Brochure - Lauesen hus & have service

Hvordan fremtidssikres det danske realkreditmarked?
Vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen
Chef for finans og realkreditkompetencecenteret i Nykredit
April 2012
Agenda

H d skete
Hvad
k t d
der under
d k
krisen?
i
?

Aktuelle udfordringer

Hvad gør Nykredit?

Betydning for investorerne
2
RTL
Fastforrentet
Pengemarkedsbaseret, uden loft
sep-11
apr-11
nov-10
jun-10
jan-10
aug-09
mar-09
okt-08
maj-08
dec-07
jul-07
feb-07
sep-06
apr-06
nov-05
jun-05
jan-05
aug-04
mar-04
okt-03
maj-03
dec-02
jul-02
feb-02
sep-01
apr-01
nov-00
jun-00
jan-00
Dansk realkredit under finanskrisen
Mia. kr.
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Pengemarkedsbaseret, med loft
3
Vi lånte ud, mens Europa nedsmeltede
Mia. kr.
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1998
1999
2000
BRF Kredit
2001
2002
DLR Kredit
2003
2004
2005
Nordea Kredit
2006
2007
Nykredit
2008
2009
2010
2011
Realkredit Danmark
4
Beskedne tab i Nykredit på realkredit
Restanceprocent på realkreditlån, 75 dage
Tvangsauktioner i Danmark
16.000
4,00
,
14.000
3,50
3,00
12.000
2,50
10.000
2,00
8.000
1 50
1,50
6.000
1,00
NykreditGroup
koncern
Nykredit
Ejerbolig
Retail
sep
p-11
sep
p-10
sep
p-09
sep
p-08
sep
p-07
sep
p-06
sep
p-05
sep
p-04
sep
p-03
sep
p-02
sep
p-01
sep
p-00
sep
p-99
sep
p-98
sep
p-97
sep
p-96
sep
p-95
sep
p-94
2.000
sep
p-93
0,00
sep
p-92
4.000
sep
p-91
0,50
0
1993
Landbrug
Agriculture
1995
1997
1999
2001
Nykredit
NykreditGroup
koncern
Overtagne ejendomme
2003
2005
2007
2009
2011
Market
Hele markedet
Nykredit hensættelser og konstaterede tab (ex. bank)
2.000
3500
1.800
800
1.600
3000
1.400
2500
1.200
DKKmn
Hensættelser
l
(korrektiv konto)
Konstaterede tab
2,466
2000
1.000
1500
800
600
347
400
1000
500
200
0
11
1
09
0
08
0
07
0
06
0
05
0
04
0
03
0
02
0
01
0
00
0
99
9
98
9
97
9
96
9
95
9
93
9
92
9
91
9
94
9
Portfolio
Nykredit
10
1
248
0
498
Portfolio
of which owner occ.
Ejerboliger
5
Agenda

H d skete
Hvad
k t d
der under
d k
krisen?
i
?

Aktuelle udfordringer

Hvad gør Nykredit?

Betydning for investorerne
6
Krisen stillede en række spørgsmål
å til den danske realkreditmodel
• Moody’s syn på RTL –
dobbelt op
pp
på OC
• Rating-forsvar giver
likviditetsrisiko
• Rating påvirkes
negativt af lav
indtjening og lave
ejendomspriser
• Højere kapitalkrav
• RO
RO’ere
ere og JCB
JCB’ere
ere
rammes af store
engagementer
• LCR, NSFR m.m.
• Nogle vil opstramme
d
dansk
k regulering
l i
• Husprisfald fører til stort
behov for
sikkerhedsstillelse
• Svært/dyrt at skaffe
nødvendig likviditet ved
finansiel uro
Rating
Supplerende
sikkerhed
Regulering
Stor andel
afdragsfrie
RTL-lån
• Ønske om færre RTL fra
Nationalbanken og
investorer
• Større punktrisiko som
følge af mange RTL
• Kreditrisiko ved
stigende
g
renter
• Pauseperiodens udløb
7
Nykredit er en af Europas bedst kapitaliserede banker
30%
25%
20%
15%
14%
Minimumkrav 9%
10%
5%
0%
Kilde: European Banking Authority (EBA) stress test af 71 kreditinstitutter, december 2011.
N k dit forventede
Nykredits
f
t d kapitalstruktur
k it l t kt
– det
d t nye direktivforslag
di kti f
l
Hybrid
2014/15
11,2 mia. kr.
Egenkapital efter udbetalt udbytte
55,1 mia. kr.
Solvensmæssige
fradrag
4,9 mia. kr.
Søjle I (CRD)
27,9 mia. kr.
Søjle II
2,5 mia. kr.
Tilstrækkelig basiskapital
30,4 mia. kr.
Permanent
stødpude
9,5 mia. kr.
Makro stødpude
0-9,5 mia. kr.
Lovpligtige buffere
9,5-19,0 mia. kr.
Buffer
0,8
mia. kr.
8
S&P har overvejende positivt syn på Nykredit

