af Gelstrup, 59 år.
D. 25. Johanne Christensdatter af Klæstrup, 24 år.
December
Den 26.
Simon Larsens spæde søn i Binderup, 4 uger.
Februar
D. 8. Peder Pedersens søn af Vokslev, 30 år.
Marts
Den 28.
Christen Pedersens enke i Harrild.
Maj
D. 9. Lars Christensens datter af Harrild.
September
D. 5. Frederikke Smeds datter af Vokslev, ½ år.
Oktober
D. 12. Anders Svejstrups datter på Pandum, 20 ½ å.
Juni
Søndag d. 16.
Jens Skrædders enke i Vokslev, 78 år.
December
D. 12. Kjeld Larsen af Harrild, 34 år.
og Jens Nielsen af Grydsted, ½ år
Anno 1782
August
Den 4.
Sidsel Christensdatter af Vokslev, 35 år.
Oktober
Den 20.
Anders Pedersen af Vokslev, 71 år.
Christen Dalsgårds datter i Binderup, 12 uger.
Søndag d. 27.
Søren Olufsens kone i Grydsted, 66 år
November
Søren Frandsens datter i Gelstrup.
Anno 1785
Marts
D. 13. Lars Andersens kone i Klæstrup, 76 år.
D. 16. Lars Nielsens enke i Grydsted, 83 år.
April
D. 22. Niels Nielsen af Tårup, 63 år.
D. 24 Christen Lunds søn Niels af Grydsted, 26 år.
Samme dag blev en mands person funden mellem
Grydsteds gærde mellem den store lergrav og fjorden og følges af samme opkastet, da den var
Tor Poulsen, løjtnant, 30 år.
108
Opslag 425, side 290a
Maj
Mandag d. 2.
Salig Anders Svejstrups enke på Pandum, 52 år.
Juni
Onsdag d. 15.
Niels Dalsgårds enke i Vokslev, 84 år.
August
Fredag d. 5.
Simon Larsens kone i Binderup, 48 år.
September
Søndag d. 18.
Søren Jensens kone i Grydsted, 70 år.
Fred. d. 23. ditto.
Laurs Andersen i Klæstrup, 59 år.
Oktober
Søndag d. 16.
Christen Mortensens datter ibidem, 17 år.
Fredag d. 21.
Jacob Jacobsen af Harrild, 29 år.
Anno 1786
Februar
Fredag d. 17.
Oluf Nielsens kone i Binderup, 34 år.
April
Mar. Bebud. d. 2.
Peder Pedersens enke i Vokslev, 70 år.
1. søndag e. påske, d. 23.
Peder Færchs søster, Kirsten i Gelstrup, 71 år.
Maj
Almindelig bededag, d. 12.
Jens Nielsens datter i Simested, 18 uger.
4. søndag e. påsken, d. 14. ditto
Jens Larsens datter i Grydsted, 1 år.
Juni
Torsdag d. 1.
Lars Sørensens kone i Binderup Mølle, 61 år.
Trinitatis søndag d. 11.
Anders Jensens stedsøn i Vokslev, 9 år.
Søndag d. 18.
Jens Pedersens dødfødte datter i Tårup, 8 dage.
Søndag d. 25.
Niels Bachs datter i Vokslev, 1 ½ år.
og Mette Knudsdatter søn Jens, 1 år.
28. Mads Løjtnants søn Jens, 4 år.
som omkom …….
Juli
D. 2. Jens Nielsens datter i Grydsted, 20 år.
D. 23. Frands Christensen i Vokslev, 75 år.
August
Søndag d. 20.
Søren Jensens datter Kirsten i Grydsted, 20 år.
Søndag d. 27.
Jens Larsens datter i Vokslev, 3 år.
Oktober
Søndag d. 8.
Søren Sørensens kone Dorthea Andersdatter, 72 år.
Knud Nielsens datter Else i Klæstrup, K. ½ år.
November
Søndag d. 12.
Jens Pedersens kone Else i Grydsted, 44 år.
December
Søndag d. 10.
Niels Nielsen af Klæstrup og Lars Nielsens kone i
Gelstrup, 63 år.
2. juledag
Simon Larsens dødfødte søn i Binderup.
År 1787
Januar
Søndag d. 7.
Christen Gregersens lille datter, 14 dage.
Marts
Onsdag d. 14.
Christen Jensen Bjerregård i Gelstrup.
Knud Nielsens datter Karen Marie, i Klæstrup, 13
år.
April
Søndag d. 15.
Knud Nielsens datter Maren ibid., 4 år.
ditto søn Peder, ibid., 6 år.
Samme dag
Jens Nielsen Krog ibid., 58 år.
Juni
Tirsdag d. 19.
Morten Madsen af Binderup, 81 år.
Søndag d. 24.
Ditto Poul Mortensens lille søn Peder, 8 uger.
August
Søndag d. 12.
Jens Larsens søn i Grydsted, 15 uger.
September
Onsdag d. 5.
Anders Jensens enke i Rodstrup, 72 år.
Oktober
Søndag d. 7. Lars Møllers tjenestepige i Binderup
Mølle, Anne, 23 år.
109
Opslag 426, side 290b
Anno 1788
Samme dag. Søren Iversens
datter Else af Gelstrup, 12 år.
Januar
Søndag d. 27. Jens Jensen af
Grydsted, hans dødfødte barn.
Søndag d. 15 marts. Møllerens
enkens søn af Binderup Mølle
Jens, begravet, 24 uger.
Februar
Søndag d. 3. Jens Nielsens
yngste barn af Grydsted, Christen.
Søndag d. 19. april. Mads Larsen
af Harrilds nyfødte barn.
Ditto dato. Lars Nielsens datter Else
af Gelstrup.
Søndag d. 21. juni. Søren
Nielsens datter Kirsten af
Rodstrup, gl. 11 mdr.
Søndag d. 17. februar Jens
Nielsens af Grydsted, hans søn Niels begravet.
Søndag den 24. ditto Peder Færchs
dreng af Gelstrup, navn Peder begravet.
April
Onsdag d. 2. Peder Pallesens,
barn af Gelstrup, begr.
Juni
Søndag d. 29. Niels Poulsens
datter Margrethe af Vokslev begravet,
gammel 8 år.
Søndag d. 30. august.
Ole Nielsens søn Christen
af Binderup, gl. 12 uger.
Søndag d. 20. september.
Jens Nielsens søn af Grydsted,
gl. 6 uger.
Jens Jensens søn
af Vokslev, 9 uger.
Søndag d. 11. oktober.
Christen Sørensen fra Binderup
Mølle, gammel 71 år.
Ditto dato. Niels Gregersens datter
Margrethe af Gelstrup, gammel 8 uger.
Ditto Knud Nielsens
datter af Klæstrup, gl. 2.
November
Søndag d. 9. nov. Niels Pedersen
Møllers kone Maren Christensdatter
af Vokslev, beg. 70 år.
1. nov.
Frands Frandsens datter Maren
af Klæstrup begr. 2 år.
Søndag d. 19 oktober! Lars Sørensen
af Binderup Mølle, gl. 63 år.
1789
Sønd. d. 4. januar. Kirsten
Lauridsdatter af Binderup,
begravet, gl. 77 år.
Torsdag d. 15. januar Margrethe
Pedersdatter af Gelstrup begravet, gl. 75 år.
Søndag d. 22. februar. Simon Lauridsen af Binderup, begravet,
gl. 57 år.
1790
4. maj. Søren Christensens liden søn
i Tårup, 7 uger.
Ditto dato. Smeden i Vokslev, 60 år.
110
Opslag 427, side 291a
Mandag d. 27. december.
Simon Møllers kone, begravet, 54 år.
1791
D. 6. marts. Jens Jensen i Vokslevs nyfødte
barn, 8 dage.
D. 28. august.
Skoleholderen i Vokslevs to
dødfødte børn.
1792
D. 14. juni Binderup Møllers nyfødte søn, 2 dage.
1793
D. 20. oktober. Ole Jensen i Lunden,
en datter død af børnekopper, ½ år.
D. 13. nov. Lars Jensens søn,
døde hastig i Gelstrup, 22 år.
D. 1. Decemb. Simon Møllers
dødfødte datter begravet.
D. 29. decemb. Lars Frejlevs
datter i Gelstrup, 3 år.
1794
D. 12. Jan. Anders Christensens hustru i Vokslev, 60 år.
D. 24. juni. Jens Krogs datter i Lunden, 15 år.
D. 26. Jan. Jens Christensens
kone i Pandumhus, 65 år.
1793
D. 24. januar. Christen Nielsen i Gelstrup, 54 år.
D. 24. februar.
Jacob Nielsens kone i Gelstrup, 62 år.
D. 9. Febr. Søren Olufsen, Grydsted,
gl. 63 år.
D. 16. febr. Just Rasmussens
kone i Gelstrup, gl. 59 år.
Ditto dato. Niels Jensens moder i Vokslev.
D. 2. marts. Anders Christensen søster
i Vokslev, gl.
D. 3. marts. Christen Mortensen fra Klæstrup,
fandtes død på marken.
D. 9. marts. Poul Mortensens søn i Binderup, 3 ½
år.
D. 18. aug. Niels Jensen Brej
1 søn, 14 uger.
16. marts. Sognefoged Anders
Vestergård i Vokslev, 61 år.
Christen Gregersens nyfødte barn.
Ditto dato. Peder Sørensens Færchs
nyfødte datter i Gelstrup, 3 uger.
D. 8. sept. Jens Larsens barn i Grydsted
af børnekopper, 1 år.
23. marts. Just Rasmussen Gelstrup, gl. 62 år.
D. 15. sept. Hyrdens barn ibid.
af ditto, 2 år.
Ditto dato. Johanne Sørensdatter enke.
i Klæstrup, 65 år.
22. sept. Søren Jensen Lund
af børnekopper, 1 ½ år.
Ditto dato. Jens Nielsens
datter i Simested, begr. 2 ½ år.
13. april Niels Jensen i Vokslev, 64 år
D. 20. okt. Christen Gregersen i Gelstrup,
et barn af børnekopper.
D. 11. maj Jens Munchsgård
i Binderup, 71 år.
111
Opslag 428, side 291b
D. 29. nov.
Søren Christensens kone, i Gr. 46 år.
1794
D. 9. juni. Jørgen Møllers steddatter i Binderup Mølle, 7 år.
D. 31. aug. Enkens søn Niels Christensen
i Klæstrup begravet, 34 år.
D. 12. oktober. Lars Frejlevs nyfødte
barn i Gelstrup.
D. 10. dec. Christen Lund, begr. 71 år.
D. 27. dec. Hans
Rasmussen i Gelstrup, 63 år.
1796
Ditto dato. Jacob Christensen i Grydsteds
barn, 8 uger.
D. 3. jan. Christen Jensens
datter i Grydsted, 7 år.
D. 16. nov. Jens Frejlev i Gelstrup, 75 år.
D. 10. jan. Jens Krogs kone i Lunden,
gl. 72 år.
D. 14. dec. Poul Olufsen i Vokslev, 72 år.
D. 14. februar Niels Thorups
søn i Vokslev, 16 år.
1795
D. 17. januar. Simon Møller i Huul
Mølles dødfødte barn.
D. 1. marts Frands Christensens enke
i Vokslev, 83 år.
6. april. Anders Boes kone i Vokslev,
begr., 70 år.
D. 21. juni Jens Larsen i Grydsted,
begr., 58 år.
D. 26. juni Jens Mouridsens enke
i Lunden begr., 70 år.
D. 12. juli Jens Larsen i Vokslev, 76 år.
D. 26. aug. Maren Jensdatter i Vokslev, 68år.
D. 20. sept. Jacob Christensens, barn i
Grydsted, 4 uger.
D. 27. Peder Pedersens nyfødte barn
i Vokslev.
D. 28. ok. Søren Brejs søn
i Grydsted, 20 år.
Ditto dato. Peder Østergård
i Harrild, 45 år.
Ditto dato. Jacob Nielsen i Grydsteds
nyfødte barn.
D. 23. febr. Niels Sørensens
søn Jens i Simested, gl. 7 år.
D. 24. marts. Christen Dalsgård hustru
i Binderup, gl. 44 år.
D. 1. maj. Søren Pallesen
i Tårup, gl. 65 år.
D. 19. juni. Jens Thorups
steddatter, 23 år.
18. sept. Anders Boes
nyfødte søn.
D. 27. dec. Søren Andersen Thorups
dødfødte datter i Grydsted.
112
Opslag 429, side 292a
1797
D. 13. Christen Jensen i Vokslev,
et dødfødt barn.
D. 20. februar. Niels Maller af Nibe,
som blev fundet druknet, gl. 58 år.
D. 5. marts. Jens Krog i Lunden,
begr., gl. 54 år.
D. 12. marts. Maren Bjerregård
af Nibe begr., gl. 64 år.
D. 19. marts. Christen Pedersen Færchs søn,
gl. 3 år og 6 uger.
D. 31. april Anders Sørensens søn
i Tårup, gl. 2 år.
D. 7. maj Peder Rasmussens
kone i Lundhuset, gl. 60 år.
D. 14. maj. Niels Jensens datter
begr., 2 år.
D. 25. maj. Christen Sørensen Færchs
datter begr. 2 år.
1797
D. 19. nov. Peder Pallesens
kone i Klæstrup, 44 år.
D. 26. nov. Jacob Andersens
dødfødte datter i Gelstrup.
1798
D. 28. febr. Enken Kirsten Pedersd.
i Grydsted, gl. 72 år.
D. 4. marts. Thomas Baggesen
i Grydsted, 57 år.
D. 11. marts. Søren Nielsens kone
i Tårup, 72 år.
D. 28. Jens Færchs enke, ibidem, 76 år.
D. 15. april. Jørgen Møllers
datter i Binderup
Mølle, 3 år.
D. 22. april. Niels Krases
moder i Simested, 77 år.
D. Niels Olufsen hos N. Larsen, Grydsted, 62 år.
D. 9. juli. Anders Sørensens nyfødte søn i Tårup.
Ditto dato. Peder Poulsens moder
i Grydsted, 70 år.
Ditto dato Peder Christensen i Klæstrups
nyfødte datter.
21. aug. Gl. kone i Rodstrup, 71 år.
Vidi Rejersen
D. 3. sept. Niels Jensens datter
i Klæstrup, 14 år.
D. 24. sept. Hans Nielsens
dødfødte søn i Grydsted.
D. 22. oktob. Niels Andersens
nyfødte søn.
D. 22. juli. Niels Olufsens
kone i Klæstrup, 74 år.
D. 12. aug. Jacob Christensens
søn i Grydsted, gl. 7 uger.
D. 29. aug. Peder Michelsens
kone i Gelstrup, gl. 65 år.
113
Opslag 430, side 292b
1798
1800
D. 9. sept. Jens Nielsen i Gelstrup,
gl. 61 år.
D. 9. marts. Frands Frandsen
i Klæstrup,
begr. 44 år.
D. 16. sept. Niels Nielsens søn
i Tyrrestrup, døde i Binderup,
Jens, 11 måneder.
6. april. Niels Møllers
søn af Vokslev, begravet, gl. 3 år.
Ditto dato. Jacob Nielsen i Grydsted,
1 søn Jens, gl. 28 år 7 måneder.
14. Niels Møllers
søn af Vokslev, beg. 6 år.
14. okt. Michel Sørensen
i Gelstrup, 44 år.
D. 20. april. Christen Christensens hjemmedøbte
datter begr., 3 uger.
D. 4. nov. Jacob Andersens
datter i Gelstrup, 3 ½ år.
Ditto dato. Anders Jensen Hjeds
af Klæstrup, 1 datter
begr., gl. 1år.
1799
D. 27. april. Else Christensdatters
søn, gl. ¾ år.
D. 20. jan. Jens Bjerregårds
dødfødte datter, 3 mdr.
D. 4. maj. Hans Nielsens
søn af Grydsted, ¼ år.
D. 27. ditto. Jacob Andersens
nyfødte søn Anders.
Ditto dato. Jørgen Møllers
datter i Binderup Mølle, 1 år.
D. 7 maj. Anders Christensens søn Christen.
D. 9. maj. Jørgen Møllers søn ibid., 1 år.
D. 26. maj. Niels Sørensen
i Gelstrup, 67 år.
D. 25. Niels Bachs kone
begr., 41 år.
D. 9. juni. Peder Færchs kone
i Gelstrup, 65 år.
D. 6. juni Søren Jensen
Grydsted begr., 58 år.
D. 23. juni. Anders Dalsgårds moder, 69 år.
D. 20. juli. Søren Pallesens
enke i Tårup, 68 år.
D. 14. juli. Søren Brejs stedsøn i Grydsted Peder, 14 år.
D. 12. sept. Niels Jensen
Thorup i Vokslev, 73 år.
D. 8. sept. Christen Lunds
enke, 65 år.
D. 5. okt. Søren Jensens
søn Iver af Gelstrup, 25 år.
D. 24. nov. Søren Pedersens
kone i Gelstrup, 79 år.
Ditto dato. Niels Sørensens
hjemmedøbte søn i
Tårup, 8 dage.
114
Opslag 431, side 293a
1801
D. 25. marts. Søren Jacobsen af
Vokslev, begravet, 72 år.
1800
Anders Pallesen begravet
d. 16. nov. 86 år.
D. 7. dec. Christen Christensens søn Anders 3 mdr.
1801
D. 25. februar Niels Olufsen i Gelstrup, begr. 70 år
D. 11. marts. Jens Nielsens d. Ane af Simested
begr., 2 år gl.
D. 15. marts. Peder Sørensen Færchs dødfødte
datter, begravet.
D. 2. april. Anders Jensen Hjeds’ nyfødte
og hjemmedøbte D. Annemar. begr. 2 dage gl.
D. 6. april. Poul Mortensens datter
Margrethe af Bind.(erup), begr. 20 år.
D. 3. sept. Christen Jensens enke af Gelstrup
begravet, 73 år gl.
D. 17. Sept. Anders Nielsen af Klæstruplund begravet, 74 år gl.
D. 18. oktober blev Niels Sørensen
Færchs dødfødte søn begravet.
1802
D. 1. april. Poul Mortensen fra
Binderup, 64 år 7 måneder og 11 uger.
D. 13. juni. Begravet Laust Nielsen.
fra Binderup, 2 år 6 måneder.
D. 1. august blev Niels Poulsens
søn Frederik begravet, gl. 3 mdr.
D. 4. søndag i Advent
blev Christen Jensen fra
Binderup begravet 61 år
11 måneder.
Samme dag Peder Nielsens
datter Kirsten fra Gelstrup
begravet, 14 dage.
1803
D. 1. efter Hellig 3 K. D. blev
Laust Christensen fra Gjelstrup begravet omtrent 60 år.
D. 30. januar blev Peder
Nielsens datter Mette begravet.
8 uger gammel
D. 13. februar blev Christen
Jensens datter fra Harrild,
Anne Elisabeth begravet, gl.
22 uger.
D. 20 marts blev Anders Østergårds kone
begravet, gammel 62 år.
1802
5. januar. Laust Christensens svigermoder af Gelstrup begrav., 77 år.
7. Febr. Niels Poulsens moder
af Vokslev begr., 77 år.
D. 28. do. Niels Sørensens kone af
Tårup, begravet, 28 år.
D. 31. marts. Peder Thyboes kone
af Vokslev begravet, 73 år.
Kristi Himmelfartsdag blev Jens Jensens og Kirsten Jensd. uægte d. Anne
Marie af Vokslev begravet, 1 år gl.
Anden Pinsedag, Christen Simonsens
kone af Tårup, 80 år.
1803 fortsat
Lars Jensens datter Maren fra Lunden, blev begravet 6. maj, 1 år og 6 uger.
Samme dag Niels Huuses kone fra Harrild gammel
nogle og 60 år.
D. 15. maj blev Christen Christensens datter Anna,
begravet, gammel 3 mdr.
D. 5. juni blev Morten Christensen fra Tårup begravet, gammel 38 år.
Den 6. søndag efter Trinitatis blev Niels Sørensens kone
fra Tårup, navn Kirsten, gl. omtrent 60 år.
115
Opslag 432, side 293b
16. søndag efter Trinitatis blev Niels Sørensens og D. 27. maj blev Peder Thyboe,
hustrus datter fra Tårup,
begravet, 72 år 3 måneder.
navn Kirstine begravet, gl. 30 uger.
D. 13. juni blev Anne Jacobsdatter
17. søndag efter Trinibegravet gl. 71 år.
tatis, blev Jens Christensen
fra Grydsted begravet, 63 år.
D. 22. juli blev Møllerens Anne
af Vokslev, begravet gammel
D. 20. november blev Niels
omtrent 104 år.
Andersens tvende døtre
Gertrud Kirstine og Anne Johanne
D. 8. søndag efter Trinitatis
fra Vokslev begravet, gl.
blev Lars Christensen Klæstrups
9 måneder.
hjemmedøbte søn Peder begravet, 5 dage.
D. 27. November. Christian
Christensens søn Anders
D. 16. søndag efter Trinitatis
Kristian begravet, gl. 5 uger.
blev Peder Pedersen af
Vokslev begravet, gl. 55 år.
Anden søndag i Advent blev
Christen Christensen i Vokslev
Samme dag Frands Frandsen,
begravet, gl. 36 år.
gl. omtrent 60 år.
Samme dag. Niels Hansens datter
fra Grydsted, gl. 22 år.
Samme dag. Niels Nielsen fra
Vokslev, gl. 16 år.
Den tredie søndag i Advent, blev
Søren Sørensen fra Grydsted
begravet, gl. 76 år.
D. 26. december blev Else Poulsdatter fra Harrild begravet, 74 år.
1804
D. 29. januar blev Ole
Jensens søn Søren fra
Klæstrup begravet, gl. 14 dage.
D. 14. marts. Christen Færchs
datter Johanne, begravet gl.
7 dage.
Samme dato blev Laust Christensen
fra Harrild, gammel (intet anført) år.
D. 21. marts blev Jens Laursens datter
begravet, Else Marie, 1 år 7 uger.
D. 23. Søndag efter Trinit.
blev Jens Laursens kone af
Gelstrup begravet gl., 42 år.
D. anden søndag i Advent blev
Anders Skrædders søn Christian
i Vokslev begravet, gl. 8 år.
1805
D. 13. januar blev Hans Nielsens nyfødte søn begravet.
D. 10. febr. blev fattiglemmerne
Niels Christiansen, gl. år og Søren
Pudst af Gelstrup, gl. år begravede. (ingen aldre anført)
D. 11. febr. Peder Michelsens søn
Peder af Gelstrup begravet,
gl. 30 år.
do. dato. et fattigt barn Jens Nielsen af Tårup, gl. 1 år.
D. 3. april blev Else Christensdatters barn af Klæstrup, gl.
D. 30 april blev Peder
Thomasens dødfødte datter
begravet.
116
Opslag 433, side 294a
D. 29. august blev Christen Jensens
kone fra Grydsted begravet, 48
år.
D. 9. juni blev Simon Christensen
Klæstrup begravet, gl. 68 år.
D. 22 september blev pigen
Anne Christensdatter fra Dyrehuset begravet, gl. 74 år.
D. 17. november blev Peder
Iversen af Vokslev begravet, gl. 46 år.
D. 1. december Christen Lunds
datter Mette begravet, gl. ¾ år.
3. søndag i advent blev
Niels Sørensens enke af Gelstrup
Kirsten Christensdatter begravet,
gl. 68 år.
St. Staffensdag blev (intet anført)
1806
D. 9. febr. blev Anders Boes
dreng i Vokslev, Christen Jensen, gl. 17 år.
1807
D. 1. febr. Jacob Nielsens kone af Grydsted begravet, gl. 41 år.
D. 25. februar blev Frands
Frandsens kone Anne af Gelstrup begravet, gl. 60 år.
D. 1. marts blev Jørgen Nielsen Møller af Binderup
Mølle begravet, gl. 50 år.
Do dato. Christen Andersen
af Gelstrups
dødfødte barn begravet.
D. 15. marts blev Christen
Jensens kone af Grydsted,
Maren Knudsdatter, begravet,
gl. 49 år.
D. 12. april blev Daniel Frederiksen af Klæstrup, begravet, 40 år.
D. 24. april blev Jens Olsen
af Grydsted begravet, 70 år.
Død d. 3. juli
D. 16. febr. Maren Rasmusdatter af Gelstrup, 85 år. i Harrild
begravet den 12. do.
D. 1. søndag i faste blev Søren
Christen Jensens datter i Harrild.
Nielsen af Tårup begravet,
gl. omtrent 75 år.
Død d. 6.
juli og beD. dato Karen Madsdatter af Vokslev, gl. 72.
gravet d.
12. do. Søren Laursen af Vokslev, 80 år.
3. søndag efter påske blev
Peder Christensen Færk begraDød d. 14. juli
vet af Gelstrup, gl. 79 år.
og begravet den 19. ditto. Christen Jensens kone af
Den 27. april Karen Christensdatter af
Rodstrup, navn Mette Pedersdatter, 38 år gl.
Vokslev, gl. 60 år.
Død d. 5. aug. og begr. d. 15 ditto. Peder Michelsen
D. 8. maj blev Niels Jenaf Gelstrup, 79 år.
sen begravet, gl. 40 år.
Død d. 9. august og begravet d. 20. Christen BjerreD. 5. oktober blev Kirsten Pedersgårds enke, Bodil Sørensdatter af Gelstrup, 89 år.
datter af Gelstrup begravet, gl.
70 år.
117
Opslag 434, side 294b
1808
Død d. 24. og begravet d. 30. oktober
Jens Thorups søn Christen, ½ år.
Død d. 9 dec.
Død d. 1. november og begravet d. 6.
og begravet d. 10 januar Lars Frejlevs hjemmeChristen Nørgårds moder af Rodstrup, Mette
døbte datter, 3 uger.
Christensdatter, gl. 78 år.
Død d. 10 maj,
begravet den 13. Søren Jensens
søn af Pandumhus, 18 år.
Død d. 12 maj og begravet d. 15
Niels Østergårds datter
af Vokslev, 14 uger.
Død d. 20. juni, begr.
den 26. Anders Østergård
af Østergård, gammel 73 år.
Død d. 27. juli begr.
d. 31. Johanne Krogs datter af
Gelstrup, 40 år.
Død d. 17. og begravet d . 22. nov.
Jørgen Møllers enke af Binderup Mølle,
gammel 39 år.
Død d. 11. Nov. og begravet d. 20.
Jens Laursens datter af Gelstrup, Johanne Kirstine,
gammel 1 ½ år.
Samme dag. Knud Nielsens kone
af Klæstrup, 69 år.
Samme dag Peder Nielsens datter
af Grydsted, 8 dage gl.
Død d. 25. dec. og begravet d. 26.
Jacob Andersens d. af Gelstrup, Anne,
Død d. 14. august begravet den 20. Niels Krases
gammel 10 år 6 mdr.
datter af Simested, Kirsten, gammel 17 år.
1809
Død den 25. august
begravet den 29. Else Christensdatters datter Mette Cathrine, gl. 1 ½ år.
Død d. 25. febr. og begravet d. 1. marts. Maren Katrine Andersdatters uægte søn, Jens Jonasen
Død d. 29. august og begravet d. 1. sept. Peder
gammel 26 uger.
Jensens enke af Vokslev, Stine Nielsdatter, 50 år.
Død d. 1. og begravet d. 5. marts
Død 1. september og begravet d. 4 do. Peder Mi- Jens Pedersens kone af Gelstrup, gl. (intet anført)
chelsens søn af Gelstrup, Anders,
1 år 10 mdr.
Død. d. 8. og begrav.
den 17. marts. Mette Christensdatter af Gelstrup.
Død d. 8. september og begravet d. 14 do.
Niels Jensen Munk af Esbengård, 40 år.
Død. d. 9. og
begravet d. 12. marts.
Død d. 12. september
Jens Nielsen af Tårup, gammel 70 år.
og begravet d. 18. do. Søren Christensens kone
Margrethe af Tårup, gl. 61 år.
Begravet d. 9. marts.
Peder Møllers tvende
Død den 24. september
hjemmedøbte børn, 15 dage.
og begravet d. 2. oktober
Frands Christensens søn Christen af Gelstrup, gl. 1 Ibid. født d. 2. juli og
½ år.
begravet d. 8. do.
Lars Jensens søn i Lunden.
Død d. 16.
og begravet d. 22 oktober Christen Nørgårds søn, Død d. 3. sept. og begravet d.10. do.
Peder af Rodstrup, 2 år og 1 måned.
Anders Christensen i Vokslev, 55 år.
Død d. .. og begravet d. …
Anders Ydes datter af Gelstrup, 1 år.
118
Opslag 435, side 295a
1810
Død d. 21. maj og begravet d. 27. ditto.
Anne Nielsdatter af Klæstrup,
begravet gl.
1810
Død d. 12. januar og begravet d. 28. do. Thomas
Christensens steddatter Anna, gl. 20 år.
Død d. 11. og begravet d. 17. juni.
Laurs Laursen af Klæstrup,
Død d. 20. februar og begravet d. 25. do. Peder Ni- 46 år.
elsen|: eller Pallesen, gl. 1 år.
Død d. 20. og begravet d. 26. juli.
Død d. 2. april, begravet d. 8. do. Christen Lunds Søren Klæstrups datter Anne Kirstine,
søn Christen af Grydsted, 5 dage.
20 uger.
Død 6. april og begravet d. 15. ditto. Anders Niel- Født d. 9. og begravet den 30. juli.
sens enke af Lunden navnlig.
Lars Jensens hjemmedøbte
Mette Jacobsdatter, gammel 74 år og 6 måneder. Hans af Lunden, 3 uger.
Død 11. sept. og begravet d. 16. ditto.
Niels Poulsen af Grydsted, 75 år.
Død d. 3. novbr. og begravet d. 16. ditto.
Christen Jensen Thorup af Ryegård,
omtrent 90 år.
Død d. 1. dec. og begravet den 9. do.
Jens Pedersen af Nibe,
død på Pandum, 56 år.
Dødfødt og begravet d. 12. aug.
Christen Jensens
datter af Harrild.
Død d. 11. og begravet d. 18 aug.
Søren Søndergård af Rodstrup
70 år.
Død. d. 31. aug. og begravet d. 14. sept.
ungkarl Peder Nielsen af Vokslev,
28 år gammel.
Død 3. dec., begravet den 9. do.
Søren Iversens kone af Gelstrup,
64 år.
1811
1811 fortsat
Død d. 21. januar begravet d. 27. Christen Thorups
enke Else Christensdatter af Vokslev, 84 år.
Død. d. 8. okt. begr. d. 13. Jacob Nielsens søn
Niels af Grydsted, gl. 21 år.
Død d. 6. febr. begravet den (intet anført)
en uægte søn Anders af Klæstrup, 9 måneder.
Død d. 2. december og begravet
Død d. 12. og begravet d. 17. febr.
Morten Haldrup af Gelstrup,
gammel.
Død d. 1. og begravet 11. søndag efter Trinit.
Christen Nielsens enke af Gelstrup, 79 år.
d. 8. do. Anne Bertelsdatter af
Vokslev, 87 år.
Tredje søndag i Advent
Jens Pedersens dødfødte
søn af Gelstrup, begravet.
119
Opslag 436, side 295b
1812
Død d. 1. og begravet d. 9. februar.
Christen Lunds datter
Mette Margrethe, 11 mdr.
Død d. 26. februar og begravet d. 4. marts.
Maren Sørensdatter af Vokslev,
omtrent 70 år.
Død 27. februar og begravet 4. marts.
Laust Matros af Gelstrup,
omtrent
år gammel.
D. 22 marts. Begr. Anders Hjeds
dødfødte datter af Klæstrup.
Død d.
og begravet d. 30 marts. Anders Hjeds
hjemmedøbte datter søn, begravet, 10 dage.
Død d. 28. marts og begravet d. 5. april. Peder Nielsen Krog af Vokslev, 84 år.
Se Fol. 298
Når død
Når begravet
Den afdødes navn
Alder
D. 14. april
D. 24. april
Frederik Christensen af Vokslev
70 år
D. 22. april
D. 26. april
Søren Jensen af Tårup
70 år
D. 7. maj
D. 18. maj
Anne Andersdatter af
Gelstrup
68 år
D. 16. juni
D. 21. juni
Jens Jacobsen af Grydsted
65 år
D. 9. juli
D. 16. juli
Søren Søndergårds enke af
Rodstrup
62 år
D. 18. juli
D. 27. juli
Jacob Nielsen af Grydsted
65 år
D. 19. dec.
D. 27. dec.
Christen Lunds kone af Grydsted
34 år
side 296a: blank side
Anmærkning om mærkværdighed
120
Opslag 437, side 296b
Almindelig jævnførelsesskema
No
Navn
Hvor anført Hvor
Hvor an- Hvor
som
anført
ført som anført på
født
som kon- kopuleret tilgangs
firmeret
liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jacob Pedersen
Ane Jacobsd.
Niels Fuur
Inger Mortensd.
Anders Jensen
A.M. Andersdatter
Christen Lund
Karen Andersdatter
Christen Jensen
Jens Christensen
Boll Kirst.
Christen Nielsen
Karen Hansdatter
Johanne Færch
Jørgen Christensen
Else Marie
Jørgen Peder Kold
Anne
Marie
Christensdatter
Michel Glad
Poul Jensen
Peder Christensen
I Suldrup
F. 256
på Furland
i Nørholm
i Bislev
Ibid.
F. 232
Ibid.
Ibid.
Ibid.
F. 254
F. 148
F. 148
F. 148
F. 59
90
90
I Molberg
I Gravlev
Løgstør
F. 69
F. 231
Ibid.
Ibid.
i Nibe
F. 178.6
F. 178.6
-
F. 228.6
-
-
F. 90
F. 90
I Nibe
F. 259
I Nibe
I Vokslev
-
-
-
F. 90
F. 90
F. 90
16
17
18
19
20
F. 178 b.
F. 178 b
F. 178
F. 178
Hvor
Hvor an- Anm.
anført ført som
på til- død
gangsli
ste
F. 278 b.
F. 89
F. 90
F. 90
121
Opslag 438, side 297a
Almindelig Jævnførelses Skema
No
Navn
Hvor anført
som
født
21
Jens Sørensen
22
Gertrud _ _ _
F.149
23
Laust Pedersen
F. 253
24
Kirsten Pedersd.
F. 257
25
Jens Hansen
Moldbjerg
26
Anne Jensdatter
250
27
Peder Jensen
Nørholm
28
Sidsel Frederiksd.
F.19
29
Peder Nielsen
i Bislev
30
Else Sørensdatter
i Gelstrup
31
Johan Christian
F. 148
32
Ove Christens. Bæk Uggerby 1)
33
Karen B. Pedersen
København
34
Maren Pedersd.
i Støvring
35
Fredr. Conr. Qvad
i Lybæk
36
Anne Andersdatter
37
Simon Poulsen
F.148
38
Peder Mortensen
i Børglum
39
Mette
40
Inger Maria
F. 149
41
Cathrine Elisabeth
F. 149
42
Niels Christian
F. 148
43
Hans
149
1) Horns herred, Vendsyssel, 2) Vendsyssel
side 297b, 298a og 298b: blanke sider
Hvor
anført
som konfirmeret
F. 231
F.232
F. 229
Nørholm
F. 229
I Bislev
I Vokslev
Horne 2)
Bindslev
i Støvring
i Lybæk
Hvor anført som
kopuleret
179
179
179
179
I Astrup
I Vokslev
F. 180
F. 180
F. 142
F. 176
-
Børglum
3) til Aalborg.
Hvor
anført på
tilgangs
liste
278
-
Hvor anført på tilgangsliste
Hvor anført som
død
279
279
-
Fol. 90
Fol. 90
Fol. 90
F. 89
F. 90
Fol 90
F. 90
F. 90
F. 90
-
Anm.
3)
3)
-
-
122
Opslag 439, side 299a
Begravet 1812, 1813
Død den 14. og begravet den 24. aprils 1812.
Frederik Christensen Smed af Vokslev
70 år.
Død d. 22. og beg. d. 26 april.
Søren Jensen af Tårup,
70 år.
Død d. 30. maj og begr. d. 7. juni.
Anders Christensen af Gelstrup
gl. 41.
Død d. 27. sept. og begr. d. 3 oktober.
Else Christensdatters datter Karen, 1
år gammel, død af kighoste 1 ½ år.
Død d. 1. maj og begr. d. 18. maj.
Anne Andersdatter af Gelstrup,
68 ¼ år.
Død d. 10 og begr. d. 20 juni.
Jens Jacobsen af Grydsted,
65 år.
Død d. 9. juli og begravet d. 16 juli.
Søren Søndergårds enke af Rodstrup,
62 år gl.
Død d. 18. og begravet d. 21. juli.
Jacob Nielsen af Grydsted,
65 år gl.
Død d. 19. dec. og begravet d. 27. dec.
Christen Lunds kone i Grydsted, 34 år.
1813
Død d. 16. og begravet d. 21. februar.
Christen Færchs søn Peder af Gelstrup,
19 år og 5 måneder.
Død d. 7 og begravet d. 14 marts.
Niels Jensen 21 år.
Død d. 22. og begravet d. 28 marts.
Else Sørensdatter Munch af Binderup,
75 år.
Død d. 12. og begravet d. 19. april.
Fattiglem Mette Jensdatter,
gl. 74 år.
Død d. 25. og begravet den 30. maj.
Jens Jensen, fattiglem,
gl. 76 år.
Død d. 20. og begravet d. 27.
Søren Iversen af Gelstrup,
omtrent 36 år.
side 299b-311b: blanke sider
123
Opslag 440, side 312a
Forloveres forskrivelser i Vokslev
Som forlovere for Just Eriksen og Karen Rasmusdatter, der Dominica 14. post Trinitatis agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet,
som efter Guds eller kongens lov, kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 5. september 1765.
R. A. S. C. N. S.
betyder Rasmus Andersen og Christen Nielsen.
Som forlovere for Jacob Sørensen i Harrild og Else
Nielsdatter af Klæstrup, der Dominica 1. Advent
agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der
intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 29. november 1765.
(ingen underskrifter)
Som forlovere for Niels Pedersen og Maren
Rasmusdatter, der fredag den 10. oktober agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der intet,
som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 8. oktober 1766.
R. L. S.
A. S. S.
Betyder Rasmus Laursen og Anders Sørensen.
Som forlovere for Christen Nielsen og Kirsten
Christensdatter, der onsdag den 12. november agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er
intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den
8. november 1766.
P. O. S.
L. C. S.
Betyder Poul Olufsen og Lars Christensen.
Anno 1767 ingen
Som forlovere for Niels Rasmussen af Grydsted og
Malene Sørensdatter sammesteds, der 4. søndag
efter Trinitatis agter at trogives, vi underskrevne
forsikrer, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 6. september 1766.
Hans Christensen og Søren Olesen.
Anno 1768
Som forlovere for Søren Jensen og Karen Nielsdatter, der første søndag i faste agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter
Guds og kongens navn kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 15. februar 1768.
N. J. D.
S. J. T. S
Betyder Niels Jensen Dalsgård og Søren Jensen
Thorup.
Som forlovere for Niels Sørensen og Maren Nielsdatter, tjenende begge på Pandum, der søndag den 14.
august agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 12. august 1768.
Clemmed Halkær og Jens Sørensen.
124
Opslag 441, side 312b
Som forlovere for Christen Pedersen og Maren
Nielsdatter, der Dominica 15. post Trinitatis agter
at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 6. september 1768.
I. I. S.
A. J. S.
Betyder Jens Jensen og Anders Jensen.
Som forlovere for Jens Laursen af Moldbjerg og
Ane Mortensdatter af Nibe, som i dag den 15.
april agter at blive trogivne, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe Ut Supra 1769.
A. K.
J. W.
Betyder Anders Kjær og Jens Vindblæs.
Som forlovere for Christen Pedersen, Jens Nielsen
og Kirsten Andersdatter, der agter sig den 15. oktober at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der
er intet, som efter Guds og kongens navn kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 12. oktober 1768.
Peder Nielsen Krog,
Christen Jensen Krog.
Som forlovere for Simon Christensen Møller og
Karen Larsdatter,
der søndag den 11. juni agter at trogives, forsikrer
vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og
kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 10. juni 1769.
Jens Andersen,
Peder Nielsen Krog.
Anno 1769
Som forlovere for Søren Jacobsen og Maren Jensdatter, der Festo Sanctorum agter at blive trogivne, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som
efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Som forlovere for Just Rasmussen og Karen Nielsdatter, der fredag den 3. februar agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens navn kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 28. januar 1769.
Morten Madsen,
Niels Nielsen.
Den 19. juni 1769.
C. J. S.
I. S. S.
Betyder Christen Jensen og Jakob Sørensen.
125
Opslag 442, side 313a
Som forlovere for Christen Christensen og Kirsten
Eriksdatter, der Dominica 25. post Trinitatis agter
at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Som forlovere for Niels Jensen og Ane Andersdatter, der Dominica 24. post Trinitatis agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 24. november 1770.
Nibe den 7. november 1769.
L. T. S
J. C. S.
Betyder Lars Thomsen og Johan Christensen.
M. L. S.
P. M. S
Betyder Michel Laursen og Peder Michelsen.
Som forlovere for Laurs Madsen og Christence
Poulsdatter, der onsdag d. 6. kl. 1000 agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet,
som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 3.die november 1769.
Som forlovere for Jens Nielsen Krog og Anne Mortensdatter, der Dominica 2. Advent agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som
efter Guds og kongens navn kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 5. december 1770.
P. M. S.
C. J. S.
Betyder Peder Michelsen og Christen Jensen.
P. N. K.
N. O. S.
Betyder Peder Nielsen Krog og Niels Olufsen.
Anno 1770
Som forlovere for Peder Rasmussen og Anne Sørensdatter, som søndag den 21. januar agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet,
som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 16. januar 1770.
I. S. S.
N. P. S.
Betyder Jens Sørensen og Niels Pedersen.
Som forlovere for enkemand Søren Nielsen af Djørup og Anne Olufsdatter, der fredag i 28. december agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at
der er intet, som efter Guds eller kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 22. december 1770.
O. P. S.
N. O. S.
Betyder Oluf Pedersen og Niels Olufsen.
Anno 1771
Som forlovere for Christen Christensen og Sidsel
Rasmusdatter, der Dominica 24. post Trinitatis agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er
intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 22. november 1770.
H. C. S + N. R. S.
Som forlovere for Niels Jensen af Hornum og Inger
Nielsdatter af Tårup, der tirsdag den 5. februar agter at trogives, forsikrer vi underskrevne der er intet, som efter Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 3. februar 1771.
S. N. S.
C. N. S.
Betyder Søren Nielsen og Christen Nielsen.
126
Opslag 443, side 313b
Som forlovere for Søren Nielsen og Maren Jensdatter, der onsdag d. 27. februar agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds eller kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 24. februar 1771.
Som forlovere for Christen Andersen og Margrethe Nielsdatter, der fredag den 30. oktober agter
at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskab fuldbyrdelse.
Nibe d. 27. oktober 1772.
(ingen underskrifter)
S. N. S.
L. I. S.
Betyder Søren Nielsen og Lars Jensen.
Anno 1773
Som forlovere for Jens Pedersen Sæderup og Mette Pedersdatter Bach, der søndag den 9. juni agter
at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 3. juni 1771.
Niels Jensen Thorup.
Som forlovere for Jens Larsen i Grydsted og Maren
Jensdatter af Lunden, der torsdag den 8. april agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er
intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 6. april 1773.
S. N. S. T
Betyder Søren Nielsen Thorup.
P. P. S.
Betyder Peder Pedersen
Som forlovere for Lars Nielsen og Else Christensdatter, der lørdag den 28. september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet,
som efter Guds og kongens lov, som kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 24. september 1771.
N. N. S.
C. J. S.
Betyder Niels Nielsen og Christen Jensen.
Anno 1772
Som forlovere for Niels Mortensen og Ane
Christensdatter, der fredag den 12, juni agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet,
som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 5. juni 1772.
Morten Madsen,
Betyder C. I. S. Christen Jensen.
C. N. L.
Christen Nielsen Lund.
Som forlovere for Poul Christensen, enkemand af
Nørholm, og Kirsten Nielsdatter, der fredag den 7.
maj agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at
der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 4. maj 1773.
A. Christensen Brej,
Niels Nielsen.
Som forlovere for Peder Michelsen af Sørup og
Bodil Jensdatter af Gelstrup, der søndag den 25.
april agter at trogives, forsikrer vi underskrevne,
at der er intet, som efter Guds eller kongens lov,
der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 21. april 1773.
Christian …….,
Christen Jensen.
127
Opslag 444, side 314a
Som forlovere for Niels Poulsen og Anne Pedersdatter, der fredag d. 22. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet efter Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 15. oktober 1773. Niels Nielsen. Betyder Christen C. E. S. Eriksen.
Som forlovere for Niels Sørensen og Kirsten Christensdatter, der fredag i den 5. november agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse.
Den 1. november 1773.
Betyder Peder Sørensen P. S. T. Thybo og Jens Nielsen I. J. M. Munchsgård.
Som forlovere for Jacob Andersens af Hornum og Anne Jensdatter af Vokslev, der søndag den 2. november agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 5. november 1773.
N. A. S.
J. J. S.
Betyder Niels Andersen og Just Jensen.
Anno 1774
Som forlovere for og Hans Poulsen og Anne Pedersdatter Bach, der fredag den 10. juni agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 5. juni 1774.
C. E. S.
J. P. S.
Betyder at Christen Eriksen og Jens Pedersen.
Anno 1775
Som forlovere for Peder Poulsen og Else Nielsdatter, der fredag i den 31. marts agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 25. marts 1775.
Betyder Christen Jensen og Christen Lund.
Som forlovere for fra Niels Pedersen og Anne Nielsdatter, der fredag i den 9. september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 23. september 1775..
Niels Jensen
Peder Pedersen.
128
Opslag 445, side 314b
Som forlovere for Anders Christensen i Vokslev og Maren Pedersdatter ibidem, der fredag den 2. juni agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 29. maj 1775.
Betyder P. P. S. Peder Pedersen og P. O. S og Poul Olufsen.
Som forlovere for Christen Jensen og Else Nielsdatter af Binderup, der torsdag den 12. oktober agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 9. 8bm 1775.
Betyder N. N. S. Niels Nielsen og C. I. S. Christen Jensen.
Anno 1776
Som forlovere for Søren Jensen og Kirsten Mortensdatter, der fredag i den 29. marts agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 26. marts 1776.
J. L. S.
Niels Olufsen.
Som forlovere for Frederik Christensen og Ane Larsdatter af Vokslev, der fredag den 7. juni agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 2. juni 1776.
Niels Jensen
A. C. S.
Som forlovere for Jens Nielsen Byrsted og Karen Andersdatter, der fredag den 2. august agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 30. juli 1776.
I. N. S. K.
K. N. S.
Betyder Jens Nielsen Krog og Knud Nielsen.
Som forlovere for Peder Larsen Qvist og Else Sørensdatter Thorup, der søndag den 30. oktober er blevet
trogivet, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. oktober 1776.
S. J. T.
N. J. S. T.
Betyder Søren Jensen Thorup og Niels Jensen Thorup.
129
Opslag 446, side 315a
Anno 1777
Som forlovere for Peder Nielsen Krog og Anne Sørensdatter, der fredag 9. maj agter at trogives, forsikrer vi underskrevne der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 5. maj 1777. Søren Christensen Niels Sørensen.
Som forlovere for Christen Christensen og Karen Poulsdatter, der søndag den 28. september agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 22. september 1777.
Betyder Christen C. E. S. Eriksen og Niels Poulsen N. P. S.
Som forlovere for Christen Nielsen af Hornum og Kirsten Pedersdatter af Gelstrup, der søndag den 28.
september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 23. september 1777.
N. J. S. T.
C. J. S.
Betyder Niels Jensen Thorup og Christen Jensen.
Som forlovere for Laurs Christensen af Nibe og Karen Jensdatter i Lunden, der den 12. oktober agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 9. oktober 1777.
P. P. S.
N. C. S.
Betyder Peder Pedersen og Niels Christensen.
Anno 1778
Som forlovere for Niels Madsen Rekrut og Birgitte Olufsdatter, begge tjenende i Dalsgård, der søndag
den 26. juli agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe d. 24. juli 1778.
Hans Jensen, Dalsgård og Søren Nielsen Færch.
Som forlovere for Jens Nielsen og Else Sofie Christensdatter, der søndag den 11. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe d. 5. oktober 1778.
Jørgen Jensen
Niels Olesen.
130
Opslag 447, side 315b
Som forlovere for Lars Pedersen og Maren Nielsdatter, der søndag den 14. december, agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 12. december 1778.
A. J. S.
N. O. S
Betyder Anders Jensen og Niels Olufsen.
Anno 1779
Som forlover for Søren Nielsen af Pindstrup og Else Andersdatter af Rodstrup, som fredag i 10. september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 1. september 1779.
I. I. S. N.
A. I. S. S.
Betyder Jens Jensen Nørgård og Anders Jensen Søndergård.
Som forlover for Oluf Nielsen og Maren Christensdatter, begge af Binderup, som lørdag den 24. september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 22. september 1779.
Søren Rebstrup, Christen Jensen Dalsgård.
Som forlover for Jens Jensen og Kirsten Olufsdatter, der søndag den 10. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 7. oktober 1779.
Jørgen Jensen, Niels Olufsen.
Som forlover for Niels Pedersen Bach og Johanne Pedersdatter Færch, der søndag den 21. november agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 17. november 1779.
Niels Jensen, Peder Christensen Færch.
Anno 1780
Som forlover for Peder Frandsen og Dorthe Nørgård, der fredag den 21. januar agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. januar.
C. F. S.
N. S. S.
Betyder Christen Frandsen og Niels Sørensen.
131
Opslag 448, side 316a
Som forlovere for Mads Larsen, Bislev og Karen Nielsdatter, Krogstrup, der torsdag den 8. juni agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 5. juni 1780.
N. J. S. D.
C. N. S. F.
Betyder Niels Jensen Dalsgård og Christen Nielsen Færch.
Anno 1781
Som forlovere for Lars Christensen og Mette Christensdatter, der søndag den 21. januar agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 18. januar 1781.
P. M. S.
S. L. S.
Betyder Peder Michelsen og Simon Laursen.
Som forlovere for Peder Jensen og Karen Nielsdatter af Binderup, der fredag den 2. marts agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 26. februar 1781.
O. N. S.
S. L. S.
Betyder Oluf Nielsen og Søren Iversen.
Som forlovere for Anders Jensen i Bislev og Ane Mouridsdatter her i Vokslev, der søndag den 23. september agter at trogives, forsikrer vi undertegnede at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 21. september 1781. Jens Mouridsen betyder Anders A. P. S. Pedersen.
Anno 1782
Som forlovere for Jens Jensen Byrsted og Maren Knudsdatter, der søndag den 20. januar agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 18. januar 1782.
Betyder Christen Nielsen C. N. S. Lund
og
Jens J. L. S. Larsen.
Som forlovere for Jens Christensen og Maren Pedersdatter, der tirsdag den 2. april agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 26. marts 1782.
Peder Michelsen Simon Christensen Klæstrup.
132
Opslag 449, side 316b
Som forlovere for Jens Andersen og Sidsel Sørensdatter, hvilke agter at trogives mandag den 1. april,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet imod Guds og kongens lov virke til hindring for dette ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 27. marts 1782.
Peder Christensen, Søren Sørensen, Christen Jensen.
Som forlovere for Søren Thomasen og Kirsten Jensdatter, der søndag den 22. september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 19. september 1780.
Niels Jensen
Peder Pedersen.
Som forlovere for Abraham Frandsen og Johanne Jensdatter, der søndag den 22. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse
Den 23. oktober 1782.
Lars Christensen Smed
Poul Olufsen.
Anno 1783
Som forlovere for Frands Frandsen og Maren Nielsdatter, der fredag den 7. marts agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 3. marts 1783.
Niels Olesen
Jens Nielsen.
Som forlovere for Søren Michelsen og Anne Nielsdatter, der søndag den 3. maj agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 31. april 1783.
J. N. S.
Peder Michelsen
betyder Jens Nielsen.
133
Opslag 450, side 317a
Som forlovere for Jens Nielsen skrædder og Dorothea Christensdatter, der søndag den 22. juni agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 20. juni 1783.
I. R. S
P. M. S.
Betyder for Just Rasmussen og Poul Mortensen.
Som forlovere for Jens Sørensen Skoleholder og Ane Pedersdatter Færch, der søndag den 12. oktober
agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 9. oktober 1783.
Søren Michelsen Gelstrup Peder Christensen Færch.
Som forlovere for Laurs Christensen og Karen Christensdatter, som søndag den 19. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. oktober 1783.
Søren Jacobsen. Frederik Christensen.
Som forlovere for Anders Christensen og Anne Pedersdatter, der søndag den 26. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 22. oktober 1783.
A. F. S.
N. P. S.
Betyder Abraham Frandsen og Niels Pedersen.
Anno 1784
Som forlovere for Jens Nielsen og Johanne Marie Jensdatter, der søndag den 3. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 1. oktober 1784.
C. I. S. T.
S. J. S.
Betyder Christen Thorup og Søren Jacobsen.
Anno 1785
Som forlovere for Christen Jensen og Mette Nielsdatter, der fredag den 7. januar agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 4. januar 1785.
Jens Larsen Niels Olesen.
134
Opslag 451, side 317b
Som forlovere for enkemand Christen Christensen Harrild af Nibe og Karen Nielsdatter af Harrild forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 6. juni 1785.
P. Ø.
N. J. S.
Betyder Peder Østergård og Niels Jensen.
Som forlovere for Lars Andersen, enkemand af Klæstrup, og Johanne Christensdatter af Gelstrup, der
tirsdag den 16. august agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og
kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 14. august 1785
J. A. S.
J. C. S. B.
Betyder Jens Andersen og Jens Christensen Bjerregård.
Som forlovere for Niels Mortensen af Simested og Cathrine Jensdatter af Rodstrup, der fredag den 19.
august agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 16. august 1785.
S. N. S.
C. J. S.
Betyder Søren Nielsen og Christen Jensen.
Som forlovere for Niels Sørensen af Simested og Margrethe Jensdatter af Lunden, der søndag den 25.
september agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 13. september 1785.
I. M. S.
N. S. S.
Betyder Jens Mouridsen og Niels Sørensen .
Som forlovere for Christen Clemmensen og Johanne Christensdatter, der søndag den 28. oktober agter
at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 26. oktober 1785.
Anders Jensen Jens Christensen.
Som forlovere for Søren Jensen og Anne Nielsdatter, der fredag den 25. november agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 24. november 1785.
N. O. S.
J. N. S.
Anno 1786
Som forlovere for Søren Pedersen og Margrethe Pedersdatter, der d. 12. marts agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 6. marts 1786. Peder Nielsen (ulæsetligt).
135
Opslag 452, side 318a
Som forlovere for Ole Nielsen og Edel Nielsdatter, der søndag den 19. marts agter at trogives, forsikrer vi
underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 14. marts 1786.
Niels Jensen Søren Jacobsen.
Som forlovere for Peder Pedersen og Mette Sørensdatter, der tirsdag den 18. april agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 14. april 1786. Betyder A. C. S. Anders Christensen, Laust Christensen.
Som forlovere for Jens Pedersen af Grydsted og Else Nielsdatter ibidem forsikrer vi underskrevne, at
bemeldte personer på søndag den 23. juli førstkommende lader sig trogive, er der intet, som efter Guds
og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 21. juli 1786.
Betyder Søren S. I. S. Jensen
og Jens J. N. S. Nielsen.
Som forlovere for Hans Nielsen og Mette Knudsdatter, der søndag den 5. november agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 3. november 1786.
Betyder Christen C. N. S. L. Nielsen Lund
og Jens I. L. S. Larsen.
alle af Grydsted.
Anno 1787
Se pag. 108a.
Som forlovere for Peder Nielsen og Mette Sørensdatter, der 2. pinsedag den 28. maj agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 24. maj 1786.
Anders Jensen
Peder Qvist.
Som forlovere for Jacob Nielsen af Tyrrestrup og Anne Jensdatter af Lunden, som søndag den 22. juli agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 17. juni 1787.
Jens Larsen
Jens Mortensen.
Som forlovere for Peder Poulsen, enkemand af Grydsted, og Kirstine Andersdatter af Lunden, der søndag den 14. oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 8. oktober 1787.
Christen Eriksen Jens Nielsen Krog.
136
Opslag 453, side 318b
Da undertegnede, Jacob Nielsen Tyrrestrup af Grydsted og Anne Jensdatter af Lunden, som den 20. juli
sidst blev trolovede, er blevne enige i at forlange trolovelsen igen ophævet, og at denne vores trolovelsens ophævelse af prædikestolen må blive bekendtgjort, da bliver hermed denne vores begæring af os i
overværelse af vores kære sognepræst og hans to medhjælpere underskreven og stadfæstet.
Nibe den 12. oktober 1780.
Jacob Nielsen
Ane Jensdatter.
Til vitterlighed medunderskriver
Rejersen
Christen Andersen
Søren Jensen.
Som forlovere for Michel Sørensen Moldbjerg og Johanne Christensdatter Thorup, der søndag den 12.
oktober agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 17. oktober 1787.
Anders Jensen af Klæstrup
Christen Jensen Thorup af Vokslev.
Som forlovere for Lars Jensen af Gelstrup og Anne Jensdatter af Lunden, der fredag den 7. december agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 3. december 1780.
Jens Frejlev
Jens Mouridsen.
Som forlovere for Anders Larsen af Gelstrup og Kirsten Nielsdatter ibidem forsikrer vi underskrevne, da
de agter førstkommende søndag den 9. december at blive trogivet, at der er intet, som efter Guds og
kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 7. december 1787.
Peder Færch
Jens Sørensen Skoleholder.
Som forlovere for Anders Sørensen af Huul Mølle og Johanne Larsdatter fra Oplev forsikrer vi underskrevne, da de agter førstkommende onsdag den 20. februar at skulle trogives, at der er intet, som efter
Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
137
Opslag 454, side 319a
Nibe den 18. februar 1788.
Jens Andersen,
Simon Klæstrup.
Som forlovere for (intet fornavn anført) Christensen og Anne Cathrine Nielsdatter, der søndag d. 18.maj
agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskab mellem. Nibe den 15. maj 1788.
Niels Jensen Haase,
Lars Christensen, begge af Harrild.
1789
Som forlovere for Niels Lauridsen og Birgitte Christensdatter, der søndag den 4. januar agter at trogives,
forsikrer vi underskrevne, at der er intet efter Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse.
Nibe den 2. januar 1789.
Jens Sørensen Skoleholder,
Anders Christensen, begge af Vokslev.
Som forlovere for enkemand Niels Pedersen og pige Mette Christensdatter, der søndag den 1. marts agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov, som kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 21. februar 1789.
Niels Thorup,
Anders Christensen.
Som forlovere for Søren Lauridsen og pige Maria Hansdatter i Binderup Mølle, der 2. pinsedag agter at
trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov, som kan hindre deres
ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 10. april 1789. Jens Andersen, Poul Mortensen.
Som forlovere for Søren Jensen i Vokslev og pige Mette Jensdatter i Lunden, der søndag den 14. juni agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet efter Guds og kongens lov, som kan hindre deres
ægteskab med fuldbyrdelse.
Nibe den 11. juni 1789
Jens Andersen i Vokslev, Niels Sørensen i Simested.
138
Opslag 455, side 319b
Som forlovere for enkemand Peder Pedersen Bislev og pigen Kirsten Andersdatter i Vokslev, som søndag
den 2. august agter at troloves, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 4. august 1789. Frederik Christensen, Poul Olufsen.
Som forlovere for Jens Christensen og enke Anne Margrethe Nielsdatter af Binderup, som søndag den 2.
august agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 31. juli 1789.
Anders Jensen Klæstrup, Just Rasmussen i Gelstrup.
Som forlovere for Christen Christensen og pigen Karen Nielsdatter af Grydsted, som søndag den 8. november agter at troloves, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 6. november 1789.
Jens Jensen,
Søren Brej.
1790
Som forlovere for enkemand Søren Jensen i Grydsted og pigen Karen Jacobsdatter af Vokslev, som fredag den 23. juli agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens
lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 21. juni 1790. Søren Jacobsen, Jens Nielsen i
Grydsted.
Som forlovere for velagte Jørgen Nielsen og enken Maren Jensdatter af Binderup Mølle, som fredag i
den 30. juli agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 28. juli 1790. Jens Frendrup, Poul Mortensen.
139
Opslag 456, side 320a
1791
Som forlovere for Christen Pedersen pige Kirsten Sørensdatter, som søndag den 20. februar agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der intet, som efter Guds og kongens lov hindre deres ægteskabs
fuldbyrdelse. Nibe den 17. februar 1791.
Christen Nielsen Færch, Niels Pedersen i Vokslev.
Som forlovere for Hans Knudsen i Nørup og Maria Jensdatter, tjenende Sr. Jens Bjerregård i Nibe, som
søndag den 31. juli agter at trogives, forsikrer vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 29. juli 1791.
Søren Hattemager,
Christen Knudsen.
1792
Som forlovere for Oluf Jensen i Vokslev og pige Ane Nielsdatter i Lunden, som fredag den 10. februar agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 8. februar 1792.
Jens Andersen,
Jens Krog.
Som forlovere for Laurids Lauridsen og pige Margrethe Sørensdatters af Vokslev, som søndag den 22. juli agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 19. juli 1792.
Frederik Smed,
Anders Boe.
Som forlovere for Peder Sørensen i Gelstrup og Karen Christensdatter i Grydsted, som fredag den 30.
november agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe 27. november 1792.
Jens Larsen
og
Christen Pedersen
I Grydsted
i Gelstrup.
140
Opslag 457, side 320b
1793
Som forlovere for Jens Bjerregård i Gelstrup og pige Maren Christensdatter Klæstrup, som onsdag den
27. marts agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 23. marts 1793.
Anders Pallesen,
Christen Clemmensen.
Som forlovere for Jacob Andersens af Lunden og pige Mette Christensdatter af Gelstrup, der skærtorsdag den 28. marts agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 23. marts 1793.
Anders Nielsen i Lunden,
Michel Christensen i Nibe.
1794
Som forlovere for Lars Jensen fra Bislev og pige Ane Kirstine Mortensdatter fra Rodstrup, som fredag i
24. januar agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 16. januar 1794.
Søren Nielsen Søndergård, Rodstrup,
Christen Christensen Nørgård, Rodstrup.
Som forlovere for Christen Jensen og pige Margrethe Jensdatter i Rodstrup, der begge tjener i sognet,
som søndag den 26. januar agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds
og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Den 20. januar 1794.
Søren Nielsen Søndergård,
Christen Jensen Nørgård.
Begge af Rodstrup.
Som forlovere for Daniel Frederiksen i Huul Mølle og Dorthea Lauridsdatter i Vokslev, som onsdag den
19. marts agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 15. marts 1794. Simon Christensen Møller. J. Sørensen Skoleholder.
141
Opslag 458, side 321a
1794
Som forlovere for Niels Andersen i Lunden og pige Johanne Christensdatter fra Gelstrup, som søndag
den 30. marts agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds og kongens lov
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 25. marts 1794.
Anders Nielsen,
Jens Bjerregård.
Som forlovere for Poul Christensen og pige Karen Thomasdatter i Vokslev, der søndag den 25. juli agter
at trogives, forsikrer vi undertegnede, der er intet, som imod Guds og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 16. juli 1794.
Peder Pedersen,
Anders Boe.
Niels Boe
Som forlovere for Niels Jensen i Bislev og pige Kirsten Pedersdatter i Gelstrup, som søndag den 27. juli
agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 24. juli 1794.
Jens Nielsen i Bislev,
Peder Michelsen.
Som forlovere for Anders Jensen i Huul Mølle og pige Mette Pedersdatter i Lundhuset, som søndag den
27. juli agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 24. juli 1794.
Jens Krog i Lunden, Peder Rasmussen.
Som forlovere for Peder Pedersen i Rodstrup og enke Anne Kirstine Nielsdatter, som søndag den 20. juli
agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre
deres ægteskab fuldbyrdelse. Nibe den 16. juli 1794.
Jens Sørensen. Peder Pedersen, begge i Vokslev.
Som forlovere for Jens Christensen og enken Maren Pedersdatter i Vokslev, som søndag den 28. september agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, som kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 26. september 1794. Abraham Frandsen, Peder Pedersen.
142
Opslag 459, side 321b
1794
Som forlovere for Anders Sørensen og pige Karen Christensdatter Thorup, som søndag den 9. november
agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 6. november 1794.
Søren Nielsen Pallesen,
Søren Christensen.
Som forlovere for Niels Jensen og pige Maren Laursdatter af Vokslev, som søndag den 2. november agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 30. oktober 1794.
Abraham Frandsen,
Christen Jensen.
Som forlovere for Niels Poulsen og pige Maren Frederiksdatter af Vokslev, som søndag den 23. november agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 21. november 1794.
Poul Olufsen,
Frederik Smed.
1795
Som forlovere for Anders Jensen Boe og pige Kirsten Christensdatter Thorup af Vokslev, som søndag den
26. agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 23. april 1795.
Christen Thorup,
Søren Jacobsen.
Som forlovere for Christen Nielsen og pige Birthe Jørgensdatter i Vokslev, som søndag den 5. juli agter at
trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 1. juli 1795.
Peder Pedersen,
Søren Nielsen Thorup.
143
Opslag 460, side 322a
1795
Som forlovere for Jens Nielsen og pigen Karen Knudsdatter af Tårup, som søndag den 2. august agter at
trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 30. juli 1795.
Christen Simonsen,
Søren Nielsen.
Som forlovere for Frands Christensen og pige Ane Maria Jacobsdatter i Gelstrup, som søndag den 9. august agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 7. august 1795.
Christen Christensen.
Jacob.
Som forlovere for Christen Hansen fra Pandum og pige Maren Jensdatter i Pandumhus, som søndag den
20. oktober agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 13. september 1795.
Jens Christensen,
Niels Sørensen i Simested.
Som forlovere for Søren Andersen fra Lunden og enke Maren Jensdatter i Grydsted, som søndag den 4.
oktober agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 13. september 1795.
Jens Krog, Christen Lund.
1796
Som forlovere for Søren Andersen og pige Dorothea Christensdatter Lund af Grydsted, som tirsdag den
19. januar agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov om kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 14. juni 1796. Peder Poulsen og Poul Christensen Lund.
144
Opslag 461, side 322b
1796
Som forlovere for ungkarl Thomas Christensen og enken Karen Jensdatter i Harrild, som søndag den 24.
april agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 20. april 1796.
Peder Qvistgård,
Laurids i Harrild.
Som forlovere for ungkarl Bertel Pallesen og pige Karen Kirstine Jensdatter, som søndag den 14. august
agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 12. august 1796.
Søren Andersen,
Poul Christensen.
Som forlovere for Christen Christensen og pige Ane Pedersdatter Krog i Vokslev, der tirsdag den 5. november agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 12. november 1796.
Peder Krog,
Lars Christiansen.
1797
Som forlovere for og Niels Nielsen og pige Maren Pedersdatter i Vokslev, som søndag den 15. januar agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, så vidt vi ved, imod Guds og kongens lov, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse, og da han af en anden pige der i byen er udlagt til barnefader
tilstår vi, at førstmeldte er den, som han i nogle år har været forlovet med, og som han har udvalgt til sin
fæstemø.
Nibe den 12. januar 1797. Jens Sørensen,
Niels Pedersen.
145
Opslag 462, side 423a
1797
Som forlovere for ungkarl Peder Christensen og pige Ane Kirstine Simonsdatter i Harrild, som søndag
den 5. marts agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 3. marts 1797.
Jens Nielsen i Simested, Lars Christensen i Vokslev.
Som forlovere for ungkarl Lars Jensen og pige i Johanne Jensdatter i Lunden, som søndag den 20. august
agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre
deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. august 1797.
Peder Poulsen i Grydsted,
Søren Jensen i Lunden.
1798
Som forlovere for enkemand Laurids Sørensen af Byrsted og pige i Anna Andersdatter, som onsdag den
21. februar agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 16. februar 1798.
Laurids Haase i Gelstrup,
Søren Jacobsen i Vokslev.
Som forlovere for enkemand Anders Nielsen Bødker i Sønderholm og pige Maren Jensdatter, som søndag den 22. april agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov,
som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 18. april 1798.
Søren Christensen,
Niels Sørensen.
Begge af Tårup.
Som forlovere for ungkarl Niels Sørensen af Tårup og pige Kirsten Andersdatter i Østergård, som søndag
den 15. juli agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe d. 10. juli 1798.
Søren Nielsen i Tårup,
Anders Nielsen Østergård.
146
Opslag 463, side 423b
1799
Som forlovere for ungkarl Jens Laursen Haase og enken Johanne Christensdatter af Gelstrup, som efter
forudgående tillysning agter at kopuleres søndag den 7. april, forsikrer vi undertegnede, ar der er intet
imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 1. april 1799.
Lars Hansen,
Jens Thorup i Binderup.
Som forlovere for enkemand Peder Michelsen og pige Mette Andersdatter i Gelstrup, som efter tinglysning af prædikestolen agter at kopuleres, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 12. oktober 1799.
Jens Christensen,
Lars Haase.
1800
Som forlovere for enkemand Niels Pedersen Bach i Vokslev og pige Dorothea Christensdatter Thorup,
som efter sidste tillysning af prædikestolen agter at kopuleres, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
imod Guds og kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. august 1800.
Jens Bjerregård,
Peder Sørensen Skoleholder.
Som forlovere for ungkarl Peder Nielsen og pige Maren Nielsdatter af Gelstrup, som efter forudgående
tillysning af prædikestolen agter at kopuleres, forsikrer vi underskrevne, at der er intet imod Guds og
kongens lov hindre deres ægteskab med en. Nibe den 16. august 1800.
Lars Haase, Niels Møller.
Som forlovere for ungkarl Jens Andersen og enken Karen Nielsdatter af Grydsted, som efter tillysning af
prædikestolen agter at kopuleres, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov,
som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 21. august 1800.
Jens Nielsen, Niels Larsen.
af Grydsted.
147
Opslag 464, side 324a
Som forlovere for ungkarl Poul Christensen Tårup i Ryegård og pige Maren Simonsdatter af Binderup,
som efter forudgående tillysning agter at kopuleres, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod guds
eller kongens lov, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. september 1801.
Jens Christensen, Anders Laursen.
Som forlovere for ungkarl Niels Andersen af Østergård og pige Mette Jensdatter af Vokslev, som efter
forudgående tillysning agter at kopuleres, forsikrer vi undertegnede, at der imod Guds og kongens lov er
intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 24. september 1801.
Anders Nielsen, Lars Jensen.
Som forlovere for ungkarl Morten Christensen fra (intet anført) og pige Engel Christensdatter, som efter
forudgående tillysning agter at kopuleres, forsikrer undertegnede, at der mod Guds og kongens lov er
intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 26. september 1800.
Anders Boe. Morten Christensen.
Som forlovere for ungkarl Peder Pallesen og pige Maren Laursdatter af Grydsted, som efter forudgående
tillysning af prædikestolen agter at kopuleres, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som efter Guds
og kongens lov kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 27. september 1801.
Niels Poulsen og Niels Larsen af Grydsted.
148
Opslag 465 side 324b
Som forlovere for enkemand Peder Nikolaj Pedersen i Restruphus og pige Mette Pedersdatter af Vokslev, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede,
at der er intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Niels Laursen Binderup. Peder Sørensen af Veggerby.