Ny metodik introduceret december 2011

Nykredits udstederrating uændret

- stable outlook
- ét trins løft for risikoprofil
- to trins SIFI
SIFI-løft
løft ((“high”
high systemic importance)
Positivt
- ledende på realkredit, voksende retailbank
- stabil basisindtjening
j
g
- afhængighed af markedsfunding er delvist
opvejet af velfungerende dansk
obligationsmarked
- dansk makrofleksibilitet stor


Negativt
-
høj privat gældsætning
realkredit lavmarginalforretning
vækst i lån med refinansiering
g
lav dansk vækst
S&P
AAA
A+
Standard & Poor’s long term rating
AA6
A+
5
A4
A-3
BBB+
2
BBB
1
Group/systemic uplift
Stand-alone rating
* Negative outlook
Refinansieringsrisiko ved realkreditudlån
adresseres i CB-rating
g ved beskedent
tillæg til kreditrisiko
9
Moody’s: Negativt syn på Danmark og Nykredit

Nykredit Realkredit pr. definition ikke SIFI

Positivt
- kun indlån tæller
- ledende
l d d på
å realkredit
lk dit
- kapitalisering
- risikoprofil
Moody’s
på gensyn
Moody’s long term rating
Aa2
Aa3
A1
A2



Negativt
- lav dansk vækst
- høj privat gældsætning
- faldende ejendomspriser
- Bankpakke III/Amagerbanken/stat har evne
men ejj vilje
ilj
- afhængighed af markedsfunding
- F1-lån og afdragsfrihed dominerende
- lav og volatil indtjening (fonds og Forstædernes)
Nykredit Bank betragtes som strategisk
vigtig
A3
Baa1
Baa2
Baa3
 Udfaldsrum for downgrade
Stand alone rating
Uplift parent
Uplift systemic
* Review for possible
downgrade
Refinansieringsrisiko ved realkreditudlån
påvirker TPI negativt
10
Volatile krav om ekstra kollateral gør det forretningsmæssigt svært
at anvende Moody’s nuværende Aaa-model
Mi
Mia. k
kr.
RD, S
NYK, E
NDA 2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Q4-2009
Q1-2010
Q2-2010
Q3-2010
Q4-2010
Q1-2011
Q2-2011
11
SDO-lovgivningen - krav om supplerende sikkerhed
20 % fald i ejendomspris
Huspris
1 250 000 kr.
1.250.000
k
Huspris
1 000 000 kr.
1.000.000
k
Lån
1.000.000 kr.
80 %
belåning
Lån
1.000.000 kr.
Krav om supplerende
sikkerhed: 200.000 kr.
100 %
belåning
80 %
12
Likviditetsrisiko ind af bagdøren
Samlet
realkreditlån
Supplerende
pp
sikkerhed
JCB
Ult. 2008
2.165 mia. kr.
19 mia. kr.
14 mia. kr.
Ult 2009
Ult.
2 281 mia.
2.281
mia kr.
kr
57 mia.
mia kr.
kr
19 mia.
mia kr.
kr
Ult. 2010
2.349 mia. kr.
85 mia. kr.
34 mia. kr.
Ult. 2011
2.394 mia. kr.
110 mia. kr.
36 mia. kr.
Omkostning til kapitalfremskaffelse
Nykredit, mio. kr.
200
190
150
120
100
50
67
40
0
2008
2009
2008
2009
2010
2010
2011
2011
13
To forretningsmodeller kræver to løsninger
Bank
Bank
Bank
Modregning
Bank
Realkredit
Garanti
Realkredit
Salgscentre
Egen Bank
”Tolagsbelåning
Tolagsbelåning og konservativ låneudmåling vil på sigt reducere behovet for supplerende
sikkerhed i perioder med faldende boligpriser. Tolagsbelåning vil hurtigere få effekt end
konservativ låneudmåling. Jeg forstår, at jeres udfordringer på dette område er forskellige,
og det kan derfor være naturligt, at I vælger forskellige løsninger.”
Nils Bernstein på Realkreditforeningens årsmøde 2012
14
Agenda

H d skete
Hvad
k t d
der under
d k
krisen?
i
?

Aktuelle udfordringer

Hvad gør Nykredit?