1802
Som forlovere for ungkarl Poul Andersen af Gelstrup og pige Sidsel Marie Poulsdatter, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 10. april.
Anders Jensen. Jacob Andersen.
Som forlovere for Niels Knudsen Klæstrup og pige Karen Kirstine Andersdatter i Bislev, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som
kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 26. maj 1802.
Christen Clemmensen Klæstrup,
Knud Nielsen Klæstrup.
Som forlovere for ungkarl Christen Nielsen fra Bislev og pige Maren Christensdatter fra Gelstrup, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 27. maj 1802.
Niels Poulsen, Grydsted,
Søren Andersen, Grydsted.
Som forlovere for ungkarl Jens Nielsen Krog fra Tårupgård og pige Else Andersdatter fra Lunden, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 3. juni 1802.
Ole Nielsen fra Binderup og Jacob Andersen fra Gelstrup.
Som forlovere for ungkarl Jens Hans Andersen fra Lunden og pige Else Kirstine Sørensdatter fra
Rodstrup, som efter forudgående tillysning af prædikestolen, agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er (fortsættes på næste side)
149
Opslag 466, side 325a
intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 3. juni 1802.
Søren Nielsen fra Rodstrup og Jacob Andersen i Gelstrup.
Som forlovere for ungkarl Niels Nielsen fra Søttrup og pige Anna Pedersdatter fra Harrild, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Peder Qvist af Harrild, Christen Færch i Gelstrup.
1803
Som forlovere for ungkarl Jens Andersen Østergård og pige Kirsten Pedersdatter fra Harrild, som efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 17. april 1803.
Peder Qvist af Harrild, Anders Nielsen Østergård.
Som forlovere for enkemand Niels Sørensen Thrine i Tårup pige Karen Ovesdatter, tjenende sognefogden i Gelstrup, født i Bislev, hvilke efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 5. august 1803. Christen Gregersen, Søren Christensen.
Som forlovere for ungkarl Niels Christensen fra Harrild og enke Mette Nielsdatter fra Binderup, hvilke efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at sammenvies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 4. september
1803.
Jens Christensen,
Lars Nielsen.
150
Opslag 467, side 325b
1804
Som forlovere for ungkarl Poul Christensen af Grydsted og enke Anne Pedersdatter af Vokslev forsikrer
vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse,
efter forudgående tillysning af prædikestolen.
Nibe den 8. marts 1804.
Jens Sørensen, Christen Christensen.
Som forlovere for ungkarl Laust Laustsen fra Gelstrup og pige Else Kirstine Laursdatter i Klæstrup forsikrer vi undertegnede, at der er intet, som kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse efter forudgående tillysning af prædikestolen.
Nibe den 10. maj 1804. Christen Clemmensen, Daniel Frederiksen
Som forlovere for ungkarl Poul Sørensen fra Djørup og pige Karen Jacobsdatter(fejl for Jensdatter) Munk
fra Binderup, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den
11. november 1804. Peder Sørensen, S. P. Sen. Jacob Andersen.
1805
Som forlovere for enkemand Niels Jensen skomager og pige Karen Marie Pedersdatter, der efter forudgående tillysning af prædikestolen.
Som forlovere for ungkarl Niels Jensen Munk fra Binderup og pige Else Jensdatter fra Byrsted, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 2. januar 1805.
Jørgen Møller,
Christen Mortensen.
Som forlovere for ungkarl Niels Hansen fra Ferslev og pige Maren Laursdatter og Karen Laursdatter fra
Harrild. (fortsættes på næste side)
151
Opslag 468, side 326a
der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er
intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 5. januar 1805. Søren Michelsens, Niels Poulsen.
1805
Som forlovere for ungkarl Jens Jørgen Olesen og pige Inger Marie Andersdatter her af byen, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den.
Som forlovere for ungkarl Niels Jensen fra Bislev og pige Else Nielsdatter fra Tårupgård, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 15. januar. Jens Thorup, Lars Jensen Bislev.
Som forlovere for enkemand Jens Laursen Haase af Gelstrup og pige Anne Pedersdatter ibidem, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 27. januar.
Laust Nielsen Haase,
Niels Andersen.
Med påholden pen.
Som forlovere for ungkarl Søren Jensen fra Hyldal og pige Else Pedersdatter fra Rodstrup, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 20. september 1805. Justesen, Christen Jensen
Som forlovere for ungkarl Simon Sørensen og pige Johanne Marie Ovesdatter af Tårup, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 25. september 1805.
Søren Christensen, Niels Sørensen.
med påholden pen.
152
Opslag 469, side 326b
Som forlovere for enkemand Christen Jensen fra Grydsted og enken Maren Jensdatter ibidem, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der intet imod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 27. september 1805.
Hans Andersen, Jens Andersen.
Med påholden pen
1806
Som forlovere for ungkarl Christen Andersen af Gelstrup og pige Maren Laursdatter Klæstrup, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 11. april 1806.
Jens Bjerregård, Laurs Laursen.
Med påholden pen
1807
Som forlovere for ungkarl Lars Andersen af Sebbersund og pige Anne Jensdatter fra Lunden, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 28. januar 1807.
Hans Andersen, Christen Hansen.
Som forlovere for ungkarl Christen Poulsen og enken Dorthe Laursdatter af Klæstrup, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds
og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 19. juni 1807.
S. S. Klæstrup, Anders Laursen.
153
Opslag 470, side 327a
Som forlovere for enkemanden Christen Jensen af Grydsted og pigen Ane Christensdatter ibidem, der
efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 16. september 1807.
Jacob Christensen,
Hans Andersen.
Som forlovere for ungkarl Poul Olufsen, tjenende på Sebberkloster, og pigen Else Nielsdatter af Vokslev,
som efter forudgående tillysning agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds
og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 21. december 1807
Niels Møller, Anders Christensen.
1808
Som forlovere for ungkarl Anders Christensen Yde og enken Mette Andersdatter af Gelstrup, som efter
forudgående tillysning agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet imod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. marts 1808.
Christen Yde af Guldbæk,
Peder Andersen i Hornum.
Som forlovere for enkemand Christen Jensen i Rodstrup og pigen Karen Christensdatter af Nibe, som efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at trogives, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
imod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 17. juni 1808.
Søren Nielsen,
P. Thomasen.
Som forlovere for ungkarl Peder Nielsen i Grydsted og pige Karen Christensdatter af Nibe, som efter forudgående tillysning agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens
lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 20. juni 1808.
Jens Bygum,
Lars Klitgård.
154
Opslag 471, side 327b
Som forlovere for ungkarl Peder Larsen af Grydsted og pige i Karen Christensdatter af Grydsted, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 17. september 1808.
Niels Larsen, Jens Andersen.
1809
Som forlovere for ungkarl Lars Sørensen og pige i Anna Jørgensdatter, begge af Binderup Mølle, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 2. februar 1809.
Christen Justesen,
M. Alsing.
Som forlovere for ungkarl Anders Jensen Frendrup og enken Else Jensdatter fra Tårup, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 23. maj 1809.
Christen Wandrup,
Niels Jensen Frendrup.
Som forlovere for ungkarl enkemanden Knud Nielsen og pigen Johanne Jensdatter, begge af Klæstrup,
der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er
intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 24. juni 1809.
S. Nielsen Klæstrup
Lars Christensen.
1810
Som forlovere for ungkarl Villads Madsen Skørping i Nibe og pige Inger Jensdatter af Binderup, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen, agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 13. maj 1810.
Jørgen Jensen, Søren Skørping.
155
Opslag 472, side 328a
Som forlovere for ungkarl Lars Christensen fra Bislev og pigen Maren Andersdatter af Vokslev, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at, ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 13. juli 1810.
Jens Christensen, Bertel Laustsen.
Med påholden pen.
Som forlovere for ungkarl Anders Sørensen fra Kalstrup og pigen Mette Pedersdatter fra Harrild, der efter forudgående tillysning af prædikestolen, agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet
mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 5. oktober 1810.
Hans Andersen, Peder Qvist.
Med påholden pen.
Som forlovere for enkemanden Søren Iversen af Gelstrup og pige Maren Jensdatter, tjenende i Tårup,
der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er
intet imod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 7. marts 1811.
Niels Jensen, Jens Bjerregård.
Som forlovere for ungkarl Niels Christensen og pige Anne Nielsdatter, begge på Pandum, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 14. juni 1811.
Christen Poulsen. Niels Gørtler.
Med påholden pen.
156
Opslag 473, side 328b
Som forlovere for ungkarl enkemand Peder Nielsen Vadum på Restrup og pigen Anna Margrethe Jensdatter fra Sandagergård, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi
undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 10. august 1811.
Anders Frendrup,
Jens Sørensen.
Som forlovere for ungkarl Jens Christensen Tostrup af Hornum sogn og pige Karen Jensdatter af Vokslev,
der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er
intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 25. august 1811.
Morten Clemmensen,
med påholden pen.
Anders Jensen Suldrup.
Som forlovere for ungkarl Poul Nielsen og pigen Maren Michelsdatter, begge tjenende på Pandum, der
efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 10. oktober 1811.
F. C. Quade, Jens Christensen.
1812
Som forlovere for ungkarl Jacob Pedersen Suldrup og pigen Anna Jacobsdatter af Grydsted, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 7. oktober 1812.
Jens Thorup, Christen Nørgård.
157
Opslag 474, side 329a
1813
Som forlovere for enkemand Christen Lund i Grydsted og pige Karen Andersdatter i Vokslev, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 20. januar.
Anders Dalsgård,
Poul Lund.
Som forlovere for ungkarl Lars Pedersen Qvist i Harrild og pige Kirsten Sørensdatter i Rodstrup, der efter
forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 15. marts 1813.
Anders Søndergård,
Jens Østergård.
Som forlovere for ungkarl Jens Hansen Moldbjerg og enken Anne Jacobsdatter i Gelstrup, der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod
Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 16. marts 1813.
Niels Strangesen, Søren Frendrup.
Som forlovere for ungkarl Laust Laustsen Kjær (37 år) fra Moldbjerg og enke Mette Andersdatter i
Gelstrup (40 år), der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Bryllup
d. 8. august.
Nibe den 24. juli. 1813.
Laust Laustsen Kjær,
Lars Nielsen.
Som forlovere for ungkarl Christen Frederiksen, 28 år, af Vokslev, og pige Kirsten Christensdatter, 26 år,
der efter forudgående tillysning af prædikestolen agter at ægtevies, forsikrer vi undertegnede, at der er
intet mod Guds og kongens lov, der kan hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 9. september
1813.
Niels Nielsen,
Niels Pedersen.
Side 329b-331b: blanke sider
158
Opslag 475, side 332a
Anno 1769
Trolovelser i Vokslev
Anno 1765
Den 3. februar.
Just Rasmussen i Gelstrup og
Karen Nielsdatter af Binderup.
Dominica 18. post Trinitatis
Anders Jensen, tjener på Pandum,
og Karen Rasmusdatter af Gelstrup.
Den 15. april
Jens Laursen af Moldbjerg og
Anne Mortensdatter af Nibe.
Dominica 1. Advent
Jacob Sørensen
af Harrild og
Else Nielsdatter af Klæstrup.
Dominica 5. post Trinitatis
Søren Christensen Møller og
Karen Pedersdatter.
Anno 1766
Festo Sct. Johan
Søren Jacobsen af Vokslev og
Maren Jensdatter af Binderup.
Dominica 15. post Trinitatis
Niels Rasmussen af Grydsted,
Malene Sørensdatter ibidem.
Den 10. oktober.
Niels Pedersen og
Maren Rasmusdatter af Vokslev.
Den 12. november.
Christen Nielsen Mosegård og
Kirsten Christensdatter af Vokslev.
Anno 1767, ingen
Anno 1768
Dominica Invocavit
Søren Jensen af Gelstrup og
Karen Nielsdatter ibidem.
Dominica 11. post Trinitatis
Niels Sørensen og Maren Nielsdatter,
begge tjenende på Pandum.
Dominica 15. post Trinitatis
Christen Pedersen og
Maren Nielsdatter af Rodstrup.
Dominica 20. post Trinitatis
Jens Nielsen Krog i Lunden og
Kirsten Andersdatter af Lundhuset.
Den 15. juni
Simon Laursen af Binderup og
Birgitte Laursdatter af Gelstrup.
Dominica 25. post Trinitatis
Christen Christensen og
Kirsten Eriksdatter.
Den 6te. 10bn
Laurs Madsen og
Christense Karlsdatter af Nibe.
Anno 1770
Dominica 3. post Epiph.
Peder Rasmussen og
Anne Sørensdatter af Grydsted.
Dominica 24. post Trinitatis.
Niels Jensen af Gelstrup og
Anna Andersdatter ibidem.
Eodem.
Christen Christensen og
Sidsel Rasmusdatter af Grydsted.
Dominica 2. Advent
Jens Nielsen Krog og
Anne Mortensdatter i Klæstrup.
Den 28. december
Søren Nielsen af Djørup og
Ane Olufsdatter i Grydsted.
159
Opslag 476, side 332b
Anno 1771
Den 5. februar
Niels Jensen og
Inger Nielsdatter.
Den 27. februar
Søren Nielsen og
Maren Jensdatter.
Søndag den 9. juni
Jens Pedersen Sæderup og
Mette Pedersdatter Bach.
Den 28. september
Laurs Nielsen af Binderup og
Else Christensdatter af Gelstrup.
Anno 1772
Anno 1774
Fredag den 10. juni
Hans Poulsens af Grydsted og
Ane Pedersdatter af Vokslev.
Anno 1775
Fredag den 31 marts
Peder Poulsen Grydsted og
Else Jensdatter af Nibe.
Den 2. juni
Anders Christensen i Vokslev og
Maren Nielsdatter ibidem.
Torsdag d. 12. oktober
Christen Jensen af Binderup og
Else Nielsdatter ibidem.
Anno 1776
Den 12. juni
Mads Mortensen og
Ane Christensdatter af Binderup.
Den 7. juni
Frederik Christensen af Vokslev og
Ane Lauridsdatter ibidem.
Den 30. oktober
Christen Andersen og
Margrethe Nielsdatter af Binderup.
Den foregående 29. marts
Søren Jensen af Grydsted og
Kirsten Mortensdatter datter ibidem.
Anno 1773
Den 2. august
Jens Nielsen Byrsted og
Karen Andersdatter af Gelstrup.
Den 8. april
Jens Laursens af Grydsted og
Maren Jensdatter af Lunden.
Den 25. april
Peder Michelsen af Sørup og
Bodil Jensdatter af Gelstrup.
Dominica 19. post Trinitatis
Peder Laursen Qvist af Harrild og
Else Sørensdatter Thorup af Gelstrup.
Anno 1777
Den 7. maj
Poul Christensen af Nørholm og
Kirsten Nielsdatter af Binderup.
Onsdag den 9. maj
Peder Nielsen Krog og
Anne Sørensdatter.
Den 22. oktober
Niels Poulsen af Grydsted og
Ane Pedersdatter af Bislev.
Den 28. september
Christen Nielsen af Hornum og
Kirsten Pedersdatter af Gelstrup.
Fredag den 5. november
Niels Sørensen og
Kirsten Christensdatter af Gelstrup.
Eodem die.
Christen Christensen af Harrild og
Karen Poulsdatter af Grydsted.
Søndag den 7. november
Jacob Andersen af Hornum og
Ane Jensdatter af Vokslev.
Søndag den 12. oktober
Laurs Christensen af Nibe og
Karen Jensdatter af Lunden.
160
Opslag 477, side 323a
Anno 1778
Søndag den 11. oktober
Jens Nielsen i Grydsted og
Else Sofie Christensdatter ibidem.
Søndag den 14. december
Lars Pedersen Mejlby og
Maren Nielsdatter.
Anno 1779
Den 10. september
Søren Nielsen af Gelstrup og
Else Andersdatter af Rodstrup.
Den 24. september
Oluf Nielsen af Binderup og
Maren Christensdatter ibidem.
Den 10. oktober
Jens Jacobsen og
Kirsten Olufsdatter af Grydsted.
Søndag den 21. november
Niels Pedersen Bach i Vokslev og
Johanne Pedersdatter Færch af Gelstrup.
Søndag den 23. september
Anders Jensen i Bislev og
Ane Mouridsdatter af Vokslev.
Anno 1782
Den 20. januar
Jens Jensen Byrsted og
Maren Jensdatter af Grydsted.
Den 1. april
Jens Andersen og
Sidsel Sørensdatter af Gelstrup.
Den 2. april
Jens Christensen af Huul Mølle
og Maren Pedersdatter af Gelstrup.
Den 22. september
Søren Thomasen af Nibe og
Jens Jacobsens datter ibidem.
Søndag den 27. oktober
Abraham Frandsen og
Johanne Jensdatter.
Anno 1783
Anno 1780
Fredag den 21. januar
Peder Frederiksen og
Dorthe Sørensdatter i Simested.
Den 8. juni
Niels Larsen Bislev og
Karen Nielsdatter Krogstrup i Gelstrup.
Den 6. august
Jens Jensen af Byrsted og
Ane Christensdatter af Harrild.
Anno 1781
Men 21. januar
Lars Christensen og
Mette Eriksdatter.
Den 2. marts
Peder Jensen og
Karen Nielsdatter.
D. 7. marts
Frands Frandsen og
Maren Nielsdatter.
Den 4. maj
Søren Madsen af Gelstrup og
Ane Nielsdatter af Simested.
Søndag den 22. juni
Jens Nielsen Skrædder af Binderup,
Dorthe Christensdatter ibidem.
Søndag den 12. oktober
Jens Sørensen Skoleholder i Vokslev og
Ane Pedersdatter Færch i Gelstrup.
Søndag d. 19. ditto
Lars Christensen af Vokslev og
Karen Christensdatter ibidem.
Søndag den 26. oktober
Anders Christensen Skrædder af Vokslev og
Ane Pedersdatter Møller ibidem.
161
Opslag 478, side 323b
Anno 1784
Anno 1787
Søndag den 3. oktober
Jens Nielsen af Vokslev og
Johanne Marie Jensdatter i Klæstrup.
2. pinsedag den 28. maj.
Peder Nielsen af Gelstrup
Niels Sørensens datter af Gelstrup.
Anno 1785
Søndag den 22. juli
Jacob Nielsen Tyrrestrup og
Ane Jensdatter af Lunden.
Fredag den 7. januar
Christen Jensen af Gelstrup og
Mette Nielsdatter af Grydsted.
Torsdag i 9. juni
Christen Harrild af Nibe
Karen Nielsdatter af Harrild.
Tirsdag den 16. august
Laurids Andersen af Klæstrup
Ane Johanne Christensdatter af Gelstrup.
Fredag den 19. august
Niels Mortensen af Simested og
Cathrine Jensdatter af Rodstrup.
Søndag den 25. september
Niels Sørensen
af Simested og
Margrethe Jensdatter af Lunden.
Søndag den 14. oktober
Peder Poulsen Grydsted og
Kirsten Andersdatter af Lunden.
Søndag den 21. ditto
Michel Sørensen af Moldbjerg og
Johanne Christensdatter af Vokslev.
Fredag d. 7. december
Lars Jensen af Gelstrup og Ane
Jensdatter af Lunden.
Søndag den 9. december
Anders Larsen af Gelstrup og
Kirsten Pedersdatter ibidem.
Anno 1788
Fredag den 28. oktober
Christen Clemmensen af Klæstrup
Ane Johanne Christensdatter af Gelstrup.
Den 26. februar
Anders Sørensen af Huul Mølle
og Johanne Larsdatter af Vokslev.
Anno 1786
Anno 1789
Søndag den 12. marts
Søren Pedersen
af Moldbjerg og
Margrethe Pedersdatter af Gelstrup.
Den 4. januar
Niels Lauridsen og Birgitte
Christensdatter af Vokslev.
Søndag den 19. marts
Oluf Nielsen af Binderup
Edel Nielsdatter af Vokslev.
Søndag den 1. marts
Enkem. Niels Pedersen og
pigen Mette Christensdatter
af Vokslev.
Søndag den 23. juli
Jens Pedersen af Grydsted og
Else Nielsdatter ibidem.
Anden påskedag den 13. april
Søren Lauridsen og Karen Marie
Hansdatter af Binderup Mølle.
Søndag d. 5. november
Hans Nielsen af Bislev og
Mette Knudsdatter af Grydsted.
Søndag den 14. juni
Søren Jensen Thorup og Mette Jensdatter
af Vokslev og Lunden.
Tirsdag den 12. december
Peder Pedersen Skrædder af Bislev og
Johanne Jensdatter af Pandum.
Søndag den 2. august
Jens Christensen Thorup og enken
Anne Margrethe Nielsdatter
i Binderup.
162
Opslag 479, side 334a
1789
1793
Søndag d. 9. august
Enkemanden Peder Pedersen af Bislev
og Kirsten Andersdatter af Vokslev
Den 27. marts
Jens Bjerregård i Gelstrup
og Maren Christensdatter i Klæstrup.
Søndag den 8. november
Christen Christensen og pigen i
Karen Knudsdatter i Grydsted.
Den 28. marts
Jacob Andersen af Lunden
Mette Christensdatter af Gelstrup.
1790
1794
Den 23. juli
Søren Jensen i Grydsted
og pigen Karen Jacobsdatter i Vokslev.
Den 24. januar
Lars Jensen fra Bislev
Anne Kirstine Mortensdatter
fra Rodstrup.
D. 30. juli
Jørgen Nielsen og enken Maren
Jensdatter i Binderup
Mølle.
Den 26. januar
Christen Jensen, Margrethe
Jensdatter, tjenende i Simested.
1791
19. marts
Daniel Frederiksen
og Dorothea Lauridsdatter.
D. 20. marts
Christen Pedersen Færch
og Kirsten Sørensdatter
i Gelstrup.
Den 30. marts
Niels Andersen i Lunden
pigen Johanne Christensdatter.
Søndag den 31. juli
Hans Knudsen fra Nørup
og pigen Maren Jensdatter
tjenende i Nibe.
1792
11. marts
Oluf Jensen af Vokslev
og Anne Jensdatter i Lunden.
Søndag den 22. juli
Laurids Lauridsen og pigen
Margrethe Sørensdatter
af Vokslev.
Fredag den 30. november
Peder Sørensen i Gelstrup
og pigen Karen Christensdatter
i Grydsted.
Den 20. juli
Poul Christensen og Karen Thomasdatter.
Den 27. juli
Niels Jensen fra Bislev
og pigen Kirsten Pedersdatter, Gelstrup.
Ditto dato
Anders Jensen
og Mette Pedersdatter
i Lundhuset.
20. juli
Peder Pedersen og pigen Ane
Kirstine Nielsdatter i Vokslev.
Den 28. september
Jens Christensen og enken Karen
Pedersdatter i Vokslev.
D. 9. november
Anders Sørensen og pigen Karen
Christensdatter i Tårup.
163
Opslag i 480, side 334a
1794
Den 2. november
Niels Jensen og pigen
Maren Laursdatter.
Den 23. november
Niels Poulsen og pigen Maren
Frederiksdatter i Vokslev.
1795
Den 26. april
Enkemand Anders Jensen Boe
og pigen i Kirstine Christensdatter i Tårup.
Den 5. juli
Christen Nielsen og pigen
Birthe Jørgensdatter i Vokslev.
Den 2. august
Jens Nielsen og pigen Karen
Knudsdatter i Tårup.
Den 9. august
Svend Christensen og pigen
Anne Marie Jacobsdatter
I Gelstrup.
Den 7. september
Christen Hansen og pigen
Maren Jensdatter i Pandumhus.
Den 4. oktober
Søren Andersen og enken
Maren Jensdatter i Grydsted.
1796
Den 19. januar
Søren Pedersen og pigen
Dorothea Christensdatter Lund
af Grydsted.
Den 24. april
Thomas Christensen og enken
Maren Jensdatter i Harrild.
Den 14. august
Bertel Pallesen og pigen
Karen Kirstine Jacobsdatter.
Den 15. november
Christen Christensen og pigen
Ane Pedersdatter Krog
i Vokslev.
1797
Den 15. januar
Niels Nielsen og pigen
Maren Pedersdatter i Vokslev
Den 5. marts
Peder Christensen og pigen
Anne Kirstine Simonsdatter
i Harrild
Den 20. august
Lars Jensen og pigen Johanne
Jensdatter i Lunden.
164
Opslag 481, side 335a
1798
Onsdag den 21. februar
Enkemand Laurids Sørensen
af Byrsted og pigen Anna
Andersdatter i Vokslev.
Søndag den 22. april
Enkemand Anders Nielsen
Bødker fra Sønderholm og
pigen Maren Jensdatter.
Søndag den 15. juli
Niels Sørensen i Tårup
og pigen i Kirsten Andersdatter
i Østergård.
side 335b-340b: blanke side
165
Opslag 482, side 341a
Bryllupper i Vokslev
Anno 1769
Anno 1765
Dom. Judica
Just Rasmussen i Gelstrup og
Karen Nielsdatter af Binderup.
Festo Omnia Sanct.
Just Eriksen, ladefoged på
Pandum og Karen Rasmusdatter i Gelstrup.
Dom. int. Nat. Cir. et Circ. Chti.
Jacob Sørensen af Harrild og Else
Nielsdatter af Klæstrup.
Anno 1766
Dom. 20. post Trinitatis
Niels Rasmussen af Grydsted og
Malene Sørensdatter ibidem.
Dom. 26. post Trinitatis
Niels Pedersen og
Maren Rasmusdatter af Vokslev.
Feria 2. Pascat
Jens Laursen af Moldbjerg og
Anne Mortensdatter af Nibe.
Dom. 7. post Trinitatis
Simon Laursen og
Birgitte Laursdatter.
Festo Michael
Simon Christensen og
Karen Pedersdatter i Huul Mølle.
Dom. 19. post Trinitatis
Søren Jacobsen og
Maren Jensdatter af Binderup.
Anno 1767
Dom. 2. advent
Christen Christensen og
Kirsten Eriksdatter.
Dom. int. Circ. & Festo Epiph.
Christen Nielsen Mosegård og
Kirsten Christensdatter af Vokslev.
Anno 1770
Februar
Anno 1768
Festo Trinitatis
Søren Jensen af Gelstrup og
Karen Nielsdatter tjenende ibidem.
Festo St. Mic….
Niels Sørensen Brej og
Maren Christensdatter, tjenende på Pandum.
Dom. 18. post Trinitatis
Christen Pedersen og
Maren Nielsdatter.
Fer. 3 Nat. Chti.
Jens Nielsen Krog og
Kirsten Andersdatter.
Dom. 5. post Epiph.
Laurids Madsen og
Christense Andersdatter af Nibe.
Oktober
Dom. 20. post Trinitatis
Peder Rasmussen og
Anne Sørensdatter.
December
Feria 2. Nat. Chti.
Niels Jensen af Gelstrup og
Anna Andersdatter ibidem.
Dom. int. Nat & Circ. Chti.
Jens Nielsen Krog, tjener på Pandum
og Anne Mortensdatter.
166
Opslag 483, side 341b
Anno 1771
Dominica 1. advent
Niels Poulsen Grydsted og
Anne Pedersdatter i Bislev.
Januar
Dominica 2. post Epiphania
Christen Christensen og
Sidsel Rasmusdatter af Grydsted.
Dominica 2. advent
Niels Sørensen og
Kirsten Christensdatter af Gelstrup.
Februar
Dominica Sexagesima
Søren Nielsen af Djørup og
Anne Olufsdatter af Grydsted.
Juli
Dominica 9. post Trinitatis
Niels Jensen af Hornum og
Inger Nielsdatter af Tårup.
November
Festo Omnia Sanct.
Laurids Nielsen og
Else Christensdatter af Gelstrup.
Dominica XXIV. post Trinitatis
Jens Pedersen og
Mette Pedersdatter Bach.
Dominica 25. post Trinitatis
Søren Nielsen af Tårup og
Maren Jensdatter ibidem.
Anno 1772
Dominica 17. post Trinitatis, D. 13. oktober
Mads Mortensen af Binderup og
Ane Christensdatter ibidem.
Dominica 1. Advent
Christen Andersen af Engelstrup og
Margrethe Nielsdatter af Binderup.
Anno 1773
Dominica 2. post Trinitatis
Poul Christensen af Nørholm og
Kirsten Nielsdatter af Binderup.
Dominica 3. post Trinitatis
Jens Laursens af Grydsted og
Maren Jensdatter af Lunden.
Anno 1774
Dominica 5. post Trinitatis
Jacob Andersen af Hornum og
Ane Jensdatter af Vokslev.
Dominica 6. post Trinitatis
Hans Poulsen Grydsted og
Ane Pedersdatter af Vokslev.
Anno 1775
Dominica 4. post Epiphania.
Peder Michelsen af Sørup og
Bodil Jensdatter af Gelstrup.
Feria 2. Pentecoste
Peder Poulsen af Grydsted og
Else Jensdatter ibidem.
Dominica 17. post Trinitatis
Anders Christensen i Vokslev og Maren Pedersdatter ibidem.
Dominica 23. post Trinitatis
Christen Jensen af Binderup og
Else Nielsdatter ibidem.
Anno 1776
Dominica 9. post Trinitatis
Frederik Christensen og
Anne Laursdatter ibidem.
Dominica 19. post Trinitatis
Søren Jensen af Grydsted og
Kirsten Mortensdatter ibidem.
Dominica XXI. post Trinitatis
Jens Nielsen af Byrsted og
Karen Andersdatter af Gelstrup.
Dominica XXIV. post Trinitatis
Peder Laursen Qvist i Harrild og
Else Sørensdatter Thorup af Gelstrup.
167
Opslag 483, side 342a
Anno 1777
Dominica VIII. post Trinitatis
Peder Nielsen Krog af Vokslev og
Anne Sørensdatter af Simested.
Festo Omnia Sanctor.
Lars Christensen af Nibe og
Karen Jensdatter af Lunden.
Dominica XXIV. post Trinitatis
Christen Christensen af Staun og
Karen Poulsdatter af Grydsted.
Anno 1780
Søndag den 11. juni
Peder Frandsen og
Dorothea Sørensdatter i Simested.
Den 6. august
Niels Larsen Bislev, og Karen Nielsdatter Krogstrup, begge af Klæstrup.
Den 15. oktober
Jens Jensen af Byrsted og
Ane Christensdatter af Harrild.
Dominica XXV. post Trinitatis
Christen Nielsen af Hornum og
Kirsten Pedersdatter af Gelstrup.
Anno 1781
Anno 1778
Den 1. april
Peder Iversen af Binderup og
Karen Nielsdatter ibidem.
Søndag den 11. oktober
Niels Madsen soldat og Birgitte Olufsdatter,
begge tjent i Dalsgård.
D. 8. november
Jens Nielsen af Grydsted og
Else Sofie Christensdatter ibidem.
Den 25. marts
Lars Christensen af Binderup og
Mette Christensdatter af Gelstrup.
Den 2. oktober
Niels Iversen i Vokslev og
Kirsten Nielsdatter af Bislev.
Den 4. november
Anders Jensen i Bislev og
Anne Mouridsdatter af Vokslev.
Anno 1779
Anno 1782
Søndag den 10. januar
Lars Pedersen Mejlby og
Maren Nielsdatter.
Den 1. april
Jens Jensen Byrsted og
Maren Jensdatter af Grydsted.
Søndag den 10. oktober
Søren Nielsen Pindstrup og
Else Andersdatter Søndergård.
Søndag den 16. juni
Iver Christensen af Huul Mølle og
Maren Pedersdatter af Gelstrup.
Søndag den 24. oktober
Oluf Nielsen af Binderup og
Maren Christensdatter ibidem.
Søndag den 20. oktober
Jens Andersen og Sidsel
Jensdatter af Gelstrup.
Søndag den 31. oktober
Jens Jacobsen af Grydsted og
Kirsten Olufsdatter ibidem.
Søndag den 10. november
Søren Thomasen Bødker og
Kirsten Jensdatter.
Anden juledag den 26. december
Niels Pedersen Bach af Vokslev og
Johanne Pedersdatter af Gelstrup.
Søndag den 8. december
Abraham Frandsen og
Johanne Jensdatter af Vokslev.
168
Opslag 485, side 342b
Anno 1783
Søndag den 29. juni
Søren Nielsen af Gelstrup og
Ane Nielsdatter at Simested.
Søndag den 5. oktober
Jens Nielsen Skrædder af Binderup og
Dorthe Christensdatter ibidem.
Søndag den 9. november
Skoleholder Jens Sørensen i Vokslev og
Ane Pedersdatter Færch af Gelstrup.
Søndag den 16. november
Lars Christiansen af Vokslev og
Karen Christensdatter ibidem.
Søndag den 30. november
Anders Christensen af Vokslev og
Ane Pedersdatter ibidem.
Anno 1784
Søndag den 21. november
Jens Nielsen af Vokslev og
Johanne Maren Jensdatter af Klæstrup.
Anno 1785
Anden påskedag
Den 28. marts
Christen Jensen af Gelstrup og
Mette Nielsdatter af Grydsted.
Søndag den 7. august
Christen Andersen i Harrild og
Karen Margrethe Nielsdatter.
Søndag den 2. oktober
Niels Mortensen i Simested og
Cathrine Jensdatter af Rodstrup.
Søndag den 30. oktober
Niels Sørensen Kras af Simested og
Margrethe Jensdatter af Lunden.
Søndag d. 20. november
Christen Clemmensen Klæstrup og
Ane Johanne Christensdatter ibidem.
Sct. Stefansdag, den 26. december
Søren Jensen af Grydsted og
Ane Nielsdatter ibidem.
Anno 1786
Anden påskedag den 17. april.
Søren Pedersen af Moldbjerg og
Margrethe Pedersdatter af Gelstrup.
6. søndag efter påske, den 28. maj
Oluf Nielsen af Binderup og
Edel Nielsdatter af Vokslev.
17. søndag efter Trinitatis, den 8. oktober
Jens Pedersen af Grydsted og
Else Nielsdatter ibidem.
Anden juledag den 26. december
Hans Nielsen i Bislev og
Mette Knudsdatter af Grydsted.
Anno 1787
Søndag den 21. januar
Peder Pedersen Skrædder Bislev og
Johanne Jensdatter af Pandum.
Søndag den 1. juli
Peder Nielsen af Klæstrup
Mette Sørensdatter af Gelstrup.
Søndag den 2. december
Poul Poulsen Grydsted og Kirsten Andersd. Lunden
Søndag den 9. december
Michel Sørensen af Moldbjerg og
Johanne Christensdatter.
Anden juledag i den 26. december
Lars Jensen i Gelstrup og Ane Jensdatter i Lunden.
Anno 1788
Søndag den 26. januar
Anders Larsen af Gelstrup og Kirsten Pedersd. ibid.
Anden påskedag den 24. marts
Anders Sørensen af Huul Mølle og
Johanne Larsdatter af Oplev.
Søndag den 29. juni
Christen Christensen og
Anne Cathrine Nielsdatter.
1789
Søndag den 15. februar 1789
Niels Lauridsen og
Birgitte Christensdatter.
169
Opslag 486, side 343a
Anno 1789
Anno 1791
Anden pinsedag den 1. juni
Søren Lauridsen og Karen Marie
Hansdatter i Binderup Mølle.
Den 20. marts. Bryllup
Christen Pedersen Færch og
Kirsten Sørensdatter af Gelstrup.
Søndag den 7. juni
Niels Pedersen og Mette
Christensdatter i Vokslev.
Den 10. september
Hans Knudsen og
pigen Maria Jensdatter
hos Sr. J. Bjerregård i Nibe.
Søndag den 2. august
Søren Jensen af Vokslev
og Mette Jensdatter i Lunden.
Søndag den 2. september
Jens Christensen Thorup og enken
Anne Margrethe Nielsdatter
af Binderup.
Ditto dato
Enkemand Peder Pedersen af Bislev
og pigen Kirsten Andersdatter
af Vokslev.
Søndag den 13. december
Christen Christensen og pigen Karen
Knudsdatter i Grydsted
Søndag d. 19 sept.
1792
D. 11. marts
Oluf Jensen i Vokslev og
pigen Anne Jensdatter i Lunden.
D. 8. juli
Gravers Andersen og pigen
Karen Sørensdatter.
Den 14. oktober
Laurids Lauridsen og pigen
Margrethe Sørensdatter.
Den 26. december
Peder Sørensen
i Gelstrup
og pigen Karen Christensdatter
i Grydsted.
Anno 1790
1793
Søndag den 15. august
Sr. Jørgen Nielsen og enken
Maren Jensdatter
i Binderup Mølle.
Den 26. maj
Jens Bjerregård i Gelstrup
og pigen Maren Christensdatter i Klæstrup.
Søndag den 19. september
Søren Jensen i Grydsted
og Karen Jacobsdatter af Vokslev.
Den 1. juni
Jacob Andersen fra Lunden og
Mette Christensdatter i Gelstrup.
170
Opslag 487, side 343b
1794
1795
Den 16. februar
Lars Jensen i Bislev og pigen
Ane Kirstine Mortensdatter af Gelstrup.
Nytårsdag
Anders Sørensen og pigen
Karen Christensdatter.
Den 21. februar
Christen Jensen og pigen Margrethe
Jensdatter fra Rodstrup.
Den 30. maj
Anders Jensen Boe og pigen
Kirsten Christensdatter Thorup.
Den 25. april
Daniel Frederiksen og pigen
Dorothea Lauridsdatter i Vokslev.
Den 4. oktober.
Christen Michelsen og pigen
Birthe Jørgensdatter.
Den 21. april
Niels Andersen af Lunden og pigen
Johanne Christensdatter Bjerregård
af Gelstrup.
D.11. oktober
Søren Christensen
og pigen Anna Maria Jacobsdatter
i Gelstrup.
Den 30. oktober
Poul Christensen og pigen Karen
Thomasdatter i Vokslev.
Den 18. oktober
Christen Hansen fra Pandum
og pigen Maren Jensdatter
fra Pandumhus.
Den 12. oktober
Peder Pedersen og enken Anna
Kirstine Nielsdatter i Vokslev.
Den 17. oktober
Anders Jensen og pigen Mette
Pedersdatter i Lundhuset.
Den 19. oktober
Jens Christensen og enken
Maren Pedersdatter i Vokslev.
Den 7. september!
Niels Jensen af Bislev og pigen
Kirsten Pedersdatter af Gelstrup.
Den 25. december
Niels Poulsen og pigen
Maren Frederiksdatter.
D. 1. november
Søren Andersen og enken
Maren Jensdatter i Grydsted.
Den 8. november
Jens Nielsen
og Karen Knudsdatter i Tårup.
171
Opslag 488, side 344a
1796
Den 24. juli
Thomas Christensen og enken
Karen Jensdatter af Harrild.
D. 11. september
Bertel Pallesen og pigen Karen
Kirstine Jensdatter.
Den 27. december
Christen Christensen og
pigen Anne Pedersdatter Krog.
Vidi (Set af) Rejersen.
1797
Den 5. februar
Niels Nielsen og
Maren Pedersdatter
I Vokslev.
Den 17. april
Peder Christensen og pigen
Anne Kirstine Simonsdatter
i Simested.
Den 26. november
Lars Jensen og pigen
Johanne Jensdatter
i Lunden.
1798
Maj
Anders Nielsen Bødker
fra Sønderholm og pigen
Maren Jensdatter.
Den 1. juli
Laurids Sørensen i Byrsted
og pigen i Anna Andersdatter
i Vokslev.
Den 9. september
Niels Sørensen
af Tårup
og pigen Kirsten Andersdatter
i Østergård.
1799
Den 7. april
Jens Larsen Haase
og enken Johanne Christensdatter.
D. 15. november
Peder Michelsen
Mette Andersdatter fra Gelstrup.
1800
Den 13. juli
Christen Madsen
og Ane Christensdatter i Tårup.
Den 28. september
Niels Bach
og Dorothea Christensdatter i Vokslev.
Den 5. oktober
Peder Nielsen
og Maren Nielsdatter i Gelstrup.
Den 12. oktober
Jens Andersen og enken Karen Nielsdatter
af Grydsted.
1801
D. 8. april. Frands Frandsen i Klæstrup og Anne
Jensdatter.
D. 11. oktober. Christen Sørensen og Kristine Dorothea Frederiksdatter.
D. 18. oktober. Poul Christensen og Maren Simonsdatter.
D. 25. do. Morten Christensen og Maren Simonsdatter.
Den 1. november. Niels Andersen af Østergård og
Mette Jensdatter af Vokslev.
Den 24. Søndag efter Trinitatis
Jens Pedersen og Inger Christensdatter.
1802
Søndag efter jul
Peder Nikolaj Lauridsen fra Sønderholm og Mette
Pedersdatter af Vokslev.
172
Opslag 489, side 344b
1802
Den 2. maj
Poul Andersen af Gelstrup og
Marie Poulsdatter fra Nibe, 50 år.
Den 4. juli
Christen Nielsen fra Bislev
og Maren Christensdatter
fra Grydsted.
D.11. juli
Jens Nielsen fra Tårup og
Else Andersdatter
fra Lunden.
D. 18. juli
Niels Knudsen Klæstrup og
Karen Kirstine Pedersdatter.
Den 22. august
Hans Andersen i Lunden og
Else Kirstine Sørensdatter.
Den 10. oktober
Niels Nielsen fra Søttrup
Anne Pedersdatter fra Harrild.
1803
D. 22. maj
Jens Andersen i Østergård og
Kirsten Pedersdatter fra Harrild.
14. søndag efter Trinitatis.
Enkemanden Niels Sørensen
fra Tårup og pige Karen
Ovesdatter fra Gelstrup.
Den 19. søndag efter Trinitatis
Ungkarl Niels Christensen og
enken Mette Nielsdatter
fra Binderup.
1804
Den 2. april
Ungkarl Poul Christensen fra Grydsted og
enken Anne Pedersdatter af Vokslev.
Den 10. juni
For ungkarl Laurids Lauridsen og pigen
Else Kirstine af Klæstrup.
Den 9. december
Ungkarl Poul Sørensen fra Nørup
og pigen Karen Jensdatter Munk.
1805
Den 10. februar
For ungkarl Niels Jensen Munk og
pige Else Jensdatter fra Byrsted.
Ditto dato
Niels Henriksen Winther, Ferslev
og pige Maren Laursdatter fra
Harrild.
Den 14. februar
Niels Jensen fra Bislev og pige Else Nielsdatter fra
Tårupgård.
Den 3. marts
Enkemanden Jens Laursen og
pige Anne Nielsdatter, begge
fra Gelstrup.
Søndag den 3. november
Ungkarl Simon Sørensen
og
pige Johanne Marie Ovesdatter.
Søndag den 17. november
Enkemand Christen Jensen og
enken Maren Knudsdatter, begge
fra Grydsted.
1806
Søndag den 8. juni
Ungkarl Christen Andersen
og pige Karen Laursdatter af Gelstrup.
1807
Søndag den 22. februar
Ungkarl Laust Andersen fra
Sebbersund og pige Anne Jensdatter
fra Lunden.
Søndag den 26. juli
Ungkarl Christen Poulsen fra
Huul Mølle og enken Dorothea
Laursdatter af Klæstrup.
173
Opslag 490, side 345a
Søndag den 15. oktober
Enkemanden Christen Jensen
og pige Anne Christensdatter af Grydsted.
Anno 1808
Lørdag den 30. april
Ungkarl Anders Christensen Yde
og enken Mette Andersdatter af Gelstrup.
1811
Den 5. juni
Enkemand Søren Iversen
og pige Maren Jensdatter
af Gelstrup.
Søndag den 14. juli
Ungkarl Niels Christensen og
pige Anne Nielsdatter, begge
på Pandum.
1809
16. søndag efter Trinitatis
Ungkarl Jens Christensen Tostrup og pige Karen
Jensdatter af Vokslev.
Søndag den 3. april
Ungkarl Lars Sørensen
og
pige Anne Jørgensdatter Møller
af Binderup Mølle.
17. Ditto
Enkemand Peder Nielsen
Vadum
og pige Anne Margrethe Jensdatter
…… på Sandagergård.
Søndag den 21. juli
Ungkarl Anders Jensen Frendrup
og enken Else Jensdatter af Tårup.
Den 1. november
Ungkarl Poul Pedersen Nielsen og
pigen Maren Michelsdatter fra Pandum.
Onsdag den 13. september
Enkemand Knud Nielsen
pigen Johanne Jensdatter.
1810
Onsdag den 6. juni
Ungkarl Villads Madsen Skørping
og pige Inger Jensdatter
af Binderup.
Lørdag den 15. juli
For ungkarl Laust Bertelsen af
Bislev og pige i Maren
Andersdatter af Vokslev.
Søndag d. 11. november
Ungkarl Anders Sørensen Rodstrup
og pige Mette Pedersdatter af
Harrild.
174
Opslag 491, side 345b
Forskrivnings
dato til lysning
Parternes for og tilnavn
og opholdssted
Hvilke søndage tillysning i kirken
Vielsens
dato
Forlovere
D. 29. oktober
Ungkarl Poul Pedersen
af Suldrup og pigen Anne Jacobsdatter af
Grydsted
D. 1. novemb.
D. 8. januar
1813
Jens Thorup
i Binderup
D. 8. do
Christen Nørgård
I Rodstrup
D. 24. januar
1813
d. 20. januar
Enkemanden Kresten
Lund og pigen
Karen Andersdatter,
Dalsgård
D. 24. januar
14. febr.
Anders Dalsgård og
Poul Lund af
Vokslev
175
Opslag 492, side 346a
1813
Den 3. januar 1813
Ungkarl Jakob Pedersen og
pigen Anna Jacobsdatter
Grydsted.
Den 14. februar
Enkemand Christen Nielsen Lund af Grydsted
og pige Karen Andersdatter i Dalsgård.
Den 19. april
Ungkarl Lars Pedersen Qvist i
Harrild og pigen
Kirsten Sørensdatter i Rodstrup.
Den 21. april
Ungkarl Jens Hansen Moldbjerg
og enken Anne Jensdatter af
Gelstrup.
side246b-349b: blanke sider
176
Opslag 493, side 350a
Kirkegangskoners introduktion i Vokslev sogn
Fer. 2. pent. Søren Thorups kone i Gelstrup.
D. 7. p. Trin. Niels Jensens kone i Binderup Mølle.
Dom. 10. p. Trin. Søren Christensen Færchs kone i
Gelstrup.
Dom. 13. p. Trin. Niels Christensens kone ibidem.
Festo Michael. Niels Jacobsens kone ibidem.
og Poul Olufsens kone i Vokslev
og Jens Laursens kone ibidem.
Dom. 19. p. Trin. Søren Nielsen Krases kone i Simested.
Dom. 20. p. Trin. Christen Nielsens kone i Tårup.
Dom. 22. p. Trin. Lars Nielsens kone i Simested.
Ead. 2. adv. Christen Lunds kone i Grydsted.
Dom. 7. p. Tr. Søren Andersens kone i Huul Mølle.
Dom. 13. p. T. Niels Jensens kone i Binderup Mølle.
Dom. 23. p. T. Anders Sørensens kone ved Lunden.
Dom. 1. advent. Poul Olufsens kone i Vokslev og
Peder Pedersen Glarmesters kone i Binderup.
Dom. 3. advent
Christen Jensen Thorups kone i Vokslev.
Feria 2. Nat. Chti.
Christen Nielsens kone i Tårup.
Anno 1766
1768
Dom. 2. p. Epiph. Peder Nielsens kone i Gelstrup
og Søren Jensens kone i Grydsted.
Festo Pu. Mar. Jens Mortensens kone i Gelstrup.
Dom. Lætare Sr. Svejstrups kone på Pandum.
Eodem. Peder Færchs kone i Gelstrup.
Dom. Jubilate Knud Jensens kone i Grydsted.
Festo Trin. Lars Jensens kone ibidem.
Dom. 9. p. Trin. Hans Christensens kone ibidem
og Niels Jensen Thorups kone i Vokslev.
Den 28. aug. Jens Mouridsens kone i Lunden.
Den 7. sept. Christen Jensens kone i Vokslev.
Festo Om. Sa. Jens Munchsgårds kone i Binderup.
Dom. 3. advent. Anders Nielsens kone i Lunden.
Feria 2. Nat. Chti. Søren Nielsens kone i Tårup.
Anno 1767
Dom. Sexagesima. Hans Jensens kone i Dalsgård.
Dom. Quadr. Jens Sørensens kone i Grydsted.
Dom. Lætare. Just Eriksens kone i Gelstrup.
Dom. Misericordia. Jens Andersens kone, Vokslev.
Dom. Jubilate. Niels Pedersens kone ibidem.
Dom. Rogate. Peder Nielsen hyrdes kone i Grydsted.
Fer. 3. pentecoste. Lars Smeds kone i Vokslev.
Dom. 4. p. Trin. Niels Christensens kone i
Gelstrup.
Dom. 3. post Epiph.
Jens Frandsens kone i Vokslev og Søren Olesens
kone i Grydsted.
Dom. Septuagesima
Jens Christensen Thorup i Pandumhus og Niels Jacobsens kone i Gelstrup.
Dom. Quasimodogeniti.
Niels Nielsens enke i Gelstrup.
Christen Mortensens kone i Vokslev.
Dom. Reminicere
Peder Michelsens kone i Gelstrup.
Dom. Jubilate
Peder Pedersens kone i Tårup og Anders Nielsens
kone i Østergård.
Dom. 10. p. Trin.
Jens Mouridsens kone i Lunden.
Dom. 26. p. Trin.
Christen Lunds kone i Grydsted.
Dom. 23. p. Trin.
Niels Jensen Færchs
kone i Tårup.
Dom. 24. p. Trin.
Lars Nielsens kone i Simested.
Dom. 3. advent
Søren Jensen Thorups kone i Gelstrup.
Anno 1769
Dom. Sexagesima
Niels Sørensens kone i Grydsted.
Dom. Reminisere
Jens Andersens kone i Vokslev.
Dom. Oculi
Niels Pedersen Møllers kone ibidem.
177
Opslag 494, side 350b
Dominica Quasimodogeniti
Hans Christensens kone i Grydsted.
Dominica Cantate
Søren Nielsens kone i Tårup.
Dominica Rogate
Lars Jensens kone i Grydsted.
Dominica 1. post Trinitatis
Peder Christensen Færchs kone i Gelstrup.
Dominica 2. post Trinitatis
Christen Jensen Thorups kone i Vokslev.
Festo Visitatio Mariæ
Søren Jensens kone af Vokslev.
Dominica 16. post Trinitatis
Jens Frandsens kone i Harrild og
Jens Sørensens kone i Grydsted.
Dominica 18. post Trinitatis
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Dominica 21. post Trinitatis
Jens Nielsen Krogs kone i Lunden.
Anno 1770
Dominica 3. post Epiphania
Peder Mortensens kone i Gelstrup.
Festo fastelavn
Peder Pedersens kone af Tårup.
Dominica Reminiscere
Christen Mortensens kone i Vokslev.
Dominica Oculi
Anders Nielsens kone i Østergård.
Festo Ass. Chti.
Niels Jensens kone i Binderup Mølle.
Feria 3. pentecoste
Niels Christensens kone i Gelstrup.
Dominica 4. post Trinitatis
Lars Christensen smed kone i Vokslev.
Dominica 6. post Trinitatis
Christen Nielsens kone i Tårup.
Dominica 13. post Trinitatis
Lars Nielsen Krases kone i Simested.
Dominica 14. post Trinitatis
Jens Nielsen Munchsgårds kone i Binderup.
Dominica 17. post Trinitatis
Søren Nielsen Krases enke i Simested.
Dominica XX. post Trinitatis
Jens Christensens kone i Pandumhus.
Anno 1771
Den 6. januar
Niels Jensen Thorups kone i Vokslev.
Dominica 1. post Epiphania
Jens Larsens kone ibidem.
Dominica 2. post Epiphania
Simon Laursens kone i Binderup.
Dominica Reminiscere
Niels Jensen Færchs kone i Tårup.
Eodem
Niels Rasmussens kone i Grydsted.
Dominica Cantate
Niels Jensens kone i Gelstrup.
Dominica Rogate
Hans Christensens kone i Grydsted.
Kristi himmelfartsdag
Peder Rasmussens kone i Lundhuset.
Dominica Exaudi
Niels Jacobsen Haases enke i Gelstrup.
Festo pentecoste
Niels Pedersen Møllers kone i Vokslev.
Festo Trinitatis
Jens Nielsen Krogs kone i Klæstrup.
Dominica 5. post Trinitatis
Simon Christensens kone i Huul Mølle.
Eodem
Christen Jensens kone i Gelstrup.
Eodem
Christen Jensen Thorups kone i Vokslev.
Eodem
Christen Nielsen Lunds kone i Grydsted.
Dominica 14. post Trinitatis
Anders Nielsens kone i Lunden.
Dominica 18. post Trinitatis
Jens Frandsens kone i Harrild.
Den 2. oktober
Christen Christensens kone i Grydsted.
Anno 1772
Dominica Circ. Chti. & Festo Epiphania
Anders Nielsens kone i Østergård.
Dominica 4. post Trinitatis
Jens Mouridsens kone i Lunden.
Dominica 5. post Epiphania
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Dominica Palmarum
Jens Andersens kone i Vokslev.
178
Opslag 495, side 351a
Dominica Quasimodogeniti
Niels Jensens kone i Gelstrup.
Dominica Jubilate
Jens Laursens kone i Grydsted.
Dominica Cantate
Niels Christensens kone i Gelstrup og Peder Rasmussens kone i Lundhuset.
Feria pentecoste
Simon Laursens kone i Binderup.
Dominica 8. post Trinitatis
Christen Nielsens kone i Gelstrup.
og Christen Mortensens kone i Klæstrup.
Dominica 19. post Trinitatis
Jens Nielsen Krogs kone i Lunden.
Dominica 22. post Trinitatis
Søren Nielsens kone i Tårup.
Dominica 1. advent
Lars Jensens kone i Grydsted, Jens Sørensens kone
ibidem.
Dominica 2. advent
Lars Smeds kone i Vokslev.
Dominica 3. Advent
Niels Jensen Thorups kone ibidem.
Feria 2. Nat. Chti.
Simon Christensens kone i Huul Mølle.
Anno 1773
Dominica 2. post Epiphania
Peder Michelsens kone i Gelstrup.
Dominica Cantate
Jens Frandsens kone i Harrild.
4. post Trinitatis
Simon Laursens kone i Binderup.
Dominica 16. post
Anders Nielsens kone i Østergård.
Dominica 18. post Trinitatis
Jens Nielsen Krogs kone i Klæstrup.
Dominica 20. post Trinitatis
Just Rasmussen i Gelstrup.
Festo Omnia Sanctorum
Niels Pedersen Møllers kone i Vokslev.
Dominica 3. advent
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Dominica 4. Advent
Lars Nielsens kone i Gelstrup.
Anno 1774
Dominica Palmarum
Søren Pallesens kone i Tårup.
Dominica Quasimodogeniti
Niels Jensens Thorup kone i Vokslev.
Dominica Misericordia
Jens Nielsen Munchsgårds kone i Binderup og
Christen Lunds kone i Grydsted.
Dominica Jubilate
Jens Larsens kone ibidem og
Jens Andersen en kone i Vokslev.
Dominica 3. post Trinitatis
Anders Nielsens kone i Lunden.
Dominica 4. post Trinitatis
Christen Christensens kone i Grydsted.
Dominica 6. post Trinitatis
Simon Laursens kone i Binderup.
Dominica 8. post trinitatis
Christen Mortensens kone i Klæstrup.
Dominica 10. post Trinitatis
Peder Michelsens kone i Gelstrup og Simon Christensens kone i Huul Mølle.
Dominica 12. post Trinitatis
Peder Rasmussens kone i Lundhuset og Peder Pedersens kone i Tårup.
Dominica 7. post Trinitatis
Niels Poulsens kone i Grydsted.
Dominica 21. post Trinitatis
Hans Jensens kone i Dalsgård og Hans Poulsens
kone i Vokslev.
Dominica 22. post Trinitatis
Niels Sørensens kone i Gelstrup.
Anno 1775
Dominica 3. post Epiphania
Søren Jensens kone i Gelstrup.
Maria Bebudelse
Jens Pedersens kone i Tårup.
Dominica Misericordia
Jens Frandsens kone i Harrild.
Dominica Jubilate
Anders Nielsens kone i Østergård.
Feria 2. pentecoste
Søren Christensens kone i Vokslev.
Dominica 6. post Trinitatis
Jens Sørensen Brejs kone i Grydsted.
Dominica 7. post Trinitatis
Niels Jensen Huuses kone i Harrild.
179
Opslag 496, side 351b
Dominica 20. post Trinitatis
Peder Nielsens kone i Gelstrup.
Eodem. Anders Jensens kone ibidem.
Dominica 3. advent
Jens Christensens kone i Pandumhus.
Anno 1776
Dominica 3. post Epiphania
på Niels Jensen Thorups kone i Vokslev.
Dominica Sexagesima
Niels Sørensens kone i Gelstrup.
Dominica Misericordia
Niels Christensens kone ibidem.
Dominica 9. post Trinitatis
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Dominica XXII. post Trinitatis
Simon Klæstrups kone i Huul Mølle.
Dominica XV. post Trinitatis
Simon Larsens kone i Binderup.
Dominica XXI. post Trinitatis
Niels Jensens kone i Harrild og Christen Christensens kone i Grydsted.
Feria 2. Nat. Chti.
Anders Vestergårds kone i Vokslev.
Anno 1777
Dominica Quasimodogeniti
Frederik Christensens kone i Vokslev.
Søndag den 16. marts
Christen Nielsen Murermesters kone i Klæstrup.
Søndag den 13. april
Anders Nielsens kone i Lunden
Søndag den 25. maj
Jens Sæderups kone i Tårup
Søndag den 1. juni
Jens Frandsens kone i Harrild
Søndag den 8. Ditto
Peder Christensens kone ibidem
Søndag den 15. i Trinitatis
Christen Lunds kone i Grydsted
Søndag den 6. juli
Anders Jensens kone i Gelstrup
Søndag den 13. ditto
Niels Sørensens kone i Grydsted
Søndag den 20. juli
Hans Poulsens kone i Vokslev
Søndag den 31. aug. Niels Thorups kone i Vokslev
og Jens Larsens kone ibidem
Den 9. september
Anders Nielsens kone i Østergård.
Den 12. oktober
Peder Sørensen Krogs kone i Vokslev og Peder Larsen Qvists kone i Harrild.
Den 9. november
Søren Iversens kone i Gelstrup.
Anno 1778
Søndag den 1. februar
Søren Christensens kone i Vokslev.
Den 8. ditto
Poul Mortensens kone i Binderup og Simon Laursens kone ibidem og Christen Jensens kone ibidem.
Den 20. april
Peder Krogs kone i Vokslev.
Den 9. august
Simon Christensens kone i Huul Mølle.
Den 20. september
Jens Larsens kone i Grydsted.
Den 27. ditto
Frederik Christensens kone i Vokslev.
D. 18. oktober
Jens Andersens kone ibidem.
Den 15. november
Anders Vestergårds kone ibidem.
Anno 1779
Den 17. januar
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Den 7. marts
Niels Madsen soldats kone i Tårup.
Den 8. august
Peder Christensens kone i Harrild.
Eodem die
Jens Nielsens kone i Grydsted.
Den 17. oktober
Anders Jensens kone i Gelstrup.
Anno 1780
Den 6. februar
Jens Pedersens kone i Tårup og Jens Jensens kone
i Vokslev.
Den 23. april
Søren Sæderups kone i Tårup.
180
Opslag 497, side 352a
Den 21. maj. Christen Dalsgårds kone i Binderup.
Den 4. juni. Jens Larsens kone i Grydsted og Hans
Jensens kone i Dalsgård.
Den 16. juli. Niels Thorups kone i Vokslev og Frederik Christensens kone ibidem.
Eodem. Jens Christensens kone i Pandumhus.
Den 21. juli. Simon Laursens kone i Binderup.
Den 15. oktober. Peder Krogs kone i Vokslev.
Den 22. ditto. Poul Mortensens kone i Binderup.
Den 29. ditto. Jens Nielsens kone i Grydsted.
Den 1. november. Jens Jacobsens kone ibidem.
Den 12. ditto. Jens Hansens kone i Gelstrup.
Anno 1781
Den 24. januar
Niels Poulsens kone i Harrild.
Den 11. februar Jens Larsens kone i Vokslev.
D. 11. marts
Søren Nielsens kone i Rodstrup.
Den 1. april
Peder Østergårds kone i Harrild.
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Den 10. juni
Jens Jensen Rimmers kone i Vokslev og Peder
Rasm. hyrdes kone i Grydsted.
Den 24. ditto
Niels Poulsens kone i Grydsted.
Den 22. juli
Mads Laursens kone i Gelstrup og Jens Krogs kone
i Klæstrup.
Den 29. ditto
Lars Jensens kone i Grydsted.
Den 2. august
Søren Christensens kone i Tårup.
Søndag den 23. september
Anders Vestergårds kone i Vokslev.
Søndag den 1. oktober
Niels Iversens kone ibidem.
Den 28. oktober
Niels Sørensens kone i Tårup.
Anno 1782
Den 10. februar
Jens Hansen Bruns kone i Gelstrup.
Den 24. marts
Oluf Nielsens kone af Binderup og Anders Jensens
kone af Gelstrup.
Søndag den 7. april
Peder Larsen Qvists kone i Harrild.
Søndag den 18. august
Christen Dalsgårds kone i Binderup.
Søndag den 15. september
Jens Nielsens kone i Grydsted.
Søndag den 13. oktober
Niels Pedersen Bachs kone i Vokslev.
Søndag den 10. november
Lars Jensens kone. Grydsted.
Søndag den 15. december
Jens Larsens kone ibidem.
Anno 1783
Den 9. marts
Jens Jacobsens kone i Grydsted.
Den 19. april
Søren Nielsens kone i Rodstrup.
Den 27. april
Peder Nielsen Krogs kone i Vokslev.
Den 29. maj
Knud Nielsens kone i Klæstrup og Peder Frandsens
kone i Vokslev.
Den 22. juni
Niels Iversens kone ibidem.
Den 21. september
Jens Larsens kone i Vokslev.
Den 28. ditto
Jens Nielsens Skrædders trolovede i Binderup.
Den 9. november
Peder Østergårds kone i Harrild og Niels Poulsens
kone i Grydsted.
Den 28. december
Christen Dalsgårds kone i Binderup.
181
Opslag 498, side 352b
Anno 1784
Søndag den 11. januar
Jens Jensen Byrsteds kone i Grydsted.
Søndag den 14. marts
Jens Jensen hyrdes kone i Vokslev.
Anden pinsedag den 12. april
Frederiks Smeds kone i Vokslev.
Søndag den 23. maj
Abraham Frandsens kone ibidem.
og Christen Gregersens kone i Gelstrup.
Søndag den 18. juli
Søren Christensens kone i Tårup.
Søndag den 19. september
Jens Nielsens kone i Simested.
Søndag den 17. oktober
Søren Nielsens kone i Rodstrup.
Søndag den 14. november
Peder Larsen Qvists kone i Harrild.
Søndag den 12. december
Jens Nielsens kone i Grydsted.
Anno 1785
Nytårsdag
Oluf Nielsens kone i Binderup.
Søndag den 16. januar
Peder Bachs kone i Vokslev.
Søndag den 24. april
Mads Laursens kone i Harrild.
Søndag den 10. juli
Peder Iversens kone i Vokslev
og Lars Christensens kone ibidem.
Søndag den 21. august
Anders Vestergårds kone ibidem og Christen Gregersens kone i Gelstrup.
Søndag den 18. september
Niels Sørensens kone i Tårup.
Søndag den 16. oktober
Jens Krogs kone i Klæstrup.
Anno 1786
Søndag den 29. januar
Christen Jensens kone i Grydsted og Peder Krogs
kone i Vokslev.
Søndag den 5. februar
Lars Christensens kone i Harrild og Jens Nielsens
kone i Simested.
Marie Bebudelse, den 2. april
Peder Østergårds kone i Harrild.
Søndag den 7. maj
Frederiks Smeds kone i Vokslev.
Søndag den 21. maj
Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Den 25. maj
Abraham Frandsens kone i Vokslev.
Søndag den 28. ditto
Christen Dalsgårds kone Binderup.
Søndag den 25. juni
Jens Sæderups kone i Tårup.
Søndag den 2. juli
Niels Iversens kone i Vokslev.
Søndag den 16. ditto
Jens Nielsens kone i Grydsted.
Søndag den 10. september
Søren Jensens kone ibidem.
Søndag den 10. december
Niels Sørensens kone i Simested.
Anno 1787
Søndag den 28. januar
Lars Pedersen Mejlbys kone i Klæstrup
og Simon Larsens kone i Binderup.
Søndag den 4. februar
Christen Gregersens kone i Gelstrup.
Mandag den 2. april
Ole Nielsens kone i Binderup.
Søndag 13. maj
Poul Mortensens kone ibidem.
Søndag den 10. juni
Jens Larsens kone i Grydsted.
Søndag den 16. september
Peder Pedersens kone i Vokslev.
Søndag den 14. oktober
Laurids Møllers kone i Binderup Mølle.
Søndag den 21.ditto
Niels Pedersen Bachs kone i Vokslev og Jens Jensen hyrdes kone ibidem.
Søndag den 2. december
Søren Jensens kone i Grydsted.
Anno 1788
Søndag den 3. februar
Jens Nielsens kone af Grydsted.
Søndag den 2. marts
Peder Østergårds kone af Harrild.
Søndag den 9. marts
Michel Sørensens kone af Vokslev.
182
Opslag 499, side 353a
Søndag den 16. marts
Niels Gregersens kone i Gelstrup.
Anden påskedag den 24. april
Hr. Schougårds kone på Pandum.
Anden pinsedag den 12. maj
Christen Jensens kone i Grydsted og Anders Larsens kone af Gelstrup.
Søndag den 18. maj
Niels Iversens kone af Vokslev.
Søndag den 8. juni
Anders Sørensens kone i Klæstrup.
Abraham Frandsens kone i Vokslev og Knud Nielsens kone i Klæstrup.
Søndag den 15. juni
Peder Qvists kone af Harrild efter hendes dødfødte barn.
Søndag den 10. august
Christen Jensens kone af Binderup.
Søndag den 17. august
Søren Nielsens kone i Rodstrup.
Søndag den 26. oktober
Frederik Smeds kone af Vokslev
og Jacob Nielsen af Grydsted
og Lars Frejlevs kone af Gelstrup.
Søndag den 16. november
Laurids Sørensen Møller i Binderup
Mølle, hans kones kirkegang,
Jens Larsens kone af Grydsted.
Søndag den 30. november
Jens Jacobsen i kone.
Søndag den 17. maj
Mads Laursens
kones kirkegang.
Søndag den 22. juni
Oluf Nielsen af Binderups
kones kirkegang.
Søndag den 12. juli
Peder Nielsens kones
kirkegang i Gelstrup.
Søndag den 2. august
Afgangne Simon Laursens kones kirkegang.
Søndag den 9. august
Lars Christensens kones kirkegang
i Harrild.
ditto dato
Jens Jensens kones kirkegang
i Vokslev.
Jens Nielsens kone af Grydsted.
Søndag den 20. september
Peder Qvistes kones kirkegang
i Harrild.
Søndag den 22. november
Christen Christensens kones kirkegang
i Harrild.
Anno 1789
1790
Søndag den 4. januar
Søren Pedersens kones kirkegang.
Søndag den 17. januar
Niels Pedersen Møllers
kones kirkegang i Vokslev.
Søndag den 15. februar
Niels Sørensens
kones kirkegang i Simested.
Søndag den 15. marts
Peder Poulsens kones kirkegang af
Grydsted.
Søndag den 29. marts
Christen Gregersens kones
kirkegang af Gelstrup.
Søndag den 24. januar
Niels Sørensens kones
kirkegang i Tårup.
Søndag den 21. februar
Niels Laursens kones
kirkegang i Vokslev.
183
Opslag 500, side 353b
1790
1791
Søndag den 28. februar
Søren Jensens kones kirkegang i Lunden.
Søndag den 16. januar
Lars Frejlevs kones
kirkegang i Gelstrup.
Søndag den 21. marts
Søren Christensens kones kirkegang i Tårup.
Do. dato
Christen Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
Søndag den 5. april
Jacob Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
Søndag den 20. juni
Niels Bachs kones kirkegang i Vokslev.
Søndag den
Oluf Nielsens kones kirkegang af Binderup.
Søndag den 5. september
Hans Christensens kones kirkegang i Tårup.
Søndag den 3. oktober
Søren Søndergårds kones kirkegang i Rodstrup.
Søndag den 10. oktober
Frands Frandsens kones kirkegang i Klæstrup.
Søndag den 17. oktober
Jens Larsens kones kirkegang i Grydsted.
Søndag den 7. november
Christen Larsens kones kirkegang i Grydsted.
Søndag den 31. oktober
Binderup møllers kones kirkegang.
Søndag den 12. december
Poul Mortensens kones kirkegang
i Binderup.
Søndag den 6. februar
Niels Møllers kones kirkegang
i Vokslev.
Søndag den 27. marts
Jens Jensen hyrdes kones kirkegang
i Vokslev.
Ditto dato
Anders Nielsens i Grydsteds
kones kirkegang.
Søndag den 10. april
Hans Nielsen i Grydsteds kones kirkegang.
Den 13. juni 2. pinsedag
Christen Dalsgårds kones kirkegang.
Søndag den 24. juli
Søren Jensens kones kirkegang i Grydsted.
Søndag den 7. august
Frederik Smeds kones kirkegang i Vokslev.
Søndag den 21. august
Niels Kras i Simested, hans kones
kirkegang.
Søndag den 11. september
Jens Nielsens kones kirkegang i Simested.
Ditto dato
Peder Pedersens kones kirkegang i Vokslev.
Søndag den 18. september
Christen Christensens kones
kirkegang i Gelstrup.
Ditto dato
Skoleholderens kone i Vokslev.
Ditto dato
Christen Pedersen Færch i Gelstrups kones kirkegang.
184
Opslag 501, side 354a
1791
Den 5. maj
Peder Østergårds kones kirkegang.
Søndag den 30. oktober
Peder Poulsens kones kirkegang.
Ditto dato
Niels Møllers af Vokslevs
kones kirkegang.
Søndag den 6. november
Søren Pedersen hyrde i Grydsteds
kones kirkegang.
D. 26 maj
Christen Christensens kones kirkegang.
Fredag den 9. december
Sr. Schougårds kones kirkegang.
Ditto
Niels Jensens kones kirkegang
i Grydsted.
1792
Søndag den 22. januar
Christen Christensens kones kirkegang i Harrild.
Ditto dato
Jacob Nielsen i Grydsteds kones kirkegang.
Den 30. juni
Poul Mortensens kones kirkegang i Binderup.
Den 21. juli
Anders Andersens kones kirkegang i Lunden.
Den 16. september
Christen Gregersens kones kirkegang.
Søndag den 29. januar
Søren Jensens kones kirkegang
i Lunden.
Ditto dato
Abrahams kone i Vokslevs kirkegang.
Søndag den 6. maj
Peder Pallesens kones kirkegang.
Den 27. oktober
Christen Jensens kones kirkegang i Rodstrup.
Søndag den 1. juli
Jørgen Møllers kones kirkegang
i Binderup Mølle efter et
dødfødt barn.
Den 27. oktober
Christen Pedersen Færchs
kones kirkegang i Gelstrup.
Søndag den 10. august
Niels Jensens kones kirkegang
Søndag den 30. september
Ole Jensens kones kirkegang.
Den 2. december
Søren Jensens kones kirkegang.