Betydning for investorerne
15
Finansiel bæredygtighed i Nykredit
Højere
indtjening
Likviditetsrisiko
reduceres
Lavere
omkostninger
Mere afdrag
Mere og bedre
kapital
Færre F1 lån
16
Tolagsbelåning
60% / 80%
 Ingen supplerende sikkerhed
2. Lag
RO
Kapitalcenter
?
Kapitalcenter
G
AAA
 Ingen F1
 Krav om afdrag
 Likvide low risk assets
45% / 60%
 F1 lån OK
1. Lag
SDO
Kapitalcenter
E
Kapitalcenter
H
AAA
AAA
Fastforrentede
RenteMax 10
RTL, Cibor m.v.
RenteMax 5
 Afdragsfrihed
 Ultralikvide risk free assets
17
Hvorfor tolagsbelåning?


Hvad gør vi ?

Vi bruger det kendte realkreditsystem - vi behøver ikke regulering

Det er transparent
transparent, og markedet sætter prisen på risikoen

Vi reducerer kravet til supplerende sikkerhed på sigt, men så virker det fuldt
ud
Konkurrencebilledet

Kunderne kan fortsat låne op til 80 %

Giver mere stabile bidrag - sikrer leveringsdygtigheden

Vi sammensætter ”optimale”
optimale pakker til kunderne

Kunderne sparer op på en ”ny” måde

Vi ved,
ved det virker! Vi har allerede betydelig erfaring fra vores kunder
18
B li b d
Boligbyrden
50%
40%
30%
20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tolagsbelåning i sig selv
Afdrag i 2. lag
RenteMax i 2. lag
Højere ydelse*):
50 kr.
Højere ydelse*):
500 kr.
Højere ydelse*):
175 kr.
Marginal forhøjelse
Opsparing i boligen
Mindre følsom over for
rentestigninger
*) Pr. 1 mio. kroner om måneden efter skat, ca.
2011
19
Hvor mange obligationer kommer der i 2. laget?
Prognose for obligationer
(mia. kr.)
Bruttoudstedelse
Nu
2013
2016
p.a.
Kap E
Kap.
440
250
200
30
Kap. H
250
450
550
370
15
40
80
45
2. lag
 Gradvis opbygning af volumen i 2. laget ved konvertering og nybelåning
 Forventet bruttoudstedelse SDO/RO ca. 10:1
 Fremadrettet vil
 Ca. 50% af erhvervssagerne få tolagsbelåning
 Ca. 70% af ejerboligerne få tolagsbelåning
20
Agenda

Hvad skete der under krisen?

Hvad sker der nu?

Hvad gør Nykredit?

Betydning for investorerne
21
Vanskelig statistisk analyse
- Tab i % af restgæld i 2011 og LTV 1 år før misligholdelse
100%
90%
80%
Tabsprocent
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
LTV
22
Restance risikoen
- meget lav i forhold til krisen i 90’erne
Klassifikation af restancerisiko
”Ingen”
(0,00% - 0,22%)
Meget lav (0,22% - 0,29%)
Lav
(0,29% - 0,47%)
Moderat
(0,47% og derover)
Note: I 1991 udgjorde
gj
restancerne
for ejerboliger omkring 2,50%
Kilde: Nykredit
23
AAA-sikkerhed bag RO’erne
Nykredits basisindtjening
Nykredits
y
kapitalgrundlag
p
g
g

9 mia. kr. før
omkostninger i 2011

66 mia. kr. inkl. hybrid
tier 1

Bidragene kan forhøjes,
og omkostningerne
reduceres

Nykredit har ikke haft
behov for statsgaranti på
kapital, JCB eller SDO/RO

Modregningsadgang mod
pengeinstitutter i
Totalkredit på 60-80%

Kapitalen kan i teorien
udvides

Større krav til
kundebonitet, når LTV er
høj

Højere kapitalkrav og OC
krav til 2. lags lån

Fravalg af maxbelåning til
volatile ejendomstyper
2. lagslån
g
er højj kvalitet
(ikke tranchering)
 Veldiversificeret
udlånsportefølje
24
Det er en bølge…
Omverdenen / Lovgivning
CRD IV
Finanskrise
Resolution regimes
Kapitalkrav
Ratingkrav
SDO-Prioritetslån
SDO
2007
SIFI
Konsolidering
Statsgaranti
?
Likviditet
2008
2012
Spredte auktioner
2
lag til private
2-lag
2-lag til erhverv
Øget afdrag
Færre F1
2013…
?
Fremryk refinansiering
Prisstigninger
Nykredit
25
Mange synspunkter på tolags belåning
Vi diskuterer det aktuelt med kunderne på Nykredit.dk