1793
Den 1. januar
Laurids Christensens kones kirkegang.
Den 13. januar
Jens Jensens kones kirkegang.
10. april
Jens Larsens kones kirkegang.
Ditto dato
Morten Christensens kones kirkegang i Tårup.
Ditto dato
Jacob Nielsens kones
kirkegang i Grydsted.
Den 13. november
Jens Nielsen i Simesteds
kones kirkegang.
Jens 17. november
Jacob Nielsens i Gelstrups
kones kirkegang.
Den 1. december
Søren Jensens kones
kirkegang i Lunden.
Ditto dato
Frands Frandsens
kones kirkegang i Vokslev.
185
Opslag 502, side 354b
1794
1795
Den 1. januar. Simon Møllers kones kirkegang.
Den 2. januar
Hr. Schougårds kones kirkegang.
Den 5. januar
Jacob Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
Den 2. februar
Søren Pedersens kones kirkegang i Grydsted.
Ditto dato
Christen Jensens kones kirkegang i Grydsted.
Den 10. marts
Jens Thorups kones kirkegang i Binderup.
Den 3. marts
Peder Sørensen Færchs kones kirkegang i
Gelstrup.
Den 18. maj
Jens Sørensens kones kirkegang i Harrild.
Den 6. juni. Christen Christensens kones kirkegang.
Den 7. januar
Niels Poulsens kones kirkegang.
Den 22. februar
Simon Møllers kones kirkegang i Huul Mølle.
Den 25. februar
Niels Jensens kones kirkegang i Klæstrup.
Den 1.marts
Anders Sørensens
kone i Tårup.
Den 15. marts
Niels Sørensens kones kirkegang.
Den 12. april
Anders Skrædders kones kirkegang.
D. 19. april
Niels Andersens kones kirkegang.
Den 13. juli. Anders Laursens kones kirkegang.
D. 20 juli
Jacob Christensens kones kirkegang i Grydsted.
D. 31. august
Skoleholderens kones kirkegang i Vokslev.
D. 30. september
Hans Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
Den 19. oktober
Niels Bachs kones kirkegang i Vokslev.
Den 14. maj
Jacob Andersen i Gelstrups kones kirkegang.
D. 28. juni
Jens Nielsens kones kirkegang.
Den 12. juni
Peder Sørensen Færchs kones kirkegang.
Den 12. juli
Anders Andersens kones kirkegang i Grydsted.
Ditto dato. Oluf Jensens kones kirkegang i Lunden.
Den 13. september
Jacob Christensens kones kirkegang i Grydsted.
Den 2. november
Lars Frejlevs kones kirkegang i Gelstrup.
Ditto dato
Jørgen møllers kones kirkegang i Binderup mølle.
Den 23. november
Daniel Frederiksens kones kirkegang i Vokslev
Den 20. september
Christen Gregersens kones kirkegang.
Den 30. november
Anders Nielsens kones kirkegang i Harrild.
Den 26. december
Søren Jensens kones kirkegang i Grydsted.
D. 28. december Anders Jensens kones kirkegang.
186
Opslag 503, side 355a
Den 27. september
Peder Pedersens kones kirkegang i Vokslev
1796
Den 25. september
Jacob Christensens kones kirkegang i Grydsted.
Den 28. november
Christen Færchs kones kirkegang i Gelstrup.
Den 8. november
Christen Dalsgårds kones kirkegang i Binderup.
#
Den 22. november
Frederiks Smeds kones kirkegang i Vokslev.
Ditto dato
Christen Nørgårds kones kirkegang i Rodstrup.
#
#
1797
Den 26. december
Peder Pedersens kones kirkegang i Vokslev.
#
Den 9. oktober
Michel Sørensens kones kirkegang i Gelstrup.
#
1796
Den 7. februar
Søren Christensen Sønderholms kones kirkegang.
Den 28. marts
Jacob Nielsens kones kirkegang.
Den 8. januar
Anders Christensens kones kirkegang i Vokslev.
Den 22. januar
Niels Møllers kones kirkegang i Vokslev.
Den 29. januar
Søren Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
Den 12. februar
Lars Frejlevs kones kirkegang i Gelstrup.
Ditto dato
Bertel Pallesens kones kirkegang i Grydsted.
Den 15. maj
Niels Poulsens kones kirkegang i Vokslev.
Den 26. februar
Christen Jensens kones kirkegang efter en dødfødt
søn i Vokslev.
Den 19. juni
Jens Nielsens kones kirkegang i Tårup.
Den 5. marts
Jens Sørensens i Harrild kones kirkegang.
Den 3. juli
Anders Christensen i Dalsgårds kones kirkegang.
Den 13. april
Anders Jensens kones kirkegang i Krybily.
Ditto dato
Søren Jensen i Lundens kones kirkegang.
Den 14. maj
Niels Jensens kones kirkegang i Klæstrup.
Den 21. august
Niels Laursens kones kirkegang i Grydsted.
Den 9. juli
Jens Nielsens kones kirkegang i Simested.
Den 23. juli
Niels Nielsens kones kirkegang i Vokslev.
187
Opslag 504, side 355b
Den 20. maj
Lars Jensens kones kirkegang i Lunden.
1797
Den 23. juli
Anders Sørensens kones kirkegang i Tårup.
Den 1. juli
Jacob Christensens kones kirkegang i Grydsted.
Den 6. august
Peder Sørensens kones kirkegang i Grydsted.
Ditto dato
Peder Christensens kones kirkegang i Klæstrup.
Den 10. september
Niels Sørensens kones kirkegang i Simested.
Den 28. oktober
Anders Lauridsen Dalsgårds kones kirkegang i
Vokslev.
Den 22. oktober
Anders Boes kones kirkegang i Vokslev.
Anden juledag
Daniel Frederiksens kones kirkegang i Klæstrup.
Den 29. ditto
Jens Nielsens kone i Grydsted.
#
Den 26. december
Christen Nielsens kone i Vokslev.
#
1799
Ditto dato
Jacob Andersens kones kirkegang i Gelstrup.
#
Den 29. juni
Niels Poulsens kones kirkegang i Vokslev.
Den 21. oktober
Peder Sørensens kones kirkegang i Gelstrup.
Den 17. marts september
Niels Andersens kones kirkegang i Gelstrup.
#
Den 8. juli
Christen Jensens kones kirkegang i Rodstrup.
#
Den 3. marts
Jens Bjerregårds kones kirkegang.
Ditto dato
Jacob Andersens kones kirkegang.
1798
Den 17. marts
Niels Bachs kones kirkegang.
Den 1. januar
Christen Pedersen Færchs kones kirkegang i
Gelstrup.
Den 25. marts
Oluf Nielsens kones kirkegang i Binderup.
Den 4. februar
Niels Larsens kones kirkegang i Grydsted.
Den 11. februar
Christen Jensens kones kirkegang i Vokslev.
Den 7. marts
Frederik Smed kones kirkegang i Vokslev.
Den 13. maj
Søren Andersens kones kirkegang i Grydsted.
Ditto dato
Anders Pallesens kones kirkegang i Tårup.
Ditto dato
Jacob Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
mellem side 355b og 356a indsat en lille seddel:
Jens Larsens kones kirkegang og Christen Jensens i
Harrild ditto søndag mellem jul og nytår.
188
Opslag 505, side 356a
Den 7. april
Anders Christensen Skrædders k. kirkeg. i Vokslev.
Den 2. april
Jacob Andersens hustrus kirkegang i Gelstrup.
Den 14. april
Jørgen Møllers kones kirkegang i Binderup Mølle.
Den 14. april
Niels Poulsens hustrus kirkegang i Vokslev.
Den 26. maj
Jens Nielsens hustrus kirkegang i Simested.
Den 27. april
Christen Christensens kones kirkegang i Vokslev.
Den 25. juni
Niels Nielsens kones kirkegang i Tårup.
Den 25. maj
Niels Laursen ….. hustrus kirkegang i Binderup.
Den 7. juli
Niels Jensens hustrus kirkegang i Klæstrup.
Den 19. oktober
Christen Christensens kones i Grydsted.
Den 25. august
Oluf Jensen hyrdes kones kirkegang i Klæstrup.
Den 2. november
Christen Nørgårds hustrus kirkegang.
Den 29. september
Anders Boes kones kirkegang i Vokslev.
Ditto dato
Niels Sørensens hustrus kirkegang.
Den 20. oktober
Søren Jensens hustrus kirkegang i Grydsted.
1801
3. november
Niels Andersens kones kirkegang i Gelstrup.
Den 4. januar. Jacob Christensen i Grydsteds kones kirkegang.
Ditto dato
Anders Jensens kones kirkegang i Klæstrup.
Den 15. februar. Peder Nielsen i Gelstrups kones
kirkegang.
#
#
#
1800
Den 12. januar
Peder Pedersen husmands kones kirkegang.
D. 6. april. Anders Laursen i Dalsgård, hans kones
kirkegang.
D. 19 do. Anders Jensen i Klæstrups kones kirkeg.
D. 14. maj. Peder Sørensen i Gelstrups kones kirkeg.
D. 31. maj. Daniel Frederiksens kones kirkegang.
Den 9. februar
Hans Nielsens kones kirkegang i Grydsted.
Den 23. februar
Lars Jensens hustrus kirkegang.
Den 3. marts
Christen Pedersen Færchs hustrus kirkegang.
Den 10. marts
Christen Jensens kones kirkegang i Grydsted.
Ditto dato. Anders Jensens kones kirkegang i
Voksl.
Den 7. juni. Niels Jensens kones kirkegang fra
Klæstrup.
25. søndag efter Trinitatis. Anders Sørensens kones kirkegang i Tårup.
Den første søndag i advent. Hans Nielsens kones
kirkegang i Grydsted.
189
Opslag 506, side 356b
1802
D. 11. april Christen Færchs kones kirkegang (fra
Gelstrup).
Ditto dato. Jens Andersens kones kirkeg.i Grydsted.
Den 15. Laurs Jensens kones kirkegang fra Lunden.
D. 16. maj Jens Nielsens kones kirkeg. af Simested.
Den 13. juni
Jens Bjerregårds kones kirkegang fra Gelstrup.
Do. do. Niels Poulsens kones kirkegang fra Vokslev.
Den 1. august
Peder Pallesens kones kirkegang af Grydsted.
Den 24. april
Lars Frejlevs kones kirkegang.
Den 19. maj
Jens Thorups kones kirkegang.
Den 22. maj
Lars Jensens kones kirkegang fra Lunden.
Den 31. oktober
Hans Andersens kones kirkegang fra Lunden.
Den 27. november
Christian Christensens kones af Vokslevs kirkeg.
1804
Fastelavns søndag
Ole Jensens kones kirkegang i Klæstrup og Peder
Nielsens kones kirkegang fra Gelstrup.
D. 9. august Niels Nielsens kones kirkeg. af Tårup.
Den 17.
Morten Christensens kones kirkegang af Vokslev.
D. 21. Christen Jensens kones kirkegang af Harrild.
11. nov. Poul Christensens kones kirkeg. i Vokslev.
Den 15. december. Niels Bachs kones kirkegang.
Den 4. marts
Niels Poulsens kones kirkegang af Vokslev.
Palmesøndag
Christen Færchs kones kirkegang af Gelstrup.
Den 3. april
Sr. Schougårds kones kirkegang.
1803
Den 22. april
Niels Jensens kones kirkegang.
Den 20. januar
Peder Nielsens kones kirkegang af Gelstrup.
Den 21. maj
Christen Christensens kones kirkegang.
Den 20. februar
Søren Andersens kones kirkegang fra Grydsted.
Den 8. juli. Christen Jensens kones kirke. af Harrild.
Den 6. marts
Christen Christensens kones kirkegang af Grydsted.
Ditto dato. Jacob Nielsens kones kirkeg. af Vokslev
Den 16. marts
Jens Laursens kones kirkegang af Gelstrup.
Den 27. do. Niels Sørensens kones kirkeg. af Tårup.
do. do. Niels Larsens kones kirkegang af Grydsted
D. 7. april. Niels Andersens kones kirke. af Vokslev.
Den 12. august. Lars Christensens kones kirkegang
af Klæstrup.
Den 25. august. Morten Christensens kones kirkegang af Vokslev.
Den 21. oktober
Jacob Andersens kones kirkegang fra Gelstrup.
Samme dag. Hans Andersens kones kirkegang fra
Lunden.
190
Opslag 507, side 357a
Den 10. november
Jens Andersen Østergårds kones kirkegang.
Den 7. april
Niels Andersens kones kirkegang af Gelstrup.
D. 18. do. Lars Larsens kones kirkegang fra
Klæstrup.
Ditto dato
Niels Munkes kones kirkegang af Tårup.
1805
Den 3. april
Poul Thorups kones kirkegang i Ryegård.
Den 27. januar
Niels Andersens kones kirkegang fra Vokslev.
Den 4. maj
Den 24. februar
Jens Thorups kones kirkegang fra Tårupgård.
Den 24. marts
Lars Jensens kones kirkegang fra Lunden.
Den 31. marts
Christen Lunds kones kirkegang.
28. april
Daniel Frederiksens kones kirkegang af Klæstrup.
Den 14. september
Lars Jensens kones kirkegang af Lunden.
Den 25. oktober
Christen Jensens kones kirkegang af Rodstrup.
Ditto dato
Søren Klæstrups kones kirkegang af Huul Mølle.
Den 2. november
Hans Andersens kones kirkegang af Lunden.
D. 19. juni blev Simon Christensen begravet, 68 år.
Den 9. november 1806
Peder Møllers kones kirkegang af Gelstrup.
Den 1. september
Jens Jensens kones kirkegang i Lunden.
Ditto dato
Jens Andersens kone af Grydsted.
Den 29. september
Anders Dalsgårds kones kirkegang.
Den 23. ditto
Lars Laursens kone af Klæstrup.
Den 24. november
Niels Poulsens kones kirkegang af Vokslev Lyngbjerggård.
Den 26. december
Peder Michelsens kones kirkegang af Gelstrup.
Den 9. december
Jens Haases kones kirkegang.
1806
Anden søndag efter Hellig Tre konger
Christen Færchs kones kirkegang af Gelstrup.
3. do.
Simon Sørensens kones kirkegang i Tårup.
Den 7. april
Niels Henriksens kones kirkegang af Harrild
1807
Den 1. marts
Niels Nibes kones kirkegang.
Den 16. ditto
Jens Andersen Østergårds kones kirkegang.
Den 13. marts
Christen Andersens kones kirkegang af Gelstrup.
191
Opslag 508, side 357b
Den 7. maj
Laurids Andersens kones kirkegang af Lunden.
Den 7. juni
Søren Nielsens kones kirkegang af Harrild.
Den 21. do.
Morten Christensens kones kirkegang af Vokslev.
5. juli
Niels Sørensens kones kirkegang af Tårup.
Den 2. august
Christen Jensens kones kirkegang af Harrild.
Den 3. september
Jens Laursens kones kirkegang i Gelstrup.
Den 27. december
Jacob Andersens kones kirkegang af Gelstrup.
1808
Den 24. januar
Lars Frejlevs kones kirkegang af Gelstrup.
Den 14. april
Niels Andersen Østergårds kones kirkegang.
Ditto dato.
Niels Jensens kones kirkegang ibidem.
Den 1. maj
Jens Thorups kones kirkegang af Vokslev.
Den 26. maj
Christen Pedersen Færchs kones kirkeg. af
Gelstrup.
Den 5. juni, Lars Jensens kones kirkeg. af Lunden.
Den 28.
Christen Lunds kones kirkegang af Grydsted.
1809
Den 12. marts
Anders Ydes kones kirkegang af Gelstrup.
Den 30. marts
Niels Mortensens kones kirkegang af Tårup.
Den 3. april
Niels Sørensen Færchs kones kirkegang ibidem.
Den 4. juni
Christen Jensens kones kirkegang af Grydsted.
Den 30. juli
Lars Jensens kones kirkegang af Lunden.
Den 19. september
Hans Andersens kones kirkegang af Lunden.
Samme dag
Peder Larsens kones kirkegang af Grydsted.
Den 19. november
Niels Poulsens kones kirkegang.
1810
Den 21. januar
Jens Thorups kones kirkegang af Vokslev.
Ditto dato
Jacob Andersens kones kirkegang af Gelstrup.
Ditto dato. Peder Mallers kones kirkegang af
Gelstrup.
D. 4. marts
Jens Sørensens kones kirkegang af Lundhuset.
Den 27. maj
Søren Klæstrups kones af Huul Mølle.
Den 17. juni
Lars Møllers kone i Binderup mølle.
Ditto dato
Christen Jensens kones kirkegang af Gelstrup.
Den 5. august
Niels Strangesens kones kirkegang.
Den 12. august
Lars Jensens kones kirkegang.
Den 19. august
Christen Jensens kones kirkegang af Harrild.
1811
Den 15. april
Christen Lunds kone af Grydsted.
Den 7. juni
Christen Michelsens kones kirkegang.
192
Opslag 509, side 358a
Den 14. juli
Bertel Pallesens kones kirkegang.
Den 28. juni
Jens Sørensens kone af Lundhuset.
13. søndag efter Trinitatis
Lars Møllers kone af Binderup, Anders Søndergårds af Rodstrup og Poul Munks af Binderup.
Den 2. august
Søren Klæstrups kones kirkegang i Huul Mølle.
Den 17. november
Niels Sørensen Færchs kones kirkegang.
Den 8. december
Frands Christensens kones kirkegang.
Den 9. august
Niels Østergårds kones kirkegang af Vokslev.
Den 16.
Christen Lunds kones kirkegang af Grydsted.
1812
Den 12. januar
Jens Pedersens kones kirkegang af Gelstrup.
Den 9. februar
Anders Frendrup kones kirkegang.
Den 23. februar
Lars Jensens kones kirkegang af Lunden.
Den 26. marts
Simon Sørensens kone af Tårup kirkegang.
Den 11. april
Peder Møllers kones kirkegang af Gelstrup.
Den 26. april
Jens Østergårds kones kirkegang.
Ditto dato
Anders Hjedses kones kirkegang i Klæstrup.
Den 31. maj
Hans Andersens kone kirkegang af Lunden.
side 358b-359b: blanke sider
193
Opslag 510, side 360a
Åbenbare skriftemål i Vokslev
Anno 1766
6. februar.
Christen Jensen Dalsgård af Binderup og Johanne Pedersdatter Færch, tjenende ibidem, begge public
absolveret for begangen lejermål med hverandre imod det 6. bud.
9. april
Karen Sørensdatter public absolveret for horeri, udlagt barnefader (ikke anført)
Anno 1767
27. maj.
Jens Nielsen, tjener Lucas Weidemann i Nibe, public absolveret for lejermål med Ane Christensdatter
Færch af Nibe.
Anno 1768
20. juli.
Jens Hansen Brun, tjener Søren Christensen Færch i Gelstrup, public absolveret for det hellige alters sakramentes forsømmelse i nogle år.
Anno 1769
16. februar
Frederich Christensen Roth af Nibe public absolveret for forsømmelig afhold fra det hellige alters sakramente.
Anno 1770 ingen
Anno 1771 ingen
Anno 1772 ingen
Anno 1773 ingen
Anno 1774 ingen
Anno 1775 ingen
Anno 1776 ingen
Anno 1777 ingen
Anno 1778 ingen
side 360b, side 361a: blanke sider
194
Opslag 511, side 361b
Opslag 512, side 361b, er samme som opslag 511, men fotograferet anderledes
195
Opslag 513, side 362a
(Konfirmeret i Vokslev og Nibe 1774-86)
Anno 1774
Anno 1776
Søndag den 14. april
Søndag den 2. januar konfirmeret i Vokslev kirke
Gelstrup
følgende:
Konfirmander fra Nibe
Oversprunget.
Christen Bjerregårds søn Jens.
Søren Jensen Thorups datter Mette.
Peder Christensen Færchs datter Johanne.
Jens Andersen Frejlevs søn Lars.
Jens Nørgårds datter Cathrine i Rodstrup.
Anders Jensens dreng Anders Christensen ibidem.
Tårup
Søren Krases datter Kirsten i Simested.
Simon Møllers dreng Jens Christensen i Huul Mølle.
Jens Mouridsens 2 døtre Karen og Margrethe i Jens Pedersen Sæderups broder Christen.
Lunden.
Huul Mølle
Ditto tjenestedreng Anders Nielsen ibidem.
Anno 1775
Vokslev
Niels Nielsen, tjener Peder Krog.
Christen Thorups datter Ane Christensdatter.
Christen Laursens datter Mette Christensdatter.
Christen Skrædders datter Mette Christensdatter.
Kirsten Jensdatter, tjener i Dalsgård.
Gelstrup
Søren Pedersen, tjener Niels Larsen.
Hans Knudsen, tjener Christen Jensen.
Niels Mortensen, tjener Simon Møller ibidem.
Lunden
Jens Mouridsens datter Mette.
Grydsted
Anders Nielsen, tjener Jens Larsen ibidem.
Nibe
Oversprunget
Anno 1777
Binderup
Søndag den 6. april.
Niels Larsen, tjener Morten Madsen.
Jens Sørensen, tjener Christen Jensen.
Søren Christensen, tjener Simon Larsen.
Iver Christensen, tjener i møllen.
Tårup
Birgitte Olufsdatter, tjener Søren Nielsen.
Simested
Niels Mortensen, tjener Søren Rebstrup.
Rodstrup
Mette Nielsdatter, tjener Anders Jensen.
Grydsted
Peder Olufsens søn Jens Pedersen.
Else Jensdatter, tjener Jens Larsen.
Ane Pedersdatter, tjener Mads Bygum i Nibe.
Konfirmeret i Vokslev kirke:
Af Nibe
Oversprunget
196
Opslag 514, side 362a
Vokslev
Dorthe Jensdatter, tjener Maren Bagers i Nibe.
Anne Marie Jensdatter, tjener M. Kirkegård i Nibe.
Niels Pedersens datter Maren ibidem.
Christen Thorups søn Jens Christensen.
Anders Vestergård søn Søren Andersen.
Margrethe Nielsdatter, tjener Peder Pedersen.
Anno 1779
Søndag den 11. april
Simested
Konfirmeret i Vokslev kirke
Søren Krases søn Peder Sørensen.
Af Nibe
Oversprunget
Gelstrup
Peder Michelsens søn Lars Pedersen.
Jens Mortensens datter Ane Jensdatter.
Anno 1778
Af Vokslev
Anne Margrethe Jensdatter, tjener Peder Thybo.
Af Grydsted
Christen Lund søn Niels.
Karen Marie Nielsdatter, tjener Peder Olufsen.
Af Gelstrup
Søren Thorups datter Ane.
Peder Færchs
Jacob Jacobsen, afgangne Jacob Sørensens søn i 2 døtre Ane og Kirsten.
Harrild.
Knud Ritzes søn Hans Knudsen af Tårup.
Anno 1784
Frands Christensens søn Abraham i Vokslev.
Niels Pedersen, tjener Clemmed Halkær i Nibe.
Søndag den 18. april konfirmeret
Lars Jensens søn Jens Larsen i Grydsted.
i Vokslev kirke
Christen Madsen, tjener Niels Poulsen ibidem.
Jens Mouridsen, tjener Anders Færch i Nibe.
Nibe
Gravers Andersen, tjener N. Færch ibidem.
oversprunget
Jørgen Møllers søn Mads Jørgensen ibidem.
Jens Larsen søn Oluf Jensen i Vokslev.
Christen Aggersborgs søn Lucas i Nibe.
Niels Nielsen, tjener Jørgen Bager ibidem.
Karl Johansen, tjener Christen Jensen i Gelstrup.
Peder Nielsen, tjener Erik Hvid i Nibe.
Niels Jensen, tjener Poul Mortensen i Binderup.
Christian Thøgersens søn Jens i Nibe.
Niels Olufsens steddatter Maren Nielsdatter i Grydsted.
Eskild Bagers steddatter Anne Marie i Nibe.
Peder Michelsens datter Maren i Gelstrup.
Ane Nielsdatter, tjener Søren Jensen i Grydsted.
Konfirmeret i Vokslev kirke søndag den 26. april
følgende:
197
Opslag 515 og 516, side 363a
(to ens foto af samme side)
Af Gelstrup
Vokslev
8. Peder Sørensen.
9. Erik Justsen.
10. Christen Tårups datter Kirsten.
11. Dorte Larsdatter, tjener i Vestergård.
Af Vokslev
Gelstrup
10. Poul Christensen.
11. Søren Lauridsen.
12. Kirsten Pedersdatter.
13. Jacob Nielsens datter Anne Marie.
Af Simested
Peder Mortensen.
Grydsted
14. Knud Jensens datter Karen.
15. Else Sørensdatter, tjener Søren Brej.
16. Margrethe Jensdatter, tjener Peder Olufsen.
Af Østergård
13. Thomas Christensen af Østergård.
Konfirmander af Nibe oversprunget.
Rodstrup
Maren Christensdatter, tjener Jens Nørgårds enke
i Rodstrup.
Anno 1786
Søndag den 30. september.
Søndag den 23. april
4. Peder Færchs søn Christen i Gelstrup.
5. Christian Alsing fra Pandum.
6. Christen Poulsens søn Poul i Vokslev.
7. Lars Mogensen, tjener Simon i Binderup.
8. Anders Christensen, tjener Jens Frejlev i
Gelstrup.
9. Karen Jensdatter, tjener byskriver Wedel i Nibe.
Af Nibe
15 konfirmander, formodentlig alle af Nibe, oversprunget.
side 363b og 364a: blanke sider
198
Statistik
Kirkebogen giver ud over navnestoffet også mulighed for at uddrage forskellige statistiske
data. Da formålet med bogen ikke er statistik, bringes dog kun nogle enkelte tal.
Ser man på fødselstallet, blev der i perioden 1765 til 1813 i gennemsnit døbt 12,1 barn årligt, og det svarer formodentligt nøje til antal fødte, da hele befolkningen i sognet uden tvivl
hørte til den danske folkekirke. Antallet af døbte børn var temmelig varierende fra kun 4 i 1779
til 23 i 1788.
Antallet af begravelser var i perioden 1765 til 1813 i gennemsnit 10,7, og det svarer formodentlig nøje til antal døde af sognets fastboende befolkning, men indbefatter også enkelte
udensogns og tjenestefolk fra andre sogne. Også antal begravede varierede meget fra 3 i 1769
til 19 i 1797.
Det ser således umiddelbart ud til, at der i perioden 1765-1813 var et fødselsoverskud på
1,4 person årligt, beregnet som forskellen mellem antal døbte og antal begravede, men der er
dog er dog en usikkerhed i den forbindelse, idet dette bl.a. ikke tager hensyn til flytning til og
fra sognet, som også kun kendes i meget begrænset omfang jf. til- og afgangslisterne, der kun
gælder tjenestefolk, og kun for en ganske kort periode.
Efter min Vokslev Sogns Historie, side 44 var der i 1660 en befolkning på 305 personer i
sognet, mens tallet i 1787 var 504, og ud fra dette sammen med foranstående kunne man vel
forsigtigt antage, at befolkningstallet i sognet nok var stigende i kirkebogens periode fra 17651813.
Med hensyn til alder ved død i de fire hele tiårsperioder, som kirkebogen omfatter, var
den 31,5 år fra 1771-1780, 32,3 år fra 1781-1790, 32,3 år fra 1791-1800 og 36,6 år fra 18011810. I gennemsnit i perioden fra 1771-1810 33,3 år. Det er den store dødelighed for børn, der
slår igennem og betinger det meget lave tal. Ser man alene på dødsfald for personer på 20 år og
derover, er gennemsnittet langt højere. Beregnet i enkeltår var den 51,7 år i 1780, 57 år i 1790,
56,4 år i 1800 og 58,2 år i 1810. Personer, der nåede at blive voksne, kunne opnå et langt liv.
Det højeste antal år ved død opnåede Møllerens Anne af Vokslev, der blev begravet 22. juli
1804, omtrent 104 år gammel, men om alderen var helt pålidelig kan der måske sættes
spørgsmålstegn ved. Der ses dog en del med en dødsalder over 80 år.
Dødsårsagen angives oftest ikke, men der ses dog en del steder, at børn var dødfødte.
Også dødsfald som følge af børnekopper ses en del gange. Enkelte gange nævnes kighoste som
dødsårsag. Der er ingen tvivl om, at mange af kvinderne, der døde i en ung alder, døde i barselsseng, selv om det ikke udtrykkelig angives. En enkelt person – Niels Jensen Færch i Tårup mistede 1771 livet ved en ulykke med løbske heste og Niels Jensens barn i Gelstrup blev 1774
opbrændt i den hos moderen opkomne ildebrand, 6 år. Enkelte ses druknede. De såkaldte uægte børn synes generelt at have haft et meget kort liv.
Med hensyn til barnedåb var der i hele kirkebogens periode fra 1765-1813 som regel 5
faddere, 2 kvinder og 3 mænd, men der ses også enkelte med kun tre faddere. Fadderne var
som regel barnets forældres søskende eller forældre. Nogle enkelte med forbindelse til Pandum
og Lundbæk kunne dog også få forvaltere og frøkener herfra eller f.eks. provst Rejersens hustru
til at stå faddere. Også standspersoner fra Nibe ses enkelte gange som faddere.
199
Forkortelser og forklaringer til register m.v.
Forkortelser
d.
D.
Dom.
Eodem
Ibidem
Ibid.
Sr.
t. og tj.
T.
Tr.
Trin.
u.
Datter.
Dominica (Søndag).
Dominica (Søndag).
Samme dag.
Samme sted.
Samme sted.
Seigneur, en standsperson.
tjener, dvs. tjenestekarl- eller pige på gårde m.v.
Trinitatis.
Trinitatis.
Trinitatis.
Uger.
Forklaringer til registeret
Registeret indeholder alle forekomster af nabobyerne, Bislev, Sønderholm osv., med det
formål at klarlægge familierelationer til udensogns boende, men ikke de enkelte byer i Vokslev
sogn, da det blot ville blive en uanvendelig stor opremsning.
I registeret angiver søn, datter, barn, kone føjet til mandens fornavn, at disse er døde.
Når en fadder er angivet som N.N’s kone, datter, søn, steddatter eller stedsøn uden navns
angivelse, er kun mandens navn optaget i register.
Overalt i kirkebogen og ligeledes i nærværende nævnes ”Lunden”, som var den gamle,
populærbetegnelse for Klæstruplund, der i kirkebogens tidsrum 1765-1813 omfattede 3 gårde
liggende samlet på det sted, hvor nu gården Gammellund ligger. Se nærmere herom i min Vokslev Sogns Historie, 2010.
Endvidere kan det anføres, at Lundhuset, der også hyppigt nævnes i kirkebogen, var et lille jordeløst hus liggende ovenfor den gård, der nu kaldes Klæstruplund, nemlig Frode Stauns
gård i Klæstruplund ejerlav. I samme forbindelse kan nævnes, at Dyrehuset var et lille jordeløst
hus ved Dyregården i Vokslev og at Pandumhus vist var en gård eller hus i Pandum by. Herudover nævner kirkebogen kun få gårdnavne, Ryegård, Tårupgård og Dalsgård, Vestergård og
Østergård i Rodstrup og Vokslev.
Ved benyttelsen af registeret bør man for nedenstående navne i venstre kolonne også søge efter navne i højre kolonne og omvendt.
Ane
Anna
Bach
Bak
Bach
Brej
Se også Anne.
Se Anne og Ane.
Se også Nielsen, Pedersen.
Se Bach.
Se også Sørensen.
Se også Jensen, Sørensen.
200
Brun
Christensen
Dahl
Dalsgård
Færch
Fugl
Hase
Hjeds
Højris
Haase
Krog
Kras
Lars
Lund
Moustsen
Munch
Munch
Murermester
Møller
Ole
Olesen
Skrædder
Smed
Skoleholder
Stine
Suldrup
Thorup
Vestergård
Østergård
Se også Hansen.
Se også Smed.
Se også Nielsen.
Se også Christensen, Jensen, Larsen, Laursen.
Se også Christensen, Jensen, Nielsen, Pedersen, Sørensen.
Se også Sørensen og Jensen.
Se Haase.
Se også Jensen, Nielsen.
Se også Christensen, Sørensen.
Se også Jacobsen.
Se også Nielsen.
Se også Nielsen, Sørensen.
Se også Laurids og Laust.
Se også Jensen, Nielsen.
Se Mouridsen.
Se også Munk.
Se også Nielsen.
Se også Nielsen, Murermester.
Se også Jørgensen, Lauridsen, Pedersen.
Se også Oluf.
Se også Olufsen.
Se også Sørensen.
Se også Christensen.
Se også Christoffersen, Sørensen og Fugl.
Se også Kirstine.
Se også Pedersen.
Se også Christensen, Jensen.
Se også Christensen.
Se også Nielsen.
201
Register
Abildgård;40;42;43;44;46;47;50;53;55;57;59;61;66;69
Abraham;13
Abrahamsdatter: Karen i Vokslev;55; Karen Kirstine;10;
Maren;19;78;89; Maren i Vokslev;52;80; Margrethe i
Vokslev;80
Abrahamsen: Niels i Vokslev;21;57; Søren i Vokslev;23;66
Aggersborg: Christen i Nibe;29;196; Lucas i Nibe;196
Ajstrup;64
Alsing: Christian, Pandum;197; M.;154; Niels, Sr.;34; Sr.;78
Anders af Klæstrup;118
Anders fra Lunden;13
Andersdatter: A.M.;120; Ane;125; Ane Kirstine i
Grydsted;62; Anna;145;165; Anna Andersdatter i
Østergård;13; Anna Hjeds i Klæstrup;78; Anna i
Ejdrup;96; Anna i Tårup;81; Anna i Vokslev;164;171;
Anna Johanne i Dalsgård;80; Anna Kirstine i
Klæstrup;76; Anne i Gelstrup;119;122; Anne i
Østergård;31; Anne Margrethe i Klæstrup;114;
Christence i Nibe;165; Dorthe Marie i Dalsgård;85;
Dorthea;108; Else;72;96; Else i
Lunden;15;39;66;70;81;148;172; Else i
Rodstrup;33;41;98;130;160; Else i Søndergård;167; Else
Marie i Vokslev;24;68; Karen;79;86;93;120;128; Karen i
Dalsgård;21;74;79;174;175; Karen i
Gelstrup;56;159;166; Karen i Klæstrup;95; Karen i
Tårup;106; Karen i Vokslev;88;89;157; Karen Kirstine i
Bislev;148; Kirsten;41;70;79;124;165; Kirsten i
Dalsgård;76; Kirsten i Klæstrup;30;33;35;39;40;43;
Kirsten i Lunden;11;161;168; Kirsten i Lundhuset;158;
Kirsten i Vokslev;12;73;138;162;169; Kirsten i
Østergård;34;39;145;164;171; Kirstine i Lunden;135;
Kirstine i Tårup;89; Maren i Gelstrup;49;52; Maren i
Grydsted;26;70; Maren i Vokslev;42;57;71;88;155;173;
Maren Katrine;19;117; Mette;15;78; Mette i
Gelstrup;146;153;157;171;173; Mette i Harrild;69; Sofia
i Sønderholm;66; Sofie i Gelstrup;89
Andersen: Anders;26; Anders i Grydsted;26;70;78;100;185;
Anders i Lunden;66;68;184; Anders i Lundhuset;30;
Anders i Vokslev;77; Anders i Volstrup;96;
Christen;113;126;136;159;172; Christen i
Engelstrup;42;50;62;166; Christen i
Gelstrup;87;89;92;93;95;152;190; Christen i Gelstrups
barn;116; Christen i Harrild;168; Christen i Klæstrup;35;
Christen i Vokslev;49;53; Christen i Vokslev;21;45;
Christen i Vokslev;73; Christian i Vokslev;115; Else;66;
Gravers i Nibe;66;69;76;169;196; Hans;84; Hans i
Lunden;16;43;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;95;96;
101;148;152;153;155;172;189;190;191;192; Jacob;113;
Jacob i
Gelstrup;19;66;70;74;75;77;79;81;82;83;84;85;86;87;88
;90;117;148;149;150;185;187;188;189;191; Jacob i
Gelstrups datter;112;113; Jacob i Grydsted;84; Jacob i
Hornum;99;127;159;166; Jacob i
Lunden;12;140;162;169;
Jens;30;40;93;94;95;124;132;134;137;139;146;152;154;
160;171; Jens i Byrsted;21; Jens i Djørup;66;71;78; Jens
i Frendrup;61;70; Jens i
Gelstrup;41;43;70;84;88;105;167; Jens i
Grydsted;25;79;81;82;84;85;87;90;101;189;190; Jens i
Guldbæk;81;92; Jens i Lunden;13;32; Jens i
Lundhuset;69; Jens i Priorboderne;58;64; Jens i
Torsted;37; Jens i Tyrrestrup;88; Jens i Vejrmøllen;81;
Jens i
Vokslev;30;32;34;36;76;80;90;137;176;177;178;179;
Jens i Vokslevs barn;105; Jens i Vokslevs ene
tvillingdatter;106; Jens i
Østergård;44;82;87;88;95;149;172;190; Jens
Østergård;93; Jens’ barn;104; Johanne;66; Lars;36;134;
Lars af Djørup;23; Lars i Klæstrup;30;32;33;36;107; Lars
i Sebbersund;152; Laurids i Klæstrup;40;43;161; Laurids
i Lunden;191; Laurs i Klæstrup;108; Laust i
Dalsgård;26;72;89; Laust i Gelstrup;89; Laust i
Lunden;88; Laust i Sebbersund;172; Laust i Vokslev;59;
Niels;94;95;127;151;185; Niels i
Gelstrup;70;73;74;77;79;80;81;83;84;85;86;87;88;89;90
;93;95;187;188;190; Niels i Klæstrup;38;39;40; Niels i
Lunden;13;66;141;162;170; Niels i Tårup;69; Niels i
Vokslev;26;74;82;84;87;88;115;189;190; Niels i
Østergård;15;36;41;90;147;171;191; Niels i Østergård i
Vokslev;88; Niels smed i Nibe;48; Niels´søn;112;
Oluf;11; Oluf i Moldbjerg;66;67;72; Peder i Byrsted;16;
Peder i Hornum;89;153; Peder i Vokslev;20;53; Poul;18;
Poul i Gelstrup;148;172; Poul i Lunden;36; Poul i
Moldbjerg;60;64;66;67;72; Rasmus;27;31;37;123;
Rasmus i Ejdrup;91;96; Rasmus i Gelstrups kone;105;
Søren;11;70;91;144;148;163;170; Søren i
Grydsted;73;75;78;79;82;86;89;143;187;189; Søren i
Huul Mølle;30;104;176; Søren i Klæstrup;57; Søren i
Lunden;89;143; Søren i Rodstrup;17;92; Søren i
Vokslev;60;62;196; Vogns steddatter Kirsten;30
Ane: Lange Nielsens datter i Tyrrestrup;51
Ankjær: Peder i Nibe, degn;8;80
Anna, Frands Frandsens kone i Gelstrup;116
Anna, Thomas Christensens steddatter;118
Anne Lars Møllers tjenestepige i Binderup;108
Anne, Else Christensdatters datter;100
Anne, husholderske hos Anders Pallesen;69
Asp: Christens kone i Nibe;69; Købmand;76; Madam;78
Astrup;121
Augustinesen: Johannes;15
Bach: Ane Pedersdatter i Vokslev;33;39; Anne
Pedersdatter;48;127; Christen Nielsen i Vokslev;56;
Jens Nielsen i Vokslev;76; Karen Nielsdatter i
Vokslev;53;68; Margrethe Nielsdatter;91; Margrethe
Nielsdatter i Vokslev;48;60; Mette
Pedersdatter;126;159;166;
Niels;14;51;53;56;68;72;73;74;77;171;187;189; Niels i
Vokslev;40;53;54;56;61;63;64;66;68;71;76;80;82;85;91;
99;183;185; Niels i Vokslevs datter;108; Niels
Pedersen;130; Niels Pedersen i
Vokslev;40;41;47;48;50;60;146;160;167;180;181;
Niels´kone;113; Peder;31; Peder i
Vokslev;33;39;40;106;181; Peder Nielsen i
202
Vokslev;19;50; Peder Sørensen i Vokslev;104; Søren i
Nibe;73;76
Bager: Eskilds steddatter Anne Marie i Nibe;196; Jørgen i
Nibe;43;196; Maren i Nibe;196
Baggesen: Thomas i Grydsted;112
Bassesen: Sr.;85
Benedikte Christine Lucia: fruepige på Lundbæk;47
Bengthe, Kirsten Pedersdatters moster;31
Bentsen: Else Marie;40
Bertelsdatter: Ane Johanne i Vokslev;91; Anne i
Vokslev;118; Maren i Grydsted;73
Bertelsen: Laust i Binderup;173; Niels;90; Niels i Kjeldals
Mølle;89; Palle i Bislev;73
Binderup Møller;183
Binderup Møllers søn;110
Bislev;15;17;18;36;50;51;54;56;58;59;61;62;63;65;66;71;7
2;73;74;75;78;80;82;83;85;87;89;91;93;94;95;96;99;10
1;120;121;131;138;140;141;148;149;151;155;159;160;1
61;162;166;167;168;169;170;172;173; Niels;56
Bjerregård: Ane Christensdatter i Gelstrup;48;51; Anne
Christensdatter i Gelstrup;45;46; Bodil Maria Jensdatter
i Gelstrup;80; Christen;52;98; Christen i
Gelstrup;27;28;30;32;45;97;108;116;195; Christen I
Gelstrup;12;35; Jens Christensen i
Gelstrup;45;52;58;63;70;72;73;74;75;77;79;80;82;87;96
;98;134;140;141;146;152;155;162;169;187;189;195;
Jens i Gelstrup;22; Jens i Nibe;139;169; Jens´datter;113;
Johanne Christensdatter i Klæstrup;55;56;170; Johanne
i Klæstrup;54; Maren af Nibe;112; Søren Christensen i
Ejdrup;70;74;80; Søren Christensen i Gelstrup;56; Søren
i Nibe;32
Boch: Cathrine Cecilie Jochumsdatter;56; Jochum;56
Bodil, Niels Færchs pige;91
Boe: Anders i
Vokslev;19;73;74;77;82;84;91;111;116;139;141;147;18
7;188; Anders i Vokslevs søn;111; Anders
Jensen;163;170; Anders Jensen i Vokslev;142
Boll Kirsten.;120
Borresdatter: Else;64
Brasted: Søren i Nibe;33
Brej: Anders Christensen;126; Inger Jensdatter;14;
Jacob;78;82; Jacob i Grydsted;96; Jens i Nibe;65; Jens
Sørensen i Grydsted;29;36;37;178; Johanne Jensdatter i
Grydsted;29; Johanne Sørensdatter;29; Maren
Nielsdatter i Grydsted;32; Niels Jensen;110; Niels
Sørensen;165; Niels Sørensen i Gelstrup;32; Niels
Sørensen i Grydsted;29; Peder Sørensen i Grydsted;113;
Søren;65;68;80;138;197; Søren Jensen;17; Søren Jensen
i Grydsted;37; Søren Sørensen i
Grydsted;29;65;72;75;81;105;113; Søren Sørensen i
Grydsteds søn;111
Broch: Jomfru i Nibe;57
Brun: Christen i Gelstrups kone;105; Jens
Hansen;37;49;193; Jens Hansen i Gelstrup;180; Johanne
Sørensdatter, husholderske på Lundbæk;47
Bunderup: Jens i Nørholm;77
Bundgård: Niels i Nørholm;59
Busch: Hovmester på Pandum;57
Bygum: Jens;153; Mads i Nibe;195
Byrsted;16;29;31;34;35;36;39;41;44;48;51;54;55;57;58;60;
62;63;65;68;73;84;86;90;91;96;98;128;131;145;150;159
;160;164;166;167;171;172;181; Christen i Byrsted;35;
Jens;60;99
Bæk: Ove Christensen i Uggerby;121
Bødker: Christen i Bislev;85
Børges Karen i Nibe;91;95
Børglum;121
Callundan: Madam;87; Sr.;87
Cathrine Elisabeth;121
Christen, Anders Jensens stedsøn;106
Christensdatter: Ane;27;28;30;59;126; Ane i
Binderup;40;159;166; Ane i Grydsted;153; Ane i
Harrild;160;167; Ane i Tårup;171; Ane i Vester
Hornum;98; Ane i Vokslev;195; Ane Johanne i
Gelstrup;161; Ane Johanne i Klæstrup;168;
Anna;95;114; Anna i Bislev;56; Anna i Harrild;43;
Anne;15;41;84;93;94;95; Anne Elisabeth i
Harrild;82;84;114; Anne i Binderup;42; Anne i
Byrsted;60; Anne i Dyrehuset;116; Anne i
Grydsted;16;21;42;54;62;64;82;173; Anne Johanne i
Gelstrup;10; Anne Kirstine i Binderup;23;57; Anne
Margrethe;94; Anne Margrethe i Grydsted;95; Anne
Marie;19;120; Anne Marie i Grydsted;36; Anne Marie i
Nibe;18; Anne Marie i Vokslev;83; Birgitte;41;137;168;
Birgitte i Vokslev;53;98;161; Bodil i Gelstrup;106; Bodil i
Klæstrup;11; Dorothea;133; Dorothea i Vokslev;171;
Dorte;11; Dorthe;97;160; Dorthe i Binderup;168; Edel i
Binderup;57; Else;93;95;100;101;117;122;126; Else i
Gelstrup;159;166; Else i Grydsted;56; Else i
Klæstrup;15;40;91;100; Else i Vokslev;118; Else Marie i
Rodstrup;71; Else på Pandum;80; Else Sofie;129; Else
Sofie i Grydsted;160;167; Elses søn;113; Engel;147;
Gertrud i Guldbæk;89; Ingeborg i Grydsted;90;
Inger;19;78;171; Inger i Gelstrup;55; Inger på
Pandum;60; Jens;131; Johanne;11;66;83;134;168;171;
Johanne;162; Johanne i Gelstrup;12;134;141;146;
Johanne i Klæstrup;107; Johanne i Vokslev;161;
Karen;11;12;31;45;78;84;96;133; Karen;170; Karen i
Gelstrup;93;95; Karen i Grydsted;78;139;154;162;169;
Karen i Harrild;64; Karen i Huul Mølle;88; Karen i
Nibe;153; Karen i Tårup;162; Karen i
Vokslev;75;98;116;160;168; Karen i Vokslevs barn;106;
Karen på Pandum;36;
Kirsten;10;36;43;100;116;123;127;157;197; Kirsten i
Binderup;50; Kirsten i Blære;66; Kirsten i
Gelstrup;159;166; Kirsten i Grydsted;16;81; Kirsten i
Klæstrup;16;43;55;74; Kirsten i Rodstrup;75; Kirsten i
Tårup;163; Kirsten i Veggerby;21; Kirsten i
Vokslev;29;158;165;
Maren;11;13;22;47;51;62;70;78;93;95;140; Maren i
Binderup;36;45;130;160;167; Maren i Gelstrup;148;
Maren i Grydsted;91;172; Maren i Harrild;98; Maren i
Klæstrup;63;162;169; Maren i Rodstrup;15;197; Maren
i Skillingsbro;48; Maren i Vokslev;68;99;109; Maren på
Pandum;165; Margrethe;119; Margrethe i Binderup;24;
Margrethe i Gelstrup;63; Marianne i Grydsted;96;
Mette;19;25;31;43;48;81;116;131;137; Mette i
Binderup;39; Mette i
203
Gelstrup;37;61;117;140;162;167;169;195; Mette i
Grydsted;14;85; Mette i Huul Mølle;11; Mette i
Rodstrup;117; Mette i Vokslev;106;161;169;195; Mette
Margrethe i Grydsted;91; Mette Marie i
Rodstrup;23;67;92; Peder;132; Sidsel;42; Sidsel i
Vokslev;107; Stine;65;71
Christensen;137; Anders;88;113;114;133;135;197; Anders
Dalsgård;186; Anders i Byrsted;54; Anders i
Dalsgård;73; Anders i Gelstrup;122; Anders i
Grydsted;59;79; Anders i Rodstrup;195; Anders i
Vokslev;41;73;76;83;98;117;128;137;159;166;168;186;
Anders i Vokslev, skrædder;160;188; Anders i Vokslevs
kone;105;110; Anders i Vokslevs søster;110; Bertel i
Hjedsbæk Mølle;45;
Christen;18;24;26;114;125;129;138;143;144;150;158;1
62;163;165;166;168;169;171;184;185;189; Christen
Dalsgård i Binderup;43; Christen i Binderup;36;40;51;
Christen i Byrsted;68; Christen i
Gelstrup;15;21;33;34;36;37;38;41;58;63;183; Christen i
Grydsted;16;35;36;37;40;42;58;60;65;79;81;82;118;177
;178;179;188;189; Christen i Guldbæk;89; Christen i
Harrild;60;64;159;182;184; Christen i Staun;167;
Christen i Tårup;93; Christen i
Vokslev;18;68;73;74;83;84;115;188; Christen
Ladefoged;105; Christens datter;113; Christoffer;99;
Frands;88;143;192; Frands i Gelstrup;117; Frands i
Sønderholm;84; Frands i
Vokslev;31;33;35;36;38;41;42;43;92;108;196; Frands i
Vokslevs enke;111; Frederik Smed;Se Smed; Gregers i
Gelstrup;54; Gregers i Gelstrup;20; Hans;123; Hans i
Gelstrup;17;80;86; Hans i
Grydsted;27;28;29;32;35;58;62;65;99;176;177; Hans i
Grydsteds barn;104;105; Hans i Tårup;61;183; Hans i
Vokslev;60; Henrik;104; Iver;195; Iver i Huul Mølle;167;
Jacob;153; Jacob i
Grydsted;68;70;72;75;80;90;186;187;188; Jacob i
Grydsteds barn;111; Jacob i Grydsteds søn;112;
Jens;11;13;40;43;94;95;120;134;138;141;143;147;149;1
55;156;162;170; Jens Dalsgård i Binderup;43;45; Jens i
Binderup;26;40; Jens i Binderup Mølle;11; Jens i
Byrsted;34; Jens i
Grydsted;25;40;43;44;62;67;86;94;95;115; Jens i
Harrild;79; Jens i Holmager;34;39; Jens i Huul
Mølle;160;195; Jens i Lundbæk Mølle;68;70;75;80; Jens
i
Pandumhus;28;29;30;31;34;35;39;41;47;53;54;98;106;1
79;180; Jens i Pandumhus´ kone;110; Jens i
Rodstrup;79; Jens i Simesteds enke;104; Jens i
Tostrup;173; Jens i Tårup;27; Jens i Veggerby;21;
Johan;125; Jørgen i Moldbjerg;102;120; Knud i
Binderup;54; Knud i Grydsted;60;
Lars;123;131;144;154;160; Lars i Binderup;104;167;
Lars i Bislev;155; Lars i Harrild;137;181;182; Lars i
Klæstrup;189; Lars i Lundens barn;105; Lars i Nibe;167;
Lars i Vokslev;52;53;57;80;145;160;168;181;Se Smed;
Laurids;83;184; Laurids i Binderup;57; Laurids i
Gelstrup;21; Laurids i
Harrild;53;54;59;65;68;79;107;115; Laurs;89;133; Laurs
i Nibe;129;159; Laurs i Vokslev;84; Laust;80;88;135;
Laust i Gelstrup;114; Laust i Klæstrup;87;115; Lausts i
Gelstrups svigermor;114; Mads;20; Michel i Nibe;140;
Michel i Byrsted;65; Michel i Lundbæk;60; Michel i
Rodstrup;64; Michel i Tostrup;61; Michel smed i
Tostrup;64; Mogens;52; Morten;11;147;171; Morten i
Tårup;66;114;184; Morten i
Vokslev;53;81;84;87;88;91;92;95;100;101;189;191;
Moust i Bislev;62; Niels;14;19;59;129;172; Niels i
Binderup;23;46;62; Niels i Byrsted;54; Niels i
Gelstrup;19;27;28;30;31;34;35;37;42;47;52;81;176;177;
178;179; Niels i Gelstrups barn;104;105; Niels i
Grydsted;89;107; Niels i Harrild;60;149; Niels i
Klæstrup;111; Niels i Klæstrups barn;105; Niels i Tårups
enke;104; Niels i Veggerby;59; Niels på
Pandum;155;173; Peder;13;41;120;145;163;171; Peder
i Bislev;83;101; Peder i Gelstrup;24;66;70; Peder i
Harrild;34;36;43;46;48;65;179; Peder i Klæstrup;187;
Peder i Klæstrups datter;112; Peder i Rodstrup;87;
Poul;65;141;144;162;170;171;197; Poul i Gelstrup;32;
Poul i Grydsted;14;65;82;150; Poul i Holmager;29; Poul
i Nørholm;126;159;166; Poul i
Vokslev;14;59;60;82;189;197;Se også Thorup; Poul
Thorup i Ryegård;147; Simon;190;Se også Klæstrup;
Simon i Huul
Mølle;36;38;40;41;116;124;165;177;178;179;
Svend;163; Søren;13;61;129;142;145;149;151;170;195;
Søren Højris;Se Højris; Søren i Gelstrup;71; Søren i
Grydsteds kone;111; Søren i Klæstrup;37; Søren i
Tårup;49;52;53;60;72;76;77;81;82;86;88;97;117;180;18
1;183; Søren i Tårups søn;109; Søren i
Vokslev;98;178;179; Søren Møller;158; Søren
Sønderholm;186; Søren Sønderholm i Gelstrup;71;
Thomas;79;88;118;144;163;171; Thomas i
Østergård;197
Christiansen: Anders Christian;115; Christian;115; Jens i
Nibe;196; Niels;115
Christoffersen: Abraham, skoleholder i Vokslev;36;
Christen i Lunden;24; Jens i Byrsted;98; Johan i
Grydsted;18
Claudi: Hofmester på Lundbæk;47
Clausdatter: Anna;18
Clemmensdatter: Anne i Klæstrup;83
Clemmensen: Christen i Gelstrup;62; Christen i
Grydsted;40; Christen i
Klæstrup;17;54;55;56;57;59;61;70;73;74;76;77;78;80;8
4;85;86;87;89;100;134;140;148;150;161;168;
Michel;54; Michel i Byrsted;65; Michel i Grydsted;59;
Morten;156
Dahl: Knud i Binderups kone;105; Knud Nielsen i
Binderup;105; Niels Nielsen i Gelstrup;31
Dalsgård: Anders;76;87;88;90;157;174;190; Anders
Lauridsen;187; Anders Laursen i Dalsgård;188;
Anders´mor;113; Birgitte;97; Christen i
Binderup;51;54;59;61;62;66;70;71;76;81;180;181;183;1
86; Christen i Binderups datter;107; Christen i
Binderups hustru;111; Christen Jensen;130; Christen
Jensen i Binderup;193; Jens Christensen i
Binderup;16;57;59;63;71; Jens i Nibe;51;55;57; Jens
Nielsen i Gelstrup;97; Margrethe Christensdatter i
204
Binderup;71; Niels;98; Niels Andersen;31; Niels
Christensen i Binderup;18; Niels i Gelstrup;33;107; Niels
i Gelstrups søn;104; Niels i Vokslevs enke;108; Niels
Jensen;123;131; Sidsel Nielsdatter i Gelstrup;30
Danielsdatter: Else i Vokslev;68
Danielsen: Frederik i Klæstrup;76;78; Laust i Klæstrup;80;
Simon i Klæstrup;85
Deichmann: Hr., præst i Nibe;11
Djørup;34;46;48;53;56;66;68;71;74;78;81;84;85;90;96;125
;150;158;166
Drastrup;58;60;63
Dyrehuset;116
Ejdrup;70;74;91;96
Else i Grydsted, Jens Pedersens kone;108
Else Kirstine af Klæstrup;172
Else Marie;25; Niels Munks kone i Tårupgård;86
Else Marie i Gravlev;120
Engelstrup;42;50;62;166
Enken i Binderup Mølle;60
Eriksdatter: Karen i Vokslev;99; Kirsten;125;158;165;
Mette;160
Eriksen: Christen;29;97; Christen i
Grydsted;28;29;35;36;39;43;44;46;47;49;50;51;52;127;
129;135; Christen i Grydsteds steddatter;39; Jens i
Pandums kone;104; Just;29; Just i Gelstrup;29;123;176;
Just, ladefoged på Pandum;32;33;39;165; Oluf i
Grydsted;30
Fasting: Forvalter på Pandum;57
Ferslev;150
Frandsdatter: Karen i Klæstrup;26;67; Maren i
Klæstrup;23;61;109; Mette i Vokslev;92
Frandsen: Abraham i
Vokslev;52;53;55;57;59;61;66;69;71;73;80;83;85;132;1
33;141;142;160;167;181;182;196; Anders;91;
Christen;33;130; Christen i Gelstrup;117; Christen i
Vokslev;36;41;42;43;98; Frands;55; Frands i
Gelstrup;116; Frands i
Klæstrup;61;67;73;80;100;109;113;115;132;160;171;18
3;184; Frands i Vokslev;41;57; Jens i
Harrild;33;36;38;41;43;176;177;178;179; Jens i Harrilds
barn;105; Jens i Vokslev;31; Jens i Vokslevs barn;104;
Niels i Vokslev;20; Peder;130;167; Søren i Gelstrups
datter;107
Frandsen i Sønderholm;81
Frederiksdatter: Birthe i Vokslev;88; Christiane;16;
Christiane i Vokslev;22;62;72;75;84;85;88;90;95;
Christiane Louise;52; Frederikke i Vokslev;26;75;
Kirsten;95; Kirsten Dorothea i Vokslev;75; Kirstine i
Vokslev;73; Kristine Dorothea;171; Kristine Dorothea i
Vokslev;47; Maren;170; Maren i
Vokslev;15;42;66;68;142;163; Sidsel;121
Frederiksen: Bertel i Vokslev;21;57; Christen;85; Christen i
Vokslev;20;54;90;157; Christian i Vokslev;90;
Daniel;69;100;150;162;170;188; Daniel i Huul
Mølle;11;140; Daniel i
Klæstrup;76;78;80;84;85;87;100;116;187;190; Daniel i
Vokslev;68;185; Jens;14;76; Lars;78; Lars i Vokslev;83;
Laurids i Vokslev;16;45;75; Laust;88;95; Laust i
Gelstrup;91; Laust i Vokslev;83;84; Niels;68; Niels i
Vokslev;24;71; Peder;160
Frejlev: Anders Jensen i Gelstrup;48; Anne Dorthe
Larsdatter i Gelstrup;73; Christen Andersen;37; Jens;52;
Jens Andersen;42;195; Jens Andersen i
Gelstrup;27;30;32;37;41;43;44;47;48;111;136; Jens
Andersen i Gelstrups stedsøn;105; Jens i Abildgård;44;
Jens i Gelstrup;92;197; Kirsten Larsdatter i Gelstrup;86;
Lars;117; Lars i
Gelstrup;62;67;69;72;73;77;83;86;90;92;100;182;183;1
85;186;189;191; Lars i Gelstrups barn;111; Lars i
Gelstrups datter;110; Lars Jensen;195; Lars Jensen i
Gelstrup;43;47; Laurs Jensen i Gelstrup;48;52;98; Søren
Jensen i Gelstrup;37
Frendrup;61;70;76;81;89;90;92;154;192;
Anders;92;156;192; Anders i Binderup Mølle;89; Anders
Jensen;154;173; Anna Maria Andersdatter;92;
Jens;56;81;138; Niels;92; Niels Jensen;154;
Søren;92;157
Friherreinden til Lundbæk;57
Fristrup: Jens;50;53;54; Jens i Abildgård;46;59
Fugl: Jens Sørensen skoleholders mor;107; Jens Sørensen,
skoleholder i
Vokslev;53;56;60;61;68;74;78;79;83;85;183;185; Jens
Sørensen, skoleholder i Vokslevs børn;110; Søren
Jensen, skoleholderens søn;85;89
Fur: Niels;120
Færch: Anders i Nibe;196; Anders Jensen;50; Anders
Jensen i Tårup;34; Anders Jensen i Vokslev;34;37; Ane
Pedersdatter i Gelstrup;50;133;160;168;196; Anne
Christensdatter i Gelstrup;97; Anne Christensdatter i
Nibe;193; Christen Christensen i Gelstrup;79; Christen
Nielsen;131;139; Christen Pedersen i
Gelstrup;33;56;64;68;70;72;74;75;76;78;79;80;85;89;91
;100;112;115;122;149;162;169;183;184;186;187;188;18
9;190;191;197; Christen Sørensen i Gelstrup;27;104;
Christen Sørensen i Gelstrups datter;112; Ellen
Larsdatter i Nibe;30; Else Jensdatter i Vokslev;35; Jens
Christensen i Gelstrup;89; Jens Nielsen i Tårup;12; Jens
Sørensen i Tårups enke;106; Jens’ enke;112;
Johanne;120; Johanne Pedersdatter i
Gelstrup;43;97;115;130;160;193;195; Kirsten
Christensdatter i Gelstrup;78;108; Kirsten Pedersdatter
i Gelstrup;48;49;50;63;70;98;196; Lars Jensen i
Grydsted;32;35;50; Maren Sofie Nielsdatter i Tårup;89;
Mette Kirstine Pedersdatter i Gelstrup;70; Mette Marie
Christensdatter i Gelstrup;85; Niels Andersen i Nibe;17;
Niels Christensen i Gelstrup;91; Niels i Nibe;196; Niels i
Tårup;12;22;30; Niels Jensen i
Tårup;29;32;33;34;35;104;176;177; Niels Jensen i
Tårups barn;104; Niels Nielsen;91; Niels Nielsen i
Nibe;100; Niels Nielsen i Tårup;32;35; Niels Sørensen i
Tårup;76;82;84;88;89;92;93;191;192; Niels Sørensen i
Tårups søn;114; Peder Christensen i
Gelstrup;24;27;28;29;30;32;33;34;35;37;38;39;41;42;43
;48;49;50;53;56;64;68;85;97;98;108;109;116;122;130;1
33;136;176;177;195;196;197; Peder Christensen i
Gelstrups kone;113; Peder i Gelstrup;89; Peder Larsen i
Grydsted;50; Peder Pedersen i Gelstrup;109; Peder
205
Sørensen i Gelstrup;56;70;85;91;185; Peder Sørensen i
Gelstrups datter;110;114; Rasmus;85; Søren
Christensen i Gelstrup;27;28;74;112;176;193; Søren
Jensen;50; Søren Jensen i Tårup;34; Søren Jensen i
Vokslev;35; Søren Nielsen;129; Søren Nielsen i
Tårup;92; Søren på Pandum;69
Gertrud;121
Gjerlev: Forvalter på Lundbæk;64
Gl. kone i Rodstrup;112
Glad: Michel i Nibe;120
Glarmester: Peder Pedersen i Binderup;31
Glud: Sr.;85
Gregersen: Christen i
Gelstrup;52;54;55;56;58;70;75;79;81;83;84;87;93;95;11
0;149;181;182;184;185; Christen i Gelstrups barn;110;
Christen i Gelstrups datter;108; Niels i
Gelstrup;56;58;70;109;182
Graae: Jomfru;80
Guldbæk;41;43;46;81;89;92;153
Gørtler: Niels;155
Hald: Hr. i Nibe;47; Hr., præst i Nibe;38
Haldrup: Morten i Gelstrup;118
Halkær;33; Clemmed;33;123; Clemmed i Nibe;196;
Clemmed skomager;41
Hans;121
Hans af Hornbæk;87
Hansdatter: Anne;19; Anne i Dalsgård;47; Anne Kirstine i
Grydsted;25;65; Else i Grydsted;35; Else i Lunden;84;
Else i Vokslev;40; Helvig i Grydsted;100;101; Karen;120;
Karen i Dalsgård;36; Karen i Tårup;61; Karen Marie i
Binderup Mølle;161;169; Kirsten;79; Kirsten i
Grydsted;23;32;58; Maren;68; Maren i Grydsted;81;
Marie i Binderup Mølle;137; Mette i Lunden;83
Hansen: Anders i Grydsted;86; Anders i Lunden;87;
Christen;11; Christen i Grydsted;26;68; Christen i
Lunden;80;85;88;91;93;100;152; Christen i
Pandumhus;74;143;163;170; Jens;97;Se også Brun; Jens
Brun i Gelstrup;180; Jens i Dalsgård;13; Jens i
Gelstrup;48;49;180; Jens i Moldbjerg;102;121;157;175;
Jens, slagter i Hjeds;51; Lars;146; Laurids i Grydsted;78;
Niels Dalsgård i Gelstrup;15; Niels Glarmester fra
Leginds søn;107; Niels i Dalsgård;40; Niels i Ferslev;150;
Niels i Grydsted;22;55;99;115; Peder i Vokslev;44; Poul i
Vokslev;44; Simon;29; Søren i Dalsgård;43; Søren i
Lunden;90
Harrild: Christen;95; Christen Christensen i Nibe;134;
Christen i Holmager;64; Christen i Nibe;161; Kirsten;93
Hase: Hr. i Sønderholm;33
Hastrup: Anders i Nibe;37
Hattemager: Søren i Nibe;51;53;67
Haubroe: Jomfru;82
Hedegård;46;56;90
Henriksen: Jens i Tårup;90; Niels i Harrild;86;190
Hjeds: Anders;91; Anders i Klæstrups datter;119; Anders i
Klæstrups søn;119; Anders Jensen i Klæstrup;192;
Peder Nielsen;96
Hjedsbæk Mølle;36;45
Hjorth: Kirsten;34
Holm: Karen;76; Sr.;85;92
Holmager;29;31;32;39;41;44;45;48;64
Holst: Bertel, Sr.;64
Hornbæk;87
Horne;121
Hornum;52;54;55;82;84;89;98;99;125;127;129;153;156;15
9;166;167
Hovsdatter: Else i Gelstrup;100
Huul Møller;93
Huul Møllers kone;57
Huus: Niels i Harrild;53; Niels i Harrilds kone;114; Niels
Jensen i Harrild;79;82;178
Hvid: Erik i Nibe;196; Jomfru;76;78
Hyrdens barn i Grydsted;110
Hyt: Peder;101
Højris: Søren Christensen i Vokslev;44;45;48;107
Haase: Bertel Lauridsen;85; Jakob Nielsen i Gelstrup;27;
Jens;91; Jens Lauridsen i
Gelstrup;79;85;86;90;146;151;171;190; Laurids;15;
Laurids i Gelstrup;62;63;65;81;100;145;146; Laurids
Jensen i Gelstrup;79; Laurids Nielsen i Gelstrup;151;
Mette Jakobsdatter;27; Niels Jacobsen i
Gelstrup;27;35;177; Niels Jensen;137; Niels Nielsen i
Gelstrup;35; Peder Jensen i Gelstrup;85
Inger Maria;121
Ingvorsen: Hov;100
Iver i Lunden;36
Iversen: Else Marie i Lundbæk Mølle;20; Knud i
Grydsted;51;107; Knud i Grydsteds datter;104; Niels i
Vokslev;51;56;57;64;167;180;181;182; Ole i Nibe;96;
Peder i Binderup;167; Peder i Vokslev;51;56;116;181;
Søren i Gelstrup;35;56;61;109;122;131;155;173;179;
Søren i Gelstrups kone;118; Søren i Vokslev;51
Jacob i Grydsted;14
Jacob snedker;91
Jacobsdatter: Ane;120; Ane Marie i Gelstrup;143; Anna i
Gelstrup;88; Anna i Grydsted;60;156; Anna Marie i
Gelstrup;170; Anne;15;22;91;115; Anne i
Gelstrup;117;157; Anne i Grydsted;25;174;175; Anne
Marie;197; Else;22; Else i Gelstrup;87; Else i
Grydsted;64; Inger;94;95; Inger Brej;96; Inger i
Grydsted;26;72; Karen i Gelstrup;70; Karen i
Vokslev;29;138;162;169; Karen Kirstine;163; Karen
Marie i Gelstrup;163; Maren i Gelstrup;81; Maren i
Grydsted;81; Mette i Gelstrup;31;84; Mette i
Lunden;118; Sofie i Gelstrup;105
Jacobsen: Anders;113; Anders i Gelstrup;90; Anders i
Grydsted;25;66;67; Christen;36; Christen i
Gelstrup;24;66; Christen i Grydsted;70;75; Christen i
Vokslev;31;32;43;44; Christen i Vokslev;29; Christen,
ladefoged på Pandum;47;50;107; Christen, tjener på
Pandum;46; Jacob i Harrild;98;108;196; Jens;36;42; Jens
i Djørup;53; Jens i
Grydsted;50;58;72;78;119;122;160;167;180;182; Jens i
Lunden;105; Jens i Sørup;36; Jens i Vokslev;37;
Jens´datter;160; Niels;34; Niels fra Aalborg;104; Niels i
Bislev;36;50;58;61; Niels i Gelstrup;31;34;104;176; Niels
i Grydsted;58;118; Peder i Bislev;23; Peder i
Grydsted;68; Peder i Vokslev;83; Søren;35;56; Søren i
Grydsted;80; Søren i
206
Vokslev;11;12;16;31;34;36;41;43;45;52;53;54;55;56;59;
62;64;66;69;70;73;76;77;100;114;124;133;135;138;142;
145;158;165; Søren i Vokslev;44
Jens af Lunden;50
Jens i Tårup;99
Jens Møllerens søn i Binderup;109
Jensdatter: Ane;93;196; Ane i Abildgård;55; Ane i
Djørup;53; Ane i Grydsted;58; Ane i
Lunden;53;55;161;168; Ane i Simested;114; Ane i
Vokslev;159;166; Anna;31; Anna i Pandumhus;16; Anna
i Simested;62;77; Anne;15;95;103;121;171; Anne
Elisabeth i Grydsted;36;50; Anne i Frendrup;70;76;