De næste talere ?
26
Disclaimer and disclosure
DISCLAIMER
The information in this material (hereinafter the “Information”) has been compiled by Nykredit Realkredit A/S (hereinafter
“Nykredit”) for informational purposes only. The Information is solely based on information accessible to the public.
The Information is believed to be reliable. However, Nykredit does not guarantee the timeliness, sequence, accuracy, correctness,
adequacy, or completeness of the Information or opinions contained therein, nor does Nykredit make any representations or
warranties of any kind,
kind whether express or implied.
implied
The Information does not constitute, or forms part of, an offer to sell or buy, or the solicitation to sell or buy any securities
mentioned in the Information.
Nykredit makes no representations or warranties and gives no advice concerning the appropriate legal treatment, regulatory
treatment, accounting treatment or possible tax consequences in connection with an investment in securities mentioned in the
Information. Before proceeding with any such investment investors should determine, without reliance upon Nykredit, the
economic risk and merits, as well as the legal, tax, regulatory and accounting characteristics and consequences, of such an
investment and that investors are able to assume these risks. Investors should conduct their own analysis, using such
assumptions as they deem appropriate in making an investment decision. Nykredit does not accept any liability for any loss,
howsoever arising, directly or indirectly from the issue of the Information or its contents including transactions made based on
information therein.
The Information contains certain tables and other statistical analyses (the “Statistical Information”) which have been prepared in
reliance upon information accessible to the public. Numerous assumptions were used in preparing the Statistical Information,
which may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Statistical Information’s accuracy,
appropriateness or completeness in any particular context, nor as to whether the Statistical Information and or the assumptions
upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Statistical Information should not
b construed
be
d as either
i h projections
j
i
or predictions
di i
or as llegal,
l tax, fi
financial
i l or accounting
i
advice.
d i
C
Calculations
l l i
and
d presentations
i
are based on ordinary econometric and financial tools and methods as well as publicly available sources.
Assessments and recommendations, if any, made in the Information may involve substantial risks. Such risks, including a
sensitivity analysis based on relevant assumptions, have been described in the Information.
... continues
27
Disclaimer and disclosure
DISCLAIMER (continued)
Information on previous returns, simulated previous returns or future returns presented in the material cannot be used as a
reliable indicator of future returns, and returns may be negative. Information on price developments presented in this material
cannot be used as a reliable indicator of future price developments, and price developments may be negative. If the material
contains information on a specific tax treatment, it should be borne in mind that the tax treatment depends on the investor's
individual situation and may change in future. If the material contains information based on gross returns, however, fees,
commissions
i i
and
d other
th costs
t may reduce
d
returns.
t
Nykredit and/or other companies of the Nykredit Group are financial institutions and banks that trade in securities. Any company
in the Nykredit Group may buy, sell or hold positions in the securities mentioned in the Information, just as these companies may
be involved in activities involving companies mentioned herein.
The Information is being directed at you solely in your capacity as a relevant person for your information and may not be
reproduced or redistributed or passed on to any other person or published in whole or in part, for any purpose, without the prior
written consent of Nykredit. Relevant persons are persons who have professional experience in matters relating to investments in
securities mentioned in the Information and to whom the Information may be lawfully communicated. The Information may not
be acted on or relied on by persons who are not relevant persons.
DISCLOSURE
This Information is marketing material and cannot be considered to be investment research or investment recommendations. No
prohibition applies to trading in any financial instruments referred to in the Information prior to distribution. The Information may
contain short term recommendations from Sales.
Nykredit - Kalvebod Brygge 1-3 – DK-1780 Copenhagen V - Tel +45 44 55 18 00 - Fax +45 44 55 18 01
28
Ejendomspriser nærmer sig normale niveauer

Priser er faldet i takt med
50
boligboblens afvikling
40
House prices - deviation, actual/model (%)
Denmark
30
20

Vi forventer stabilisering i
boligpriserne i 2012
10
0
Sweden
-10

Boligmarkedet vil fortsat være svagt
-20
2000
200

Boligpriserne er ikke længere
overvurderede med det nuværende
renteniveau
2002
2004
2006
2008
2010
Real house prices, index 100 = Q1/1986
180
D fl t d by
Deflated
b consumer prices
i
Deflated by private sector wages
160
140
120
100

Priser er tæt p
på langsigtet
g g
ligevægt
g
g
80
60
1986
1991
1996
2001
2006
2011
29
Realkreditgæld og formue


Boliggælden i Danmark er høj
sammenlignet
li
t med
d resten
t
aff Norden...
N d
... Men den højere gæld modsvares af
betydelige aktiver
Gross indebtedness, % of disposable income
350
300
Other debt
Housing debt
250
200
150
100
– Friværdi i boliger
– Pensionsopsparing
– Ejerandele
– Fri opsparing


Generelt er boligejerne derfor økonomisk
robuste...
... men de er udsatte
50
0
2001
2010
Denmark
2001
2010
Finland
2001
2010
Norway
2001
2010
Sweden
Households' net-wealth, bn DKK
600
500
Non-listed ownerships
Pensions
Free financial wealth
Equity
Home equity
400
300
200
100
0
2001
2010
Denmark
2001
2010
Finland
2001
2010
Norway
2001
2010
Sweden
30