Anne i Gelstrup;48;175; Anne i Grydsted;96; Anne i
Harrild;41;98; Anne i Klæstrup;21; Anne i
Lunden;78;82;84;85;86;88;135;136;152;162;169;172;
Anne i Simested;79; Anne i Vokslev;39;64;127; Anne
Margrethe;196; Anne Marie;114;196; Anne Marie i
Binderup Mølle;27; Anne Marie i Grydsted;19;50;76;
Birthe i Byrsted;90; Bodil i Gelstrup;107;126;159;166;
Cathrine i Rodstrup;62;98;134;161;168; Cathrine Marie
i Vokslev;36; Cathrine Nørgård i Rodstrup;195; Dorte
Kirstine i Vokslev;88; Dorthe;196; Else;22;40;195; Else i
Byrsted;150;172; Else i Grydsted;61;166; Else i
Lunden;36; Else i Nibe;159; Else i Tårup;154;173; Else i
Vokslev;99; Else i Østergård;95; Else Marie;115; Else
Marie i Gelstrup;82;84; Engel i Klæstrup;105; Gertrud i
Østergård;84; Ingeborg i Grydsted;47;58; Ingeborg i
Vokslev;44;45; Inger;11;36;49; Inger i
Binderup;154;173; Inger i Grydsted;41; Inger i Lundbæk
Mølle;94;95; Inger i Tårup;34; Johanne;52;132;160;173;
Johanne i Klæstrup;154;161; Johanne i Lunden;163;
Johanne i Nibe;96; Johanne i Pandum;161;168; Johanne
i Vokslev;26;167; Johanne Kirstine i Gelstrup;117;
Johanne Maren i Klæstrup;168; Johanne Marie;133;
Johanne på Pandum;48; Johnne i Lunden;145;171;
Karen;19;61;76;197; Karen i Grydsted;84; Karen i
Harrild;144;171; Karen i
Lunden;41;43;58;129;159;167;195; Karen i
Vokslev;156;173; Karen i Aalborg;80; Karen
Kirstine;42;144;171; Karen Kirstine i Grydsted;16; Karen
Munchsgård i Binderup;34; Katrin i Volstrup;87;
Kirsten;14;28;114;132;167;195; Kirsten i Binderup;24;
Kirsten i Byrsted;86; Kirsten i Gelstrup;28; Kirsten i
Simested;22;54; Kirsten i Tårup;90;
Maren;11;22;46;55;97;124;126;145;155;159;162;164;1
71; Maren i Binderup;158;165;169; Maren i Binderup
Mølle;138;162; Maren i Gelstrup;173; Maren i
Grydsted;46;47;81;85;143;152;160;163;167;170; Maren
i Harrild;38;163; Maren i Lunden;11;37;126;159;166;
Maren i Pandumhus;53;69;143;163;170; Maren i
Simested;24;70; Maren i Tårup;12;43;166; Maren i
Vokslev;46;111; Maren på Pandum;70;
Margrethe;44;54;59;140;197; Margrethe i
Lunden;39;42;47;49;53;134;161;168;195; Margrethe i
Rodstrup;170; Margrethe i Sandagergård;156;173;
Margrethe i Simested;162; Margrethe i Vokslev;51;
Maria;139;169; Marianne;10;
Mette;11;46;93;94;95;122; Mette i Grydsted;87; Mette
i Lunden;44;45;53;55;57;75;79;137;161;169;195; Mette
i Moldbjerg;33; Mette i Pandumhus;34;47; Mette i
Vokslev;16;45;147;171; Mette Katrine i Lundhuset;91;
Sidsel i Gelstrup;167
Jensen:
Anders;11;30;33;43;59;124;130;134;135;148;162;170;1
85; Anders Hjeds i Klæstrup;78;100;114; Anders Hjeds i
Klæstrups datter;113; Anders i Bislev;56;120;131;160;
Anders i Gelstrup;43;52;179;180; Anders i Gelstrups
søn;105; Anders i Grydsted;40;45;179; Anders i
Guldbæk;41; Anders i Harrild;57; Anders i Huul
Mølle;141; Anders i
Klæstrup;27;29;30;33;35;36;39;40;42;43;54;57;95;97;1
01;106;136;138;167;188; Anders i Klæstrups kone;105;
Anders i Krybily;186; Anders i Lunden;32;82; Anders i
Lundhuset;69; Anders i Priorboden;36;42; Anders i
Rodstrup;34;41;195;Se Søndergård; Anders i Rodstrups
enke;108; Anders i Tårup;90; Anders i Veggergård;42;
Anders i Vokslev;57;61;64;73;80;84;98;188;195; Anders
i Vokslevs stedsøn;108; Anders i Østergård;87; Anders
på Pandum;158; Anders Skomager i
Gelstrup;41;46;48;49; Anders stedsøn Christen;106;
Bent;17; Børge i Snorup;36;
Christen;11;13;27;30;32;35;49;61;62;94;95;97;116;120;
124;125;126;127;128;129;133;134;140;142;151;162;17
0;195; Christen Dalsgård;32; Christen Dalsgård i
Binderup;43;45;46;47;50; Christen i
Binderup;29;33;34;35;36;38;39;40;42;44;45;57;59;106;
114;159;166;179;181;182;195; Christen i Binderups
barn;106; Christen i
Gelstrup;31;33;34;37;40;42;52;161;168;177;191;196;
Christen i Gelstrups enke;114; Christen i
Grydsted;54;55;56;58;62;67;86;90;97;109;111;116;152;
153;172;173;182;185;188;191; Christen i Grydsteds
kone;116; Christen i Harrild;79;82;84;114;187;189;191;
Christen i Harrilds datter;116;118; Christen i Hæsum;66;
Christen i Nibe;58; Christen i Rodsted;57; Christen i
Rodstrup;11;53;57;60;67;74;75;87;98;116;153;184;187;
190; Christen i Rodstrup Nørgård;Se Nørgård; Christen i
Skillingsbro;48; Christen i Ulstrup;66; Christen i
Veggergård;42; Christen i
Vokslev;29;75;88;176;186;187; Christen i Vokslev,
skrædder;30;31;34;36;38;105;106;195; Christen i
Vokslevs barn;112; Christen i Vokslevs datter;104;
Christen skrædder i Vokslevs søn;104; Frands i
Harrild;33; Hans i
Dalsgård;13;32;36;40;43;47;62;129;176;178;180; Hans i
Gelstrup;49; Jacob i Gelstrup;34;
Jens;14;26;71;73;114;122;124;130;138;184; Jens
Byrsted i Grydsted;181; Jens Byrsted i Vokslev;39; Jens
Dalsgård;32; Jens Dalsgård i Vokslev;50; Jens hyrde i
Vokslev;14;22;32;46;48;53;59;75;77;179;181;182;183;
Jens hyrde i Vokslevs barn;110; Jens hyrde i Vokslevs
datter;106; Jens hyrde i Vokslevs søn;109; Jens i
Bislev;56; Jens i
Byrsted;51;54;62;84;91;96;98;131;160;167; Jens i
Dalsgård;32; Jens i Djørup;46; Jens i Gelstrup;79; Jens i
Grydsted;47;55;65;79;85; Jens i Grydsteds barn;109;
Jens i Harrild;36; Jens i Lunden;45;47;53;55;58;190;
Jens i Nibe;82;84; Jens i Pindstrup;63;64;74; Jens i
207
Rodstrup;27;28; Jens i Tyrrestrup;60; Jens i Tårup;82;
Jens i Vokslev;48; Jens Rimmer i Vokslev;180; Jens’
steddatter i Pindstrup;67; Jomfru på Lundbæk;57;
Just;127; Jørgen;129;130;154; Knud;42;197; Knud i
Binderup;40; Knud i Binderup Mølle;104; Knud i
Grydsted;28;176;
Lars;22;31;35;44;87;93;126;147;188;191; Lars i
Bislev;140;151;162;170; Lars i Byrsted;55; Lars i
Gelstrup;57;136;161;168; Lars i Grydsted;196; Lars i
Lunden;75;78;79;82;83;85;86;88;89;92;93;94;95;114;11
8;145;163;171;187;189;190;191;192; Lars i Lundens
søn;117; Lars i Simested;56; Lars i
Vokslev;13;30;57;67;68; Lars i Vokslevs søn;110; Laurid i
Grydsted;53; Laurids;27; Laurids i Gelstrup;61;63;
Laurids i
Grydsted;28;29;32;35;37;39;40;41;43;44;47;48;49;50;6
1;65;66;70;72;74;80;176;177;178;180; Laurids i
Grydsteds kone;106; Laurs i Gelstrup;58; Laurs i
Lunden;189; Laust i Lunden;95; Laust i Simested;21;
Mathias;76; Morten i Rodstrup;106; Mourids i
Moldbjerg;52;
Niels;13;33;35;51;52;59;78;100;116;122;125;128;130;1
32;134;135;142;155;159;184;189;196; Niels af
Grydsted;109; Niels Christian i Lundhuset;93;95; Niels
Dalsgård i Gelstrup;28;29;30;33;34;36;37;41;42;49;
Niels i Binderup;40; Niels i Binderup
Mølle;27;29;30;33;176;177; Niels i
Bislev;17;72;82;141;151;162;163;170;172; Niels i
Djørup, bødker;34; Niels i Dyrehuset;83; Niels i
Frendrup;81; Niels i
Gelstrup;35;37;44;158;165;177;178; Niels i Gelstrups
barn;104;105;198; Niels i
Grydsted;13;14;19;33;50;65;93;95;97;184; Niels i
Harrild;41;42;69;73;98;179; Niels i Hedegård;90; Niels i
Hornum;82;84;125;166; Niels i
Klæstrup;18;69;73;77;80;185;186;188; Niels i Klæstrups
datter;112; Niels i Simested;24;66; Niels i
Tårup;24;72;90; Niels i Veggerby;91; Niels i
Vokslev;31;49;53;110; Niels i Vokslevs mor;110; Niels i
Østergård;191; Niels Soldat i Tårup;98;
Niels´datter;112; Ole;57; Ole i Klæstrup;115;189; Ole i
Lundens barn;110; Ole i Vokslev;60; Oluf;91;99; Oluf i
Klæstrup;77;82; Oluf i Klæstrup, hyrde;188; Oluf i
Lunden;64;68;185; Oluf i Tårup;45; Oluf i
Vokslev;51;53;139;162;169;196; Peder;131;160; Peder i
Binderup;40; Peder i Bislev;66;74; Peder i Gelstrup;44;
Peder i Guldbæk;89; Peder i Nørholm;121; Peder i
Tårup;41; Peder i Vokslev;51;53;78;90;117; Poul;27;
Simon i Binderup;22;63;
Søren;11;33;36;49;51;56;123;128;134;135;136;184;
Søren Gelstrup;40; Søren i Binderup;15; Søren i
Bislev;51;54;56;62;65; Søren i
Gelstrup;31;37;44;53;64;113;158;165;178; Søren i
Grydsted;25;40;45;46;47;48;49;50;53;55;56;58;59;61;6
2;63;64;65;66;67;69;74;76;77;105;113;138;159;162;166
;168;169;176;181;183;185;188;196; Søren i Grydsteds
datter;108; Søren i Grydsteds kone;108; Søren i
Harrild;68; Søren i Hyldal;151; Søren i
Lunden;60;61;64;66;67;68;70;72;73;75;77;78;145;183;1
84;186; Søren i Pandumhus;82;84;86;117; Søren i
Simested;52; Søren i Tårup;122; Søren i
Vokslev;24;33;39;44;49;51;57;137;169;177; Søren
Tårup;119; Terkild i Skivums søn;107
Johansen: Karl;196; Morten i Klitgård;81
Jonasen: Jens;117
Justesen;151; Christen;154
Justsen: Erik i Gelstrup;29;72;86;99;197
Juul: Baron, Lundbæk;57;83; Baronesse, Lundbæk;83
Jørgensdatter: Anna i Binderup Mølle;154; Anna i
Vokslev;57; Anna Kirstine i Binderup Mølle;76; Anne;99;
Anne i Binderup;21; Anne i Binderup Mølle;61;173;
Anne Møller;89; Birthe;170; Birthe i Vokslev;142;163
Jørgensen: Jens;91; Jens i Binderup;92; Jens i Binderup
Mølle;81; Laurids i Binderup Mølle;76; Mads i Binderup
Mølle;196; Niels i Vokslevs datter;107; Ole;24; Peder i
Nørholm;54;59
Kall: Forvalter;82; Sr.;83
Kalstrup;83;155
Kampmann: Hak Christensen;83
Karen: Maren Nielsdatters datter;97
Karen i Vokslev: Søren Jacobsens steddatter;54
Karen, Else Christensdatters datter;122
Karmack: Inger Kirstine;76; Jomfru;82
Keldsen: Anders i Klæstrup;93; Jens på Pandum;93
Kirkegård: M. i Nibe;196; Peder i Bislev;72
Kirsten i Gelstrup;13
Kirsten, Niels Sørensens kone i Tårup;114
Kirsten, Vogn Andersens steddatter;30
Kjær: Anders;124; Laurids i Moldbjerg;65;84; Laurs i
Moldbjerg;72; Laust Laustsen;157; Laust Laustsen i
Moldbjerg;157
Kjærstrup;57
Klitgård: Dragon;64; L. i Nibe;96; Lars;153; Madam;92;
Sr.;92; Sr. i Brasted;83
Klæstrup: Madam fra Døstrup Mølle;87; Madam i Døstrup
Mølle;89; Niels;29; Niels ved Lunden;104; Peder;89;
Peder, Sr.;87; S.;152; Simon;137;Se også Møller og
Christensen; Simon Christensen;131; Simon i Huul
Mølle;42;45;48;51;54;57;75;80;179; Simon i Huul
Mølles barn;105; Simon Sørensen i Huul Mølle;89;
Søren;87;88;89;94;95;118; Søren i Huul
Mølle;45;89;91;190;191;192
Klæstrups: Peder;90; Søren;90
Knie: Jens i Grydsted;30; Søren i Djørup;56
Knudsdatter: Else;99; Else i Grydsted;11;49;51; Else i
Klæstrup;54;108; Karen i Grydsted;58;62;162;169;
Karen i Klæstrup;57; Karen i Tårup;69;143;163;170;
Karen i Vokslev;68; Karen Marie i Klæstrup;108;
Karene;99; Maren;131; Maren i Grydsted;116;172;
Maren i Klæstrup;36;39;108; Mette;58;135; Mette i
Grydsted;99;161;168; Mette i Nibe;63; Mettes søn
Jens;108
Knudsen: Christen;29;139; Christen i Gelstrup;97;
Clemendt;91; Hans;169;195; Hans i Nørup;139;162;
Jens i Gelstrup;27;31; Jens i Gelstrups kone;104; Jens i
Klæstrup;33; Niels;93; Niels i Klæstrup;42;148;172;
Niels i Nørholm;68; Niels i Sønderholm;25; Peder i
Klæstrup;48; Poul på Pandum;95
208
Kold: Jørgen Peder i Løgstør;120; Madam;92; P. i Nibe;96
Kras: Anders Nielsen i Simested;69; Dorte Sørensdatter i
Simested;45; Ellen Sørensdatter i Simested;27;34;
Kirsten Nielsdatter i Simested;63;117; Kirsten
Sørensdatter i Simested;47;51;98;195; Lars Nielsen i
Simested;27;28;32;34;177; Laurids Lauridsen i
Simested;32; Mette Larsdatter i Simested;34; Niels i
Simested;13;117; Niels Sørensen i
Simested;34;41;44;45;48;51;52;63;67;69;71;73;77;83;9
1;98;168;183; Niels Sørensen i Simesteds mor;112;
Peder Sørensen i Simested;196; Søren;32;195; Søren
Nielsen i Simested;27;28;29;32;34;42;104;176;177;196;
Søren Nielsen i Simesteds barn;104
Krog: Anders;75;81;86;101; Anders i Grydsted;85; Ane
Pedersdatter;171; Ane Pedersdatter i Vokslev;144;163;
Anne Jensdatter i Klæstrup;54; Anne Jensdatter i
Lunden;37; Anne Pedersdatter;45; Christen Jensen;124;
Jens;11;14;33;36;37;41;70;72;139;143; Jens i
Klæstrup;47;54; Jens i Klæstrups datter;106; Jens i
Lunden;13;38;47; Jens i Lunden, hans søn;64; Jens
Nielsen;30;125;128;135;158;165; Jens Nielsen i
Gelstrup;48; Jens Nielsen i
Klæstrup;38;51;55;177;178;180;181; Jens Nielsen i
Lunden;32;33;35;36;37;39;40;41;43;45;48;51;54;55;58;
63;68;69;112;141;158;177;178; Jens Nielsen i Lundens
datter;110; Jens Nielsen i Lundens kone;111; Jens
Nielsen i Tårup;108; Jens Nielsen i Tårupgård;148; Jens
Nielsen på Pandum;165; Johanne i Gelstrup;117;
Johanne Jensdatter i Lunden;13;33; Johanne Nielsdatter
i Lunden;35; Johanne Pedersdatter i Vokslev;51; Kirsten
Jensdatter i Lunden;54;55; Maren Jensdatter i
Klæstrup;38; Maren Jensdatter i Lunden;41; Maren
Pedersdatter;35; Mette Pedersdatter i Vokslev;44; Niels
Jensen i Gelstrup;48; Niels Pedersen i Vokslev;57; Niels
Pedersen i Vokslev;47;
Peder;11;29;30;33;36;41;64;144;195; Peder i
Vokslev;12;13;30;38;41;46;47;48;49;50;51;53;54;56;61;
69;179;180;181; Peder i Vokslevs kone;106; Peder i
Vokslevs mor;104; Peder
Nielsen;35;44;45;124;125;129;159; Peder Nielsen i
Vokslev;37;45;51;54;57;63;119;167;180; Peder
Sørensen i Vokslev;44;179; Søren i Binderup;76; Søren i
Grydsted;22;75;78;81;83;85;86;89;91; Søren Jensen i
Lunden;55; Søren Pedersen i Vokslev;54
Krogstrup;160; Karen Nielsdatter;131; Karen Nielsdatter i
Gelstrup;160; Karen Nielsdatter i Klæstrup;167
Kvist;Se Kvist
Ladefoged: Christen;105; Christen i Grydsted;105; Jens på
Pandum;56
Lars i Lunden;85;89
Larsdatter: Ane;30;47; Ane i Vokslev;128; Anne i
Vokslev;55; Anne Johanne i Lunden;83; Birgitte;28;
Dorte;28;57;197; Dorthe;56; Else;29; Else Cathrine i
Grydsted;61; Else i Gelstrup;109; Else i Grydsted;22;66;
Inger i Harrild;59; Johanne i Oplev;136;168; Johanne i
Vokslev;57;161; Juliane i Pandum;14; Karen;124; Karen i
Lunden;89; Katrine;90; Kirsten;13; Kirsten i Harrild;54;
Kirsten i Lunden;75; Kirsten i Simested;55; Kirstine i
Guldbæk;89; Maren;13;59; Maren i Gelstrup;83; Maren
i Harrild;46; Maren i Klæstrup;55; Maren i
Lunden;79;85;114; Maren i Vokslev;53; Margrethe i
Lunden;78; Sidsel i Binderup;79
Larsen: Anders;14;37;78; Anders i Dalsgård;84;85; Anders i
Gelstrup;56;136;161;168;182; Anders i Vokslev;44;
Bertel;84; Bertel fra Lundbæk;47; Christen;98; Christen i
Grydsted;183; Christen i Sønderholms søn;106; Christen
i Vokslev;27; Christian i Vokslev;30; Hans i Lunden;118;
Jens;11;31;40;62;131;133;135;184; Jens Andersen i
Vokslev;45; Jens i Binderup Mølle;57; Jens i Djørup;84;
Jens i Gelstrup;15;32;39;57; Jens i
Grydsted;13;39;42;43;44;45;47;50;53;55;58;60;61;62;6
3;64;65;66;67;69;97;111;126;135;139;178;179;180;181;
182;183;187;195;196; Jens i Grydsteds barn;110; Jens i
Grydsteds datter;108; Jens i Grydsteds søn;108; Jens i
Lunden;92; Jens i Svenstrup;88; Jens i
Vokslev;13;15;27;32;39;42;44;45;46;47;49;51;52;53;57;
60;64;72;75;98;99;108;111;177;179;180;196; Jens i
Vokslevs datter;108; Jørgen i Binderup Mølle;91; Kjeld
af Harrild;107; Lars;13;27;35; Lars i Klæstrup;84;190;
Lars i Vokslev;56; Laurids i Vokslev;34; Laurs i
Klæstrup;84; Mads af Bislev;131; Mads af Harrilds
barn;109; Mads i Harrild;53; Michel;28;33;41; Michel i
Gelstrup;12;15;107; Niels;54;60;82;84;90;99;154;195;
Niels Bislev i Klæstrup;167; Niels i Bislev;160; Niels i
Grydsted;11;17;19;56;66;72;74;80;82;84;112;146;147;1
87;189; Niels i Nyrup;37; Ole i Gelstrup;87; Ole i
Klæstrup;88;92; Oluf;73; Peder i Djørup;90; Peder i
Grydsted;15;19;37;90;96;101;154;191; Poul;73; Rasmus
i Vokslev;28;30;32; Simon
Binderup;33;37;38;40;41;44;45;46;47;51;179;195;
Simon Binderups kone;108; Simon Binderups
søn;105;107;108; Simon i Binderup;13;181;197;
Søren;27;55;68;82; Søren Byrsted;63; Søren i
Djørup;48; Søren i Pandumhus;88;89;92; Søren i
Vokslev;37
Lassen: Jens Andersen i Vokslev;27
Lath: Jomfru på Pandum;93
Laurids i Harrild;144
Lauridsdatter: Anne i Vokslev;159; Barbara i Binderup
Mølle;56; Dorothea;162; Dorothea i Vokslev;140;170;
Else i Grydsted;62; Inger i Harrild;22; Kirsten i
Binderup;109; Maren;11;93; Maren i Grydsted;49;
Maren i Harrild;65; Maren i Klæstrup;21; Maren i
Vokslev;20
Lauridsen: Anders;78;79; Anders i Grydsted;33;
Christen;68; Christen på Pandum;78; Jens;71; Jens i
Djørup;85; Laurids;71;72;139;162;169;172; Laurids i
Bislev;71;75; Niels;78;137;161;168; Niels i Binderup;76;
Peder Nikolaj i Sønderholm;171; Simon af
Binderup;109; Søren;137;161;197; Søren Henrik i
Binderup Mølle;92; Søren i Binderup Mølle;56;57;169;
Søren i Bislev;71
Laursdatter: Anne Cecilie;89; Anne i Vokslev;166;
Birgitte;165; Birgitte i Gelstrup;158; Dorothea i
Klæstrup;172; Dorthe i Klæstrup;152; Else Kirstine i
Klæstrup;150; Else Marie i Klæstrup;89; Karen i
Gelstrup;172; Karen i Harrild;150; Kirsten;88;
209
Maren;75;78;95;163; Maren i Grydsted;147; Maren i
Harrild;172; Maren i Klæstrup;152; Maren i Vokslev;142
Laursen: Anders;22;68;147;152;185; Anders i Binderup;35;
Anders i Dalsgård;68;72;76;80; Anders i Vokslev;68;
Anders i Volstrup;63;82;86;96;98; Bertel;42;76; Bertel i
Bislev;80; Bertel i Rodstrup;87; Christen;31;34;83;
Christen i Klæstrup;26;91; Christen i Vokslev;105;195;
Ib i Nibe;88; Jens;32;56;84;115; Jens i
Gelstrup;21;34;38;82;84;117;172;189;191; Jens i
Gelstrups kone;115; Jens i Grydsted;36;65;159;166;178;
Jens i Grydsteds sønner;106; Jens i Klæstrup;87; Jens i
Moldbjerg;124;158;165; Jens i Vokslev;64;88;176;
Laurs;32;57;152; Laurs i Klæstrup;87;89;118;190; Laurs i
Nørup;59; Mads;182; Mads i Gelstrup;49;180; Mads i
Harrild;181; Michael;31;33;125; Niels i
Binderup;79;148;188; Niels i Binderup, væver;83; Niels i
Grydsted;186; Niels i Vokslev;98;182; Oluf;98; Peder i
Binderup;79; Peder i Harrild;62;65;96; Rasmus;123;
Rasmus i Vokslev;104; Simon;165;182; Simon i
Binderup;31;35;38;57;59;131;158;177;178;179;180;
Simon i Binderups barn;105; Søren i Vokslev;116
Laustdatter: Else;72
Laustsen: Anders i Lunden;88; Bertel;155; Laust i
Gelstrup;150; Peder i Klæstrup;115
Lotte: Jomfru;95
Ludvig: Jomfru;95; Jomfru på Lundbæk;57; Jomfru på
Pandum;93
Lund:
Christen;29;31;44;94;101;111;113;116;119;120;127;14
3;174;190;196; Christen i Bislev;82; Christen i
Grydsted;13;29;32;35;36;37;39;43;44;45;47;48;49;50;5
1;58;61;63;81;85;86;89;91;95;101;118;119;157;176;178
;179;191;192; Christen i Grydsteds kone;122; Christen i
Grydsteds søn;107; Christen Nielsen;126;131;135;175;
Christen Nielsen i Grydsted;28;35;177; Dorothea
Christensdatter i Grydsted;143; Dorte Christensdatter i
Grydsted;163; Gregers;30; Jens Christensen i
Grydsted;55;70;78; Jens i Gelstrup;105; Jens i
Grydsted;68;75; Jens Jensen;78; Karen Christensdatter i
Grydsted;13;28;58; Kirsten Christensdatter i
Grydsted;43; Maren Christensdatter i Grydsted;35;75;
Poul;157; Poul Christensen;143; Poul i
Vokslev;85;86;88;89;90;91;94;95;174; Søren i
Grydsted;39; Søren Jensen;31;32;33;110; Søren Jensen i
Gelstrup;41; Søren Jensen i Tårup;34; Søren Jensen på
Pandum;29
Lundby;37
Lundbæk;47;57
Lundbæks Møllers enke;90
Lundsgård: Madame i Nibe;89; Sr. farver;87
Lybæk;121
Lynderup: Laurids i Binderup Mølle;53
Løjtnant: Mads,;108
Madsdatter: Ane i Abildgård;55;57; Anne i Harrild;53; Anne
i Vokslev;106; Karen i Vokslev;116; Maren;35; Maren i
Gelstrup;49; Maren i Moldbjerg;70; Maren på
Halkær;33
Madsen: Anna i Abildgård;61; Christen;171;196; Christen i
Abildgård;57; Jens;17;108; Laurs;125;158;165;
Morten;29;30;124;126;195; Morten i
Binderup;31;33;39;44;108; Niels;11; Niels i Tårup,
soldat;179; Niels i Vokslev;12; Niels, rekrut;129; Niels,
soldat;45;167; Peder;24; Søren i Gelstrup;160; Villads
Skørping;173; Villads Skørping i Nibe;154
Maller: Niels i Nibe;112; Peder i Gelstrup;191
Maren;56; Anders Jensen Skomagers kone i Gelstrup;46
Maren Kirstine fra Gelstrup;20
Maren, Helvig Hansdatters datter;100
Margrethe, Peder Thybos kone i Vokslev;83
Margrethe, Søren Christensen i Tårups kone;117
Mark: Peder i Bislev;85;87;89;93;95
Mathiasen: Anders;22
Matros: Laust i Gelstrup;119
Mejlby;160;167; Lars Pedersen i Klæstrup;55
Mette;121
Mette Cathrine, Else Christensdatters datter;101;117
Mette Marie: Inger Christiane Ephresina Basballes
datter;52
Michelsdatter: Anne;96; Anne i Gelstrup;21;80; Anne i
Klæstrup;16; Anne i Vokslev;56; Maren i Pandum;173;
Maren i Vokslev;30; Maren p[ Pandum;156
Michelsen: Christen;41;170;191; Christen i Gelstrup;31;33;
Christen i Grydsted;91; Jacob i Gelstrup;46; Jens;99;
Peder;125; Peder af Sørup;126;159;166; Peder i
Bislev;80; Peder i
Gelstrup;28;31;33;38;40;41;43;46;47;48;54;57;73;87;98
;115;116;117;125;131;132;141;146;171;176;178;190;19
6; Peder i Gelstrups kone;112; Søren i
Gelstrup;33;41;43;46;49;52;56;57;62;66;72;73;74;132;1
33;151; Søren i Tårup;97
Mogensen: Lars, tjener Simon i Binderup;197
Moldbjerg;33;52;55;60;63;64;65;66;67;70;72;84;102;124;1
36;157;158;161;165;168;175
Morten;93
Mortensdatter: Ane;125; Ane i Nibe;124; Ane Kirstine i
Gelstrup;170; Ane Kirstine i Rodstrup;140; Anna
Johanne i Vokslev;84; Anne;165; Anne i Klæstrup;158;
Anne i Nibe;158;165; Anne Kirstine i Rodstrup;162; Else
Marie i Rodstrup;61; Inger i Nørholm;120; Karen i
Vokslev;31; Kirsten;128;166; Kirsten i Grydsted;159
Mortensen: Christen;150; Christen i
Klæstrup;37;40;100;106;110;178; Christen i Klæstrups
barn;105; Christen i Klæstrups datter;108; Christen i
Tårup;66; Christen i Tårup;24; Christen i
Vokslev;31;88;176;177; Christen Smed i Gelstrup;105;
Jens;11;135; Jens bødker;49; Jens Bødker i
Gelstrup;104; Jens i Gelstrup;28;32;34;176;196; Jens i
Gelstrups datter;106; Jens i Lunden;30; Mads;159;
Mads i Abildgård;40;42;43;46;47;50;55;57;59;61;66;69;
Mads i Binderup;166; Niels;57;98;126;195; Niels i
Abildgård;44;47;53; Niels i Rodstrup;61; Niels i
Simested;134;161;168; Niels i Tårup;191; Niels i
Volstrup;67;75; Peder;197; Peder af Børglum;121;
Peder i Gelstrup;37;177; Poul;92;133; Poul;11; Poul i
Binderup;38;40;44;46;47;50;54;55;57;61;66;71;76;92;9
8;108;114;137;138;179;180;181;183;184;196; Poul i
Binderups datter;114; Poul i Binderups søn;110; Søren i
Binderup;76; Søren i Vokslev;81
210
Mosegård: Christen;33; Christen Nielsen;158;165; Jacob i
Byrsted;36; Jacob i Holmager;31;32;41;44;45; Jens;36;
Jens Nielsen i Gelstrup;52; Niels i Gelstrup;52
Mourids i Binderup;76
Mouridsdatter: Ane i Vokslev;131;160;167; Maren;84
Mouridsen: Jens;36;196; Jens i
Lunden;30;32;33;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;47;49;
53;55;59;111;131;134;136;176;177;195; Jens i Lundens
barn;104;105; Jens i Pindstrup;65;83; Peder i Bislev;59
Moustsen i Bislev;75
Munchsgård: Jens i
Binderup;27;33;38;42;44;46;47;51;110;176;177;178;
Jens i Binderups barn;104; Jens Nielsen i
Binderup;34;39;127; Søren Jensen i Binderup;39
Munk: Christen i Nibe;93; Else Sørensdatter i
Binderup;122; Jens;57; Jens i Vokslev;13; Jens Poulsen i
Binderup;92; Karen Jensdatter;79;172; Karen Jensdatter
i Binderup;150; Kirsten Pedersdatter i Sønderholm;49;
Margrethe Jensdatter;68; Morten i Sønderholm;93;
Niels;22; Niels i Tårupgård;86;190; Niels Jensen;57;172;
Niels Jensen i Binderup;70;71;150; Niels Jensen i
Esbensgård;117; Niels Jensen i Tårup;89; Niels Nielsen i
Tårup;89; Peder i Nørholm;47;55; Peder i
Sønderholm;49; Poul i Binderup;92; Poul Nielsen i
Binderup;72;192; Søren;86
Murerhans i Grydsted;84
Murermester: Christen;105;179
Mølgård Mølle;37
Møller: Anne Pedersdatter;160; Bertel i Hjeds Mølle;33;
Christen i Hornbæk;87; Jens i Lundbæk Mølle;72;
Jørgen i Binderup
Mølle;61;62;67;76;79;81;86;150;184;185;188;196;
Jørgen i Binderup Mølles datter;112;113; Jørgen i
Binderup Mølles enke;117; Jørgen i Binderup Mølles
steddatter;111; Jørgen i Binderup Mølles søn;113;
Jørgen Nielsen i Binderup Mølle;70;76;83; Lars i
Binderup Mølle;91; Laurids i Binderup;46; Laurids i
Binderup Mølle;49;50;51;55;56;57;92;181;191;192;
Laurids Lynderup i Binderup Mølle;53; Laurs i Binderup
Mølles søn;106; Niels i
Vokslev;60;62;65;72;73;78;80;86;146;153;183;184;186;
Se også Niels Pedersen M.; Niels i Vokslevs søn;113;
Peder;93; Peder i Gelstrup;90;95;190;192; Peders
børn;117; Poul i Hjedsbæk Mølle;36; Simon;66;185;
Simon Christensen;140; Simon i Huul
Mølle;36;37;38;52;62;69;185;195; Simon i Huul Mølles
barn;111; Simons datter;110; Simons kone;110
Møllerens Anne;115;198
Nibe;27;29;32;33;37;38;41;43;44;47;48;50;51;53;55;57;58;
59;63;65;67;68;69;73;76;82;84;86;88;89;93;94;95;96;9
7;100;104;112;118;120;123;124;125;126;127;128;129;1
30;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;
143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;15
5;156;157;158;159;160;161;162;165;167;169;172;193;1
95;196;197; Niels;190; Niels i Klæstrup;87
Niels Christian;121
Nielsdatter: Ane;28;29;47;48;196; Ane i Binderup;168; Ane
i Cathrine;168; Ane i Grydsted;50; Ane i Lunden;139;
Ane i Lundhuset;97; Ane i Simested;50;160;168; Ane i
Vokslev;78; Anna;52; Anna i Klæstrup;69; Anna i
Vokslev;72; Anna Johanne i Vokslev;88; Anna Kirstine i
Klæstrup;87; Anne;49;80;132;134;155; Anne i
Gelstrup;98;172; Anne i Grydsted;50; Anne i Lundens
søn;106; Anne i Nibe;18; Anne i Tyrrestrup;51;84; Anne
i Vokslev;51; Anne Johanne i Vokslev;82;115; Anne
Katrine;137; Anne Katrine i Grydsted;25; Anne
Kirstine;141; Anne Kirstine i Bislev;71; Anne
Margrethe;80; Anne Margrethe i
Binderup;138;161;169; Anne Margrethe i Vokslev;88;
Anne Marie;97; Anne Marie i Lundhuset;95; Anne Marie
i Vokslev;35; Anne Marie på Lundbæk;83;88; Anne på
Pandum;173; Annemarie i Lundhuset;93; Annna
Cathrina i Grydsted;72; Barbara i Tårup;53; Barbara
Marie i Binderup Mølle;70; Birthe i Tårup;81; Dorte;39;
Edel i Binderup;55;57;135; Edel i Vokslev;54;161;168;
Else;11;37;54;78;127; Else i Binderup;128;159;166; Else
i Grydsted;13;18;40;47;51;74;135;161;168; Else i
Klæstrup;123;158;165; Else i Tårup;15; Else i
Tårupgård;82;151;172; Else i Vokslev;14;153; Frederika
i Lyngbjerggård;85; Gertrud Kirstine i
Vokslev;82;84;115; Helvig i Binderup Mølle;30;
Inger;159; Inger i Tårup;125;166; Juliane Marie i
Vokslev;90;
Karen;39;53;56;95;98;100;123;124;160;165; Karen i
Binderup;131;158;165;166;167; Karen i
Gelstrup;34;37;77;158; Karen i Grydsted;138;146;171;
Karen i Harrild;134;161; Karen i Lunden;60; Karen i
Vokslev;24;57; Karen Kirstine i Vokslev;83; Karen
Margrethe;168; Karen Marie;196; Kirsten;31;126;
Kirsten i Binderup;159; Kirsten i Bislev;167; Kirsten i
Simested;22; Kirsten i Tårup;82;88; Kirsten i
Vokslev;136; Kirstine i Tårup;115; Kirstine i
Vokslev;162;170;
Maren;14;15;20;32;57;61;71;79;97;130;132;160;165;16
7; Maren i Gelstrup;42;64;100;146;171; Maren i
Grydsted;66;82;97;196; Maren i Klæstrups barn;105;
Maren i Rodstrup;158; Maren i Tårup;77; Maren i
Vokslev;15;25;49;56;60;69;104;159; Maren på
Pandum;123;158; Margrethe;94;95;126;196; Margrethe
i Binderup;159;166; Margrethe i Gelstrup;56;100;109;
Margrethe i Tyrrestrup;43; Margrethe i Vokslev;22;109;
Mette;13;14;30;49;133;195; Mette i Binderup;149;172;
Mette i Gelstrup;86; Mette i Grydsted;10;161;168;
Mette i Huul Mølle;13; Mette i Klæstrup;73; Mette i
Nibe;18; Mette i Rodstrup;98; Mette Marie i
Vokslev;88; Sofie Dahl;31; Stine i Vokslev;117; Anne i
Kl;118
Nielsen: Anders;11;52;195; Anders Bødker i
Sønderholm;145;164;171; Anders i Binderup;30;35;
Anders i Byrsted;57; Anders i Gelstrup;11;74; Anders i
Grydsted;62;66;183; Anders i Harrild;60;69;185; Anders
i Ilsø;64; Anders i Klæstrup;77; Anders i
Lunden;12;13;28;29;30;31;32;35;36;37;39;43;48;58;63;
81;97;114;140;141;176;177;178;179; Anders i Lundens
barn;105; Anders i Lundens enke;118; Anders i Nibe;27;
Anders i Vokslev;23; Anders i
Østergård;13;29;31;34;36;39;41;43;44;46;51;82;145;14
7;149;176;177;178;179; Anders i Østergårds
211
barn;104;105;
Christen;13;29;49;53;63;120;123;125;142;158;163;165;
Christen i Bislev;148;172; Christen i
Gelstrup;27;44;46;52;54;55;70;100;110;178; Christen i
Gelstrups enke;118; Christen i Grydsted;35;60;96;183;
Christen i Hornum;129;159;167; Christen i
Klæstrup;100; Christen i Klæstrup,
murermester;43;179; Christen i Sønderholm;17;
Christen i Tårup;22;27;29;33;34;60;176;177; Christen i
Vokslev;13;22;24;39;62;64;88;91;187; Christen i
Aalborg;90; Christen på Lundbæk;48;60; Christen på
Lundbæk, snedker;57; Christen ved Lundbæk Mølle;61;
Frederik i Vokslev;114; Hans i Bislev;99;161;168; Hans i
Grydsted;55;58;64;65;68;78;79;81;86;135;183;185;188;
Hans i Grydsteds søn;112;113; Hans i Harrild;48; Hans i
Vokslev;72; Hans´søn;115; Henrik i Harrild;86;
Jacob;61;197; Jacob i Gelstrups enke;104; Jacob i
Gelstrups kone;110; Jacob i
Grydsted;58;59;60;64;65;66;67;72;81;118;119;122;161;
182;183;184;185;186;187; Jacob i Grydsteds barn;111;
Jacob i Grydsteds kone;116; Jacob i Grydsteds søn;113;
Jacob i Tyrrestrup;135; Jacob i Vokslev;189; Jacob
Tyrrestrup i Grydsted;136;
Jens;11;16;48;60;72;78;124;129;132;133;135;146;163;1
70;185;193; Jens af Grydsted;109; Jens Dalsgård;28;
Jens i Binderup;29;35; Jens i Binderup Mølle;33; Jens i
Binderup, skrædder;160;168;180; Jens i Binderups
datter;107; Jens i Bislev;59;63;74;141; Jens i
Byrsted;29;31;36;39;41;44;128;159;166; Jens i
Dalsgård;27; Jens i Frendrup;90; Jens i
Gelstrup;37;105;113; Jens i
Grydsted;16;19;46;47;50;52;55;56;58;59;63;64;65;67;6
9;72;74;75;76;78;82;84;92;100;107;109;138;160;167;17
9;180;181;182;187; Jens i Grydsteds
datter;106;107;108; Jens i Grydsteds søn;109; Jens i
Harrild;42; Jens i Klæstrup;80; Jens i
Simested;26;52;54;55;56;58;59;62;64;66;69;70;73;74;7
5;77;79;81;82;83;84;87;111;114;145;181;183;184;186;1
88;189; Jens i Simesteds datter;108;110; Jens i
Sønderholm;89;92; Jens i Tyrrestrup;113; Jens i
Tårup;61;72;81;98;115;117;143;172;186; Jens i
Tårupgård;83;84; Jens i Veggerby;51;99; Jens i
Vokslev;80;161;168; Jens, skrædder;133; Jensl;11;
Jørgen;138; Jørgen i Binderup Mølle;116;162;169;Se
også Møller; Jørgen i Gelstrup;106; Jørgen i Lundby;37;
Knud;173; Knud i
Klæstrup;33;36;39;40;42;48;51;54;57;69;73;80;100;108
;128;148;154;177;178;179;180;181;182; Knud i
Klæstrups datter;108;109; Knud i Klæstrups kone;117;
Knud i Nørholm;45; Lange i Tyrrestrup;51;
Lars;27;71;126;149;157;176; Lars i Binderup;83; Lars i
Gelstrup;39;42;54;58;70;87;109;178; Lars i Gelstrups
kone;108; Lars i Simested;28;105; Lars i Simesteds;105;
Lars i Veggerby;65; Lars i Vokslev;23; Laurids;66;166;
Laurids i Binderup;79; Laurids i Grydsted;28;30;34;60;
Laurids i Grydsteds enke;107; Laurs i Dyrehuset;83;
Laurs i Grydsted;105; Laust i Binderup;114; Lausts i
Vokslev;61; Mads, soldat;45; Morten i Binderup;27;57;
Morten i Hornum;52;54;55; Morten i Moldbjerg;63;
Morten i Pindstrup;48;52;
Niels;14;30;33;37;39;40;52;71;72;87;97;124;126;127;12
8;144;157;163;171;195;196; Niels i Binderup;31;35;38;
Niels i Bislev;54;62;106; Niels i Byrsted;16; Niels i
Gelstrup;15;35; Niels i Gelstrups enke;176; Niels i
Grydsted;62;65; Niels i Harrild;41; Niels i
Klæstrup;54;108; Niels i Nibe;84; Niels i Suldrup;67;
Niels i Søttrup;93;96;149;172; Niels i
Tyrrestrup;32;43;44;45;51;55;59;60;63;64;66;67;72;76;
81;95;113; Niels i Tårup;73;77;81;107;188;189; Niels i
Vokslev;56;69;73;115;186; Ole i Binderup;15; Oluf i
Binderup;46;47;50;51;54;55;56;57;59;62;64;66;69;71;7
3;76;77;79;81;83;87;88;92;99;109;130;131;135;148;160
;161;167;168;180;181;182;183;187; Oluf i Binderups
kone;108; Peder;33;100;114;118;134;135; Peder hyrde
i Grydsted;176; Peder i Bislev;121; Peder i
Gelstrup;44;49;59;80;83;86;100;114;146;161;171;176;1
82;188;189; Peder i Gelstrup, hyrde;30; Peder i
Grydsted;18;43;48;92;153;179; Peder i Grydsteds
datter;117; Peder i Klæstrup;168; Peder i Nibe;196;
Peder i Veggerby;43; Peder i Vokslev;15;39;83;118;
Poul;173; Poul i Gelstrup;10; Poul i Vokslev;75;106; Poul
på Pandum;156; S. i Klæstrup;154; Simon i Djørup;34;
Søren;27;125;126;134;143;153;159; Søren i Byrsted;34;
Søren i Djørup;125;158;166; Søren i Gelstrup;42; Søren
i Gelstrup;17; Søren i Gelstrup;97; Søren i Gelstrup;160;
Søren i Gelstrup;168; Søren i Grydsted;186; Søren i
Harrild;88;191; Søren i Pindstrup;130;167; Søren i
Rodstrup;47;48;52;53;62;71;83;84;98;109;149;180;181;
182;Se også Søndergård; Søren i Rodstrups søn;107;
Søren i Simested;55; Søren i Simested;21; Søren i
Simested;84; Søren i Simesteds barn;104; Søren i
Skørbæk;22; Søren i
Tårup;17;29;33;37;39;40;43;46;49;52;53;60;81;99;116;
145;166;176;177;178;195; Søren i Tårups kone;112;
Søren i Vokslev;17;65
Nors: Forpagter på Lundbæk;69; Hr., fra Kjærstrup;57;
Jomfru;69; Madam;75;83; Ole;57; Sr.;83
Nørgård: Christen;156;188; Christen Christensen i
Rodstrup;140; Christen i
Rodstrup;65;69;79;92;96;117;174;186; Christen i
Rodstrups mor;117; Christen Jensen i Rodstrup;71;140;
Dorthe;130; Jens i Rodstrup;13;46;48;53;107;195;197;
Jens Jensen i Rodstrup;130
Nørholm;38
Nørup;59;139;162;172
Olesdatter: Ingeborg i Vokslev;21; Maren i Binderup;20
Olesen: Jens;26; Jens i Grydsted;116; Jens i Lunden;93;95;
Niels;24;132;133; Olesen;129; Søren;123; Søren i
Grydsted;176; Søren i Klæstrup;115; Søren i Vokslev,
Anna Jørgensdatters søn;57
Oluf i Klæstrup;85
Olufdatter: Oluf i Lunden;64
Olufsdatter: Anna i Binderup;92; Anne;125; Anne i
Binderup;50; Anne i Grydsted;166;
Birgitte;129;167;195; Birgitte i Tårup;97; Karen i
Vokslev;98; Kirsten;42;130; Kirsten i Grydsted;160;167;
Maren;15;88; Maren i Binderup;55;81
212
Olufsen: Christen i Binderup;59;109; Jens;36; Jens i
Grydsted;41;50;55; Jens i Klæstrup;58; Jens i
Lunden;68; Laust i Klæstrup;77;
Niels;11;29;30;39;50;90;112;125;128;130; Niels i
Binderup;76; Niels i Gelstrup;114; Niels i
Grydsted;30;32;33;35;37;39;40;44;46;47;50;52;54;55;1
96; Niels i Grydsteds steddatter;104; Niels i
Klæstrup;33;38;48;49;54;55;97; Niels i Klæstrups
kone;112; Peder;42;44;99;196;197; Peder i
Grydsted;30; Poul;132;138;142; Poul i
Vokslev;11;14;27;29;30;34;39;42;43;45;47;52;53;55;56;
59;68;88;111;123;128;153;176; Poul i Vokslevs
barn;104; Søren;99; Søren i Grydsted;110; Søren i
Grydsteds kone;107; Søren i Vokslev;31; Søren i
Vokslevs søn;106
Overgård: Simon;35
Ovesdatter: Johanne Marie;172; Johanne Marie i
Tårup;151; Karen af Bislev;149; Karen i Gelstrup;172;
Maren i Bislev;93
Pallesdatter: Else Cathrine i Nibe;18; Maren i Grydsted;14
Pallesen: Anders i
Klæstrup;19;29;48;51;52;54;56;57;61;64;66;69;71;72;7
4;75;76;77;89;92;114;140; Anders i Klæstrups
datter;107; Anders i Tårup;187; Anders Jensen;63;
Bertel;144;163;171; Bertel i Grydsted;73;75;186;192;
Bertel i Vokslev;91; Christen i Bislev;17; Lars i
Klæstrup;90;92; Laurs i Klæstrup;95; Laust i
Klæstrup;85; Peder;63;73;78;118;147;184; Peder i
Bislev;17; Peder i Gelstrup;64; Peder i Gelstrups
barn;109; Peder i Grydsted;80;85;96;189; Peder i
Harrild;71; Peder i Klæstrup;69;73;74; Peder i Klæstrups
kone;112; Søren i
Tårup;12;13;37;39;43;45;46;49;52;53;61;111;178;
Søren i Tårups enke;113; Søren Nielsen;142
Peder i Kalstrup Mølle;83
Pedersdatter: Ane;30;35;56;195; Ane i Bislev;159; Ane i
Vokslev;159;166;168; Ane Kirstine i Grydsted;96; Ane
på Lundbæk;35; Anna;58; Anne;15;18;57;127;133;
Anne i Harrild;16; Anne Cathrine fra Bislev;15; Anne i
Bislev;166; Anne i Gelstrup;38;151; Anne i
Harrild;48;149;172; Anne i Lundhuset;40;78; Anne i
Vokslev;16;34;150; Anne Kirstine;50; Cathrine
Lisbeth;31; Dorothea i Nørholm;68; Dorte i
Grydsted;30; Else;79;84; Else i Rodstrup;16;151; Else i
Suldrup;75; Johanne;14;56;91; Johanne i Gelstrup;167;
Johanne i Vokslev;19;57; Johanne Marie i Grydsted;90;
Karen;32;39;158; Karen Helene i Nibe;11; Karen i
Grydsted;23; Karen i Huul Mølle;165; Karen i
Vokslev;18;162; Kirsten;21;31;34;95;121;197; Kirsten i
Gelstrup;64;86;114;116;129;141;159;161;162;167;168;
170; Kirsten i Grydsted;112; Kirsten i
Harrild;22;46;56;96;149;172; Kirstine i Nibe;58;
Maren;14;78;96;128;131; Maren i Binderup;10; Maren i
Gelstrup;43;44;47;48;49;80;98;160;167;196; Maren i
Grydsted;80; Maren i Suldrup;71; Maren i
Vokslev;32;141;144;163;166;170;171; Margrete i
Binderup;17; Margrethe;37;86;134; Margrethe i
Bislev;56; Margrethe i Gelstrup;54;109;161;168;
Mette;43;96;114; Mette i Harrild;19;84;155;173; Mette
i Lundhuset;36;65;141;162;170; Mette i Rodstrup;116;
Mette i Vokslev;148;171; Mette Kirstine i Gelstrup;75;
Sofie;34
Pedersen: Anders;131; Anders i Gelstrup;87;106;117;
Anders i Gelstrups kone;105; Anders i Vokslev;107;
Andes i Grydsted;24; Christen;44;59;124;139;158;165;
Christen Harrild;Se også Harrild; Christen i
Gelstrup;63;66;71;Se også Færch; Christen i
Grydsted;101; Christen i Harrild;43; Christen i
Harrild;19;34;36; Christen i Harrild;93; Christen i
Harrild;95; Christen i Harrild;104; Christen i Harrilds
enke;107; Christen i Harrilds søns datter;106; Christen i
Rodstrup;117; Christen i Sønderholm;52;60; Christen i
Østergård;51; Christoffer i Harrild;24;65; Gregers i
Sønderholm;92; Hans;93; Hans i Gelstrup;95; Hans i
Tårup;45; Jacob;175; Jacob i Rodstrup;18; Jacob i
Suldrup;102;120; Jacob Suldrup;156;
Jens;59;78;82;99;127;166;171;195; Jens i Djørup;56;68;
Jens i Gelstrup;192; Jens i Gelstrups kone;117; Jens i
Gelstrups søn;118; Jens i
Grydsted;55;56;67;85;135;161;168; Jens i Grydsteds
kone;108; Jens i Harrild;21;54; Jens i Suldrup;67;71;
Jens i Tårup;37;40;41;43;44;178;179; Jens i Tårups
datter;108; Jens i Vokslev;13; Jens på Pandum;118; Just
i Lyngsø;83; Jørgen i Binderup;31; Karen i
København;121; Karl i Tårup;97; Lars;130;196; Lars
Mejlby;160;167; Laurids i Binderup;79; Laurids i
Drastrup;60; Laurids i Harrild;84;96; Laurids i
Sønderholm;49; Laurids i Vokslev;53;78; Laurids Mejlby
i Klæstrup;181; Laust;20;121; Maren i Støvring;121;
Michel i Gelstrup;28; Morten af Sønderholm;86;
Morten i Sønderholm;60;
Niels;59;85;123;125;127;133;137;144;157;158;161;165;
169;176;196; Niels i Binderup;85; Niels i
Gelstrup;59;83;100; Niels i Grydsted;92; Niels i Huul
Mølle;69;100; Niels i Lundhuset;97; Niels i Mølgård
Mølle;37; Niels i Tårup;40; Niels i Tårups enke;104;
Niels i Vokslev;18;30;39;83;105;139; Niels Møller i
Vokslev;32;35;45;109;176;177;178;182; Nikolaj i
Grydsted;43; Oluf;19;36;42; Oluf i Grydsted;28;106;125;
Oluf i Vokslev;51;
Peder;11;17;43;58;126;128;129;132;135;141;142;162;1
70;196; Peder Glarmester i Binderup;176; Peder
husmand;188; Peder i Bislev;138;162;169; Peder i
Byrsted;68;73; Peder i Gelstrup;33;41;115; Peder i
Grydsteds barn;105; Peder i Rodstrup;41;141; Peder i
Tårup;40;176;177;178; Peder i
Vokslev;17;21;27;30;32;34;36;37;39;40;42;44;45;48;49;
52;53;54;55;59;63;71;78;98;99;115;141;181;183;186;
Peder i Vokslev s pige;106; Peder i Vokslevs barn;111;
Peder i Vokslevs enke;108; Peder i Vokslevs søn;107;
Peder i Østergård;22; Peder Møller i Gelstrup;90; Peder
Nikolaj i Restruphus;148; Peder Skrædder i
Bislev;161;168; Poul i Grydsted;21;58; Poul i
Nibe;94;95;96; Poul i Suldrup;174;
Søren;59;134;163;182;195; Søren hyrde i Grydsted;184;
Søren i Gelstrup;29;104; Søren i Gelstrups kone;113;
Søren i Grydsted;58;63;67;68;70;91;185; Søren i
213
Grydsted, hyrde;73; Søren i Harrild;23;62; Søren i
Moldbjerg;161;168; Søren i Vokslev;22;26;63;71
Pindstrup;48;52;63;130;167
Pisselhøj: Anders Christensen i Hedegård;46;47;50;56
Poul i Vokslev;15
Pouls enke i Binderup;83
Poulsdatter: Anna Marie i Vokslev;88; Anne i
Binderup;16;44; Christence;125; Else i harrild;115;
Karen;39;44;129; Karen i Binderup;54; Karen i
Grydsted;159;167; Karen i Grydsted;43; Karen i
Grydsted, Chr. Eriksens steddatter;36; Kirsten;77;79;
Margrethe i Binderup;47; Margrethe i Binderups
datter;114; Marie i Nibe;172; Sidsel Marie;148
Poulsen: Anders i Klæstrup;57; Christen;152;155; Christen i
Huul Mølle;100;172; Christen i Vokslev;30;82;197;
Hans;97;127; Hans i Djørup;48; Hans i
Grydsted;159;166; Hans i Vokslev;40;41;44;178;179;
Jens i Ejstrup;64; Morten i Binderup;22;61;
Niels;11;39;44;151;185;191; Niels i
Grydsted;14;43;48;49;50;51;53;58;61;63;66;67;70;72;7
5;76;80;81;118;127;129;147;148;159;166;178;180;196;
Niels i Grydsteds datter;106; Niels i
Harrild;46;47;48;50;98;180; Niels i Lyngbjerggård;85;
Niels i
Vokslev;17;66;69;71;72;75;76;78;80;81;82;83;88;90;99;
101;109;114;142;163;170;186;187;188;189;190; Niels i
Vokslevs mor;114; Oluf i Vokslev;27; Peder i
Binderup;55;57;66; Peder i Binderup;108; Peder i
Grydsted;40;58;63;64;66;67;68;73;77;78;79;82;83;84;8
5;86;89;90;94;95;100;127;135;143;145;159;161;166;18
2;184; Peder i Grydsteds mor;112; Peder i Nibe;44;
Søren i Nibe;18; Søren i Tårup;97; Søren i Vester
Oustrup;52
Priorboden;36;42;58;64
Pudst: Søren af Gelstrup;115
Quade: Frederik Conrad;156
Qvade: Frederik Conrad i Lybæk;121
Qvist: Anne Pedersdatter i Harrild;44; Kirsten Pedersdatter
i Harrild;46;68; Laurids i Harrild;88;91;92;93;95;96;
Laurids Pedersen i Harrild;53;157;175; Mette
Pedersdatter i Harrild;50;85;87; Peder;78; Peder i
Harrild;73; Peder Larsen i
Harrild;11;41;42;43;44;46;47;48;50;51;53;54;56;59;64;6
6;79;128;135;149;155;159;166;179;180;181;182; Søren
Pedersen i Harrild;22;59
Qvistgård: Peder;144
Rasmusdatter: Karen;123; Karen i Gelstrup;158;165;
Maren;37; Maren i Gelstrup;27;116;123;158;165;
Sidsel;125; Sidsel i Grydsted;166
Rasmussen: Anders i Grydsted;28; Hans;27; Hans i
Gelstrup;27;111; Jens i Gelstrup;40; Jens i Vokslev;83;
Just i
Gelstrup;33;34;37;42;44;110;124;133;138;158;165;178;
Just i Gelstrups kone;110; Niels i
Grydsted;31;33;35;36;40;42;123;158;165;177; Peder
hyrde i Grydsted;180; Peder i
Lundhuset;36;37;40;65;69;97;125;141;158;165;177;178
; Peder i Lundhusets kone;112; Rasmus i
Tyrrestrup;61;66;74
Rass: Niels i Grydsteds barn;104
Rebstrup: Søren;28; Søren Christensen;27; Søren i
Simested;28;31;32;36;38;42;43;44;48;107;130;195;
Søren i Simesteds enke;107; Søren i Simesteds
steddatter;36; Sørens steddatter;28
Recvedea, frøken på Pandum;57
Rejersen: Hr.;49; Provs;136; Provst;100;171;
Provstinde;64;68;76;85
Restruphus;148
Rimmer: Jens Jensen i Vokslev;180
Ritze: Knud i Tårup;196
Roth: Frederik Christensen i Nibe;193
Rüden: Jomfru på Lundbæk;64
Rye: Poul i Vokslev;84;85
Rytter: Christen i Harrild;86
Ræbild: Anders i Tårups datter;106
Schougård: Christian Frederik på Pandum;57; Elisabeth på
Pandum;83; Hr. på
Pandum;57;64;69;71;75;83;182;184;185;189; Jens på
Pandum;69; Niels på Pandum;64
Sebberkloster;153
Simon i Binderup;197
Simons kone;89
Simonsdatter: Ane Kirstine i Harrild;145;163;171; Anna i
Binderup;57; Anna Maria i Binderup;59; Anne
Cathrine;14; Anne i Binderup;37;38; Anne i Huul
Mølle;36; Anne Marie i Klæstrup;21; Kirsten i Huul
Mølle;38; Maren;16;80;171; Maren Binderup;47;
Maren i Binderup;74;147
Simonsen: Christen;27;32;34;143; Christen i
Tårup;37;39;53; Christen i Tårups barn;104; Christen i
Tårups kone;114; Laurids i Binderup;35; Laurs i
Binderup;40;44;82;86; Peder i Bislev;18; Peder i Huul
Mølle;40;68; Søren;66;69;72;93;95; Søren i Huul
Mølle;17;85; Søren i Tårup;86
Skillingsbro;48
Skivum;107
Skoleholder: Abraham;Se Christoffersen; Jens;Se også Fugl
og Sørensen
Skoleholderen i Vokslev;60;63;66
Skomager: Claus i Nibe;29
Skovgård: Forvalter på Lundbæk;47
Skrædder: Anders;29;52;185; Anders i Vokslev;72;115;
Daniel;72; Daniel i Vokslev;77; Jens i Vokslev;107; Peder
ved Lundens enke;104
Skørping;154;173; Søren;154
Smed: Ane Lauridsdatter i Vokslev;39; Bertels enke;105;
Christen i Gelstrup;107; Christen i Tårup;43; Dorothea
Nielsdatter;65; Frederik Christensen i
Vokslev;42;44;45;47;49;52;53;54;55;57;59;62;63;68;69;
71;73;75;76;80;85;90;99;119;122;128;133;138;139;142;
159;166;179;180;181;182;183;186;187; Frederik
Christensen i Vokslevs datter;107; Frederik i
Vokslev;44;53; Lars Christensen;36;132; Lars
Christensen i Vokslev;30;37; Lars i Bislev;78; Lars i
Vokslev;13;34;37;176;178; Laurids;42;44; Laurids
Christensen i Vokslev;42; Laurids i Vokslev;39;51;97;
Laurs i Vokslev;95; Niels;65; Niels i Søttrup;90;92;96;
Niels i Tyrrestrup;84; Peder Andersen fra Nibe;104
214
Smeden i Vokslev;109
Snedker: Henrik på Lundbæk;90
Snorup;36
Sommer: Jørgen;92
Stenholt: Madam i Nibe;68
Stoffersen: Peder;90; Peder i bislev;96; Peder i Bislev;85;91
Storges kone i Nibe;94
Strandby: Jens i Dalsgård;27;28
Strangesen: Niels;157;191
Stræt: Sr.;82;85; Sr. i Nibe;88
Støvring;121
Suldrup;67;71;75;102;120;156;174; Anders Jensen;156
Svejstrup: Andreas;30;176; Andreas på Pandum;106;
Andreas på Pandums datter;107; Andreas på Pandums
enke;108; Jørgen;30; Otto Heinrich;30
Svenstrup: Ane;46
Sæderup: Ander;92; Ane Kirstine Jensdatter i Guldbæk;46;
Christen Pedersen;195; Jens Pedersen i Guldbæk;43;
Jens Pedersen i Rodstrup;46; Jens Pedersen i
Tårup;46;126;159;179;181;195; Niels;46; Niels
Sørensen i Tårup;46; Peder i Guldbæk;43;46; Peder
Jensen i Guldbæk;41;46; Peder Jensen i Tårup;46; Søren
Pedersen i Tårup;46;179
Sæl: Hr. i Nibe;63
Søndergård: Anders;90;93;96;157; Anders i
Rodstrup;92;93;95;96;192; Anders Jensen i
Rodstrup;106;130; Søren i
Rodstrup;19;57;60;61;65;67;69;70;72;74;82;95;101;118
;183; Søren i Rodstrups enke;119;122; Søren Nielsen i
Rodstrup;61;67;75;140
Sønderholm;17;25;33;49;52;60;66;84;86;89;92;93;106;145
;164;171
Søren i Gelstrup;105
Sørensdatter: Anna i Grydsted;69; Anna Kirstine;90;
Anne;90;95;125;129;159;165; Anne i Simested;167;
Anne Kirstine;118; Anne Marie;94; Barbara;10; Bodil i
Gelstrup;116; Dorthe i Simested;160;167; Ellen i
Lunden;83; Ellis Kirstine i Rodstrup;52; Else;197; Else i
Gelstrup;44;109;121; Else i Tyrrestrup;35; Else Kirstine i
Rodstrup;74;78;79;93;95;148;172; Johanne i
Klæstrup;110; Karen;169;193; Karoline i Klæstrup;87;
Kirsten;58;59;70;90;96;139; Kirsten i Gelstrup;162;169;
Kirsten i Grydsted;55; Kirsten i Harrild;88; Kirsten i
Rodstrup;19;22;57;61;87;157;175; Kitsten i
Rodstrup;109; Malene i Grydsted;123; Maren;96;
Maren i Gelstrup;11; Maren i Sundby;91; Maren i
Vester Oustrup;52; Maren i Vokslev;119; Margrethe i
Grydsted;21;56; Margrethe i
Vokslev;56;57;62;98;139;162;169; Marlene i
Grydsted;158;165; Mette;55;135; Mette i Gelstrup;168;
Mette i klæstrup;67; Sidsel;41;47;132; Sidsel i
Gelstrup;160; Sidsel i Vokslev;33
Sørensen: Anders;26;41;51;90;95;123;142;170;188;
Anders i Grydsted;75; Anders i Huul
Mølle;13;30;136;161;168; Anders i Kalstrup;155;
Anders i Klæstrup;57;91;182; Anders i Lunden;67;
Anders i Lundhuset;30;176; Anders i Lundhuset,
skrædder;104; Anders i Rodstrup;17;48;83;84;87;173;
Anders i
Tårup;12;61;69;72;77;80;81;82;85;88;162;185;187;
Anders i Tårups søn;112; Borre i Nibe;89;
Christen;73;171; Christen i Binderup Mølle;109;
Christen i Djørup;81; Christen i Gelstrup;71; Christen i
Grydsted;58;67;82; Christen i Tårup;29;33;39;77;78;93;
Christen i Vokslev;15;41; Frederik;14; Hans;60; Hans i
Bislev;91; Hans i Vokslev;28; Iver Gelstrup;40; Iver i
Gelstrup;113; Jacob;124; Jacob i
Harrild;123;158;165;196; Jacob i
Vokslev;28;29;30;31;32;33;37;106; Jacob i Vokslevs
datter;104;
Jens;71;91;121;123;125;141;144;150;156;195; Jens i
Djørup;71;74; Jens i
Grydsted;23;32;33;35;40;41;62;79;176;177;178; Jens i
Harrild;68;73;185;186; Jens i Huul Mølle;104; Jens i
Lunden;60; Jens i Lundhuset;91;93;95;191;192; Jens i
Møllen;57; Jens i Vokslev;66; Jens i Vokslevs barn;106;
Jens skoleholder;64; Jens, skoleholder;Se Fugl; Jens,
skoleholder i
Vokslev;76;77;133;136;137;140;146;160;168; Lars;173;
Lars i Binderup Mølle;57;109;154;182; Lars i Binderups
kone;108; Lars i Vejrmøllen;89; Laurids i
Byrsted;145;164;171; Laurs;17; Laurs i Grydsted;31;
Laust;26;73;94; Laust i Lunden;64;72; Michel;74;100;
Michel af Moldbjerg;136; Michel i Gelstrup;72;113;186;
Michel i Moldbjerg;161;168; Michel i
Vokslev;30;56;104;181; Morten i Hjeds;88; Mourids i
Højris;44;
Niels;13;14;26;73;127;129;130;134;151;159;185;188;
Niels Christian;94; Niels i Byrsted;17; Niels i
Gelstrup;11;34;39;40;42;85;97;113;116;166;178;179;
Niels i Gelstrups datter;161; Niels i Grydsted;63;176;
Niels i
Simested;54;55;58;60;61;65;67;70;74;75;79;87;111;134
;137;143;161;181;182;187; Niels i
Tårup;13;14;37;49;52;53;60;77;82;84;86;88;115;145;16
4;171;172;180;181;182;189;191; Niels i Tårups
kone;114; Niels i Tårups søn;113; Niels på
Pandum;123;158; Oluf;69; Oluf i Tårup;33;
Peder;66;197; Peder i Bislev;89;94;95; Peder i
Drastrup;58; Peder i
Gelstrup;74;75;78;82;94;95;139;150;162;169;187;188;
Peder i Grydsted;74;187; Peder i Tårup;60; Peder i
Veggerby;148; Peder i Vokslev;80; Peder Nørgård;86;
Poul i Djørup;150; Poul i Nørup;172; Simon;81;172;
Simon i Tårup;18;49;86;151;190;192; Søren;41;132;
Søren i Blære;22; Søren i
Grydsted;29;32;33;35;37;40;51;53;64;79;95;115; Søren
i Grydsteds kone;108; Søren på Pandum;93; Søren,
skoleholderens søn;68
Sørup;36;126;166
Søttrup;90;92;93;96;149;172
Thisted: Jens i Djørup;46
Thomasdatter: Anna;88; Karen;162; Karen i
Vokslev;141;170
Thomasen: P.;153; Søren;132; Søren Bødker;167; Søren i
Nibe;160
Thomsen: Lars;125
Thornson: Byfoged i Nibe;56; Madam;83; Madam i Nibe;57
215
Thorup: Anders Christensen i Vokslev;107; Anders Jensen i
Vokslev;85; Ane Christensdatter i Vokslev;43;195; Ane
Sørensdatter i Gelstrup;196; Anna Maria Jensdatter i
Binderup;80; Anna Maria Poulsdatter i Vokslev;86;
Christen i Vokslev;13; Christen Jensen;117; Christen
Jensen i Rygård;118; Christen Jensen i
Vokslev;30;31;33;35;43;56;88;118;133;136;142;176;17
7;196; Christen Jensen i Vokslevs barn;104; Christen
Jensen i Vokslevs datter;107; Christen Jensen i Vokslevs
søn;107; Christen Jensens barn;104; Christen Nielsen i
Vokslev;39; Christian Nielsen i Vokslev;42; Christiane
Jensdatter i Vokslev;90; Dorothea Christensdatter i
Vokslev;33;72;146; Dorte Christensdatter i Vokslev;13;
Edel Nielsdatter i Vokslev;52; Ellen Nielsdatter i
Vokslev;35; Else Nielsdatter i Vokslev;44;49;63;76;99;
Else Sørensdatter;128; Else Sørensdatter i
Gelstrup;159;166; Jens;90;117;151;156; Jens
Christensen i
Binderup;60;64;66;67;68;70;71;72;76;77;80;81;82;83;8
4;85;86;87;88;90;96;146;161;169;174;185;189; Jens
Christensen i Pandumhus;176; Jens Christensen i
Tårupgård;190; Jens Christensen i Vokslev;196; Jens i
Binderup;80; Jens i Bislev;87; Jens i Tårupgård;82; Jens i
Vokslev;60;81;82;85;86;88;90;191; Jens Jensen i
Tårupgård;82; Jens´steddatter;111; Johanne
Christensdatter i Vokslev;136; Karen Christensdatter i
Vokslev;35;142; Kirsten Christensdatter i
Vokslev;30;56;59;68;142;170; Kirsten Jensdatter i
Binderup;67; Kirsten Sørensdatter i Gelstrup;32; Maren
Christensdatter i Vokslev;67; Maren Jensdatter;66;
Mette Søren sdatter i Gelstrup;195; Mette Sørensdatter
iGelstrup;49; Niels Jensen i
Vokslev;30;33;35;36;37;39;42;44;45;47;49;51;52;53;54;
55;56;62;71;98;99;126;128;129;137;176;177;178;179;1
80; Niels Jensen i Vokslevs barn;105; Niels Jensens
barn;104; Niels Nielsen i Vokslev;37; Poul Christensen i
Rygård;22;190; Poul Christensen i
Vokslev;67;72;77;79;80;82;86;96; Simon Poulsen i
Vokslev;96; Søren Andersen i Grydsteds datter;111;
Søren Jensen i
Gelstrup;27;29;35;37;42;49;106;113;123;128;161;176;1
95;196; Søren Jensen i Gelstrups søn;111; Søren Jensen
i Grydsted;32; Søren Nielsen;126;142; Søren Nielsen i
Vokslev;47
Thorups: Niels i Vokslevs barn;105
Thrine: Niels i Tårup;93; Niels Sørensen i Tårup;149
Thybo: Birgitte Laursdatter;97; Grethe;90; Margrethe;89;
Margrethe i Vokslev;91; Peder i Vokslev;18; Peder
Sørensen;36; Peder Sørensen i
Vokslev;28;29;30;31;32;33;34;35;37;39;40;43;44;45;47;
51;55;56;59;63;83;97;115;127;196; Peder Sørensen i
Vokslevs kone;114; Søren;89;91;92; Søren i
Sandagergård;88
Thøgersen: Christian i Nibe;196; Lars i Nibe;55
Torsted;37
Tostrup;61;64;88;156;173; Jens Christensen af Hornum
sogn;156
Troelsen: Rasmus i Grydsted;28;35; Rasmus i Grydsteds
datter;104; Rasmus i Grydsteds kone;105
Tybring: Jørgen i Nibe;50
Tyrrestrup;32;43;44;45;51;55;59;60;61;63;64;66;67;72;74;
76;81;84;88;95;135;136;161; Rasmus;72
Tårup: Christen;197; Christen i Vokslev;41
Uggerby;121
Vadum;156;173; Peder Nielsen;173; Peder Nielsen på
Restrup;156
Veggerby;21;43;51;59;65;91;99;148
Veggergård;42
Vejrmøllen - vist i Nibe sogn;81;89
Vestergård: Anders Christensen i
Vokslev;11;12;27;30;34;42;45;49;52;53;54;55;56;57;59;
62;63;65;83;98;99;179;180;181;196; Anders
Christensen i Vokslev, sognefoged;110; Anders i
Vokslev;37; Anders’ barn;105; Jens;72;88; Jens i
Nørholm;45; Lars Andersen i Vokslev;22; Peder;61;
Peder i Harrild;54;68; Peder i Nørholm;44;45;54;68
Villiamsdatter: Karen Kirstine på Pandum;18
Vindblæs: Jens;124; Jens i Moldbjerg;33
Volstrup;63;67;75;82;86;87;96;98
Walsbøll ved Flensborg;31
Wandrup: Christen;154; Christen i Nibe;89; Sr. i Nibe;86
Wedel: Byskriver i Nibe;197
Weidemann: Lucas i Nibe;193
Winther: Madam i Nibe;69; Niels Henriksen i Ferslev;172
Wiuff: Jomfru;78
Wognsen: Thomas i Nibe;58
Yde: Anders Christensen;153;173; Anders i
Gelstrup;89;191; Anders i Gelstrups datter;117;
Christen i Guldbæk;153
Østergård: Anders;48;59;88;114; Anders i Østergård;117;
Jens;88;89;92;94;95;96;157;192; Jens Andersen;84;
Jens i Østergård;82; Niels;89;93;95; Niels i
Vokslev;82;85;91;92;117;192; Peder i
Harrild;44;48;51;53;56;62;65;69;111;134;180;181;184;
Peder i Harrilds søn;106
Aalborg;4;80;90;104;121